Luận văn: Giải pháp vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Giải pháp vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Phương hướng và Giải pháp hoàn thiện pháp luật về vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay

3.1.1. Xây dưng̣ pháp luât về vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư toàn diện, thống nhất, đồng bô,̣ phù hợp với thời kỳ hội nhập

Thứ nhất, Hoàn thiện các quy định về thẩm quyền xử phạt

Một là, quy định về các chức danh có thẩm quyền xử phạt, hình thức, mức phạt hành vi vi phạm hành chính phải được quy định chủ yếu trong Luật Xử lý vi phạm hành chính. Chính phủ ban hành nghị định quy định các chức danh có thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực này và việc quy định chức vụ, chức danh có thẩm quyền xử phạt không chỉ thống nhất với Luật Xử lý vi phạm hành chính, mà còn phù hợp với các Luật Thanh tra, Luật Luật sư,….

Hai là, cần quy định các chức danh có thẩm quyền xử phạt phải cụ thể và phải dựa trên cơ sở nghiên cứu sâu, khoa học về lĩnh vực luật sư. Những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này cần có hiểu biết về hoạt động hành nghề của luật sư, nắm rõ các quy định pháp luật quy định về cách thức hoạt động cũng như các hành vi bị nghiêm cấm đối với luật sư. Luận văn: Giải pháp vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư.

Thứ hai, Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy định về xử phạt vi phạm hành chính

Việc xây dựng khung pháp luật về các hình thức xử phạt hành chính phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:

Một là, hình thức xử phạt hành chính phải đảm bảo phù hợp với mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi vi phạm hành chính. Các vi phạm pháp luật vô cùng đa dạng, tính chất mức độ cũng rất khác biệt. Mức độ nguy hiểm cho xã hội của các vi phạm được xác định bởi yếu tố định tính và yếu tố định lượng. Các yếu tố định tính như vi phạm lần đầu , vi phạm nhiều lần , có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp… cho biết hành vi đã được thực hiện với tính chất nào. Các yếu tố định lượng như giá trị thiệt hại do vi phạm gây ra, công cụ, phương tiện vi phạm, … lượng hoá mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm theo thang giá trị tương ứng về vật chất hoặc tinh thần. Mặt khác, các yếu tố định tính và định lượng về mức độ nguy hiểm của vi phạm hành chính cũng ảnh hưởng đến việc quy định về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng của vi phạm hành chính. Đối với các vi phạm có mức độ nguy hiểm cao cần phải được pháp luật dự liệu sẽ bị áp dụng các hình thức xử phạt có tính trừng phạt cao hơn so với vi phạm có mức độ nguy hiểm thấp hơn. Việc xác định hình thức xử phạt hành chính đảm bảo phù hợp với mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi vi phạm sẽ nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính.

Hai là, các hình thức xử phạt hành chính phải đa dạng, phù hợp với sự phát triển xã hội. Xã hội phát triển kéo theo hiện tượng vi phạm hành chính ngày càng đa dạng về tính chất và chủng loại, xảy ra mọi lúc mọi nơi, xâm hại nhiều quan hệ xã hội ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Do đó, cần có nhiều và đa dạng các hình thức xử phạt hành chính mới có thể kịp thời xử lí vi phạm hành chính xảy ra trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nếu hình thức xử phạt hành chính không nhiều và đa dạng thì pháp luật về xử phạt hành chính sẽ lạc hậu, không đạt được mục đích ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm hành chính.

Ba là, pháp luật về hình thức xử phạt hành chính cần đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ.Các văn bản nguồn tạo thành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính rất nhiều. Tuy nhiên, văn bản pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính có thể chia thành hai nhóm : Nhóm văn bản pháp luật quy định chung và nhóm văn bản pháp luật về xử phạt hành chính trong các lĩnh vực quản lí cụ thể. Việc xây dựng pháp luật về xử phạt hành chính cần đảm bảo sự thống nhất giữa các nhóm văn bản này trong việc xác định các hình thức xử phạt, tạo điều kiện cho việc áp dụng pháp luật về xử phạt hành chính có hiệu quả.

Từ những yêu cầu trên, xin đề xuất phương hướng đổi mới, hoàn thiện hệ thống chế tài xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Một là cần mở rộng hệ thống các hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Luận văn: Giải pháp vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư.

Hai là phân định lại tính chất và cách áp dụng các hình thức xử phạt. Việc phân biệt hình thức phạt chính, hình thức phạt bổ sung và hình thức vừa phạt chính vừa phạt bổ sung như hiện nay là phù hợp. Vấn đề đặt ra là cần xác định lại hình thức nào chỉ áp dụng phạt chính, hình thức nào chỉ áp dụng phạt bổ sung và hình thức nào vừa áp dụng như là phạt chính vừa có thể áp dụng như là phạt bổ sung cũng như việc phạt bổ sung có nhất thiết phải gắn với phạt chính hay không?

