Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của Hiệu trưởng ở các trường THPT huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Cơ sở xác định các biện pháp

3.1.1. Cơ sở lý luận

Giáo dục phổ thông giữ một vai trò quan trọng trong việc tạo dựng mặt bằng dân trí, đáp ứng những yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia. Trong thời đại ngày nay, với tốc độ phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật và công nghệ, việc nhanh chóng hòa nhập vào cộng đồng khu vực và thế giới đòi hỏi giáo dục phổ thông phải có những bước tiến mới mạnh mẽ nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình giáo dục, ngoài việc hình thành cho học sinh thái độ đúng đắn, các hành vi và các thói quen tốt, các kỹ năng hoạt động và các mối quan hệ ứng xử trong các mối quan hệ xã hội về chính trị, đạo đức, pháp luật… còn phải tạo cơ sở để các em có thể bổ sung và hoàn thiện những tri thức đã học trên lớp. Vì vậy, quá trình giáo dục không những được thực hiện thông qua các hoạt động giáo dục trên lớp mà còn thông qua những hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Muốn tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có chất lượng và hiệu quả, người cán bộ quản lý và các lực lượng tổ chức phải có nhận thức đầy đủ về: Vị trí, nhiệm vụ, nội dung, các nguyên tắc tổ chức của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp…; phải vận dụng lý luận về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong tổ chức phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng nhà trường, từng lớp học. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Để quản lý tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đòi hỏi người Hiệu trưởng phải có những kinh nghiệm của cá nhân, phải được trang bị những kiến thức về khoa học quản lý để làm cơ sở trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo các hoạt động của đơn vị và vận dụng một cách linh hoạt vào lĩnh vực hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.1.2. Cơ sở pháp lý

HĐGDNGLL được thực hiện trong nhà trường phổ thông thông qua các văn bản chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước và của ngành, thông tư liên ngành. Đây là cơ sở pháp lý để hoạt động này được thực hiện tốt và là cơ sở để cơ quan quản lý cấp trên tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện của từng nhà trường. Cụ thể các văn bản chỉ đạo như:

3.1.2.1. Nghị quyết TW2 khóa VIII về định hướng chiến lược phát triển Giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa

Nghị quyết TW2 đề ra 6 mục tiêu cơ bản của giáo dục là nhằm xây dựng những con người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức, khoa học và công nghệ hiện đại, có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức và kỷ luật, có sức khỏe, là những người kế thừa xây dựng CNXH vừa “ hồng” vừa ‘ chuyên’’.

3.1.2.2. Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010

Ngày 28 tháng 12 năm 2001, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số/2001/QĐ-TTg phê duyệt

Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010” của Bộ GD&ĐT. Trong đó, xác định mục tiêu chung của chiến lược phát triển GD 2001-2010 là:

Đối với giáo dục phổ thông : “ Thực hiện giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Cung cấp học vấn phổ thông cơ bản, hệ thống và có tính hướng nghiệp; tiếp cận trình độ các nước phát triển trong khu vực. Xây dựng thái độ học tập đúng đắn, phương pháp học tập chủ động, tích cực, sáng tạo; lòng ham học, ham hiểu biết, năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống”.

3.1.2.3. Thông tư liên bộ Bộ Giáo dục và Trung ương Đoàn TNCS HCM số 32/TT ngày 15/10/1988 “ Về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và Đoàn ở trường phổ thông trong hai năm 1988-1990”. Thông tư này đã xác định cụ thể nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được thực hiện trong các chủ điểm hàng tháng, quy định việc thành lập ban chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong các nhà trường nhằm đảm bảo chất lượng quản lý hoạt động này.

3.1.2.4. Nghị quyết số 32/1998/NQ-Bộ GD&ĐT Trung ương Đoàn ngày 29/05/1998 « Về tăng cường công tác giáo dục thanh thiếu nhi và xây dựng Đoàn, Hội trong trường học, giai đoạn 1998-2002’’.

3.1.2.4. 5 tiêu chuẩn của trường trung học đạt chuẩn Quốc gia (Giai đoạn từ 2001 đến 2010), tiêu chuẩn 3: các hoạt động giáo dục: Thực hiện đúng quy định của Bộ về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lớp. Mỗi năm tổ chức ít nhất 1 lần hoạt động tập thể theo quy mô toàn trường.

Ngoài ra, hàng năm trong chỉ thị về nhiệm vụ năm học, Bộ GD&ĐT đều có đề cập tới nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Như chỉ thị năm học 2006-2007: Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

 • Thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, cần tập trung thực hiện giáo dục về trật tự an toàn giao thong theo hướng dẫn tại văn bản số 6165/GDTrH ngày 16/7/2004.”
 • “Tuyên truyền, giáo dục và áp dụng mọi biện pháp phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội và chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học. Đẩy mạnh giáo dục môi trường và hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao” [4, tr.79].

Đặc biệt, chỉ thị số 39/2007/CT ngày 31/07/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2007 – 2008 như sau:

“Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, dạy đủ các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo quy định về chương trình giáo dục, bảo đảm các yêu cầu về giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh; giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ; giáo dục hướng nghiệp; giáo dục trật tự, an toàn giao thông và giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống các tệ nạn xã hội, tội phạm, ma túyHIV/AIDS; giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc”.

Như vậy, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có khá đầy đủ các văn bản pháp lý chỉ đạo thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng để nhà trường tiến hành thực hiện hoạt động này đạt hiệu quả. Đồng thời, là cơ sở để chúng tôi xác lập các biện pháp một cách đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện trong nhà trường phổ thông giai đoạn hiện nay.

