Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông Quận Bình Tân dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Yêu cầu đối với biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh

Để việc đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho  học sinh có chất lượng, các biện pháp có tính thực tiễn và tính khả thi, cần nêu một số yêu cầu cơ bản đối với các biện pháp như sau:

3.1.1. Các biện pháp phải phát huy được vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, đề cao vai trò trách nhiệm của Ban Giám hiệu

Trong giáo dục, những định hướng về đường lối chủ trương giáo dục đào tạo, về đường lối phát triển con người của Đảng là rất quan trọng. Tổ chức đảng trong nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc quản triệt các tư tưởng của Đảng trong giáo dục. Vai trò người chỉ huy trong nhà trường là Ban Giám hiệu, trực tiếp là Hiệu trưởng phải bám sát những quan điểm của Đảng, nắm vững và triển khai chương trình, kế hoạch giáo dục đúng quan điểm, đường lối. Vì vậy, tổ chức đảng, lãnh đạo quản lý trong nhà trường phải được đề cao và phát huy trách nhiệm đúng mức.

3.1.2. Phát huy được vai trò chủ thể trong các hoạt động giáo dục đạo đức

Vai trò chủ thể của hoạt động được phát huy thì hoạt động được thực hiện một cách chủ động, tích cực. Chủ thể trong hoạt động giáo dục đạo đức trước hết là đội ngũ các thầy, các cô. Họ đóng vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa nhà giáo dục và đối tượng giáo dục. Các thầy cô luôn có trách nhiệm khởi động quá trình giáo dục, có vai trò quyết định trong khơi dậy những tiềm năng của học sinh, kích thích vai trò chủ động tích cực của học sinh trong giáo dục. Phát huy vai trò chủ đạo của các thầy cô sẽ bảo đảm cho hoạt động giáo dục diễn ra đúng kế hoạch, được định hướng chắc chắn, được tiến hành có hiệu quả cao.

Vai trò của học sinh là chủ thể hình thành các phẩm chất đạo đức, là chủ thể biến các tác động giáo dục của nhà trường, của thầy cô thành phẩm chất cần thiết theo mục tiêu giáo dục. Coi trọng phát huy vai trò của học sinh sẽ thực sự biến quá trình giáo dục thành tự giáo dục. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.1.3. Tạo ra được môi trường thuận lợi cho hoạt động giáo dục đạo đức

Môi trường có vai trò quan trọng trong hình thành nhân cách con người. Môi trường giáo dục có tác động mạnh mẽ đến giáo dục đạo đức cho học sinh  bao gồm môi trường sư phạm trong nhà trường, môi trường gia đình học sinh và môi trường xã hội xung quanh nhà trường, gia đình mà học sinh sống và hoạt động. Xây dưng môi trường phải đồng bộ, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều lực lượng, huy động nhiều phương tiện vật chất và tài chính. Vì vậy, các biện pháp đề xuất phải phối hợp được các lực lượng; phát huy được các nguồn lực phục vụ cho xây dựng môi trường đáp ứng các yêu cầu giáo dục đạo đức cho học sinh đặt ra, phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương các em sinh sống.

3.1.4. Khai thác được vai trò của các môn học trong chương trình đào tạo cho mục tiêu giáo dục đạo đức

Đạo đức là một phẩm chất nhân cách trung tâm của con người. Cũng giống như các phẩm chất nhân cách khác, phẩm chất đạo đức là kết quả của nhận thức sâu sắc những kiến thức, thông qua hoạt động thực tiễn để biến thành niềm tin, thành phẩm chất bên trong con người. Nhưng với vai trò đặc biệt của mình, phẩm chất đạo đức là kết quả nhận thức tổng hợp của tất cả các kiến thức khoa học với hành động thực tiễn. Do đó, kiến thức khoa học trong các môn học của chương trình đào tạo đều có giá trị hướng học sinh đến thái độ tích cực, đến sự phân biệt đúng đắn cái tốt, cái xấu; cái đúng, cái sai; cái thiện, cái ác. Vì thế, cần khai thác vai trò của tất cả các môn học cho mục tiêu giáo dục đạo đức là yêu cầu tất yếu.

Công tác quản lý phải đóng vai trò trung tâm hướng quá trình giảng dạy các môn học vào mục tiêu giáo dục đạo đức, từ sự định hướng, vận dụng liên hệ của các thầy cô bộ môn đến sự gương mẫu mô phạm trong giao tiếp ứng xử của thầy cô với học sinh đều có giá trị giáo dục đạo đức. Chính quản lý sẽ tạo ra và làm cho các tác động riêng lẻ của các môn học khác nhau, của các thầy cô khác nhau thành sức mạnh tổng hợp trong thực hiện mục tiêu giáo dục.

3.2. Một số biện pháp cơ bản quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn quận Bình Tân hiện nay

3.2.1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của chi bộ và Ban Giám Hiệu nhà trường về giáo dục đạo đức cho học sinh

3.2.1.1. Mục tiêu Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Điều 54, chương III luật giáo dục 2005 quy định: “Tổ chức đảng cộng sản Việt Nam trong nhà trường lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật”.

Trong trường trung học phổ thông, chi bộ là tổ chức cơ sở đảng, là trung tâm chính trị tập hợp các lực lượng quần chúng nhằm thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong trường trung học phổ thông, chi bộ phải có những phương thức chỉ đạo phù hợp với tình hình hiện nay và thực hiện cơ chế: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Chi bộ đưa trực tiếp đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào trong cán bộ, giáo viên, học sinh đồng thời đưa ra được những chủ trương giáo dục phù hợp, hiệu quả như: tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tính dân chủ, tạo nên tính tự giác, chủ động sáng tạo của cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.

Chi bộ phải chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện công tác giáo dục, trong đó có công tác giáo dục đạo đức. Phân công các đảng viên tham gia vào từng hoạt động giáo dục một cách cụ thể.

Điều 16, chương I luật giáo dục 2005 quy định về vai trò, trách nhiệm cán bộ quản lý giáo dục: “Cán bộ quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục. Cán bộ quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và trách nhiệm cá nhân”.

Đứng đầu đội ngũ cán bộ quản lý trong nhà trường là Hiệu trưởng và các thành viên Ban Giám hiệu. Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu phải nắm vững nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và nhà nước về công tác giáo dục, nắm được luật giáo dục, điều lệ trường trung học, chỉ thị năm học, các văn bản hướng dẫn của Bộ, của Sở Giáo dục và Đào tạo để lập kế hoạch quản lý giáo dục đạo đức học sinh “lồng trong kế hoạch chung của năm học”. Hoạt động giáo dục đạo đức trong nhà trường là bộ phận quan trọng trong toàn bộ hệ thống kế hoạch quản lý trường học.

