Khóa luận: Kiến nghị về hoàn thiện tổ chức quản lý công ty cổ phần

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Khóa luận: Kiến nghị về hoàn thiện tổ chức quản lý công ty cổ phần hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Một số kiến nghị về hoàn thiện tổ chức quản lý công ty cổ phần dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Những ưu điểm và hạn chế trong quy định của luật Doanh nghiệp 2020 về tổ chức & quản lý công ty cổ phần Việt Nam

3.1.1. Ưu điểm

Thông qua các phân tích và đánh giá ta có thế nhận thấy tình hoạt động thành lập và hoạt động công ty cổ phần trong những năm trở lại đây. Thực tiễn quản lý thành lập và hoạt động công ty cổ phần hoạt động ở trên các địa phương liên tục tăng qua các năm và trở thành yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển của nền kinh tế ở Việt nam trong giai đoạn mới. Do đó, cùng với sự phát triển của cả nước thì đối với hoạt động về số hộ kinh doanh và đăng ký kinh doanh của các đối tượng ở Việt Nam đã đạt được một số kết quả sau:

Hoàn thiện rõ hơn hệ thống pháp luật thành lập và hoạt động công ty cổ phần cũng như áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn tại pháp luật thành lập và hoạt động công ty cổ phần trong những năm vừa qua. Những văn bản điều chỉnh thành lập và hoạt động công ty cổ phần cũng như các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương là cơ sở thúc đẩy cho các hoạt động thành lập và hoạt động công ty cổ phần.

Việc xây dựng hệ thống văn bản pháp luật dựa trên nền tảng là quy định của Hiến pháp là việc làm cần thiết. Đây thực sự là sự cố gắng lớn lao của các cơ quan, đơn vị trong quá trình áp dụng những quy định về thành lập và hoạt động công ty cổ phần cũng như các cấp, ban ngành trên địa bàn pháp luật thành lập và hoạt động công ty cổ phần trong những năm trở lại đây. Hệ thống pháp luật thành lập và hoạt động công ty cổ phần của Việt Nam đã tương đối hoàn thiện. Các văn bản pháp luật điều chỉnh thành lập và hoạt động công ty cổ phần là việc làm quan trọng chuẩn bị cho Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế thế giới và tăng cường công tác QLNN về vấn đề này. Vì thế việc xây dựng hệ thống văn bản pháp luật thành lập và hoạt động công ty cổ phần ở nước ta đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Có thể khẳng định bằng việc ban hành mới Luật doanh nghiệp 2020, Luật đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cùng với Bộ luật dân sự 2015 mang tính nền tảng là cơ sở pháp lý quan trọng nhất đảm bảo cho hoạt động ổn định và phát triển của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Luật Doanh nghiệp 2020 với những điểm mới về tổ chức và công ty cổ phần đã và đang là cơ sở để tạo điều kiện cho công ty cổ phần phát triển. Khóa luận: Kiến nghị về hoàn thiện tổ chức quản lý công ty cổ phần.

Bên cạnh đó, cơ quan nhà nước quản lý nhà nước ở địa phương đã hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục thành lập và cơ chế hoạt động công ty cổ phần phù hợp với chủ trương trong tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của mỗi địa phương. Cơ quan nhà nước quản lý về thành lập và hoạt động công ty cổ phần nói chung đã ban hành chủ trương trong tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Bên cạnh những đặc điểm của các địa phương trên địa bàn pháp luật thành lập và hoạt động công ty cổ phần nói chung đã có vai trò quan trọng trong việc áp dụng các quy đinh về thành lập và hoạt động công ty cổ phần theo quy định của pháp luật nước ta. Thông qua chiến lược phát triển kinh tế – xã hội qua từng giai đoạn đã tạo nền tảng cho quá trình áp dụng pháp luật về thành lập và hoạt động công ty cổ phần nói chung và góp phần quan trọng trọng quá trình quản lý nhà nước về vấn đề này trong thực tiễn. Đây chính là nhiệm vụ quan trọng và là thành tựu quan trọng trong quá trình hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn pháp luật thành lập và hoạt động công ty cổ phần trong giai đoạn mới. Như vậy, nhìn chung việc ban hành chủ trương, chính sách đối với vấn đề này là vô cùng quan trọng và hiệu quả. Thông qua công tác này tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; tăng cường hoạt động trong thực tiễn thi hành pháp luật doanh nghiệp ở nước ta trong thời kỳ mới – hội nhập và phát triển.

Pháp luật thành lập và hoạt động công ty cổ phần đã hình thành được hệ thống chuyên trách về Thành lập và hoạt động công ty cổ phần từ cấp tỉnh đến địa phương, có đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, có tâm huyết, nhiệt tình. Ngoài ra, thông qua công tác thực hiện thì đã phát hiện những sơ hở thiếu sót trong hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách, quản lý điều hành và tham mưu cho Lãnh đạo các cấp báo cáo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành từng bước xây dựng và hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách, quản lý điều hành phục vụ ngày càng hiệu quả cho công tác Thành lập và hoạt động công ty cổ phần.