3.1.3. Cơ sở thực tiễn

Phân tích thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT trên địa bàn huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh, thông qua phiếu xin ý kiến các đối tượng khảo sát, qua thực tiễn quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp các trường THPT của huyện. Chúng tôi đã đi đến một số kết luận về thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp các trường THPT nói trên.

Trên cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, chúng tôi xin đề xuất một số biện pháp tăng cường quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của Hiệu trưởng các nhà trường.

3.2. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của Hiệu trưởng ở các trường trung học phổ thông huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

3.2.2. Các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

3.2.2.1. Tổ chức giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và các lực lượng hỗ trợ về tầm quan trọng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

 • Mục tiêu của biện pháp

Mục tiêu giáo dục mang tính chiến lược của Đảng ta là: giáo dục con người phát triển toàn diện, tùy theo từng giai đoạn lịch sử khác nhau, nội dung toàn diện có thay đổi, nhưng bản chất của tính toàn diện đó là không thay đổi. Phát triện toàn diện con người là phát triển hài hòa tất cả các mặt: đức, trí, thể, mỹ, lao động, chú trọng cả phẩm chất và năng lực. Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa, kinh tế thị trường mang tính toàn cầu thì tư tưởng phát triển toàn diện con người được bổ sung những phẩm chất và năng lực mới, phù hợp với sự phát triển của thời đại như: Năng lực thích ứng, linh hoạt, sáng tạo, hợp tác, chia sẻ và biết sống hòa nhập với cộng đồng…Do đó, yêu cầu giáo dục nhân cách toàn diện học sinh phải đặt trong mối quan hệ tác động của nền kinh tế – xã hội và được hình thành, phát triển trong môi trường nhà trường, với những hoạt động trong và ngoài giờ lên lớp, học sinh vừa chủ động tiếp thu tri thức của nhân loại, vừa thông hoạt động sống, vui chơi, giao tiếp…dưới sự hướng dẫn, tổ chức của các lực lượng trong và ngoài nhà trường.

Biện pháp nhằm giúp cán bộ, giáo viên, học sinh và các lực lượng hỗ trợ nhận thức được tầm quan trọng của HĐGD. Từ đó, mọi người ý thức được trách nhiệm của mình đối với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

 • Nội dung và cách thực hiện

Nội dung

Quán triệt các yêu cầu về đổi mới giáo dục THPT trong giai đoạn hiện nay: thực hiện mục tiêu giáo dục – đào tạo con người phát triển toàn diện phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Coi trọng hiệu quả của giáo dục toàn diện, phải đảm bảo được chuẩn kiến thức của học sinh phổ thông làm cơ sở cho các em học nghề nghiệp sau này, nhưng đồng thời phải đảm bảo các mục tiêu về phẩm chất, năng lực, kỹ năng sống thể hiện qua các mặt: đức, trí, thể, mỹ được vận dụng vào thực tiễn cuộc sống học sinh một cách phong phú và sinh động.

Cần nhận thức đầy đủ vai trò, mục tiêu, ý nghĩa của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong toàn bộ hoạt động giáo dục của nhà trường THPT trong giai đoạn hiện nay. Đây là hoạt động nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức trên lớp, rèn luyện kỹ năng và giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, phù hợp với tâm – sinh lứa tuổi và hứng thú của học sinh.

Tổ chức cho đội ngũ giáo viên quán triệt các nguyên tắc của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, kế hoạch hoạt động của nhà trường ngay từ đầu năm học, các kế hoạch của các tiểu ban và của Đoàn thanh niên không có sự chồng chéo và phải thống nhất nhau. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Cần quán triệt cho đội ngũ giáo viên khi thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, phải quan tâm đến tâm-sinh lý lứa tuổi, để có những hoạt động phù hợp.

Thường xuyên theo dõi tình hình tư tưởng, thái độ, tình cảm của GV và HS trong quá trình tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để phát hiện và điều chỉnh kịp thời các lệch lạc có thể xảy ra.

Cách thực hiện

 • Đối với cán bộ giáo viên

Thường xuyên tuyên truyền, giải thích cho đội ngũ cán bộ giáo viên hiểu một cách đúng đắn về vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong việc giáo dục toàn diện học sinh thông qua các cuộc họp hội đồng sư phạm hàng tháng, thông báo công khai các kế hoạch hoạt động để giáo viên nắm rõ cần phải làm gì và làm như thế nào, tổ chức hướng dẫn cách thực hiện cho giáo viên. Tổ chức hội thảo, tọa đàm nhằm trao đổi về kế hoạch tổ chức hoạt động ngaòi giờ lên lớp của giáo viên, chuyên viên có kinh nghiệm với lực lượng giáo viên trẻ nhằm nhân rộng những cá nhân có kinh nghiệm đến với hoạt động tạo sự thu hút trong đội ngũ học sinh.

Thống nhất kế hoạch, nội dung và biện pháp thực hiện của các tiểu ban hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, của Đoàn thanh niên và giáo viên chủ nhiệm, để việc thực hiện mang tính thống nhất và đồng bộ.

Thường xuyên đổi mới và làm phong phú về nội dung và hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để thu hút giáo viên và học sinh tham gia.

 • Đối với học sinh

Thường xuyên tìm hiểu tâm tư nguyện vọng , nhu cầu, hứng thú của HS để có những điều chỉnh về kế hoạch, nội dung, hình thức thực hiện và các biện pháp tác động để đạt được mục tiêu giáo dục tốt nhất.

