Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh Thái Bình dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn

Công tác kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, phát hiện và loại bỏ các văn bản có nội dung sai trái hoặc không phù hợp, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, hợp lý và thống nhất của hệ thống pháp luật. Hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật được quy định lần đầu tiên vào năm 2003 thông qua việc Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 về kiểm tra xử lý văn bản Quy phạm pháp luật, sau đó được thay thế bằng Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 và hiện nay là Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015. Đây là những cơ sở pháp lý chủ yếu và trực tiếp để cơ quan chức năng thực hiện hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật.

Trong thời gian qua, công tác kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật ở tỉnh Thái Bình đã được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã phát hiện và xử lý kịp thời nhiều văn bản trái pháp luật, có tác động tích cực đến công tác soạn thảo, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản Quy phạm pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, công dân.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại nhiều văn bản Quy phạm pháp luật do các cấp, các ngành ban hành trái với quy định của pháp luật, vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật vẫn chưa thực sự được chú trọng đúng mức, công tác kiểm tra văn bản chưa được tiến hành thường xuyên, thiếu quy định trong thực hiện, triển khai các công việc, việc bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và tổ chức bộ máy phục vụ cho kiểm tra văn bản chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, dẫn đến tình trạng vẫn còn ban hành văn bản trái pháp luật, sai về thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản chưa đúng quy định… Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Thông qua việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này, tôi xin chọn đề tài “ Kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật ở tỉnh Thái Bình” để làm luận văn của mình.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn

Trong những năm qua, đã có nhiều công trình nghiên cứu, bài viết liên quan đến đề tài kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật như:

Bài viết của ThS. Cao Vũ Minh – Giảng viên khoa Hành chính – Nhà nước, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: “Đính chính văn bản Quy phạm pháp luật – Biện pháp xử lý khiếm khuyết hay sự lạm quyền”.

 • Luận văn Thạc sỹ của Nguyễn Thị Mai Hương với tên gọi: “Kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2009.
 • Luận văn Thạc sỹ của Nguyễn Thị Hiên với tên gọi: “Kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật (qua thực tiễn tỉnh Bắc Giang)”, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013.
 • Luận văn Thạc sỹ của Nguyễn Văn Đằng với tên gọi: “Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ”, Khoa Quản lý Hành chính công, Học viện Hành chính năm 2012.

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2009 của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình với tên đề tài: “Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp ở Thái Bình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu cụ thể, chuyên sâu về vấn đề kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật ở tỉnh Thái Bình trong thực tiễn thời gian qua.

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

3.1. Mục đích

Mục đích nghiên cứu của luận văn là thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật ở tỉnh Thái Bình trên cơ sở đó đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

3.2. Nhiệm vụ

Để thực hiện mục đích nghiên cứu trên đây, luận văn có các nhiệm vụ sau đây:

 • Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về văn bản Quy phạm pháp luật để làm cơ sở cho việc nghiên cứu đối tượng của hoạt động kiểm tra, xử lý;
 • Nghiên cứu cơ sở pháp lý và thực trạng hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật thông qua phương thức tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền ở tỉnh Thái Bình, từ đó đưa ra đánh giá những mặt đạt được và chưa đạt được, nguyên nhân của những hạn chế để làm cơ sở cho việc đề ra các giải pháp phù hợp;
 • Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật nói chung, trên địa bàn tỉnh Thái Bình nói riêng.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn

4.1. Đối tượng nghiên cứu Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật ở tỉnh Thái Bình.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật ở tỉnh Thái Bình từ năm 2011 – nay.

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn

Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở sử dụng phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin (chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng), tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước Việt Nam về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật.

Luận văn cũng vận dụng những phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh những kết quả trong hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật, đánh giá thực trạng hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật ở tỉnh Thái Bình thời gian qua, từ đó nêu những giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật ở tỉnh Thái Bình.

Các kết quả nghiên cứu của luận văn có thể làm cơ sở để các cấp chính quyền ở tỉnh Thái Bình nghiên cứu, vận dụng vào thực tế hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật. Luận văn cũng có thể là tài liệu nghiên cứu về kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật cho các học viên, sinh viên của Học viện Hành chính.

7. Kết cấu luận văn Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo; Luận văn có 3 chương chính:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương
 • Chương 2: Thực trạng kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở tỉnh Thái Bình
 • Chương 3: Phương hướng và giải pháp tăng cường kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở tỉnh Thái Bình

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

1.1. Khái niệm, đặc điểm văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương

1.1.1. Khái niệm văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương

Pháp luật được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như tập quán pháp, tiền lệ pháp và văn bản Quy phạm pháp luật. Trong đó, văn bản Quy phạm pháp luật là nguồn cơ bản của pháp luật, có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng của Nhà nước.

Việt Nam, văn bản Quy phạm pháp luật đã trở thành một thuật ngữ pháp lý được sử dụng thường xuyên trong nghiên cứu và thực tiễn ban hành văn bản Quy phạm pháp luật. Khái niệm “văn bản Quy phạm pháp luật” đã có sự phát triển qua các giai đoạn khác nhau. Trong Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 1996, văn bản Quy phạm pháp luật được định nghĩa là “văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có các quy tắc xử sự chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung năm 2002 có sự thay đổi trong định nghĩa là bỏ chữ “các” trong đoạn “các quy tắc xử sự chung”. Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Trong Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004 có quy định riêng về khái niệm “văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND”, đó là “văn bản do HĐND, UBND ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục do Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004 quy định, trong đó có các quy tắc xử sự chung, có hiệu lực trong phạm vi địa phương, được Nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội ở địa phương theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Sau đó, Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2008 được Quốc hội ban hành đã kế thừa và phát triển các khái niệm về văn bản Quy phạm pháp luật trong các văn bản trước đó và quy định cụ thể hơn về khái niệm “văn bản Quy phạm pháp luật”, đó là “văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2008 hoặc trong Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2008 hoặc trong Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thì không phải là văn bản Quy phạm pháp luật”.