Qua việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, lực lượng QLNN về thành lập và hoạt động công ty cổ phần đã hình thành được mối quan hệ phối hợp với các ban ngành hữu quan. Có cơ chế phối hợp quan trọng nhằm quản lý và thực hiện có hiệu quả tình hình thành lập và hoạt động công ty cổ phần tại Quảng Bình trong thời gian qua. Triển khai nhiều nội dung phối hợp có hiệu quả, nhất là hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật thành lập và hoạt động công ty cổ phần có sự tham gia của cả nhiều lực lượng có liên quan nhằm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong pháp luật thành lập và hoạt động công ty cổ phần trong thời gian qua.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Bảng Giá Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật

3.1.2. Nhược điểm Khóa luận: Kiến nghị về hoàn thiện tổ chức quản lý công ty cổ phần.

Ở nước ta, hệ thống các quy định về quản trị công ty được đề cập tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, Luật Doanh nghiệp năm 2020 có vai trò trung tâm, chi phối hầu hết vấn đề quản trị công ty cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Bên cạnh đó, đối với các quy định quản trị công ty đặc thù, hiện nay đang có khá nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về vấn đề quản trị doanh nghiệp cho đối tượng về thành lập và hoạt động công ty cổ phần vẫn còn tồn tại một số vướng mắc, bất cập cơ bản như sau:

Thứ nhất, quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại Luật

Doanh nghiệp năm 2020 mặc dù đã quy định về người đại diện như sau:

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:

 1. Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền;
 2. Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền” Như vậy, Luật không quy định rõ chức danh nào trong công ty là người đại diện sẽ dẫn tới sự tùy tiện trong quá trình thực thi.

Thứ hai, quy định về kiểm soát viên quy định khá rõ và đầy đủ tiêu chuẩn của kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với các kiểm soát viên trong các loại hình công ty khác. Có thể thấy, vai trò của kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước là tương đối lớn, nhưng sẽ tạo ra sự phân biệt với các loại hình công ty khác. Theo đó, với những quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật doanh nghiệp thì công việc của ban kiểm soát trong một doanh nghiệp là rất lớn. Hiện nay, hầu hết các công ty có 03 thành viên trong ban kiểm soát, chỉ có số lượng nhỏ công ty là có đến 05 thành viên. Những thành viên này thường do hội đồng quản trị chỉ định, không độc lập và là cấp dưới, phụ thuộc vào thành viên của hội đồng quản trị và tổng giám đốc. Như vậy, hoạt động của ban kiểm soát sẽ không hiệu quả. Trên thực tế, hầu hết các kiểm soát viên làm việc kiêm nhiệm tại công ty, chỉ có một số lượng nhỏ kiểm soát viên là cổ đông, đại điện của cổ đông, không là người lao động trong công ty, không chuyên trách, không có chuyên môn cao. Do vậy, việc tham gia các doanh nghiệp nhà nước khác là không hợp lý. Thực tế hiện nay ở Việt Nam cũng cho thấy, ban kiểm soát chưa thể hiện đầy đủ vai trò bảo vệ cổ đông và nhà đầu tư. Do đó, rủi ro mà nhà đầu tư và cổ đông phải gánh chịu từ sự “lép vế” của ban kiểm soát là rất lớn. Khóa luận: Kiến nghị về hoàn thiện tổ chức quản lý công ty cổ phần.

Thứ ba, quy định về hợp đồng, giao dịch giữa công ty với thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc, kiểm sát viên, cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần phổ thông trở lên… phải được đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần chấp thuận là không hợp lý bởi đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần mà những nội dung phải thảo luận và thông qua rất nhiều. Bên cạnh đó, trong nền kinh tế thị trường, thời gian là cơ hội nên có hợp đồng phải được đại hội đồng cổ đông chấp thuận sẽ làm giảm tính hiệu quả của quá trình kinh doanh.

Thứ năm, thực tế cho thấy, quyền lợi của cổ đông thiểu số chưa được bảo vệ hiệu quả là do từ nhiều nguyên nhân khác như như việc không nắm rõ các quyền của mình, tâm lý phó thác cho cổ đông lớn và thiếu động lực đấu tranh cho quyền lợi của chính các cổ đông thiểu số. Đồng thời, các cổ đông lớn có khuynh hướng thao túng việc quản trị, điều hành công ty, cũng như lạm dụng quyền cổ đông, thành viên lớn để loại bỏ hoặc ngăn cản thực hiện quyền của cổ đông thiểu số. Bên cạnh đó, các quy định của pháp luật hiện hành chưa tạo những điều kiện thuận lợi nhất để cổ đông thực hiện quyền khởi kiện này của mình, trình tự thủ tục khởi kiện còn nhiều phức tạp, tốn kém rất nhiều về thời gian và tiền bạc của các cổ đông thiểu số khi họ phát hiện những sai sót, gian lận trong quá trình điều hành của các cấp quản lý công ty đều có quyền khởi kiện. Ngoài ra, các quy định pháp luật về quyền của cổ đông trong công ty cổ phần chưa được thực hiện một cách đầy đủ và nghiêm túc, chưa có nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2020 về việc bỏ phiếu từ xa đối với các cổ đông. Do vậy, xảy ra tình trạng nhiều công ty cổ phần tiến hành đại hội đồng cổ đông ở những nơi xa xôi, điều kiện đi lại khó khăn, thủ tục ủy quyền phức tạp nhằm hạn chế sự tham gia của các cổ đông thiểu số.