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức, thái độ, tình cảm và động cơ tham gia hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh thông qua Ban hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tổ chức Đoàn thanh niên, lực lượng GVCN trong các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, SHCN cuối tuần, các tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, báo cáo chuyên đề… Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phong phú và hấp dẫn, để lôi cuốn HS tham gia tích cực cũng góp phần củng cố và nâng cao nhận thức cho HS về hoạt động này.

Tổ chức ứng dụng các kiến thức đã được học tập trong trường vào thực tiễn cuộc sống của HS, sẽ góp phần giúp HS hiểu sâu sắc hơn giá trị của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong chính quá trình học tập và rèn luyện của các em.

 • Đối với các lực lượng hỗ trợ

Trong giáo dục thanh-thiếu niên, giáo dục gia đình đóng vai trò hết sức quan trọng. Chính vì vậy biện pháp nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục ngoài giờ lên lớp cho gia đình được đặt ra như một việc làm thường xuyên, liên tục, suốt đời. Các biện pháp đó là:

Củng cố và đẩy mạnh hoạt động của hội cha mẹ học sinh, sinh hoạt hội họp giữa hội cha mẹ HS và nhà trường cần được duy trì đều đặn hàng tháng, để giải quyết những mục tiêu hoạt động của hội, qua đó lồng ghép nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vào nội dung sinh hoạt. Củng cố các chi hội cha mẹ HS tại đơn vị lớp, thông qua GVCN để tuyên truyền, giải thích và vận động cha mẹ HS, khuyến khích, động viên con em mình tham gia tích cực vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp do nhà trường tổ chức. Chứng minh cho cha mẹ học sinh đây là hoạt động lành mạnh và bổ ích, sẽ góp phần giúp học sinh học tốt hơn, tránh xa được các hành vi và thói quen không tốt.

Thường xuyên thông tin kịp thời về tình hình học tập, rèn luyện và sinh hoạt của HS trong trường cho gia đình HS bằng các hình thức như giấy thông báo, sổ liên lạc hoặc các hình thức thông báo trực tiếp khác thông qua đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, của giám thị, của Đoàn trường…

Hướng dẫn cho cha mẹ học sinh các phương pháp cùng với nhà trường trong công tác giáo dục HS. Điều quan trọng là giúp cha mẹ HS nắm được thời khóa biểu học tập và sinh hoạt của HS, các kế hoạch, nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cần được nhà trường thông báo cho cha mẹ HS rõ để họ tạo điều kiện tốt nhất cho HS tham gia.Phải xem hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một hoạt động chính khóa.

Tổ chúc trao đổi với phụ huynh về cách kiểm tra, cách giáo dục con em trong tình hình giáo dục mới. Tổ chức cam kết giáo dục giữa nhà trường-cha mẹ học sinh về học tập, đạo đức, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Quản lý chặt chẽ thời gian, phân bố hợp lý thời gian học tập, lao động, vui chơi, giải trí và các mối quan hệ xã hội của con em mình.

3.2.2.2. Tăng cường công tác kế hoạch hóa trong việc quản lý các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp § Mục tiêu của biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Kế hoạch hóa mọi hoạt động giúp cho Hiệu trưởng định hướng đựơc các hoạt động trong tương lai, dự kiến được mục tiêu chiến lược và những mục tiêu cụ thể cần đạt được, cho phép chúng ta dự kiến quy động các nguồn lực để thực hiện mục tiêu và dự trù các tình huống khó khăn vấp phải trong quá trình thực hiện kế hoạch.

HĐGDNGLL là hoạt động rất đa dạng và phong phú thể hiện ở nhiều mặt, từ nội dung và hình thức hoạt động, đến thời gian và không gian tổ chức các hoạt động, không chỉ có lực lượng trong nhà trường mà còn cả lực lượng ngoài nhà trường cùng tham gia. Do đó, việc cải tiến công tác lập kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp sẽ đảm bảo tính ổn định tương đối, tính hệ thống và tính hướng đích của các hoạt động, tránh được các trường hợp bị động đối phó, hình thức giữa các hoạt động trong quy mô toàn trường.

Qua phân tích, đánh giá công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở chương thực trạng cho thấy, hầu hết các trường không xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, chỉ xây dựng một số chỉ tiêu cần đạt cho một vài hoạt động trong kế hoạch chung của nhà trường. Vì vậy các nhà trường cần cải tiến trong việc xây dựng kế hoạch năm cho mảng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

 • Nội dung và cách thực hiện Nội dung

Kế hoạch của nhà trường về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phải được sự thống nhất cao trong Ban lãnh đạo và thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường để mọi CB và GV trong nhà trường đều tự xây dựng cho cá nhân kế hoạch riêng về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bên cạnh kế hoạch giảng dạy trên lớp.

Bảng kế hoạch và chương trình công tác hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho một năm học của nhà trường có thể trình bày như sau:

 • Cách thực hiện

Nhà trường lập kế hoạch riêng cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ngay từ đầu năm học và phân công cụ thể cho một thành viên trong Ban lãnh đạo phụ trách công tác này để họ có kế hoạch cụ thể trong từng tháng, tuần của năm học. Việc xây dựng kế hoạch hoạt động cả năm giúp cho Hiệu trưởng có cái nhìn bao quát về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp diễn ra trong một năm và có sự phân phối các nguồn lực cho hoạt động này một cách hợp lý, các bộ phận và cá nhân chủ động trong việc chuẩn bị cho các hoạt động đã dự kiến ngay từ đầu năm học.