Tuy nhiên, qua một thời gian dài áp dụng, trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều cách hiểu và vận dụng khác nhau về văn bản Quy phạm pháp luật. Khái niệm “văn bản Quy phạm pháp luật” được định nghĩa trong Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004 còn nặng về tính học thuật, chung chung, thiếu sự cụ thể, rõ ràng, gây khó khăn, lúng túng cho các cơ quan, tổ chức và người dân trong việc xác định đúng văn bản nào là văn bản Quy phạm pháp luật. Mặt khác, nhằm khắc phục những hạn chế khi Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004 cùng song song tồn tại và để tạo cơ sở cho việc áp dụng thống nhất trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ở trung ương và địa phương, Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 được Quốc hội thông qua ngày 22/6/2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016) được ban hành trên cơ sở hợp nhất hai Luật trên và đã làm rõ hai khái niệm “văn bản Quy phạm pháp luật” và khái niệm “QPPL”, giúp phân biệt rõ ràng văn bản Quy phạm pháp luật với các loại văn bản khác. Theo Khoản 1, Điều 3 của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 thì “QPPL là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện”. Tại Điều 2, Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, “văn bản Quy phạm pháp luật” được quy định như sau: “Văn bản Quy phạm pháp luật là văn bản có chứa Quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này. Văn bản có chứa Quy phạm pháp luật nhưng được ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này thì không phải là văn bản Quy phạm pháp luật”. Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Việc quy định cụ thể khái niệm “văn bản Quy phạm pháp luật” trong các văn bản luật là căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền phân biệt văn bản Quy phạm pháp luật với các loại văn bản pháp luật khác, góp phần hạn chế đáng kể số lượng văn bản hành chính có chứa Quy phạm pháp luật, đồng thời giúp xác định chính xác hơn đối tượng của hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật.

Văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cũng là văn bản Quy phạm pháp luật, tuy nhiên thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục ban hành có những đặc điểm riêng, phạm vi hẹp hơn so với văn bản Quy phạm pháp luật nói chung.

Văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, do HĐND, UBND ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật quy định để quy định những vấn đề được luật giao.

1.1.2. Đặc điểm văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương

Thứ nhất, văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương do chủ thể có thẩm quyền ban hành

Hiện nay, pháp luật quy định rất nhiều chủ thể có quyền ban hành văn bản pháp luật như cơ quan quyền lực, hành chính, kiểm sát, xét xử, các tổ chức xã hội, các cá nhân được Nhà nước trao quyền…Tuy nhiên, không phải tất cả mọi cá nhân, cơ quan đều có quyền ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương, cũng không phải tất cả các văn bản do các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền ban hành đều là văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương. Chương II, Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 đã quy định cụ thể những cơ quan có thẩm quyền được phép ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương, cụ thể là: HĐND các cấp, UBND các cấp, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Thứ hai, văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương phải được ban hành theo đúng hình thức, trình tự, thủ tục quy định

Trình tự, thủ tục ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương được quy định chặt chẽ trong Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015, khi ban hành một văn bản Quy phạm pháp luật cần phải tuân thủ theo một quy trình nhất định từ khâu lập chương trình, soạn thảo, lấy ý kiến tham gia, thẩm định, chỉnh lý hoàn thiện, thẩm tra văn bản cho đến việc thông qua, ký, công bố văn bản Quy phạm pháp luật. Trong một số trường hợp đặc biệt khẩn cấp, đột xuất, cấp bách hoặc để ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản Quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định; cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản Quy phạm pháp luật mới được ban hành thì quá trình xây dựng, ban hành văn bản Quy phạm pháp luật có thể được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn hơn.

Ngoài việc tuân thủ đúng trình tự, thủ tục thì văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cũng cần phải ban hành theo đúng hình thức pháp luật quy định. Mỗi chủ thể được ban hành từng loại văn bản Quy phạm pháp luật tương ứng với thẩm quyền của mình. HĐND các cấp ban hành Nghị quyết, UBND các cấp ban hành Quyết định.

Thứ ba, văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương được áp dụng nhiều lần, đối với nhiều đối tượng, có hiệu lực trong trong phạm vi từng địa phương

Văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương có hiệu lực khác với văn bản áp dụng pháp luật. Nếu như văn bản áp dụng pháp luật chỉ được áp dụng một lần trên thực tế và sau khi áp dụng nó tự mất đi hiệu lực thì văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương được áp dụng nhiều lần trong mọi trường hợp khi có sự kiện pháp lý xảy ra. Sau mỗi lần áp dụng, văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương không bị mất đi hiệu lực mà nó chỉ hết hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau: hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản; được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản Quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó; bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Thứ tư, văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương là văn bản có chứa Quy phạm pháp luật

Tại Điều 3, Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 khái niệm Quy phạm pháp luật được định nghĩa là “quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành và được nhà nước bảo đảm thực hiện”.

Quy tắc xử sự chung tạo nên nội dung văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương. Quy tắc xử sự chung là những chuẩn mực ứng xử các quan hệ xã hội đã được pháp luật quy định bắt buộc các đối tượng khi tham gia vào quan hệ xã hội nào phải ứng xử theo những chuẩn mực đó. Các quy tắc này được áp dụng nhiều lần đối với đối tượng mà văn bản điều chỉnh. Nếu như văn bản áp dụng pháp luật chỉ có hiệu lực một lần, sau khi áp dụng tự nó sẽ mất đi hiệu lực thì văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương lại có hiệu lực lâu dài, được áp dụng nhiều lần, nó chỉ mất hiệu lực khi hết thời hạn hiệu lực được xác định, bị hủy bỏ, thay thế, bãi bỏ bằng văn bản Quy phạm pháp luật khác. Quy tắc xử sự chung chỉ ngưng hiệu lực thi hành khi bị đình chỉ việc thi hành. Các quy tắc chung này do nhà nước ban hành ra, thể hiện ý chí của nhà nước và được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng nhiều biện pháp như giáo dục, thuyết phục, biện pháp kinh tế… và cả biện pháp cưỡng chế khi cần thiết.

Như vậy, chỉ những văn bản nào có đầy đủ những đặc điểm nêu trên thì mới là văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương.

1.1.3. Các loại văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương

Theo Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 thì hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương gồm :

 • Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp;
 • Quyết định của UBND các cấp.

1.2. Khái quát chung về kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

1.2.1. Khái niệm kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương

Việt Nam hiện nay, có nhiều cách hiểu về khái niệm kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật. Xét về khía cạnh chủ thể kiểm tra văn bản, kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật là việc xem xét, đánh giá của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các cá nhân đối với văn bản Quy phạm pháp luật thì chủ thể kiểm tra văn bản là rất rộng, bao trùm toàn xã hội. Theo đó, hoạt động kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau như: khiếu nại, tố cáo, giám sát, phản ánh, kiến nghị…

Mặt khác, nếu ta xem xét chủ thể thực hiện việc kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật là các cơ quan có thẩm quyền thì khái niệm kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật được hiểu hẹp hơn đó là hoạt động xem xét, đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, tính thống nhất của cơ quan có thẩm quyền đối với văn bản Quy phạm pháp luật.

