Luận văn: Giải pháp tín dụng KH bán buôn tại Vietcombank

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Giải pháp tín dụng KH bán buôn tại Vietcombank hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận Văn: Giải pháp phát triển tín dụng khách hàng bán buôn tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Sở Giao Dịch dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch đến năm 2025 và yêu cầu về phát triển tín dụng khách hàng bán buôn

3.1.1 Định hướng phát triển của Vietcombank Sở Giao Dịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2031

Vietcombank Sở Giao Dịch định hướng trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện phương châm hành động của Vietcombank là “Chuyển đổi – Hiệu quả – Bền vững” và quan điểm chỉ đạo điều hành “Đổi mới – Kỷ cương – Trách nhiệm”. Theo đó định hướng đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Vietcombank Sở Giao Dịch như sau:

Trọng tâm chiến lược chi nhánh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là tiếp tục tăng trưởng kinh doanh có chọn lọc, hiệu quả, bền vững, tiếp tục tự động hóa dịch vụ với tiện ích cao, cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ, tăng trưởng lợi nhuận và hướng đến mục tiêu gắn sự phát triển với kinh tế – xã hội của đất nước.

Đa dạng hóa các nguồn thu kinh doanh, tiếp tục mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực tài chính mới có tiềm năng hiệu quả cao; tận dụng thời cơ mở rộng danh mục đầu tư vào các doanh nghiệp có tiềm năng và hiệu suất đầu tư tốt nhằm gia tăng thu nhập dài hạn ổn định cho ngân hàng.

Đối với hoạt động huy động vốn, áp dụng nguyên tắc mua buôn bán lẻ, tập trung huy động vốn giá rẻ (tiền gửi không kỳ hạn…) ở phân khúc khách hàng bán buôn, tăng tỷ trọng nguồn vốn giá rẻ

Đối với hoạt động tín dụng: tập trung vào bán lẻ, các lĩnh vực có tính rủi ro thấp và mang lại biên lợi nhuận cao đồng thời tăng cường tín dụng bán lẻ tại các phòng giao dịch Luận văn: Giải pháp tín dụng KH bán buôn tại Vietcombank.

Tăng cường phát triển các hoạt động dịch vụ, hoạt động thanh toán, ngân hàng số, tăng cường đầu tư cho hạ tầng quản lý thông tin, bảo mật, back up, hệ thống ATM, POS, Internet Banking, Mobile Banking và hệ thống dịch vụ khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục sáng tạo các chính sách đãi ngộ phù hợp, thu hút và gìn giữ nguồn nhân lực kỹ thuật cao, tăng cường công tác đào tạo nội bộ. Chính sách đãi ngộ nhất thiết phải đủ hấp dẫn tài năng và liên kết sự trung thành của cán bộ với ngân hàng ngân hàng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Ngành Tài Chính Ngân Hàng

3.1.2. Định hướng và yêu cầu phát triển tín dụng khách hàng bán buôn của Vietcombank Sở Giao Dịch

Trên cơ sở định hướng phát triển chung của Vietcombank Sở giao dịch, định hướng phát triển hoạt động tín dụng của chi nhánh trong thời gian tới như sau:

Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Nhà nước trong việc tập trung ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, tín dụng khách hàng doanh nghiệp; giảm tốc độ và tỷ trọng vay vốn tín dụng khách hàng bán buôn của khu vực phi sản xuất, nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán.

Tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng khách hàng bán buôn để tận dụng đà phát triển và cơ hội thị trường, duy trì và mở rộng thị phần. Lấy tăng trưởng tín dụng quyết định quy mô huy động vốn một cách linh hoạt, đảm bảo an toàn hiệu quả; Tập trung phát triển gắn với cơ cấu lại nền khách hàng, gia tăng chất lượng và hiệu quả tín dụng khách hàng bán buôn.

Đa dạng các dự án đầu tư thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, tăng cường hoạt động quản trị rủi ro tín dụng nhằm gia tăng tính an toàn cho các khoản tín dụng. Tiếp tục tập trung các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng, phân loại và xử lý nợ xấu, nợ quá hạn xây dựng phương án xử lý cụ thể cho từng khoản nợ xấu.

Quán triệt nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là tăng trưởng nguồn vốn và đảm bảo an toàn thanh khoản, quán triệt nguyên tắc có tăng nguồn vốn mới được tăng dư nợ, đảm bảo hiệu quả, an toàn. Theo đó, yêu cầu phát triển tín dụng tại Vietcombank Sở giao dịch cụ thể như sau: Luận văn: Giải pháp tín dụng KH bán buôn tại Vietcombank.

Đảm bảo thực hiện đúng quy định của Pháp luật, của Ngân hàng nhà nước và của Vietcombank hội sở về tiền tệ, quy định tín dụng dành cho khách hàng bán buôn.

Đảm bảo tốc độ dư nợ tín dụng khách hàng bán buôn hàng năm tăng từ 15%- 25%.

 • Đảm bảo doanh số cho vay khách hàng bán buôn đạt mức tăng trưởng hàng năm từ 15%-20%.
 • Đảm bảo an toàn cho các khoản tín dụng thông qua việc duy trì tỷ lệ nợ quá hạn tín dụng khách hàng bán buôn dưới 2% và nợ xấu ở mức dưới 1%.

Gia tăng tỷ lệ đóng góp lợi nhuận từ hoạt động tín dụng khách hàng bán buôn vào lợi nhuận của chi nhánh ở mức trên 30% hàng năm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh ngân hàng.

3.2 Giải pháp phát triển tín dụng khách hàng bán buôn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch

Trong tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước như hiện nay, đặc biệt khi Việt Nam gia nhập WTO với nhận thức được tiềm năng phát triển này, Vietcombank Sở giao dịch đã và đang thực hiện phát triển về quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động tín với mọi khách hàng, đặc biệt là khách hàng bán buôn. Từ kết quả phân tích trong chương 2 có thể thấy hoạt động tín dụng khách hàng bán buôn tại Vietcombank Sở giao dịch còn nhiều hạn chế cần có giải pháp khắc phục. Từ những hạn chế đã tổng hợp trong chương 2 và định hướng phát triển chung và phát triển hoạt động tín dụng khách hàng bán buôn tại Vietcombank Sở giao dích trong thời gian tới, tác giả đề xuất một số giải pháp sau:

3.2.1. Phát triển quy mô khách hàng bán buôn trong hoạt động tín dụng Luận văn: Giải pháp tín dụng KH bán buôn tại Vietcombank.

