Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự

Đánh giá post

DANH MỤC ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN LUẬT HÌNH SỰ chia sẻ cho tất cả các bạn sinh viên ngành luật đang chuẩn bị làm bài tiểu luận hình sự. Nếu như bạn hay một người bạn nào đó đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài để làm bài tiểu luận môn học thì các bạn có thể tham khảo những Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự sau đây mà Hỗ Trợ Viết Luận Văn tổng hợp lại cho các bạn tham khảo đề tài nhé.

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN LUẬT HÌNH SỰ

Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự
Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự
 1. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự.
 2. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Nguyên tắc pháp chế XHCN trong BLHS năm 2015.
 3. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Nguyên tắc dân chủ XHCN trong BLHS năm 2015.
 4. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Nguyên tắc nhân đạo XHCN trong Phần Chung BLHS năm 2015.
 5. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Nguyên tắc nhân đạo XHCN trong Phần Các tội phạm BLHS năm 2015.
 6. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Nguyên tắc phân hoá trách nhiệm hình sự trong Phần chung BLHS năm 2015.
 7. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Nguyên tắc phân hoá trách nhiệm hình sự trong Phần các tội phạm BLHS năm 2015.
 8. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Nguyên tắc công bằng trong BLHS năm 2015.
 9. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Đạo luật hình sự Việt Nam.
 10. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Quy phạm pháp luật hình sự.
 11. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Hiệu lực của đạo luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 12. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Hiệu lực của đạo luật hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 13. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Hiệu lực của đạo luật hình sự về thời gian.
 14. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Hiệu lực hồi tố của đạo luật hình sự.
 15. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Giải thích đạo luật hình sự.
 16. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Khái niệm tội phạm.
 17. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Phân loại tội phạm.
 18. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Cấu thành tội phạm.
 19. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Khách thể của tội phạm – Những vấn đề lý luận.
 20. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Các loại khách thể của tội phạm.
 21. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Hành vi khách quan của tội phạm.
 22. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Các dạng cấu trúc đặc biệt của hành vi khách quan.
 23. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Hậu quả của tội phạm luật hình sự Việt Nam.
 24. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Mối quan hệ nhân quả trong luật hình sự.
 25. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong BLHS năm 2015.
 26. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Chủ thể của tội phạm.
 27. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự.
 28. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác.
 29. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tuổi chịu trách nhiệm hình sự.
 30. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Chủ thể đặc biệt của tội phạm.
 31. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Nhân thân người phạm tội.
 32. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Khái niệm lỗi trong luật hình sự.
 33. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Cố ý phạm tội.
 34. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Vô ý phạm tội.
 35. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Động cơ và mục đích phạm tội trong luật hình sự.
 36. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Sai lầm trong luật hình sự.
 37. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Hỗn hợp lỗi.
 38. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Chuẩn bị phạm tội.
 39. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Phạm tội chưa đạt.
 40. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Thời điểm tội phạm kết thúc trong luật hình sự.
 41. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội.
 42. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Khái niệm đồng phạm.
 43. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Các loại người đồng phạm.
 44. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Các nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự trong đồng phạm.
 45. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Phạm tội có tổ chức trong.
 46. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Những hành vi liên quan đến tội phạm cấu thành tội độc lập.
 47. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự.
 48. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Phòng vệ chính đáng.
 49. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tình thế cấp thiết.
 50. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Bắt người phạm pháp.
 51. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Thi hành mệnh lệnh của cấp trên.
 52. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Rủi ro trong sản xuất và nghiên cứu khoa học.