Trong các nghiên cứu cũng như khoa học pháp lý hiện nay có nhiều khái niệm liên quan đến kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật như: kiểm sát, thẩm định, thẩm tra, rà soát, giám sát… Những hoạt động này đều nhằm đảm bảo sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật song vẫn có những điểm khác so với hoạt động kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật.

Trước hết, ta xem xét hoạt động kiểm tra với hoạt động thẩm định, thẩm tra. Hai hoạt động này đều có chung mục đích là bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản trong hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật. Thẩm định, thẩm tra có đối tượng là các dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật trong khi đó đối tượng của kiểm tra lại là các văn bản Quy phạm pháp luật đã được ban hành. Về thời điểm tiến hành thì hoạt động thẩm định, thẩm tra diễn ra trước khi ban hành văn bản Quy phạm pháp luật còn hoạt động kiểm tra diễn ra sau khi ban hành văn bản. Về giá trị pháp lý, kết quả thẩm định thẩm tra không có giá trị pháp lý bắt buộc mà chỉ mang tính chất tham mưu, xây dựng, hoàn thiện hơn, giúp các chủ thể ra quyết định ban hành văn bản Quy phạm pháp luật được tốt hơn. Tuy nhiên, nếu phát hiện điểm bất hợp pháp, bất hợp lý của văn bản Quy phạm pháp luật trong quá trình kiểm tra thì cơ quan tiến hành kiểm tra có quyền xử lý, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành xử lý, điều này thể hiện tính pháp lý của các kết luận kiểm tra. Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Ngoài ra, hoạt động rà soát cũng có mối quan hệ chặt chẽ với kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật. Rà soát văn bản Quy phạm pháp luật là việc xem xét, đối chiếu, đánh giá các quy định của văn bản được rà soát với văn bản là căn cứ để rà soát, tình hình phát triển kinh tế – xã hội nhằm phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. Hoạt động kiểm tra văn bản và hoạt động rà soát văn bản giống nhau ở chỗ cùng là hoạt động được tiến hành sau khi văn bản đã được ban hành (hoạt động “hậu kiểm”) và đều nhằm mục đích phát hiện những quy định mâu thuẫn, trái pháp luật để kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, hủy bỏ hoặc bãi bỏ văn bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, giữa hai hoạt động này cũng có những điểm khác nhau đó là: nếu như hoạt động kiểm tra văn bản được tiến hành chậm nhất sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành văn bản Quy phạm pháp luật thì hoạt động rà soát lại được tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát. Về phạm vi, hoạt động kiểm tra chỉ tiến hành đối với những văn bản thuộc thẩm quyền kiểm tra còn rà soát được tiến hành ở tất cả các văn bản có liên quan đến văn bản đang tiến hành rà soát.

Hiện nay, khái niệm “kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật” được quy định cụ thể trong Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 (Nghị định 34/2016/NĐ-CP), mang tính pháp lý và được sử dụng rộng rãi, thống nhất trong thực tế. Theo đó, kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật là “việc xem xét, đánh giá, kết luận về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản Quy phạm pháp luật được kiểm tra và xử lý văn bản trái pháp luật”.

Trong khi tiến hành việc kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền kiểm tra phát hiện thấy những dấu hiệu trái pháp luật trong văn bản thì có quyền xử lý bằng những hình thức thích hợp như: đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản; đính chính văn bản đồng thời kiến nghị về trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản trái pháp luật. Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương là việc các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền ở chính quyền địa phương xem xét, đánh giá, quyết định các hình thức xử lý đối với văn bản Quy phạm pháp luật trái pháp luật và cơ quan, cá nhân ban hành văn bản trái pháp luật theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và hình thức do pháp luật quy định.

Như vậy, kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương là việc việc xem xét, đánh giá, kết luận về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản Quy phạm pháp luật được kiểm tra từ đó đưa hình thức xử lý đối với văn bản Quy phạm pháp luật trái pháp luật và cơ quan, cá nhân ban hành văn bản trái pháp luật theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và hình thức do pháp luật quy định.

Xử lý văn bản Quy phạm pháp luật là hệ quả của quá trình kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật. Thực hiện tốt việc xử lý văn bản Quy phạm pháp luật cũng chính là nâng cao vai trò, tầm quan trọng của hoạt động kiểm tra văn bản.

1.2.2. Nguyên tắc kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương

Hoạt động ban hành văn bản Quy phạm pháp luật được tiến hành liên tục nên việc kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật cũng cần phải được thực hiện một cách thường xuyên, kịp thời. Điều này góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa, ngăn chặn sự vi phạm pháp luật trong việc ban hành và thực hiện văn bản Quy phạm pháp luật đồng thời giúp khắc phục kịp thời những hậu quả do việc thực hiện văn bản Quy phạm pháp luật trái pháp luật gây ra.

Việc kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương phải tuân thủ theo các nguyên tắc sau đây:

Thứ nhất, phải đảm bảo tính toàn diện, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch. Nguyên tắc này đòi hỏi các cơ quan nhà nước khi tiến hành kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật phải dựa trên những tiêu chí về tính hợp pháp, tính hợp lý theo quy định pháp luật để kết luận đối với văn bản đó, tránh xem xét phiến diện và đưa ra kết luận mang tính chủ quan. Các nhận định và kết luận của cơ quan kiểm tra về tính hợp pháp, tính hợp lý của văn bản Quy phạm pháp luật đều được lập luận chặt chẽ, có cơ sở xác đáng. Bên cạnh đó, kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật cũng cần đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật, kết quả kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật cần phải được công bố, công khai đầy đủ bằng nhiều hình thức khác nhau: đăng công báo, đăng trên Cổng thông tin hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành văn bản, niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điều này tạo điều kiện cho người dân nâng cao hiểu biết của mình về tác động, hiệu quả của văn bản Quy phạm pháp luật.

Thứ hai, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Quá trình kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật phải tuân thủ theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Nếu quá trình kiểm tra và xử lý văn bản phát hiện có vi phạm về thẩm quyền và thủ tục thì việc kiểm tra và xử lý văn bản bị vô hiệu.

Chỉ những cơ quan, cá nhân có thẩm quyền mới được phép kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật trái pháp luật. Trong quá trình tự kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật mà phát hiện văn bản trái pháp luật thì cơ quan, người ban hành có trách nhiệm xử lý kịp thời văn bản trái pháp luật do chính mình ban hành.