Giải pháp này nhằm khắc phục hạn chế thứ nhất đối với hoạt động tín dụng Khách hàng bán buôn tại Vietcombank Sở giao dịch là số lượng khách hàng bán buôn tăng chậm, chiếm tỷ trọng thấp trong tổng khách hàng quan hệ tín dụng tại chi nhánh. Để mở rộng quy mô khách hàng bán buôn, trước hết Vietcombank Sở giao dịch phải khai thác khách hàng hiện có và mở rộng khách hàng mới, cụ thể như sau:

Thứ nhất, khai thác tốt nền khách hàng bán buôn hiện có

Để thực hiện giải pháp này, trước hết Vietcombank Sở giao dịch cần chỉ đạo phòng KHDN2 rà soát kỹ nền tảng khách hàng hiện có để bán chéo các sản phẩm bán lẻ, dịch vụ khác, chỉ có như vậy chi nhánh mới khai thác tốt nền khách hàng, là cơ sở để tăng doanh lợi khách hàng mang lại cho ngân hàng và sử dụng đa dạng các sản phẩm (tín dụng, dịch vụ, tiền gửi…) của mình. Thông qua các khách hàng hiện tại, chi nhánh có thể tiếp cận, tiếp thị các sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng bán buôn nếu đối tượng khách hàng đáp ứng đủ yêu cầu của chi nhánh.

Bộ phận bán hàng trực tiếp và các phòng phục vụ, phụ trợ cho bán hàng phải phối hợp thật chặt chẽ với nhau, vì lợi ích chung của chi nhánh để thực hiện cấp tín dụng, dịch vụ, tiền gửi và các tiện ích khác cho tốt. Cán bộ QLKH cần tự nghiên cứu để khai thác tốt các tiện ích từ chương trình quản lý thông tin khách hàng để tiếp tục tiếp thị bán các sản phẩm, dịch vụ khách hàng có nhu cầu nhưng chưa sử dụng tại Vietcombank.

Thứ hai, mở rộng khách hàng bán buôn mới Luận văn: Giải pháp tín dụng KH bán buôn tại Vietcombank.

Để phát triển và thu hút được khách hàng bán buôn mới, Vietcombank Sở giao dịch phải có nhiều loại sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu của nhiều loại khách hàng khác nhau. Do đó, chi nhánh phải không ngừng đổi mới các hình thức cho vay trên cơ sở quy định của Vietcombank, đầu tư cho vay phù hợp với quá trình biến đổi nhu cầu sản xuất kinh doanh của người vay cũng như nền kinh tế để thu hút khách hàng. Việc mở rộng khách hàng bán buôn cần chú trọng các nội dung sau:

Đổi mới quan điểm chính sách và cơ cấu cho vay phù hợp với nền kinh tế tại thị trường Hà Nội. Chuyển đổi cơ cấu đầu tư cho vay phù hợp với sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế xã hội. Là chi nhánh thuộc hệ thống ngân hàng Ngoại thương nên chủ yếu cho vay lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Vì vậy để đa dạng hóa và mở rộng hoạt động tín dụng của mình, chi nhánh không nên giới hạn nguồn vay chỉ dành chủ yếu cho các ngành này mà cần khai thác nhiều nhu cầu khác của khách hàng. Trong thời gian tới, chi nhánh cần cho vay theo hướng tăng tỷ trọng các ngành sản xuất mũi nhọn chủ lực của nền kinh tế như ngành du lịch (các dự án mở rộng, xây dựng, sửa chữa khu du lịch), ngành lâm nghiệp (trồng rừng), thương mại, dịch vụ (mở công ty, văn phòng tư vấn…)

Đa dạng hóa loại tiền cho vay để đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh của nền kinh tế mở, các khách hàng bán buôn, đặc biệt là các doanh nghiệp tại khu vực Hà Nội cũng có nhu cầu vay ngoại tệ rất lớn để nhập máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất hoặc các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. Vì vậy họ rất cần vay bằng ngoại tệ để thanh toán với đối tác. Tuy nhiên, hoạt động cho vay của chi nhánh thời gian qua chủ yếu là cho vay bằng tiền đồng Việt Nam chứ chưa chú trọng cho vay ngoại tệ. Do vậy chi nhánh cần đáp ứng nhu cầu này để doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh một cách thuận lợi, các loại tiền cho vay mà chi nhánh có thể áp dụng như USD, EUR, Yên Nhật, Nhân dân tệ…

Mở rộng cho vay đối với khách hàng bán buôn: Bên cạnh các khách hàng doanh nghiệp hiện nay có mức tín dụng chiếm hơn 70% dư nợ tín dụng khách hàng bán buôn thì Vietcombank Sở giao dịch cũng chú trọng khai thác nhiều đối tượng khách hàng khác như các ngân hàng thương mại các, các cơ quan nhà nước, định chế tài chính, quỹ phúc lợi Riêng đối với khách hàng doanh nghiệp lớn và vừa vốn đã có nhu về vốn lớn để đầu tư cơ sở hạ tầng, cải tiến công nghệ, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường thì Vietcombank cần rà soát lại danh sách các doanh nghiệp thuộc phân khúc khách hàng bán buôn để đánh giá hoạt động kinh doanh của khách hàng, nhu cầu vốn từ đó đưa ra kế hoạch tiếp thị sản phẩm. Vietcombank Sở giao dịch nên chú trọng khai thác phân khúc này, chi nhánh cần linh hoạt trong lãi suất, kiểm soát chặt chẽ công tác thẩm định dự án cho vay để nhìn nhận đâu là khách hàng đáng tin cậy, đồng thời phải phân tích xem khách hàng nào có triển vọng sẽ quỵt nợ hay kinh doanh kém mà dẫn tới khả năng không trả được nợ làm giảm vốn của chi nhánh trong tương lai.

Ngoài ra, Vietcombank Sở giao dịch cũng cần mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn, đảm bảo an toàn vốn tín dụng bằng cách khoán triệt để cho Cán bộ Tín dụng về số lượng khách hàng và số dư nợ. Luận văn: Giải pháp tín dụng KH bán buôn tại Vietcombank.

Để phát triển cho vay khách hàng bán buôn một cách an toàn, Vietcombank Sở giao dịch cần thắt chặt mối quan hệ với các cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương để tạo cơ hội mở rộng thị trường. Hoàn thiện các hồ sơ về pháp lý, hồ sơ về tài sản đảm bảo để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra, đảm bảo quyền lợi cho cả ngân hàng và khách hàng bán buôn.

