Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công

Đánh giá post

Chuyên Mục Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công cập nhập mới nhất 2022 dành cho các bạn học viên đang chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ nhé. Đến với Hỗ Trợ Viết Luận Văn các bạn học viên không còn phải lo lắng khi tìm kiếm đề tài nữa vì tại đây bạn sẽ được tham khảo rất nhiều đề tài hay, và mới nhất được Hỗ Trợ Viết Luận Văn tổng hợp lại cho các bạn tham khảo.

Chuyên Mục Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công

 1. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Những tác động của văn hóa quản lý đến các mối quan hệ kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.
 2. Đổi mới công tác tổ chức và cán bộ của Trường DDH Y Hà Nội.
 3. Tăng cường Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực ngành giáo dục – đào tạo Tuyên Quang nhằm nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo.
 4. Quản lý nhà nước đối với dòng tu của đạo Công giáo Việt Nam.
 5. Đổi mới chính sách đãi ngộ vật chất đối với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân.
 6. Tăng cường Quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động ở nước ta hiện nay.
 7. Tăng cường Quản lý nhà nước đối với giải quyết việc làm cho người lao động ở tỉnh Thanh Hóa.
 8. Hoàn thiện một bước công tác quản lý nguồn nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2002 – 2010.
 9. Nâng cao quản lý chương trình, nội dung đào tạo cán bộ y tế từ thực tế tại Trường ĐH Y Hà Nội.
 10. Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý nguồn nhân lực trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của địa phương ở nước ta.
 11. Tăng cường Quản lý nhà nước đối với công tác di dân, xây dựng các vùng kinh tế mới ở nước ta.
 12. Một số biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Đổi mới Quản lý nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm ở Việt Nam.
 13. Quản lý nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam – nhìn từ góc độ cải cách hành chính.
 14. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Tăng cường chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn thanh niên trong sự nghiệp đổi mới đất nước.
 15. Công tác Quản lý nhà nước đối với hoạt động đối ngoại tôn giáo ở nước ta hiện nay.
 16. Vai trò của nhà nước trong việc nâng cao mức sống và phát triển nông thôn đồng bằng Xê Băng Phay, CHDCND Lào.
 17. Hoàn thiện quản lý các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 18. Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước trong thời kỳ mới.
 19. Hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với tài chính doanh nghiệp nhà nước (qua thực tiễn ở tỉnh Thanh Hóa).
 20. Hoàn thiện Quản lý nhà nước về đấu thẩu các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước (lấy thực tiễn ở Đài Truyền hình Việt Nam để minh họa).
 21. Hoàn thiện chính sách huy động nguồn lực đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở nước ta hiện nay.
 22. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý tài chính ở nước CHDCND Lào.
 23. Hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước ở Lào.
 24. Những giải pháp chủ yếu để phát huy vai trò Quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thương mại tỉnh Viêngchăn, nước CHDCND Lào.
 25. Tăng cường sự tham gia của trưởng thôn, bản trong hoạt động Quản lý nhà nước ở cấp cơ sở (qua số liệu thực tiễn của tỉnh Bắc Giang)
 26. Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan Quản lý nhà nước về hàng hải ở Việt Nam.
 27. Nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở.
 28. Những bài học từ các cuộc cải cách hành chính trong lịch sử nhà nước phong kiến Việt Nam.
 29. Một số vấn đề về đạo đức cán bộ công chức trong lĩnh vực xuất bản báo chí.
 30. Hoàn thiện một bước chính sách quản lý lưu học sinh Việt nam ở nước ngoài.
 31. Nâng cao năng lực cán bộ, công chức trong lĩnh vực quản lý dự án viện trợ ngành y tế.
 32. Một số biện pháp tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ quan TW Đoàn TNCSHCM trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
 33. Hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với giao thông đô thị tại TP Hà Nội.
 34. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý cơ sở hạ tầng trong các bệnh viện.
 35. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
 36. Hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với giao thông vận tải đường bộ tỉnh Luông Pha Băng.
 37. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước về kinh tế ở tỉnh Xaynhabuly trong thời kỳ hiện nay.
 38. Hoàn thiện tổ chức và hoạt động chính quyền xã ở tỉnh Ninh Thuận.
 39. Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 40. Hoàn thiện việc phân cấp trong lĩnh vực giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư.
 41. Tăng cường Quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực xuất bản ở nước ta hiện nay.
 42. Quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực y tế ở nước ta hiện nay.
 43. Tăng cường Quản lý nhà nước đối với đất xây dựng nhà ở trên địa bàn TP Hà Nội.
 44. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước ở TP Viêngchăn, CHDCND Lào.
 45. Thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay.
 46. Một số vấn đề về hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động của Văn phòng Ban Cơ yếu Chính phủ theo hướng hiện đại hóa.
 47. Tăng cường công tác văn phòng phục vụ công tác lãnh đạo và quản lý ở Trường ĐH Y Hà Nội.
 48. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính văn phòng tỉnh Xa-văn-na-khệt, CHDCND Lào.
 49. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Hoàn thiện bộ máy quản lý đô thị CHDCND Lào.
 50. Hoàn thiện quy trình xử lý văn bản của UBND quận, huyện (từ thực tiễn TPHCM).

