Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Đề Xuất Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh trường THCS trên địa bàn huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Những nguyên tắc đề xuất biện pháp

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa

Biện pháp quản lý giáo dục VHUX cho học sinh trong nhà trường phải dựa trên nguyên tắc kế thừa tôn trọng những thành quả đã đạt được. Đó chính là cơ sở để nhà trường tiếp tục phát triển triển khai có hiệu quả hoạt động giáo dục VHUX cho HS. Trên cơ sở kết quả đã đạt được tiến hành phân tích đánh giá hiệu quả của các biện pháp đã làm được phát huy chắt lọc những điểm mạnh và khắc phục các điểm yếu, từ đó xây dựng định hướng phát triển, hoàn thiện các biện pháp phù hợp giúp cho quá trình quản lý giáo dục VHUX cho học sinh thực hiện ở mức độ tốt hơn và bền vững hơn.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả

Mọi biện pháp quản lý giáo dục đều nhằm hướng tới việc phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục. Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, có tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân các con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Việc quản lý giáo dục VHUX cho học sinh nhà trường chính là một nhiệm vụ tất yếu nhằm phát triển toàn diện nhân cách học sinh. Vì vậy khi xây dựng các biện pháp giáo dục VHUX cho học sinh phải đảm bảo tính hiệu quả theo các mục tiêu trên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Nhận Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

Nguyên tắc này đòi hỏi các biện pháp được đưa ra phải thiết thực, phù hợp với các điều kiện thực tế của nhà trường đồng thời được sự đồng thuận của toàn thể cán bộ giáo viên và các tổ chức trong nhà trường, sự đồng thuận của các cấp quản lý giáo dục, của địa phương, của cha mẹ học sinh, của học sinh.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ

Các biện pháp quản lý phải đồng bộ nghĩa là phải tác động đến tất cả các khâu, các yếu tố của quá trình quản lý. Các khâu trong quá trình quản lý gồm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra đánh giá.

Các yếu tố của quá trình quản lý gồm mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, các thành phần tham gia. Tất cả đều phải đồng bộ, thống nhất chặt chẽ.

3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.

Các giải pháp quản lý hoạt động giáo dục VHUX trường THCS trên địa bàn huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương mà luận văn đưa ra phải xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu quản lý hoạt động giáo dục VHUX nhà trường THCS mà Đảng, Nhà nước, cũng như tỉnh Bình Dương huyện Phú Giáo đặt ra. Những giải pháp này phải dựa trên những điều kiện thực tiễn và điều kiện cụ thể của từng trường THCS tại huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương. Nguyên tắc thực tiễn khi xây dựng các giải pháp quản lý hoạt động giáo dục VHUX trường THCS huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương còn thể hiện ở chỗ các giải pháp này phải có tính khả thi khi đưa vào ứng dụng trong thực tiễn quản lý hoạt động giáo dục VHUX trường THCS tại huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

3.2. Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh ở các trường THCS trên địa bàn huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các thành viên, tổ chức trong công tác giáo dục VHUX cho học sinh

 • Mục tiêu

Hiệu trưởng các trường THCS chỉ đạo tiến hành các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ phục vụ, học sinh và phụ huynh hiểu rõ tầm quan trọng, sự cần thiết, nâng cao nhận thức tư tưởng và cung cấp cơ sở lý luận trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục VHUX cho HS THCS trong hoạt động giáo dục và đào tạo học sinh, cũng như xây dựng thương hiệu của nhà trường.

 • Nội dung biện pháp

Chỉ đạo, tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với việc GD VHUX cho HS trong nhà trường THCS. Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.

Chỉ đạo, tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách của Tỉnh Bình Dương, Huyện Phú Giáo về giáo dục VHUX cho HS trong các trường phổ thông nói chung và trường THCS nói riêng.

Trên cơ sở các chủ trương, chính sách trên nhà trường đề ra những vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể để giáo dục VHUX cho HS nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện tại của nhà trường.

 • Cách thực hiện biện pháp

Hiệu trưởng kết hợp với chi ủy, chi bộ, các đoàn thể trong nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, các yêu cầu về xây dựng văn hóa trường THCS tới toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh, phụ huynh của nhà trường. Thông qua hoạt động này làm cho các đối tượng hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của xây dựng văn hóa nhà trường trong việc giáo dục học sinh nói chung và trong việc hình thành nhân cách học sinh nói riêng.

Chi bộ Đảng thường xuyên kiểm tra việc chấp hành đường lối chủ trương chính sách, việc thực hiện nghị quyết chi bộ, sự gương mẫu cuả mỗi cán bộ đảng viên, của mỗi tổ chức trong công tác được phân công qua đó phát hiện những ưu điểm, phát hiện nhân tố mới, khắc phục khuyết điểm, bổ sung hoặc điều chỉnh chủ trương, phương hướng, xử lý sai phạm để công tác giáo dục VHUX cho HS phù hợp với thực tiễn nhà trường.

Tổ chức học tập, tuyên truyền một cách kịp thời các văn kiện, nghị quyết của Đảng về giáo dục VHUX cho HS trong giai đoạn hiện nay, làm cho mọi người nắm vững và thấm nhuần quan điểm của Đảng về giáo dục VHUX cho HS.

Phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, giải pháp giáo dục, các văn bản pháp quy, hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo về GD VHUX cho HS làm cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên thấy rõ thực trạng, những ưu điểm to lớn cũng như yếu kém cần phải khắc phục hiện nay. Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.

Phân tích rõ thực trạng của nhà trường, khẳng định vai trò quan trọng của nhà trường đối với hoạt động giáo dục VHUX cho HS.

Triển khai thực hiện cuộc vận động “Hai không với 4 nội dung”; Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phong trào thi đua “ Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.

Trong công tác góp ý xây dựng cho GV là nêu gương tốt, lấy ưu điểm để khắc phục nhược điểm.

Thông qua các hoạt động giảng dạy của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn truyền đạt đến học sinh nhứng giá trị tinh thần và giá trị vật chất cần thiết của việc giáo dục VHUX trong nhà trường. Tích hợp nội dung giáo dục VHUX vào các môn học.