Như vậy, việc củng cố khách hàng cũ và mở rộng khách hàng mới giúp cho Vietcombank Sở giao dịch thu hút thêm khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng, từ đó gia tăng dư nợ tín dụng, góp phần gia tăng lợi nhuận và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng.

3.2.2. Hoàn thiện chính sách và quy trình tín dụng dành cho khách hàng bán buôn

Giải pháp này nhằm khắc phục hạn chế thứ hai tại Vietcombank Sở giao dịch là Quy trình cấp tín dụng cho khách hàng bán buôn còn rườm rà, thủ tục còn chậm, hồ sơ phức tạp, trình tự và thủ tục qua nhiều bước. Giải pháp này nhằm hướng tới việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng về thời gian xử lý nhanh chóng, thủ tục đơn giản rõ ràng và minh bạch đồng thời đảm bảo an toàn cho hoạt động của ngân hàng, cụ thể:

 • Đối với công tác thẩm định

Về vấn đề tổ chức quản lý hoạt động thẩm định: Hiện nay Vietcombank Sở giao dịch chưa phân tách phòng chuyên trách công tác thẩm định riêng mà công tác thẩm định vẫn do phòng Tín dụng thực hiện, Cán bộ Tín dụng của phòng kiêm luôn vai trò cán bộ thẩm định, đây là một hạn chế ảnh hưởng đến công tác thẩm định. Vì vậy Vietcombank Sở giao dịch có thể trình lên hội sở chính cho thành lập phòng chuyên trách thẩm định do quy mô của chi nhánh là được phép theo quy định (Chi nhánh cấp 1). Ngoài ra Vietcombank Sở giao dịch cần lưu ý không nên phân biệt khách hàng lớn và khách hàng vừa để ưu tiên trong công tác thẩm định vì như vậy sẽ dẫn đến rủi ro và mất uy tín của ngân hàng. Hơn nữa việc thẩm định cần được tiến hành cả trước, trong và sau cho vay. Luận văn: Giải pháp tín dụng KH bán buôn tại Vietcombank.

Để nâng cao được chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư, Vietcombank Sở giao dịch cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu về thẩm định tài chính dự án đầu tư một cách đầy đủ, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau để phản ánh dự án đầu tư một cách hiệu quả, trung thực nhất. Về cơ bản, gồm 2 nhóm chỉ tiêu chính: các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của dự án đầu tư, việc thẩm định khả năng sinh lời, bộ phận thẩm định có thể tính toán thông qua việc xác định vốn đầu tư ban đầu (có cả vốn vay), dòng tiền mỗi năm, khả năng hoàn vốn của dự án, thời gian hòa vốn của dự án, thông thường sẽ sử dụng tỷ suất sinh lợi nội bộ (IRR>0 thì dự án khả thi) và hiện giá thuần (NPV>0 thì dự án nên đầu tư) và các chỉ tiêu phản ánh mức độ rủi ro của dự án như rủi ro khách quan (rủi ro thiên nhiên nhất là đối với ngành nông nghiệp, rủi ro do chính trị), rủi ro chủ quan (khách hàng kinh doanh thua lỗ…) từ đó đánh giá có nên cung cấp vốn cho dự án hay không?

Bên cạnh đó, cán bộ Tín dụng cũng cần chú ý đến việc thu thập thông tin trong công tác thẩm định như các báo cáo tài chính, chiến lược kinh doanh, sổ sách kế toán (đối với khách hàng doanh nghiệp)….. Trong quá trình thu thập thông tin, cán bộ Tín dụng cần phải kiểm tra, đối chứng độ chính xác của thông tin, loại bỏ ngay những thông tin không chính xác hoặc còn nghi ngờ.

 • Hoàn thiện quy trình và thủ tục tín dụng

Quy trình tín dụng là trình tự các bước công việc mà Vietcombank Sở giao dịch phải thực hiện từ khi nhận hồ sơ xin vay, thẩm định, quyết định cho vay, giải ngân, giám sát và thu nợ đến thanh lý hợp đồng tín dụng. Quy trình tín dụng và các thủ tục cấp tín dụng có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác hạn chế rủi ro cũng như ảnh hưởng tới thời gian và công sức của khách hàng và ngân hàng.

Với quy trình tín dụng dành cho Khách hàng bán buôn hiện tại của Vietcombank Sở giao dịch khá cụ thể và đầy đủ, tuy nhiên chi nhánh cần linh hoạt hoạt đôi với quy trình dành cho khách hàng mới và khách hàng cũ. Cụ thể đối với khách hàng cũ thì các bước trong quá trình thẩm định và phê duyệt tín dụng cần yêu cầu ít hồ sơ hơn và dựa trên hồ sơ tín dụng cũ của khách hàng. Đồng thời đối với các khách hàng uy tín thì công tác thu hồi nợ cần nới lỏng hơn để tránh trường hợp khách hàng cảm thấy bị làm phiền nhiều. Với việc phân tích quy trình tín dụng dành cho khách hàng cũ và mới sẽ giúp Vietcombank Sở giao dịch hạn chế các yếu tố chủ quan, nâng cao tính cạnh tranh đồng thời đảm bảo quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng; hướng tới sàng lọc, nâng cao chất lượng nền khách hàng. Luận văn: Giải pháp tín dụng KH bán buôn tại Vietcombank.

 • Hoàn thiện chính sách tín dụng

Chính sách tín dụng là kim chỉ nam đảm bảo cho hoạt động tín dụng đi đúng quỹ đạo, nó có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của mọi ngân hàng nói chung và Vietcombank Sở giao dịch nói riêng. Vì vậy, để xây dựng được chính sách tín dụng phù hợp, chi nhánh cần xem lại chính sách tín dụng thời gian qua trong khuôn khổ quy định và quyền hành được giao từ hội sở chính để đánh giá mức độ hiệu quả, loại bỏ những chi tiết không hợp lý, cụ thể:

Vietcombank Sở giao dịch cần phải xác định cho mình những yếu tố có thể đáp ứng cho khách hàng như quy mô tín dụng, giới hạn tín dụng; thời hạn tín dụng; các loại hình tín dụng và đặc biệt là xác định được lĩnh vực tài trợ mũi nhọn của mình theo từng địa phương, khu vực. Vì môi trường kinh tế, xã hội thường xuyên thay đổi dẫn đến các yếu tố khác cũng thay đổi theo nên chính sách tín dụng đặc biệt tín dụng của ngân hàng chỉ phù hợp trong một khoảng thời gian nào đó tương ứng với các dự đoán và sự thay đổi của các yếu tố xung quanh.