 53. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Khái niệm trách nhiệm hình sự.
 54. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.
 55. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Khái niệm và mục đích hình phạt.
 56. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Hiệu quả của hình phạt.
 57. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Hệ thống hình phạt.
 58. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Các hình phạt chính trong BLHS năm 2015.
 59. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Các hình phạt chính nhẹ hơn hình phạt tù trong BLHS năm 2015.
 60. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Các hình phạt bổ sung trong BLHS năm 2015.
 61. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Hình phạt tiền trong BLHS năm 2015.
 62. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Hình phạt cải tạo không giam giữ trong BLHS năm 2015.
 63. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Hình phạt tù có thời hạn trong BLHS năm 2015.
 64. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Hình phạt tù chung thân trong BLHS năm 2015.
 65. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Hình phạt tử hình trong trong BLHS năm 2015.
 66. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.
 67. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Hình phạt cấm cư trú.
 68. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Hình phạt quản chế.
 69. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Hình phạt tịch thu tài sản.
 70. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Các biện pháp tư pháp trong BLHS năm 2015.
 71. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm.
 72. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại.
 73. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Bắt buộc chữa bệnh trong luật hình sự Việt Nam.
 74. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Các căn cứ quyết định hình phạt trong BLHS năm 2015.
 75. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm trong BLHS năm 2015.
 76. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm trong BLHS năm 2015.
 77. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tái phạm, tái phạm nguy hiểm trong BLHS năm 2015.
 78. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Quyết định hình phạt nhẹ hơn qui định của BLHS.
 79. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội.
 80. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án.
 81. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt trong BLHS năm 2015.
 82. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm.
 83. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Miễn trách nhiệm hình sự.
 84. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Miễn hình phạt.
 85. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Thời hiệu thi hành bản án trong BLHS năm 2015.
 86. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Miễn chấp hành hình phạt.
 87. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Giảm thời hạn chấp hành hình phạt.
 88. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Án treo.
 89. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Đại xá.
 90. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Đặc xá.
 91. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Hõan và tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.
 92. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Xóa án tích trong BLHS năm 2015.
 93. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội trong BLHS năm 2015.
 94. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội.
 95. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Các cặp cấu thành tội phạm và việc định tội danh.
 96. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Định tội danh theo khách thể của tội phạm.
 97. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Định tội danh theo mặt khách quan của tội phạm.
 98. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Định tội danh theo mặt chủ quan của tội phạm.
 99. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Định tội danh theo chủ thể của tội phạm.
 100. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Định tội danh trong trường hợp phạm nhiều tội.
 101. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Định tội danh trong trường hợp đồng phạm.
 102. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Định tội danh trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt.
 103. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
 104. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội gián điệp trong luật hình sự Việt Nam.
 105. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân trong luật hình sự Việt Nam.
 106. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong luật hình sự Việt Nam.
 107. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Dấu hiệu lỗi trong các tội xâm phạm tính mạng con người theo BLHS năm 2015.
 108. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội giết người (trong luật hình sự Việt Nam.
 109. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong luật hình sự Việt Nam.
 110. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội giết người do vựơt quá giới hạn phòng vệ chính đáng trong luật hình sự Việt Nam.
 111. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ (Điều 97 BLHS) dưới góc độ pháp lý hình sự.
 112. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Các tội vô ý làm chết người trong luật hình sự Việt Nam.