Thông qua các hoạt động ngoại khóa, văn hóa văn nghệ phổ biến cho học sinh, giáo viên, cán bộ nhà trường những giá trị của VHUX cần xây dựng và cần phát huy.

Thông qua các hoạt động tham quan các cơ sở văn hóa, các trường THCS khác trong và ngoài tỉnh Bình Dương. Hoạt động tham quan này sẽ giúp lãnh đạo nhà trường, bản thân giáo viên và học sinh học tập được những kinh nghiệm xây dựng VHUX của các trường bạn, cũng như việc bảo lưu các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Việc nâng cao nhận thức cho giáo viên, cán bộ, học sinh, phụ huynh của nhà trường về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của giáo dục VHUX còn được thực hiện qua một giải pháp quan trọng khác đó là hoạt động truyền thông của nhà trường. Hoạt động truyền thông này được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt khác nhau như: thông qua các khẩu hiệu, pano áp phích,…

 • Điều kiện thực hiện

Để thực hiện tốt giải pháp này cần có sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của chi ủy, chi bộ Đảng, ban giám hiệu. Có sự đồng thuận của các tổ chức đoàn thể, của cán bộ giáo viên và đặc biệt là GVCN, đồng thời cần có nguồn kinh phí và cơ sở vật chất để hoạt động.

3.2.2. Biện pháp 2: Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục VHUX cho học sinh

 • Mục tiêu Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.

Phát huy tác dụng của GVCN chủ nhiệm, trong việc giáo dục động cơ, thái độ học tập, hình thành và phát triển phương pháp học tập đúng đắn cho học sinh.

 • Nội dung biện pháp

Để phát huy tốt vai trò của GVCN trong công tác giáo dục VHUX cho HS cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

 • Đối với nhà trường:

Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, phương pháp chủ nhiệm, phương pháp giáo dục VHUX cho học sinh.

Tổ chức chỉ đạo GVCN thực hiện tốt việc lập kế hoạch giáo dục VHUX cho HS.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá khen thưởng, phê bình kịp thời đối với việc thực hiện của GVCN.

 • Đối với GVCN:

Lập kế hoạch giáo dục có mục tiêu, nội dung và phương pháp cụ thể.

Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục HS thực hiện VHUX chuẩn mực thông qua các giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn.

Xây dựng tập thể lớp thành tập thể tự quản, tự rèn về VHUX, tạo ra bầu không khí thân thiện cởi mở, có văn hóa trong tập thể lớp.

 • Cách thực hiện biện pháp

Đối với nhà trường: Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.

Nhà trường tổ chức các buổi tập huấn về nghiệp vụ làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức hội thảo về công tác chủ nhiệm lớp theo chuyên đề giáo dục VHUX cho HS để GVCN có cơ hội học hỏi trao đổi kinh nghiệm giáo dục HS.

Chỉ đạo GVCN lập kế hoạch giáo dục đạo đức HS, trong đó cần nêu rõ những vấn đề cụ thể về giáo dục VHUX cho HS dựa trên cơ sở kế hoạch giáo dục tổng thể của nhà trường. Kế hoạch có sự phê duyệt của nhà trường.

Nhà trường họp giao ban chủ nhiệm hàng tháng để nắm bắt kịp thời những ưu điểm cũng như tồn tại về việc thực hiện nội quy nề nếp của HS nói chung và thực hiện các quy định về VHUX nói riêng. Xây dựng nội dung giáo dục VHUX cụ thể trong các tiết sinh hoạt lớp. Mỗi tháng có một tiết sinh hoạt chuyên đề để các lớp thảo luận về chủ đề VHUX, nhà trường phải xây dựng chủ đề thảo luận cho HS ví dụ thảo luận về VHUX với bạn bè, VHUX với thầy cô, VHUX với ba mẹ, VHUX với ông bà, VHUX với khách….

Để quản lý tốt công tác chủ nhiệm lớp, Hiệu trưởng tổ chức công tác kiểm tra đánh giá và tạo động lực như: Xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua tập thể, khuyến khích tính tích cực, tự giác, sáng tạo của học sinh trong học tập, rèn luyện.

Tổ chức đánh giá công tác chủ nhiệm, phân loại GVCN, bồi dưỡng công tác chủ nhiệm vào đầu năm học. Tuyên dương các tập thể cá nhân thực hiện tốt, phê bình những tập thể cá nhân thực hiện chưa tốt, đánh giá thi đua của các tập thể lớp hàng tháng để GVCN có biện pháp kịp thời điều chỉnh uốn nắn giáo dục. Tuyên dương trước cờ những cá nhân gương mẫu trong học tập, trong rèn luyện đạo đức.

 • Đối với GVCN:

Giáo viên chủ nhiệm là người thay thế Hiệu trưởng quản lý toàn diện tập thể học sinh một lớp học. GVCN trước hết cần nắm vững đặc điểm của từng em học sinh (về sức khỏe, sinh lý, trình độ nhận thức, năng lực hoạt động, năng khiếu, sở thích, nguyện vọng, quan hệ xã hội, bạn bè…), mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục cấp học, lớp học và khả năng thực hiện, kết quả của lớp phụ trách so với mục tiêu giáo dục về mọi mặt (học tập, rèn luyện đạo đức, thể dục thể thao, văn nghệ và các hoạt động khác…). Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.

Mục tiêu đào tạo, giáo dục cả về mặt nhân cách và kết quả học tập của học sinh, đồng thời nắm vững hoàn cảnh của từng em để kết hợp giáo dục.

Giáo viên chủ nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ cụ thể:

Tổ chức trang trí lớp học; kê bàn ghế đảm bảo khoảng cách, rèm, cửa, quạt, bóng điện… đảm bảo đủ ánh sáng, thoáng mát hợp vệ sinh, đảm bảo không gian trong lớp học sạch sẽ, hài hòa, thoải mái.