Vietcombank Sở giao dịch nên tổ chức các cuộc hội nghị giữa chi nhánh với khách hàng (đặc biệt những khách hàng lớn và khách hàng tiềm năng), tạo sự tương tác giữa chi nhánh ngân hàng và khách hàng để nghe ý kiến phản hồi từ phía khách hàng về những điểm hợp lý và chưa hợp lý trong chính sách tín dụng, trên cơ sở đó sẽ có kế hoạch đánh giá, chỉnh sửa cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và khai thác khách hàng bền vững.

Việc thiết lập và không ngừng hoàn thiện quy trình và chính sách tín dụng có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng. Về mặt hiệu quả, quy trình cho vay hợp lý vừa góp phần nâng cao chất lượng, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng vừa đảm bảo xử lý thủ tục hồ sơ đơn giản, nhanh chóng cho khách hàng bán buôn.

3.2.3. Đảm bảo hợp lý trong cơ cấu tín dụng khách hàng bán buôn theo ngành nghề Luận văn: Giải pháp tín dụng KH bán buôn tại Vietcombank.

Giải pháp này nhằm khắc phục hạn chế thứ ba về cơ cấu tín dụng đối với khách hàng bán buôn theo ngành nghề thiếu đa dạng, chi nhánh chủ yếu tập trung các ngành thương mại, kinh doanh bất động sản và công nghiệp. Do đó, Vietcombank Sở giao dịch cần đảm bảo hợp lý trong cơ cấu tín dụng khách hàng bán buôn theo ngành nghề theo hướng sau:

Trước hết, Vietcombank Sở giao dịch cần cơ cấu lại nền khách hàng bán buôn của chi nhánh với mục tiêu chính là phân tán rủi ro, đây chính là việc thực hiện cấp tín dụng cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, khu vực sản xuất kinh doanh nhằm tránh những tổn thất lớn và những khoản nợ xấu xảy ra cho ngân hàng thương mại. Phân tán rủi ro hay đa dạng hóa danh mục cho vay và đầu tư tín dụng là một giải pháp chủ yếu thường được các ngân hàng thương mại áp dụng để giảm thiểu rủi ro tín dụng. Với Vietcombank Sở giao dịch, để thực hiện giải pháp này không phải trong một sớm một chiều mà phải trải qua thời gian tương đối dài để cơ cấu lại nền khách hàng cho phù hợp.

Không tập trung cấp tín dụng cho một ngành, một lĩnh vực: Khi ngân hàng tập trung cấp tín dụng vào một ngành kinh tế sẽ giống như “bỏ trứng vào một giỏ”, có nghĩa là: Khi lĩnh vực kinh tế mà ngân hàng tập trung vốn đầu tư gặp phải những biến động bất lợi thì thiệt hại của ngân hàng sẽ là vô cùng lớn. Như vậy phân tán rủi ro hay chia nhỏ lĩnh vực đầu tư, khu vực đầu tư là một biện pháp cho các ngân hàng thương mại trong phòng chống rủi ro. Trong khi đó theo định hướng của chi nhánh thời gian tới là hạn chế các danh mục vay vào ngành phi sản xuất như bất động sản vì độ rủi ro cao. Do vậy, Vietcombank Sở giao dịch cần phải có biện pháp kiểm soát tốt và hạn chế cấp tín dụng, hạn chế mở rộng thêm đối tượng khách hàng thuộc lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro theo chỉ đạo, định hướng của Vietcombank mà cần đa dạng hóa nền khách hàng, tập trung vào các ngành nghề có hệ số rủi ro thấp. Luận văn: Giải pháp tín dụng KH bán buôn tại Vietcombank.

Phát triển quy mô tín dụng cho các khách hàng bán buôn hoạt động lĩnh vực nông nghiệp. Tín dụng Khách hàng bán buôn tại Vietcombank Sở giao dịch hầu hết tập trung vào ngành công nghiệp. Khu vực nông thôn tại Hà Nội cũng có nền nông nghiệp phát triển, do đó Vietcombank Sở giao dịch cần mở rộng khai thác các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế khu vực và phát triển mở rộng hoạt động tín dụng của Chi nhánh.

Phát triển quy mô tín dụng cho các khách hàng bán buôn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, xuất nhập khẩu. Với xu hướng hội nhập quốc tế thì lĩnh vực xuất nhập khẩu cũng là lĩnh vực tiềm năng mà hiện nay được nhiều doanh nghiệp đầu tư, mở rộng. Chính vì vậy phát triển tín dụng lĩnh vực này sẽ tạo điều kiện cho Vietcombank phát triển tín dụng Khách hàng bán buôn, đồng thời tạo điều kiện cho chi nhánh bán chéo các sản phẩm khác, sử dụng các nhu cầu về thanh toán, bảo lãnh, tài trợ thương mại.

Việc đa dạng ngành nghề cấp tín dụng giúp Vietcombank khai thác được nhiều ngách thị trường, bên cạnh đó giúp chi nhánh phân tán được rủi ro giữa các ngành nghề khác nhau, từ đó giúp phát triển tín dụng Khách hàng bán buôn về mặt quy mô lẫn chất lượng.

3.2.4. Chú trọng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng khách hàng bán buôn

Mặc dù hoạt động này cua Vietcombank Sở giao dịch thời gian qua thực hiện tương đối tốt khi mà chi nhánh luôn kiểm soát nợ quá hạn và nợ xấu dưới mức quy định của Ngân hàng nhà nước, tuy nhiên nếu xét về con số tuyệt đố thì nợ nhóm 4 và nhóm 5 của chi nhánh ở mức cao, với con số hơn 30 tỷ đồng năm 2021, đây là nhóm nợ khó thu hồi. Do đó, chi nhánh cần tiếp tục nâng cao khả năng phòng ngừa và kiểm soát và xử lý các rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay:

Thành lập quỹ dự phòng rủi ro: Vietcombank Sở giao dịch bắt buộc phải lập quỹ dự phòng rủi ro theo tổng dư nợ tín dụng và đặc biệt khi nợ nhóm 4 và nhóm 5 tăng dần trong năm 2020 và năm 2021, số dự phòng rủi ro được trích theo tỷ lệ phần trăm nhất định trên tổng thu nhập và vốn tự có của chi nhánh. Chi nhánh có thể trích lập theo tháng, quý hoặc năm trên cơ sở số dư nợ quá hạn của kì trước. Luận văn: Giải pháp tín dụng KH bán buôn tại Vietcombank.