Kế hoạch phải đảm bảo tính thống nhất giữa mục tiêu giáo dục đạo đức với mục tiêu giáo dục toàn diện; phối hợp chặt chẽ, hữu cơ với kế hoạch dạy và học; lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động đa dạng, thiết thực, phù hợp với hoạt động tâm sinh lý học sinh để có hiệu quả giáo dục cao; thành lập Ban chỉ đạo đức dục để chỉ đạo, theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá.

3.2.1.2. Cách thực hiện Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Ban Giám hiệu cùng với ban chỉ đạo đức dục tổ chức các hoạt động giáo dục theo kế hoạch, huy động các lực lượng: Công đoàn, Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, Hội đồng trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh…vào công tác giáo dục đạo đức, lấy đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp và Đoàn thanh niên làm nòng cốt; thường xuyên phối hợp với chính quyền các xã có học sinh học tại trường để giúp đỡ, công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát việc giáo dục nhân cách học sinh.

Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào tình hình đặc điểm của nhà trường lên kế hoạch cụ thể. Trực tiếp truyền đạt các văn bản của Đảng, của Nhà nước, của ngành tới cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh và yêu cầu giáo viên, học sinh viết và ký cam kết vào đầu năm. Trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện kế hoạch của các bộ phận để đánh giá, rút kinh nghiệm trong toàn trường. Các tổ trưởng, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào kế hoạch của nhà trường xây kế hoạch thực hiện của đơn vị, tổ chức mình phụ trách.

3.2.2. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nhận thức cho cán bộ, giáo viên về nội dung phương pháp, và hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh.

3.2.2.1. Mục tiêu

Cán bộ, giáo viên nhà trường là những người trực tiếp tổ chức thực hiện nội dung, chương trình giáo dục, trực tiếp quyết định chất lượng giáo dục. Làm cho các thành viên nhà trường nắm vững nội dung phương pháp và hình thức giáo dục, sử dụng thành thạo trong hoạt động giáo dục và rèn luyện đạo đức học sinh sẽ phát huy vai trò của họ trong thực tiễn giáo dục, đồng thời giúp cho việc phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức cho học sinh được tiến hành một cách đồng bộ, chặt chẽ và có hiệu quả.

Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng chi tiết, phân công, giao trách nhiệm cụ thể tới Phó Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên để thực hiện. Nội dung bồi dưỡng nhận thức về nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh phải phù hợp với đặc điểm hiệm vụ, chức năng của từng lực lượng.

3.2.2.2. Cách thực hiện

Đối với cán bộ quản lý: Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Nắm rõ và có hiểu biết đúng đắn về mục tiêu giáo dục của Đảng, về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, chỉ thị của Bộ Giáo dục, của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác giáo dục đạo đức, giáo dục chính trị tư tưởng nói chung và công tác quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh nói riêng; nắm vững các nguyên tắc giáo dục, yêu cầu thực hiện các phương pháp và hình thức giáo dục để phục vụ cho công tác chỉ đạo các lực lượng giáo dục trong nhà trường phối hợp với gia đình và xã hội nhằm giáo dục đạo đức học sinh.

Đối với giáo viên chủ nhiệm:

Là người trực tiếp thay mặt nhà trường giáo dục học sinh, là người đóng vai trò trực tiếp trong quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh là người thực hiện sự phối hợp liên kết bền chặt với giáo viên bộ môn, các đoàn thể trong nhà trường, giữa “Nhà trường – Gia đình – Xã hội”. Giáo dục đạo đức học sinh là một công việc đòi hỏi sự kiên trì, cần phải có tâm huyết với nghề; có phương pháp chủ nhiệm tốt với một kế hoạch toàn diện, hợp lý. Vì vậy giáo viên chủ nhiệm phải nắm vững mục tiêu giáo dục đào tạo để giáo dục nhân cách cho học sinh, nắm vững hoàn cảnh gia đình, năng lực từng học sinh, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp giúp đỡ hiệu quả. Đặc biệt là, giáo viên chủ nhiệm phải nắm toàn diện và vững chắc các hình thức, phương pháp giáo dục để chủ động phối hợp với cá giáo viên khác trong giáo dục đạo đức; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục đạo đức cho học sinh lớp mình phụ trách.

Đối với giáo viên bộ môn:

Giáo viên các bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy các môn học được phân công. Trách nhiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh đối với các giáo viên bộ môn là thông qua bài giảng, các kiến thức môn học làm cho học sinh gắn với các giá trị đạo đức; giúp họ có cơ sở tin vào những điều tốt đẹp, phân biệt cái đúng cái sai. Họ phải hiểu rõ bản chất, cấu trúc và cách tiến hành các phương pháp và hình thức giáo dục đạo đức để từ góc độ kiến thức chuyên môn bồi dưỡng cho học sinh thái độ đúng đắn, cách ứng xử tốt đẹp hướng tới những giá trị đạo đức cần giáo dục theo chương trình giáo dục đào tạo của nhà trường. Các hiểu biết về phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục đạo đức còn giúp cho giáo viên các bộ môn chủ động tích cực phối hợp với các giáo viên khác, với giáo viên chủ nhiệm và các tổ chức giáo dục khác trong thực hiện kế hoạch và mục tiêu giáo dục đạo đức đã đề  ra. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Hiệu trưởng phải là người trực tiếp “lên kế hoạch – tổ chức chỉ đạo thực hiện – giám sát kiểm tra- xử lý kết quả”  công tác giáo dục học sinh nói chung và giáo dục đạo đức học sinh nói riêng; quán triệt những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Ngành về công tác giáo dục đạo đức học sinh; chỉ đạo các thành viên trong Hội đồng Giáo dục (Phó Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên, Ban đại diện Cha mẹ học sinh … đặc biệt với giáo viên chủ nhiệm) trong công tác giáo dục đạo đức học sinh. Qua giáo viên chủ nhiệm truyền đạt đến từng học sinh tất cả những quy định của nhà trường về tiêu chuẩn đánh giá, những điều cấm, những điều nên làm và những tác hại khi vi phạm kỷ luật. Thiết lập các kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội ngoài nhà trường.

Hằng năm, cần triển khai thực hiện tốt về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; cuộc vận động “ Dân chủ – kỷ cương – tình thương- trách nhiệm “ nhằm nâng cao nhận thức của các thành phần tham gia giáo dục đạo đức học sinh về công tác giáo dục đạo đức học sinh. Để mỗi thầy, cô giáo tự hoàn thiện mình, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

3.2.3. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng nhận thức và rèn luyện đạo đức cho học sinh.