Ba là cần quy định thống nhất các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, phạm vi và điều kiện áp dụng chúng vào một văn bản luật, tránh tình trạng quy định rời rạc, trùng lắp trong các nghị định của Chính phủ như hiện nay. Phải để văn bản luật bộ luật quy định tất cả các vấn đề liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính từ việc quy định cấu thành vi phạm hành chính, hệ thống chế tài hành chính, các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm đến việc quy định các hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với các hành vi đó trong các lĩnh vực quản lí nhà nước. Cách làm này sẽ bảo đảm nguyên tắc hiến định về quy định các quyền và nghĩa vụ của công dân và khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế về tính thống nhất, tính bao quát, tính pháp chế khi để cho Chính phủ và thậm chí cả các uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Nhận Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

3.1.2. Xây dưng̣ pháp luâṭ về vi phạm hành chính phù hơp̣ với c ải cách hành chính, cải cách tư pháp

Thứ nhất, đảm bảo đủ nguồn lực về điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực cho công tác theo dõi thi hành pháp luật, đặc biệt là kinh phí cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật như: công tác kiểm tra, điều tra, khảo sát, thống kê… Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật trong hành nghề luật sư.

Thứ hai, Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị điều chỉnh hoặc bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp, chồng chéo.

Thứ ba, Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thường xuyên và kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản nghiệp vụ chuyên ngành đến toàn thể cán bộ, công chức; nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân.

Thứ tư, Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các Bộ, ngành Trung ương và địa phương trong công tác theo dõi thi hành pháp luật; thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật ở địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

3.1.3. Đảm bảo dân chủ , minh bacḥ, cạnh tranh trong hoạt động nghề nghiêp̣ của luật sư Luận văn: Giải pháp vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư.

Trước hết, Nhà nước cần đầu tư và tập trung đào tạo đội ngũ chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư ở Việt Nam. Phải thường xuyên mở các lớp tập huấn các cấp để những người xử lý các vi phạm hành chính trực tiếp trong thực tiễn hành nghề luật sư được trao đổi và học hỏi thêm kinh nghiệm lẫn nhau. Cần tổ chức các hội nghị để tạo cơ hôi cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính được nghe các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giới thiệu, trao đổi cụ thể về nguyên tắc cũng như các tình huống cụ thể xảy ra trên các địa bàn. Đồng thời qua đó cũng phổ biến các nội dung như trách nhiệm của UBND các cấp; nhiệm vụ của cơ quan tư pháp các cấp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; một số vấn đề chung về xử lý vi phạm hành chính… Hội nghị tập huấn cũng là diễn đàn để trao đổi thảo luận, bàn bạc về những tình huống khó khăn, phức tạp và những vấn đề của các địa phương trong quá trình thực thi pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư, để qua đó đề xuất giải pháp nhằm cùng nhau giải quyết những vướng mắc.

Thường xuyên tổ chức lớp học và trao đổi về chuyên môn xử phạt vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư giữa các cơ quan có thẩm quyền liên quan với các nhà chuyên gia luật học để cùng nhau đưa ra giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm hạn chế tối đa các vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư.

Trong thực tế, không ít luật sư đã phải ngồi tù vì chạy án và đồng phạm với họ là những người tiến hành tố tụng, dù hiện chưa đến 20% vụ án có người bào chữa, đại diện trước tòa. Dù quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư đã đưa ra quy định cấm luật sư nhận tiền khác ngoài thù lao, cấm hứa hẹn về kết quả, cấm hứa hẹn với khách hàng về việc có quan hệ với cơ quan tố tụng, cấm môi giới khách hàng để có hoa hồng, cấm thông qua trung gian hoặc câu kết người tiến hành tố tụng để lôi kéo họ vào làm việc trái pháp luật trong quá trình giải quyết vụ việc; nhưng trên thực tế, các hành vi này vẫn diễn ra thường xuyên và không còn mới lạ trong ngành Tư pháp. Luận văn: Giải pháp vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là pháp luật hiện hành còn thiếu các quy định về chống tham nhũng trong hành nghề luật sư. Từ các phân tích trên, ngoài việc bị kiểm soát bởi bản thân là thành viên của các đoàn luật sư, có lẽ kiểm soát liêm chính với luật sư tốt nhất chính là người dân, những người bỏ tiền ra sử dụng dịch vụ pháp lý. Trong đó, điều quan trọng là chính bản thân mỗi người khi tìm đến luật sư do gặp phải các vấn đề pháp lý cần phải hiểu, việc “mua bán công lý” là phạm tội và khó che giấu được, không ý thức được điều này, chính họ lại trở thành người tiếp tay và tạo điều kiện để các tệ nạn trong ngành Tư pháp diễn ra trong cuộc sống.