Ngay từ đầu năm học, học sinh được GVCN tổ chức học tập các nội quy, quy định của nhà trường đối với mỗi học sinh và nhiệm vụ của học sinh THCS. GVCN giới thiệu về tình hình trường lớp, các thành viên trong nhà trường, các phòng chuyên trách để HS có thể liên hệ khi cần thiết. GVCN phổ biến quy tắc ứng xử cho HS, cách giao tiếp khi gặp thầy cô trong trường, đối với nhân viên trong trường, đối với các anh chị học sinh lớn tuổi hơn, đối với người lớn đến trường liên hệ công việc và ứng xử giữa học sinh với nhau…

GVCN tổ chức đội ngũ cán bộ lớp duy trì nền nếp sinh hoạt và học tập của lớp mình. Phân công ban cán sự lớp theo dõi, ghi nhận việc thực hện nhiệm vụ, nội quy của từng thành viên trong lớp, theo dõi cách HS giao tiếp ứng xử có đúng chuẩn mực, quy tắc ứng xử của học sinh.

Tổ chức sinh hoạt có nề nếp, theo nội dung mà Liên Đội qui định. Tổ chức HS sinh hoạt chính khóa cuối tuần học nhằm giúp học sinh nhìn nhận lại kết quả hoạt động của tập thể, đánh giá công sức đóng góp của mỗi cá nhân trong lớp và kiểm điểm những cá nhân chậm tiến, yếu kém, hướng khắc phục. Đánh giá lại cách giao tiếp ứng xử với nhau trong tập thể lớp, ứng xử với thầy cô và người khác trong trường. Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng GD toàn diện HS trong lớp về (Đức –Trí-Thể-Mĩ).

Xây dựng kế hoạch phối hợp GD giữa GVCN với GV bộ môn, BGH, các tổ chức đoàn thể, phụ huynh HS… về hoạt động dạy học, chất lượng học tập cũng như thái độ học tập, quy tắc ứng xử, giao tiếp của học sinh.

 • Điều kiện thực hiện Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.

Có sự định hướng, chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên liên tục của ban giám hiệu nhà trường. Cần có đội ngũ GVCN lớp nhiệt tình, có năng lực chủ nhiệm, luôn gương mẫu và công bằng trước HS, có khả năng tổ chức tốt các hoạt động tập thể, khả năng xây dựng tập thể lớp tự quản.

Có sự tạo điều kiện về thời gian, tạo điều kiện về kinh phí để GVCN hoạt động tốt. Có sự đánh giá thi đua khen thưởng công bằng nghiêm túc về năng lực chủ nhiệm của từng giáo viên để khích lệ động viên, nhân rộng điển hình.

3.2.3. Biện pháp 3: Nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra đánh giá giáo dục VHUX cho học sinh

 • Mục tiêu

Mục đích của giải pháp tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá việc giáo dục VHUX cho HS trường THCS trên địa bàn huyện Phú giáo là nhằm đảm bảo các nhiệm vụ giáo dục VHUXcho HS được thực hiện theo đúng mục tiêu, quy định đã đặt ra một cách hiệu quả nhất.

Việc tiến hành kiểm tra đánh giá một cách thường xuyên, kịp thời theo đúng kế hoạch sẽ giúp hiệu trưởng các trường THCS phát hiện được những hạn chế, bất cập, những nội dung giáo dục VHUX cho HS chưa phù hợp, chưa được thực hiện tốt để kịp thời có các giải pháp điều chỉnh.

Việc tiến hành kiểm tra đánh giá một cách thường xuyên, kịp thời theo đúng kế hoạch sẽ giúp hiệu trưởng các trường THCS kịp thời phát hiện được các cá nhân, tập thể thực hiện tốt nhất các nội dung nhiệm vụ này và kịp thời động viên, khen thưởng, nhân rộng điển hình, tạo động lực để các cá nhân, tập thể khác trong nhà trường thực hiện tốt nhất nhiệm vụ này.

 • Nội dung biện pháp

Kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch giáo dục VHUX cho HS; Kiểm tra việc phối hợp các lực lượng trong hoạt động giáo dục VHUX cho HS; Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục VHUX cho HS; Kiểm tra việc sử dụng các nguồn lực nhằm phát huy hoạt động giáo dục VHUX cho HS; Tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra, rút kinh nghiệm về hoạt động giáo dục VHUX cho HS.

Hiệu trưởng xác định mục tiêu, tiêu chí cụ thể đánh giá các hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử của từng bộ phận, từng cá nhân.

Hiệu trưởng tăng cường chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục VHUX cho HS trường THCS chi tiết, cụ thể sát với mục tiêu đã xác định. Trong đó, việc chỉ đạo của hiệu trưởng cần yêu cầu cụ thể đối với cá nhân, tập thể xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá các nội dung chính như sau: Kiểm tra đánh giá các nhiệm vụ cụ thể nào trong hoạt động giáo dục VHUX cho HS; Thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đánh giá đối với từng nhiệm vụ cụ cụ thể; Nguồn nhân lực tham gia kiểm tra, đánh giá; Xác định cụ thể các tiêu chí đánh giá; Các phương tiện, cơ sở vật chất, công cụ kiểm tra, đánh giá; Các dữ liệu kiểm tra, đánh giá cần thu thập; Yêu cầu đối với báo cáo kiểm tra đánh giá.

Hiệu trưởng tăng cường chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục VHUX cho HS trường THCS theo đúng kế hoạch đã xác định: Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.

 • Cách thực hiện biện pháp

Xây dựng bộ quy tắc văn hóa ứng xử của học sinh trong nhà trường. Phát triển và duy trì hệ thống quy trình, thủ tục làm việc, hoàn thiện quy chế hoạt động nhà trường, chuẩn hóa hệ thống chương trình, giáo trình. Chuẩn hóa hệ thống, thủ tục làm việc.

Động viên tinh thần và vật chất nhằm giúp mỗi cá nhân giáo viên hoặc học sinh tích cực sáng tạo trong việc thực hiện quy tắc ứng xử trong nhà trường.