Thứ sáu, quy định về điều kiện để nghị quyết được thông qua không còn quy định việc bầu thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, mà có thể chọn phương thức bầu bình thường. Có một số ý kiến không tán thành với việc quy định bắt buộc bầu dồn phiếu, vì có thể dẫn đến tình trạng các cổ đông lớn của công ty lợi dụng để lựa chọn phương án có lợi cho mình thay vì lợi ích chung của công ty. Tuy nhiên, theo tác giả, đây là một nhận định chưa chính xác về bản chất và thực tế vấn đề, tước bỏ một công cụ quan trọng để bảo vệ nhóm cổ đông thiểu số. Bên cạnh đó, việc quy định cho phép hội đồng quản trị có quyền thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ công ty đã dẫn đến có nhiều trường hợp, hội đồng quản trị, vì sự chủ quan trong nhận định của mình, ra các quyết định đầu tư sai lầm, gây thiệt hại cho các cổ đông thiểu số. Khóa luận: Kiến nghị về hoàn thiện tổ chức quản lý công ty cổ phần.

Thứ bảy, hiện nay, yêu cầu về công khai và minh bạch hóa thông tin đối với doanh nghiệp nói chung còn yếu, chưa thật đầy đủ và tương thích với thông lệ quốc tế; chưa có cơ chế kiểm tra và giám sát hiệu quả chất lượng của các thông tin được công bố. Bên cạnh đó, các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch hóa thông tin trong còn mang tính hình thức, sơ sài. Các quy định của pháp luật cũng cho thấy sự hạn chế rất lớn trong cơ chế kiểm tra và giám sát các thông tin công bố ra ngoài của các công ty cổ phần gây ra rất nhiều thiệt hại cho thị trường, cho các cổ đông, cho các nhà đầu tư và cho tất cả các bên liên quan.

Thứ tám, khoản 5 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng với quy định tại Điều này; người ký kết hợp đồng, giao dịch, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.”.Theo quy định trên thì cổ đông chỉ có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu hợp đồng, giao dịch được thực hiện không đúng với quy định của pháp luật, hay nói cách khác là có yếu tố phạm tội hoặc cố ý gây thiệt hại. Hơn nữa, cổ đông chỉ có thể yêu cầu người quản lý có liên quan phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu có thiệt hại phát sinh, các thành viên khác không phải chịu trách nhiệm liên đới. Điều này cũng chưa phù hợp với nguyên tắc quản trị doanh nghiệp tốt (nguyên tắc là người quản lý doanh nghiệp/doanh nghiệp phải làm việc/hoạt động vì lợi ích cao nhất của cổ đông, quyền lợi của cổ đông cũng cần phải được bảo vệ ở mức cao nhất).

3.2. Một số đề xuất. Khóa luận: Kiến nghị về hoàn thiện tổ chức quản lý công ty cổ phần.

3.2.1. Đối với hoạt động lập pháp

Mặc dù vấn đề quản trị công ty cổ phần là một vấn đề mới ở Việt Nam, nhưng do nhận thức được ý nghĩa quan trọng của quản trị công ty nên trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã rất nỗ lực để ban hành được một khung pháp lý cơ bản về quản trị công ty trên cơ sở vận dụng những thông lệ quốc tế và đảm bảo phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Khuôn khổ pháp lý về quản trị công ty ở Việt Nam đã được quy định trong LDN, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, khung pháp lý về quản trị công ty cổ phần của Việt Nam còn nhiều hạn chế khiến cho việc thực hiện các quy định về quản trị công ty cổ phần trong thực tiễn nhiều quy định chưa cụ thể, thiếu đồng bộ và mang nặng tính hình thức. Những hạn chế về khung pháp lý này đã và đang gây ra nhiều bất cập cho cả người quản lý, điều hành công ty cũng như các cổ đông và cơ quan quản lý Nhà nước.

Đối với những quy định trong LDN 2020, mặc dù đã có nhiều cải cách hoàn toàn mới so với LDN 2005 tuy nhiên có những cải cách chưa hoàn toàn phù hợp với thực tiễn. Và cũng có những nội dung vẫn kế thừa từ LDN 2014 vốn đã bộc lộ nhiều điểm bất cập, cần phải sửa đổi hoặc bãi bỏ đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển của các DN hiện nay. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện và bổ sung các quy định mới về quản trị công ty cổ phần nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động của DN như: cân đối việc giảm tỷ lệ tối thiểu để thông qua những quyết định của ĐHĐCĐ với giảm tỷ lệ tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu; hài hòa lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ đông đa số… Với mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường của nước ta, việc áp dụng LDN 2020 trong thời gian tới đang là một cơ hội cho việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và quy định pháp luật chuyên ngành, văn bản hướng dẫn thi hành LDN về quản trị công ty cổ phần; hướng tới áp dụng thông lệ quốc tế về quản trị công ty cổ phần trong điều kiện thực tế ở Việt Nam; cải thiện lòng tin của các nhà đầu tư; tăng cường bảo vệ lợi ích của các chủ sở hữu, nhà đầu tư và bên có liên quan. Ngoài ra hoàn thiện pháp luật quản trị công ty cổ phần theo mô hình có BKS phải xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn, phải nhằm khắc phục những tồn tại, vướng mắc của thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật.