Xử lý nợ xấu hiện tại: Vietcombank Sở giao dịch cần chủ động giải quyết các khoản nợ vay có vấn đề, đặc biệt nợ nhóm 4 và nhóm 5 hiện có: trong công tác thu hồi nợ cần chú ý phát hiện các khoản vay có vấn đề để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Các dấu hiệu nhận biết một khoản nợ vay có vấn đề như khách hàng trì hoãn nộp báo cáo tài chính định kỳ (khách hàng doanh nghiệp), khách hàng chậm trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng… Khi phát hiện khách hàng vay vốn có các dấu hiệu này thì Vietcombank Sở giao dịch có thể áp dụng các biện pháp xử lý như: chủ động đôn đốc khách hàng trả nợ trước hạn; kiểm tra, giát sát thường xuyên liên tục để có biện pháp giải quyết kịp thời; chi nhánh cũng có thể mời trực tiếp chuyên gia tư vấn cho khách hàng về việc nên thu hẹp quy mô hoạt động để đảm bảo nguồn vốn của khách hàng cũng như của ngân hàng không bị thất thoát.

Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm soát: Chú trọng giám sát hoạt động cho vay đối với khách hàng bán buôn trước, trong và sau vay, cụ thể:

Trước khi cho vay: Đối với hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng Khách hàng bán buôn nói riêng thì rủi ro có nguyên nhân lớn nhất xuất phát từ việc bất cân xứng về mặt thông tin. Do đó, biện pháp thu thập thông tin cần thiết về khách hàng để phục vụ công tác thẩm định, xét duyệt trước khi ra quyết định cho vay là rất cần thiết. Các thông tin về khách hàng doanh nghiệp bao gồm: Hồ sơ pháp lý của khách hàng, Hồ sơ về tình hình tài chính của khách hàng, Hồ sơ về dự án, phương án vay vốn, Hồ sơ về tài sản bảo đảm,… Như vậy, đòi hỏi cán bộ tín dụng phải có nền kiến thức tổng hợp, am hiểu về phân tích báo cáo tài chính và có kiến thức về pháp luật.

Trong khi cho vay: Các bộ phận liên quan phải tuyệt đối tuân thủ đúng quy trình, trình tự, thủ tục, mẫu biểu hồ sơ, hợp đồng đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật. Đặc biệt bộ phận quản lý nợ của Vietcombank Sở giao dịch phải nâng cao chức năng kiểm soát, hậu kiểm đối với các hồ sơ pháp lý, tài chính, vay vốn, tài sản đảm bảo… nhằm giảm thiểu các rủi ro tác nghiệp. Mặt khác, việc thực hiện công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố, đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, của ngành… sẽ bảo vệ ngân hàng trong trường hợp khách hàng bị suy giảm khả năng trả nợ

Sau khi cho vay: Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, kiểm soát khách hàng: Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín dụng Khách hàng bán buôn theo định kỳ hoặc đột xuất trong việc chấp hành các quy chế, quy trình cho vay, trong thẩm quyền phán quyết, trong hồ sơ pháp lý, năng lực tài chính, tính hiệu quả và khả thi của phương án/dự án vay vốn, các điều kiện về nhận tài sản đảm bảo, thủ tục thế chấp, cầm cố tài sản đảm bảo….phát hiện các sai sót trong xử lý quy trình nghiệp vụ từ đó kịp thời có những điều chỉnh cho phù hợp nhằm hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Tăng cường kiểm tra thực tế khách hàng, tài sản hình thành sau đầu tư. Đây là biện pháp tốt nhất để phát hiện các biến động về khách hàng một cách chính xác từ đó đưa ra biện pháp ứng xử kịp thời, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng.

Ngoài ra, định kỳ, ngân hàng làm phân loại khách hàng theo nhóm để có chính sách cho vay phù hợp theo từng đối tượng khách hàng nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra rủi ro. Với các biện pháp kiểm tra hoạt động tín dụng xuyên suốt từ trước khi vay và sau khi vay, đồng thời xử lý triệt để các khoản nợ xấu sẽ giúp cho Vietcombank Sở giao dịch đảm bảo các khoản tín dụng Khách hàng bán buôn an toàn, hiệu quả.

3.2.5. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng khách hàng bán buôn Luận văn: Giải pháp tín dụng KH bán buôn tại Vietcombank.

Giải pháp này nhằm khắc phục các hạn chế về chất lượng dịch vụ tín dụng khách hàng bán buôn dựa theo kết quả khảo sát khách hàng. Theo đó, khách hàng đánh giá chưa cao về nhân sự chi nhánh, công tác chăm sóc khách hàng, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tín dụng Khách hàng bán buôn cũng như hệ thống mạng lưới chi nhánh. Do đó, việc nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng Khách hàng bán buôn thời gian tới đòi hỏi Vietcombank Sở giao dịch cần chú trọng những nội dung sau:

 • Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng:

Sau khi giao dịch với chi nhánh ngay cả khi khách hàng rất hài lòng về sản phẩm tín dụng Khách hàng bán buôn của ngân hàng song nếu ngân hàng không có các biện pháp để giữ chân, “nuôi dưỡng“ khách hàng thì có thể dễ mất khách hàng bởi các đối thủ cạnh tranh khác. Chi nhánh có thể tăng cường củng cố mối quan hệ với các khách hàng bán buôn thông qua việc tổ chức các hội nghị khách hàng, các cuộc đối thoại, có các hình thức trao đổi với khách hàng, lắng nghe ý kiến đóng góp của khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm tín dụng để có những điều chỉnh kịp thời, hợp lý phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Đối với khách hàng tốt cần có chính sách chăm sóc chu đáo đối với người quản lý, người phụ trách kế toán của doanh nghiệp vào dịp đặc biệt như tổng kết, lễ, tết, sinh nhật…

 • Mở rộng hệ thống mạng lưới, kênh phân phối Luận văn: Giải pháp tín dụng KH bán buôn tại Vietcombank.