Các tiểu ban trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (Đoàn thanh niên, ban văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, ban tư vấn sức khỏa vị thành niên…) tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết cho bộ phận được phân công.Trong kế hoạch cần chọn lọc các hoạt động phù hợp điều kiện của nhà trường, đáp ứng nhiệm vụ của từng năm học và nhiệm vụ chính trị của địa phương, xác định chủ điểm cho từng thời gian.

3.2.2.3. Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên và học sinh § Mục tiêu của biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của đội ngũ trong nhà trường có ý nghĩa quyết định đến sự thành công trong công tác này. Đặc biệt, là đối với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm. Theo đánh giá của Hiệu trưởng về khó khăn và tồn tại lớn nhất khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, chúng tôi đã trình bày ở chương 2, là khả năng tổ chức thực hiện các hoạt động còn hạn chế của giáo viên chủ nhiệm, của cán bộ đoàn thanh niên và của các tiểu ban. Do đó, Hiệu trưởng cần có những biện pháp tích cực để từng bước nâng cao năng lực tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho đội ngũ trong nhà trường.

 • Nội dung và cách thực hiện Nội dung

Đối với giáo viên chủ nhiệm, những hạn chế cơ bản là việc sắp xếp để thực hiện các chỉ đạo của hiệu trưởng chưa khoa học, một số giáo viên làm việc không có kế hoạch, ngại khó khăn và không xử lý được những đối tượng học sinh cá biệt về đạo đức, thiếu kỹ năng sinh hoạt tập thể, quản lý và hướng dẫn học sinh thực hiện chỉ đạo của nhà trường còn nhiều lúng túng…

Đối với cán bộ Đoàn thanh niên, những hạn chế chủ yếu biểu hiện ở chỗ khả năng tổ chức các hoạt động với quy mô toàn trường, sự liên kết giữa các bộ phận trong trường để thực hiện các hoạt động chưa thống nhất và chặt chẽ, công tác tham mưu và phối hợp vơí lãnh đạo nhà trường chưa mang tính sáng tạo, năng lực chuyên môn trong việc định ra các nội dung và hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp còn nhiều hạn chế.

Đối với các tiểu ban hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có những hạn chế chủ yếu như : ít tập trung nghiên cứu cho hoạt động được phân công, phần lớn tập trung cho công tác giảng dạy, hoạt động của các tiểu ban chưa mang tính thường xuyên, chưa khoa học trong việc xây dựng kế hoạch.

 • Cách thực hiện

Để thực hiện tốt việc nâng cao năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên tham gia vào ban chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp , Hiệu trưởng cần có các biện pháp sau :

Tổ chức cho giáo viên tham gia các lớp học bồi dưỡng kỹ năng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp do sở giáo dục tổ chức, trong từng hoạt động cụ thể, ban chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cần có những hướng dẫn cụ thể, chi tiết để GVCN thực hiện công việc thuận lợi và dễ dàng hơn. Tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm học tập lẫn nhau về các kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt tập thể, kinh nghiệm quản lý lớp học nề nếp và tự quản, kinh nghiệm tổ chức các trò chơi tập thể và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Cần định ra các nội dung cơ bản cần sinh hoạt trong từng giờ (sinh hoạt dưới cờ, SHCN, tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp) và khuyến khích GVCN có các hình thức sáng tạo trong các hoạt động: tổ chức văn nghệ, các cuộc thi tại lớp, sinh hoạt các chuyên đề ngoại khóa…để tạo sự yêu thích của học sinh đối với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm soạn và thực hiện giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và phân công tổ trưởng chuyên môn, thường xuyên kiểm tra công việc này. Các chủ đề hàng tháng cần có những định hướng rõ ràng, cụ thể.

Khi phân công giáo viên, chú ý bố trí, sắp xếp công việc một cách hợp lý, phân công, phân nhiệm rõ ràng, tận dụng được điểm mạnh, khắc phục được điểm yếu của mỗi người. Cần chú ý đến năng lực chuyên môn của giáo viên trong hoạt động được phụ trách (nhiệt tình, có kỹ năng tổ chức, điều phối được các hoạt động…) Đối với giáo viên chủ nhiệm khi lựa chọn phân công, cần tránh xu hướng là phân công để giáo viên đủ số định mức lao động theo quy định, nên chú trọng đến uy tín, phẩm chất và năng lực của giáo viên.

Kế hoạch phải thực hiện từ duy sáng tạo, năng động của người Hiệu trưởng.

3.2.2.4. Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện, kiểm tra và đánh giá hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với tổ chuyên môn và GVCN Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

 • Mục tiêu của biện pháp

Giúp cho Hiệu trưởng chỉ đạo tốt kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường; đồng thời, kiểm tra, đánh giá được hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

 • Nội dung và cách thực hiện Nội dung

Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Trên cơ sở thông tư 32, kết hợp với yêu cầu của thực tiễn giáo dục hiện nay, chúng tôi xin đề xuất việc tổ chức Ban chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như sau:

 • Thành phần bao gồm:
 • Trưởng ban: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng.
 • Các thành viên: Bí thư chi bộ, Bí thư Đoàn trường, Bí thư chi Đoàn giáo viên (nếu có), Tổ trưởng các tổ bộ môn, đại diện BCH công đoàn, đại diện Hội cha mẹ học sinh, một số giáo viên có năng lực trong lĩnh vực hoạt động.