Trong mô hình quản trị công ty cổ phần có Ban kiểm soát, pháp luật đã giải quyết được yêu cầu thiết kế được một cấu trúc nội bộ đảm bảo sự phân định rõ ràng trách nhiệm giữa người sở hữu, người quản lý và người điều hành công ty, đồng thời đảm bảo được sự chế ước giữa các bộ phận này. Theo đó, đối với những quy định về ĐHĐCĐ, luật cần quy định những điều kiện cụ thể để đảm bảo sự công bằng hơn giữa các cổ đông, không có sự phân biệt giữa các cổ đông đa số và cổ đông thiểu số. Đồng thời, quy định của luật cần xác định rõ những cơ chế để đảm bảo cổ đông được thực hiện mọi quyền cơ bản của mình trên thực tế, tránh trường hợp luật có quy định nhưng thiếu tính thực tiễn nên không đảm bảo việc thực hiện quyền của cổ đông trên thực tế, hoặc quy định của luật có nhiều kẽ hở, lỏng lẻo dẫn đến tình trạng người quản lý, điều hành công ty “lách luật” để vi phạm quyền lợi của các cổ đông. Khóa luận: Kiến nghị về hoàn thiện tổ chức quản lý công ty cổ phần.

Đối với những quy định về BKS, để BKS có thể hoạt động hiệu quả hơn trong thực tế chứ không phải chỉ trên mô hình, luật cần quy định cụ thể và thiết kế cơ chế để đảm bảo BKS có tính độc lập cao hơn nữa, tạo ra một địa vị ngang bằng với HĐQT chứ không phải là một cơ quan đứng dưới, chịu sự quản lý điều hành của HĐQT. Các thành viên BKS phải là thành viên độc lập, thực hiện được vai trò giám sát lập báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty. Bên cạnh đó, luật cũng nên quy định những đòi hỏi cao hơn về các tiêu chuẩn đối với thành viên BKS trong việc nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các thành viên BKS để họ có thể thực hiện nhiệm vụ của mình một cách chuyên nghiệp và đầy đủ hơn.

Tóm lại, trong bối cảnh thực trạng quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay vẫn còn mang nặng tính hình thức, chưa hiệu quả thì yêu cầu xây dựng một cơ chế chặt chẽ hơn trong các quy định của LDN về cấu trúc nội bộ công ty là rất cần thiết để hạn chế sự lũng đoạn cố tình của HĐQT, Ban GĐ trong công ty cổ phần. Việc xây dựng được một mô hình quản trị công ty hiệu quả sẽ góp phần cải thiện chất lượng và hiệu lực thực tế của tình hình thực hiện các nguyên tắc quản trị công ty ở nước ta.

3.2.1.1. Hoàn thiện chế độ công khai hoá thông tin và mức độ minh bạch trong pháp luật về quản trị Công ty cổ phần

Công khai hoá thông tin và minh bach hoá quản trị công ty có ý nghĩa không chỉ đối với phát triển của từng công ty cổ phần, mà cả nền kinh tế. Do đó, việc bổ sung, sửa đổi các quy định pháp luật trực tiếp liên quan đến chế độ công khai hoá thông tin của doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo thông lệ quản trị hiện đại, pháp luật cần quy định tất cả các công ty cổ phần nói chung, các công ty niêm yết nói riêng, các công ty cổ phần có ít nhất 50% sở hữu nhà nước phải được kiểm toán; phải công khai báo cáo tài chính đầy đủ trên mạng thông tin của doanh nghiệp và mạng thông tin quốc gia về doanh nghiệp. Ngoài Báo cáo tài chính, các công ty nói trên còn phải công khai hoá báo cáo đánh giá về HĐQT và thành viên của HĐQT , báo cáo của HĐQT dự đoán về xu thế phát triển của công ty trong 3 năm tiếp theo. Các cơ quan thực thi pháp luật về quản trị công ty cổ phần như Uỷ ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, hệ thống cơ quan đăng ký kinh doanh cần phải được tăng cường về năng lực chuyên môn và trang thiết bị, đủ sức thực thi đầy đủ, công bằng các quy định bắt buộc về công khai hoá thông tin và minh bạch hoá quản lý. Việc công khai hoá các giao dịch và lợi ích liên quan mang tính hình thức cho thấy đây đang là một lỗ hổng lớn trong quản trị công ty hiện nay ở nước ta; tạo không ít cơ hội cho những người quản lý lạm dụng quyền và vị thế của họ để chiếm đoạt giá trị và tài sản của công ty một cách hợp pháp. Vì vậy,thu hẹp dần “lỗ hổng” này là việc cần làm ngay đối với từng công ty, nhất là các công ty niêm yết và các công ty có tỷ lệ lớn sở hữu nhà nước. Khóa luận: Kiến nghị về hoàn thiện tổ chức quản lý công ty cổ phần.