3.2.3.1. Mục tiêu

Trong các nhà trường nước ta hiện nay luôn coi trọng và quán triệt sâu sắc quan điểm giáo dục toàn diện, giáo dục gắn với thực tiễn, phục vụ thực tiễn. Nhà trường phải nỗ lực bồi dưỡng con người phát triển toàn diện đức – trí – thể – mỹ với phương châm dạy chữ, dạy nghề, dạy làm người. Trong quá trình giáo dục đó, học sinh luôn là chủ thể tích cực biến quá trình giáo dục thành tự giáo dục. Nâng cao nhận thức toàn diện cho học sinh, trong đó có nhận thức về đạo đức và rèn luyện đạo đức sẽ tạo ra tinh thần tự giác, ý thức tự giáo dục, từ đó mà họ chủ động vượt khó khăn, nỗ lực rèn luyện các phẩm chất đạo đức theo mục tiêu nhà trường mong đợi. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Để xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh cần có lớp người kế tiếp nhiệt tình, dồi dào năng lực. Những học sinh, sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường phải được trang bị đầy đủ đạo đức và tài năng để trở thành chủ nhân tương lai. Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của một nước độc lập, Bác viết: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần rất lớn ở công học tập của các cháu”. Người Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, tinh thần hiếu học, cần cù, chịu thương chịu khó, thông minh, sáng tạo. Biết bao thế hệ học sinh đã ra sức rèn đức, luyện tài để trở thành những trụ cột của nước nhà, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi hai cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Họ đã thực hiện tốt lời dạy của Bác: Là người cách mạng, là những chủ nhân tương lai của đất nước thì đức, trí phải vẹn toàn, phải lấy đạo đức làm gốc. Đúng như lời Bác: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó khăn”.

3.2.3.2. Cách thực hiện

Trong giáo dục đạo đức cho học sinh, việc giáo dục đạo đức truyền thống của dân tộc là rất quan trọng. Những giá trị và chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam đã được đúc kết và không ngừng được phát huy qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước hào hùng, oanh liệt; được lưu giữ, truyền lại cho các thế hệ sau. Giá trị và chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc ta tựu trung lại có những nội dung cơ bản:

Sống hoà thuận, đoàn kết, thương yêu đồng bào, đồng loại “thương người như thể thương thân”, nhất là với những người gặp hoạn nạn, khó khăn. Tình cảm mặn nồng đó thể hiện ở vô vàn hành vi ứng xử trong quan hệ cộng đồng của người Việt Nam.

Ý thức căm thù giặc ngoại xâm, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Sống thủy chung, biết ơn, tôn kính, noi gương những anh hùng, nghĩa sĩ có công đức với dân, với nước. Người Việt Nam luôn hướng về tương lai nhưng không bao giờ lãng quên quá khứ, vong ơn, bội nghĩa. Từ ngàn đời nay nhân dân ta luôn ghi nhớ và răn dạy cháu con: “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”. Giá trị chuẩn mực đó ngày nay được mở rộng, bổ sung thêm tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản, đoàn kết với các dân tộc bị áp bức, với nhân dân lao động các nước như Hồ Chí Minh đã dạy: “Bốn phương vô sản đều là anh em”.

Trong chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, có nhiều môn học có nội dung có giá trị giáo dục đạo đức cho học sinh như môn giáo dục công dân, văn học, lịch sử,… tất cả các môn học này ngoài việc cung cấp kiến thức còn phải coi trọng và đặt lên hàng đầu nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh. Tuy nhiên, mỗi môn học có vị trí, vai trò riêng. Để hướng tới mục tiêu giáo dục đạo đức cần có một chủ trương mạnh mẽ, có vai trò tổ chức, phối hợp thống nhất của hoạt động quản lý theo quan điểm: “dạy chữ là để dạy người”, làm cho các nội dung khoa học của các môn học khác cùng hướng tới một mục đích chung cuối cùng là giáo dục và phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Giáo dục nói chung và giáo dục đạo đức học sinh nói riêng nhằm hình thành hành vi ứng xử văn hoá cho học sinh là vấn đề hết sức cần thiết hiện nay. Đó chính là sự định hướng vào những bản chất tốt đẹp của con người Việt Nam mới, vừa giữ được thuần phong mỹ tục của dân tộc, vừa thể hiện sự thông minh sáng tạo của các thế hệ học sinh Việt Nam. Đây là việc làm vừa mang tính cấp bách, vừa có tính lâu dài và cũng không hề đơn giản trước những tác động tiêu cực của thời kỳ hội nhập và kinh tế thị trường. Nếu xác định đúng các bước đi và biết sử dụng những biện pháp phù hợp cùng với sự chung tay của cả cộng đồng vì thế hệ trẻ thì nhất định chúng ta sẽ đào tạo được một lớp người mới vừa hồng vừa chuyên. Đây là sự nghiệp lớn của Đảng ta, cần có sự tham gia, chung sức, chung lòng của toàn hệ thống chính trị – xã hội, mà nòng cốt là từng gia đình (tế bào của xã hội) nhà trường, thầy cô giáo hết lòng chăm lo đến sự nghiệp giáo dục, hết lòng vì học sinh thân yêu. Từng học sinh phải tự xác định trách nhiệm của mình, nỗ lực học tập và rèn luyện thì chắc chắn sự nghiệp giáo dục trong tương lai sẽ gặt hái những thành tích xứng đáng với lòng tin của Đảng, Nhà nước và toàn dân.

3.2.4 Khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên sử dụng phối hợp các hình thức phương pháp giáo dục đạo đức phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

3.2.4.1 Mục tiêu

Lý luận giáo dục đã chỉ ra rằng, giáo dục theo nghĩa hẹp nhằm hình thành các phẩm chất nhân cách cho học sinh là một quá trình tiếp theo, phát huy hiệu quả của quá trình trang bị kiến thức. Đó là quá trình tổ chức hoạt động, thông qua hoạt động để biến kết quả nhận thức thành niềm tin, thế giới quan của học sinh. Vì thế, không thể dựa vào một hoạt động riêng lẻ nào; không thể sử dụng độc tôn một phương pháp nào mà phải sử dụng phối hợp linh hoạt nhiều hình thức, phương pháp. Công tác quản lý phải chủ động thiết lập chương trình, xây dựng kế hoạch cụ thể cho sự phối hợp đó.