Hiện, “Đề án phòng, chống tiêu cực trong hoạt động luật sư” đang được Liên đoàn luật sư Việt Nam trình Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương cho ý kiến trước khi thông qua.Theo đó, Đề án đặc biệt chú trọng đến giải pháp đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và thực hiện Quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư, đặc biệt là tới các luật sư mới vào nghề để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư ngay từ “gốc” nhận thức.

Hiện nay, Liên đoàn luật sư đang trong quá trình tiếp thu, xây dựng Quy chế giám sát luật sư nhằm tạo ra cơ chế hữu hiệu để thực hiện chức năng giám sát hành nghề luật sư. Qua công tác giám sát, Đoàn luật sư, Liên đoàn luật sư phát hiện kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lệch lạc của luật sư để có cảnh báo và biện pháp phòng ngừa, giáo dục, uốn nắn, cũng như có hình thức kỷ luật luật sư phù hợp.

Để bảo đảm việc xử lý đúng đắn, nghiêm minh đối với những vi phạm trong hành nghề luật sư, Liên đoàn luật sư tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Đoàn luật sư thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý kiên quyết, kịp thời, áp dụng chế tài phù hợp đối với các hành vi vi phạm; tăng cường sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực trong hành nghề luật sư.

Mặt khác, mô hình tố tụng cần được cải cách làm sao cho người tiến hành tố tụng và các cơ quan tiến hành tố tụng không thể và không có cơ hội làm sai hay vi phạm tố tụng, vi phạm pháp luật làm thiệt hại tới quyền lợi của những người tham gia tố tụng và tạo kẽ hở cho một số luật sư thực hiện các hành vi nêu trên.

Với những giải pháp hữu hiệu trong “Đề án phòng, chống tiêu cực trong hoạt động luật sư”, hy vọng sẽ góp phần căn bản để hạn chế từng bước những hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp luật sư từ phía các luật sư, và xa hơn là dần triệt tiêu những điều kiện phát sinh vi phạm hành chính nói riêng và tiêu cực trong hành nghề luật sư nói chung.

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luâṭ về vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư Luận văn: Giải pháp vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư.

3.2.1. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về vi phạm hành chính

3.2.1.1. Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được hiểu là phạm vi quyền lực nhà nước được giao cho cá nhân, tổ chức để áp dụng các hình thức xử phạt hành chính. Thẩm quyền xử phạt hành chính được xác định bởi những quyền hạn, nhiệm vụ cụ thể trong việc áp dụng hình thức xử phạt. Theo pháp luật hiện hành, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử phạt hành chính. Trong đó chủ yếu thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc về hệ thống cơ quan hành chính nhà nước.

Về cơ bản, thẩm quyền xử phạt theo pháp luật hiện hành được xác định theo ba nguyên tắc: thẩm quyền xử phạt xác định theo thẩm quyền quản lí; thẩm quyền xử phạt xác định theo mức tối đa của khung tiền phạt; thẩm quyền xử phạt xác định theo hình thức xử phạt. Tuy nhiên, vấn đề thẩm quyền xử phạt hành chính theo pháp luật hiện hành vẫn còn có những điểm chưa phù hợp và cần được sửa đổi, bổ sung.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 52 LXLVPHC quy định nguyên tắc phân định thẩm quyền xử phạt “trong trường hợp vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người thì việc xử phạt vi phạm hành chính do người thụ lý đầu tiên thực hiện”. Sự ghi nhận nguyên tắc này là minh chứng cho việc thừa nhận có thực trạng chồng chéo, trùng lắp thẩm quyền và đây được xem là giải pháp cho tình trạng chồng chéo, trùng lắp thẩm quyền của các chủ thể trong đó có thẩm quyền xử phạt. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến thực trạng các chủ thể tranh giành nhau trong việc xử phạt để giành lợi ích hoặc đùn đẩy trách nhiệm xử phạt cho nhau. Do đó, đây không phải là một giải pháp hay để xử lý thực trạng này. Luật cần phải quy định chặt chẽ, rõ ràng thẩm quyền quản lý (kể cả thẩm quyền được phân cấp) của các chức danh trên từng lĩnh vực, tránh sự chồng chéo, trùng lắp thẩm quyền quản lý. Một khi đã giải quyết ổn thỏa ở khâu xác định phạm vi thẩm quyền quản lý sẽ dẫn đến sự rõ ràng, minh bạch ở khâu xác định thẩm quyền xử lý vi phạm. Để làm được điều này, cần thực hiện các bước giải pháp sau:

Thứ nhất, cần phân cấp mạnh hơn cho các chức danh có thẩm quyền xử phạt cấp cơ sở bởi đó là lực lượng chủ yếu kiểm tra, phát hiện vi phạm. Việc tăng thẩm quyền về mức phạt cho các chức danh này phải đạt được hai mục đích là nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của họ và giảm tải cho các chức danh có thẩm quyền xử phạt ở cấp cao hơn.