 113. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Định tội danh đối với hành vi giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.
 114. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Định tội danh đối với các hành vi cố ý gây thương tích trong luật hình sự Việt Nam.
 115. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng trong luật hình sự Việt Nam.
 116. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác trong luật hình sự Việt Nam.
 117. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội hành hạ người khác trong luật hình sự Việt Nam.
 118. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội hiếp dâm trong luật hình sự Việt Nam.
 119. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi trong luật hình sự Việt Nam.
 120. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội giao cấu với người dưới trong luật hình sự Việt Nam.
 121. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội lây truyền HIV cho người khác trong luật hình sự Việt Nam.
 122. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Định tội danh đối với các hành vi lạm dụng tình dục đối với người dưới 16 tuổi trong BLHS năm 2015.
 123. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội mua bán người trong luật hình sự Việt Nam.
 124. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội mua bán người dưới 16 tuổi trong luật hình sự Việt Nam.
 125. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội vu khống trong luật hình sự Việt Nam.
 126. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật trong luật hình sự Việt Nam.
 127. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội cướp tài sản trong luật hình sự Việt Nam.
 128. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội bắt cóc nhằm chiếm đọat tài sản trong luật hình sự Việt Nam.
 129. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội cưỡng đọat tài sản trong luật hình sự Việt Nam.
 130. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội cướp giật tài sản trong luật hình sự Việt Nam.
 131. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội công nhiên chiếm đọat tài sản trong luật hình sự Việt Nam.
 132. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội trộm cắp tài sản trong luật hình sự Việt Nam.
 133. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội lừa đảo chiếm đọat tài sản trong luật hình sự Việt Nam.
 134. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đọat tài sản trong luật hình sự Việt Nam.
 135. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội chiếm giữ trái phép tài sản trong luật hình sự Việt Nam.
 136. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội sử dụng trái phép tài sản trong luật hình sự Việt Nam.
 137. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản trong luật hình sự Việt Nam.
 138. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước trong luật hình sự Việt Nam.
 139. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Thực tiễn áp dụng tình tiết “hành hung để tẩu thoát” trong các vụ án hình sự về các tội xâm phạm sở hữu.
 140. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng trong luật hình sự Việt Nam.
 141. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình trong luật hình sự Việt Nam.
 142. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội buôn lậu trong luật hình sự Việt Nam.
 143. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới trong luật hình sự Việt Nam.
 144. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trong luật hình sự Việt Nam.
 145. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả trong luật hình sự Việt Nam.
 146. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Thực tiễn định tội danh đối với các hành vi kinh doanh trái phép.
 147. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội trốn thuế trong luật hình sự Việt Nam.
 148. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội lừa dối khách hàng (Điều 162 BLHS) dưới góc độ pháp lý hình sự.
 149. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội cho vay lãi nặng trong luật hình sự Việt Nam.
 150. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước trong luật hình sự Việt Nam.
 151. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội lập quỹ trái phép trong luật hình sự Việt Nam.
 152. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 170a BLHS) dưới góc độ pháp lý hình sự.
 153. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trong luật hình sự Việt Nam.
 154. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội vi phạm qui định về sử dụng đất đai trong luật hình sự Việt Nam.
 155. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội vi phạm các qui định về khai thác và bảo vệ rừng trong luật hình sự Việt Nam.
 156. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng trong luật hình sự Việt Nam.
 157. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả trong luật hình sự Việt Nam.
 158. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán trong luật hình sự Việt Nam.
 159. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán trong luật hình sự Việt Nam.
 160. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội thao túng giá chứng khoán trong luật hình sự Việt Nam.
 161. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội gây ô nhiễm môi trường trong luật hình sự Việt Nam.
 162. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại trong luật hình sự Việt Nam.
 163. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam trong luật hình sự Việt Nam.