Gợi Ý Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công Hay Nhất

 1. Tăng cường Quản lý nhà nước trong xóa đói giảm nghèo – từ thực tiễn tỉnh Ninh Thuận.
 2. Nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức đối với sinh viên (từ thực tiễn của Trường ĐHSP TPHCM).
 3. Chính quyền địa phương trong việc bảo đảm các quyền của công dân (địa bàn TPHCM).
 4. Vận dụng kinh nghiệm lịch sử vào quá trình thực hiện cải cách hành chính nhà nước tại TPHCM.
 5. Hoàn thiện tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Ninh Thuận.
 6. Một số vấn đề về sự cần thiết hình thành chính phủ điện tử và các biện pháp triển khai thực hiện.
 7. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả Quản lý nhà nước của chính quyền TP Huế.
 8. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở tỉnh Đồng Tháp.
 9. Xây dựng biện pháp Quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy quá trình xã hội hóa ngành văn hóa thông tin.
 10. Các giải pháp hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa (từ thực tế tại Tổng CT Dệt may Việt Nam).
 11. Xây dựng và ban hành văn bản hành chính của Bọ Nội vụ trong điều kiện cải cách hành chính.
 12. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở Cục Hàng không Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
 13. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
 14. Phân cấp quản lý giữa các cấp chính quyền địa phương (ừ thực tế tỉnh Bắc Giang).
 15. Những giải pháp chủ yếu hoàn thiện Quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ ở nước ta hiện nay.
 16. Xây dựng nội dung Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân.
 17. Thể chế Quản lý nhà nước về bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân ở nước ta (lý luận, thực trạng và giải pháp).
 18. Đổi mới mô hình tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan cảnh sát điều tra.
 19. Những giải pháp chủ yêu hoàn thiện Quản lý nhà nước về xuất bản ở nước ta hiện nay.
 20. Đổi mới Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO (qua thực tiễn của các doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình).
 21. Nâng cao năng lực của công chức hành chính trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 22. Quản lý nhà nước về tài chính đối với các dự án viện trợ không hoàn lại do Bộ Y tế quản lý.
 23. Những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.
 24. Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị từ thực tiễn ở TP Thái Nguyên.
 25. Công tác lưu trữ trong điều kiện cải cách nền hành chính nhà nước.
 26. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa.
 27. Quy định của nhà nước trong khám chữa bệnh cho trẻ em, lý luận, thực trạng và giải pháp.
 28. Hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy dân số, gia đình và trẻ em của tỉnh Quảng Ninh.
 29. Thi tuyển công chức trong công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước ở Việt nam hiện nay.
 30. Hoàn thiện nội dung Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam.
 31. Quản lý nhà nước về hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 32. Hoàn thiện việc Quản lý nhà nước đối với hợp đồng lao động ở nước ta hiện nay.
 33. Thế chế Quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp.
 34. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Thực hiện chế độ đấu thầu các dự án khảo sát thăm dò bằng vốn nhà nước.
 35. Những giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính nhằm phục vụ công cuộc hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của Việt Nam.
 36. Công đoàn tham gia Quản lý nhà nước về văn hóa xã hội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
 37. Những giải pháp chủ yếu hoàn thiện Quản lý nhà nước với các hội y dược học Việt Nam.
 38. Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực của Chủ tịch UBND xã ở nước ta hiện nay.
 39. Đổi mới tổ chức và hoạt động Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng công chức ở Việt Nam hiện nay.
 40. Quản lý nhà nước về thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước.
 41. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành tài chính trên địa bàn các tỉnh miền núi.
 42. Xây dựng mô hình học viện của các trường ĐH kỹ thuật trong giai đoạn hiện nay.
 43. Kiện toàn bộ máy Quản lý nhà nước về dân số, gia đình và trẻ em ở các TP trực thuộc TW.
 44. Hoàn thiện các chính sách văn hóa xã hội đối với các dân tộc miền núi phía Bắc nước ta.
 45. Một số biện pháp chủ yếu hoàn thiện Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở tỉnh Hòa Bình.
 46. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.
 47. Những kiến nghị về chính sách phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại các ngân hàng thương mại nhà nước ở Việt Nam.
 48. Nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước cấp xã ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
 49. Hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh đối với các cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp (từ thực tế tỉnh Hà Tây).
 50. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Hoàn thiện mô hình các tổng CT thủy sản trong thời kỳ hội nhập.
 51. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực Quản lý nhà nước về dược.
 52. Nâng cao vai trò của nhà nước trong việc quản lý có hiệu quả các chương trình hợp tác quốc tế về xóa đói giảm nghèo ở nước ta hiện này.

Chia Sẻ Danh Mục Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công

 1. QLNN bằng pháp luật trong ngành thủy sản Việt Nam – thực trạng và giải pháp.
 2. Một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu.
 3. Những giải pháp hoàn thiện Quản lý nhà nước về phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam.
 4. Cơ sở lý luận xây dựng chương trình đầu tư công của Việt Nam nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.
 5. QLNN đối với các công ty chứng khoán ở Việt Nam.
 6. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam.
 7. Tăng cường Quản lý nhà nước nhằm chuyển nhanh các TCT nhà nước thành công ty mẹ – công ty con.
 8. Các biện pháp hoàn thiện Quản lý nhà nước về văn hóa ở nước ta (giai đoạn 2001 – 2010).
 9. Những biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về giáo dục ở Phú Thọ.
 10. Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường Quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở TP Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay.
 11. Quy trình và phương pháp đánh giá hệ thống văn bản quản lý hành chính nhà nước hiện hành.
 12. Hoàn thiện tổ chức hoạt động văn phòng tại UBND cấp quận (lấy thực tiễn từ quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).
 13. Hoàn thiện phân cấp Quản lý nhà nước về kinh tế trong giai đoạn hiện nay.
 14. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp.
 15. Nghiên cứu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức mạng lưới y tế cơ sở ở Việt Nam.
 16. Đổi mới cơ chế tài chính thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta.
 17. Hoàn thiện nội dung Quản lý nhà nước đối với các hội quần chúng ở nước ta hiện nay.
 18. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Hoàn thiện Quản lý nhà nước về chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước.
 19. Quản lý nhà nước đối với ngoại hối và vàng trong tiến trình hội nhập ở Việt Nam.
 20. Xây dựng giải pháp Quản lý nhà nước đối với các di tích tôn giáo từ thực tiễn tỉnh Hà Tây.
 21. Xây dựng mô hình và thiết kế tổ chức cơ quan Quản lý nhà nước về công tác bình đẳng giới.
 22. Những giải pháp hoàn thiện Quản lý nhà nước về dân số, gia đình và trẻ em ở Hà Nội hiện nay.
 23. Xây dựng biện pháp Quản lý nhà nước về phòng chống buôn bán phụ nữ ở nước ta hiện nay.
 24. Xây dựng nguồn nhân lực đào tạo của hệ thống các trường chính trị ở nước ta hiện nay.
 25. Một số giải pháp tiêu chuẩn hóa hệ thống văn bản quản lý hành chính nhà nước.
 26. Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò Quản lý nhà nước trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở địa phương SALAVAN (nước CHDCND Lào).
 27. Giải pháp nâng cao năng lực Quản lý nhà nước của cán bộ chủ chốt tỉnh Phongsaly – nước CHDCND Lào trong giai đoạn hiện nay.
 28. Vai trò của nhà nước trong việc hình thành và phát triển kinh tế trang trại ở nước CHDCND Lào.
 29. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về môi trường nước CHDCND Lào.
 30. Phát triển năng lực Quản lý nhà nước của chính quyền cấp huyện (qua thực tiễn huyện Vaythany nước CHDCND Lào).
 31. Xây dựng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước nước CHDCND Lào.
 32. Quản lý nhà nước về tài chính tiền tệ ở nước CHDCND Lào.
 33. Những biện pháp Quản lý nhà nước về xóa đói giảm nghèo và phát triển vùng cao dân tộc thiểu số Lào.
 34. Xây dựng nội dung Quản lý nhà nước trong việc nâng cao mức sống và phát triển nông thôn huyện Nhômmalạt nước CHDCND Lào.
 35. Nội dung Quản lý nhà nước về kinh tế đối ngoại trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế của nước CHDCND Lào.
 36. Mô hình “một cửa” trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND TP Cà Mau – thực trạng và giải pháp đổi mới.
 37. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Xây dựng các biện pháp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở nông thôn.
 38. Chính sách phát triển giao thông công cộng ở đô thị lớn Việt Nam – thực trạng và giải pháp hoàn thiện (nghiên cứu qua thực tiễn TPHCM).
 39. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của UBND cấp tỉnh từ thực tiễn tỉnh Tiền Giang.
 40. Những giải pháp nhằm tăng cường Quản lý nhà nước đối với công tác chống hàng giả ở nước ta hiện nay (từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai).
 41. Hoàn thiện Quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản – từ thực tiễn tỉnh Bình Phước.
 42. Đổi mới phân công – phân cấp và phối hợp trong Quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng trên địa bàn TPHCM.
 43. Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại TPHCM.
 44. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: QLNN đối với hệ thống bệnh viện trên địa bàn TPHCM.
 45. Xây dựng nội dung cơ bản Quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng, chứng thực – từ thực tiễn tỉnh Bình Phước.
 46. Những giải pháp nâng cao năng lực thực thi hoạt động Quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở ở TPHCM.
 47. Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động UBND các huyện ngoại thành từ thực tiễn huyện Hóc Môn – TPHCM.
 48. Thủ tục hành chính trong hoạt động các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai – thực trạng và giải pháp.
 49. Góp phần xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cơ sở từ thực tiễn tỉnh Bình Phước.
 50. Xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường đô thị TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 51. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước đối với khu đô thị mới nam TPHCM.
 52. Quy trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quyết định quản lý hành chính của UBND quận thuộc TPHCM (từ thực tiễn Quận 8).