Đối với kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, khi phát hiện văn bản được kiểm tra có dấu hiệu trái pháp luật thì người kiểm tra văn bản lập Phiếu kiểm tra văn bản, báo cáo Thủ trưởng cơ quan kiểm tra về kết quả và đề xuất hướng xử lý. Trong trường hợp cơ quan, người đã ban hành văn bản không xử lý văn bản trái pháp luật hoặc cơ quan kiểm tra văn bản không nhất trí với kết quả xử lý thì cơ quan kiểm tra văn bản trình cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Thứ ba, kết hợp giữa việc kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền với việc tự kiểm tra của cơ quan, người ban hành văn bản. Cơ quan, người ban hành văn bản phải chủ động và thường xuyên tự kiểm tra công tác ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của mình và phát hiện kịp thời các sai phạm nếu có trước khi văn bản được cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra từ bên ngoài.

Thứ tư, bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan. Sự phối hợp này thể hiện trong việc cơ quan ban hành văn bản Quy phạm pháp luật có trách nhiệm gửi văn bản Quy phạm pháp luật đến cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản đúng thời gian quy định. Đồng thời, cơ quan tiến hành kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật cũng cần nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận và kiểm tra văn bản. Hơn nữa, sự phối hợp còn thể hiện trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời giữa các cơ quan có liên quan. Sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước tạo điều kiện quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật đồng thời giúp tăng cường cho nguyên tắc toàn diện, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch đã nêu trên. Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Thứ năm, không được lợi dụng việc kiểm tra, xử lý văn bản vì mục đích vụ lợi, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và can thiệp vào quá trình xử lý văn bản trái pháp luật. Nguyên tắc này nhằm ngăn ngừa các cơ quan, tổ chức và cá nhân vì những mục đích khác nhau can thiệp dẫn đến sai lệch kết quả xử lý, không đảm bảo sự công bằng, khách quan.

Thứ sáu, cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra, xử lý văn bản chịu trách nhiệm về kết luận kiểm tra và quyết định xử lý văn bản. Nguyên tắc này nhằm đề cao tính trách nhiệm cũng là đặt ra yêu cầu đối với cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động kiểm tra cũng như việc ra quyết định xử lý văn bản trái pháp luật.

1.2.3. Phương thức và nội dung kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương

1.2.3.1. Phương thức kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương

Theo quy định tại Điều 106, Nghị định 34/2016/NĐ-CP thì kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật được tiến hành bằng các phương thức sau:

Thứ nhất, phương thức tự kiểm tra văn bản: là hoạt động kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản đối với chính văn bản do mình ban hành ra.

Tự kiểm tra văn bản giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản đồng thời tạo cơ hội để cơ quan phát hiện, xử lý kịp thời những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.

Tự kiểm tra văn bản giúp nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản Quy phạm pháp luật; đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch, công khai làm cơ sở cho việc quản lý nhà nước bằng pháp luật và theo pháp luật. Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Thứ hai, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền bao gồm:

 • Kiểm tra văn bản do cơ quan, người ban hành văn bản gửi đến;
 • Kiểm tra văn bản khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật;
 • Kiểm tra văn bản theo địa bàn tại cơ quan ban hành văn bản, chuyên đề, ngành, lĩnh vực.

Khi nhận được yêu cầu về kiểm tra văn bản, cơ quan kiểm tra có thẩm quyền phải tiến hành kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật. Đồng thời, cơ quan kiểm tra cũng có thể tiến hành kiểm tra theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực, địa bàn mà mình được phân công. Việc kiểm tra theo thẩm quyền vừa đảm bảo được tính chủ động, chuyên nghiệp của cơ quan có trách nhiệm kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật đồng thời giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của chính bản thân các cơ quan ban hành văn bản Quy phạm pháp luật và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật.

1.2.3.2. Nội dung kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương

Nội dung kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật được quy định tại Điều 104 của Nghị định 34/2016/NĐ-CP bao gồm: kiểm tra về thẩm quyền ban hành văn bản gồm kiểm tra thẩm quyền về hình thức và kiểm tra thẩm quyền về nội dung; kiểm tra về nội dung của văn bản; kiểm tra về căn cứ ban hành; thể thức, kỹ thuật trình bày; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản. Việc xem xét, đánh giá, kết luận về tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản Quy phạm pháp luật dựa trên các tiêu chí sau đây: Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Thứ nhất, văn bản Quy phạm pháp luật được ban hành đúng thẩm quyền.

Văn bản Quy phạm pháp luật ban hành đúng thẩm quyền gồm thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung:

Thẩm quyền về hình thức thể hiện: cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản theo đúng hình thức (tên gọi) văn bản Quy phạm pháp luật đã được quy định cho cơ quan, người có thẩm quyền đó (được quy định tại Điều 4, Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015).

Thẩm quyền về nội dung là việc cơ quan, người có thẩm quyền chỉ được ban hành các văn bản có nội dung phù hợp với thẩm quyền của mình đã được pháp luật cho phép hoặc đã được phân công, phân cấp. Thẩm quyền này được xác định trong các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước cụ thể của từng cơ quan, từng cấp, từng ngành đối với từng lĩnh vực.

Văn bản Quy phạm pháp luật phải do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo hình thức được pháp luật quy định. Điều này có nghĩa là một văn bản Quy phạm pháp luật được ban hành phải đảm bảo yêu cầu về thẩm quyền hình thức và thẩm quyền nội dung, chỉ những cơ quan nhà nước, cá nhân được giao quyền (có thẩm quyền) mới được ban hành văn bản Quy phạm pháp luật theo đúng hình thức (tên gọi) cùng với nội dung tương ứng hình thức văn bản và thẩm quyền quản lý nhà nước đã được pháp luật quy định.