Xây dựng tiêu chí về công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật. Đầu mỗi năm học, tổ chức CBGV-NV đăng ký phấn đấu danh hiệu thi đua, xuất phát từ ý thức tự giác của mỗi cá nhân; GVCN tổ chức cho từng lớp chủ nhiệm đăng ký thi đua cho tập thể lớp và cá nhân HS trong việc thực hiện nội quy nhà trường cũng như quy tắc ứng xử trong nhà trường. Nhà trường đặt ra các yêu cầu và chế độ khen thưởng để giáo viên, học sinh cùng cố gắng phấn đấu.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên nhằm đánh giá, giám sát uốn nắn, nhắc nhở, điều chỉnh những biểu hiện văn hóa ứng xử chưa tốt của học sinh. Thông tin kiểm tra được thu thập qua nhiều kênh như: hồ sơ sổ sách, sổ theo dõi, kết quả xét đạo đức của học sinh, trao đổi tìm hiểu…, Tạo ra nhiều kênh truyền thông có hiệu quả, tiến hành giáo dục thường xuyên đạo đức nghề nghiệp và có hiệu quả. Thiết lập các mối quan hệ và các thông tin để phục vụ cho phụ huynh, học sinh. Tổ chức tham vấn học đường. Giao tiếp ứng xử cần đảm bảo 8 nguyên tắc sau: tôn trọng, bình đẳng, công khai, tin cậy, phù hợp, hợp tác, hài hòa lợi ích, hiểu biết về tâm sinh lý và thẩm mỹ hành vi.

Tổ chức đánh giá công tác chủ nhiệm, phân loại GVCN, bồi dưỡng công tác chủ nhiệm vào đầu năm học. Tổ chức GVCN đánh giá văn hoá ứng xử của học sinh lớp mình, qua đó đánh giá chất lượng lớp chủ nhiệm. Tuyên dương trước cờ các tập thể, cá nhân xuất sắc. Động viên tinh thần và vật chất nhằm giúp mỗi cá nhân tích cực sáng tạo trong việc thực hiện xây dựng văn hoá ứng xử trong nhà trường.. Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.

Nhà trường đặt ra các yêu cầu và chế độ khen thưởng để giáo viên phấn đấu. Xây dựng tiêu chuẩn thi đua và tiến hành bình xét, phân loại CBGV-NV theo học kỳ, nội dung chủ yếu trong thi đua học kỳ là: Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Hiệu quả công việc được giao và hoạt động phong trào; tinh thần trách nhiệm; hợp tác và sáng tạo.

Xây dựng tiêu chuẩn thi đua cho lớp và tiến hành bình xét đánh giá về đạo đức cho học sinh, phân loại học sinh theo hạnh kiểm.

Kết thúc năm học, căn cứ kết quả thi đua các phong trào, các hội thi của GV cũng như HS Hội đồng thi đua nhà trường tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua theo quy định của Nhà nước để gửi lên cấp trên khen thưởng đồng thời tổ chức khen thưởng và tôn vinh các thành tích cá nhân cũng như tập thể hàng năm tại đơn vị. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho những cá nhân, tập thể lớp HS đạt những thành tích cao trong học tập và gương mẫu trong việc chấp hành nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường.

 • Điều kiện thực hiện

Nhà trường phải xây dựng được quy tắc UXVH đối với CBQL, GV, NV, HS. Gắn kết được việc thực hiện giáo dục VHUX với các tiêu chí đánh giá hạnh kiểm của học sinh.

Nhà trường xây dựng được quy chế hoạt động và quy chế phối hợp của từng tổ chức, cá nhân trong đơn vị trong giáo dục VHUX cho học sinh.

Xây dựng được tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng về mặt giáo dục VHUX cho HS.

3.2.4. Biện pháp 4: Tăng cường phối hợp hoạt động của các Đoàn thể trong nhà trường Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.

 • Mục tiêu

Phát huy tác dụng của Đội TNTP, Đoàn thanh niên, công đoàn và Ban đại diện CMHS trong việc giáo dục động cơ, thái độ, hình thành và thực hiện VHUX đúng đắn cho học sinh.

 • Nội dung biện pháp

Xây dựng quy chế phối hợp cụ thể giữa các tổ chức trong nhà trường theo đúng chức năng nhiệm vụ để thực hiện xây dựng văn hoá nhà trường.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể về sự phối hợp giữa các tổ chức trong nhà trường theo đúng chức năng nhiệm vụ để thực hiện công tác giáo dục VHUX cho HS trong nhà trường.

Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, giáo viên, phụ huynh, các đoàn thể trong nhà trường về cơ chế phối hợp giữa các tổ chức theo đúng chức năng nhiệm vụ nhằm thực hiện giáo dục VHUX cho HS trong nhà trường.

 • Cách thực hiện biện pháp

Tiếp tục phát huy theo nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Người thủ trưởng hiện nay tuy về mặt pháp lý hoàn toàn quyết định mọi vấn đề nhưng trên thực tế trong công tác bao giờ tôi cũng tham khảo thêm các ý kiến của các cộng sự mình và khéo léo chuyển hóa các ý định ban đầu của mình thành chủ trương chung của tập thể. Hiệu trưởng nhà trường cùng với Ban giám hiệu, chi bộ; công đoàn, đoàn thanh niên, Ban đại diện CMHS trao đổi để xác định nội dung của cơ chế phối hợp giữa các tổ chức trong nhà trường theo đúng chức năng nhiệm vụ nhằm thực hiện giáo dục VHUX. Sau đó, hiệu trưởng tổ chức cuộc họp mở rộng bao gồm: Ban giám hiệu, chi bộ; công đoàn, đoàn thanh niên, Đội TNTP HCM, ban đại diện CMHS; giáo viên thống nhất nội dung của cơ chế phối hợp giữa các tổ chức theo đúng chức năng nhiệm vụ nhằm thực hiện giáo dục VHUX cho HS trong nhà trường. Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.

Hiệu trưởng chỉ đạo triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế và chỉ đạo triển khai phổ biến quy chế tới toàn thể cán bộ, giáo viên, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để tất cả các thành viên trong nhà trường điều nắm chắc “Quy chế phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trường theo đúng chức năng nhiệm vụ nhằm thực hiện giáo dục VHUX cho HS”. Hiệu trưởng chỉ đạo các tổ chức liên quan có trách nhiệm xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện theo tháng, theo quí, theo năm nhằm thực hiện tốt nhất “Quy chế phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trường theo đúng chức năng nhiệm vụ nhằm thực hiện giáo dục VHUX cho HS trong nhà trường”.