Lứa tuổi học sinh trung học phổ thông thông minh, nhanh nhẹn, dễ tiếp thu cái mới, nhưng cũng dễ bị tác động của những hiện tượng tiêu cực. Các em trưởng thành trong môi trường gia đình và xã hội tốt đẹp nên đã được tiếp nhận những giá trị tinh hoa đạo đức truyền thống dân tộc, đồng thời có điều kiện tích hợp những giá trị thời đại. Tuy nhiên, do kinh nghiệm, vốn sống còn nghèo nàn nên phân biệt chính xác những cám dỗ, những cái xấu là khó khăn. Do đó, trong giáo dục cần nắm chắc các đặc điểm tâm lý lứa tuổi, có biện pháp giáo dục đúng đắn mới đạt kết quả mong muốn.

3.2.4.2. Cách thực hiện Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Trên cơ sở đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội địa bàn quận Bình Tân, các hình thức giáo dục có thể phối hợp các hoạt động chính khóa và ngoại khóa; diễn ra trong và ngoài nhà trường. Mỗi hình thức tổ chức có thế mạnh riêng, có khó khăn tổ chức thực hiện riêng, nên phải hiểu rõ vai trò, tác dụng cách tiến hành của từng dạng hoạt động để có biện pháp và kế hoạch thích hợp. Chẳng hạn, có thể thông qua các hoạt động nhân đạo, từ thiện mà giáo dục cho những đoàn viên thanh niên biết yêu thương mọi người, biết “ Uống nước nhớ nguồn”, biết trân trọng những người đã hy sinh vì Tổ quốc, biết chia sẻ, giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn… qua đó mà giáo dục truyền thống nhân ái, trọng nhân nghĩa của dân tộc ta.

Vấn đề chỉ đạo giáo dục đạo đức thông qua học tập các môn học đặc biệt là môn giáo dục công dân có vai trò quan trọng. Công tác quản lý cần phối hợp với thầy cô giáo bộ môn xây dựng nội dung và hình thức hoạt động hiệu quả. Trách nhiệm của công tác quản lý là phải quan tâm nâng cao nhận thức cho giáo viên về cách thức, con đường tích hợp, lồng ghép vào các môn học của mình cho mục tiêu giáo dục đạo đức. Có thể định hướng cho giáo viên thực hiện các tác động giáo dục đạo đức học sinh dưới góc độ môn học của mình như sau:

Thông qua các môn khoa học xã hội như: môn Văn- tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý… bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, lòng yêu thương con người, yêu cái đẹp biết ghét cái ác, cái xấu, biết hướng thiện và làm điều thiện. Thông qua môn Lịch sử giúp các em hiểu được truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của ông cha ta, biết tự hào về truyền thống đó mà thấy rõ trách nhiệm công dân của mình với Tổ quốc, với dân tộc, với quê hương. Môn Địa lý giúp học sinh hiểu thêm về quê hương, đất nước, những di sản văn hóa, những danh lam thắng cảnh của đất nước và thế giới.

Giáo dục đạo đức thông qua các môn khoa học tự nhiên như: Toán, Lý, Hóa, Sinh…thông qua các môn này, học sinh có những kiến thức và phương pháp giải thích một cách duy vật biện chứng về tính chất, những quy luật phát triển của thế giới. Những tri thức khoa học giúp cho học sinh nhận thức, lựa chọn, đánh giá đúng đắn các giá trị và tìm ra những hành vi, biện pháp hợp lý trong đời sống đạo đức của mình.

Giáo dục đạo đức thông qua môn Giáo dục công dân. Đây là một môn học đóng vai trò to lớn trong việc giáo dục đạo đức học sinh. Môn học này giúp cho học sinh những tri thức, những hiểu biết về phạm trù cơ bản của giáo dục đạo đức như: lẽ sống, lý tưởng, tình yêu, tình bạn, tình đồng chí, nghĩa vụ đạo đức, bổn phận phải làm… Từ đó học sinh có nền tảng đúng đắn và nhận thức được cái đạo đức và cái vô đạo đức cực kỳ đa dạng xung quanh mình, giúp các em định hướng được những hiện tượng đó và nắm được chuẩn mực hành vi đạo đức trong các hoạt động, các quan hệ và ứng xử hàng ngày, biết rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, lương tâm, tiền đồ để chuẩn bị bước vào đời. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Giáo dục đạo đức thông qua giáo dục giá trị nhân văn. Ban Giám hiệu cần nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ giáo viên, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hiểu rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của giáo dục giá trị nhân văn trong việc phát triển toàn diện nhân cách học sinh. Chỉ đạo tích hợp nội dung giáo dục giá trị nhân văn vào các môn học nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức, những hiểu biết về các giá trị nhân văn trong các mối quan hệ với bản thân, gia đình, bạn bè, cộng đồng dân tộc và thế giới. Định hướng cho học sinh biết kế thừa có phê phán những giá trị truyền thống, biết tiếp thu có chọn lọc những giá trị mới xuất hiện và có thái độ ứng xử đúng đắn đối với các vấn đề sống còn của dân tộc và nhân loại. Hình thành cho học sinh những kỹ năng cần thiết phù hợp mang tính nhân văn trong các mối quan hệ với mọi người, với cuộc sống cộng đồng, giáo dục thái độ tích cực trong học tập và sáng tạo, vươn lên để xây dựng cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, bình đẳng.

Chỉ đạo giáo dục đạo đức thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm tất cả các hoạt động nối tiếp các hoạt động giáo dục trong giờ. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có thể được thực hiện ở trong nhà trường, ở câu lạc bộ, ở Nhà văn hóa và ở địa bàn dân cư nơi học sinh sinh sống. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thực hiện nhiệm vụ giáo dục đa dạng và đưa học sinh vào thực tế lĩnh hội các tri thức khoa học, các chuẩn mực đạo đức và hình thành các hành vi đạo đức một cách tự giác. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đưa đến cho học sinh các loại hình hoạt động nhẹ nhàng, hấp dẫn như: vui chơi, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động lao động công ích, hoạt động xã hội- chính trị, tham quan du lịch…Trong năm học học sinh được tham gia các hoạt động theo chủ điểm và các hoạt động xã hội. Nhà trường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp có trọng tâm, trọng điểm: hoạt động câu lạc bộ giáo dục hướng thiện, hoạt động từ thiện, tuyên truyền và giáo dục phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường, giáo dục dân số- kế hoạch hóa gia đình, giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên…

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có khả năng giáo dục to lớn làm nảy sinh năng lực phẩm chất, tình cảm mới, làm phát triển năng lực thiên hướng phẩm chất tốt đẹp của học sinh. Phát huy hoạt động tự quản của tập thể học sinh trong tự giáo dục đạo đức.