 • Đối với vấn đề BKS trong quản trị công ty cổ phần

Xây dựng chính sách nguồn nhân lực hợp lý, đảm bảo về năng lực và ban hành chuẩn mực đạo đức

Các công ty nên ưu tiên cho việc tập trung đầu tư nguồn nhân lực bởi vì một công ty phát triển bền vững cần phải có đội ngũ nhân viên lành nghề, tâm huyết với công ty. Công ty cần phải có chính sách ban hành bằng văn bản rõ ràng để tạo sự gắn bó lâu dài của người lao động với công ty như quy định tuyển dụng nhân sự công khai, chính sách đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, chính sách lương thưởng, kỷ luật công bằng, hợp lý, rõ ràng. Chú trọng mở những khóa huấn luyện để cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn của đội ngũ nhân viên. Công ty phải xem xét yếu tố con người là hàng đầu, có chính sách đãi ngộ, động viên nhân viên để tạo động lực mạnh mẽ, một sức sống mãnh liệt trong nội bộ công ty. Bên cạnh đó khi tuyển dụng, công ty cần chú ý đến yếu tố đạo đức như tính trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc có như vậy mới hạn chế được những gian lận có thể xảy ra. Công ty từng bước phải xây dựng môi trường làm việc thích hợp, văn hóa công ty bằng cách ban hành bằng văn bản những qui định về đạo đức. Cách truyền đạt về những hành vi đạo đức hữu hiệu nhất là người lãnh đạo phải làm gương cho nhân viên noi theo. Các công ty cần thiết lập bộ quy tắc ứng xử đưa ra cách ứng xử cho nhiều vấn đề khác nhau như cách xử lý với khách hàng, chủ nợ, mối quan hệ giữa nhân viên, đưa ra biện pháp kỷ luật đối với hành vi vi phạm quy tắc ứng xử. Những quy định này giúp nhận viên ứng xử dễ dàng trong công việc để không làm tổn hại đến tổ chức. Ngoài ra, công ty cần có chính sách tuyên dương, khen thưởng các cá nhân coi trọng các quy định đạo đức của công ty.

Thiết lập cơ cấu tổ chức hợp lý, nhận định trách nhiệm và quyền hạn đến các thành viên trong công ty Khóa luận: Kiến nghị về hoàn thiện tổ chức quản lý công ty cổ phần.

Mỗi công ty phải thiết lập một cơ cấu tổ chức hợp lý, khoa học phù hợp với đặc thù của công ty mình thì hệ thống KSNB mới hoạt động thực sự hiệu quả. Cơ cấu tổ chức của công ty phải gọn nhẹ, rõ ràng tránh tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng ban gây tính thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, bỏ sót công việc. Vì vậy, các công ty cần xác định rõ quyền hạn và trách nhiệm, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng phòng ban, xác định cấp bậc báo cáo để thiết lập cơ cấu tổ chức sao cho các phòng ban có thể giám sát và kiểm tra chéo lẫn nhau. Việc phân chia quyền hạn và trách nhiệm phải được xây dựng dựa trên chu trình phát sinh của từng loại nghiệp vụ. Để nhân viên giám sát lẫn nhau thì một nghiệp vụ từ khi phát sinh đến khi hoàn thành không tập trung vào một người hay một bộ phận xử lý. Định kỳ, công ty nên đánh giá lại cơ cấu tổ chức để điều chỉnh kịp thời theo tình hình phát triển của công ty. Các công ty nên lập bảng mô tả công việc chi tiết cho từng nhân viên trong từng bộ phận và mối quan hệ giữa các phòng ban với nhau. Như vậy, nhân viên có thể hiểu được nhiệm vụ của họ là gì và có ảnh hưởng như thế nào đến mục tiêu chung của công ty. Bảng mô tả công việc cần quy định rõ yêu cầu trình độ, kỹ năng của từng vị trí để sắp xếp nhân viên cho phù hợp.

Tăng cường tính độc lập và năng lực cho hội đồng quản trị/ hội đồng thành viên và thành lập ủy ban kiểm toán

Thành viên Hội đồng quản trị phải có người hoàn toàn độc lập với Ban giám đốc.

Để hoạt động KSNB hữu hiệu công ty phải thành lập Ủy ban kiểm toán. Ủy ban kiểm toán phải bao gồm những người am hiểu về tài chính như vậy mới kiểm soát và giám sát chặt chẽ Thành viên Ban kiểm soát phải làm việc độc lập với Ban giám đốc và phòng kế toán, phải có phòng làm việc riêng. Đồng thời trưởng hay phó ban kiểm soát phải là người cổ đông trong công ty không phải là nhân viên Công ty. Hoạt động kiểm soát phải thiết lập và thực hiện hoạt động kiểm soát nhằm giúp nhà quản lý kiểm soát tốt các rủi ro và tạo điều kiện cho tổ chức đạt mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên qua cuộc khảo sát cho thấy rằng việc chấp hành hoạt động kiểm soát chưa nghiêm ngặt, các quy định có khi chỉ là hình thức mà không thực hiện trong thực tế. Công ty cũng chưa đưa ra biện pháp kỹ luật cụ thể đối với những nhân viên không tuân thủ nghiêm ngặt quy định.

3.2.1.2. Quy định chặt chẽ hơn về hoạt động thành viên hội đồng quản trị độc lập Khóa luận: Kiến nghị về hoàn thiện tổ chức quản lý công ty cổ phần.