Các tổ chức đoàn thể là lực lượng tổ chức các hoạt động về phong trào bề nổi của nhà trường, để tạo không khí học tập thì Đoàn, Đội tổ chức các phong trào thi đua như phong trào “Hoa điểm 10”. Tổ chức các hội thi theo chủ đề hàng tháng như: Luật An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Tiếng hát hoa phượng đỏ, Tìm hiểu về quê hương Bình Dương, Hội Khỏe Phù Đổng… Mục đích giúp các em phát triển toàn diện về mọi mặt đồng thời qua đó hình thành VHUX và lối sống trong một cộng đồng.

Vấn đề chăm lo cho học sinh nghèo, học khá giỏi cần được các tổ chức đoàn thể quan tâm – Nhà trường phối hợp với Ban đại diện CMHS, BCH công đoàn, BCH chi đòan chăm lo cho đội ngũ. Tổ chức các đợt tham quan ngoại khóa để giúp cho đội ngũ gắn bó nhau hơn …. Cấp phát học bổng cho HS nghèo hiếu học, miễn giảm tiền đầu năm cho HS diện chính sách, tặng tập vở cho HS nghèo….

BGH cùng BCH công đoàn vận động CĐV thực hiện tốt dân chủ hóa trường học. Tích cực chăm lo cả về tinh thần lẫn vật chất cho đội ngũ CBGVNV nhân các ngày Nhà Giáo Việt Nam, tết cổ truyền, tinh thân tương thân- tương ái, tổ chức trao quà 1/6 cho con CB.GV.CNV học khá ,giỏi…….

Hiệu trưởng tạo động lực thúc đẩy hoạt động công tác công đoàn, Đoàn, Đội: Thực tế ở trường THCS hiện nay, Chủ tịch công đoàn, TPT, Bí thư Đoàn trường đều do giáo viên kiêm nhiệm, họ chưa được đào tạo một cách bài bản về nghiệp vụ cho các hoạt động này. Vì thế, để tạo động lực cho họ hoạt động, cần tăng cường bồi dưỡng các kỹ năng và hướng dẫn về nghiệp vụ công tác chủ nhiệm, về hoạt động đoàn thể cho họ. Chẳng hạn, hướng dẫn các loại hồ sơ quản lý học sinh, bồi dưỡng kỹ năng tổ chức cho học sinh hoạt động, kỹ năng xử lý các tình huống trong thực tế, tổ chức học tập tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại học sinh về học lực, hạnh kiểm, đánh giá những biểu hiện VHUX của HS…

Tạo điều kiện để Công đoàn và Đội TNTP tổ chức các hoạt động đầy ý nghĩa mang tính truyền thống cho giáo viên, nhân viên và học sinh như chuỗi các hoạt động “ Mừng Đảng-Mừng xuân” của giáo viên như: thi gói bánh chưng, trang trí mâm ngũ quả, thi hát chủ đề mùa xuân, chuỗi hoạt động của học sinh như: Trang trí đào, mai giả, cắm hoa giả, nhảy dân vũ…

Hiệu trưởng tăng cường nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện “Quy chế phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trường theo đúng chức năng nhiệm vụ nhằm thực hiện giáo dục VHUX cho HS trong nhà trường”.

 • Điều kiện thực hiện Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.

Hiệu trưởng phải xây dựng được một qui chế rõ ràng về sự phối hợp giữa các lực lượng trong nhà trường trong quá trình giáo dục VHUX cho HS. Nguyên tắc này phải chỉ rõ được nhiệm vụ, nghĩa vụ của mỗi chủ thể tham gia vào thực hiện nhiệm vụ giáo dục VHUX cho HS.

Các bên tham gia phối hợp phải có ý thức tự giác, và tinh thần trách nhiệm cao. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết để đảm bảo cho sự phối hợp có hiệu quả tốt.

3.2.5. Biện pháp 5: Xây dựng quy tắc ứng xử trong trường trung học cơ sở huyện Phú Giáo

 • Mục tiêu

Xây dựng bộ quy tắc UXVH các trường THCS trên địa bàn huyện Phú Giáo làm cơ sở để xây dựng VHUX của trường mình.

 • Nội dung biện pháp

Căn cứ vào Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ GDĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên quy tắc VHUX của trường THCS gồm có 7 nội dung như sau:

Nội dung 1: Quy tắc ứng xử chung

 1. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, của công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học.
 2. Thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người khác.
 3. Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan cơ sở giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp.
 4. Cán bộ quản lý, giáo viên phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục; nhân viên phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục và tính chất công việc; người học phải sử dụng trang phục sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với lứa tuổi và hoạt động giáo dục; cha mẹ người học và khách đến trường phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục.
 5. Không sử dụng trang phục gây phản cảm. Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.
 6. Không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, chất cấm trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; không tham gia tệ nạn xã hội.
 7. Không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.
 8. Không gian lận, dối trá, vu khống, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, đe dọa, bạo lực với người khác.
 9. Không làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bản thân, người khác và uy tín của tập thể.

Nội dung 2: Ứng xử của cán bộ quản lý

 1. Ứng xử với học sinh: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu; yêu thương, trách nhiệm, bao dung; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, lắng nghe và động viên, khích lệ người học. Không xúc phạm, ép buộc, trù dập, bạo hành.
 2. Ứng xử với giáo viên, nhân viên: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, khích lệ, động viên; nghiêm túc, gương mẫu, đồng hành trong công việc; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và phát huy năng lực của giáo viên và nhân viên; đoàn kết, dân chủ, công bằng, minh bạch. Không hách dịch, gây khó khăn, xúc phạm, định kiến, thiên vị, vụ lợi, né tránh trách nhiệm hoặc che giấu vi phạm, đổ lỗi.
 3. Ứng xử với cha mẹ học sinh: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ, thân thiện. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà, vụ lợi.
 4. Ứng xử với khách đến trường: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, lịch sự, đúng mực. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