Tập thể học sinh lớp là bộ phận hữu cơ trong tập thể nhà trường. Sự trưởng thành của nó gắn liền với sự phát triển của nhà trường. Giáo dục nhân cách trong tập thể và bằng tập thể làm nguyên tắc cơ bản của giáo dục xã hội chủ nghĩa. Muốn thực hiện được nguyên tắc đó, công tác quản lý phải xây dựng được những tập thể có khả năng giáo dục. Như vậy tập thể học sinh vừa là đối tượng của tác động sư phạm vừa là chủ thể tác động đến cá nhân học sinh. Vì vậy khi quản lý phải chú ý xây dựng tập thể học sinh có tính tự quản cao. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Tập thể học sinh là tổ chức có cùng môi trường học tập, cùng lứa tuổi, cùng sở thích (nhóm bạn). Học sinh trung học phổ thông có thể tham gia nhiều nhóm xã hội khác nhau, nhưng trong phạm vi nhà trường có 3 loại nhóm: lớp, tổ học tập;  Đoàn thanh niên; nhóm học sinh tại khu dân cư. (Loại nhóm 3 ngoài nhà trường).

Công việc đầu tiên mà công tác quản lý cần thực hiện là phát huy tính tự quản của tập thể học sinh, hoàn thiện tổ chức lớp: bầu Ban cán sự, phân công lớp thành các tổ chức hợp lý theo địa bàn dân cư; đại hội chi đoàn đầu năm học bầu ra Ban Chấp hành chi đoàn. Ban cán sự lớp và Ban Chấp hành chi đoàn giúp giáo viên chủ nhiệm, giúp nhà trường, đoàn trường quản lý, duy trì điều hành tất cả các hoạt động giáo dục, tự học, tự hoạt động của các thành viên trong lớp mình theo đúng nội quy, nề nếp của nhà trường đề ra.

Ban cán sự lớp và Ban Chấp hành chi đoàn còn có nhiệm vụ tổ chức các phong trào thi đua do nhà trường, Đoàn trường phát động. Đề ra kế hoạch hành động (có sự tư vấn của giáo viên chủ nhiệm) chỉ đạo hoạt động. Sau mỗi đợt thi đua có sơ kết, tổng kết để tuyên dương kịp thời những người tốt việc tốt và uốn nắn những biểu hiện còn hạn chế. Hàng tháng tổ chức bình bầu hạnh kiểm và theo dõi sự tiến bộ của các bạn qua các tháng. Mỗi tuần sinh hoạt lớp một lần. Lớp trưởng là người điều hành sinh hoạt lớp. Mỗi tháng sinh hoạt chi đoàn một lần. Để có một buổi sinh hoạt lớp hoặc sinh hoạt chi đoàn có hiệu quả, giáo viên chủ nhiệm tư vấn giúp đỡ Ban cán sự hoặc Ban Chấp hành chi đoàn luôn cải tiến hình thức sinh hoạt tạo không khí vui tươi hấp dẫn, thiết thực.

Ban cán sự lớp và Ban Chấp hành chi đoàn phải nắm được hoàn cảnh của từng bạn trong lớp, đặc biệt là những bạn có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt…để có hướng giúp đỡ, chia sẻ, động viên, khuyến khích, tương thân tương ái để các bạn đó vượt lên hoàn cảnh, tin yêu vào tập thể phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống. Những gương về học tập tốt, vượt khó học giỏi… là những gương sáng có sức thuyết phục đi thẳng vào niềm tin của học sinh. Những hành vi đạo đức như vậy có thể trở thành mẫu mực cho các bạn trong lớp noi theo.

3.2.5. Nhà trường chủ động tổ chức các hoạt động phối hợp với các lực lượng giáo dục trên địa bàn trong giáo dục đạo đức cho học sinh.

3.2.5.1. Mục tiêu Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Môi trường học sinh tiến hành các hoạt động học tập, rèn luyện và trưởng thành là nhà trường, gia đình, môi trường xã hội trên địa bàn dân cư. Sự tác động của từng thành phần môi trường này đến học sinh là khác nhau. Trong khi nhà trường thông qua môi trường sư phạm, thông qua hoạt động giáo dục đào tạo để giáo dục học sinh thì gia đình bằng tình cảm yêu thương chăm sóc; thông qua các mối quan hệ máu thịt để động viên, định hướng các em trong học tập ở nhà trường. Trong khi đó, môi trường xã hội, gồm các hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn; hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội có chức năng giáo dục và các tổ chức kinh tế… đều có tác động đến các em thông qua các hoạt động vui chơi, giải trí của các em trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ và những khoảng thời gian sinh hoạt cùng gia đình. Trong các môi trường đó thì môi trường gia đình và nhà trường có định hướng giáo dục mạnh mẽ nhất; vấn đề kiểm soát các tác động của môi trường xã hội là khó khăn. Vì vậy, sự phối hợp thống nhất giữa các thành phần này sẽ có tác động tích cực cho giáo dục đạo đức. Nhà trường phải là trung tâm phối hợp. Đó vừa là chức năng, vừa là thế mạnh của nhà trường. Củng cố, tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh là nhiệm vụ của công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh hiện nay.

3.2.5.2. Cách thực hiện

Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp nhà trường- gia đình-xã hội. Hằng năm nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp nhà trường- gia đình- xã hội trong đó coi trọng nội dung giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh. Củng cố và duy trì tốt các hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo điều lệ trường trung học phổ thông.

Duy trì, tổ chức tốt các hoạt động của Hội cha mẹ học sinh đầu năm học, cuối kỳ I và cuối năm học để kịp thời thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, bàn và thống nhất các biện pháp giáo dục.

Giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được ghi trong điều lệ nhà trường, thực hiện quản lý, sử dụng có hiệu quả sổ phối hợp giáo dục giữa gia đình-nhà trường và xã hội; có kế hoạch thăm hỏi gia đình học sinh; tư vấn hướng dẫn gia cha mẹ học sinh phối hợp tổ chức các hoạt động tập thể như mít tinh kỷ niệm các ngày truyền  thống,  ngoại khoá,  cắm trại, tham quan các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng. Bắt buộc hằng tháng giáo viên chủ nhiệm phải báo cáo với Hiệu trưởng kết quả phối hợp với gia đình trong việc giáo dục học sinh, đặc biệt là đối với những học sinh ý thức và kết quả học tập, rèn luyện chưa tốt. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Tổ chức ký cam kết giữa  cha  mẹ học sinh với giáo viên chủ nhiệm, giữa giáo viên chủ nhiệm với Hiệu trưởng về trách nhiệm giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh.