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành Quản Lý Công

 1. Mô hình tổ chức và hoạt động của VP UBND tỉnh (lấy thực tiễn từ tỉnh Long An
 2. Xây dựng mô hình thủ tục hành chính một cửa liên thông trong lĩnh vực thu hút đầu tư từ thực tiễn tỉnh Bình Phước.
 3. Xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá cán bộ công chức thực thi công vụ hàng năm từ thực tiễn TP Cần Thơ.
 4. Thể chế về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lượng chất lượng.
 5. Những biện pháp cơ bản Quản lý nhà nước về tài nguyên nước từ thực tiễn TPHCM.
 6. Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực ngành tài chính tỉnh Tiền Giang.
 7. Đạo đức công chức hành chính của nước ta hiện nay.
 8. Xây dựng chính sách đào tạo đội ngũ cán bộ công chức cấp huyện từ thực tiễn huyện Nhà Bè – TPHCM.
 9. Một số giải pháp nâng cao công tac tuyển chọn, bố trí sử dụng cán bộ công chức cấp quận (từ thực tiễn Quận 2, TPHCM).
 10. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về hoạt động bán đấu giá tài sản từ thực tiễn TPHCM.
 11. Quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở tỉnh Bình Phước trong tình hình mới hiện nay.
 12. Những giải pháp chủ yếu đổi mới trong tổ chức thực hiện chính sách đối với thương binh và gia đình liệt sỹ tỉnh Bình Phước.
 13. Tổ chức và hoạt động tòa hành chính ở Việt Nam từ hoạt động thực tiễn tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.
 14. Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền xã, thị trấn vùng sâu, vùng xa hiện nay (từ thực tiễn huyện Gò Công Đông – Tiền Giang).
 15. Những giải pháp chủ yếu trong việc đào tạo nguồn cán bộ, công chức cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
 16. QLNN đối với cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước qua thực tiễn các doanh nghiệp xây dựng tại TPHCM.
 17. Chính quyền phường bảo đảm thực hiện “quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở” (từ thực tiễn TP Hà Nội).
 18. Hoàn thiện thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND TP Hà Nội.
 19. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong QLHCNN ở Việt Nam hiện nay.
 20. Hoàn thiện Quản lý nhà nước về công tác phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam hiện nay.
 21. Đổi mới giáo dục pháp luật cho cán bộ  chính quyền cấp huyện ở  tỉnh Savannakhet.
 22. Hoàn thiện hoạt động QLHCNN trong hệ thống Viện KSND nước CHDCND Lào.
 23. Nâng cao hiệu lực Quản lý nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP Hà Nội.
 24. Tăng cường Quản lý nhà nước về nông nghiệp ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
 25. Tăng cường công tác Quản lý nhà nước về môi trường đô thị thị xã Hà Đông.
 26. Hoàn thiện công tác Quản lý nhà nước về đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 27. Những biện pháp hoàn thiện Quản lý nhà nước trong việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam.
 28. Sự tham gia của Đoàn TNCSHCM vào hoạt động Quản lý nhà nước về công tác thanh niên.
 29. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức trong lực lượng công an nhân dân.
 30. Một số giải pháp tăng cường Quản lý nhà nước trong công tác phòng chống tệ nạ mại dâm.
 31. Một số biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các tổ chức thương mại Hà Nội trong xu thế hội nhập KT.
 32. Tăng cường Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường du lịch bền vững, từ thực tiễn đảo Cát Bà.
 33. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về pháp triển nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn
 34. Đẩy mạnh xã hội hóa hệ thống đào tạo nghề trên địa bàn Hà Nội.
 35. Hoàn thiện thể chế Quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế.
 36. Các giải pháp tăng cường Quản lý nhà nước đối với cai nghiện và sau cai nghiện trên địa bàn TP Hà Nội.
 37. Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý các đơn vị kinh tế nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng.
 38. Tăng cường Quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên rừng tại tỉnh Bò Kẹo, CHDCND Lào.
 39. Tăng cường Quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông ở tỉnh Uđômxay, CHDCND Lào.
 40. Đổi mới tổ chức bộ máy và họat động của cơ quan Quản lý nhà nước về giáo dục ở tỉnh Khăm Muộn nước CHDCND Lào.
 41. Đổi mới chính sách đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên ngành thể dục thể thao.
 42. Nâng cao năng lực Quản lý nhà nước của cán bộ, công chức Bộ NN&PTNT đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn.
 43. Nâng cao năng lực Quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Bộ Y tế đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.
 44. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã qua nghiên cứu thực tiễn của tỉnh Hải Dương.
 45. Một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức phường trong giai đoạn đến 2010.
 46. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo cấp huyện của tỉnh Salavăn, CHDCND Lào.
 47. Đổi mới quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp của ngành lưu trữ.
 48. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính ở đơn vị sự nghiệp có thu (qua thực tiễn của Khu Liên hiệp thể thao quốc gia).
 49. Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở tỉnh Xêkông, nước CHDCND Lào.
 50. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Đổi mới quản lý ngân sách ở CHDCND Lào.
 51. Nâng cao hiệu quả hoạt động của VP Bộ Công nghiệp trong giai đoạn hiện nay.
 52. Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của VP Bộ Nội vụ trong điều kiện cải cách hành chính.
 53. Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các bộ ở nước ta hiện nay.
 54. Đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND huyện (từ thực tiễn tỉnh Thái Bình).
 55. Đổi mới phân cấp Quản lý nhà nước về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.
 56. Tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước cấp tỉnh ở tỉnh Khăm Muộn của nước CHDCND Lào.
 57. Hiệu quả thực hiện cơ chế “một cửa” tại UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 58. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát trong hoạt động của HĐND từ
 59. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: thực tiễn hoạt động của HĐND quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
 60. Tăng cường công tác Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, tránh thất thoát, lãng phí trong giai đoạn thực hiện đầu tư.

