Luận văn: Giáo dục pháp luật về quốc phòng cho sinh viên

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Giáo dục pháp luật về quốc phòng cho sinh viên hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Giáo dục pháp luật về quốc phòng, an ninh cho sinh viên từ thực tiễn ĐHQG TP.HCM dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong những năm qua, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng đi vào chiều sâu, sức mạnh tổng hợp và uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng nâng cao, tạo tiền đề để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Tuy nhiên, nước ta vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn những nhân tố dễ gây mất ổn định; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục chống phá ngày càng tinh vi, nguy hiểm, phức tạp; tình hình tư tưởng trong Đảng và tâm trạng của nhân dân, bên cạnh mặt tích cực là cơ bản, cũng có những biểu hiện đáng lo ngại. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, sinh viên với lực lượng hùng hậu, là tầng lớp tri thức đi đầu trong xung kích, sáng tạo có vai trò và trách nhiệm to lớn để thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Do vậy, trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh cho toàn dân nói chung và sinh viên nói riêng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên đã được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm. Qua các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, Bộ Chính trị đã ban hành các văn bản về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh như Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới: “Giáo dục quốc phòng và an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường giáo dục quốc phòng an ninh là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, Nhà nước và toàn xã hội,…Chú trọng giáo dục lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh, lòng tự tôn dân tộc, ý thức sống và làm việc theo pháp luật…”.

Để cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, liên tục trong những năm qua Quốc hội và chính phủ đã ban hành và tổ chức triển khai nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giáo dục pháp luật về QP&AN như Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Luật giáo dục QP&AN năm 2013, Nghị định số 13/2014/NĐ- CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của chính phủ về qui định chi tiết biện pháp thi hành Luật GDQP&AN, Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục QP&AN cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020”, Thông tư Liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Bộ Quốc phòng Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tổ chức hoạt động của trung tâm GDQP&AN liên kết giáo dục QP&AN của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học…

Để đáp ứng kỳ vọng của chính phủ nhằm kiến tạo một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học – công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, làm nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 1995, hướng theo mô hình đô thị đại học hiện đại, ĐHQG TP.HCM là một trong những cơ sở giáo dục lớn nhất Việt Nam, với 27 đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trực thuộc, trong đó có Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 69.000 sinh viên đại học chính quy; chương trình đào tạo gồm 138 ngành và nhóm ngành thuộc các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn, khoa học kinh tế, khoa học sức khỏe, nông nghiệp, quốc phòng và an ninh. Qua 25 năm hình thành và phát triển, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến xây dựng một hệ thống đại học hàng đầu Châu Á, nơi hội tụ của khoa học, công nghệ, văn hóa và tri thức Việt Nam. Luận văn: Giáo dục pháp luật về quốc phòng cho sinh viên.

Với tư cách là đơn vị trực thuộc của ĐHQG TP.HCM, thực hiện nhiệm vụ được giao và theo phân luồng liên kết giáo dục QP&AN đối với các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học; hàng năm, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh đào tạo cho khoảng 40.000 sinh viên trong và ngoài hệ thống ĐHQG TP.HCM. Qua tổng hợp kết quả giảng dạy trong những năm gần đây, quy mô đào tạo giáo dục pháp luật về QP&AN của Trung tâm ngày càng tăng lên, cần phải có sự thay đổi lớn về cơ sở đào tạo, đội ngũ giảng viên, chương trình, phương tiện, trang thiết bị giảng dạy cho môn học phù hợp; mặt khác, thực hiện yêu cầu tinh gọn, nâng chất lượng nên tổ chức biên chế quân đội có sự điều chỉnh giảm lực lượng thường trực, hiện đã giải thể các trường quân sự cấp tỉnh, dẫn đến hệ thống các trung tâm giáo dục QP&AN giảm theo, giảng viên là sĩ quan quân đội biệt phái cũng giảm dần theo lộ trình. Từ đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phải thay đổi cho phù hợp thực tiễn, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật về QP&AN trong tình hình mới.