Nhà trường luôn giữ mối quan hệ với gia đình, cơ quan, tổ chức, đoàn thể có liên quan để thường xuyên nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý những vấn đề đột xuất trong công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh.

Phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm và đội ngũ giáo viên trong công tác giáo dục đạo đức.

Giáo viên chủ nhiệm: Là một lực lượng nòng cốt trong công tác giáo dục học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp trực tiếp quản lý học sinh, gần gũi, gắn bó với lớp, nắm được tâm tư nguyện vọng và hoàn cảnh của các em, là người mà các em thấy thân thiết như cha mẹ, như người thân để thổ lộ, giãi bày. Vì vậy, công tác quản lý phải chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác nội dung sau:

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lập phiếu điều tra cơ bản về cha mẹ, hoàn cảnh chính trị, kinh tế, kết quả học tập đức dục, trí dục của học sinh ở trung học phổ thông để từ đó phân loại và đề ra kế hoạch, biện pháp giáo dục phù hợp, hướng các em tiếp tục rèn luyện học tập và phấn đấu trong môi trường giáo dục mới.

Giáo viên chủ nhiệm là người thay mặt Hiệu trưởng đảm nhiệm vai trò chủ đạo trong công tác tổ chức giáo dục học sinh của lớp. Quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm đã được xác định rõ trong điều lệ trường trung học: (điều 29 mục 2) tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp. Cộng tác chặt chẽ với cha mẹ học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên, các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh, nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh. Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng. Xây dựng lớp trở thành một tập thể phát triển toàn diện, tự quản để trở thành phương tiện giáo dục.

Hiệu trưởng phân công giáo viên chủ nhiệm lớp hợp lý, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho giáo viên chủ nhiệm về các nguyên tắc, phương pháp xây dựng tập thể học sinh, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên chủ nhiệm làm việc. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu về mục tiêu, nội dung, kế hoạch công tác.

Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm giáo dục cho các em động cơ học tập đúng đắn: Chăm chỉ, say mê học tập, biết trân trọng những kiến thức được tiếp thu, không ỷ vào khó khăn, có nghị lực vượt qua khó khăn, thái độ học tập phải trung thực; đức khiêm tốn, tinh thần tập thể, tính tương trợ, tình đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Để học tập tốt, mỗi học sinh cần phải rèn luyện cho mình đức tính kiên trì, chịu khó say mê sáng tạo, vận dụng tri thức vào thực tiễn. Giáo dục quan điểm: Học để biết, học để làm, học để làm người, học để chung sống cộng đồng. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Trong đánh giá học sinh, giáo viên chủ nhiệm phải công minh, công bằng, khách quan để tạo niềm tin cho các em phấn đấu, đây là một biện pháp tâm lý rất quan trọng, có hiệu quả.

Giáo viên chủ nhiệm và Ban Giám hiệu luôn có thông tin hai chiều để giáo dục.

Nhà trường tổ chức hội nghị giáo viên chủ nhiệm để báo cáo và học tập những kinh nghiệm tốt trong công tác chủ nhiệm, nhất là những giáo viên chủ nhiệm giỏi.

Giáo viên chủ nhiệm phải tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp do nhà trường tổ chức. Mỗi tháng chỉ đạo cho lớp bình bầu hạnh kiểm để từ đó kịp thời điều chỉnh các biện pháp giáo dục phù hợp.

Vị trí của đội ngũ giáo viên trong nhà trường là thực hiện mục tiêu của giáo dục, phát triển hoàn thiện nhân cách học sinh. Vì vậy, lãnh đạo nhà trường phải xây dựng một tập thể sư phạm đoàn kết, nhất trí, thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Mỗi giáo viên phải thực hiện tốt: “Tất cả vì học sinh thân yêu”, lấy cái “Tâm”  của nhà giáo làm gốc, lấy cái “Nhân” của con người làm trọng, lấy chuyên môn làm thước đo giá trị. Mỗi giáo viên phải quán triệt nhiệm vụ giáo dục đạo đức học sinh mà mục tiêu giáo dục đã đề ra để lồng ghép trong quá trình lên lớp và giảng dạy của mình. Giáo viên bộ môn phải kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm lớp để có nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp, đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh từng học kỳ, giáo dục toàn diện học sinh.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp thanh niên học sinh trong nhà trường.

Điều 57 chương 3 Luật giáo dục 2005 quy định: “ Đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường hoạt động theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục theo quy định của luật này”.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp thanh niên học sinh trong nhà trường là một tổ chức tốt, một địa chỉ tin cậy cho Đoàn viên thanh niên sinh hoạt, hoạt động, sáng tạo và rèn luyện phẩm chất, đạo đức. Chi bộ và Ban Giám hiệu chỉ đạo và tạo điều kiện cho đoàn hoạt động. Ban chấp hành Đoàn trường phải bám sát nhiệm vụ năm học và nhiệm vụ của Đoàn trường học để xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm. Tổ chức đợt thi đua theo dõi chủ đề, thi đua dài hạn, ngắn hạn. Thành lập các Đội thanh niên xung kích để theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thi đua, thực hiện nội quy, nề nếp học tập, rèn luyện của học sinh. Hàng tuần có tổng hợp đánh giá, xếp loại thi đua và công bố trước cờ sáng thứ hai hàng tuần hoặc thông tin trên bảng tin.

Đoàn kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức các cuộc tìm hiểu về truyền thống của Đoàn trong dịp 26/3, thi tìm hiểu Luật an toàn giao thông, Luật phòng chống ma túy… bằng hình thức sân khấu hóa, giáo dục truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam dịp 22/12… Qua đó giáo dục truyền thống lịch sử, lý tưởng, ý thức trách nhiệm công dân cho Đoàn viên thanh niên. Tổ chức các câu lạc bộ: Người yêu thơ văn học, toán học, thể dục thể thao… để thu hút Đoàn viên thanh niên vui chơi lành mạnh.

Chức năng của đoàn trường là phải đưa Đoàn viên thanh niên vào các hoạt động tập thể, hoạt đông ngoại khóa để các em có một sân chơi lành mạnh, có sự gắn bó, đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và cuộc sống. Từ đó các em có ý thức tự quản cao. Và thực tế một số em hư được tập thể giúp đỡ đã điều chỉnh được nhiều hành vi xấu của mình.