Nội dung 3: Ứng xử của giáo viên

 1. Ứng xử với học sinh: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh; mẫu mực, bao dung, trách nhiệm, yêu thương; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, tư vấn, lắng nghe và động viên, khích lệ người học; tích cực phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Không xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi phạm của người học. Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.
 1. Ứng xử với cán bộ quản lý: Ngôn ngữ tôn trọng, trung thực, cầu thị, tham mưu tích cực và thể hiện rõ chính kiến; phục tùng sự chỉ đạo, điều hành và phân công của lãnh đạo theo quy định. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi sai phạm của cán bộ quản lý.
 2. Ứng xử với đồng nghiệp và nhân viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, thân thiện, cầu thị, chia sẻ, hỗ trợ; tôn trọng sự khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự và nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên. Không xúc phạm, vô cảm, gây mất đoàn kết.
 3. Ứng xử với cha mẹ học sinh: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ. Không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi.
 4. Ứng xử với khách đến trường: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

Nội dung 4: Ứng xử của nhân viên

 1. Ứng xử với học sinh: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung, giúp đỡ. Không gây khó khăn, phiền hà, xúc phạm, bạo lực.
 2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, hợp tác; chấp hành các nhiệm vụ được giao. Không né tránh trách nhiệm, xúc phạm, gây mất đoàn kết, vụ lợi.
 3. Ứng xử với đồng nghiệp: Ngôn ngữ đúng mực, hợp tác, thân thiện. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết, né tránh trách nhiệm.
 4. Ứng xử với cha mẹ học sinh và khách đến trường: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

Nội dung 5: Ứng xử của học sinh

 1. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Kính trọng, lễ phép, trung thực, chia sẻ, chấp hành các yêu cầu theo quy định. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm, bạo lực.
 2. Ứng xử với học sinh khác: Ngôn ngữ đúng mực, thân thiện, trung thực, hợp tác, giúp đỡ và tôn trọng sự khác biệt. Không nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm, gây mất đoàn kết; không bịa đặt, lôi kéo; không phát tán thông tin để nói xấu, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm người học khác.
 3. Ứng xử với cha mẹ và người thân: Kính trọng, lễ phép, trung thực, yêu thương.
 4. Ứng xử với khách đến trường: Tôn trọng, lễ phép

Nội dung 6: Ứng xử của cha mẹ học sinh Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.

 1. Ứng xử với học sinh: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, chia sẻ, khích lệ, thân thiện, yêu thương. Không xúc phạm, bạo lực.
 2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, chia sẻ. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.

Nội dung 7: Ứng xử của khách đến trường

 1. Ứng xử với học sinh: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, thân thiện. Không xúc phạm, bạo lực.
 2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Đúng mực, tôn trọng. Không bịa đặt thông tin. Không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.

Để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường Hiệu trưởng cần chỉ đạo thực hiện:

 • Xây dựng quy tắc ứng xử trong nhà trường đối với đội ngũ CBQL và GV: Ứng xử giữa CBQL và GV với đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh và khách đến liên hệ công việc.
 • Xây dựng quy tắc ứng xử trong nhà trường đối với nhân viên: Ứng xử giữa nhân viên với đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh và khách đến liên hệ công việc.
 • Xây dựng quy tắc ứng xử trong nhà trường đối với HS: Ứng xử giữa HS với thầy cô giáo và nhân viên, học sinh khác, phụ huynh và khách đến liên hệ công việc.

Nội dung các quy tắc này phải ngắn gọn, dễ hiểu, không dùng từ đa nghĩa và phù hợp với điều kiện nhà trường.

 • Cách thực hiện biện pháp

Hiệu trưởng các trường THCS phải dựa trên các quy tắc chung về quy tắc UXVH để cụ thể hóa thành các quy tắc VHUX của trường mình. Các tiêu chuẩn của nhà trường phải dựa trên cả những đặc thù và điều kiện cụ thể của trường mình.

Hiệu trưởng các trường THCS phải triển khai theo một trình tự chặt chẽ, nghiêm túc và có hiệu quả cao. Việc thực hiện phải gắn liền với việc kiểm tra, đánh giá về hiệu quả của quá trình thực hiện.

Bước 1: Lãnh đạo nhà trường thành lập Ban soạn thảo các quy tắc về văn hóa ứng xử trong nhà trường.

Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo quy tắc văn hóa ứng xử.

Bước 3: Hiệu trưởng ký ban hành quy tắc văn hóa ứng xử trong nhà trường.

 • Điều kiện thực hiện

Nhà trường cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động.

Huy động được nhiều nguồn lực tham gia ủng hộ nhà trường cả về vật chất và tinh thần.

Đội ngũ giáo viên và các tổ chức bộ phận tham gia công tác giáo dục phải thật sự tâm huyết và nhiệt tình, chuẩn mực trong mọi hành vi giao tiếp, ứng xử.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.

Trên đây là 5 biện pháp nhằm giáo dục VHUX cho HS các trường THCS trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương trong giai đoạn hiện nay. Các biện pháp này dựa trên cơ sở lý luận về VHUX, dựa trên nội dung quy trình của công tác quản lý đồng thời dựa trên các quy định về VHUX đối với học sinh của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, dựa trên thực tiễn quá trình giáo dục của nhà trường.

Các biện pháp có tính độc lập tương đối với nhau nhưng có mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau, hỗ trợ nhau. Do đó, thực hiện đồng bộ các biện pháp trên sẽ tạo nên sự tác động từ nhiều phía đến việc quản lý giáo dục VHUX cho HS, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong ứng xử của HS các trường THCS trên địa bàn huyện Phú Giáo nhất là trong giai đoạn hiện nay VHUX của học sinh chịu sự tác động ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Tuy nhiên trong 5 biện pháp trên thì biện pháp 1 “Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các thành viên, tổ chức trong công tác giáo dục VHUX cho học sinh” có ý nghĩa tiên quyết tạo tiền đề để thực hiện các biện pháp khác.

Biện pháp 2 “phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục VHUX cho học sinh” và biện pháp 4 “ Tăng cường phối hợp hoạt động của các Đoàn thể trong nhà trường” là biện pháp giữ vai trò then chốt, quyết định chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục VHUX cho học sinh.

