Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm đào tạo Viettel dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

Biện pháp quản lý học viên tại Trung tâm được biểu hiện thông qua chuỗi hành động, thao tác của chủ thể quản lý các cấp, của đội ngũ giảng viên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Trung tâm; sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng trong Trung tâm. Quản lý học viên được thực hiện thông qua việc sử dụng tổng hợp nhiều biện pháp khác nhau của các chủ thể quản lý, song chủ yếu là sự quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý học viên trong Trung tâm thông qua các hoạt động dạy –  học, giáo dục nhân cách, các hoạt động giao lưu, tác động của môi trường giáo dục – đào tạo, vai trò tự quản lý, tự giáo dục, tự rèn luyện của học viên. Để quản lý học viên chặt chẽ, có hiệu quả, đạt được mục đích đề ra, cần phải xác định được những biện pháp quản lý học viên trong Trung tâm.

2.1. Yêu cầu trong đề xuất biện pháp quản lý học viên tại Trung tâm Đào tạo Viettel

Thứ nhất, phải bảo đảm tính hệ thống, tính pháp lý và tính mục đích. Nghĩa là, các biện pháp quản lý học viên được đề xuất phải nằm trong cấu trúc hệ thống tổng hợp, liên hoàn, bảo đảm sự thống nhất, có mối quan hệ chặt chẽ tác động qua lại lẫn nhau, hỗ trợ bổ sung cho nhau trong quá trình quản lý. Tiếp đó, các biện pháp quản lý cần xác định trên cơ sở Luật Giáo dục, các văn bản dưới luật, các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Điều lệ công tác nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam; Điều lệnh quản lý bộ đội, chế độ quy định của quân đội, Quy chế giáo dục – đào tạo của Tập đoàn và Trung tâm. Các biện pháp phải có tính mục đích rõ ràng, cụ thể, đặt ra yêu cầu cao và sát với đối tượng học viên, đáp ứng mục tiêu đào tạo.

Thứ hai, phải bảo đảm tính đồng bộ, tính khoa học và tính hiệu quả. Các biện pháp xác định phải nằm trong hệ thống đồng bộ chặt chẽ, có lôgíc chặt chẽ, bảo đảm tính khoa học, phát huy hiệu quả trong thực tiễn, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

Thứ ba, phải bảo đảm tính cụ thể, thiết thực, khả thi, phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của đối tượng quản lý. Xác định các biện pháp quản lý học viên hiện nay phải đảm bảo những tiêu chí cụ thể cần đạt được, phù hợp với đối tượng học viên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đơn vị, hướng tới đáp ứng mục tiêu đào tạo. Quá trình vận dụng thực hiện các biện pháp, các chủ thể quản lý học viên trong Trung tâm cần phải linh hoạt, tránh rập khuôn máy móc, hiệu quả kém; vì vậy, cần xác định biện pháp giảm bớt cách thức quản lý chủ yếu thiên về hành chính quân sự đơn thuần đối với học viên.

Thứ tư, phải bảo đảm tính phức hợp, tính đặc thù và phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong quá trình giáo dục. Biện pháp quản lý cần gắn chặt với các hoạt động của các lực lượng giáo dục và đội ngũ học viên. Đồng thời, hệ thống biện pháp quản lý học viên phải được thực hiện trên cơ sở sự phối kết hợp quản lý của các chủ thể quản lý như: Các tổ chức trong Trung tâm, đội cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ giảng viên tại Trung tâm trong quá trình giáo dục – đào tạo.

Để công tác quản lý học viên ở Trung tâm luôn đạt chất lượng cao, hiệu quả tốt, cần nghiên cứu và đề xuất hệ thống, đồng bộ các biện pháp quản lý học viên trong quá trình đào tạo. Theo đó, cần tập trung thực hiện có hiệu quả những biện pháp cơ bản sau đây:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Hỗ Trợ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

2.2. Biện pháp quản lý học viên tại Trung tâm Đào tạo Viettel

2.2.1. Kế hoạch hoá công tác quản lý và triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, nội dung quản lý học viên

Ý nghĩa của biện pháp

Đây là hành động đầu tiên của các chủ thể quản lý, nhằm làm cho công tác quản lý học viên và tập thể học viên thực hiện theo đúng kế hoạch đã xác định. Thực hiện quản lý có kế hoạch, bằng kế hoạch chặt chẽ, hiệu quả. Kế hoạch là căn cứ pháp lý quy định hành động của các chủ thể quản lý và đội ngũ học viên; đồng thời, kế hoạch hoá thể hiện phương pháp, tác phong lãnh đạo, tổ chức quản lý học viên đảm bảo tính khoa học, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, là cơ sở khoa học cho cán bộ quản lý nắm chắc nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu quản lý người học; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên theo mục tiêu đào tạo. V.I. Lênin đã khẳng định: “Kế hoạch, theo tôi là cương lĩnh thứ hai của Đảng” [33, tr.163]. Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

Kế hoạch hoá là chức năng quan trọng nhất của hoạt động quản lý, bởi vì lập nên kế hoạch tức là soạn thảo và thông qua những quyết định quản lý quan trọng nhất. Thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá trong quản lý học viên cũng là cơ sở khắc phục kiểu quản lý tự do, tuỳ tiện, tản mạn, không theo kế hoạch, hiệu quả quản lý hạn chế.

Kế hoạch hoá công tác quản lý học viên thực chất là xây dựng chương trình hành động của các chủ thể quản lý để thực hiện quá trình quản lý học viên đạt mục tiêu đã xác định. Kế hoạch hoá là quá trình thiết lập mục tiêu của hệ thống quản lý, các hoạt động cụ thể và điều kiện đảm bảo thực hiện các mục tiêu đó, nó là nền tảng của quá trình tổ chức các hoạt động quản lý học viên của các chủ thể quản lý. Để công tác quản lý học viên đạt kết quả tốt, khâu đầu tiên quan trọng nhất đó là việc xây dựng kế hoạch quản lý học viên chặt chẽ, cụ thể, hiệu quả.

Nội dung của biện pháp

Để thực hiện kế hoạch hoá công tác quản lý học viên, các chủ thể quản lý trong Trung tâm cần nắm vững đặc điểm đối tượng học viên, cơ sở, nguyên tắc, quy trình, nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch, đó là các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và thình hình đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Các chủ thể quản lý phải nắm chắc mục tiêu yêu cầu cần đạt được khi xây dựng từng nội dung quản lý từng hoạt động của học viên và tổ chức thực hiện kế hoạch. Đồng thời, cần xác định rõ từng nội dung, biện pháp quản lý đảm bảo tính khoa học, cụ thể, khả thi; xác định rõ các nội dung mà học viên phải thực hiện, các yêu cầu cần đạt được và các mốc thời gian. Thực hiện đúng quy trình kiểm tra, phê duyệt kế hoạch quản lý, tự quản lý theo phân cấp; tổ chức quán triệt và thực hiện trong đơn vị. Quá trình xây dựng kế hoạch quản lý là quá trình phân tích thực trạng, những thuận lợi, khó khăn, khả năng để xác định rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức, biện pháp quản lý khoa học, phù hợp, hiệu quả.

Thực chất kế hoạch hoá công tác quản lý học viên là việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch quản lý các hoạt động của học viên trong quá trình đào tạo. Đó là sự mô hình hoá, cụ thể hoá, hiện thực hoá mục tiêu, yêu cầu quản lý học viên thành nội dung, chương trình, kế hoạch, lịch công tác của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp trong Trung tâm và đội ngũ học viên. Để xây dựng các kế hoạch quản lý học viên đảm bảo tính khoa học, phù hợp, khả thi, hiệu quả, các chủ thể cần căn cứ vào các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đảng uỷ Quân sự Trung ương; Luật Giáo dục; Quy chế Giáo dục – đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tập đoàn và Trung tâm; Điều lệ công tác nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam; điều lệnh, các quy chế, quy định của Bộ Quốc phòng, của Trung tâm.

Kế hoạch hoá công tác quản lý học viên được thực hiện trên tất cả các nội dung, nhiệm vụ và các hoạt động quản lý của các chủ thể trong Trung tâm. Kế hoạch quản lý hoạt động học tập, kế hoạch quản lý hoạt động rèn luyện, kế hoạch quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, kế hoạch quản lý các hoạt động khác trong quá trình đào tạo, nhằm quản lý toàn diện, hiệu quả các hoạt động của học viên trong quá trình đào tạo. Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

Thực hiện xây dựng kế hoạch quản lý học viên tại Trung tâm cần quán triệt và thực hiện tốt những vấn đề như:

Đảng uỷ, Ban Giám đốc Trung tâm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch quản lý học viên đảm bảo tính khoa học, phù hợp, khả thi với tùng đối tượng học viên, thực hiện tốt kế hoạch hoá công tác quản lý học viên trong toàn Trung tâm. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện quá trình quản lý học viên đối với các cơ quan, khoa giáo viên và các đơn vị quản lý học viên.