 164. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội hủy hoại rừng trong luật hình sự Việt Nam.
 165. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm trong luật hình sự Việt Nam.
 166. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội sản xuất trái phép chất ma túy trong luật hình sự Việt Nam.
 167. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội mua bán trái phép chất ma túy trong luật hình sự Việt Nam.
 168. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong luật hình sự Việt Nam.
 169. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý trong luật hình sự Việt Nam.
 170. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy trong luật hình sự Việt Nam.
 171. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong luật hình sự Việt Nam.
 172. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong luật hình sự Việt Nam.
 173. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội cản trở giao thông đường bộ trong luật hình sự Việt Nam.
 174. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tham gia giao thông trong luật hình sự Việt Nam.
 175. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trong luật hình sự Việt Nam.
 176. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trong luật hình sự Việt Nam.
 177. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội tổ chức đua xe trái phép trong luật hình sự Việt Nam.
 178. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội đua xe trái phép trong luật hình sự Việt Nam.
 179. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật trong luật hình sự Việt Nam.
 180. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử trong luật hình sự Việt Nam.
 181. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử trong luật hình sự Việt Nam.
 182. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông trong luật hình sự Việt Nam.
 183. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác trong luật hình sự Việt Nam.
 184. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trong luật hình sự Việt Nam.
 185. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng trong luật hình sự Việt Nam.
 186. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông trong luật hình sự Việt Nam.
 187. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người trong luật hình sự Việt Nam.
 188. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng trong luật hình sự Việt Nam.
 189. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội khủng bố trong luật hình sự Việt Nam.
 190. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia trong luật hình sự Việt Nam.
 191. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng trong luật hình sự Việt Nam.
 192. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ trong luật hình sự Việt Nam.
 193. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong luật hình sự Việt Nam.
 194. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội gây rối trật tự công cộng trong luật hình sự Việt Nam.
 195. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội hành nghề mê tín, dị đoan trong luật hình sự Việt Nam.
 196. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội đánh bạc trong luật hình sự Việt Nam.
 197. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội tổ chức đánh bạc trong luật hình sự Việt Nam.
 198. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam.
 199. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội rửa tiền trong luật hình sự Việt Nam.
 200. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trong luật hình sự Việt Nam.
 201. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội chứa mại dâm trong luật hình sự Việt Nam.
 202. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội mua dâm người người dưới 18 tuổi trong luật hình sự Việt Nam.
 203. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội chống người thi hành công vụ trong luật hình sự Việt Nam.
 204. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức trong luật hình sự Việt Nam.
 205. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trong luật hình sự Việt Nam.
 206. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép trong luật hình sự Việt Nam.
 207. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội tham ô trong luật hình sự Việt Nam.
 208. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội nhận hối lộ trong luật hình sự Việt Nam.
 209. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đọat tài sản trong luật hình sự Việt Nam.
 210. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong luật hình sự Việt Nam.
 211. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong luật hình sự Việt Nam.
 212. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ để trục lợi trong luật hình sự Việt Nam.
 213. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội trong luật hình sự Việt Nam.
 214. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội dùng nhục hình trong luật hình sự Việt Nam.
 215. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội bức cung trong luật hình sự Việt Nam.
 216. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong luật hình sự Việt Nam.
 217. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội không chấp hành án trong luật hình sự Việt Nam.
 218. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội che dấu tội phạm trong luật hình sự Việt Nam.
 219. Tiểu Luận Luật Hình Sự: Tội không tố giác tội phạm trong luật hình sự Việt Nam.