Đoàn cùng với Hội chữ thập đỏ của trường tổ chức cho Đoàn viên thanh niên tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, tình nghĩa như: nhân dịp ngày 27/7 tổ chức làm vệ sinh, thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ, thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sỹ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tổ chức tốt các đợt quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, hoạn nạn, đóng góp xây nhà tình nghĩa và giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Ban Giám hiệu phải phát huy tính hiệu quả của tập thể học sinh như: tăng cường phối hợp trong công tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa, giáo dục đạo đức học sinh. Tiếp tục tổ chức tốt phong trào “ Học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp” góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo, tăng cường xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh xứng đáng là đội xung kích của nhà trường. Coi hoạt động Đoàn là bộ phận công tác giáo dục. Hiệu trưởng phải đưa nội dung công tác Đoàn vào nhiệm vụ, kế hoạch năm học để chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động đưa hiệu quả hoạt động của công tác đoàn thành một chỉ tiêu thi đua. Đồng thời Hiệu trưởng phải xây dựng được những tập thể học sinh điển hình. Đây là việc làm có ý nghĩa lớn, góp phần động viên phong trào chung, đúc rút kinh nghiệm, những phương pháp đúng đắn hiệu quả trong công tác xây dựng tập thể học sinh.

Tăng cường giáo dục đạo đức học sinh thông qua sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường gia đình xã hội.

Chương VI luật giáo dục 2005 đã quy định trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội: Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục. Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng giáo dục và chăm sóc tạo điều kiện cho con em được học tập, rèn luyện tham gia các hoạt động của nhà trường. Gia đình có trách nhiệm xây dựng gia đình văn hóa, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển toàn diện của con em; có trách nhiệm giáo dục làm gương cho con em cùng nhà trường nâng cao chất lượng, hiệu quả, giáo dục; trách nhiệm và xã hội giúp nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh an toàn.

Như vậy, hoạt động giáo dục là nhiệm vụ và trách nhiệm của toàn xã hội, Hiệu trưởng phải tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường gia đình và xã hội để giáo dục học sinh toàn diện, trong đó có giáo dục đạo đức.

Hiệu trưởng chỉ đạo thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp và của trường để giúp lớp, để giúp trường trong các hoạt động giáo dục đặc biệt là giáo dục học sinh hư, học sinh cá biệt.

Kết hợp nhà trường và gia đình: Gia đình là tế bào của xã hội là nơi con người sinh ra và lớn lên, là tổ ấm mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân, là nhóm tâm lý, tình cảm xã hội đặc thù mà ở đó mỗi quan hệ huyết thống ruột thịt giúp cho mỗi cá nhân hình thành và phát triển nhân cách. Chính vì thế nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp phải nối nhịp cầu liên hệ chặt chẽ thường xuyên bằng nhiều cách để giúp đỡ, giáo dục học sinh như : Thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh, thông qua sổ liên lạc. Thông qua cam kết giữa gia đình và nhà trường… thông qua sổ liên lạc giáo viên chủ nhiệm luôn cung cấp thông tin và tình hình học tập, rèn luyện của từng học sinh tới từng gia đình học sinh đồng thời nhận được sự phản hồi thông tin từ phía cha mẹ học sinh để phối hợp giáo dục đặc biệt là giáo dục học sinh hư, học sinh cá biệt.

Kết hợp nhà trường với xã hội: kết hợp với chính quyền với Đoàn thanh niên với công an xã, công an huyện để phối hợp học sinh ngăn chặn những biểu hiện và những hành vi vô đạo đức. Đồng thời thông qua những tổ chức xã hội này nhà trường nắm được và kịp thời giáo dục học sinh có biểu hiện sa sút về phẩm chất như nghiện ngập, sử dụng ma túy, rượu chè, cờ bạc, bạo lực… Thực hiện tốt tư tưởng xã hội hóa giáo dục: Nhà trường huy động sự tham gia của cộng đồng vào sự nghiệp giáo dục và tạo môi trường giáo dục lành mạnh. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Vấn đề thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình giáo dục đạo đức.

Có người cho rằng : Quản lý mà không kiểm tra thì coi như không quản lý. Người quản lý muốn biết Nghị quyết của chi bộ kế hoạch của nhà trường về công tác giáo dục đạo đức của học sinh có biến thành hiện thực có thực hiện đầy đủ, có hiệu quả hay không thì phải làm công tác kiểm tra:

 • Kiểm tra công tác tổ chức, triển khai nhiệm vụ giáo dục của Ban Đức dục, của giáo viên chủ nhiệm, của Đoàn thanh niên…
 • Kiểm tra theo các hoạt động cụ thể theo kế hoạch.
 • Kiểm tra qua kết quả hạnh kiểm của học sinh theo từng tháng, từng kỳ và năm học (có so sánh với tháng trước, kỳ trước, năm trước).
 • Kiểm tra qua dư luận của học sinh, cán bộ giáo viên, nhân dân địa phương.

Qua các khâu kiểm tra trên người quản lý phải đưa ra được những nhận xét và đánh giá đầy đủ chính xác, khách quan về ưu khuyết điểm của tổ chức, các hoạt động giáo dục đạo đức. Từ đó rút kinh nghiệm, đúc kết những bài học điển hình để điều chỉnh và làm công tác giáo dục tiếp theo.

3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

3.3.1. Mục đích khảo nghiệm

Đánh giá tính cần thiết và tính khả thi của từng biện pháp đã đưa ra và cũng qua đó để có thể tìm ra biện pháp hữu hiệu trong quản lý giáo dục đạo đức.

3.3.2. Đối tượng khảo nghiệm

Tổng số 100 người gồm:

 • Cán bộ quản lý 20 người
 • Giáo viên 50 người
 • Phụ huynh học sinh 30 người

3.3.3. Quy trình khảo nghiệm

Để tiến hành khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề ra, tác giả xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến theo hai tiêu chí: tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý; thực hiện đánh giá tiêu chí theo 3 mức độ:

 • Tính cần thiết: Rất cần thiết, cần thiết, không cần thiết
 • Tính khả thi: Rất khả thi, khả thi, không khả thi
 • Tiến hành lấy phiếu trưng cầu ý kiến về các biện pháp quản lý.

Sau khi nhận được kết quả thu được các biện pháp quản lý, tác giả tiến hành phân tích xử lý số liệu trên bảng thống kê để nhận xét, đánh giá và rút ra kết luận.

3.3.4. Kết quả khảo nghiệm Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Bảng thống kê kết quả khảo sát về tính cần thiết của các biện pháp:

Biểu đồ tính cần thiết của các biện pháp

 • Nhận xét:

Kết quả thể hiện ở bảng cho thấy, hầu hết một số biện pháp đưa ra đều cần thiết. Trong đó, biện pháp 3 xếp bậc 1, biện pháp 1 xếp bậc 2, biện pháp 2 xếp bậc 3.