Như vậy, so với thành viên của ban không chỉ gồm Bí thư Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn như thông tư 32 mà chúng tôi còn mở rộng thêm hội Ban đại diện hội cha mẹ học sinh, một ủy viên BCH công đoàn, và đặc biệt là Bí thư chi bộ.

Chỉ đạo tổ chuyên môn tham gia HĐGD NGLL

Qua khảo sát thực tế, chúng ta thấy rằng một số GV còn thờ ơ với hoạt động này. Do đó, trong quá trình chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Hiệu trưởng cần nhấn mạnh vai trò của một nhà giáo dục: ngoài việc giảng dạy trên lớp, Gv còn phải quan tâm đế các mặt đức, trí, thể, mỹ, lao đọng của HS. Bên cạnh đó, trong kế hoạch của từng tổ chuyên môn phải có kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thông qua kế hoạch chung của trường. Hiệu trưởng phân công cho Tổ trưởng CM kiểm tra, đánh gia hoạt động của thành viên trong tổ có sự phối hợp của Đoàn TN.

Chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá

Trong hoạt động quản lý, kiểm tra là một chức năng rất quan trọng giúp chủ thể quản lý có thông tin phản hồi từ đối tượng quản lý, nắm được diễn biến công việc trong tổ chức, từ đó những tác động quản lý thích hợp.

Khác với hoạt động dạy học trên lớp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đa dạng và phong phú, không có chuẩn chung cho mọi hoạt động, để kiểm tra hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, phải dựa trên chương trình, kế hoạch đã được qui định. Phải có tiêu chí, chuẩn mực cụ thể cho từng hoạt động, có thể định tính, định lượng hoặc được sự thừa nhận của tập thể, của xã hội trong những điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

 • Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có thể thực hiện:
 • Kiểm tra từ trên xuống của Hiệu trưởng.
 • Tổ chức các hội thi văn nghệ trong trường.
 • Tổ chức kiểm tra chéo giữa các lớp trong trường.
 • Tổng kết, đánh giá, xếp loại giữa các lớp theo nhiều mức độ khác nhau.
 • Rút ra bài học kinh nghiệm.

Ban chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp xây dựng lực lượng kiểm tra hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như: Đoàn thanh niên chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đánh giá hoạt động của các lớp học; tổ chuyên môn theo dõi, đánh giá sự tham gia của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm. Kết quả đánh giá hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một tiêu chí để xếp loại thi đua các tập thể lớp, các tổ chuyên môn, đồng thời tham gia xếp loại giáo viên và xếp loại hạnh kiểm học sinh.

 • Cách thực hiện

Qua phân tích, khảo sát ở chương thực trạng, chúng tôi thấy còn rất nhiều trường chưa thành lập ban chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, việc chỉ đạo chủ yếu là giao cho cán bộ Đoàn phụ trách. Còn lại phần lớn trong số các trường có thành lập ban chỉ đạo thì chỉ tồn tại một cách hình thức, hoạt động không có hiệu quả.

Để nâng cao chất lượng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, trước tiên nhà trường cần tổ chức lại ban chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ban chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phải cần tổ chức và hoạt động theo thông tư 32 của Bộ Giáo dục và TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ký ngày 15/10/1998:

“Ban có nhiệm vụ:

 • Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động hàng năm và chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch đó.
 • Tổ chức thực hiện những hoạt động lớn, quy mô trường và thực hiện sự phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn, các lực lượng giáo dục khác ngoài nhà trường trong các hoạt động
 • Tổ chức hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm lớp và cán bộ Đoàn, lớp tiến hành các hoạt động ở đơn vị mình có hiệu quả.
 • Giúp Hiệu trưởng kiểm tra, đánh giá chất lượng hiệu quả giáo dục của hoạt động.”

Ban chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp sẽ trực tiếp chỉ đạo 5 tiểu ban tương ứng với 5 nội dung hoạt động:

 • Tiểu bạn tổ chức hoạt động chính trị – xã hội.
 • Tiểu ban tìm hiểu hoạt động khoa học, ngoại khóa bộ môn.
 • Tiểu ban tổ chức văn nghệ, TDTT
 • Tiểu ban tổ chức cắm trại, tham quan du lịch, giao lưu văn nghệ.
 • Tiểu ban tổ chức giáo dục môi trường, dân số, phòng chống ma túy.

Đây là mô hình đề xuất, số lượng tiểu ban do điều kiện cụ thể của nhà trường quyết định. Điều quan trọng là chọn được các tiểu ban là những người có năng lực và có tâm huyết với nghề, nhất là lực lượng giáo viên trẻ.

Sau khi thành lập ban chỉ đạo, điều quan trọng là phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của ban. Phối hợp chặt chẽ các hoạt động giữa các tiểu ban. Duy trì đều đặn chế độ giao ban hàng tháng để định kế hoạch hàng tháng và tổ chức rút kinh nghệm việc tổ chức hoạt động tháng trước. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Cần sắp xếp các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hợp lý, tránh chồng chéo, Hiệu trưởng khi phân công, phân nhiệm phải cụ thể và gắn với vai trò và trách nhiệm của cá nhân, của tập thể, nắm được năng lực, tính cách của từng giáo viên để việc phân công phát huy được tốt nhất năng lực của từng người phục vụ cho công tác hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Các biện pháp thực hiện kế hoạch đã đề ra phải thống nhất và mang tính đồng bộ, được sự nhất trí cao của tập thể giáo viên, mang tính hiện thực và có tính khả thi.

3.2.2.5. Phối hợp giữa Hiệu trưởng với các lực lượng đoàn thể trong và ngoài nhà trường về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

 • Mục tiêu của biện pháp

Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các lượng lược khác nhằm đẩy mạnh hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường.