Thứ hai, nội dung văn bản Quy phạm pháp luật phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh phải phù hợp với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết, nghị quyết liên tịch của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định, nghị quyết liên tịch của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông tư, thông tư liên tịch của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (gọi chung là văn bản của các cơ quan nhà nước Trung ương). Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

 • Nghị quyết của HĐND cấp huyện phải phù hợp với văn bản của các cơ quan nhà nước Trung ương và văn bản của HĐND, UBND tỉnh.
 • Nghị quyết của HĐND cấp xã phải phù hợp với văn bản của các cơ quan nhà nước Trung ương, văn bản của HĐND, UBND tỉnh và huyện;
 • Quyết định của UBND cấp tỉnh phải phù hợp với văn bản của các cơ quan nhà nước Trung ương và nghị quyết của HĐND cấp tỉnh.
 • Quyết định của UBND cấp huyện phải phù hợp với văn bản của các cơ quan nhà nước Trung ương, văn bản của HĐND, UBND cấp tỉnh và nghị quyết của HĐND cấp huyện.
 • Quyết định của UBND cấp xã phải phù hợp với văn bản của các cơ quan nhà nước Trung ương, văn bản của HĐND, UBND cấp huyện và nghị quyết của HĐND cấp xã.

Văn bản Quy phạm pháp luật không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản Quy phạm pháp luật khác và bảo đảm thống nhất giữa văn bản hiện hành với văn bản mới được ban hành của cùng một cơ quan.

Ngoài ra, văn bản được kiểm tra còn phải phù hợp với các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. Đối với văn bản được kiểm tra điều chỉnh những vấn đề đã được quy định tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập thì Điều ước quốc tế đó cũng là cơ sở pháp lý để kiểm tra văn bản đó.

Thứ ba, văn bản Quy phạm pháp luật được ban hành đúng căn cứ pháp lý, thể thức, kỹ thuật trình bày, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản.

Đúng căn cứ pháp lý là có căn cứ pháp lý cho việc ban hành và căn cứ làm cơ sở ban hành văn bản Quy phạm pháp luật là những văn bản Quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được ký ban hành, thông qua mà chưa có hiệu lực tại thời điểm ban hành nhưng có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành đó bao gồm: văn bản Quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ban hành văn bản; văn bản Quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền quy định về vấn đề thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản. Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Trình bày đúng thể thức, kỹ thuật bao gồm các nội dung: tiêu đề; tên cơ quan, tổ chức ban hành; số và ký hiệu của văn bản; địa danh, ngày, tháng, năm ban hành; tên loại văn bản và trích yếu nội dung của văn bản; nội dung văn bản; viết đúng chính tả, ngữ pháp tiếng Việt và văn phong pháp luật; nơi nhận; chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; đóng dấu của cơ quan, tổ chức và đúng cách trình bày.

Ngoài ra, cần tuân thủ đúng trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản đã được quy định cụ thể từ Điều 111 đến điều 132 Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015. Việc vi phạm trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản là một căn cứ có thể khiến cho văn bản Quy phạm pháp luật bị bãi bỏ.

1.3.4. Các hình thức xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương

Theo quy định pháp luật, có hai hình thức xử lý đó là xử lý đối với văn bản trái pháp luật và xử lý đối với cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật đó.

Thứ nhất, xử lý đối với văn bản trái pháp luật bao gồm:

Đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản trong trường hợp nội dung trái pháp luật ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nếu không được bãi bỏ kịp thời.

 • Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trong các trường hợp sau:

Một phần hoặc toàn bộ văn bản được ban hành trái pháp luật về thẩm quyền, nội dung; văn bản vi phạm nghiêm trọng trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành; Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Văn bản có chứa Quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản Quy phạm pháp luật, văn bản có chứa Quy phạm pháp luật hoặc có thể thức như văn bản Quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành.

Đính chính văn bản được thực hiện đối với văn bản có sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày. Cơ quan, người ban hành văn bản đính chính văn bản bằng văn bản hành chính. Việc đính chính văn bản của HĐND do Thường trực HĐND thực hiện.

Thứ hai, xử lý đối với cơ quan, người ban hành văn bản trái pháp luật:

Cơ quan ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật phải tổ chức việc kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tập thể và báo cáo cơ quan cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật, đồng thời xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật;

Cán bộ, công chức trong quá trình tham mưu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ lỗi và nội dung trái pháp luật của văn bản, phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ, công chức thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Cơ quan, người ban hành văn bản khi nhận được kết luận kiểm tra, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản mà không thực hiện việc xem xét, xử lý văn bản trái pháp luật hoặc không thực hiện thông báo kết quả xử lý theo quy định thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ trái pháp luật của văn bản và hậu quả của nội dung trái pháp luật gây ra đối với xã hội và trên cơ sở tính chất, mức độ lỗi của cơ quan, người đã ban hành, tham mưu ban hành văn bản đó.

1.2.4. Thẩm quyền, quy trình kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

1.2.4.1. Thẩm quyền kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương

Theo Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 (Điều 167) thì thẩm quyền kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương được quy định như sau:

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp trên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp dưới ban hành.

Khi phát hiện văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành trái pháp luật thì Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tự mình bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đình chỉ việc thi hành nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp huyện và đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bãi bỏ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đình chỉ việc thi hành nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã và đề nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện bãi bỏ. Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp dưới

1.2.4.2. Quy trình kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương

Quy trình tự kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật

Tự kiểm tra văn bản là hoạt động diễn ra thường xuyên của chính cơ quan ban hành văn bản Quy phạm pháp luật hoặc khi tình hình kinh tế – xã hội có sự thay đổi; khi cơ quan nhà nước cấp trên ban hành văn bản mới làm cho nội dung văn bản đã ban hành không còn phù hợp; khi có yêu cầu, kiến nghị, thông báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì cơ quan đầu mối phải tiến hành tự kiểm tra văn bản. Mục đích của hoạt động này là nhằm đề cao trách nhiệm của cơ quan ban hành văn bản, đồng thời tạo cơ hội để cơ quan này phát hiện, xử lý kịp thời trong trường hợp văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. Tuy nhiên, hoạt động này cũng có một số hạn chế đó là: tính bảo thủ, mục đích lợi ích của cơ quan ban hành văn bản.

Theo quy định, việc tự kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật thông thường được tiến hành theo các bước sau đây:

Bước một, gửi văn bản tự kiểm tra đi. Đối với các văn bản Quy phạm pháp luật sau khi được ban hành thì cơ quan, đơn vị phát hành văn bản có trách nhiệm gửi văn bản đến đơn vị được phân công phụ trách công tác kiểm tra văn bản để thực hiện tự kiểm tra văn bản.