Các cơ quan chức năng làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám đốc Trung tâm về quản lý học viên. Từng cơ quan căn cứ vào quy chế, chỉ thị, hướng dẫn, quy định của cấp trên để xác định nội dung, hình thức, phương pháp, hệ tiêu chí cần đạt được trong quản lý học viên; kịp thời nghiên cứu, soạn thảo và ban hành các văn bản pháp lý về giáo dục – đào tạo, quản lý học viên của Trung tâm, triển khai cho các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của cán bộ quản lý các cấp đối với công tác quản lý học viên; chức trách, nhiệm vụ, yêu cầu đối với học viên trong quá trình tự quản lý, tự rèn luyện trong quá trình đào tạo. Xây dựng cơ chế quản lý, phân cấp quản lý học viên cụ thể, rõ ràng đối với từng tổ chức, cán bộ quản lý giáo dục trong Trung tâm.

Giáo viên trong Trung tâm xây dựng kế hoạch quản lý học viên trong quá trình dạy học, giáo dục, rèn luyện học viên trong thực hiện nhiệm vụ, nội dung học, tăng cường quản lý học viên trên lớp.

Các đơn vị quản lý học viên căn cứ quy chế, chỉ thị, hướng dẫn của trên, xây dựng kế hoạch quản lý học viên theo phân cấp như: Kế hoạch quản lý của cán bộ, chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm khoá, các lớp, tổ học viên. Kế hoạch phải đảm bảo tính phù hợp, vận dụng linh hoạt trên cơ sở quy chế, quy định. Thực hiện chế độ phê duyệt và kiểm tra quá trình thực hiện. Xác định rõ kế hoạch quản lý từng hoạt động của học viên như: Hoạt động học tập, hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động rèn luyện, các hoạt động khác; được cụ thể hoá thành nội dung, chương trình, kế hoạch, lịch công tác quản lý học viên của cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

Xây dựng kế hoạch quản lý của đội ngũ cán bộ các cấp được xác định theo từng quý, học kỳ, năm học, khoá học theo phân cấp; cần đặc biệt chú trọng việc xây dựng kế hoạch quản lý của đội ngũ cán bộ kiêm chức và kế hoạch tự quản lý.

Từng học viên trên cơ sở kế hoạch của trên và nội dung, yêu cầu nhiệm vụ, tiến hành xây dựng kế hoạch tự quản lý, tự phấn đấu của bản thân, đảm bảo phù hợp, khả thi, được cấp trên phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiệm túc kế hoạch, kịp thời điều chỉnh kế hoạch phấn đấu. Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

Để tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả kế hoạch quản lý học viên, các chủ thể quản lý cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Phổ biến, quán triệt sâu sắc cho cả chủ thể quản lý các cấp và học viên; làm cho các đối tượng trong đơn vị hiểu rõ, nắm chắc kế hoạch quản lý và xác định quyết tâm cao trong thực hiện.

Cụ thể hoá kế hoạch của trên và của cấp mình trong quản lý mọi hoạt động của học viên; tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, nhất là ở các lớp, tổ học viên và từng học viên.

Quá trình thực hiện, các chủ thể quản lý cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch quản lý học viên, nhất là ở các lớp, tổ học viên và từng học viên; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm những biểu hiện thực hiện không đúng kế hoạch, chất lượng kém.

2.2.2. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ quản lý giáo dục cho đội ngũ cán bộ trong Trung tâm

Ý nghĩa của biện pháp

Đây là biện pháp cơ bản quyết định đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý học viên tại Trung tâm hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” [38, tr.269]. Đội ngũ cán bộ quản lý có vai trò quyết định đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý học viên. Kết luận Số 242/TB-TƯ của Bộ Chính trị (khoá X), ngày 15 tháng 4 năm 2009 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), phương hướng phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020 đã chỉ rõ: “Đổi mới căn bản chính sách sử dụng cán bộ theo hướng coi trọng phẩm chất và năng lực thực tế. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp và nội dung đào tạo của các trường và khoa sư phạm; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở tất cả các cấp học, bậc học đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ” [3, tr.2-3]. Mặt khác, thực tế cho thấy kiến thức, nghiệp vụ quản lý giáo dục, quản lý học viên của đội ngũ cán bộ kiêm chức trong Trung tâm còn nhiều hạn chế.  Vì vậy, việc thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức, kinh nghiệm quản lý cho đội ngũ này có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng công tác quản lý học viên; bởi vì họ vừa phải thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ, công nhân viên Trung tâm hoặc vừa là học viên, vừa là người trực tiếp quản lý các hoạt động của học viên trong đơn vị mình phụ trách; do đó nhiệm vụ của cán bộ kiêm chức rất nặng nề, khó khăn phức tạp, đòi hỏi họ phải nắm chắc kiến thức, nghiệp vụ và kinh nghiệm quản lý mới thực hiện có hiệu quả việc quản lý học viên trong quá trình đào tạo. Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

Nội dung của biện pháp

Để công tác bồi dưỡng kiến, thức nghiệp quản lý cho đội ngũ cán bộ có hiệu quả, các chủ thể trong Trung tâm cần nghiên cứu nắm chắc tình hình mọi mặt đội ngũ cán bộ các cấp, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo phân cấp, bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ giáo dục – đào tạo. Kế hoạch bồi dưỡng có trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề mà cán bộ còn hạn chế trong quản lý. Trung tâm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, tập trung vào đầu khoá học, năm học; riêng cán bộ kiêm chức, Trung tâm nên mở lớp bồi dưỡng tập trung vào đầu khoá học. Thực hiện cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới, bồi dưỡng trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ trong đơn vị.

Nội dung bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trong Trung tâm đảm bảo tính toàn diện, song cần tập trung vào bồi dưỡng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống; tăng cường bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quản lý giáo dục, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, kinh nghiệm, tác phong, phương pháp quản lý học viên. Bên cạnh đó, cán bộ cần được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về giáo dục học, tâm lý học, triết học giáo dục, xã hội học, kinh tế học giáo dục, các kiến thức và kỹ năng tiến hành các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, nhất là công tác chính trị tư tưởng. Mặt khác, cán bộ các cấp cần được thường xuyên bồi dưỡng về những vấn đề mới trong quản lý giáo dục – đào tạo.

Sử dụng các hình thức, phương pháp bồi dưỡng cho cán bộ các cấp cần đảm bảo tính khoa học, phù hợp, khả thi, sát hợp với yêu cầu thực tế; tiến hành bồi dưỡng cả thường xuyên và định kỳ. Thực hiện tốt việc bồi dưỡng cán bộ tại đơn vị. Kết hợp giữa gửi cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng các lớp tập trung trong và ngoài Trung tâm, mở các lớp bồi bồi dưỡng riêng cho cán bộ kiêm chức; cán bộ tự học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý giáo dục, kỹ năng, kinh nghiệm quản lý học viên.

Để thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tại Trung tâm trong những năm tới, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Trung tâm cần thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

Đảng uỷ, Ban Giám đốc Trung tâm xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm, trong nhiệm kỳ phù hợp. Lãnh đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả quá trình bồi dưỡng cán bộ tại Trung tâm. Trung tâm xây dựng quy hoạch cán bộ hợp lý, tăng cường lãnh đạo thực hiện “chuẩn hoá” cán bộ quản lý giáo dục trong Trung tâm.

Các cơ quan trong Trung tâm: Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Phòng Đào tạo Trung tâm làm tốt chức năng tham mưu, cần nghiên cứu, nội dung, cách thức xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo hướng “chuẩn hoá” cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo tính khoa học, phù hợp, khả thi theo từng khoá học, năm học. Xác định rõ các nội dung, phương pháp, hình thức bồi dưỡng trên cơ sở căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ quản lý giáo dục; xác định những tiêu chí cụ thể đối với cán bộ quản lý. Thực hiện tốt việc phân cấp bồi dưỡng cán bộ trong Trung tâm. Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

Các cơ quan xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn hàng năm cho cán bộ quản lý học viên. Nội dung cần tập trung vào kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, kinh nghiệm tiến hành các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại đơn vị; trong đó, cần đặc biệt chú trọng bồi dưỡng kỹ năng tiến hành công tác tổ chức, công tác tư tưởng, công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám đốc Trung tâm để sắp xếp cán bộ phù hợp, hiệu quả và lựa chọn cán bộ cử đi đào tạo, bồi dưỡng về quản lý giáo dục ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài quân đội.