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công 100 Đề Tài Mới Nhất

 1. Sử dụng công cụ chính sách kinh tế vĩ mô để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của TP Hà Nội từ 1986 đến 2010.
 2. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 – 2000 trong Quản lý nhà nước tại cơ quan Bộ Công nghiệp.
 3. Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh việc sáp nhập,giải thể, giao, banskhoans DNNN thuộc TP Hà Nội.
 4. Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
 5. Một số giải pháp phát triển du lịch Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
 6. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc TP Hà Nội hiện nay.
 7. Phương hướng và biện pháp nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Xalavăn, CHDCND Lào.
 8. Hoàn thiện chính sách tiền lương tối thiểu trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.
 9. Nâng cao hiệu quả hoạt động của VP các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (từ thực tiễn TPHCM).
 10. Triển khai áp dọng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các chi cục đo lường chất lượng (từ thực tiễn TPHCM).
 11. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” trong giải quyết tranh chấp đất đai ở tỉnh Lâm Đồng.
 12. Những giải pháp nhằm hoàn thiện khoán biên chế và chi phí hành chính của chính quyền cấp quận, huyện (khảo sát tại một số quận huyện tại TPHCM).
 13. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Cải cách thủ tục cấp giấy chủ quyền nhà đất tại TPHCM.
 14. Tăng cường trách nhiệm và năng lực hoạt động quản lý của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (lấy ví dụ từ TPHCM).
 15. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 16. Nâng cao năng lực thực thi hoạt động Quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
 17. Một số biện pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng đội ngũ giáo viên của trường công lập thuộc giáo dục nghề nghiệp của Bộ Công nghiệp.
 18. Đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành giáo dục (qua thực tiễn tại TPHCM).
 19. Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở (qua thực tiễn tại tỉnh Vĩnh Long).
 20. Hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (qua thực tiễn tại TPHCM).
 21. Phân cấp Quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp – từ thực tiễn ở TPHCM.
 22. Một số giải pháp tăng cường Quản lý nhà nước đối với ngành công nghiệp ở tỉnh Bến Tre.
 23. Tăng cường Quản lý nhà nước đối với thị trường khoa học công nghệ thông tin trên địa bàn TPHCM.
 24. Những giải pháp Quản lý nhà nước nhằm dịch chuyển cơ cấu kinh tế trên địa bàn TPHCM.
 25. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa.
 26. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân ở TPHCM.
 27. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: QLNN và phát triển nguồn nhân lực ở Đồng Nai.
 28. Tăng cường Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn TP Biên Hòa.
 29. Vai trò của chính quyền cấp xã với việc thúc đẩy phát triển hợp tác xã và liên kết bốn nhà.
 30. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn hiện nay.
 31. Hoàn thiện hệ thống bộ máy Quản lý nhà nước về du lịch.
 32. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của UBND phường (từ thực tiễn quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).
 33. Nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước đối với lao động và tu nghiệp sinh đi làm việc ở nước ngoài.
 34. Một số giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Hà Tây.
 35. Nâng cao năng lực đội ngũ công chức xã, phường và thị trấn trong giai đoạn hiện nay.
 36. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Nâng cao vai trò Quản lý nhà nước về thị trường lao động ở Việt Nam.
 37. Đổi mới và hoàn thiện một số kỹ năng hành chính đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa điều hành công sở.
 38. Một số giải pháp hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với lĩnh vực quyền tác giả ở nước ta hiện nay.
 39. Một số giải pháp hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với các nhà trường quân đội về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nền kinh tế quốc dân.
 40. Nghiên cứu một số giải pháp về quy trình phân bố vốn ngân sách nhà nước cho chương trình xóa đói giảm nghèo của Chính phủ.
 41. Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tây trong quá trình công nghiệp hóa.
 42. Hoàn thiện pháp luật đối với quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về đất đai.
 43. Giải pháp nâng cao hiệu lực Quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng nhằm chống lãng phí,
 44. thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản ngành giáo dục và đào tạo (khảo sát thực tiễn từ ĐH Quốc gia Hà Nội).
 45. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục và quản lý sinh viên trong các trường đại học hiện nay.
 46. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cán bộ, công chức ở tỉnh Thái Nguyên.
 47. Một số biện pháp nâng cao hiệu lực giám sát của Quốc hội đối với bộ máy hành chính nhà nước.
 48. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Phân cấp quản lý nhân sự trong hệ thống hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
 49. Một số giải pháp thúc đẩy xã hội hóa giáo dục mầm non và phổ thông ở nước ta hiện nay.
 50. Đổi mới quản lý đối với tổng công ty nhà nước theo hướng hình thành các tập đoàn kinh tế.
 51. Hoàn thiện thể chế pháp luật trong Quản lý nhà nước về đào tạo sau đại học ở nước ta hiện nay.
 52. Hoàn thiện tổ chức và hoạt động chính quyền cấp xã ở tỉnh Hà Nam trong giai đoạn 2018 – 2021.
 53. Hoàn thiện cơ chế tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp của nhà nước.
 54. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học trong lực lượng công an nhân dân ở nước ta hiện nay.
 55. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Quản lý nhà nước ngành văn hóa thông tin.
 56. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hệ thống ngân hàng nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
 57. Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của UBND huyện, thị xã để thực hiện cơ chế một cửa ở tỉnh Hà Tây.
 58. Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo – bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Điện Biên.
 59. Một số vấn đề Quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
 60. Một số giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, viên chức bảo hiểm xã hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