Mức phạt tiền thuộc thẩm quyền của các chức danh không có vị trí lãnh đạo quá thấp. Việc quy định mức xử phạt tiền quá thấp cho các chức danh không có vị trí lãnh đạo đã dẫn đến thực tế là hầu hết các vụ việc đơn giản, có thể chỉ áp dụng phạt tiền đến trên 200.000 đồng, sau khi lập biên bản cũng phải gửi lên cấp có thẩm quyền cao hơn, làm mất thời gian và công sức cho cả người vi phạm và người xử phạt. Vấn đề này cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến nhiều sai phạm trong xử lí vi phạm hành chính nói chung. Mặt khác, hiện nay, có nhiều văn bản pháp luật về xử phạt hành chính, trong đó các chức danh công chức không có vị trí quản lí, lãnh đạo hoặc có vị trí quản lí nhưng ở cấp không cao thì thẩm quyền xử phạt của họ chỉ là hình thức. Bởi lẽ, trong văn bản đó không có vi phạm hành chính nào được quy định có mức phạt tiền thuộc thẩm quyền của họ.

Thứ hai, thẩm quyền xử phạt hành chính bị hạn chế bởi khung tiền phạt giãn cách quá xa giữa mức tối thiểu và mức tối đa. Trong các văn bản pháp luật hiện hành về xử lí hành chính, rất phổ biến tình trạng quy định khung tiền phạt giãn cách quá xa giữa mức tối thiểu và tối đa, trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp khung tiền phạt được quy định là từ 1.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Tất cả những hành vi có mức phạt như trên đều phải dồn lên chủ tịch UBND cấp tỉnh, mặc dù thẩm quyền xử phạt của chủ tịch UBND cấp huyện hiện nay là đến 50.000.000 đồng. Quy định về khung tiền phạt giãn cách quá xa dẫn đến tình trạng dồn rất nhiều vụ việc lên cấp trên đợi xử lí mặc dù tính chất hành vi vi phạm hành chính không đến mức cần có sự quyết định của cấp có thẩm quyền cao hơn. Mặt khác khung tiền phạt giãn cách quá xa có thể là nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật của các chủ thể có thẩm quyền xử phạt. Luận văn: Giải pháp vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư.

Thứ ba, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cần gắn với thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Nên quy định theo hướng các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đều có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và xác định rõ biện pháp khắc phục hậu quả gắn với hành vi vi phạm.

Thứ tư, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định thẩm quyền xử phạt cần giảm bớt số lượng các chức danh cùng có thẩm quyền xử phạt đối với một loại hành vi vi phạm. Cần nghiên cứu khả năng mỗi loại hành vi vi phạm hành chính chỉ nên giao cho một hoặc hai chức danh có thẩm quyền xử phạt.

Thứ năm, cần bổ sung các chức danh và cơ quan phù hợp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành nghề luật sư. Để xử phạt được hành vi vi phạm trong lĩnh vực này phải có nghiệp vụ chuyên sâu, tính nghề nghiệp cao trong lĩnh vực này để phát hiện, xử lý kịp thời, không bỏ lọt hành vi vi phạm. Cục bổ trợ tư pháp là những cơ quan quản lý trực tiếp hoạt động của luật sư nên việc quy định cơ quan này có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực hành nghề luật sư là hợp lý.

3.2.1.2. Bổ sung và hoàn thiện quy định về hành vi vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư

Cần quy định cụ thể hơn về các hành vi vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư ở Việt Nam. Cụ thể cần giải thích rõ các khái niệm còn mơ hồ, chung chung. Các hành vi vi phạm phải được mô tả chi tiết để người có thẩm quyền dễ dàng xác định và áp dụng hình phạt phù hợp, ngoài ra cũng cần bổ sung thêm các hành vi vi phạm hành chính diễn ra nhiều trên thực tiễn đời sống trong hành nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay như không lập hóa đơn cho khách hàng khi thanh lý hợp đồng, không thông báo cho Đoàn luật sư về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động,…