Đối với Phòng Đào tạo Trung tâm cần chủ động lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý về kiến thức và nghiệp vụ quản lý giáo dục – đào tạo nói chung, công tác quản lý học viên nói riêng. Hàng năm, Trung tâm nên mời các nhà khoa học quản lý giáo dục đầu ngành có uy tín về lên lớp một số chủ đề cơ bản, quan trọng cho các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý của Trung tâm.

Các đơn vị liên quan tiến hành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ thường xuyên trong đơn vị mình về mọi mặt, nhất là kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, trình độ chỉ huy, quản lý học viên, quản lý đơn vị theo chức trách được phân công. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ trong đơn vị theo năm học, học kỳ, thường xuyên đảm bảo cụ thể, chặt chẽ. Kế hoạch cần xác định rõ nội dung, đối tượng, thời gian, hình thức, phương pháp và yêu cầu cần đạt được. Thực hiện bồi dưỡng theo phương châm cán bộ cấp trên bồi dưỡng cán bộ cấp dưới; riêng đối với cán bộ kiêm chức thực hiện bồi dưỡng thường xuyên trong quá trình học tập và công tác, nên tập trung vào: nội dung, nguyên tắc, phương pháp quản lý học viên; những kỹ năng cơ bản và kinh nghiệm quản lý, tổ chức các hoạt động học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, công tác. Thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng, tình hình đơn vị mình, phát hiện kịp thời và xử lý có hiệu quả những tình huống nảy sinh trong quá trình quản lý, góp phần xây dựng tổ, lớp vững mạnh toàn diện.

Từng cán bộ trong đơn vị phát huy vai trò trách nhiệm, tính tự giác trong tự học tập, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện trong quá trình công tác theo tiêu chuẩn cán bộ nói chung và cán bộ quản lý giáo dục, quản lý học viên nói riêng. Cán bộ trong phải gương mẫu trước đơn vị, xứng đáng là tấm gương sáng cho moi học viên noi theo; công minh, dân chủ, tránh biểu hiện bao che khuyết điểm, thiếu trung thực, chạy theo thành tích trong quản lý; đồng thời, cần phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, khoa giáo viên để quản lý học viên đạt mục đích yêu cầu đã đề ra. Cán bộ trong Trung tâm tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức quản lý học viên đảm bảo chất lượng hiệu quả cao hơn, phù hợp hơn; không ngừng phấn đấu tự hoàn thiện mình, xứng đáng với vai trò người lãnh đạo, chỉ huy, người “thầy thứ hai” của học viên. Quá trình tự học tập, tự bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ các cấp cần được cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm sau từng học kỳ, năm học, khoá học.

2.2.3. Duy trì và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chế độ nề nếp, quy định trong quá trình quản lý học viên Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

Ý nghĩa của biện pháp

Đây là biện pháp cơ bản quan trọng nhằm thực hiện đúng, đầy đủ, có chất lượng công tác quản lý học viên tại Trung tâm Đào tạo hiện nay. Để thực hiện quản lý học viên, cần phát huy vai trò, chức năng quản lý của tất cả các tổ chức, các lực lượng giáo dục tại Trung tâm trong quá trình giáo dục – đào tạo. Từng cơ quan, giáo viên, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong Trung tâm đều có vai trò, trách nhiệm quản lý học viên trong Trung tâm theo chức năng của mình.

Quản lý học viên trong suốt quá trình đào tạo là nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt của CBCNV trong Phòng Tổng hợp Trung tâm. Vì vây, CBCNV phòng này có vị trí, vai trò rất quan trọng mang tính quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác quản lý học viên. Cán bộ vừa là người xây dựng kế hoạch quản lý học viên, đồng thời vừa là người tổ chức thực hiện kế hoạch tại đơn vị; do đó, họ có vai trò rất quyết định chất lượng công tác quản lý học viên.

Việc tổ chức, duy trì thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chế độ nề nếp quy định trong quá trình quản lý học viên là một biện pháp đặc trưng quan trọng, kết hợp giữa tự nguyện và bắt buộc đối với mọi học viên; bởi vì học viên trong Trung tâm đều là cán bộ sĩ quan, nhân viên chính thức của Viettel, với lớp nguồn đa số học viên đã giữ trọng trách lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, có tinh thần trách nhiệm cao, đã có sự trưởng thành nhất định trong môi trường quân sự và thấm nhuần văn hóa Viettel.

Nội dung của biện pháp

Để tiếp tục tổ chức duy trì thực hiện có hiệu quả các chế độ, nề nếp và xây dựng chính quy trong thời gian tới, Trung tâm đã chỉ ra phương hướng năm 2013 đó là, đẩy mạnh phong trào xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật lên một bước mới; duy trì chặt chẽ các chế độ trực chỉ huy, trực ban… Tăng cường công tác kiểm tra chấp hành điều lệ quân đội và các chế độ quy định của Tập đoàn và Trung tâm; duy trì nghiêm kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông.

Để thực hiện tốt biện pháp này, các chủ thể quản lý trong Trung tâm, cần tổ chức, duy trì và thực hiện có hiệu quả các nội dung sau đây:

Các chủ thể quản lý duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ trong ngày, trong tuần, trong tháng được quy định trong Điều lệnh quản lý bộ đội, quy định của Tập đoàn và Trung tâm; hiện nay cần đặc biệt coi trọng việc thực hiện các quy định của Trung tâm như: ra ngoài trung tâm, tham gia giao thông, các tệ nạn xã hội, các mối quan hệ của học viên khi ở ngoài đơn vị và ở địa phương. Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

Tổ chức thực hiện nghiêm quản lý học viên theo Quy chế giáo dục – đào tạo của Trung tâm năm 2013, Chỉ thị của Chính phủ về “chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, nội dung Cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Đồng thời, các chủ thể quản lý tổ chức duy trì có hiệu quả các quy định về thời gian lên xuống lớp, tự học tập, tự nghiên cứu của học viên.

Các tổ chức, đội ngũ cán bộ các cấp tổ chức thực hiện có nề nếp, chất lượng các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quá trình đào tạo; trong đó cần đặc biệt coi trọng công tác tư tưởng, nắm chắc diến biến tư tưởng của học viên để kịp thời nắm bắt và giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh trong đơn vị.

Để duy trì thực hiện các chế độ, nề nếp quy định đảm bảo chất lượng, hiệu quả, các tổ chức, các lực lượng giáo dục trong toàn Trung tâm cần thực hiện đồng bộ và hiệu quả những yêu cầu sau đây:

Đối với các cơ quan trong Trung tâm

Nghiên cứu, nắm chắc các chỉ thị, nghị quyết, điều lệnh, điều lệ, quy chế, quy định của Bộ Quốc phòng và cơ quan cấp trên, của Tập đoàn, Trung tâm và cơ quan mình về những vấn đề có liên quan đến công tác quản lý học viên. Từ đó, làm cơ sở để từng cơ quan nghiên cứu, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ, Ban Giám đốc Trung tâm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý học viên trong quá trình đào tạo đảm bảo thường xuyên, kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

Hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai và kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức quản lý của các đơn vị theo Nghị quyết lãnh đạo của Đảng uỷ Trung tâm, chỉ thị và kế hoạch công tác của Giám đốc Trung tâm. Đồng thời, tuỳ theo chức năng nhiệm vụ của mình, từng cơ quan thực hiện tốt việc hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện trong Trung tâm.

Các cơ quan cùng các đơn vị duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ, nề nếp, quy định về công tác quản lý học viên, trên từng mặt công tác, từng nhiệm vụ. Kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nghiêm những hiện tượng vi phạm kỷ luật của học viên. Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác quản lý học viên trong quá trình đào tạo.

Đối với giáo viên trong Trung tâm

Bộ phận giáo viên trong Trung tâm là lực lượng quan trọng tham gia vào quá trình tổ chức duy trì thực hiện các chế độ, nề nếp quy định trong quản lý học viên. Ngoài việc truyền thụ, trang bị kiến thức khoa học, đội ngũ giảng viên còn là lực lượng trực tiếp quản lý mọi mặt học viên trên giảng đường trong quá trình đào tạo; họ trực tiếp duy trì các quy định, nề nếp trong lớp học, nắm chắc và tiến hành công tác tư tưởng đối với học viên, việc thực hiện quy chế giáo dục – đào tạo của học viên trong quá trình dạy – học. Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

Đội ngũ giảng viên cần thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với đội ngũ cán bộ trong các đơn vị liên quan để quản lý học viên. Đồng thời, quá trình giáo dục – đào tạo, từng giảng viên cần kết hợp tốt giữa dạy chữ – dạy nghề – dạy người cho học viên (kiến thức – nghiệp vụ chuyên môn – nhân cách). Trong quá trình đó, giảng viên phải luôn đề cao tính mô phạm, nêu gương về phẩm chất, đạo đức cho học viên học tập và noi theo.