Việc mở rộng quy mô mạng lưới phải đảm bảo tính hợp lý, phải dựa trên mô hình tổ chức quản lý và đặc thù kinh doanh của chi nhánh ngân hàng, đồng thời, việc mở thêm các phòng giao dịch phải tính đến nhu cầu, tiềm năng của thị trường và khách hàng để quyết định cung cấp đầy đủ hay một số loại dịch vụ. Đồng thời, công nghệ phải được coi là nền tảng để phát triển, mở rộng hệ thống phân phối, phòng giao dịch phục vụ kinh doanh của Vietcombank Sở giao dịch giúp cho chi nhánh có thể cung cấp sản phẩm tín dụng tới khách hàng tại nhiều địa bàn khác nhau, đáp ứng nhu cầu vốn tại chỗ và giảm thời gian đi lại cho khách hàng. Việc mở rộng kênh phân phối tại chi nhánh cần thực hiện theo hướng sau:

Đối với kênh phân phối truyền thống: Hiện nay mạng lưới phân phối của Vietcombank Sở giao dịch có 10 phòng giao dịch nhưng so với không gian địa bàn rộng lớn như Hà Nội thì chưa đủ nên việc tiếp cận tín dụng ngân hàng của nhiều khách hàng bán buôn còn nhiều khó khăn về khoảng cách địa lý. Chính vì vậy, nghiên cứu mở rộng thêm hệ thống các phòng giao dịch tại khu vực Hà Nội. Và tất nhiên chi nhánh phải đề xuất lên phía hội sở để thực hiện giải pháp này.

Bên cạnh kênh phân phối truyền thống là các phòng giao dịch với hệ thống khá mỏng, hơn nữa hình thức phân phối này mang tính thụ động vì chủ yếu dựa vào việc khách hàng tự đến ngân hàng. Do vậy, Vietcombank Sở giao dịch có thể sử dụng các kênh phân phối khác để sản phẩm đến được với khách hàng thuận tiện như xây dựng đội ngũ bán hàng trực tiếp: Đội ngũ này phải chủ động tiếp cận khách hàng tại nơi làm việc, tại nhà và thực hiện trao đổi trực tiếp với họ để bán sản phẩm. Để làm được điều này, đội ngũ bán hàng trực tiếp phải có những đặc trưng và năng lực nhất định nhằm thu thập thông tin, lắng nghe và diễn đạt những thông tin bằng những thuật ngữ thông dụng; kiểm soát tình huống, nhận trách nhiệm và nắm rõ các thủ tục hành chính và có khả năng quản lý thời gian của bản thân một cách có hiệu quả. Ngân hàng sử dụng phương pháp trả công phù hợp để thu hút, động viên và giữ được họ. Luận văn: Giải pháp tín dụng KH bán buôn tại Vietcombank.

Kết hợp giữa kênh phân phối truyền thống với các phương tiện phân phối hiện đại: Việc ngân hàng sử dụng công nghệ như biện pháp giảm thiểu các chi phí xử lý công việc hàng ngày thông qua việc tập trung hóa và tự động hóa. Hiện nay, công nghệ cung cấp là giải pháp tiết kiệm chi phí và tạo lợi thế cạnh tranh trong việc phân phối sản phẩm và giao tiếp với khách hàng như các máy ATM, Post, dịch vụ ngân hàng điện tử. Việc phát triển kênh phân phối tốt sẽ tạo điều kiện cho KH dễ dàng tiếp cận với ngân hàng, góp phần mở rộng, đưa sản phẩm của ngân hàng đến khách hàng, đồng thời nâng cao uy tín, vị trí cạnh tranh.

 • Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng

Giải pháp này nhằm khắc phục nguyên nhân tại Vietcombank Sở giao dịch là năng lực cán bộ Tín dụng còn hạn chế và công tác đào tạo nghiệp vụ tín dụng chưa được quan tâm đúng mức nên chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Cán bộ tín dụng nói chung và cán bộ tín dụng phụ trách tín dụng Khách hàng bán buôn nói riêng là người trực tiếp thực hiện hoạt động tín dụng, do đó họ phải là những người am hiểu khách hàng, hiểu biết sâu sắc thực lực tài chính cũng như tiềm năng phát triển của khách hàng. Ngoài ra, cán bộ Tín dụng phải có vốn hiểu biết nhất định về thị trường và lĩnh vực chuyên môn mà khách hàng của mình đang tiến hành sản xuất kinh doanh vì nó liên quan trực tiếp đến từng món vay.

Tín dụng Khách hàng bán buôn phức tạp hơn nhiều so với tín dụng cá nhân, liên quan đến nhiều lĩnh vực, bộ luật chi phối. Ứng với mỗi khách hàng có một cách ứng xử, tiếp cận khác nhau. Nếu cán bộ tín dụng không nắm chắc quy trình nghiệp vu, ̣không am hiểu, vận dụng tốt các luật tham chiếu đến các lĩnh vực, khách hàng mình đang quản lý thì sẽ không thể tránh khỏi các sai sót trong quá trình thực hiện.

Đội ngũ cán bộ tín dụng tại Vietcombank Sở giao dịch chủ yếu là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản từ các trường đại học danh tiếng như: Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế quốc dân,… nhưng do đặc điểm của loai hình hoạt động tín dụng Khách hàng bán buôn phức tạp, các quy định mới liên quan luôn được thay đổi và đòi hỏi phải được cập nhật thường xuyên và có tính hệ thống. Vì vậy, công tác tổ chức đào tạo nghiệp vụ là một yếu tố quan trong để phát triển tín dụng Khách hàng bán buôn taị Vietcombank Sở giao dịch. Vì vậy, để đáp ứng năng lực làm việc cho cán bộ Tín dụng tại chi nhánh thì bản thân Vietcombank Sở giao dịch cần tăng cường đào tạo nhân viên hơn nữa để nâng cao cả về kỹ năng chuyên môn, phong cách làm việc và thái độ làm việc bằng những cách sau: Luận văn: Giải pháp tín dụng KH bán buôn tại Vietcombank.

Chuyên môn hóa trong cán bộ tín dụng nói chung và tín dụng Khách hàng bán buôn nói riêng bằng cách cử các cán bộ Tín dụng phụ trách từng mảng tín dụng khác nhau về vay kinh doanh, vay đầu tư, vay sử dụng, phụ trách khách hàng doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, khách hàng là hộ gia đình tiêu dùng, hộ kinh doanh cá thể… theo trình độ, thế mạnh của mình. Đồng thời phải thực hiện tiêu chuẩn hoá cán bộ quan hệ khách hàng và kiên quyết loại bỏ, thuyên chuyển sang bộ phận khác những cán bộ yếu về tư cách đạo đức, thiếu trung thực, thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.

Tổ chức đào tạo thường xuyên về sản phẩm dịch vụ tín dụng Khách hàng bán buôn đặc biệt là nghiệp vụ tín dụng, quy trình tác nghiệp cho cán bộ quan hệ khách hàng. Kết hợp công tác đào tạo với công tác khảo sát đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng, thấy được những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai sản phẩm, nhằm có sự khắc phục, chỉnh sửa kịp thời.