TOP 100 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công NEW

 1. Hoàn thiện hệ thống các cơ quan quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.
 2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLHCNN về tổ chức và hoạt động ở tỉnh Chăm Pa Sắc, CHDCND Lào.
 3. Một số giải pháp hoàn thiện Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội ở nước CHDCND Lào.
 4. Nâng cao năng lực hoạt động Quản lý nhà nước của đội ngũ công chức chính quyền TP Viêngchăn, CHDCND Lào.
 5. Hình thành và phát triển dịch vụ hành chính công trong quản lý quy hoạch xây dựng tại TPHCM.
 6. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Một số biện pháp hoàn thiện Quản lý nhà nước về phá triển nguồn nhân lực trong ngành giáo dục – đào tạo tỉnh Tiền Giang.
 7. Tăng cường các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cấp xã cho người dân tộc bản địa Tây Nguyên (từ thực tiễn tỉnh Lâm Đồng).
 8. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại nhằm đảm bảo các quyền công dân (qua thực tiễn tỉnh Đồng Nai).
 9. Một số biện pháp cơ bản nhằm phát triển nguồn nhân lực (từ thực tiễn tỉnh Bạc Liêu).
 10. Hoàn thiện Quản lý nhà nước về bảo vệ nguồn lợi hải sản trong việc phát triển kinh tế – xã hội vùng ven biển tỉnh Bình Thuận.
 11. Ứng dụng tiêu chuẩn ISO-9000 vào việc nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tại UBND quận 1, TPHCM.
 12. Tăng cường các giải pháp quản lý chương trình đào tạo đại học, sau đại học từ thực tiễn trường ĐH Cần Thơ.
 13. Đổi mới phân công, phân cấp, phối hợp về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị (từ thực tiễn TPHCM).
 14. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND TPHCM.
 15. Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Cục Tần số vô tuyến điện.
 16. Tăng cường Quản lý nhà nước về vận tải đường bộ (lấy từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai).
 17. Hoàn thiện công tác văn thư – lưu trữ trong VP UBND quận, huyện đấp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay.
 18. Xây dựng mô hình quản lý đô thị mới (từ thực tiễn phát triển Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM).
 19. Một số giải pháp nâng cao năng lực Quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Vĩnh Long.
 20. Một số giải pháp đảm bảo thực thi quyền lợi của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai).
 21. Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa.
 22. Một số giải pháp hoàn thiện công tác thanh tra tài chính (từ thực tiễn TPHCM).
 23. QLNN bằng pháp luật trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (từ thực tiễn tỉnh Bình Dương).
 24. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Hoàn thiện Quản lý nhà nước trong công tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Long An.
 25. Hoàn thiện phân cấp và phạm vi Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.
 26. Hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trong lực lượng thanh niên xung phong (từ thực tế của TP Hà Nội).
 27. Hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với hoạt động phát hành chứng khoán trên thị trường chứng khoán sơ cấp ở Việt Nam.
 28. Tăng cường Quản lý nhà nước về hợp tác đầu tư với nước ngoài trong ngành dầu khí Việt Nam.
 29. Đổi mới quản lý tài chính bệnh viện công ở nước ta (qua thực tiễn Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội).
 30. Nâng cao hiệu lực Quản lý nhà nước trong công tác quy hoạch và xây dựng đô thị trên địa bàn TP Hà Nội.
 31. Hoàn thiện tổ chức và quản lý dự trữ quốc gia ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
 32. Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành thủy sản tỉnh Quảng Ninh.
 33. Một số biện pháp Quản lý nhà nước nhằm mở rộng thị trường lao động trên địa bàn Hà Nội.
 34. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Tăng cường Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế (từ thực tiễn tỉnh Thái Bình).
 35. Vai trò của Hội LHPN Việt Nam đối với việc tăng cường sự tham gia Quản lý nhà nước của phụ nữ thời kỳ CNH – HĐH.
 36. Nâng cao vai trò Quản lý nhà nước của phụ nữ trong ngành y tế.
 37. Yếu tố văn hóa trong việc nâng cao hiệu quả quản lý công sở.
 38. Đổi mới công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng (hệ chính quy).
 39. Quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (nhìn từ thực tế tỉnh Quảng Ninh).
 40. Ban hành và quản lý văn bản Quản lý nhà nước của cấp xã (qua thực tế tỉnh Phú Thọ).
 41. Hoàn thiện thủ tục hành chính trong quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn TP Hà Nội.
 42. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên trong việc phát triển nguồn nhân lực ở địa phương (từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh).
 43. Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực khoa học ở Học viện Chính trị Quốc gia HCM.
 44. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hải quan trong giai đoạn hiện nay.
 45. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, từ thực tiễn mô hình hợp tác Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga.
 46. Nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
 47. Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của đội ngũ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.
 48. Tăng cường kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã.
 49. Đổi mới hoạt động của cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
 50. Hoàn thiện mô hình tổ chức cục trong cơ cấu bộ ở nước ta tròn giai đoạn hiện nay.
 51. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Hoàn thiện tổ chức bộ máy Văn phòng Quốc hội.
 52. Hoàn thiện công tác tổ chức bầu cử đại biểu HĐND cấp thành phố trực thuộc TW (qua thực tiễn ở TP Hà Nội).
 53. Tăng cường Quản lý nhà nước hoạt động di dân – phát triển vùng kinh tế mới ở TPHCM.
 54. Quản lý nhà nước đối với công nghiệp chế biến nông, lâm sản tỉnh Đắc Lắc.
 55. Tăng cường hiệu lực Quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng Lâm Đồng.
 56. Hoàn thiện Quản lý nhà nước về kiểm dịch y tế quốc tế tại TPHCM.
 57. Nâng cao vai trò Quản lý nhà nước về định canh định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắc Lắc trong giai đoạn hiện nay.
 58. Tăng cường Quản lý nhà nước đối với coog tác bảo hộ lao động ở các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn TPHCM.
 59. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Tăng cường Quản lý nhà nước về văn hóa tại tỉnh Đồng Nai.
 60. Nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về sử dụng các nguồn kinh phí trong ngành y tế TPHCM.
 61. Quản lý nhà nước đối với trường PTTH bán công (qua thực tiễn ở tỉnh Lâm Đồng).