Đối với cán bộ trong phòng kế hoạch tổng hợp

Đội ngũ cán bộ trong phòng tổng hợp và là lực lượng trực tiếp được giao nhiệm vụ tổ chức duy trì thực hiện các chế độ, nề nếp quy định và quản lý học viên trong quá trình đào tạo. Vì vậy, họ có vai trò rất quan trọng, vừa là người lãnh đạo, tổ chức thực hiện, vừa là người thực hiện với tư cách là chủ thể trực tiếp, người “thầy thứ hai” của học viên tại đơn vị đối với chất lượng, hiệu quả các hoạt động của học viên. Do đó, đội ngũ cán bộ trong phòng tổng hợp cần thực hiện tốt những vấn đề sau đây:

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục quán triệt, xây dựng động cơ trách nhiệm, mục đích yêu cầu cần đạt được cho học viên đối với nhiệm vụ học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và công tác ngay từ đầu khoá học, năm học, làm cơ sở để học viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trong quá trình đào tạo. Cán bộ trong các đơn vị cần xây dựng kế hoạch quản lý khoa học, trên cơ sở nắm chắc đặc điểm học viên, đảm bảo tính phù hợp, khả thi trong thực tiễn, sát với đối tượng, có tính khả thi, hiệu quả; quán triệt sâu rộng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả kế hoạch quản lý đã xác định.

Quá trình duy trì, tổ chức thực hiện các chế độ, nề nếp quy định, cán bộ cần kết hợp sử dụng tổng hợp các hình thức, biện pháp tổng hợp, đa dạng, hiệu quả, trong đó lấy giáo dục thuyết phục làm chính; tăng cường bám nắm đơn vị, kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình thực hiện. Cán bộ phải gương mẫu chấp hành các chế độ, nề nếp, quy định, thực sự là tấm gương cho học viên học tập noi theo.

Nâng cao chất lượng và quản lý chặt chẽ việc thực hiện điều lệnhN, điều lệ, các chế độ quy định của quân đội, của Tập đoàn và Trung tâm trong quá trình học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật…  Cán bộ các cấp phải thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng và thực hiện tốt công tác báo cáo cấp trên theo quy định. Quá trình thực hiện, cán bộ cần kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm của học viên, xử lý nghiêm minh những vụ việc vi phạm kỷ luật quân đội, Tập đoàn và chế độ quy định.

Cán bộ các cấp, nhất là cán bộ kiêm chức cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong quản lý học viên; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ và mọi hoạt động của học viên, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong thực hiện; phát hiện và xử lý nghiêm những học viên vi phạm chế độ, nề nếp, quy định.

Cán bộ các cấp thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, khoa giáo viên, các đơn vị trong Trung tâm, trong Tập đoàn và địa phương trên địa bàn đóng quân, nơi cư trú để quản lý toàn diện học viên. Trong đó, cần đặc biệt coi trọng công tác phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch Tổng hợp của Trung tâm, bộ phận giáo viên để quản lý học viên.

2.2.4. Tăng cường quản lý học viên trong Trung tâm theo chiều sâu, giảm bớt quản lý thiên về hành chính quân sự Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

Ý nghĩa của biện pháp

Quản lý hành chính quân sự theo điều lệnh, điều lệ, quy định là rất cần thiết để duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của Tập đoàn và Trung tâm, nhằm rèn luyện phẩm chất nhân cách lãnh đạo chỉ huy cho học viên trong quá trình đào tạo. Tuy nhiên, học viên tại Trung tâm là đối tượng có nét riêng, họ là cán bộ sĩ quan đã giữ các chức vụ, cương vị khác nhau; có bản lĩnh chính trị tốt, có nhận thức, kiến thức, năng lực, kinh nghiệm công tác nhất định, có ý thức tự giác, tự quản lý cao; do vậy, việc tăng cường quản lý theo chiều sâu, giảm bớt quản lý thiên về hành chính quân sự của các chủ thể quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý là rất cần thiết.

Nội dung của biện pháp

 Để thực hiện có hiệu quả biện pháp này các chủ thể cấn vận dụng tốt biện pháp kết hợp giữa giáo dục, thuyết phục, xây dựng động cơ trách nhiệm với quản lý hành chính quân sự, lấy quản lý theo kế hoạch, chất lượng, hiệu quả làm thước đo đánh giá công tác quản lý học viên. Tuy vậy, giảm bớt quản lý học viên thiên về hành chính quân sự không có nghĩa là không dùng mệnh lệnh hành chính quân sự, không thực hiện đúng điều lệnh, điều lệ, quy chế, quy định, mà đó là sự kết hợp hài hoà, sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp quản lý học viên của các chủ thể quản lý hướng mục đích tối thượng là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý học viên trong Trung tâm.

Thực chất biện pháp này là việc đổi mới phương pháp, hình thức và nghệ thuật của các chủ thể quản lý trong quản lý học viên. Đồng thời, quản lý học viên cần tăng cường vào chiều sâu, đảm bảo toàn diện, vững chắc, phát huy tính dân chủ trong đơn vị; giảm bớt quản lý theo kiểu chỉ thiên về mệnh lệnh hành chính quân sự, dẫn tới chất lượng, hiệu quả thiếu vững chắc; phát huy tính sáng tạo trong quản lý của các chủ thể, tính tự chủ của học viên; hạn chế kiểu quản lý dập khuôn máy móc, cứng nhắc, hiệu quả thấp.

Tăng cường quản lý học viên theo chiều sâu, giảm bớt quản lý theo kiểu thiên về hành chính quân sự nhằm làm cho công tác quản lý học viên đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý học viên của các chủ thể quản lý trong Trung tâm. Đồng thời, biện pháp này còn giúp cho học viên tập trung đi sâu vào các hoạt động của mình trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác trong quá trình đào tạo.

Trên cơ sở mục tiêu yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ trong quá trình đào tạo, các chủ thể quản lý cần giáo dục, quán triệt làm cho học viên nhận thức rõ mục đích, nội dung, yêu cầu cần đạt được trong quản lý; làm cho học viên xác định rõ vai trò trách nhiệm, nêu cao tính tự giác trong tự quản lý; biến quá trình quản lý thành quá trình tự quản lý của từng học viên, quản lý thực sự trở thành nhu cầu và yêu cầu tự thân của học viên. Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

Thực tế quá trình quản lý học viên trong những năm qua cho thấy, quản lý theo kiểu chỉ thiên về hành chính quân sự đã không phát huy tốt tác dụng, hiệu quả, làm cho cả chủ thể và đối tượng quản lý luôn biểu hiện sự căng thẳng, mệt mỏi, bức xúc trong quá trình thực hiện; chất lượng công tác quản lý học viên vẫn đạt được mục đích đề ra nhưng không toàn diện và vững chắc, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

Qua trao đổi với một số học viên, cơ bản các ý kiến cho rằng, việc thực hiện các quyết định quản lý học viên của các chủ thể thời gian qua nhiều lúc còn thiên về mệnh lệnh hành chính quân sự, cứng nhắc, máy móc, thiếu tính thuyết phục, hiệu quả hạn chế. Vì vậy, đây là biện pháp quan trọng nhằm biến yêu cầu bắt buộc thành nhu cầu tự thân trong thực hiện của từng học viên; từ đó học viên phát huy tính chủ động tự quản lý, tự rèn luyện theo mục tiêu đào tạo.

Để thực hiện tốt biện pháp này, các chủ thể quản lý trong Trung tâm, nhất là đội ngũ cán bộ cần thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau đây:

Các chủ thể quản lý, nhất là đội ngũ cán bộ cần quán triệt, giáo dục xây dựng động cơ đúng đắn cho học viên trong thực hiện các nhiệm vụ; làm cho học viên nắm chắc mục đích, yêu cầu cần đạt được trong từng nhiệm vụ, biến quá trình quản lý của các chủ thể thành nhu cầu tự quản lý, tự phấn đấu hoàn thiện mình của học viên theo mục tiêu trở thành cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong tương lai.

Xây dựng kế hoạch quản lý học viên theo từng nội dung, nhiệm vụ mà họ phải thực hiện trong quá trình đào tạo; đi sâu vào quản lý theo chiều sâu các hoạt động của học viên.

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ trong hướng dẫn, tổ chức cho học viên xây dựng kế hoạch tự quản lý, tự rèn luyện, tự phấn đấu của mình; phát huy vai trò tự quản của học viên. Đây là yêu cầu quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả thực hiện biện pháp này. Thực tế, nếu đội ngũ cán bộ phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình trong quản lý học viên, sâu sát hướng dẫn, giúp đỡ, học viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đội ngũ học viên luôn nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò tự giác trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện và công tác thì chất lượng thực hiện biện pháp này sẽ đạt hiệu quả cao và ngược lại.