Ngoài ra, nếu như các bạn sinh viên có nhu cầu tìm hiểu thêm nhiều đề tài tiểu luận môn học khác nữa, thì có thể tham khảo danh sách đề tài tiểu luận môn học ngành Chọn Lọc Đề Tài Tiểu Luận Luật Hành Chính – Nhà Nước.

===>>>> Đề Tài Tiểu Luận Luật Hành Chính – Nhà Nước

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 1. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Nguyên tắc bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong TTHS.
 2. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Nguyên tắc “Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự.
 3. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Nguyên tắc “Bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo” trong các hoạt động khởi tố và điều tra vụ án hình sự.
 4. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, đương sự.
 5. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Nguyên tắc suy đoán vô tội trong TTHS.
 6. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.
 7. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Nguyên tắc bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong TTHS.
 8. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng , người tham gia tố tụng.
 9. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Thực tiễn áp dụng nguyên tắc “Bảo đảm tranh tụng trong xét xử vụ án hình sự” trong các hoạt động xét xử vụ án hình sự.
 10. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Thực tiễn áp dụng nguyên tắc “Bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự”.
 11. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Người bị tố giác trong tố tụng hình sự.
 12. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Người bị bắt trong tố tụng hình sự.
 13. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp trong tố tụng hình sự.
 14. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Người bị tạm giữ trong tố tụng hình sự.
 15. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Người tố giác và người tố giác trong tố tụng hình sự.
 16. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Người chứng kiến trong tố tụng hình sự.
 17. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Người bảo vệ quyền lợi cho đương sự trong tố tụng hình sự.
 18. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Người bị hại là pháp nhân trong tố tụng hình sự.
 19. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Thủ tục tố tụng đối với pháp nhân phạm tội.
 20. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Vai trò của cán bộ điều tra/ kiểm tra viên/ thẩm tra viên trong TTHS (sinh viên chọn một trong ba chủ thể trên để nghiên cứu).
 21. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
 22. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Người làm chứng trong tố tụng hình sự.
 23. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Người giám định trong TTHS.
 24. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Người định giá tài sản trong tố tụng hình sự.
 25. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Người bào chữa trong TTHS.
 26. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Chỉ định người bào chữa trong tố tụng hình sự.
 27. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Thực tiễn thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát.
 28. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Thực tiễn rút quyết định truy tố của Viện kiểm sát trong các vụ án hình sự.
 29. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Thực tiễn xét hỏi tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.
 30. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Thực tiễn tranh luận tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.
 31. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự.
 32. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Thực tiễn trao đổi giữa Viện kiểm sát và Tòa án trong tố tụng hình sự.
 33. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Thu thập phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử trong chứng minh tội phạm.
 34. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Kiểm tra và đánh giá chứng cứ trong tố tụng hình sự.
 35. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp trong tố tụng hình sự.
 36. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Biện pháp tạm giam trong tố tụng hình sự.
 37. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Biện pháp đặt tiền để bảo đảm trong tố tụng hình sự.
 38. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú trong tố tụng hình sự.
 39. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Thực tiễn áp dụng kê biên tài sản trong tố tụng hình sự.
 40. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Thực tiễn áp dụng phong tỏa tài sản trong tố tụng hình sự.
 41. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Thực tiễn việc cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng trong tố tụng hình sự.
 42. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Thực tiễn tiếp nhận và giải quyết tố giác và tin báo về tội phạm.
 43. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại.
 44. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Vai trò của VKS trong việc tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm.
 45. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Thực tiễn áp dụng thẩm quyền điều tra vụ án hình sự của cơ quan Điều tra thuộc Bộ Công an.
 46. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Hoạt động hỏi cung bị can trong tố tụng hình sự.
 47. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Khám xét tài liệu, đồ vật trong TTHS.
 48. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Viện kiểm sát trả hồ sơ cho cơ quan Điều tra điều tra bổ sung – Thực tiễn và hướng hoàn thiện pháp luật.
 49. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Viết Bản án hình sự – Thực tiễn và hướng hoàn thiện.
 50. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung – Thực tiễn và hướng hoàn thiện pháp luật.
 51. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Giới hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Tòa án.
 52. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Vai trò của Hội đồng xét xử trong hoạt động nghị án tại phiên tòa.
 53. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Vai trò của Hội thẩm trong hoạt động xét xử vụ án hình sự.
 54. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Vai trò của Hội đồng xét xử trong hoạt động tranh luận tại phiên tòa.
 55. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Quyền kháng cáo của người chưa thành niên khi tham gia vụ án hình sự.
 56. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Quyền kháng cáo của người bị buộc tội là pháp nhân trong TTHS.
 57. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Hình Sự: Thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự.