Tạo điều kiện cho cán bộ tín dụng đi đào tạo các khóa học của ngành, nội bộ Vietcombank tổ chức cũng như những khóa học liên quan trực tiếp đến công việc hoặc đề xuất những khóa học, nội dung đào tạo thiết thực và tổ chức khóa đào tạo riêng phù hợp với tình hình thực tế tại chi nhánh. Đồng thời, thường xuyên rà soát, kiểm tra trình độ của cán bộ nhân viên để loại bỏ những cán bộ kém năng lực, phẩm chất làm ảnh hưởng đến hoạt động của chi nhánh đồng thời tạo điều kiện cho các cán bộ ngân hàng có thể phát huy

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng một số kỹ năng cơ bản mềm như kỹ năng Marketing để quảng cáo, giới thiệu với khách hàng về các sản phẩm dịch vụ và thế mạnh của ngân hàng; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin có chọn lọc; kỹ năng phân tích, khả năng nhận định, đánh giá tình hình có căn cứ khoa học để đưa ra các quyết định tốt nhất; kỹ năng đàm phán với khách hàng về các vấn đề có liên quan tới các điều khoản có trong hợp đồng vay vốn bảo đảm cho hợp đồng vay vốn được tuân thủ nghiêm túc.

Gắn kết quả đào tạo với việc bố trí sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc, thực hiện luân chuyển cán bộ để sắp xếp công việc phù hợp nhất với năng lực chuyên môn, phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ. Luận văn: Giải pháp tín dụng KH bán buôn tại Vietcombank.

 • Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ tín dụng Khách hàng bán buôn, cải tiến công nghệ ngân hàng

Hiện tại, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tín dụng Khách hàng bán buôn tại Vietcombank Sở giao dịch còn hạn chế; thiếu các tài liệu về bruchure và catalogue giới thiệu sản phẩm tín dụng; do đó chi nhánh cần đầu tư khoản này và trang bị tại các quầy giao dịch khu vực khách hàng dễ thấy để khách hàng thuận tiện trong việc tìm kiếm và lựa chọn thông tin.

Vietcombank Sở giao dịch cần kiến nghị lên hội sở về việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng website và cải thiện theo hướng thiết kế thân thiện, dễ nhìn giúp khách hàng có thể nhanh chóng tìm được thông tin cần thiết đối với những dịch vụ cần, đồng thời Vietcomabank cần thường xuyên cập nhật chính xác các thông tin cần thiết về dịch vụ, sản phẩm nói chung và dịch vụ tín dụng Khách hàng bán buôn nói riêng, từ đó giúp gia tăng khách hàng cho chi nhánh.

Bên cạnh đó, để đảm bảo quy trình xử lý tín dụng tại Vietcombank Sở giao dịch được nhanh gọn, thời gian xử lý hồ sơ tín dụng nhanh chóng thì chi nhánh cần quản lý chặt chẽ vấn đề này trong thời gian tới. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng nên ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng nhằm giúp quá trình giao dịch diễn ra nhanh chóng, đồng thời tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện giao dịch với ngân hàng, cụ thể:

Tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện thêm hệ thống trang thiết bị hiện có, đảm bảo máy móc vận hành tốt, không bị hỏng hóc, mất dữ liệu hay trục trặc về đường truyền trong quá trình hoạt động, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng cũng như bản thân các cán bộ làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

Phát triển loại hình ngân hàng qua máy tính, qua điện thoại và ngân hàng tại nhà nhằm tận dụng sự phát triển của máy tính cá nhân và khả năng kết nối internet giúp cho khách hàng bán buôn kiểm tra và theo dõi được hợp đồng tín dụng của mình.

Ngoài ra cần tập trung đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin để họ có thể vận hành thành thạo các thiết bị điện tử, nghiên cứu khai thác, sử dụng tối đa các tính năng của phương tiện, công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng và hiệu quả của các mặt hoạt động, từ đó sáng tạo các sản phẩm phần mềm mới có tính ứng dụng cao trong hoạt động tín dụng.

3.3. Một số kiến nghị Luận văn: Giải pháp tín dụng KH bán buôn tại Vietcombank.

3.3.1. Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Trước hết, để tăng khả năng cạnh tranh và thu hút được nhiều khách hàng bán buôn sử dụng dịch vụ tín dụng, Vietcombank hội sở chính cần đa dạng hóa sản phẩm tín dụng dành cho Khách hàng bán buôn thông qua thiết kế thêm nhiều sản phẩm phái sinh xoay quanh sản phẩm tín dụng làm nòng cốt nhằm đem đến thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng, tập trung vào phân khúc khách hàng bán buôn.

Hội sở chính của Vietcombank cần kết hợp với Vietcombank Sở giao dịch trong việc tổ chức các hoạt động về trao đổi, học tập nghiệp vụ và phổ biến kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm trong hoạt động tín dụng Khách hàng bán buôn một cách thường xuyên, nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên và góp phần hạn chế rủi ro tín dụng.

Thường xuyên tiếp thu ý kiến từ các chi nhánh, nghiên cứu nhu cầu thị trường và ứng dụng tiến bộ của công nghệ để nghiên cứu, đưa ra các sản phẩm mới có nhiều tính năng, tiện ích ưu việt để thực hiện triển khai áp dụng tại chi nhánh, nâng cao khả năng cạnh tranh cho chi nhánh.

Vietcombank hội sở cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của Vietcombank Sở giao dịch theo các chỉ đạo từ Ngân hàng nhà nước cũng như từ hội sở đối với hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động tín dụng Khách hàng bán buôn nói riêng.

Vietcombank hội sở chính cần phải chú trọng trong công tác đào tạo các cán bộ tín dụng thuộc hệ thống Vietcombank thông qua tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề tín dụng để cho các cán bộ tín dụng của các chi nhánh cấp 1,2, phòng giao dịch trực thuộc có điều kiện trao đổi kinh nghiệm công tác và nâng cao trình độ nghiệp vụ; nâng cao đạo đức nghề nghiệp và tạo mọi điều kiện giúp họ nhằm hiểu biết hơn về mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề trong nền kinh tế.

3.3.2. Đối với Ngân hàng nhà nước Luận văn: Giải pháp tín dụng KH bán buôn tại Vietcombank.

Điều tiết thị trường tiền tệ một cách linh hoạt, hiệu quả bao gồm việc ổn định giá cả, ổn định tỷ giá hối đoái, ổn định lãi suất, ổn định thị trường tài chính, tăng trưởng kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tạo điều kiện phát triển tín dụng Khách hàng bán buôn tại các ngân hàng thương mại nói chung và tại Vietcombank Sở giao dịch nói riêng.