Đội ngũ cán bộ thực hiện quản lý có kế hoạch và theo kế hoạch. Cán bộ thường xuyên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghệ thuật và kinh nghiệm trong quản lý; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, bám nắm sâu sát chất lượng mọi hoạt động của học viên, cần phát huy tốt vai trò là “người thầy tại chỗ” của học viên; thường xuyên đổi mới và vận dụng tổng hợp, hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo các phương pháp, hình thức quản lý học viện; kiên quyết khắc phục kiểu quản lý thiên về mệnh lệnh hành chính quân sự đơn thuần. Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

Cán bộ quản lý học viên phối kết hợp chặt chẽ với giáo viên, các cơ quan chức năng trong Trung tâm trong quản lý học viên thông qua từng hoạt động, từng nhiệm vụ trong quá trình đào tạo; tăng cường giáo dục gắn liền với thuyết phục trong quản lý; quản lý gắn chặt với chất lượng thực hiện từng nhiệm vụ của học viên.

Mọi hoạt động quản lý học viên tập trung vào xây dựng, rèn luyện, phát triển phẩm chất nhân cách lãnh đạo, chỉ huy; gắn lý luận với hoạt động thực tiễn cho học viên thực hành ngay trong quá trình đào tạo trên cương vị Giám đốc, Phó Giám đốc hay các vị trí khác mà họ sẽ đảm nhiệm sau khi ra trường.

Kết quả trưng cầu ý kiến cán bộ, học viên về biện pháp tăng cường quản lý học viên theo chiều sâu, giảm bớt quản lý theo kiểu thiên về hành chính quân sự, có 92,50% ý kiến cho rằng rất cần thiết, 7,00% ý kiến cho rằng cần thiết. Như vậy, đây là biện pháp mang tính đột phá được đề xuất, có tính khả thi cao, có thể đưa vào thực hiện và đạt hiệu quả trong quản lý học viên ở Trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Trung tâm hiện nay.

2.2.5. Phối kết hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, các lực lượng giáo dục trong Trung tâm để quản lý học viên

Ý nghĩa của biện pháp

Đây là biện pháp quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các tổ chức, các lực lượng giáo dục trong Trung tâm đối với công tác quản lý học viên. Thực chất biện pháp này là việc phát huy vai trò, chức năng, trách nhiệm trong quản lý học viên của tất cả các lực lượng giáo dục trong Trung tâm; đó là sự vận hành nhịp nhàng, thống nhất của cả bộ máy trong Trung tâm để quản lý học viên; trong đó, thường xuyên và trực tiếp là vai trò nòng cốt của cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ trong các đơn vị. Sự phối kết hợp đó thể hiện sự nhịp nhàng, ăn khớp, đồng bộ và thống nhất trong quá trình quản lý, mức độ đạt được mục đích nhiệm vụ quản lý học viên đã đề ra được đánh giá bằng chất lượng, hiệu quả về định tính và định lượng. Bởi vì, mỗi tổ chức, mỗi lực lượng trong Trung tâm đều có vai trò, chức năng riêng, song đều nhằm đến đích chung là thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục – đào tạo, hoàn thành tốt mục tiêu đào tạo đã xác định. Với chức năng, nhiệm vụ đặc thù của từng tổ chức trong Trung tâm tham gia ở những góc độ khác nhau vào quá trình giáo dục – đào tạo, trong đó có công tác quản lý học viên, thì việc thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ trong quản lý giữa các tổ chức, các lực lượng giáo dục có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình đào tạo.

Trong thực tế, chỉ khi nào công tác quản lý học viên luôn có sự phối kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các tổ chức, lực lượng giáo dục, thì khi đó chất lượng, hiệu quả quản lý học viên đạt mục đích yêu cầu đặt ra và ngược lại kết quả thấp không đạt mục đích quản lý đã đề ra. Thực tiễn việc phối kết hợp trong quản lý học viên thời gian qua vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục đó là: sự phối kết hợp quản lý học viên có lúc thiếu chặt chẽ khoa học, thiếu đồng bộ, nhất là công tác phối hợp trong quá trình quản lý học viên giữa cơ quan chức năng – giáo viên – các đơn vị liên quan chưa thật rõ nét và hiệu quả, còn biểu hiện tư tưởng cho rằng công tác quản lý học viên là của Phòng Kế hoạch Tổng hợp.

Nội dung của biện pháp Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

Để thực hiện có chất lượng, hiệu quả sự phối kết hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên trong những năm tới, các tổ chức, các lực lượng giáo dục trong Trung tâm cần làm tốt những vấn đề sau đây:

Các cơ quan trong Trung tâm: Nắm chắc vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tham mưu, đề xuất chính xác, phù hợp và khả thi những nội dung, biện pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên theo mục tiêu đào tạo, nhất là vai trò của các cơ quan như: Phòng Đào tạo, Ban Khảo thí, Phòng Kế hoạch Tổng hợp.

Trên cơ sở sự phát triển của mục tiêu đào tạo và hệ thống văn bản pháp quy của trên, thường xuyên xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về quản lý học viên, trong đó cần có những quy định cụ thể phù hợp hơn đối với công tác quản lý học viên, nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho quá trình quản lý đạt hiệu quả cao nhất.

Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác quản lý học viên; tăng cường bám nắm cơ sở để hướng dẫn, chỉ đạo các Phòng Kế hoạch Tổng hợp, bộ phận giáo viên và các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên trong quá trình đào tạo.

Tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các tổ chức, các lực lượng giáo dục trong Trung tâm để quản lý học viên. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả công tác quản lý học viên. Kịp thời sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác quản lý học viên.

Phòng Đào tạo thường xuyên phối hợp với Phòng Kế hoạch Tổng hợp, các đơn vị liên quan quản lý học viên trong quá trình đào tạo. Phòng Kế hoạch Tổng hợp phối hợp với Phòng Đào tạo thực hiện quản lý học viên theo quy chế quản lý cán bộ của Tập đoàn, trực tiếp quản lý hồ sơ lý lịch, theo dõi nắm chắc chất lượng quá trình học tập, rèn luyện của học viên; phối kết hợp trong phân loại học tập, rèn luyện của học viên; đề nghị khen thưởng, kỷ luật, thực hiện các chế độ chính sách đối với học viên.

Bộ phận giáo viên trong Trung tâm: Quán triệt, nắm chắc vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đối với công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên. Tích cực tham gia vào quá trình quản lý học viên theo quyền hạn, nhiệm vụ được giao.

Tâm huyết với nghề nghiệp, giáo dục và bồi dưỡng cho học viên cả về tài – tâm – tầm; nêu cao tính mô phạm, đạo đức lối sống và nhân cách nhà giáo, chuẩn mực về văn hoá sư phạm cho mọi học viên học tập noi theo.

Kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động dạy học với giáo dục, rèn luyện và xây dựng nhân cách cho học viên (vừa dạy chữ, vừa dạy nghề, vừa dạy người) trong quá trình đào tạo. Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

Thường xuyên theo dõi, giúp đỡ học viên trong quá tình học tập; thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá đảm bảo khách quan, chính xác kết quả học tập của từng học viên; kiên quyết chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.

Quy chế giáo dục đào tạo của Trung tâm đã quy định: “Trong giờ lên lớp giảng viên là người chỉ huy cao nhất, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Giám đốc thực hiện mọi quy chế, quy định về giáo dục đào tạo” [26, tr.25].

Thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ các cơ quan trong Trung tâm để nắm chắc chất lượng học viên và thực hiện quản lý học viên đạt được mục đích đã đề ra.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp của Trung tâm: Quán triệt sâu sắc mục tiêu yêu cầu đào tạo cho học viên, giáo dục động cơ, ý thức trách nhiệm học tập, rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cho học viên theo mục tiêu đào tạo. Cấp uỷ các cấp nghiên cứu nắm chắc nhiệm vụ, đặc điểm tình hình đơn vị, kịp thời ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ trên các mặt công tác, trong đó có chủ trương, nội dung, yêu cầu, biện pháp lãnh đạo công tác quản lý học viên đảm bảo phù hợp, khả thi; tổ chức quán triệt sâu sắc và thống nhất nhận thức và hành động trong toàn đơn vị. Chú trọng công tác lãnh đạo, giáo dục xây dựng động cơ, thái độ trách nhiệm cho học viên trong thực hiện mọi nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác tổ chức quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên theo chức trách.

Thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, khoa giáo viên, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, các đơn vị trong Trung tâm để quản lý mọi mặt đối với học viên; nắm chắc thực chất việc tự quản lý và chấp hành các quy chế, nền nếp, chế độ quy định của từng học viên.

Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lớp, khoá, cán bộ kiêm chức về kiến thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm quản lý học viên. Cán bộ quản lý phải thực sự là người mẫu mực và mô phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức trách, chấp hành kỷ luật, quy chế, quy định và trong cuộc sống hàng ngày.

Duy trì có hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trên ba mặt trong đơn vị: dân chủ về chính trị tư tưởng, dân chủ về quân sự và chuyên môn, dân chủ về kinh tế và đời sống. Các tổ chưc quần chúng nắm chắc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; theo dõi, giám sát chặt chẽ các hoạt động, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, học viên trong đơn vị; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các hành vi sai trái và tổ chức các hoạt động có hiệu quả.

Đội ngũ cán bộ các cấp tăng cường công tác giáo dục ý thức trách nhiệm, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn học viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kết hợp nhiều hình thức biện pháp nâng cao chất lượng quản lý học viên như: Kết hợp giáo dục thông qua tổ chức và bằng tổ chức, qua sinh hoạt quán triệt, hội nghị giao ban tuần, giáo dục chung với giáo dục riêng trên cơ sở vận dụng giữa giáo dục – tâm lý, tôn trọng nhân cách học viên.

Phối kết hợp với chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân, đơn vị kết nghĩa, nơi học viên cư trú để quản lý toàn diện học viên.

2.2.6. Phát huy vai trò tự quản lý của học viên trong quá trình đào tạo Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

Ý nghĩa của biện pháp

Đây là biện pháp cơ bản quan trọng góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng quản lý học viên tại Trung tâm hiện nay. Bởi vì, đội ngũ học viên đào tạo tại Trung tâm là những cán bộ sĩ quan, đảng viên, có tuổi đời, tuổi quân, trình độ năng lực và kinh nghiệm công tác nhất định trong quân đội, trong Viettel hoặc các đơn vị khác; vì vậy họ là những người có ý thức tự giác cao. Vì thế, việc phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tính chủ động tích cực của học viên trong tự quản lý có ý nghĩa quyết định đến chất lượng công tác quản lý học viên trong quá trình đào tạo.

Nội dung của biện pháp

Trong quá trình đào tạo tại Trung tâm, học viên vừa là đối tượng tác động của các chủ thể quản lý (các tổ chức, các lực lượng giáo dục, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ giảng viên); đồng thời họ vừa là chủ thể trong quá trình tự quản lý của bản thân. Vì vậy, chỉ khi nào từng học viên tiếp nhận một cách tích cực, chủ động, tự giác những tác động quản lý từ các chủ thể trong Trung tâm, thì khi ấy trong con người họ mới thực sự nảy sinh nhu cầu tự thân và đặt ra yêu cầu cho chính mình trong việc tự quản lý; biến quá trình quản lý thành quá trình tự quản lý của mình nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo và dần dần hình thành và phát triển phẩm chất nhân cách, trình độ chuyên môn trong quá trình học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và công tác tại Trung tâm.

Thực tế những năm qua, việc phát huy vai trò tự quản lý của học viên đã được thể hiện khá tốt trong quá trình đào tạo.

Tuy nhiên, việc phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm tự quản lý của một bộ phận học viên thời gian qua còn hạn chế; từ đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác giáo dục – đào tạo; được biểu hiện ở kết quả học tập, rèn luyện của học viên (Xem phụ lục 6, phụ lục 8). Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

Để phát huy vai trò ý thức trách nhiệm, tính chủ động tích cực tự quản lý của học viên hiện nay, đặt ra yêu cầu đòi hỏi các tổ chức, các lực lượng giáo dục, các chủ thể quản lý và đội ngũ học viên cần thực hiện tốt sự kết hợp giữa công tác quản lý của các chủ thể, nhất là cán bộ với việc giáo dục, quán triệt mục đích quản lý, yêu cầu cần đạt được trong các hoạt động của học viên và quá trình tự quản lý, tự rèn luyện của học viên. Tăng cường giáo dục động cơ, trách nhiệm, ý thức tự giác cao; động viên, khích lệ học viên trong tự học tập, tự rèn luyện và thực hiện mọi nhiệm vụ được giao; biến mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp quản lý thành nhu cầu tự thân phấn đấu của từng học viên.

Các tổ chức, các lực lượng giáo dục trong Trung tâm cần quán triệt rõ về mục tiêu, yêu cầu đào tạo, công tác quản lý và việc tự quản lý cho mọi học viên ngay từ đầu khoá học và thường xuyên trong quá trình đào tạo. Đồng thời, các chủ thể quản lý cần xác định rõ biện pháp này là một tiêu chí quan trọng để kiểm tra, đánh giá mức độ hình thành và phát triển nhân cách cũng như trình độ chuyên môn của học viên. Mặt khác, phát huy vai trò tự quản lý của học viên phải gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ huy, hướng dẫn, giúp đỡ và quản lý chặt chẽ của các tổ chức, các lượng giáo dục trong Trung tâm, đặc biệt là vai trò quản lý của đội ngũ cán bộ trong Trung tâm. Tự quản lý của học viên nhưng phải dựa chắc vào quy chế, quy định, điều lệnh, điều lệ của quân đội, Tập đoàn, Trung tâm; tránh tự quản lý theo kiểu tự do tuỳ tiện cá nhân.

Đội ngũ học viên phải nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình, nỗ lực quyết tâm cao trong thực hiện mọi nhiệm vụ; thường xuyên tự quản lý và đặt yêu cầu cao đối với bản thân, phấn đấu theo mục tiêu đào tạo đặt ra.

Để phát huy vai trò trách nhiệm, tính chủ động tích cực của học viên trong tự quản lý, các tổ chức, các lực lượng giáo dục và đội ngũ học viên cần thực hiện có chất lượng, hiệu quả những nội dung sau đây:

 Các cơ quan, bộ phận giáo viên: Trên cơ sở quy chế, quy định, điều lệnh, điều lệ quân đội, cần nghiên cứu tham mưu đề xuất bổ sung, ban hành quy chế, quy định về quản lý học viên sát hợp, khả thi. Nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi, ban hành quy định về thời gian, địa điểm tự học của học viên cho phù hợp; thực hiện tốt việc cắm lớp để quản lý học viên; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả tự quản lý của học viên thông qua quá trình học tập.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, đánh giá kết quả quản lý và việc tự quản lý của học viên trong quá trình đào tạo. Thực tế cho thấy, ở đâu có hoạt động quản lý thì ở đó có hoạt động kiểm tra, giám sát; kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá đúng thực chất mức độ và kết quả tự quản lý của từng học viên để kịp thời điều chỉnh.

Thực tế thời gian qua, việc tự quản lý của học viên trong quá trình đào tạo đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên. Tuyệt đại đa số học viên đã nhận thức rõ vị trí, vai trò công tác quản lý học viên, nêu cao tính tự quản lý, tự rèn luyện trong mọi lúc mọi nơi, tự đặt ra yêu cầu cao đối với bản thân, gắn mình vào tổ chức và chịu sự quản lý của tổ chức. Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

Qua toạ đàm, trao đổi với một số cán bộ, học viên, cơ bản các ý kiến đều cho rằng việc tự quản quản lý của học viên là rất quan trọng; đồng thời cần thực hiện tốt biện pháp phát huy vai trò trách nhiệm, tính chủ động, tích cực tự quản lý của học viên hiện nay là vấn đề quan trọng và cấp bách nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp: Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp vững mạnh, có đầy đủ phẩm chất, năng lực, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị được giao. Tổ chức tốt việc bồi dưỡng cán bộ tại đơn vị, thực hiện cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới.

Thường xuyên tiến hành tốt công tác giáo dục quán triệt sâu sắc về mục tiêu, yêu cầu, các chế độ, quy chế, quy định trong giáo dục – đào tạo, trong quản lý học viên; xây dựng động cơ, ý thức trách nhiệm đúng đắn, tính chủ động tích cực cho học viên.

Chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch quản lý học viên trong từng tháng, quý, năm; đồng thời, kiểm tra và phê duyệt kế hoạch, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch tự quản lý của từng học viện. Đồng thời, cần tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để học viên phát huy vai trò trách nhiệm trong tự quản lý, rèn luyện, tự giáo dục đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất. Phát huy vai trò quản lý của đội ngũ cán bộ kiêm chức để kịp thời nắm bắt tình hình tự quản lý của tùng học viên. Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong các hệ đào tạo chính uỷ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chấn chỉnh, đánh giá kết quả tự quản lý của học viên trên từng hoạt động; kịp thời rút kinh nghiệm và xử lý tốt những vấn đề nảy sinh.