3.2.1.3. Chế tài xử phạt hành chính Luận văn: Giải pháp vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư.

Trong hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, việc đề được ra hệ thống các hình thức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả (gọi chung là các chế tài xử phạt hành chính) đầy đủ, hợp lí có hiệu lực và hiệu quả cao có ý nghĩa quan trọng. Thời gian qua, cùng với quá trình đẩy mạnh và tăng cường hoạt động xử phạt hành chính bảo đảm cho việc quản lí nhà nước có hiệu lực, một hệ thống các chế tài xử phạt đã được xây dựng và hoàn thiện, đặc biệt đã có những thay đổi thể hiện rõ tính giáo dục, tinh thần nhân đạo và tôn trong các quyền tự do dân chủ của công dân phù hợp với điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền, hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng, hệ thống chế tài này đã và đang bộc lộ những khiếm khuyết, bất cập, hạn chế như còn lẫn lộn giữa các hình thức phạt chính, phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả; các điều kiện để áp dụng từng chế tài chưa quy định đầy đủ và thống nhất. Đặc biệt, chỉ với hai hình thức phạt chính (cảnh cáo, phạt tiền), một hình thức vừa phạt chính vừa bổ sung (trục xuất), hai hình thức phạt bổ sung và bốn biện pháp khôi phục có thể nói là không phải lúc nào cũng đủ để áp dụng tương xứng với hành vi, mức độ, tính chất của vi phạm hành chính và vì vậy việc xử phạt, ngay cả phạt tiền ở mức cao không phải bao giờ cũng đem lại hiệu quả mong muốn. Tình hình đó đòi hỏi phải có sự nghiên cứu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống chế tài này.

  • Cảnh cáo

Theo pháp luật hiện hành, hình thức cảnh cáo là hình thức phạt chính, áp dụng đối với các vi phạm có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp, chủ yếu mang tính giáo dục. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đều có thẩm quyền áp dụng hình thức cảnh cáo. Tuy nhiên, nếu hình thức phạt cảnh cáo hành chính chỉ dừng ở mức độ quy định như hiện nay thì hiệu quả áp dụng hình thức xử phạt này sẽ không cao. Nên quy định buộc các chủ thể có thẩm quyền xử phạt phải thông báo việc xử phạt cảnh cáo về cơ quan, đơn vị công tác hoặc nơi cư trú của cá nhân vi phạm. Việc thông báo này sẽ tác động tích cực hơn đến tâm lí của đối tượng vi phạm. Ngoài ra thì pháp luật cũng cần quy định cụ thể về số lần bị phạt cảnh cáo để có thể bị áp dụng biện pháp xử lí nghiêm khắc hơn. Đồng thời với việc bổ sung quy định trên, Nhà nước nên đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin trong việc quản lí xử phạt hành chính để có thể tra cứu số lần xử phạt nhằm xác định tính chất tái phạm, áp dụng quy định về tình tiết tăng nặng.

  • Phạt tiền

Phạt tiền là hình thức phạt chính được áp dụng đối với hầu hết các loại phạm hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lí. Bản chất của phạt tiền là sự tác động đến lợi ích vật chất của người vi phạm mà cụ thể là buộc đối tượng vi phạm phải nộp khoản tiền nhất định, sung vào công quỹ nhà nước. Luận văn: Giải pháp vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư.

Theo quy định tại Điều 23 LXLVPHC 2012, mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm hành chính tối thiểu là 50.000 đồng, mức phạt tối đa là 1.000.000.000 đồng. Điểm c Khoản 1 Điều 24 LXLVPHC 2012 quy định về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý nhà nước đới với cá nhân về bổ trợ tư pháp là đến 50.000.000 đồng.

Xung quanh vấn đề nâng cao mức tiền phạt hành chính, có nhiều ý kiến trái chiều. Một trong những ý kiến gây sự chú ý đó là không nên xác định mức phạt tiền cứng như hiện nay mà nên quy định theo mức lương. Như vậy, mức phạt tiền sẽ có sự thay đổi cùng với sự thay đổi của mức lương tối thiểu, đảm bảo được tính linh hoạt, không lạc hậu. Xem xét lại, việc xác định mức phạt tiền theo mức lương tối thiểu cũng có điểm hạn chế. Đa phần dân cư Việt Nam sinh sống bằng nghề nông , số người hưởng lương từ ngân sách và người có thu nhập cao ở thành thị không nhiều. Mặt khác, mức lương tối thiểu đối với khu vực nhà nước và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước được pháp luật quy định khác nhau. Xác định mức phạt tiền hành chính theo mức lương tối thiểu cũng có thể gây khó khăn nhất định về kĩ thuật trong việc xác định mức phạt tiền trong thực tế. Hơn nữa, nếu mức phạt tiền hành chính đối với hành vi vi phạm nhất định lên tới hàng tỉ đồng thì việc xác định số lần gấp mức lương tối thiểu, có thể sẽ gây phản cảm đối với xã hội trong bối cảnh hiện nay, khi mà mức lương tối thiểu ở các khu vực đều quá thấp so với nhu cầu phục vụ đời sống người lao động. Trong khi đó, vi phạm hành chính là vi phạm pháp luật xảy ra thường xuyên ở mọi nơi và trong bất kì lĩnh vực nào của đời sống xã hội. Vì vậy, không nên tăng mức phạt tiền hành chính lên quá cao. Điều quan trọng là cần xác định mức phạt tiền phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của vi phạm hành chính. Cần tôn trọng ranh giới giữa vi phạm hành chính và tội phạm.

  • Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký hành nghề luật sư hoặc giấy phép hành nghề luật sư

Tước quyền sử dụng giấy phép là thu hồi giấy phép mà Nhà nước đã trao cho cá nhân, tổ chức được phép khai thác, sử dụng các quyền, lợi ích phù hợp với nội dung của giấy phép. Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề là việc không công nhận giá trị của chứng chỉ hành nghề, người vi phạm không được thực hiện những hoạt động ngành nghề mà chứng chỉ hành nghề đó đã xác nhận.

Về nội dung, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề nhằm triệt tiêu điều kiện mà người vi phạm đã sử dụng là phương tiện thực hiện vi phạm. Hình thức xử phạt này đồng thời mang tính phòng ngừa, ngăn chặn và tính cưỡng chế làm bất lợi về lợi ích vật chất và tinh thần. Đây là hình thức xử phạt bổ sung, chỉ được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính là phạt tiền. Hình thức xử phạt bổ sung này được đánh giá là khá nghiêm khắc, để lại hậu quả tương đối nặng nề cho người vi phạm. Chẳng hạn, người vi phạm bị tước giấy phép hành nghề luật sư sẽ bị mất đi nguồn thu nhập trong tương lai. Tuy nhiên, đối với hình thức tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, pháp luật cần quy định cụ thể những trường hợp áp dụng tước quyền không thời hạn và những trường hợp chỉ áp dụng tước quyền có thời hạn.

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính Hình thức xử phạt bổ sung này tước đi quyền sở hữu của chủ thể vi phạm, tác động vào lợi ích kinh tế của chủ thể đó và cũng có tác dụng ngăn ngừa chủ thể này tiếp tục thực hiện vi phạm. Hiện nay, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm được quy định là hình thức phạt bổ sung. Tuy nhiên, trong văn bản pháp luật khác lại quy định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm được áp dụng như biện pháp khắc phục hậu quả. Việc không thống nhất này dẫn đến áp dụng không đúng pháp luật. Nếu được xác định là phạt bổ sung thì tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm phải được áp dụng kèm theo hình thức phạt chính. Khi đã hết thời hiệu xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt không được ra quyết định xử phạt (gồm cả phạt chính và phạt bổ sung). Do đó nên tuỳ theo từng trường hợp mà tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm được áp dụng với tính chất là phạt bổ sung hay biện pháp khắc phục hậu quả để đáp ứng tính linh hoạt trong xử lí vi phạm hành chính. Khi hết thời hiệu xử phạt, tang vật, phương tiện vi phạm có thể bị tịch thu với tính chất là biện pháp khắc phục hậu quả bởi một quyết định độc lập. Luận văn: Giải pháp vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư.

Có thể thấy, công tác xử lý vi phạm hành chính là một hoạt động khá phức tạp, nếu làm tốt sẽ góp phần ổn định đời sống xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Để công tác này thực sự chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bên cạnh việc cần phải có hệ thống pháp luật đồng bộ, hoàn thiện với cơ chế thực thi thông suốt, các cấp, các ngành, các địa phương cần quan tâm, phối hợp chặt chẽ và triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp nêu trên.

3.2.2. Thể chế hoa cac nguyên tắc trong hoaṭ đông̣ nghề nghiêp̣ cùa  luật sư

Luật sư phải tuân thủ các nhóm nguyên tắc cơ bản khi hành nghề là:

Tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật; Tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam; Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.; Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư. Trong luật đã nêu rõ các nguyên tắc mà luật sư cần tuân theo, vì vậy, việc còn lại của các cơ quan, tổ chức quản lý là phải tuyên truyền, giáo dục các nguyên tắc này đến từng cá nhân, cơ quan hành nghề luật sư nhằm đảm bảo nó được tuân theo trên thực tế.

Nhận thức rõ để đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong điều kiện hội nhập quốc tế, cần có những giải pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp của đội ngũ luật sư. Do đó, phải đề ra biện pháp khắc phục những yếu kém, những “lỗ hổng” về chuyên môn, những biểu hiện trái đạo đức nghề nghiệp luật sư, Các tổ chức xã hội – nghề nghiệp chịu trách nhiệm quản lý phải lấy mục tiêu chính là xây dựng đội ngũ luật sư Việt Nam có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn ngang tầm luật sư khu vực và thế giới.