Từ thực tiễn nêu trên, việc nghiên cứu và lựa chọn đề tài “Giáo dục pháp luật về quốc phòng, an ninh cho sinh viên từ thực tiễn ĐHQG TP.HCM” là hết sức cần thiết và có ý nghĩa đối với sự phát triển của ĐHQG TP.HCM. Đồng thời, đáp ứng được yêu cầu nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục pháp luật về QP&AN cho sinh viên hiện nay theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Có rất nhiều quan điểm, nhiều đề tài nghiên cứu về giáo dục pháp luật nói chung và giáo dục pháp luật về quốc phòng, an ninh nói riêng. Trong đó, giáo dục pháp luật như giáo dục nhân cách, phẩm chất của một con người đã được nhiều tác giả bàn luận như Mác và Ăngghen đã xác định “…cũng như nhà nước, pháp luật là sản phẩm của sự phát triển xã hội. Pháp luật không phải là ý chí của thượng đế hay của một lực lượng siêu nhiên nào ngoài trái đất gán ghép vào xã hội. Pháp luật nảy sinh trong đời sống xã hội, là kết quả của sự biến đổi xã hội từ xã hội không có giai cấp sang xã hội có giai cấp”. Theo quan điểm Mác – Lênin thì “pháp luật ra đời và tồn tại gắn liền với xã hội có giai cấp, nó là sản phẩm của sự phát triển xã hội vừa mang tính khách quan (sinh ra do nhu cầu đòi hỏi của xã hội đã phát triển đến một giai đoạn nhất định) vừa mang tính chủ quan (phụ thuộc ý chí nhà nước, của giai cấp, lực lượng thống trị)”.

Nghiên cứu giáo dục pháp luật về QP&AN đã được các tác giả trong và ngoài nước đi sâu nghiên cứu, có thể giới thiệu đến các công trình nghiên cứu, bài viết tiêu biểu như sau: Luận văn: Giáo dục pháp luật về quốc phòng cho sinh viên.

Tác giả Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên (2018), trong bài viết “Luật Quốc phòng 2018 – Bước phát triển mới về tư duy bảo vệ Tổ quốc”, đã nêu lên thực tiễn hoạt động giáo dục quốc phòng những năm gần đây và những thách thức cho giáo dục pháp luật QP&AN trong các nhà trường, Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh trên cả nước, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, tác giả vẫn chưa đi sâu phân tích quá trình hoạt động giáo dục pháp luật về QP&AN cho sinh viên từ thực tiễn.

Đề tài cấp Nhà nước của tác giả PGS.TS.NGND Lê Minh Vụ (2006) với nghiên cứu “Đổi mới giáo dục quốc phòng trong hệ thống giáo dục quốc gia”. Trong đề tài nghiên cứu này, tác giả đã phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới giáo dục quốc phòng trong hệ thống giáo dục quốc gia, trong đó nhắc đến đổi mới Luật Giáo dục quốc phòng. Đề tài của ông đã đề xuất các giải pháp để thực hiện đổi mới trong Luật giáo dục quốc phòng. Đóng góp quan trọng của đề tài đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục QP&AN là sự phát hiện những bất cập, hạn chế trong việc thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng. Tuy nhiên, đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu công tác giáo dục quốc phòng trong hệ thống giáo dục quốc gia trước thời điểm có Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 có hiệu lực thi hành.

Tác giả TS. Lê Viết Duyên (23/02/2020) trong bài viết “Vận dụng nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhận diện tình hình thế giới hiện nay” đã chỉ ra những biến động nhanh chóng, khó lường cũng như những thành tựu to lớn của Cách mạng công nghiệp 4.0 và từ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giúp chúng ta nhìn rõ bản chất sự vận động của tình hình thế giới. Đó cũng là cơ sở vững chắc cho việc hoạch định, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, định hướng nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh phù hợp với tình hình đổi mới và hội nhập sâu rộng của đất nước ta.

Tác giả Lương Cường (13/02/2020) với bài viết trong Tạp chí Cộng sản “ Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, tác giả đã cụ thể hóa mục tiêu, của quan điểm trên; là bước tiến quan trọng, định hướng giáo dục một cách đồng bộ đường lối, quan điểm của Đảng, nhất là những tư duy, quan điểm mới về QP&AN, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, tác giả chưa nêu bật được vai trò, vị trí của thế hệ trẻ, nhất là của lực lượng sinh viên cũng như trách nhiệm của sinh viên trong việc nâng cao nhận thức thực thi pháp luật về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Tác giả Trung tướng Hoàng Châu Sơn (2012) trong bài viết “ Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật giáo dục quốc phòng và an ninh”, được tác giả đăng trên Tạp chí quốc phòng toàn dân, đã nêu lên được các cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn có ý nghĩa quan trọng góp phần ban hành Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2013. Những nội dung của bài viết này có giá trị thực tiễn sâu sắc, nếu vận dụng bổ sung vào luận văn và triển khai trong thực tiễn quản lý, giáo dục sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của sinh viên đối với nhiệm vụ củng cố nền QP&AN, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Luận văn: Giáo dục pháp luật về quốc phòng cho sinh viên.