Nội dung và cách thực hiện Nội dung

 • Phối hợp với Huyện đoàn và xã, thị đoàn trong công tác Đoàn thanh niên.
 • Phối hợp với các lực lượng đoàn thể trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho học sinh: Hội cựu chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam…
 • Phối hợp với Hội cha mẹ HS trong công tác giáo dục và hỗ trợ về tài chính trong công tác khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích tập thể, cá nhân trong hoạt động này.

Cách thực hiện

 • Thông qua Chi bộ nhà trường, Bí thư đoàn làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Đoàn cấp trên trong việc lập kế hoạch hoạt động Đoàn trong năm học.
 • Tùy từng thời điểm của năm học, nhà trường mời các lực lượng đoàn thể địa phượng hỗ trợ trong công tác tuyên truyền hoặc tổ chức Hội thao, hội thi nhằm thu hút sự tham gia của HS.
 • Thông qua Ban chấp hành Hội cha mẹ HS, đề nghị Ban chấp hành Chi hội lớp luân phiên dự giờ định kỳ hoặc đột xuất các tiết sinh hoạt dưới cờ, SHCN, tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Thông qua dự giờ, cha mẹ sẽ năm được tình hình học tập của con em mình và nhận thức được hiệu quả của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với HS. Cuối học kỳ, Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường nên tổ chức họp xét thi đua khen thưởng và xin nguồn kinh phí hỗ trợ từ Hội cha mẹ HS.
 • Nhà trường tổ chức các Hội thảo để giúp GV học tập, trao đổi kinh nghiệm: Hội thảo về công tác chủ nhiệm, Hội thảo về tổ chức tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp…

3.2.2.6. Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

 • Mục tiêu của biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Phối kết hợp các cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội cha mẹ học sinh, huy động các nguồn lực tài chính tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

 • Nội dung và cách thực hiện Nội dung

Cần phải sử dụng có hiệu quả CSVC, thiết bị hiện có phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và trên cơ sở thiết bị đã có nhà trường cần tằng cường mua sắm thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động này.

Để tăng cường CSVC, trang thiết bị cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Hiệu trưởng cần phải xây dựng và tổ chức thực hiện một kế hoạch dài hạn về tăng cường CSVC, trong đó xác định rõ: Các nguồn kinh phí hỗ trợ, các nguồn trang thiết bị hỗ trợ, các lực lượng nhân công đóng góp cho việc sửa sang cơ sở nhà trường. Phải cụ thể hóa kế hoạch dài hạn thành kế hoạch sửa chữa mua sắm mỗi năm, để sau khi hoàn thành kế hoạch thì nhà trường đã có cơ sở vật chất tương đối, phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

 • Cách thực hiện

Trong thực tế, việc xây dựng CSVC mua sắm trang thiết bị, tư liệu đòi hỏi kinh phí rất lớn, chính vì thế mà nhà trường cần phải vận dụng sự đóng góp từ nhiều phía: Nhà nước, cha mẹ học sinh, cơ quan kết nghĩa, học sinh cũ…

Để thực hiện tốt biện pháp này thì người Hiệu trưởng nhà trường cần phải linh hoạt vận dụng tốt cơ chế “Nhà nước và nhân dân cùng làm”

Xây dựng kế hoạch chi tiêu cho nhà trường chặt chẽ, đúng nguyên tắc và tiết kiệm, phân bố các nguồn kinh phí nhà nước cấp hợp lý, chú ý toàn diện đến các hoạt động của nhà trường. Đồng thời, khai thác và bảo quản tốt cơ sở vật chất hiện có để việc phục vụ cho công tác giáo dục của nhà trường được lâu dài và có hiệu quả.

Xây dựng và tăng cường quỹ dành cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp từ nhiều nguồn khác nhau như: Quỹ hội cha mẹ học sinh, Đoàn thanh niên, Hội khuyến học, … Vận động các nguồn kinh phí của các tổ chức và cá nhân ngoài nhà trường. Đặc biệt, là nguồn tài trợ từ những tổ chức kinh tế phát triển ở địa phương có quan tâm đến giáo dục của nhà trường, của những học sinh cũ của trường đã thành đạt trong cuộc sống…

Thường xuyên theo định kỳ cần thực hiện công tác kiểm tra, kiểm kê lại tài sản, CSVC, thiết bị của nhà trường, để có hướng tu sửa, trang bị thêm các phương tiện mới.

Đẩy mạnh công tác lao động vệ sinh trường học và giáo dục môi trường, xây dựng nhà trường ngày càng “ xanh, sạch, đẹp”, cảnh quang đẹp và môi trường trong lành, nhằm tạo ra không khí thoải mái trong giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Tích cực thực hiện phòng chống cháy nổ, để bảo quản tốt CSVC và duy trì các hoạt động của nhà trường.

Tóm lại, để tăng cường quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Hiệu trưởng cần thực hiện đồng bộ các biện pháp mà người nghiên cứu đã đề xuất trên. Các biện pháp giúp người Hiệu trưởng quản lý một cách khoa

học hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, phát huy sức mạnh của lực lượng giáo dục trong trường cũng như ngoài xã hội vào việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, đảm bảo tính phong phú, đa dạng của nội dung cũng như hình thức. Như vậy, mỗi hoạt động giáo dục điều có đặc điểm riêng biệt. Người cán bộ quản lý cần nắm chắc đặc điểm đó để chỉ đạo hoạt động có hiệu quả.