Liên đoàn luật sư Việt Nam cần chủ trương hợp tác quốc tế, hội nhập trên cơ sở đa dạng hóa, đa phương hóa nhưng phải phù hợp tôn chỉ, mục đích của Liên đoàn Luật sư, bảo đảm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta. Ví dụ như tập trung xây dựng mối quan hệ giao lưu, hợp tác quốc tế giữa Liên đoàn Luật sư và các tổ chức luật sư quốc tế khác nhằm học tập và trao đổi kinh nghiệm về quản lý luật sư nói chung và vấn đề phạm hành chính trong hành nghề luật sư nói riêng.

3.2.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện pháp luật về vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư Luận văn: Giải pháp vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư.

Từ thực tiễn nêu trên, để việc triển khai thi hành pháp luật về vi phạm hành chính đối với luật sư được hiệu quả, cần kiến nghị Nghiên cứu và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền phân cấp quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư giữa Trung ương và cấp tỉnh; giữa cấp tỉnh và cấp huyện triệt để, cụ thể hơn nữa để phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương.

Kịp thời hoàn thiện thể chế của địa phương: Các cơ quan, đơn vị liên quan cần tăng cường và phối hợp tốt với cơ quan tư pháp địa phương để rà soát lại tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra: Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền của địa phương, nhất là cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cần quan tâm và thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính cho các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính tại địa phương, đặc biệt là ở cấp xã; đồng thời tăng cường hơn nữa trong công tác kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để phát sinh trường hợp khiếu nại, tố cáo do hành vi vi phạm gây ra.

Đảm bảo các điều kiện cho việc thi hành pháp luật: Thường xuyên quan tâm và củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác xử lý phạm hành chính tại các đơn vị, địa phương và các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ.

Cần tăng cường theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên đoàn luật sư Việt Nam, các Đoàn luật sư thực hiện Luật luật sư; chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật, hướng dẫn, giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của địa phương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động luật sư và hành nghề luật sư. Luận văn: Giải pháp vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; tăng cường năng lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác bổ trợ tư pháp ở địa phương, đẩy mạnh tin học hóa hoạt động quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư nhằm kịp thời phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính nói riêng và vi phạm pháp luật nói chung. Phát huy và tăng cường vai trò tự quản của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trong việc nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan về vai trò, vị trí của luật sư; tìm kiếm, nâng cao cơ hội tham gia giải quyết các vụ việc của luật sư.

Có thể thấy, cùng với sự phát triển ngày càng nhanh của xã hội thì yêu cầu và đòi hỏi của xã hội về chất lượng dịch vụ pháp lý, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp đối với luật sư cũng ngày càng cao; cạnh tranh trên thị trường dịch vụ pháp lý trong nước ngày càng gay gắt. Trong khi đó, nhận thức của một bộ phận người dân và cán bộ về vai trò, vị trí của luật sư chưa đầy đủ là nguyên nhân gây khó khăn cho hoạt động của luật sư. Do đó, cần tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao vai trò của tổ chức, hoạt động luật sư; đặt trọng tâm vào việc nâng cao vị thế của Liên đoàn Luật sư Việt Nam với tính đặc thù, tính chính trị rõ nét, tạo điều kiện cho Liên đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao với vai trò là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân với giới luật sư. Việc củng cố, kiện toàn tổ chức, hoàn thiện cơ chế tự quản thống nhất của Liên đoàn trên cơ sở bảo đảm thực thi nguyên tắc kết hợp với quản lý nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng.

Tiểu kết chương 3

Từ việc nghiên cứu những vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư ở các chương 1, chương 2 và nhu cầu cấp bách đang đặt ra đòi hỏi phải xác định được những định hướng và đưa ra giải pháp cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý, xử lý vi phạm và phổ biến về vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư nói riêng và luật xử lý vi phạm hành chính nói chung. Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả trong việc xem xét, giải quyết, xử lý các vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư phải quán triệt theo đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt nam và Nhà nước ta về xây dựng đội ngũ luật sư đúng với chức năng cũng như sứ mạng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, tham gia tích cực trong việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chương 3 đã đề xuất một số giải pháp tập trung vào việc xây dựng pháp luật về vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư toàn diện, thống nhất và đồng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư; đẩy mạnh công tác theo dõi và quản lý việc thực hiện pháp luật về vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư, bảo đảm dân chủ, minh bạch trong hành nghề luật sư ở Việt Nam. Cụ thể là hoàn thiện quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư; bổ sung và hoàn thiện quy định về hành vi vi phạm hành chính và chế tài xử phạt hành chính trong hành nghề luật sư; tổ chức thực hiện có hiệu quả LXLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành xử lý vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư. Các giải pháp này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và cần được thực hiện một cách đồng bộ và liên tục để đạt hiệu quả tốt nhất.

́T LUÂṆ Luận văn: Giải pháp vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư.