Tóm lại, những công trình, tác phẩm nghiên cứu đã chỉ ra các cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò giáo dục pháp luật nói chung, cũng như giáo dục pháp luật QP&AN nói riêng, giới thiệu phương pháp tiếp cận sát với nội dung, đối tượng nghiên cứu. Tuy nhiên, chưa có công trình hay tác phẩm nào đề cập đến giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh cho sinh viên từ thực tiễn ĐHQG TP.HCM mang tính hệ thống và có chiều sâu, chính vì vậy đây là cơ sở để tác giả lựa chọn nghiên cứu nội dung đề tài.

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

3.1 Mục đích nghiên cứu

Luận văn làm rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về giáo dục QP&AN, được áp dụng cho sinh viên ĐHQG TP.HCM. Tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về quốc phòng an ninh, các yếu tố tác động và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả việc giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh cho sinh viên ĐHQG TP.HCM.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

  • Hệ thống hóa những cơ sở lý luận và pháp lý về thực hiện giáo dục pháp luật về QP&AN cho sinh viên ĐHQG TP.HCM.
  • Phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên từ thực tiễn ĐHQG TP.HCM.
  • Đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả giáo dục pháp luật về QP&AN cho sinh viên.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tượng nghiên cứu

Áp dụng cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học theo phân luồng liên kết đang theo học giáo dục pháp luật về QP&AN tại ĐHQG TP.HCM.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu việc thực hiện các quy phạm pháp luật về QP&AN cho sinh viên.

Về không gian: đánh giá thực tiễn trong hệ thống ĐHQG TP.HCM.

Về thời gian: từ tháng 01/2015 đến hết tháng 12/2019; ngoài ra, vẫn nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành.

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Luận văn: Giáo dục pháp luật về quốc phòng cho sinh viên.

5.1 Cơ sở lý luận

Luận văn nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về giáo dục QP&AN; đồng thời tác giả vận dụng quan điểm tiếp cận hệ thống – cấu trúc, quan điểm logic, lịch sử và quan điểm thực tiễn để xem xét, phân tích những vấn đề liên quan.

5.2. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp, so sánh, logic, kết hợp nghiên cứu của lý luận với tổng kết thực tiễn. Ngoài ra, còn sử dụng phương pháp điều tra xã hội học để thu nhập thêm các thông tin về thực hiện quy định pháp luật giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên từ thực tiễn ĐHQG TP.HCM.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn

6.1 Ý nghĩa lý luận

Luận văn hệ thống hóa lý thuyết về chính sách, pháp luật giáo dục quốc phòng an ninh, làm rõ cơ sở lý luận, cung cấp những luận cứ khoa học xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên tại ĐHQG TP.HCM góp phần làm phong phú thêm lý luận về giáo dục QP&AN sinh viên toàn quốc trong tình hình mới.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn

Luận văn chỉ ra một số hạn chế, bất cập trong hệ thống pháp luật về QP&AN cần được nghiên cứu một cách toàn diện, thấu đáo như: đề án đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục QP&AN; quyết định về phê duyệt quy hoạch hệ thống Trung tâm GDQP&AN giai đoạn 2015 – 2020 và những năm tiếp theo; quy định về cơ chế, quản lý học phí, quy định về giờ chuẩn của giảng viên; chương trình giáo dục QP&AN trong trường THSP, CĐSP và cơ sở giáo dục đại học… Từ đó cung cấp những luận cứ khoa học góp phần hoạch định chính sách, pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh, mang lại hiệu quả thiết thực nhằm đạt được mục tiêu giáo dục quốc phòng và an ninh đề ra trong hệ thống ĐHQG TP.HCM.

7. Kết cấu Luận văn: Giáo dục pháp luật về quốc phòng cho sinh viên.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo. Nội dung luận văn được bố cục theo 03 chương sau:

Chương 1: Những vấn đề lý luận giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh cho sinh viên.

Chương 2: Thực trạng giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 3: Phương hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh cho sinh viên từ thực tiễn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN

1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của giáo dục pháp luật về Quốc phòng và An ninh cho sinh viên

1.1.1. Giáo dục quốc phòng và an ninh

Giáo dục quốc phòng và an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường giáo dục QP&AN là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, được chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất từ trung ương đến địa phương bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng. Giáo dục QP&AN đối với học sinh, sinh viên ở các loại hình đào tạo được triển khai trong chương trình đào tạo chính khóa, thông qua giáo dục QP&AN đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của học sinh, sinh viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng – an ninh đã xác định: “Giáo dục quốc phòng – an ninh là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khóa trong chương trình giáo dục, đào tạo trung học phổ thông đến đại học và các trường chính trị, hành chính, đoàn thể”. Luận văn: Giáo dục pháp luật về quốc phòng cho sinh viên.