LDN cần thiết phải quy định rõ hơn về khái niệm “Thành viên HĐQT độc lập”. Bởi trong các công ty cổ phần luôn tồn tại nguy cơ xung đột về lợi ích giữa một bên là cổ đông với tư cách người sở hữu vốn với một bên là những người quản lý điều hành công ty với tư cách người trực tiếp quản lý sử dụng vốn. Những người quản lý có thể không phải là cổ đông nắm giữ phần vốn góp đáng kể nhưng lại là người điều hành mọi hoạt động của công ty và vì vậy có thể họ sẽ ưu tiên các quyền lợi cá nhân, quyền lợi nhóm hơn là quyền lợi của các cổ đông. Do đó, pháp luật về quản trị công ty cổ phần của các quốc gia cũng như những quy định của các thị trường niêm yết thường yêu cầu trong cơ cấu HĐQT công ty phải có sự tham gia của các thành viên độc lập HĐQT. Các thành viên này có vai trò rất quan trọng trong việc giám sát, làm giảm nguy cơ lạm dụng quyền hạn của những người quản lý công ty, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông, nhất là những cổ đông thiểu số. Tuy nhiên, ở LDN 2014 chưa có quy định cụ thể về thành viên HĐQT, mà chỉ mới là quy định ở dạng “điểm danh”, thiếu tính thực tế áp dụng. Vì vậy, LDN cần bổ sung quy định về thành viên độc lập HĐQT, trong đó xác định rõ khái niệm thành viên HĐQT độc lập, trách nhiệm của thành viên HĐQT độc lập trong việc thực hiện hoạt động giám sát đối với HĐQT và các người quản lý cao cấp khác trong công ty cổ phần, số lượng tối thiểu các thành viên HĐQT độc lập của công ty niêm yết và công ty không niêm yết, cũng như làm rõ các tiêu chuẩn của thành viên HĐQT độc lập và thủ tục đề cử thành viên HĐQT độc lập.

Để nâng cao tính độc lập của các thành viên này, trước tiên, mỗi thành viên hội đồng quản trị độc lập cần xác định rõ nhiệm vụ của mình, nâng cao phẩm chất cá nhân, nhận thức rõ rằng lợi ích mà họ có được là do các cổ đông chia sẻ nên họ phải có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích của cổ đông. Bên cạnh đó, cần quy định thời hạn cho việc tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là thành viên độc lập; thuê tư vấn, kiểm toán hàng năm để đánh giá tính độc lập của các thành viên hội đồng quản trị trên những khía cạnh chủ yếu. Hơn nữa, hiện pháp luật chưa quy định trách nhiệm giám sát việc bổ nhiệm các thành viên độc lập, vì vậy, nên quy định việc công bố thông tin đầy đủ, đồng thời có thể quy định đơn vị kiểm toán (đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm) giám sát các tiêu chí độc lập của các thành viên độc lập trước khi trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt và bổ nhiệm, tránh việc bổ nhiệm các thành viên độc lập chỉ là hình thức. Làm được như vậy chúng ta sẽ dần hoàn thiện những quy định pháp luật về quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao trách nhiệm, năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp nói chung Khóa luận: Kiến nghị về hoàn thiện tổ chức quản lý công ty cổ phần.

Trong công tác quản lý nhà nước về đăng ký thành lập công ty cổ phần thì việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao trách nhiệm, năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác là điều hoàn toàn cần thiết. Để có thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thì cần hoàn thiện các vấn đề của công tác cán bộ về các phương diện sau:

Thứ nhất, đối với cán bộ, công chức bên cạnh yêu cầu lựa chọn đúng chuyên ngành, cần xác định chuyên ngành cơ bản và các ngành bổ sung để có tỷ lệ tuyển dụng hợp lý nhằm đa dạng hóa chuyên môn và nguồn tuyển dụng, trong đó ưu tiên cán bộ đào tạo chuyên ngành, có chuyên môn cơ bản nhằm đáp ứng với yêu cầu của công tác quản lý, đảm bảo cho hoạt động đăng ký thành lập công ty cổ phần đạt hiệu quả cao. Tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ nhằm phát triển năng lực cho đội ngũ cán bộ nói trên.

Thứ hai, cần hoàn thiện đồng bộ cơ chế bố trí sử dụng cán bộ, xây dựng cơ chế đặc thù riêng cho cán bộ, công chức trong quá trình sử dụng nói chung nhằm khuyến khích nhân sự chất lượng cao, linh hoạt đáp ứng với yêu cầu của công tác trong lĩnh vực này. Nghiên cứu phương thức tổ chức bộ máy nhân sự tham mưu trên cơ sở tăng thẩm quyền, trách nhiệm trực tiếp và đầy đủ của các Bộ trưởng trong xây dựng đội ngũ tham mưu nhằm đảm bảo tính nhất quán trong định hướng chính trị đối với các chính sách về thẩm quyền của các cơ quan NN trong lĩnh vực đăng ký thành lập công ty cổ phần trong thực tế.

Ba là, xây dựng cơ chế chi trả lương hợp lý, các chế độ ưu tiên làm việc nhằm tạo động lực làm việc, thu hút, sử dụng người có tài, có đức trong công tác quản lý nhà nước thông qua xã hội hóa việc xây dựng chính sách, tổ chức đấu thầu dự án ban hành văn bản pháp luật. Có phương hướng đào tạo cán bộ, công chứng có năng lực quản lý nhà nước về đăng ký thành lập công ty cổ phần đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là ở cấp huyện. Qua đó, thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước ở cả Trung ương và địa phương trong lĩnh vực đăng ký thành lập công ty cổ phần nói riêng và đăng ký thành lập doanh nghiệp nói chung, phát huy được sức mạnh tổng thể của cả hệ thống. Khóa luận: Kiến nghị về hoàn thiện tổ chức quản lý công ty cổ phần.