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN TỘI PHẠM HỌC

 1. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa các tội xâm phạm an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay (có thể chọn một tội phạm để nghiên cứu).
 2. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội giết người.
 3. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội cố ý gây thương tích.
 4. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội cướp tài sản.
 5. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Phòng ngừa tội trộm cắp tài sản.
 6. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội cướp giật tài sản.
 7. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 8. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội tội tham ô tài sản.
 9. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa các tội về hối lộ.
 10. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội trốn thuế.
 11. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội kinh doanh trái phép.
 12. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội sản xuất, buôn bán hàng giả.
 13. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội cho vay lãi nặng.
 14. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.
 15. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
 16. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do người khác phạm tội mà có.
 17. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội buôn lậu.
 18. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội vi phạm các quy định vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
 19. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội gây rối trật tự công cộng.
 20. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội mua bán người.
 21. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội mua bán trái phép các chất ma túy.
 22. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Phòng ngừa tội tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy.
 23. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội chứa mại dâm và môi giới mại dâm.
 24. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc.
 25. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện.
 26. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện.
 27. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội chống người thi hành công vụ.
 28. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội phạm có tính chất quốc tế.
 29. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội phạm có tổ chức.
 30. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội phạm ở vùng nông thôn.
 31. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội phạm tại một số quận, huyện đang đô thị hóa.
 32. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Phòng ngừa tội phạm được thực hiện qua mạng internet.
 33. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Quá trình lập kế hoạch phòng ngừa tội phạm và triển khai áp dụng tại địa phương.
 34. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Những vấn đề lý luận về tội phạm ẩn ở Việt Nam.
 35. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Những vấn đề lý luận về tội phạm rõ ở Việt Nam.
 36. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự: Lý luận và thực tiễn về dự báo tội phạm ở Việt Nam.
 37. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Nạn nhân của tội phạm trong tình hình tội phạm.
 38. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Nạn nhân của tội phạm trong nguyên nhân và điều kiện phạm tội.
 39. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Nạn nhân của tội phạm trong hệ thống chủ thể và biện pháp phòng ngừa tội phạm.
 40. Tiểu Luận Luật Tội Phạm Học: Vấn đề thống kê tội phạm ở góc độ nghiên cứu tội phạm.

Ngoài ra, nếu như các bạn sinh viên có gặp khó khăn trong việc làm bài tiểu luận môn học hay tiểu luận cuối kỳ thì có thể liên hệ trực tiếp đến dịch vụ viết thuê tiểu luận nhé, hoặc có thể tham khảo bảng giá tại đây:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Tiểu Luận

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY TIỂU LUẬN

1. Ngôn ngữ

Mỗi học viên phải tự viết tiểu luận theo đề tài của mình. Ngôn ngữ để viết và trình bày tiểu luận là Tiếng Việt.

2. Trình bày tiểu luận

Tiểu luận phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.

Tiểu luận được trình bày và in trên một mặt giấy A4 (210 x 297 mm), tiểu luận không vượt quá 30 trang A4, không tính phần mục lục và phụ lục (nếu có). Phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 của hệ soạn thảo Unicode hoặc tương đương. Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ multiple 1.2; lề trên 2.0 cm; lề dưới 2.0 cm; lề trái 3.0 cm; lề phải 2.0 cm. Mỗi đoạn văn bản định dạng dòng đầu lùi vào 0.5 cm. Số trang được đánh ở giữa, cỡ chữ 11, phía cuối mỗi trang giấy.

Tất cả các chương, phần, mục, tiểu mục phải dùng chữ số tự nhiên, không được dùng số la mã.

2.1. Tiểu mục Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự

Các tiểu mục của tiểu luận được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 4.1.2.1. chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo.

2.2. Bảng biểu, hình vẽ, phương trình

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ hình 3.4 có nghĩa l hình thứ 4 trong Chương 3. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình.

Việc trình bày phương trình toán học trên một dòng đơn hoặc dòng kép tùy ý, tuy nhiên phải thống nhất trong toàn tiểu luận. Khi ký hiệu xuất hiện lần đầu tiên thì phải giải thích và đơn vị tính phải đi kèm ngay trong phương trình có ký hiệu đó. Nếu cần thiết, danh mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và để ở phần đầu của tiểu luận. Tất cả các phương trình cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phía lề phải. Nếu một nhóm phương trình mang cùng một số thì những số này cũng được để trong ngoặc, hoặc mỗi phương trình trong nhóm phương trình (5.1) có thể được đánh số là (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3).