Có thể nói việc giáo dục quốc phòng và an ninh là quyền lợi và nghĩa vụ của toàn dân; trong đó, việc dạy và học môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên được xác định là một bộ phận, một nội dung quan trọng trong chương trình học của hệ thống giáo dục quốc dân. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng môn học, cần phải nắm vững và tuân theo những quy luật, nguyên tắc sư phạm chung mà khoa học giáo dục đã chỉ ra, đồng thời phải tính đến những đặc điểm riêng của môn học Giáo dục QP&AN để vận dụng những luận điểm sư phạm chung một cách sáng tạo, linh hoạt có hiệu quả.

Môn học giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên về kiến thức QP&AN để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức sống và làm việc theo pháp luật nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ những phân tích trên có thể hiểu: Giáo dục quốc phòng và an ninh là hoạt động có tổ chức, nhằm tác động có hệ thống đến ý thức, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bằng các biện pháp phù hợp với từng đối tượng, do toàn bộ hệ thống chính trị nước ta thực hiện.

Qua khái niệm nêu trên, ta cần làm rõ chủ thể giáo dục, đối tượng giáo dục gồm những cá nhân, tổ chức nào? Nội dung giáo dục là gì ? Hình thức giáo dục ra sao ?

1.1.1.1. Chủ thể và đối tượng giáo dục quốc phòng và an ninh

Giáo dục quốc phòng và an ninh là trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Chủ thể giáo dục QP&AN được xác định trước tiên là Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục QP&AN trong phạm vi cả nước; Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp chính phủ thực hiện quản lý về giáo dục QP&AN; Bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục QP&AN theo thẩm quyền; UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục QP&AN tại địa phương. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, có trách nhiệm phối hợp tổ chức phổ biến kiến thức QP&AN cho đoàn viên, hội viên của mình; Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp được thành lập ở trung ương, quân khu, cấp tỉnh, huyện, xã có chức năng phối hợp liên ngành làm tham mưu, tư vấn cho Đảng, chính quyền các cấp về công tác giáo dục QP&AN. Mặt khác người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thuộc quyền thực hiện quy định của pháp luật về giáo dục QP&AN.

Đối tượng giáo dục quốc phòng và an ninh được áp dụng tại nước ta hiện nay rất rộng, bao gồm cả cá nhân và tập thể, cả công nhân Việt Nam và người nước ngoài, như áp dụng cho các đối tượng là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam và tổ chức, cá nhân người nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm tuân theo quy định của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh và pháp luật có liên quan về quốc phòng và an ninh.

1.1.1.2. Nội dung và hình thức Luận văn: Giáo dục pháp luật về quốc phòng cho sinh viên.

Để công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đi vào chiều sâu, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; nội dung và hình thức giáo dục quốc phòng và an ninh phải phù hợp với từng đối tượng, thường xuyên được cập nhật, đổi mới đáp ứng kịp thời tình hình thực tiễn, nên nội dung và hình thức giáo dục pháp luật về QP&AN cũng rất đa dạng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện học tập, sinh sống của các đối tượng, các địa bàn, lĩnh vực hoạt động như giáo dục pháp luật về QP&AN trong nhà trường, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh.

Vì vậy, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong hệ thống giáo dục quốc dân được quy định cụ thể trong từng cấp học và loại hình đào tạo như giáo dục QP&AN đối với trường tiểu học, trung học cơ sở được thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các môn học trong chương trình, kết hợp với hoạt động ngoại khóa phù hợp với lứa tuổi, với nội dung là những hiểu biết ban đầu về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; đối với trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề thì giáo dục QP&AN là môn học chính khóa, tổ chức dạy và học theo phân phối chương trình, trong năm học, căn cứ vào điều kiện cụ thể, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức cho học sinh học tập ngoại khóa với nội dung và hình thức thích hợp với nội dung là những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, về lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc; đối với trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học cũng xác định là môn học chính khóa, được tổ chức dạy và học tập trong tại các trung tâm giáo dục QP&AN hoặc trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học; trong chương trình đào tạo, căn cứ vào điều kiện cụ thể phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức cho người học nghiên cứu, học tập ngoại khóa với nội dung và hình thức phù hợp; với nội dung là những kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lương vũ trang nhân dân, bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc; đối với các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội cũng xác định giáo dục QP&AN là môn học chính khóa, căn cứ chương trình khung của Bộ Quốc phòng và quy định của cơ quan có thẩm quyền mà trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội xây dựng và thực hiện chương trình, nội dung giáo dục QP&AN đối với người học trong trường; với nội dung học là quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh, nghệ thuật quân sự Việt Nam, tình hình nhiệm vụ QP&AN, khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, kết hợp kinh tế với QP&AN, kết hợp QP&AN với đối ngoại. Luận văn: Giáo dục pháp luật về quốc phòng cho sinh viên.