List 200 Đề Tài Luận Văn Chuyên Ngành Quản Lý Công

 1. Hoàn thiện công tác Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản ở nước ta hiện nay giai đoạn 2018 – 2021.
 2. Tăng cường Quản lý nhà nước đối với các bệnh viện tư nhân tại TPHCM.
 3. Một số ý kiến về chính sách kinh tế vĩ mô để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của TPHCM đến năm 2010.
 4. Nâng cao hiệu lực Quản lý nhà nước trong lĩnh vực sử dụng tần số và máy phát vô tuyến điện.
 5. Một số biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước ở tỉnh Phú Yên.
 6. Một số biện pháp tăng cường giáo dục pháp luật trong các trường phổ thông tại Lâm Đồng.
 7. Một số giải pháp chống ùn tắc giao thông tại một số địa bàn trọng điểm ở TPHCM.
 8. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Nâng cao hiệu lực Quản lý nhà nước hoạt động sở hữu công nghiệp.
 9. Hoàn thiện phân cấp và phạm vi Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.
 10. Hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trong lực lượng thanh niên xung phong (từ thực tế của TP Hà Nội).
 11. Hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với hoạt động phát hành chứng khoán trên thị trường chứng khoán sơ cấp ở Việt Nam.
 12. Tăng cường Quản lý nhà nước về hợp tác đầu tư với nước ngoài trong ngành dầu khí Việt Nam.
 13. Nâng cao năng lực thẩm phán tòa án nhân dân
 14. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Bắc Giang
 15. Nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức phường trên địa bàn thành phố Hà Nội (đánh giá thông qua sự hài lòng của nhân dân)
 16. Hoàn thiện tổ chức bộ máy ngành cơ yếu Việt Nam thực trạng và giải pháp
 17. Đổi mới tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp huyện trong điều kiện cải cách hành chính ở nước ta hiện nay
 18. Hoàn thiện công tác quản lý cán bộ, công chức ở cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 19. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Tăng cường quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực khoa học, công nghệ ở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 20. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức ngành thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay
 21. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai ở địa bàn xã (từ thực tiễn của huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội)
 22. Quản lý nhà nước ở cơ sở về xây dựng tự quản xã hội tại khu dân cư
 23. Cải cách thể chế hành chính ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp (qua kinh nghiệm của một số nước Đông Bắc Á)
 24. Tăng cường quản lý nhà nước đối với dịch vụ công ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
 25. Đổi mới quy trình hoạch định chính sách dân số ở Việt Nam
 26. Quản lý nhà nước về cung ứng dịch vụ nhà ở cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 27. Quản lý nhà nước về công tác chứng thực (qua nghiên cứu thực tiễn trên địa bàn thành phố Hà Nội)
 28. Quản lý nhà nước về giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Cầu Giấy – thành phố Hà Nội
 29. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Phối hợp dịch vụ công cộng và trật tự công cộng trong quản lý nhà nước về giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
 30. Quản lý nhà nước về giải phóng mặt bằng nhìn từ thực tế huyện Sóc Sơn – Hà Nội
 31. Giải pháp hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho những người bị thu hồi đất ở đô thị
 32. Quản lý NN về quy hoạch, phát triển vận tải hàng không Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 33. Quản lý nhà nước đối với thị trường tiêu thụ nông sản của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 34. Thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Văn phòng Chính phủ Kỹ thuật biên tập dự thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước
 35. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản chuyên ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 36. Nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng Bộ Công an trong điều kiện cải cách hành chính hiện nay
 37. Nâng cao chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản của ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Sơn La
 38. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Nâng cao kỹ năng hành chính cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã trong bối cảnh cải cách hành chính của Việt Nam từ nay tới 2020
 39. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước hướng tới phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam
 40. Kỹ thuật biên tập ngôn ngữ văn bản quản lý hành chính nhà nước
 41. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với tài liệu lưu trữ nghe nhìn
 42. Hiện đại hóa công tác quản trị của văn phòng ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương phục vụ cải cách hành chính
 43. Tăng cường quản lý nhà nước về rủi ro công nghệ thông tin trong thanh toán điện tử ở Việt Nam
 44. Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
 45. Nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
 46. Nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước của UBND thành phố Hà Nội trong lĩnh vực công nghệ thông tin
 47. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc ở tỉnh Hòa Bình
 48. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: QLNN đối với các trường đại học công lập ở Việt Nam
 49. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 50. Một số biện pháp tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 51. Tăng cường Quản lý nhà nước đối vớ i công tác giáo dục và quản lý sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 52. Các giải pháp Quản lý nhà nước đối với phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
 53. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động Quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường Hàng không ở VN trong điều kiện hội nhập
 54. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: QLNN về sử dụng và giải ngân nguồn vốn dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
 55. QLNN về phát triển nguồn nhân lực trong hoạt động quản lý bay Việt Nam giai đoạn 2018 – 2021
 56. QLNN đối với hoạt động triển khai nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 57. Ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn thảo văn bản tại cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
 58. Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hành chính ở thành phố Viêng Chăn nước CHDCND Lào
 59. Quản lý nhà nước v ề bảo tồn và phát triển giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 60. Đổi mới quy trình tuyển dụng viên chức trong các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh

Đề Tài 300 + Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công Cập Nhập Mới Nhất