Bước hai, tiếp nhận văn bản tự kiểm tra. Khi nhận được văn bản thì cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ kiểm tra phải mở “Sổ văn bản đến” để theo dõi việc gửi và tiếp nhận văn bản thuộc đối tượng kiểm tra (Sổ này khác với Sổ công văn đến của cơ quan kiểm tra). Mục đích của việc mở “Sổ văn bản đến” là để cơ quan làm đầu mối tự kiểm tra có thể theo dõi, kiểm tra được số văn bản mà cơ quan có thẩm quyền đã phát hành đã được tự kiểm tra, đồng thời cũng theo dõi được thời gian kiểm tra đối với văn bản đó. Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Sau khi nhận được văn bản, lãnh đạo cơ quan, đơn vị được giao thực hiện kiểm tra văn bản phân công công chức chuyên trách đảm nhiệm việc tự kiểm tra văn bản. Tùy từng trường hợp, việc tự kiểm tra văn bản có thể do công chức chuyên trách thực hiện hoặc có thể giao cho cộng tác viên trên cơ sở ý kiến đề xuất của công chức chuyên môn và sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tự kiểm tra. Tuy nhiên, dù trực tiếp thực hiện hoặc giao cho cộng tác viên thì công chức chuyên trách vẫn là người chịu trách nhiệm theo dõi về toàn bộ các vấn đề liên quan đến văn bản này trong quá trình kiểm tra từ khâu giao văn bản đến kết quả xử lý cuối cùng.

Bước ba, tiến hành tự kiểm tra văn bản. Quá trình này do người kiểm tra (công chức chuyên trách hoặc cộng tác viên) thực hiện trên cơ sở đối chiếu cụ thể, cẩn thận, chi tiết từng nội dung văn bản được kiểm tra với văn bản làm cơ sở pháp lý về từng nội dung kiểm tra để từ đó xem xét, đánh giá, kết luận về tính hợp pháp, tính hợp lý của văn bản.

Khi tự kiểm tra văn bản liên tịch do các cơ quan hữu quan ban hành, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tự kiểm tra các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành mình, đồng thời phối hợp với các cơ quan hữu quan kiểm tra toàn bộ nội dung văn bản Quy phạm pháp luật.

Sau khi kiểm tra, người kiểm tra phải ký tên vào góc trên của văn bản để xác nhận đã thực hiện việc kiểm tra và đưa tên văn bản vào danh mục văn bản đã kiểm tra (người kiểm tra phải lập danh mục văn bản đã kiểm tra cho từng đợt kiểm tra).

Nếu không phát hiện dấu hiệu trái pháp luật thì người kiểm tra nộp kết quả kết luận văn bản không trái pháp luật và chuyển về bộ phận lưu trữ kết quả kiểm tra.

Nếu phát hiện văn bản có nội dung trái pháp luật hoặc không hợp lý thì người kiểm tra phải làm văn bản báo cáo gửi lãnh đạo và đề xuất phương án giải quyết. Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Bước bốn, lãnh đạo của cơ quan tự kiểm tra văn bản có trách nhiệm xem xét báo cáo đã nhận, họp, quyết định các phương án và báo cáo lại với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra về kết quả tự kiểm tra và kiến nghị xử lý văn bản Quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật (nếu có).

Quy trình kiểm tra văn bản theo thẩm quyền

Kiểm tra văn bản theo thẩm quyền là việc kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra theo nhiệm vụ được phân công. Quy trình kiểm tra văn bản theo thẩm quyền được thực hiện theo quy định tại Điều 115, Nghị định 34/2016/NĐ-CP như sau:

Bước một, tiếp nhận văn bản thuộc đối tượng kiểm tra. Cơ quan kiểm tra văn bản phải mở “Sổ văn bản đến” để theo dõi việc gửi và tiếp nhận văn bản thuộc đối tượng kiểm tra.

Bước hai, thủ trưởng cơ quan kiểm tra văn bản phân công người kiểm tra văn bản.

Bước ba, người kiểm tra văn bản tiến hành xem xét, đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản được kiểm tra.

Bước bốn, báo cáo kết quả kiểm tra văn bản và đề xuất hướng xử lý. Khi phát hiện văn bản được kiểm tra có dấu hiệu trái pháp luật, người kiểm tra văn bản lập Phiếu kiểm tra văn bản, báo cáo Thủ trưởng cơ quan kiểm tra về kết quả kiểm tra và đề xuất hướng xử lý.

Căn cứ vào tính chất, mức độ trái pháp luật của văn bản và hậu quả gây ra, người kiểm tra văn bản có thể đề xuất: hình thức xử lý văn bản trái pháp luật; xử lý trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản trái pháp luật; xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức đã tham mưu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, ban hành văn bản trái pháp luật trong trường hợp người đó có lỗi. Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Bước năm, kết luận kiểm tra văn bản. Thủ trưởng cơ quan kiểm tra văn bản xem xét, kết luận theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, kết luận về nội dung trái pháp luật của văn bản. Kết luận kiểm tra được gửi cho cơ quan, người đã ban hành văn bản để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cơ quan, người đã ban hành văn bản không xử lý văn bản trái pháp luật hoặc cơ quan kiểm tra văn bản không nhất trí với kết quả xử lý thì cơ quan kiểm tra văn bản trình cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Quy trình kiểm tra văn bản theo địa bàn

Khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, ảnh hưởng lớn đến kinh tế – xã hội, nếu thấy cần thiết, cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản quyết định thành lập Đoàn kiểm tra văn bản theo địa bàn tại cơ quan ban hành văn bản. Cơ quan kiểm tra văn bản có trách nhiệm thông báo cho cơ quan có văn bản được kiểm tra về thành phần, thời gian, địa điểm, nội dung làm việc. Cơ quan có văn bản được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung, hồ sơ liên quan theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra văn bản.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, kết luận, kiến nghị hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, kiến nghị việc xử lý văn bản trái pháp luật; đồng thời kiến nghị xem xét trách nhiệm của cơ quan, người xây dựng, ban hành văn bản trái pháp luật.

Trường hợp thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra văn bản theo địa bàn thì cơ quan có văn bản được kiểm tra phối hợp với cơ quan chủ trì kiểm tra chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ Đoàn kiểm tra và thực hiện kế hoạch kiểm tra theo quy định.

Quy trình kiểm tra văn bản theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực

Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra văn bản theo chuyên đề hoặc theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền kiểm tra.