Cần kịp thời khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém trong quản lý học viên của cán bộ các cấp; cán bộ phải tăng cường bám nắm lớp, sâu sát trong kiểm tra, đôn đốc, đánh giá mọi hoạt động của học viên theo chức trách; thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với giảng viên trong quá trình học viên trên lớp; khắc phục tình trạng cán bộ lớp chỉ huy lớp lên giảng đường hàng ngày rồi sau đó phó mặc cho giảng viên.

Đối với từng học viên: Vai trò tự quản lý, tự rèn luyện của học viên đặc biệt quan trọng. Do đó, học viên cần nhận thức và quán triệt sâu sắc quy chế giáo dục – đào tạo, các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của tổ chức đảng và chỉ huy các cấp về vị trí vai trò của việc tự quản lý của bản thân, xây dựng động cơ học tập, rèn luyện đúng đắn. Thông qua nhiều hình thức, biện pháp quán triệt phong phú, đa dạng như: sinh hoạt các tổ chức, tự học, tự nghiên cứu, tham gia các hoạt động thực tiễn ở đơn vị.

Mỗi học viên xây dựng kế hoạch học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện và tự phấn đấu khoa học, cụ thể và thực hiện nghiêm kế hoạch đã được cấp trên phê duyệt. Trong quá trình đào tạo, mỗi học viên luôn tự khép mình vào tổ chức, chịu sự quản lý về mọi mặt của tổ chức, không tự do tuỳ tiện; chấp hành các chế độ, quy định; nêu cao vai trò tự quản lý bản thân trong quá trình đào tạo; đồng thời, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phấn đấu của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, từng học viên cần nêu cao tính tích cực, tự giác trong tự quản lý; chấp hành nghiêm quy chế giáo dục – đào tạo; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” và Cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.

Từng học viên nhận thức rõ mục đích, yêu cầu của công tác quản lý học viên trong quá trình đào tạo; xây dựng động cơ đúng đắn trong tổ chức thực hiện. Theo đó, mỗi học viên tự đặt ra mục tiêu phấn đấu và yêu cầu cao cho bản thân; thường xuyên tu dưỡng toàn diện bản thân cả về phẩm chất và năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình đào tạo, đáp ứng mục tiêu đào tạo. Từng học viên phát huy tốt ý thức trách nhiệm trong tự quản lý bản thân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đáp ứng mục tiêu đào tạo.

2.3.  Khảo nghiệm về tính cần thiết và khả thi của các biện pháp Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

2.3.1. Mô tả cách thức khảo nghiệm

Từ kết quả nghiên cứu lí luận, phân tích thực trạng quản lí học viên và đề xuất các biện pháp quản lí học viên tại Trung tâm đào tạo Viettel, chúng tôi đã tiến hành trưng cầu ý kiến của đội ngũ cán bộ quản lí và học viên tại Trung tâm đào tạo Viettel về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp nêu trên.

Mục đích khảo nghiệm

 Đánh giá tính cần thiết và tính khả thi của từng biện pháp đã đề xuất và qua đó có thể tìm ra biện pháp hữu hiệu trong quản lí học viên ở Trung tâm đào tạo Viettel.

Đối tượng khảo nghiệm

Cán bộ quản lí, học viên ở Trung tâm đào tạo Viettel. Tổng số 100 (trong đó có 25 cán bộ và 75 học viên).

Quy trình khảo nghiệm

Để tiến hành khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề ra, tác giả xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến theo 2 tiêu chí: Tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lí; các tiêu chí được đánh giá theo 2 mức độ:

Tính cần thiết: Cần thiết, không cần thiết.

Tính khả thi: Khả thi, không khả thi.

Tiến hành lấy phiếu trưng cầu ý kiến về các biện pháp quản lí. Tổng số phiếu phát ra cho cán bộ quản lí: 25, thu về 25. Tổng số phiếu phát ra cho học viên: 75, thu về 75. Sau khi nhận kết quả thu được, tác giả tiến hành phân tích xử lí số liệu bằng thống kê toán học để nhận xét, đánh giá và rút ra kết luận.

2.3.2. Kết quả khảo nghiệm Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

Qua phân tích tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát, chúng tôi thu được kết quả cụ thể ở bảng sau đây:

Bảng 1: Kết quả khảo nghiệm các biện pháp đã đề xuất

Từ bảng kết quả khảo nghiệm cho thấy, tỷ lệ tán thành và cho rằng có tính khả thi cao đối với các biện pháp đã được đề xuất trong luận văn rất cao. Tất cả các biện pháp đưa ra với trên 84% cán bộ cho rằng cần thiết. Trong đó, biện pháp 2, 4, 6 đạt tỷ lệ từ 92 % trở lên. Như vậy, hệ thống các biện pháp do tác giả đã đề xuất có ý nghĩa rất quan trọng cấp thiết, góp phần nâng cao chất lượng quản lý học viên tại Trung tâm Đào tạo Viettel hiện nay. Việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp này sẽ là cơ sở quan trọng nhằm nâng cao chất lượng quản lý học viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trung tâm trong tình hình hiện nay.

Biện pháp 1 có 24% cán bộ cho rằng không khả thi là do nguyên nhân từ kiến thức, năng lực, kỹ năng quản lý của đội ngũ cán bộ còn hạn chế; hầu hết cán bộ kiêm chức chưa được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về kiến thức, nghiệp vụ quản lý giáo dục, quản lý học viên.

Biện pháp 3 có 20% cán bộ cho rằng không khả thi, bởi vì biên chế cán bộ khung chỉ có cán bộ hệ, lớp, khoá, còn phần lớn là đội ngũ cán bộ kiêm chức; vì vậy sẽ có khó khăn trong quá trình quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của học viên.

Biện pháp 5 có 28% cán bộ cho rằng không khả thi, do quá trình quản lý học viên, sự phối hợp quản lý giữa các tổ chức, các lực lượng trong Trung tâm nên dễ sảy ra hiện tượng chồng chéo và sẽ có những hạn chế nhất định trong quá trình quản lý học viên; mặt khác còn do chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, từng lực lượng khác nhau nên cần phải có sự phối kết hợp nhịp nhàng, chặt chẽ mới có hiệu quả.

Các biện pháp 2, 6 có tỷ lệ cán bộ cho rằng là cần thiết cao nhất, bởi vì đây là những vấn đề đang còn hạn chế nhiều nhất đối với công tác quản lý học viên thời gian qua. Đồng thời, đây là hai nhân tố chủ yếu nhất (cán bộ, học viên) góp phần quyết định nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên hiện nay.

Biện pháp 4 cũng được cán bộ được cán bộ cho là cần thiết với 92%, cho thấy đây là biện pháp đột phá trong quản lý học viên. Thực tế những năm qua, việc vận dụng các phương pháp quản lý học viên của cán bộ còn nhiều hạn chế, nhất là phương pháp giáo dục – tâm lý; trong quản lý còn thiên về hành chính quân sự đơn thuần, cứng nhắc, máy móc, tính thuyết phục chưa cao, do đó kết quả sẽ hạn chế. Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

Từ những đánh giá của mình về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp, các đồng chí cán bộ thông qua toạ đàm đã lựa chọn thứ tự ưu tiên của từng biện pháp. Trong các biện pháp, cán bộ tham gia toạ đàm đều cho rằng, biện pháp 2 là biện pháp cơ bản quyết định; biện pháp 4, 6 là các biện pháp cơ bản có ý nghĩa quyết định; biện pháp 1, 3, 5 là những biện pháp quan trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên tại Trung tâm hiện nay. Đại đa số cán bộ tham gia toạ đàm lựa chọn thứ tự ưu tiên của các biện pháp với thứ tự là: biện pháp 2 – 4 – 6 – 3 – 1 – 5.

Như vậy, kết quả khảo nghiệm cho thấy, các biện pháp 2, 4, 6 đều được cán bộ cho rằng cần thiết và có tính khả thi rất cao. Do vậy, đây là những biện pháp có chất lượng, hiệu quả nhất đối với công tác quản lý học viên tại Trung tâm hiện nay. Các biện pháp 1, 3, 5 có nhiều ý kiến hơn cho rằng tính khả thi chưa cao là do những khó khăn khách quan và chủ quan, trong đó khách quan là chủ yếu. Như vậy, tính cấp thiết, phù hợp, khả thi của các biện pháp đã được đề xuất là rất cao, có thể thực hiện được nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, các chủ thể quản lý cần vận dụng tổng hợp, phù hợp các biện pháp mới đạt chất lượng, hiệu quả  quản lý, đạt mục đích đề đã xác định. Từ đó, tác giả có thể khẳng định rằng, những biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên tại Trung tâm Đào tạo Viettel hiện nay đã được đề xuất là phù hợp, cần thiết, khả thi, là cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng Tập đoàn Viễn thông Quân đội phát triển bền vững và góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Hệ thống biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên tại Trung tâm Đào tạo Viettel hiện nay có vị trí, vai trò rất quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Viettel trong tình hình mới. Để quá trình quản lý học viên đạt hiệu quả tốt, các chủ thể, các lực lượng giáo dục trong Trung tâm cần quán triệt, nghiên cứu, xây dựng quy chế, kế hoạch quản lý và thực hiện quản lý học viên chặt chẽ; phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác trong tự quản lý của học viên. Trong quản lý, các chủ thể trong Trung tâm cần tiến hành đồng bộ các biện pháp đã đề xuất, kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm để công tác quản lý học viên đạt chất lượng, hiệu quả ngày càng cao hơn.