Biện pháp 3 “Nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra đánh giá giáo dục VHUX cho học sinh” và biện pháp 5 “Xây dựng quy tắc ứng xử trong trường trung học cơ sở huyện Phú Giáo” là biện pháp mang tính hỗ trợ bên trong nhằm đảm bảo cho các biện pháp khác thực hiện mang lại hiệu quả cao. Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.

3.4. Khảo sát tính cần thiết và khả thi của các biện pháp

Để khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý giáo dục VHUX cho học sinh các trường THCS trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, tác giả đã tiến hành xin ý kiến đánh giá về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp. Số người được xin ý kiến là 80 CBQL trong đó: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng, Tổ phó các trường như sau:

Bảng 3.1. Số lượng khách thể tham gia khảo sát tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất

Phiếu khảo sát về tính cần thiết của các biện pháp được đánh giá theo 3 mức độ: Rất cần thiết (RCT): 3 điểm, cần thiết (CT): 2 điểm, không cần thiết (KCT): 1 điểm.

Phiếu khảo sát về tính khả thi của các biện pháp cũng được đánh giá theo 3 mức độ: Rất khả thi (RKT): 3 điểm, khả thi (KT): 2 điểm, không khả thi (KKT): 1 điểm.

Tính giá trị trung bình cho mỗi biện pháp đề xuất rồi sắp xếp thứ hạng.

Kết quả thu được như sau:

Bảng 3.2 Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết của các biện pháp đề xuất

Qua Bảng 3.2 và 3.3 cho thấy:

Về sự cần thiết của các biện pháp, các ý kiến đánh giá của CBQL, họ cho rằng các biện pháp này cần thiết đối với quản lý hoạt động giáo dục VHUX cho HS đối với các trường THCS trên địa bàn huyện Phú Giáo, với điểm TB dao động từ 2.51 đến 2.63. Cụ thể trong 5 biện pháp quản lý mà tác giả đề cập, biện pháp tăng cường phối hợp hoạt động của các Đoàn thể trong nhà trường xếp hạng nhất, với điểm TB là 2.63. Tiếp theo là các biện pháp nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các thành viên, tổ chức trong công tác giáo dục VHUX cho học sinh, phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục VHUX cho học sinh, nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra đánh giá giáo dục VHUX cho học sinh, xây dựng quy tắc ứng xử trong trường trung học cơ sở huyện Phú Giáo, với điểm TB lần lượt là: 2.57, 2.55, 2.53, 2.54.

Về tính khả thi của cá biện pháp, tất cả các biện pháp mà nghiên cứu đề cập, kiến của CBQL đều cho rằng rất khả thi, thể hiện điểm TB dao động từ 2.48 đến 2.56. Cụ thể, trong các biện pháp mà nghiên cứu đề cập, biện pháp có tính khả thi được đánh giá cao nhất là biện pháp tăng cường phối hợp hoạt động của các Đoàn thể trong nhà trường, điểm TB là 2.56. Và thấp nhất là biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra đánh giá giáo dục VHUX cho học sinh.

Tóm lại, qua khảo nghiệm sự cần thiết và tính khà thi của các biện pháp mà nghiên cứu đề cập, cho thấy, tất cả ý kiến của CBQL được hỏi các biện pháp này đều cần thiết và khả thi đối với quản lý hoạt động giáo dục VHUX cho HS tại các trường THCS trong huyện Phú Giáo. Trong đó học rất quan tâm đến biện pháp quản lý phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục VHUX cho học sinhnâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra đánh giá giáo dục VHUX cho học sinh.

Tiểu kết Chương 3 Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.

Vấn đề giáo dục VHUX cho HS THCS là hết sức quan trọng và cần thiết nhằm tạo ra nét đẹp trong văn hóa học đường nói riêng và góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách học sinh nói chung mà nhà trường đóng vai trò chủ đạo. Vì vậy các nhà trường cần có những biện pháp cụ thể nhằm quản lý hoạt động giáo dục VHUX cho HS nhất là trong giai đoạn hiện nay VHUX của HS chịu sự tác động ảnh hưởng không nhỏ từ mặt trái của nền kinh tế thị trường. Dựa trên cơ sở lý luận về quản lý giáo dục, xuất phát từ thực tiễn nhà trường tác giả đề xuất các biện pháp quản lý nhằm giáo dục có hiệu quả VHUX cho HS các trường THCS trên địa bàn huyện Phú Giáo nhằm xây dựng VHUX cho HS nhà trường, góp phần xây dựng môi trường nhà trường có kỷ cương, có nề nếp và có văn hóa. Các biện pháp đề xuất có quan hệ biện chứng với nhau, bổ sung và hỗ trợ nhau. Để các biện pháp có tính hiệu quả cao phải có các điều kiện: đội ngũ cán bộ, giáo viên và các lực lượng tham gia phải có nhận thức đầy đủ và đúng đắn về tầm quan trọng của việc giáo dục VHUX cho HS đồng thời mỗi cán bộ giáo viên phải thực sự gương mẫu về giao tiếp ứng xử là tấm gương cho HS, các biện pháp phải được thực hiện đồng bộ thường xuyên và liên tục.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Qua nghiên cứu vấn đề quản lý giáo dục VHUX cho HS các trường THCS trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, tôi rút ra một số kết luận sau: Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.