Ngân hàng nhà nước cần hoàn thiện hệ thống CIC, nâng cao hệ thống hạ tầng ngân hàng theo mục tiêu hiện đại hóa của Ngân hàng nhà nước, cung cấp thông tin tín dụng cho các cơ quan quản lý và tổ chức có liên quan để thực hiện mục tiêu ổn định và an toàn hệ thống tài chính ngân hàng.

Hoàn thiện các chính sách, quy định liên quan đến lãi suất, thủ tục cho vay đối với các sản phẩm tín dụng khách hàng bán buôn tại ngân hàng thương mại, điều này giúp cho hoạt động tín dụng Khách hàng bán buôn tại các ngân hàng thương mại hoạt động đúng theo pháp luật, đồng thời cơ sở cho việc thanh tra, giám sát.

Tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động tín dụng: Hoạt động thanh tra giám sát đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động các Tổ chức tín dụng, chính vì thế, chất lượng thanh tra, kiểm soát của Ngân hàng nhà nước cần phải được quan tâm đúng mức và thực hiện thường xuyên hơn nữa nhằm giúp cho các ngân hàng thương mại hoạt động đúng pháp luật và hiệu quả. Luận văn: Giải pháp tín dụng KH bán buôn tại Vietcombank.

3.3.3. Đối với Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành có liên quan

Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý kinh tế, chính trị và xã hội. Tăng cường củng cố hệ thống pháp luật, đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ về môi trường pháp lý nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho ngân hàng.

Nhà nước cần hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển các tổ chức kinh tế, các tập đoàn, các doanh nghiệp như chính sách ưu đãi thuế VAT đầu vào, thuế thu nhập, thuế xuất nhập khẩu, thuế đất… Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị để tăng năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm nhằm cạnh tranh tốt.

Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ công nghệ và vốn đối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa, các doanh nghiệp Việt Nam tạo điều kiện cho các đơn vị này có được dây truyền công nghệ hiện đại phù hợp với khả năng vốn và quy mô hoạt động.

Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ cho ngân hàng tránh được những rủi ro trong hoạt động tín dụng bằng cách quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép thành lập, kiểm tra kĩ lưỡng hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ chế độ tài chính kế toán của doanh nghiệp đúng quy định.

Tóm tắt chương 3

Nội dung chương 3 tập trung đề xuất các nhóm giải pháp nhằm phát triển tín dụng khách hàng bán buôn tại Vietcombank Sở giao dịch. Cơ sở đề xuất giải pháp dựa trên kết quả phân tích thực trạng hoạt động này tại chi nhánh, những hạn chế, nguyên nhân hạn chế được rút ra; đồng thời dựa theo định hướng phát triển của Vietcombank. Bên cạnh đó, tác giả cũng đề xuất một số kiến nghị với Vietcombank hội sở chính, với Ngân hàng nhà nước và các cơ quan ban ngành góp phần phát triển tín dụng khách hàng bán buôn tại Vietcombank Sở giao dịch trong thời gian tới.

KẾT LUẬN Luận văn: Giải pháp tín dụng KH bán buôn tại Vietcombank.

Hiện tại và trong thời gian tới, chi nhánh Vietcombank Sở giao dịch vẫn xác định hoạt động tín dụng là động lực chính đối với sự phát triển và cải thiện hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Thu nhập từ hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng Khách hàng bán buôn nói riêng vẫn là nguồn thu trọng yếu. Phát triển tín dụng Khách hàng bán buôn là cơ sở để thúc đẩy phát triển nền khách hàng, là nền tảng quan trọng để mở rộng các sản phẩm, dịch vụ khác của ngân hàng, tạo hiệu quả tổng thể cho hoạt động kinh doanh của chi nhánh.

Trong khuôn khổ luận văn: “Phát triển tín dụng khách hàng bán buôn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch”. Với mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tổng hợp lý luận, phân tích đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp để phát triển hoạt động tín dụng Khách hàng bán buôn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh của Vietcombank Sở giao dịch trong tiến trình hội nhập, luận văn đã thực hiện được những nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, luận văn hệ thống một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển tín dụng Khách hàng bán buôn; các chỉ tiêu đánh giá về phát triển tín dụng Khách hàng bán buôn của Ngân hàng thương mại và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng Khách hàng bán buôn của Ngân hàng thương mại.

Thứ hai, luận văn đã nghiên cứu thực trạng phát triển tín dụng Khách hàng bán buôn tại Vietcombank Sở giao dịch dựa trên cơ sở dữ liệu thu thập tại chi nhánh và dữ liệu khảo sát khách hàng, từ đó chỉ ra những mặt đạt dược, các hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong công tác phát triển tín dụng Khách hàng bán buôn tại chi nhánh.

Thứ ba, trên cơ sở những nguyên nhân, hạn chế và những định hướng phát triển tín dụng Khách hàng bán buôn của Vietcombank Sở giao dịch, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động này tại Vietcombank Sở giao dịch cho những năm tiếp theo. Các giải pháp được xây dựng với mục tiêu góp phần tăng trưởng hoạt động này nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng, hiệu quả, tạo nên sự phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của ngân hàng bao gồm các nhóm giải pháp:

 • Phát triển quy mô khách hàng bán buôn trong hoạt động tín dụng
 • Hoàn thiện chính sách và quy trình tín dụng dành cho khách hàng bán buôn
 • Đảm bảo hợp lý trong cơ cấu tín dụng khách hàng bán buôn theo ngành nghề
 • Chú trọng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng khách hàng bán buôn
 • Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng khách hàng bán buôn

Các giải pháp này cần được triển khai một cách đồng bộ để tạo được lực đẩy tổng hòa giúp Vietcombank Sở giao dịch thực hiện được chiến lược phát triển ngân hàng bán buôn song hành với bán lẻ, giữ vững vị thế của Vietcombank Sở giao dịch trong thời kỳ cạnh tranh và hội nhập. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cũng như hội sở chính Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam để các giải pháp mang tính khả thi và mang lại hiệu quả cao hơn trong thực tiễn. Luận văn: Giải pháp tín dụng KH bán buôn tại Vietcombank.

Với lượng thời gian nghiên cứu và kiến thức còn hạn chế, mặc dù đã có rất nhiều cố gắng, song luận văn không tránh khỏi còn khiếm khuyết. Tác giả luận văn hy vọng sẽ nhận được nhiều ý kiến góp ý để hoàn thiện công trình nghiên cứu về sau này./.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Phát triển tín dụng khách hàng bán buôn ở Vietcombank

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993