 1. Nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức được cử đi học nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
 2. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Phát triển lý luận và thực tiễn cải cách hành chính ở địa phương trên cơ sở so sánh tổ chức bộ máy hành chính địa phương của nước Cộng hoà DCND Lào với nước CHXHCN Việt Nam
 3. Nâng cao hiệu quả áp dụng hệ th ống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISI 9001-2008 tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 4. Quản lý nhà nước về xã hội hóa thể dục thể thao tại Thành phố Hồ Chí Minh
 5. Hoàn thiện Quản lý nhà nước về thương mại điện tử trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
 6. QLNN đối với hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 7. Quản lý nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Say Nhạ Bu Ly nước CHDCND Lào.
 8. Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện tỉnh Quảng Ninh
 9. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá các cơ quan hành chính (qua thực tiễn Cục đường săt Việt Nam)
 10. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý sinh viên đại học hành chính
 11. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp xã – từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh
 12. Tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành nội vụ từ thực tiễn các tỉnh, thành phố phía Nam
 13. Hiến pháp 1946 – cơ sở pháp lý tham chiếu trong hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam hiện nay.
 14. Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý cán bộ công chức Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội, nước CHDCND Lào.
 15. Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ có trình độ cao trong quan đội nhân dân Việt Nam.
 16. Quản lý nhà nước đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông trên địa bàn cấp huyện( từ thực tiễn quận 10, TP.Hồ Chí Minh)
 17. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về biển và hải đảo Việt Nam
 18. Tăng cường quản lý nhà nước đối với xã hội hóa đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 19. Đánh giá công chức hành chính – Thực trạng và giải pháp
 20. Tăng cường quản lý nhà nước về thi đua – khen thưởng trong giai đoạn mới (2015 – 2022)
 21. Hoàn thiện chính sách giải phóng mặt bằng ở nước ta hiện nay (từ thực tiễn quận Thanh Xuân – Hà Nội)
 22. Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai của Uỷ ban nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 23. Quản lý hành chính tư pháp của Uỷ ban nhân dân xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
 24. Bồi dưỡng kiến thức pháp lu ật cho cán bộ , công chức Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam
 25. Quản lý nhà nước nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội
 26. Tuyển chọn cán bộ, công chức vào vị trí lãnh đạo quản lý qua hình thức thi tuyển cạnh tranh
 27. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước đối với hệ thống trường mầm non tại Hà Nội
 28. QLNN về đào tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 29. Vai trò của lực lượng cảnh sát giao thông trong phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay.
 30. Hoàn thiện mô hình thanh tra xây dựng hai cấp tại Việt Nam
 31. Nâng cao ý thức pháp luật cho viên chức, công chức trong đơn vị đào tạo đại học – từ thực tiễn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
 32. Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực y tế công từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh.
 33. Vai trò của Văn phòng Chính phủ trong quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ
 34. Cải cách thủ tục hành chính về chính sách an sinh xã hội ở ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam
 35. Hiệu quả tổ chức sử dụng văn bản quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân phường (qua thực tiễn quận Hà Đông)
 36. Hiệu quả giải quyết khiếu nại của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh – từ thực tiễn thành phố Hà Nội
 37. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với ủy ban nhân dân cùng cấp – từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh
 38. Chính sách thu hút, sử dụng thủ khoa xuất sắc cho chính quyền thành phố Hà Nội – thực trạng và giải pháp
 39. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Môt số giải pháp về quản lý cán bộ hành chính văn phòng ở các trường đại học công lập thuộc khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội hiện nay
 40. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành thanh tra tỉnh Chăm Pa Sắc, nước CHDCND Lào trong giai đoạn hiện nay.
 41. Hiệu quả quản lý nhà nước đối với các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội
 42. Tăng cường Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực ngành y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam Chính sách tạo nguồn cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn tại tỉnh Hậu Giang.
 43. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy nông (từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh)
 44. Đổi mới hoạt động của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương
 45. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 46. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với sự phát triển của hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Phú Thọ
 47. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Tuyển dụng công chức ngành thống Việt Nam: đáp ứng xu thế hội nhập
 48. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức ngành tòa án nhân dân trong giai đoạn hiện nay
 49. Tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức ngành giáo dục – đào tạo ở tỉnh Vĩnh Phúc
 50. Tăng cường quản lý nhà nước về xã hội hóa đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 51. Thực thi chính sách giảm nghèo của nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khme (nhìn từ thực tiễn tỉnh Sóc Trăng)
 52. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về quyết việc làm cho người khuyết tật tại TP.Hồ Chí Minh
 53. Tăng cường quản lý nhà nước về nguồn nhân lực ngành giáo đối vớ i cán bộ, công chức của tỉnh Chăm Pa Sắc, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào
 54. Đạo đức công vụ của công chức hoạt động trong lĩnh vực báo chí
 55. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong giai đoạn hiện nay
 56. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo công giáo trên địa bàn Hà Nội – vấn đề và giải pháp.
 57. Quản lý nhà nước nhằm bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa Lào trong thời kỳ hội nhập
 58. Quản lý nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn ở tỉnh Luangphabang nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào
 59. Quản lý nhà nước về giải phóng mặt bằng nhìn từ góc độ thực tế của huyện Từ Liêm – Hà Nội
 60. Nh ững giải pháp đổi mới quản lý nhà nước về giải phóng mặt bằng trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa trên địa bàn TP. Hà Nội