3.2.2.Đối với cơ quan quản lý nhà nước về doanh nghiệp

Nâng cao nhận thức của các chủ thể thực hiện pháp luật về đăng ký kinh doanh cũng như nâng cao ý thức của cộng đồng về thực hiện quy định trong thành lập và hoạt động công ty cổ phần

Việc áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật của chủ thể cũng như ý thức pháp luật của cộng đồng trong vấn đề thành lập và hoạt động công ty cổ phần. Có thể thấy, tuyên truyền pháp luật là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để nâng cao hiểu biết và ý thức pháp luật cho các chủ thể. Hoạt động tuyên truyền có thể thực hiện qua nhiều cách thức khác nhau như tổ chứa giảng dạy khi học tập ở các trường, phổ biến, tuyên truyền pháp luật…; thông qua việc tổ chức hội nghị phổ biến, cập nhật nội dung các văn bản pháp luật mới, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật với nội dung liên quan đến thành lập và hoạt động công ty cổ phần., xử lý các hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện thành lập và hoạt động công ty cổ phần.…Đối với các chủ thể thực hiện pháp luật cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của lực lượng này cần tuyên truyền để các chủ thể nhận thức được lợi ích, vai trò quan trọng khi thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động công ty cổ phần. Từ đó, đảm bảo việc Nhà nước bảo vệ quyền lợi cho các công ty cổ phần trong quá trình tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trên tại các địa phương những năm trở lại đây.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc xử lý vi phạm pháp luật thành lập và hoạt động công ty cổ phần

Đối với quá trình kiểm tra, giám sát việc xử lý vi phạm pháp luật thành lập và hoạt động công ty cổ phần cần có cơ sở pháp lý để đánh giá trình độ của cơ quan, cán bộ, công chức, lực lượng có thẩm quyền. Có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng này. Đồng thời nghiêm khắc xử lý những trường hợp các đối tượng thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật thành lập và hoạt động công ty cổ phần lợi dụng quyền hạn của mình để làm lợi bất hợp pháp. Thường xuyên tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về ĐKKD theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020. Ngoài ra, tăng cường rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật về thành lập và hoạt động công ty cổ phần theo hướng ổn định; kế thừa những quy định đã đi vào cuộc sống; nghiên cứu, lược bỏ những quy định không phù hợp, xa rời thực tế, hạn chế quy định mang tính thủ tục hành chính không cần thiết, giảm phiền hà cho công ty cổ phần nhưng vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả. Khóa luận: Kiến nghị về hoàn thiện tổ chức quản lý công ty cổ phần.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thành lập và hoạt động công ty cổ phần ở cả nước nói chung

Trong quá thực hiện các quy định pháp luật về thành lập và hoạt động công ty cổ phần cần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp bằng những việc cụ thể sau: Sớm có văn bản quy định cụ thể về: Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký công ty cổ phần, văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, biểu mẫu, chế độ báo cáo phục vụ công tác đăng ký kinh doanh, đăng ký công ty cổ phần và việc đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử. Công bố nội dung đăng ký kinh doanh; cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh, tình trạng pháp lý và báo cáo tài chính của doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh cho các cơ quan có liên quan của Chính phủ, cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Tổ chức xây dựng, quản lý, phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh; hướng dẫn việc xây dựng kinh phí phục vụ vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh tại địa phương; Tổ chức kết nối giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh và Hệ thống thông tin đăng ký thuế. Bênh cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và công khai thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, nhanh chóng, linh hoạt, thân thiện. Tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ; tăng cường hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ đăng ký kinh doanh; tiến hành rà soát lại những nhiệm vụ được giao để thực hiện đúng, đủ kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng hiệu quả của những công việc đang thực hiện; xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá hoạt động thành lập công ty cổ phần; chú trọng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; làm rõ trách nhiệm của người thành lập doanh nghiệp trong đăng ký kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp. Khóa luận: Kiến nghị về hoàn thiện tổ chức quản lý công ty cổ phần.

3.2.3. Đối với nội bộ doanh nghiệp 

Nâng cao trình độ quản lý:

 • Có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các thành viên HĐQT, theo đó mỗi thành viên HĐQT sẽ phụ trách một lĩnh vực và chịu toàn bộ trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT đối với lĩnh vực mà mình phân công, được giao quyền quyết định đối với lĩnh vực mà mình phụ trách trong một số trường hợp.
 • HĐQT và Ban Tổng Giám đốc sẽ thống nhất xây dựng cơ chế chung để phân quyền cho Tổng Giám đốc trong việc điều hành mọi hoạt động thường ngày của Tổng Công ty. Theo đó, Tổng Giám đốc sẽ được phân cấp mạnh hơn để có thể tự quyết định những vấn đề thuộc khả năng giải quyết của mình, không bị động và phụ thuộc vào việc xin ý kiến HĐQT.