Cơ quan kiểm tra phải thông báo cho cơ quan có văn bản được kiểm tra biết trước khi thực hiện việc kiểm tra theo chuyên đề hoặc theo ngành, lĩnh vực. Cơ quan có văn bản được kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với Đoàn kiểm tra trong việc thực hiện kiểm tra văn bản, chuẩn bị các nội dung, hồ sơ liên quan đến văn bản được kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra và kế hoạch kiểm tra của cơ quan kiểm tra văn bản. Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra văn bản theo chuyên đề hoặc theo ngành, lĩnh vực có trách nhiệm tổ chức thực hiện và phối hợp với cơ quan chủ trì kiểm tra, cơ quan, địa phương nơi có văn bản được kiểm tra thực hiện theo kế hoạch kiểm tra văn bản đã được phê duyệt; kết luận và kiến nghị hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền kiến nghị việc xử lý đối với các nội dung kiểm tra; báo cáo cơ quan chủ trì kiểm tra về kết quả kiểm tra văn bản của Đoàn kiểm tra.

Quy trình kiểm tra văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước

Việc kiểm tra các văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan

 • Quy trình xử lý văn bản Quy phạm pháp luật trái pháp luật của chính quyền địa phương

Quy trình xử lý văn bản Quy phạm pháp luật trái pháp luật được thực hiện theo quy định tại Tiểu mục 3,4,5 của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015.

Khi phát hiện văn bản Quy phạm pháp luật trái pháp luật, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản gửi kết luận kiểm tra cho Thủ trưởng cơ quan, đồng thời gửi cho cơ quan, người đã ban hành văn bản để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết luận kiểm tra phải có các nội dung cơ bản sau đây: tên văn bản được kiểm tra; tên và nội dung văn bản làm căn cứ pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra; ý kiến về nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra; yêu cầu cơ quan, người đã ban hành văn bản xem xét, xử lý và thông báo kết quả xử lý văn bản, đồng thời kiến nghị việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, người đã tham mưu xây dựng, ban hành văn bản trái pháp luật đó.

Trường hợp cơ quan, người đã ban hành văn bản không xử lý văn bản trái pháp luật hoặc cơ quan kiểm tra văn bản không nhất trí với kết quả xử lý thì cơ quan kiểm tra văn bản trình cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, căn cứ vào nội dung trái pháp luật và mức độ thiệt hại trên thực tế do văn bản trái pháp luật gây ra, cơ quan kiểm tra văn bản kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, người ban hành văn bản trái pháp luật. Việc này được quy định cụ thể tại Điều 134, Nghị định 34/2016/NĐ-CP:

“1. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ trái pháp luật của văn bản và hậu quả của nội dung trái pháp luật gây ra đối với xã hội và trên cơ sở tính chất, mức độ lỗi của cơ quan, người đã ban hành, tham mưu ban hành văn bản đó. Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Việc xem xét trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân được thực hiện như sau:

Cơ quan ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật phải tổ chức việc kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tập thể và báo cáo cơ quan cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật, đồng thời xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật.

Cán bộ, công chức trong quá trình tham mưu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ lỗi và nội dung trái pháp luật của văn bản, phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ, công chức thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Cơ quan, người ban hành văn bản khi nhận được kết luận kiểm tra, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản mà không thực hiện việc xem xét, xử lý văn bản trái pháp luật hoặc không thực hiện thông báo kết quả xử lý theo quy định thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.”

1.2.5. Mục đích và ý nghĩa kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương

1.2.5.1. Mục đích của kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương

Kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật nhằm mục đích sau:

Thứ nhất, nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật có trong văn bản Quy phạm pháp luật. Cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản cần xem xét một cách cụ thể, kỹ lưỡng toàn bộ nội dung cũng như hình thức thể hiện của văn bản được kiểm tra, từ đó phát hiện những nội dung trái pháp luật. Đây là mục đích trực tiếp của hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật. Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Thứ hai, thông qua hoạt động kiểm tra, xử lý nhằm phát hiện những văn bản trái pháp luật từ đó đưa ra biện pháp xử lý thích hợp đối với văn bản trái pháp luật (đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản, đính chính văn bản) và những cá nhân, cơ quan đã ban hành văn bản trái pháp luật đó.

Thứ ba, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Thông qua hoạt động này không chỉ giúp phát hiện và xử lý những nội dung sai trái của các văn bản Quy phạm pháp luật đã được ban hành mà còn góp phần bảo đảm việc soạn thảo, ban hành văn bản có chất lượng cao hơn, nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi, phục vụ trực tiếp yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, mở rộng quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2.5.2. Ý nghĩa của kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương

Kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống các văn bản pháp luật nói chung và văn bản Quy phạm pháp luật nói riêng.

Thứ nhất, kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật góp phần đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính hợp lý, thống nhất của hệ thống pháp luật. Mục đích của kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật nhằm phát hiện, hủy bỏ những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật và thiếu tính hợp lý qua đó bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý, đồng bộ, minh bạch của các văn bản Quy phạm pháp luật.

Nếu như hoạt động thẩm định, thẩm tra văn bản Quy phạm pháp luật chỉ mang tính chất phát hiện, tham gia đề xuất thay đổi nên không thể xử lý một cách triệt để những mâu thuẫn chồng chéo tồn tại trong các dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật thì việc kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật lại mang tính pháp lý cao hơn. Khi kiểm tra phát hiện những sai sót, bất cập trong văn bản Quy phạm pháp luật thì những nội dung sai phạm đó sẽ được cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra xử lý một cách triệt để, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Thứ hai, kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật góp phần nâng cao chất lượng quy trình xây dựng và ban hành văn bản Quy phạm pháp luật. Thông qua việc kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật, chủ thể tiến hành sẽ chỉ ra những thiếu sót, chưa hoàn chỉnh trong quy trình ban hành sau đó đưa ra các kiến nghị nhằm sửa đổi, hoàn thiện quy trình xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền có thể phát hiện ra những sai sót trong quy trình soạn thảo văn bản Quy phạm pháp luật như: ban hành trái thẩm quyền, sai trình tự, thủ tục… và kiến nghị xử lý những sai sót đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền đối với hoạt động soạn thảo, ban hành văn bản Quy phạm pháp luật.

Thứ ba, kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. Trên thực tế có một số văn bản Quy phạm pháp luật được ban hành trái pháp luật đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động quản lý nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. Thông qua hoạt động kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật, các cơ quan nhà nước đã kịp thời phát hiện, đề xuất chủ thể có thẩm quyền ra quyết định xử lý các văn bản bất hợp pháp, bất hợp lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các cá nhân, tổ chức, tạo dựng niềm tin của người dân đối với nhà nước. Đồng thời nó góp phần đảm bảo môi trường pháp lý lành mạnh, công khai, minh bạch và dễ tiếp cận đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hợp tác, thúc đẩy quá trình hợp tác, phát triển kinh tế – xã hội.