Ngoài việc giáo dục QP&AN trong nhà trường thì công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng khác cũng được Đảng, Chính phủ, và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, chương trình nội dung, hình thức, thời gian bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng được quy định cụ thể như sau: Bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối với đối tượng trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được thực hiện trong phạm vi cả nước, hình thức, nội dung bồi dưỡng phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý và yêu cầu nhiệm vụ, nội dung bồi dưỡng kiến thức QP&AN tập trung vào chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP&AN; đối với người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập phải tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN, riêng đối với người nước ngoài thì không áp dụng bồi dưỡng kiến thức QP&AN theo Khoản 4, Điều 15, Luật giáo dục QP&AN năm 2013; đối với cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư thì căn cứ chương trình khung của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh của địa phương, UBND cấp tỉnh xây dựng và thực hiện chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức QP&AN phù hợp với cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư như chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng họ tộc, nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật. Đồng thời, công tác phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân trong tình hình hiện nay được đầu tư, triển khai sâu rộng, linh hoạt kịp thời, đa dạng các hình thức như thông qua báo cáo viên, tuyên truyền viên và các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt cộng đồng dân cư, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức đoàn thể, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao, hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, lồng ghép vào các đợt gọi công dân nhập ngũ, ngày kỷ niệm, ngày truyền thống hoặc thông qua hoạt động của các cơ quan, tổ chức quản lý di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, khu bảo tồn thiên nhiên, khu tưởng niệm, đài kỷ niệm, nghĩa trang liệt sỹ, nhà truyền thống, nhà bảo tàng, cung văn hóa, thể thao thanh niên, thiếu niên, câu lạc bộ thể thao quốc phòng và các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương và cộng đồng dân cư; nội dung trọng tâm phổ biến kiến thức QP&AN là những hiểu biết cần thiết về độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nhiệm vụ QP&AN trong từng thời kỳ; phòng thủ dân sự; trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Điều cần lưu ý là mọi công dân có quyền và trách nhiệm học tập, nghiên cứu để nắm vững kiến thức QP&AN. Đồng thời công dân không được lợi dụng hoạt động giáo dục QP&AN để tuyên truyền xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiết lộ bí mật Nhà nước; tuyên truyền chính sách thù địch, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; cản trở việc thực hiện giáo dục QP&AN và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

1.1.2. Giáo dục pháp luật Luận văn: Giáo dục pháp luật về quốc phòng cho sinh viên.

Từ ngàn xưa, con người đã sử dụng giáo dục như là một công cụ để truyền bá tri thức, truyền dẫn những giá trị đạo đức nhằm xây dựng xã hội phát triển. Ở nước ta, phát triển giáo dục được xem là cơ sở để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, chiến lược phát triển con người theo định hướng XHCN; trong Cương lĩnh xây dựng đất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991), Đảng ta đã khẳng định: “ Giáo dục và đào tạo gắn liền với sự nghiệp phát triển kinh tế, phát triển khoa học, kỹ thuật, xây dựng nền văn hóa mới và con người mới”. Vai trò của giáo dục ngày càng tăng lên. cùng với sự khẳng định vai trò quyết định của con người trong phát triển kinh tế – xã hội.

Tuy nhiên, để xã hội phát triển đúng hướng, bền vững cần phải có sự điều chỉnh của pháp luật. Do đó, giáo dục pháp luật là yêu cầu bắt buộc, một nhu cầu thực tế nhằm xây dựng một xã hội có trật tự, kỷ cương, thượng tôn pháp luật, hướng con người thực hiện các quy phạm pháp luật và những quy chuẩn xã hội.

Từ những vấn đề nêu trên, có thể đưa ra khái niệm giáo dục pháp luật như sau: Giáo dục pháp luật là một dạng hoạt động có tổ chức, có mục đích, có tính định hướng của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và cá nhân (chủ thể giáo dục), tác động lên các đối tượng giáo dục một cách có hệ thống và thường xuyên nhằm hình thành ở họ tri thức pháp luật và hành vi xử sự phù hợp với quy định của pháp luật.