3.3. Trưng cầu ý kiến về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

3.3.1. Tính cần thiết và khả thi của các biện pháp

Qua khảo sát thực tiễn các trường THPT trên địa bàn huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh, trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và quản lý của Hiệu trưởng các trường về vấn đề này, chúng tôi đã đưa ra được các biện pháp và tiến hành khảo nghiệm, kiểm chứng tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp. Kết quả sau:

Bảng 3.1. Tính cần thiết của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp  đánh giá như sau theo thứ bậc: Tăng cường đầu tư CSVC phục vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (thứ bậc 1-CBQL; thứ bậc 4-GV); Tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với tổ chuyên môn và GVCN (thứ bậc 2-CBQL; thứ bậc 1-GV); Cải tiến việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (cả CBQL và GV-thứ bậc 3); Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm và động viên, khen thưởng kịp thời (thứ bậc 4-CBQL; thứ bậc 2-GV); Tăng cường công tác phối hợp giữa Hiệu trưởng và các lực lượng đoàn thể trong và ngoài nhà trường (thứ bậc 5-CBQL; thứ bậc 6-GV); Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho GV và HS (thứ bậc 6-CBQL; thứ bậc 7-GV); Tổ chức giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, GV, HS và các lực lượng hỗ trợ về tầm quan trọng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (thứ bậc 7-CBQL; thứ bậc 5-GV). Qua kết quả kiểm nghiệm cho thấy đánh giá tính cần thiết của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giữa CBQL và GV không có khác biệt ý nghĩa thống kê.

Bảng 3.2. Tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Theo kết quả của bảng 3.2 cho thấy tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được đánh giá như sau theo thứ bậc: Tăng cường đầu tư CSVC phục vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (thứ bậc 1-CBQL; thứ bậc 4-GV); Cải tiến việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (cả CBQL và GV-thứ bậc 2); Tăng cường công tác phối hợp giữa Hiệu trưởng và các lực lượng đoàn thể trong và ngoài nhà trường (thứ bậc 3-CBQL; thứ bậc 6-GV); Tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với tổ chuyên môn và GVCN (thứ bậc 4-CBQL; thứ bậc 1-GV); Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm và động viên, khen thưởng kịp thời (thứ bậc 5-CBQL; thứ bậc 3-GV); Nâng cao năng lực tổ chức Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

HĐGDNGLL cho GV và HS (thứ bậc 6-CBQL; thứ bậc 7-GV); Tổ chức giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, GV, HS và các lực lượng hỗ trợ về tầm quan trọng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (thứ bậc 7-CBQL; thứ bậc 5-GV). Qua kết quả kiểm nghiệm cho thấy đánh giá tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giữa CBQL và GV không có khác biệt ý nghĩa thống kê.

3.3.2. Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện biện pháp

3.3.2.1. Thuận lợi

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể xã hội của địa phương và cha mẹ học sinh đều quan tâm, chăm lo và có những đóng góp nhất định đến công tác giáo dục của nhà trường. Đồng thời, được sự chỉ đạo sát sao và kịp thời của sở GD&ĐT Tây Ninh.

 • Cán bộ quản lý của các trường đạt chuẩn về trình độ, một số ít đạt vượt chuẩn, có trình độ chuyên môn giỏi và phẩm chất chính trị tốt, tận tụy với nghề, có tinh thần cầu thị, học hỏi để nâng cao trình độ.
 • Giáo viên đều đạt chuẩn về trình độ, đa số nhiệt tình với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Đây là yếu tố quan trọng để thúc đẩy công tác này ngày càng tiến bộ.
 • Đa số học sinh đều yêu thích và tham gia tích cực vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

3.3.2.2. Khó khăn

 • CSVC, thiết bị, tài chính của nhiều trường còn thiếu nhiều, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay.
 • Một số CBQL, GV và HS chưa nhận thức đúng đắn về vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong việc giáo dục toàn diện học sinh.
 • Một số gia đình học sinh chưa quan tâm đúng mức đến việc học và giáo dục của con em mình.
 • Sự tác động của những tiêu cực bên ngoài nhà trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động giáo dục của nhà trường.
 • Số học sinh yếu kém nhiều, nên có một số trường tập trung các nguồn lực cho việc giảng dạy, nên hoạt động giáo dục ngoài giờ có phần xem nhẹ.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

1. Kết luận

Để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT, người Hiệu trưởng phải chọn lựa và sử dụng kết hợp nhiều biện pháp quản lý, xác định được những biện pháp chủ đạo, có ý nghĩa quyết định.

Với nhận thức đó, đề tài đã tập trung nghiên cứu các vấn đề về lý luận và thực tiễn, nhằm đề ra các biện pháp có tính khả thi trong công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT trên địa bàn huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh.

Luận văn đã nghiên cứu có hệ thống cơ sở lý luận của công tác quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp của Hiệu trưởng trường trung học phổ thông. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một hoạt động thể hiện tính đa dạng và phong phú, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh trung học phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho mỗi nhà trường.

Việc nghiên cứu phần lý luận đầy đủ và có hệ thống đã giúp tác giả có cơ sở khoa học để phân tích thực trạng và xây dựng các biện quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT trên địa bàn huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh, cũng như xác lập các biện pháp quản lý công tác này.

Về lý luận: Luận văn đã đề cập đến các vấn đề lý luận về quản lý, quản lý giáo dục và quản lý nhà trường. Đồng thời luận văn tập trung nghiên cứu những quy định về nội dung quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của các trường THPT, những yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của các nhà trường.