Giáo dục VHUX cho HS nói chung và HS THCS nói riêng là hoạt động nhằm hình thành và rèn luyện cho HS nhưng phẩm chất, nhân cách phù hợp, giúp các em có kỹ năng UX tốt trong nhà trường và trong cuộc sống ngoài XH. Giáo dục VHUX cho HS hiện nay không chỉ đơn thuần là việc lên lớp rao giảng hay xử lý kỷ luật những học sinh có hành vi UX lệch chuẩn mà cần có nhiều hình thức giáo dục phong phú đa dạng có sức cuốn hút, cảm hóa học sinh. Vì vậy, quản lý giáo dục VHUX cho HS cần các nhà trường xây dựng được hệ thống các biện pháp đồng bộ phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý học sinh, chọn lọc và kế thừa được những nét văn hóa bản sắc truyền thống của dân tộc và phù hợp với xu thế phát triển của xã hội

Kết quả nghiên cứu thực trạng công tác giáo dục VHUX cho HS ở các trường THCS trên địa bàn huyện Phú Giáo cho thấy: Về cơ bản CBQL, giáo viên đều có nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của việc giáo dục VHUX cho học sinh góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển phẩm chất đạo đức, nhân cách cho học sinh. Nhà trường đã chú trọng đến các biện pháp quản lý giáo dục VHUX cho học sinh và bước đầu học sinh nhà trường đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức, trong thực hiện VHUX. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận học sinh chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của việc rèn luyện thói quen UX có văn hóa.

Hiện tượng học sinh có các biểu hiện UX chưa chuẩn mực vẫn còn tồn tại như nói trống không, không có chủ ngữ, vị ngữ; xưng hô mày tao với bạn bè, nói tục, chửi tục với bạn bè và người khác, làm ồn, mất trật tự ảnh hưởng đến người khác…

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến biểu hiện VHUX chưa chuẩn mực thiếu văn hóa của học sinh là:

Công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên, tổ chức trong nhà trường về giáo dục VHUX cho học sinh chưa được nhà trường thực hiện thường xuyên liên tục. Nội dung hình thức chưa đa dạng phong phú. Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.

Việc kiểm tra đánh giá của nhà trường còn hạn chế, chưa thường xuyên, liên tục.

Việc phân công nhiệm vụ, phát huy vai trò của một số cá nhân, tập thể trong nhà trường chưa mang lại hiệu quả cao. Một bộ phận học sinh có nhận thức còn lệch lạc, không chú trọng đến việc rèn luyện thói quen UXVH mà thích đua đòi học theo những cách UX ngoài xã hội hay trên các phương tiện thông tin khác. Cách giáo dục của gia đình chưa chuẩn mực. Cha mẹ chưa gương mẫu trong giao tiếp ứng xử hàng ngày.

Do các tác động của mặt trái nền kinh thế thị trường, mặt trái của sự phát triển khoa học công nghệ dẫn đến HS có tâm lý thích hưởng thụ, sống gấp, thiếu lý tưởng hoài bão, thiếu sự rèn luyện chuẩn mực trong giao tiếp, UX, dễ học theo những hành vi UX thiếu văn hóa bên ngoài xã hội.

Dựa trên việc nghiên cứu cơ sở lý luận và phân tích thực trạng công tác quản lý giáo dục VHUX cho HS ở các trường THCS huyện Phú Giáo, để công tác giáo dục VHUX cho HS nhà trường những năm tới đạt được hiệu quả cao tác giả đề xuất 5 biện pháp quản lý giáo dục VHUX cho HS các trường THCS trên địa bàn huyện Phú Giáo.

 • Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các thành viên, tổ chức trong công tác giáo dục VHUX cho học sinh
 • Biện pháp 2: Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục VHUX cho học sinh
 • Biện pháp 3: Nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra đánh giá giáo dục VHUX cho học sinh
 • Biện pháp 4: Tăng cường phối hợp hoạt động của các Đoàn thể trong nhà trường
 • Biện pháp 5: Xây dựng quy tắc ứng xử trong trường trung học cơ sở huyện Phú Giáo

Kết quả khảo nghiệm 5 biện pháp đều được đánh giá là cần thiết và có tính khả thi. Trong 5 biện pháp thì biện pháp 1 có ý nghĩa tiên quyết tạo tiền đề để thực hiện các biện pháp khác. Biện pháp 2 và biện pháp 4 giữ vai trò then chốt, quyết định chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục VHUX cho học sinh. Biện pháp 3 và biện pháp mang tính hỗ trợ bên trong nhằm đảm bảo cho các biện pháp khác thực hiện mang lại hiệu quả cao.

2. Khuyến nghị Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.

2.1. Đối với Đảng và Nhà nước

Đẩy mạnh việc tuyên truyền về các quy định về giao tiếp ứng xử có văn hóa bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, bằng nhiều phương tiện thông tin khác nhau.

Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp trong việc quản lý xây dựng cơ quan, đơn vị thành cơ quan, đơn vị có văn hóa. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá khen thưởng động viên, nhân rộng điển hình kịp thời các cơ quan, đơn vị làm tốt đồng thời xử phạt nghiêm minh những hành vi ứng xử thiếu văn hóa để làm gương cho mọi người.

2.2. Đối với Bộ GD&ĐT

Tăng cường việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực cho các CBQL, giáo viên, các sinh viên ngành Sư phạm về phẩm chất đạo đức lối sống, về kỹ năng phương pháp giáo dục học sinh.

2.3. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục VHUX cho HS thông qua các môn học, đặc biệt là môn GDCD.

Tăng cường tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho CBQL, giáo viên về công tác quản lý và kỹ năng giáo dục VHUX cho HS. Tổ chức Hội thảo chuyên đề các cấp về giáo dục VHUX cho HS.

2.4. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trên cơ sở các văn bản quy định của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành lập kế hoạch cụ thể thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động giáo dục VHUX cho HS trường mình sao cho phù hợp nhất với điều kiện của từng trường, đặc thù riêng của trường, đặc điểm của đội ngũ giáo viên, học sinh trong nhà trường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường sự chỉ đạo sát sao trong việc lập kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra đánh giá việc quản lý hoạt động giáo dục VHUX cho HS các trường THCS.

2.5. Đối với các trường THCS trên địa bàn huyện Phú Giáo

Hiệu trưởng nhà trường THCS cùng với CBQL trong trường cần phải tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho toàn thể giáo viên, cán bộ, học sinh, phụ huynh về hoạt động giáo dục VHUX cho HS.

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho toàn thể giáo viên, cán bộ, học sinh, phụ huynh về các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các bộ chủ quản về nội dung, hình thức, phương pháp, tiêu chí đánh giá hoạt động giáo dục VHUX cho HS.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường tham gia vào hoạt động giáo dục VHUX cho HS. Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử ở học sinh

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993