Qua khái niệm trên đã xác định chức năng giáo dục của pháp luật được thực hiện thông qua sự tác động của pháp luật vào ý thức của con người, vào hành vi của con người, hướng họ xử lý theo cách thức phù hợp với ý chí của Nhà nước. Chức năng giáo dục của pháp luật còn được thực hiện thông qua hoạt động xây dựng pháp luật, qua các hình thức giáo dục ý thức pháp luật và qua hoạt động áp dụng pháp luật trên thực tế.

Giáo dục pháp luật nhằm trang bị tri thức pháp luật; định hướng hành vi pháp luật và bồi dưỡng tình cảm, thái độ, trách nhiệm của công dân sống và làm việc phải tuân theo pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng để xây dựng xã hội văn minh, ấm no, hạnh phúc, xây dựng thái độ, tình cảm tôn trọng pháp luật và tạo thói quen tuân thủ pháp luật.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác này. Luận văn: Giáo dục pháp luật về quốc phòng cho sinh viên.

Vì vậy, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được xác định là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt và đảm bảo nguồn lực cần thiết thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Để thực hiện chức năng, mục tiêu phổ biến, giáo dục pháp luật một cách có hệ thống, thường xuyên và hiệu quả, cần xác định rõ chủ thể phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì chủ thể giáo dục pháp luật gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật; tùy theo từng đối tượng mà chủ thể phổ biến, giáo dục pháp luật có thể là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Kiểm toán Nhà nước, chính quyền các cấp ở địa phương như Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; các tổ chức hành nghề về pháp luật, cơ sở đào tạo Luật, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp, các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; còn đối với cá nhân thì tùy theo phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình áp dụng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp.

Về đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật, đây là nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật khẳng định công dân Việt Nam, có quyền được thông tin về pháp luật và có trách nhiệm chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật. Trong quá trình thực hiện cần chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ven biển, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân.

Về nguyên tắc nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phải bao quát tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành. Nhưng do số lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành rất nhiều, liên quan đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nên để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, thiết thực thì cần lựa chọn các lĩnh vực liên quan trực tiếp, thường xuyên đến đời sống và hoạt động nghề nghiệp của người dân hoặc tác động trực tiếp đến những ngành, lĩnh vực nhất định, phù hợp với tình hình thực tiễn trên từng địa bàn cụ thể. Do đó, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật đã quy định nội dung phổ biến, giáo dục là quy định của Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là quy định của pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế khác.

Bên cạnh các quy định của pháp luật, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật còn bao gồm tuyên truyền, giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; những gương người tốt việc tốt trong thực hiện pháp luật nhằm góp phần tạo niềm tin vào pháp luật, xây dựng con người mới vừa có hiểu biết pháp luật, vừa có được ý thức chấp hành pháp luật một cách tự giác. Luận văn: Giáo dục pháp luật về quốc phòng cho sinh viên.

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật đã quy định các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đa dạng, phong phú nhằm đáp ứng tốt nhất quyền lợi và nhu cầu tìm hiểu pháp luật cho mọi đối tượng trong xã hội, bảo đảm việc phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả.

1.1.3. Giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh

Giáo dục pháp luật về QP&AN là một bộ phận của giáo dục pháp luật nhằm duy trì trật tự xã hội trên lĩnh vực QP&AN, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh; hướng tới thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở nghiên cứu các thành tựu, công trình khoa học và vận dụng những nghiên cứu về truyền thống lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôi xin đưa ra khái niệm giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh như sau: “Giáo dục pháp luật về QP&AN là tổng thể những giá trị tri thức của con người về các vấn đề xây dựng, triển khai, áp dụng và thực thi các quy phạm pháp luật về QP&AN. Nó là một bộ phận của giáo dục quốc dân nhằm hướng đến giáo dục cho công dân lòng yêu nước, ý thức tự giác, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ QP&AN, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

Trong khái niệm giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh phải đảm bảo các cấu trúc khoa học như sau:

Giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh là một hệ thống tri thức của con người về vấn đề QP&AN được đúc kết, truyền lại cho các thế hệ. Trong lịch sử của nhân loại, giai cấp nào giữ địa vị thống trị xã hội cũng đều coi trọng củng cố QP&AN, xây dựng lực lượng vũ trang, chăm lo phòng thủ quốc gia, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước, để đảm bảo lợi ích của giai cấp thống trị nên pháp luật được ra đời, theo học thuyết Mác – Lênin, pháp luật chỉ phát sinh, tồn tại và phát triển trong xã hội có giai cấp.

Giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh là một bộ phận của giáo dục pháp luật quốc dân, do vậy nó phải đảm bảo từ các khâu: xây dựng pháp luật (soạn thảo), triển khai (sử dụng) và thực hiện pháp luật liên quan lĩnh vực QP&AN trong đời sống xã hội. Luận văn: Giáo dục pháp luật về quốc phòng cho sinh viên.

Mục đích giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh là nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, toàn diện; bảo vệ Đảng, bảo vệ sự tồn vong của chế độ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Qua thực hiện giáo dục pháp luật về QP&AN nhằm truyền bá những tri thức pháp luật liên quan đến quốc phòng và an ninh cho sinh viên, giúp sinh viên nâng cao kiến thức, nhận thức pháp luật về QP&AN, từ đó xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của công dân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, nhằm đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Có thể nói, nghiên cứu giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh cho sinh viên là một nhu cầu khách quan, có ý nghĩa thực tiễn cần tập trung nghiên cứu, tổ chức triển khai ngày càng tốt hơn. Từ những luận giải trên, để làm rõ nội hàm của khái niệm giáo dục pháp luật về QP&AN, tôi xin phép đề cập đến nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật về QP&AN cho sinh viên.

1.2. Nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật về QP&AN cho sinh viên. Luận văn: Giáo dục pháp luật về quốc phòng cho sinh viên.

1.2.1. Nội dung giáo dục pháp luật về QP&AN cho sinh viên.

Nội dung giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh rất đa dạng, phong phú, gồm những nội dung liên quan đến lĩnh vực quốc phòng và an ninh được thể hiện trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật như các Bộ Luật, Luật, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của các Bộ, Thông tư liên tịch giữa các Bộ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp… ngoài các văn bản quy phạm pháp luật, thì còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho sinh viên một số văn bản chuyên ngành (là văn bản hình thành trong quá trình thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của một ngành, lĩnh vực do người đứng đầu cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực quy định) hoặc văn bản hành chính (là văn bản hình thành trong quá trình chủ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức) có liên quan đến lĩnh vực QP&AN.

Do việc giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh là một nội dung của giáo dục pháp luật, nên hội đủ các tính chất của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh phải gắn liền, kết hợp chặt chẽ với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng… và các nội dung giáo dục khác trong tổng thể điều kiện kinh tế – xã hội đất nước. Do vậy giáo dục pháp luật về QP&AN không thể tách rời với giáo dục lý luận chính trị, một bộ phận của công tác tư tưởng.

1.2.2. Hình thức giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh

Hình thức giáo dục pháp luật về QP&AN cho sinh viên được thể hiện như: phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, thực hiện pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức (nhà trường, trung tâm), khu ký túc xá; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý hòa giải ở cơ sở; lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở; các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với từng hoạt động cụ thể mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể áp dụng để đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả.

Trong các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên, có những hình thức Nhà nước, xã hội thực hiện trách nhiệm chủ động phổ biến, giáo dục pháp luật cho công dân, đáp ứng quyền của công dân được thông tin về pháp luật, nhưng cũng có những hình thức để người dân thực hiện quyền yêu cầu Nhà nước cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, hoặc người dân chủ động tìm hiểu các vấn đề pháp luật cụ thể.

Tuy hình thức giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh tương tự như giáo dục pháp luật nói chung. Nhưng do đây là môn học đặc thù, nên việc vận dụng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh hết sức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của từng trường liên kết, từng đối tượng tham gia học tập, cũng như tùy thuộc vào tình hình thời tiết (mùa nắng hay mùa mưa), dịch bệnh để vận dụng cho hợp lý, mang lại hiệu quả thiết thực.

1.2.3. Phương pháp giáo dục pháp luật về QP&AN cho sinh viên Luận văn: Giáo dục pháp luật về quốc phòng cho sinh viên.

Với tư cách là một bộ phận giáo dục toàn dân, giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh giúp sinh viên nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật về QP&AN; vì vậy, đội ngũ giảng viên phải nắm vững, vận dụng phương pháp sư phạm phù hợp với nội dung, chương trình giáo dục pháp luật về QP&AN cho sinh viên. Để nâng cao chất lượng, cần mạnh dạn áp dụng phương pháp giảng dạy truyền thống với các phương pháp mới như phương pháp tư duy sáng tạo hoặc phương pháp giảng dạy tích cực. Ngoài ra, do ảnh hưởng của đại dịch covid 19 nên việc giảng dạy giáo dục pháp luật về QP&AN bằng phương pháp trực tuyến cũng được áp dụng trong thời gian gần đây.