Việc nghiên cứu phần lý luận đã giúp tác giả có cơ sở khoa học để nghiên cứu thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường THPT, từ đó đề xuất một số biện pháp có tính khả thi nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của các nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

Về thực tiễn: Luận văn đã khảo sát thực trạng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT huyện Trảng Bàng, Tây Ninh; luận văn đã khảo sát và thu thập ý kiến đánh giá về các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp mà các nhà trường đang thực hiện. Qua kết quả khảo sát cho thấy: Các CBQL ở các nhà trường đã có nhiều cố gắng trong việc quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Tuy nhiên, thực tế công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các nhà trường chưa được đầu tư một cách thích đáng. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Từ nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT, luận văn đã đề xuất một hệ 6 biện pháp quản lý nhằm tăng cường quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp góp phần giải quyết mâu thuẩn giữa yêu cầu giáo dục cao với thực tiễn yếu kém trong công tác giáo dục hiện nay:

 • Tổ chức giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và các lực lượng hỗ trợ về tầm quan trọng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
 • Tăng cường công tác kế hoạch hóa trong việc quản lý các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
 • Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên và học sinh
 • Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện, kiểm tra và đánh giá hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với tổ chuyên môn và GVCN.
 • Phối hợp giữa Hiệu trưởng với các lực lượng đoàn thể trong và ngoài nhà trường về HĐGDNGLL

Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Các biện pháp đã được khảo nghiệm qua ý kiến của cán bộ Sở GD&ĐT và CBQL trường THPT, hầu hết các ý kiến đều đồng ý các biện pháp đưa ra là cần thiết và có tính khả thi. Các biện pháp được xây dựng trên cơ sở phát huy năng lực, tiềm tàng của người cán bộ quản lý, cùng với sự vận dụng các chức năng quản lý và những nguồn lực sẵn có của nhà trường.

Trong điều kiện có hạn về thời gian, từ tháng 09/2007 đến tháng 05/2008, chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm một biện pháp quản lý tại trường THPT Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng để khẳng định tính khả thi và tác động việc quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của một số biện pháp mà chúng tôi đã đề xuất ở chương 3.

2 /Kiến nghị Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục phổ thông từ mục tiêu, chương trình, nội dung sách giáo khoa, phương pháp, phương tiện dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh. Tuy nhiên, trong khâu kiểm tra, đánh giá vẫn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, việc học sinh được học, được giáo dục theo một chương trình toàn diện, nhưng khi kiểm tra, thi cử chỉ tập trung vào một số môn học nhất định, điều này gây nên hiện tượng các trường tập trung vào đối phó với thi cử, xem nhẹ các hoạt động khác, trong đó có hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2.2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

Hàng năm trong chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ năm học, Sở GD&ĐT cần tiếp tục duy trì việc đề cập đến vấn đề hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường học, định hướng kế hoạch cho hoạt động này, để các trường làm tốt công tác xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học.

Trong quá trình kiểm tra, đánh giá toàn diện trường THPT, ngoài việc xoáy vào trọng tâm quản lý công tác dạy và học của các trường, cần chú ý đến vai trò quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, đưa công tác này vào nội dung đánh giá và thi đua của từng trường. Cần có những quy định khen thưởng những cá nhân và tập thể có thành tích tốt trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Trong công tác phối hợp với Tỉnh đoàn Tây Ninh, cần duy trì chương trình lồng ghép các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong kế hoạch hoạt động hàng năm của Đoàn TNCS HCM.

2.3. Đối với Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bàng

Trong tình hình xã hội ngày càng phức tạp, các khu công nghiệp đang hình thành và phát triển ở địa bàn huyện kéo theo nhiều tệ nạn xã hội xảy ra. Nếu không có công tác quản lý, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giáo dục, đoàn thể trong huyện nhằm nâng cao ý thức tự giáo dục của thanh niên học sinh trong trường học thì sẽ dẫn đến nguy cơ nhiều học sinh bỏ học để tham gia lao động sớm nhằm kiếm tiền để phục vụ nhu cầu trước mắt mà quên đi lợi ích lâu dài của việc học tập trong trường phổ thông. Do đó, Ủy ban nhân dân huyện cần quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác chỉ đạo thực hiện chương trình phổ cập trung học và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm thu hút đông đảo học sinh tham gia hoạt động này. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2.4. Đối với Hiệu trưởng trường trung học phổ thông

Cần nhận thức được rằng quản lý tốt và đưa hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ngày càng tiến bộ là góp phần nâng cao kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh, hoàn thành được nhiệm vụ giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ thành những công dân phát triển toàn diện, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Để quản lý tốt các hoạt động giáo dục nói chung và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nói riêng, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp như đã nêu, thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức của hoạt động này cho phù hợp với sự thay đổi mạnh mẽ về mọi mặt của thời đại và thực tiễn cuộc sống của học sinh.

Quản lý tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT trên địa bàn huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh là vấn đề bức xúc và thiết thực, gồm nhiều việc phải làm, phải giải quyết và cũng cần có thời gian nhất định. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu đã giải quyết được nhiều vấn đề về lý luận và đã đưa ra sáu biện pháp nhằm quản lý hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Những vấn đề trình bày trong luận văn chắc chắn còn nhiều thiếu sót, bất cập. Tác giả hy vọng rằng các vấn đề còn lại sẽ được tiếp tục nghiên cứu cũng như được chỉ dẫn, góp ý nhằm hoàn thiện hơn để có thể áp dụng đối với các trường THPT hiện nay. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993