Nhìn tổng thể hệ thống pháp lý của Việt Nam theo cách tiếp cận mang tính lịch sử và trải nghiệm chúng ta có thể rút ra điểm mấu chốt cho sự xuất hiện của pháp luật và văn hóa pháp lý tựu trung lại là những giá trị và chuẩn mực ứng xử hướng đến việc tôn trọng và bảo vệ quyền con người trong hoạt động tư pháp. Mỗi một vị trí hoạt động trong hệ thống tư pháp đều góp phần làm nên hình thái của hệ thống pháp luật, luật sư với vai trò là người hướng dẫn và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho công dân, ngoài việc mỗi cá nhân phải có nhận thức riêng về trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của nghề luật sư, còn phải có một hệ thống quy chế để đảm bảo hành nghề luật sư làm đúng sứ mạng của mình, đặc biệt là pháp luật về vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư.

Hệ thống pháp luật về vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư ở Việt Nam tựu chung là sự kết hợp giữa các quy phạm pháp luật hành chính và văn hóa nghề nghiệp của luật sư. Nói như vậy nghĩa là hệ thống đó được cấu thành dựa trên các đặc điểm nghề nghiệp nói chung và đạo đức ứng xử của nghề luật sư nói riêng. Xem xét về vấn đề này không tránh khỏi phải liên hệ với lịch sử hình thành và phát triển của đội ngũ luật sư và các quy tắc ứng xử nghề nghiệp ở Việt Nam và các nước khác trên thế giới, thậm chí là cả văn hóa đạo đức của người Việt Nam từ xưa đến nay. Cần nhận thức đúng và đầy đủ về nó như vậy mới có thể phân tích và rút ra được những giải pháp để hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện tại.

Các quy định về vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư chính là cơ sở pháp lý để xem xét trách nhiệm hành chính đối với những vi phạm hành chính và bảo đảm hoạt động của mỗi luật sư tuân thủ pháp luật về luật sư và hành nghề luât sư; đồng thời có tác dụng tăng cường trách nhiệm của luật sư trong khi hành nghề. Nắm được tầm quan trọng của các quy định về vi phạm hành chính và vai trò, sức tác động của hoạt động luật sư đến tổng thể ngành Tư pháp, mục tiêu trước mắt của Đảng và Nhà nước ta là cần: Thứ nhất, xây dưng̣ pháp luâṭ về vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư một cách toàn diêṇ, thống nhất, đồng bô,̣ phù hợp với thời kỳ hội nhập . Thứ hai, xây dưng̣ pháp luật về vi phạm hành chính phù hơp̣ với cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Thứ ba, phải đảm bảo dân chủ, minh bacḥ, cạnh tranh trong hoạt đông̣ nghề nghiêp̣ của luật sư.

Thông qua các phân tích, đánh giá cũng như thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật của Nghị định 110/2013/NĐ-CP , Luật luật sư 2006 được sửa đổi bổ sug năm 2012 và Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, đồng thời rút ra các bài học từ các nước phát triển mạnh mẽ về nghề luật sư; Những giải pháp hoàn thiện được vạch ra là: Nhâṇ thức, thể chế hóa các nguyên tắc trong hoaṭ đông̣ nghề nghiêp̣ của luật sư; tiếp tục sửa đổi, bổ sung pháp luật về vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư; và cuối cùng là phải Tổ chức có hiệu quả hoạt động áp dụng pháp luật về vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư. Việc sửa đổi, ban hành pháp luật luôn phải đi kèm với hoạt động áp dụng pháp luật, có kiểm tra, giám sát để hình thành cơ sở pháp lý, không chừa lại những “lỗ hổng” pháp luật để các hành vi vi phạm tiếp diễn trong cuộc sống. Thanh lọc chất lượng đội ngũ hành nghề luật sư chính là đòn bẩy tạo nên môi trường pháp lý và một ngành Tư pháp trong sạch, vững mạnh, liêm chính.

Ngày nay công việc của luật sư phải đáp ứng hai yêu cầu: Một mặt vừa bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng; một mặt phải làm việc trên cơ sở tuân thủ pháp luật, bảo đảm công lý, phát huy đạo đức xã hội… Bên cạnh giải pháp cụ thể về xây dựng và hoàn thiện pháp luật, tạo môi trường pháp lý an toàn cho luật sư hành nghề như đã nêu ở trên, cần nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư trong việc góp phần bảo vệ công lý, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Với các giải pháp và phương hướng đã đề ra, cùng sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng giữa cán bộ và người dân trên cả nước, hy vọng trong tương lai, pháp luật về vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư sẽ sớm được hoàn thiện hơn, đưa nghề luật sư nói riêng và nền tư pháp nói chung của Việt Nam theo kịp sự phát triển và toàn cầu hóa của đất nước ta. Luận văn: Giải pháp vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Pháp luật về vi phạm hành chính trong nghề luật sư

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993