Một điều không thể thiếu của giáo dục pháp luật về QP&AN là việc cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật, theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, đã xác định: “phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”; nên việc xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật được tập trung thực hiện, đến nay cơ bản đã hoàn thiện và đầy đủ, nhất là sự ra đời của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 đã tạo lập khuôn khổ pháp lý vững chắc cho lĩnh vực này, giúp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đồng bộ thống nhất, xuyên suốt trên phạm vi cả nước.

Ngoài ra, còn có quan điểm đồng nhất giáo dục pháp luật với tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quốc phòng và an ninh; tuy có những điểm tương đồng nhưng rõ ràng xét về mặt học thuật, về nội hàm, vai trò, tính chất hoạt động có sự khác nhau, cần phân biệt rạch ròi, cụ thể và nhất là cần phân biệt đúng, trúng đối tượng giáo dục được tác động thì mới mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, vẫn còn có quan điểm mang tính phiến diện, đó là chỉ công nhận việc dạy, học pháp luật về quốc phòng và an ninh trong các nhà trường mới là hoạt động giáo dục pháp luật, không công nhận các hình thức giáo dục pháp luật khác. Các quan điểm vừa nêu không phù hợp với cơ sở lý luận giáo dục pháp luật về QP&AN, cũng như không phù hợp với thực tiễn đất nước, cần giữ vững định hướng hoạt động, nghiên cứu đưa ra các luận điểm sắc bén phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực này. Luận văn: Giáo dục pháp luật về quốc phòng cho sinh viên.

Đối với sinh viên, với đặc điểm tâm sinh lý thanh niên đã tạo nên những ưu điểm là sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, xung kích trên mọi lĩnh vực, có tri thức; tuy nhiên, sinh viên cũng có nhược điểm là bồng bột, nóng vội nên dễ bị kích động, lôi kéo, thiếu chính chắn, thiếu kiên nhẫn nên dễ nản chí, dễ thất bại khi gặp trở ngại, khó khăn. Ngoài ra, với đặc điểm tâm lý xã hội của số đông thanh niên khi hoạt động, giao tiếp, tác động qua lại với nhau và với xã hội, được hình thành từ sự giáo dục của gia đình, nhà trường và điều kiện xã hội. Với những đặc điểm nêu trên, đòi hỏi cơ quan quản lý giáo dục phải xây dựng chương trình, phương pháp giảng dạy giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh phù hợp giới trẻ nhằm cuốn hút sự quan tâm, phát huy tích cực, sáng tạo và nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, thực thi pháp luật của sinh viên.

Tóm lại, cũng như các ngành giáo dục khác, giáo dục pháp luật về QP&AN nhằm xây dựng con người có tri thức, đạo đức để hướng đến xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương. Vì vậy, mối quan hệ giữa giáo dục pháp luật về QP&AN với các lĩnh vực giáo dục khác là quan hệ hỗ tương, gắn kết và bổ sung cho nhau nhằm xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và phát triển.

Tiểu kết luận chương 1

Giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh cho sinh viên là quá trình tác động có mục đích, có hệ thống, mang tính liên tục của các chủ thể quản lý giáo dục đến sinh viên, nhằm hình thành nên ý thức, thái độ và hành vi kỷ luật quân sự, góp phần phát triển toàn diện nhân cách sinh viên, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu giáo dục của đất nước.

Công tác giáo dục pháp luật về quốc phòng và an ninh cho sinh viên là một vấn đề hết sức cơ bản, quan trọng, không thể thiếu được trong nền giáo dục quốc dân, còn là yêu cầu tất yếu, là điều kiện cốt lõi nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần hình thành và phát triển nhân cách của sinh viên, đảm bảo cho sinh viên hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn luyện và hoạt động ngoại khóa trong chương trình, nội dung học tập. Do đó, hoạt động giáo dục pháp luật về QP&AN cho sinh viên cần được triển khai theo đúng quy định, tiến hành thường xuyên, liên tục theo nề nếp, kế hoạch đề ra và phối hợp chặt chẽ với các hoạt động giáo dục khác nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất. Luận văn: Giáo dục pháp luật về quốc phòng cho sinh viên.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Thực trạng giáo dục pháp luật về quốc phòng sinh viên

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Giáo dục pháp luật về quốc phòng cho sinh viên […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993