Từ kết quả khảo nghiệm trên có thể rút ra những kết luận sau:

 • Tất cả các biện pháp đều nhận được sự đồng thuận cao.
 • Về tính rất cần thiết: trung bình là 90.8%.

Trong đó:

 • Biện pháp 3 chiếm đồng thuận cao nhất 96%.
 • Biện pháp 4 thấp nhất 87%.

Qua đó, chứng tỏ một số biện pháp trên mà tác giả đề xuất đều rất phù hợp với thực tiễn và phù hợp với yêu cầu của đại đa số bộ phận các lực lượng tham gia vào giáo dục đạo đức cho học sinh. Tất nhiên, xuất phát từ vị trí công tác và nhận thức của từng đối tượng khảo nghiệm nên vẫn có 2% ý kiến cho rằng các biện pháp là không cần thiết. Theo tác giả đó cũng là biểu hiện bình thường vì trình độ xem xét và nhận định vấn đề của từng đối tượng là khác nhau.

Bảng thống kê kết quả khảo sát về tính khả thi của các biện pháp

Biểu đồ tính khả thi của các biện pháp

 • Nhận xét:

Qua kết quả bảng cho thấy, cả 5 biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh mà tác giả đưa ra đều có tính khả thi cao (trung bình 91.6%):

Trong đó:

 • + Biện pháp 1 được đánh giá là 93%
 • + Biện pháp 2 được đánh giá là 96% (tỉ lệ cao nhất)
 • + Biện pháp 3 được đánh giá là 95%
 • + Biện pháp 4 được đánh giá là 83% (tỉ lệ thấp nhất)
 • + Biện pháp 5 được đánh giá là 91% Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Điều này có thể khẳng định cả 5 biện pháp hoàn toàn đều có thể áp dụng trong điều kiện thực tế hiện nay của các trường trung học phổ thông và phù hợp với đại bộ phận các lực lượng tham gia vào hoạt động phối hợp giáo dục đạo đức học sinh.

Như vậy, một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh trung hoc phổ thông mà đề tài đưa ra bước đầu được đánh giá là cần thiết và có tính khả thi cao. Nếu thực hiện đồng bộ và có chất lượng một số biện pháp trên thì chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông sẽ được nâng cao.

Như vậy, dựa trên cơ sở các kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đã đề xuất năm biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh. Năm biện pháp đã tập trung khắc phục các tồn tại trong quản lý hoạt động giáo dục đạo đức những năm qua, đồng thời giải quyết những mâu thuẫn giữa yêu cầu cao của mục đích quản lý với thực tế nhà trường hiện nay nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức của nhà trường. Các biện pháp tác động trực tiếp đến hoạt động giáo dục của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.

Năm biện pháp tổ chức quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông đã được khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi. Kết quả khảo nghiệm cho thấy, các biện pháp đã được đa số ý kiến được tham khảo tán thành, điều đó chứng tỏ, các biện pháp có thể áp dụng thực tiễn quản lý giáo dục trong công tác giáo dục của các trường trung học phổ thông quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay.

KẾT LUẬN Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

1. Kết luận

Để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Đảng và Nhà nước ta đã hết sức coi trọng đến công tác giáo dục và đào tạo, coi giáo dục là “Quốc sách hàng đầu”. Như vậy, nhà trường và đặc biệt là người quản lý giáo dục phải đặt sự nghiệp trồng người lên hàng đầu, đặc biệt là giáo dục đạo đức học sinh.

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức là một bộ phận của quản lý giáo dục nói chung, có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại với quản lý các quá trình giáo dục đào tạo trong nhà trường, chịu sự tác động của môi trường kinh tế xã hội quận Bình Tân. Thực trạng tình hình đạo đức và vấn đề quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh trên địa bàn quận Bình Tân còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục đạo tạo nói chung cần phải có biện pháp khắc phục.

Xuất phát từ cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và phân tích thực trạng về giáo dục đạo đức cho học sinh các trường công lập ở quận Bình Tân, đề tài đã đề xuất 5 biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh có hiệu quả và thiết thực, tháo gỡ được những bức xúc về đạo đức nhân cách của học sinh hiện nay. Năm biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh mang tính khả thi: Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp Ủy và Ban Giám hiệu về giáo dục đạo đức cho học sinh; nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên về nội dung phương pháp, và hình thức giáo dục đạo đức; bồi dưỡng nhận thức cho học sinh về đạo đức và rèn luyện đạo đức trong điều kiện hiện nay; phối hợp các hình thức phương pháp giáo dục đạo đức phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh; nhà trường chủ động phối hợp với các lực lượng giáo dục trên địa bàn trong giáo dục đạo đức cho học sinh.

Năm biện pháp đã được chúng tôi khảo nghiệm về tính thực tiễn và tính khả thi, chứng tỏ luận văn giá trị khoa học và thực tiễn, phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ đề ra.

2. Một số kiến nghị Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi kiến nghị:

Đối với Bộ giáo dục và Đào tạo:

Trong đổi mới giáo dục cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh, bảo đảm cho nội dung giáo dục đạo đức phải phù hợp với những yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời phù hợp với trình độ nhận thức và tình hình kinh tế xã hội hiện nay.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh:

Quan tâm nghiên cứu đặc điểm tình hình các trường trung học phổ thông trên các địa bàn các quận huyện của thành phố, đánh giá đúng thực trạng tình hình giáo dục đạo đức và quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh của các trường, thấy được thuận lợi, khó khăn; những kết quả đã đạt được, những hạn chế yếu kém về tình hình giáo dục đạo đức và quản lý hoạt động giáo dục đạo đức theo các tiêu chí chung. Từ đó chỉ đạo các trường áp dụng các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông theo kết quả nghiên cứu của đề tài.

Đối với nhà trường:

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới chương trình, nội dung phương pháp giáo dục; từng bước nâng cao hiệu quả giáo dục. Đẩy mạnh giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp. Đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt theo tinh thần Chỉ thị 40/CT-TW của Ban bí thư Trung ương, Quyết định số 09/2005/QD-TTg của thủ tướng chính phủ. Huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy giáo dục trung học phát triển theo tinh thần Nghị quyết 05/2005/NQ-CP của chính phủ về xã hội hóa giáo dục. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, củng cố nề nếp kỷ cương, ngăn chặn khắc phục các hiện tượng tiêu cực ở cả giáo viên và học sinh. Bổ sung cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động ngoài giờ để việc giáo dục đạo đức cho học sinh đạt hiệu quả cao. Có chính sách hợp lý cho công tác giáo dục đạo đức của học sinh. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993