Tăng cường công tác trao đổi thông tin giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

 • Hoàn thiện chức năng của bộ phận chuyên viên giúp việc HĐQT .
 • Cần nâng cao năng lực và vai trò của thành viên HĐQT, cụ thể như đảm bảo các thành viên HĐQT hiểu rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình; hàng năm xem xét lại sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu của công ty, các chính sách liên quan tới quản trị công ty. Doanh nghiệp nên xây dựng, ban hành các bộ quy tắc ứng xử, bộ quy tắc hướng dẫn công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp; tăng cường tính độc lập của các thành viên; thành lập các Ủy ban chuyên môn để hỗ trợ hoạt động của HĐQT.

Chất lượng nhân sự:

Cần có chế độ đãi ngộ, tạo động lực phù hợp cho HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát nhằm tăng động lực, cống hiến và sức sáng tạo của họ. Cơ chế lương thưởng nên được xây dựng theo một cách gắn kết quyền lợi giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành với quyền lợi của cổ đông. Trong trường hợp công ty thua lỗ, không chi trả cổ tức thì HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành có thể không nhận hoặc nhận một mức chế độ thấp hơn để chia sẻ với các cổ đông trong giai đoạn khó khăn, tạo sự công bằng hơn giữa cổ đông với HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành…

Tiếp cận công nghệ thông tin: Khóa luận: Kiến nghị về hoàn thiện tổ chức quản lý công ty cổ phần.

Ngoài việc thường xuyên cập nhật phần mềm quản lý cổ đông, hiện đại hóa chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên website doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng hiệu quả các thành tựu công nghệ thông tin vào quản trị công ty. Theo đó, doanh nghiệp cần đặt ra mục tiêu phấn đấu và lộ trình thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quan hệ với cổ đông, bao gồm các nội dung:

 • Xây dựng hệ thống thông tin nối mạng trực tuyến để cán bộ quản lý cổ đông có thể trực tiếp trả lời mọi thắc mắc của cổ đông.
 • Nhanh chóng tự động hoá mọi quy trình, thủ tục quan hệ cổ đông với các giải pháp tiên tiến hiện đại.
 • Tích cực ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin tiên tiến để quản lý cổ đông

Cập nhật nhanh nhất các văn bản quy phạm của nhà nước:

 • Doanh nghiệp cần đa dạng hóa các kênh công bố thông tin về doanh nghiệp và đảm bảo thông tin đầy đủ, chi tiết, xuất bản cả bản tiếng Việt và tiếng Anh để mọi nhà đầu tư quan tâm có thể dễ dàng truy cập mà không gặp phải trở ngại nào.
 • Nâng cao ý thức của đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty về tầm quan trọng của việc công bố thông tin và tạo sự bình đẳng về tiếp nhận thông tin cho cổ đông
 • Chủ động công bố các loại thông tin theo qui định sớm hơn so với thời hạn qui định của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính (nếu có thể) và chủ động đưa tin lên trang web của doanh nghiệp trước khi gửi tin cho Sở giao dịch chứng khoán và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho cổ đông của doanh nghiệp được đón nhận thông tin sớm hơn thời điểm công chúng nhận được thông tin công bố từ các Sở giao dịch chứng khoán.
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin trong báo cáo thường niên, báo cáo tài chính.
 • Cung cấp kịp thời, nhanh chóng mọi thông tin về cơ cấu sở hữu của Tổng Công ty và những quyền của mỗi cổ đông so với quyền của những người sở hữu (cổ đông) khác.
 • Hoàn thiện việc chuyển đổi các báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế để đảm bảo cung cấp cho cổ đông các báo cáo trung thực, chính xác.
 • Thực hiện nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật về yêu cầu công bố thông tin

KẾT LUẬN Khóa luận: Kiến nghị về hoàn thiện tổ chức quản lý công ty cổ phần.

Tổ chức quản lý công ty cổ phần là một trong những lĩnh vực quan trọng trong hệ thống pháp luật nước ta. Đồng thời có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật, đáp ứng với chương trình cải cách tư pháp trong tình hình mới. Tuy nhiên, trong thực tế, khi triển khai, do nhiều nguyên nhân khác nhau, các quy định trên chưa thực sự được áp dụng phổ biến, nhiều vi phạm về vấn đề này đã có những tác động không nhỏ đến các chủ thể là công ty cổ phần thực hiện hoạt động sản xuất – kinh doanh trong thực tế.

Việc áp dụng các quy định về tổ chức quản lý công ty cổ phần đã đạt được nhiều kết quả tốt, cần tiếp tục phát huy. Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm, vẫn còn những khó khăn và hạn chế xuất phát từ các cơ quan có thẩm quyền thi hành pháp luật, các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm thi hành và trong nội bộ của chính bản thân doanh nghiệp.

Chính vì vậy, bằng những giải pháp tích cực sẽ tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, thông suốt, phát huy tính tích cực, khắc phục những hạn chế của các quy định về quản trị công ty cổ phần ở nước ta, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện pháp luật quản trị công ty cổ phần nói riêng và pháp luật doanh nghiệp nói chung, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta đáp ứng với yêu cầu của công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khóa luận: Kiến nghị về hoàn thiện tổ chức quản lý công ty cổ phần.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Khóa luận: Tổ chức quản lý công ty cổ phần theo pháp luật

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Khóa luận: Kiến nghị về hoàn thiện tổ chức quản lý công ty cổ phần […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993