Những biện pháp cơ bản đã được đề xuất trong Luận văn có vị trí, vai trò không ngang bằng nhau, nhưng chúng có quan hệ thống nhất biện chứng với nhau, tạo thành quy trình quản lý học viên đảm bảo chặt chẽ; kết quả thực hiện các biện pháp đó phù hợp, hiệu quả sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đào tạo. Theo tác giả, trong 6 biện pháp đã đề xuất trong luận văn thì các biện pháp 2, 4, 6 là những biện pháp quản lý trọng tâm; bởi vì các biện pháp này là những biện pháp cơ bản nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên tại Trung tâm Đào tạo hiện nay. Biện pháp 1, 3, 5 là những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng quản lý học viên tại Trung tâm.

Tính phù hợp, khả thi của các biện pháp quản lý học viên do tác giả đề xuất trong luận văn được khẳng định có tính khả quan hơn thông qua kết quả buổi toạ đàm do tác giả thực hiện đối với 25 đồng chí cán bộ ở Trung tâm. Tuyệt đại đa số các đồng chí tham gia buổi toạ đàm đều tỏ rõ thái độ nhất trí cao với những biện pháp đã được tác giả đề xuất trong luận văn. Do đó, có thể khẳng định đề tài có đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn, tính cần thiết để vận dụng vào thực tiễn quản lý học viên trong Trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo CBCNV Viettel hiện nay.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

Công tác quản lý học viên tại Trung tâm Đào tạo là khoa học, là nghệ thuật. Trong tình hình hiện nay, việc không ngừng đổi mới toàn diện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý học viên tại Trung tâm Đào tạo là yêu cầu đòi hỏi tất yếu khách quan và cấp thiết. Đồng thời, đó là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức, các lực lượng giáo dục trong toàn Trung tâm, trong đó đặc biệt là vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp trong Trung tâm và vai trò tự quản lý của mỗi học viên trong quá trình đào tạo.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Trung tâm; sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, giúp đỡ của các cơ quan chức năng; vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ giảng viên trong Trung tâm, nhất là vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý học viên trong những năm qua, công tác quản lý học viên đã đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trung tâm nói chung, chất lượng công tác quản lý học viên đào tạo cán bộ nguồn nói riêng, xây dựng Trung tâm Đào tạo chính quy, tiên tiến, đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của Viettel. Thực trạng và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý học viên trong những năm qua đã khẳng định, công tác quản lý học viên có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình hình thành và xây dựng nhân cách và trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, văn hóa Viettel cho cán bộ, công nhân viên. Những hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm trong quản lý thời gian qua sẽ giúp cho các tổ chức, các lực lượng giáo dục trong Trung tâm tiếp tục tăng cường và có những biện pháp quản lý học viên hiệu quả hơn trong những năm tới.

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ giáo dục – đào tạo của Trung tâm, nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý học viên mới đáp ứng được theo mục tiêu đào tạo. Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu xây dựng Tập đoàn Viễn thông Quân đội thành Tập đoàn đa quốc gia, vững mạnh về mọi mặt, số lượng học viên đào tạo ngày càng tăng, chất lượng đòi hỏi ngày càng cao hơn. Vì vậy, sự nghiệp giáo dục – đào tạo của Trung tâm sẽ có sự phát triển cả về quy mô và chất lượng; đặt ra yêu cầu cần tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, thực hiện “chuẩn hoá, hiện đại hoá” trong các khâu, các bước của quá trình giáo dục – đào tạo; trong đó tập trung trọng tâm vào “chuẩn hoá” cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học theo hướng hiện đại. Vì vậy, tất yếu cần phải đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý học viên trong quá trình đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong tình hình mới.

Yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội hiện nay đang có sự tác động lớn đến mục tiêu, chương trình, nội dung, môi trường.., trong đó có công tác quản lý học viên. Học viên trong Trung tâm Đào tạo Viettel không những phải lĩnh hội hệ thống kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp, mà còn phải rèn luyện, tu dưỡng, hình thành và phát triển phẩm chất nhân cách người lãnh đạo, chỉ huy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau khi ra trường. Do đó, công tác quản lý giáo dục cần thường xuyên được đổi mới bắt nhịp với tình hình thực tiễn nhiệm vụ trong từng giai đoạn, tăng cường ứng dụng công cụ quản lý hiện đại để nâng cao chất lượng quản lý học viên. Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

2. Kiến nghị

Qua các biện pháp đã đề xuất, tác giả xin nêu một số kiến nghị như sau:

2.1. Đối với Đảng uỷ, Ban Giám đốc Trung tâm

Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý học viên đảm bảo số lượng, chất lượng; ưu tiên những đồng chí có khả năng, kinh nghiệm quản lý, chỉ huy đơn vị. Sớm chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, quản lý học viên; luân phiên cho cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở các đơn vị. Hạn chế sự thay đổi nhân sự quá nhanh; tránh việc không kịp thời bổ sung cán bộ khi có sự thay đổi, để trống vị trí quá lâu, như vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Cần có kế hoạch định kỳ mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quản lý và quản lý giáo dục, quản lý học viên cho các lực lượng trong Trung tâm, nhất là đối với cán bộ Phòng Đào tạo, cán bộ Phòng Kế hoạch Tổng hợp và đội ngũ giảng viên.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm cho hoạt động dạy, học và quản lý, nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập, rèn luyện và công tác của cán bộ quản lý, giảng viên, học viên.

Tiếp tục nghiên cứu và ban hành cơ chế, chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ quản lý học viên, nhất là đối với đội ngũ cán bộ kiêm chức.

2.2. Đối với các cơ quan trong Trung tâm                 

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất đổi mới cơ chế quản lý học viên đảm bảo phù hợp hơn, linh hoạt, hiệu quả hơn.

Tích cực tham mưu, đề xuất nội dung xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về quản lý học viên, làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý, giáo dục và rèn luyện học viên, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo.

2.3. Đối với bộ phận giáo viên trong Trung tâm Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tích cực bồi dưỡng phương pháp tự học cho học viên; quản lý chặt chẽ học viên trong học tập và thực hiện quy chế giáo dục – đào tạo, thực hiện quá trình dạy học, giáo dục gắn với hình thành, phát triển phẩm chất nhân cách lãnh đạo, chỉ huy cho học viên.

Đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập, nghiên cứu khoa học của học viên trong quá trình đào tạo.

Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị liên quan để quản lý học viên trong quá trình đào tạo.

2.4. Đối với cán bộ quản lý trong Trung tâm

Thường xuyên quán triệt về mục tiêu, yêu cầu của công tác quản lý và việc tự quản lý của học viên.

Cần xây dựng kế hoạch quản lý học viên khoa học hơn nữa, sát với đối tượng học viên đơn vị mình quản lý, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Quản lý chặt chẽ các hoạt động của học viên, nâng cao chất lượng đánh giá kết quả rèn luyện của học viên; tích cực, tổ chức các hoạt động ngoại khoá góp phần nâng cao tay nghề cho học viên theo mục tiêu đào tạo.

Tích cực học tập nâng cao kiến thức nghiệp vụ quản lý; trình độ năng lực, phương pháp, tác phong trong quản lý học viên; rèn luyện phẩm chất nhân cách theo tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục.

Thực hiện tốt vai trò “người thầy thứ hai” trong quá trình quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng tay nghề thực hành cho học viên.

Cán bộ quản lý học viên cần vận dụng sáng tạo, linh hoạt các biện pháp quản lý học viên; tránh thực hiện cứng nhắc máy móc trong quá trình quản lý.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm hai cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục – đào tạo” và tiếp tụ đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những hành động thiết thực. Luận văn: Hệ thống biện pháp quản lý học viên tại trung tâm Viettel.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Biện pháp quản lý học viên tại Trung tâm Đào tạo Viettel

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993