2.3. Viết tắt Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự

Không lạm dụng việc viết tắt trong tiểu luận. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong tiểu luận (trên 03 lần). Không viết tắt những cụm từ  dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong tiểu luận. Nếu cần viết tắt những từ thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức … thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu tiểu luận có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu tiểu luận.

2.4. Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn

Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ ra nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo của tiểu luận.

Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết cũng như không làm tiểu luận nặng nề với những tham khảo trích dẫn. Việc trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của những ý tưởng có giá trị giúp người đọc theo được mạch suy nghĩ của tác giả, không làm trở ngại việc đọc.

Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu ra trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo của tiểu luận.

Việc trích dẫn là theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ [15, tr.314-315]. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, ví dụ [19], [25], [41], [42].

2.5. Phụ lục của Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự

Phần này bao gồm nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc hỗ trợ cho nội dung tiểu luận như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh … . phụ lục không được nhiều hơn phần chính của tiểu luận.

3. Tiểu luận sắp xếp theo thứ tự

Trang  bìa (in trên giấy bìa cứng); trang Phụ bìa (giống trang bìa nhưng in trên giấy thường), trang Mục lục, trang Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt (nếu có), Danh mục các bảng (nếu có), Danh mục các hình vẽ, đồ thị (nếu có), Nội dung tiểu luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục (nếu có).

4 Phương thức nộp bài tiểu luận

Bài tiểu luận của từng học phần học viên đóng thành quyển (file cứng), bìa có khung nộp cho Lớp trưởng để tổng hợp chuyển cho Phòng Sau đại học gửi giảng viên chấm. Riêng file dữ liệu (file mềm) học viên chuyển trực tiếp cho Phòng Sau đại học thông qua địa chỉ mail: sdh@dntu.edu.vn, cả file cứng và file mềm Phòng Sau đại học lưu nội bộ. Thời gian cụ thể nộp file cứng và file mềm tùy vào lịch học từng học phần và giảng viên quy định.

Cách trình bày Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự:

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

1. Phần mở đầu

Nêu tóm tắt tại sao lại chọn đề tài, mục đích ý nghĩa của đề tài.

2. Nội dung của đề tài

Nêu quá trình nghiên cứu của thế giới, của Việt nam (nếu có) đã nghiên cứu về vấn đề này như thế nào.

Nội dung của đề tài (theo hướng dẫn của giảng viên).

3. Kết luận Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự

Tóm tắt lại toàn bộ nội dung của đề tài, triển vọng và hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài (nếu có).

4. Tài liệu tham khảo

4.1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật, …). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả bằng tiếng Trung Quốc, Nhật, … (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

4.2. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả tiểu luận theo thông lệ của từng nước:

– Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.

– Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo lên trước họ.

– Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo các hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, …

Tài liệu tham khảo phải ghi đầy đủ các thông tin: tên tác giả, tên tác phẩm (viết nghiêng), năm xuất bản trong ngoặc, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

Ví dụ: Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự

[1]   Nguyễn Hồng Sơn, Phan Huy Đường, Giáo trình khoa học quản lý, (2013), NXB Đại học Quốc gia HN.

Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi như sau:

 •     – Tên tác giả (sau đó không có dấu cách)
 •     – Năm công bố (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 •     – Tên bài báo, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 •     – Tên tạp chí, tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên,)
 •     – Tập (không có dấu cách), số (đặt trong dấu ngoặc đơn, phẩy sau dấu ngoặc đơn)
 •     – Các số trang, (gạch ngang giữa hai chữ số. Dấu chấm kết thúc).

Ví dụ:

[1]  G.Arzamendi, I. Campo(2007), ”Biodiesel pradution from waste oils by using lipase immobilized on hydrotalcite and zeolites”, Chemical Engineering Journal, Vol.134, Issues (1-3), P.123-130. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự

Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lệch vô so với dòng thứ nhất 1.0 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>>> Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993