Thứ tư, hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm tính khả thi của văn bản Quy phạm pháp luật. Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Một văn bản chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó đi vào cuộc sống và được áp dụng một cách hiệu quả theo đúng định hướng, mục tiêu của tỉnh đặt ra. Hoạt động tự kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật yêu cầu cơ quan có thẩm quyền trong quá trình soạn thảo, ban hành văn bản phải cân nhắc, tính toán, xem xét đầy đủ tính khả thi của quy định mà mình ban hành. Yêu cầu này một lần nữa lại được xem xét trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật sau khi văn bản được ban hành, góp phần tăng cường tính khả thi của văn bản Quy phạm pháp luật.

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương

1.3.1. Hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương

Hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật về kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật là cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật. Căn cứ vào hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật mà quá trình kiểm tra được diễn ra đúng quy định, hiệu quả trên thực tế.

Hiện nay, hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương về kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật rất đa dạng, được quy định ở nhiều loại văn bản khác nhau như: Hiến pháp năm 2013, Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương,..

Khi tiến hành kiểm tra, xử lý ngoài việc áp dụng những văn bản pháp luật quy định trực tiếp về vấn đề kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật thì những văn bản pháp luật khác cũng là cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra xem xét, áp dụng. Hệ thống pháp luật càng rõ ràng, cụ thể thì hoạt động kiểm tra văn bản càng diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và đúng đắn hơn. Trái lại, nếu hệ thống pháp luật lỏng lẻo, khó tiếp cận hoặc chồng chéo lẫn nhau thì hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản sẽ gặp nhiều vướng mắc, bất cập. Điều này đặt ra yêu cầu cần phải xây dựng một môi trường pháp lý tốt thì hoạt động kiểm tra, xử ly văn bản Quy phạm pháp luật mới thực sự đạt được hiệu quả.

1.3.2. Sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với công tác kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật là hoạt động của cá nhân, cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, nó là sự phối hợp chặt chẽ giữa bên kiểm tra và bên được kiểm tra. Do vậy, để đạt được kết quả cao cần có sự tham gia của các bên trong quá trình kiểm tra văn bản.

Ngoài ra, cũng cần sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp có thẩm quyền thông qua việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, đề án…, sự quan tâm trong công tác nhân sự, bố trí đầy đủ cán bộ, công chức đảm nhiệm công tác kiểm tra văn bản và sự đảm bảo về tài chính cũng như các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết khác nhằm đạt các mục tiêu đề ra trong hoạt động kiểm tra văn bản.

1.3.3. Năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương

Đây là yếu tố có ảnh hưởng quan trọng nhất đối với hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật. Nếu đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ cao sẽ tạo điều kiện cho việc kiểm tra được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật; việc xem xét, đánh giá tính hợp pháp, tính hợp lý của văn bản được chính xác và nhanh chóng hơn. Vì vậy, cần tuyển dụng và bố trí hợp lý, đầy đủ các vị trí việc làm, lựa chọn những người có năng lực phù hợp, đảm bảo cho việc kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật được diễn ra thường xuyên, liên tục và hiệu quả cao.

Ngoài ra, cần chú trọng đến đội ngũ cộng tác viên là những chuyên gia về từng lĩnh vực chuyên ngành, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra lựa chọn và ký hợp đồng làm đối tác. Đội ngũ này đóng vai trò không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra văn bản.

1.3.4. Yếu tố tài chính Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Yếu tố tài chính đảm bảo cho quá trình tổ chức, triển khai thực hiện việc kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương được diễn ra thường xuyên, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tế.

Hàng năm, nhà nước bố trí ngân sách cho hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật để duy trì hoạt động. Ngân sách nhà nước đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kiểm tra văn bản. Nếu mức chi ngân sách cho hoạt động kiểm tra văn bản hợp lý, đáp ứng được yêu cầu thực tế sẽ tạo niềm tin, động lực cho cán bộ, công chức yên tâm công tác, có trách nhiệm với công việc. Đồng thời, tài chính đầy đủ giúp cho việc đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, tài liệu phục vụ cho việc kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật đạt hiệu quả cao hơn.

Ngược lại, nếu ngân sách không được quan tâm, bảo đảm thì sẽ không tạo được động lực thúc đẩy tinh thần làm việc của cán bộ, công chức và cơ sở vật chất nghèo nàn gây khó khăn cho quá trình thực hiện kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương.

1.3.5. Ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước được áp dụng rộng rãi và phổ biến. Trong công tác kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương, việc lưu trữ, cập nhật các thông tin, tài liệu có liên quan đến hoạt động kiểm tra văn bản vào các ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, xem xét, đánh giá về chất lượng văn bản được nhanh chóng, chính xác hơn, tiết kiệm thời gian, tài chính và công sức làm việc. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc công bố, công khai kết quả kiểm tra sẽ tạo nên sự khách quan, minh bạch, dễ tiếp cận cho các bên có liên quan. Do vậy, việc đầu tư thích đáng về máy móc, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương là hết sức cần thiết.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

Văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương là công cụ hữu hiệu giúp cho các cơ quan nhà nước ở địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước được thuận lợi và hiệu quả.

Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương là việc xem xét, đánh giá, kết luận về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương được kiểm tra. Hoạt động kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương có các hình thức: tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, kiểm tra khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, kiểm tra đột xuất.

Xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương là hệ quả của quá trình kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương. Xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương là việc các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xem xét, đánh giá, quyết định các hình thức xử lý đối với văn bản trái pháp luật theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và hình thức do pháp luật quy định.

Kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương là việc việc xem xét, đánh giá, kết luận về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản Quy phạm pháp luật được kiểm tra từ đó đưa hình thức xử lý đối với văn bản Quy phạm pháp luật trái pháp luật và cơ quan, cá nhân ban hành văn bản trái pháp luật theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và hình thức do pháp luật quy định.

Hoạt động xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương có các hình thức: đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản, đính chính văn bản và xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật.

Kiểm tra, xử lý văn bản là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với quản lý nhà nước, góp phần phát hiện, loại bỏ những văn bản trái pháp luật, từ đó đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Vì thế, khi tiến hành kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cần tuân thủ theo đúng các nguyên tắc, trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Chương 1 đã tổng quan về kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật, từ đó là căn cứ, cơ sở cho việc xem xét, đánh giá thực trạng kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật ở tỉnh Thái Bình. Luận văn: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Thực trạng xử lý văn bản quy phạm pháp luật tại Tỉnh

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993