Hỗ Trợ Tìm Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Công

 1. Quản lý nhà nước về đô thị cấp quận (từ thực tiễn địa bàn quận Bình Tân – TP.Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay)
 2. Các giải pháp quản lý nhà nước về phát triển nông thôn ở tỉnh Chăm Pa Sắc, CHDCND Lào.
 3. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Đổi mới quản lý tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp ở Việt Nam
 4. Quản lý nhà nước nhằm duy trì và phát triển chợ truyền thống ở TP. HCM trong giai đoạn hiện nay
 5. Giải pháp nhằm đổi mới quản lý nhà nước về tài sản công trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam hiện nay
 6. Quản lý nhà nước đối v ới các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay – Thực trạng và giải pháp
 7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động ở nước ta trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới.
 8. Quản lý nhà nước đối với giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn – qua thực tiễn tỉnh Bắc Kạn
 9. Vai trò của Ban Cơ yếu Chính phủ trong phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước
 10. Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước của chính quyền địa phương ở tỉnh Phông Sa Ly nước CHDCND Lào.
 11. Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Từ Liêm – Hà Nội.
 12. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào.
 13. Tăng cường quản lý nguồn nhân lực đối với hoạt động biểu diễn tại Hà Nội
 14. Quản lý nhà nước đối doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
 15. Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức ngành Bảo tàng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 16. Đánh giá thực hiện chính sách thu hút nhân tài vào làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai từ 2007 đến nay
 17. Đánh giá hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam ISO 9001:2008 vào hoạt động tại các cơ quan hành chính nhà nước (Uỷ ban nhân dân) tỉnh Hưng Yên
 18. Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức tại tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay
 19. Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay
 20. Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
 21. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước về huy động nguồn lực cho các hoạt động cứu trợ xã hội
 22. Quản lý nhà nước về nuôi trồng thủy sản ở Đồng bằng sông Hồng để thích ứng với biến đổi khí hậu
 23. Quản lý nhà nước đối với thị trường tiêu thụ thủy sản của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 24. Quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại trên địa bàn Huyện Lục Ngạn – Tỉnh Bắc Giang
 25. Cải cách thủ tục hành chính đối với dịch vụ đăng ký tờ khai nhập khẩu tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội
 26. Hoàn thiện công tác văn phòng huyện Mê Linh sau sát nhập vào thủ đô Hà Nội
 27. Hoàn thiện việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các quận, huyện thành phố HN theo tiêu chuẩn ISO.
 28. Kiểm tra hoạt động ban hành văn bản hành chính của UBND quận (từ thực tiễn quận Hà Đông – Hà Nội)
 29. Đổi mới thủ tục hành chính trong tuyển dụng viên chức
 30. Ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước của UBND các huyện biên giới trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc
 31. Quản lý nhà nước đối với phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn Hà Nội
 32. Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật ngành hàng không Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 33. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản lý nhà nước đối với ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 34. Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 35. Cải cách hành chính cấp phường thuộc quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
 36. Nâng cao chất lường hoạt động văn phòng UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa
 37. Quản lý nhà nước đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của các Bộ
 38. Xây dựng cơ cấu ngạch công chức các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh
 39. Tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh
 40. Nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng có Tổng cục
 41. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức huyện Thường Tín thành phố Hà Nội, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước hiện nay
 42. Quản lý nhà nước đối với hoạt động xóa đói giảm nghèo tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
 43. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ
 44. Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội
 45. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Tổng Công ty cảng hàng không miền Nam giai đoạn 2017 – 2022
 46. QLNN về hiệu quả đào tạo ở các trường đại học công lập từ thực tiễn TP. Hồ Chí Minh
 47. QLNN về ô nhiễm môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
 48. Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho công chức – Từ thực tiễn TP. Hồ Chí Minh
 49. Quan hệ công chúng (PR) của Chính phủ Việt Nam đối với nhà khoa học
 50. Mô hình tổ chức cơ quan tài phán hành chính ở nước ta – Thực trạng và định hướng
 51. Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Từ thực tiễn tại tỉnh Quảng Ngãi
 52. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn hoá cơ sở trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
 53. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quan hệ công chúng (PR) của Chính phủ Việt Nam đối với doanh nghiệp
 54. Nâng cao ch ất lượng, hiệu quả các cuộc họp của UBND huyện (quận) và các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện (quận) từ thực tiễn TP. Hồ Chí Minh
 55. Hoàn thiện văn hoá công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước tại Thành phố Trà Vinh
 56. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông – Nghiên cứu từ thực tiễn tỉnh Đồng Tháp
 57. QLNN về chất lượng các chương trình hợp tác, liên kết v ới nước ngoài đào tạo bậc đại học và sau đại học – nhìn từ thực tế Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
 58. QLNN về chất lượng giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu hội nhập – Từ thực tiễn ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
 59. Tăng cường Quản lý nhà nước đối với công tác chống gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 60. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Các giải pháp cơ bản thực hiện giảm nghèo tại tỉnh Đồng Tháp
 61. QLNN về chuyển đổi ngành nghề cho nông dân trong vùng quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương

99 + Đề Tài Luận Văn Cao Học Chuyên Ngành Quản Lý Công

 1. QLNN đối với tổ chức hành nghề Luật sư – Từ thực tiễn TP. Hồ Chí Minh
 2. Hoàn thiện quy trình cấp phép thành lập và quản lý hoạt động của các trường phổ thông ngoài công lập
 3. Sử dụ ng và quản lý công chức cấp xã sau thi tuyển tại UBND phường TP. Hồ Chí Minh
 4. Các giải pháp Quản lý nhà nước đối với lạm phát ở Việt Nam (Giai đoạn 2016 – 2022)
 5. Luân chuyển công chức từ UBND cấp huyện về chính quyền cơ sở. Từ thực tiễn tại TP. Đà Nẵng
 6. Đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính nhà nước tại tỉnh Bình Dương
 7. Hoàn thiện văn hoá công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước. Nghiên cứu thực tiễn tại TP. Hồ Chí Minh
 8. Đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở địa phương
 9. Chính sách khuyến khích người lao động trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
 10. Chất lượng công chức các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
 11. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản đến tại Văn phòng Chính phủ
 12. Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân Phường An Biên, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
 13. Cán bộ nữ trong lãnh đạo quản lý tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định
 14. Xây dựng tiêu chí đánh giá giáo viên dạy nghề trong cơ sở dạy nghề theo tiêu chuẩn quốc tế tại Hà Nội
 15. Nâng cao hiệu quả Quản lý hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
 16. Chất lượng cán bộ chủ chốt các phường ở Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 17. Chất lượng công chức các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
 18. Đào tạo, bồi dưỡng các chức danh quản lý ở Bộ Năng lượng và Mỏ, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
 19. Thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 20. Phổ biến, giáo dục pháp luật đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
 21. Phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh niên Thủ đô hiện nay
 22. Giải quyết khiếu nại trong thu hồi đất ở huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.
 23. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Văn hóa công sở tại Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC
 24. Quản lý nhà nước đối với thanh niên công giáo tại tỉnh Nam Định
 25. Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành kho bạc ở Việt Nam
 26. Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực hành chính trên địa bàn huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
 27. Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở Thành phố Hải Phòng
 28. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bồi thường thu hồi đất đối với các dự án kinh tế trên địa bàn Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 29. Quản lý nhà nước về hộ tịch tại huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
 30. Tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành giáo dục của tỉnh Nam Định
 31. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định
 32. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 33. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công: Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế

Trên đây là tổng hợp rất nhiều Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công mà Hỗ Trợ Viết Luận Văn muốn chia sẻ đến các bạn học viên đang chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản Lý Công. Nếu như các bạn có nhu cầu tìm hiểu cũng như muốn thuê dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ thì có thể liên hệ trực tiếp đến https://hotrovietluanvan.com/ nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993