Luận văn: Năng lực thực thi công vụ cấp xã tại huyện An Biên

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Năng lực thực thi công vụ cấp xã tại huyện An Biên hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Năng lực thực thi công vụ của công chức văn hóa-xã hội cấp xã trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Sự nghiệp đổi mới đất nước 30 năm qua do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đang tạo nên những thay đổi lớn trong đời sống xã hội và cũng đang đặt hoạt động quản lý nhà nước trước những yêu cầu mới. Việc xây dựng một nhà nước gọn nhẹ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một vấn đề cấp thiết. Chính vì vậy, trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ đã rất quan tâm đến công tác xây dựng, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức. Bởi vì, đội ngũ cán bộ, công chức có vai trò vô cùng quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp nói chung và chính quyền cấp cơ sở nói riêng. Hiệu lực quản lý nhà nước được thực hiện bởi số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức.

Trong quá trình đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương thì việc nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức chính quyền địa phương là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu trước khi tiến hành giao quyền, giao trách nhiệm cho chính quyền và công chức cấp địa phương.

Trong các cấp chính quyền địa phương, chính quyền cấp xã có vai trò rất quan trọng. Cấp xã là cấp trực tiếp triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của cơ sở. Cấp xã “là gần gũi dân nhất, là nền tảng của hành chính”, là nơi thể hiện mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng – Nhà nước với nhân dân. Đây là nơi nhận và giải quyết trực tiếp phần lớn công việc liên quan đến đời sống người dân và cũng là nơi tổ chức vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Cấp xã cũng là nơi đóng góp cho Đảng, Nhà nước để hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi những chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Do đó, năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã sẽ là nhân tố quyết định tới hiệu quả của việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Luận văn: Năng lực thực thi công vụ cấp xã tại huyện An Biên.

Trong các chức danh công chức cấp xã, công chức văn hóa – xã hội có vai trò, vị trí rất quan trọng trong đội ngũ công chức cấp xã; đảm nhiệm các công tác: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật [1]. Để thực hiện tốt các công việc đó và để Ủy ban nhân dân cấp xã hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đòi hỏi công chức văn hóa – xã hội phải có năng lực thực thi công vụ tốt.

Huyện An Biên là huyện vùng sâu của tỉnh Kiên Giang, có 8 xã và 01 thị trấn. Về cơ bản, công chức VH-XH cấp xã ở huyện An Biên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, là một trong những lực lượng quan trọng trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Những năm qua, nhiều công chức văn hóa – xã hội cấp xã trên địa bàn huyện An Biên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng thực thi công vụ. Bên cạnh đó, vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, đó là: Một số công chức VH-XH chưa được đào tạo đúng ngành; việc cập nhật kiến thức mới, kỹ năng nghiệp vụ chưa thường xuyên; thái độ thực thi công vụ chưa cao, chưa khoa học, chưa chủ động; sự phối hợp giữa công chức VH-XH với các bộ phận khác hiệu quả chưa cao. Vẫn còn công chức VH-XH hạn chế về trình độ, chưa cập nhật văn bản quy phạm pháp luật kịp thời, kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính không đúng quy định; còn vi phạm giờ làm việc; tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp; kỹ năng giao tiếp với nhân dân còn yếu kém, đôi khi gây bức xúc trong dư luận. Xét về tổng thể chất lượng, số lượng, cơ cấu thì công chức VH-XH cấp xã trên địa bàn huyện An Biên có nhiều mặt chưa ngang tầm với đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Chính vì thế, nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức văn hóa – xã hội cấp xã trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang là nhiệm vụ cấp thiết, góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Với ý nghĩa đó, qua thực tiễn công tác, tôi chọn đề tài “Năng lực thực thi công vụ của công chức văn hóa – xã hội cấp xã trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang” làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Công

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Vấn đề liên quan đến cán bộ, công chức nói chung đã được nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và nhiều công trình khoa học cũng đã nghiên cứu vấn đề này dưới nhiều góc độ khác nhau. Có thể liệt kê một số công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực trên như sau:

 • TS. Nguyễn Phú Trọng, PGS.TS. Trần Xuân Sơn – đồng chủ biên (2001), Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, Nxb CTQG, HN. Cuốn sách đề cập đến cơ sở khoa học, sự cần thiết nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Luận văn: Năng lực thực thi công vụ cấp xã tại huyện An Biên.
 • Nguyễn Minh Sản (2009), Pháp luật về cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở Việt Nam hiện nay – những vấn đề lý luận và thực tiễn, Sách chuyên khảo, Nxb Chính trị – Hành chính, HN. Tác giả đã trình bày cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng pháp luật về cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở Việt Nam, từ đó đưa ra quan điểm, phương hướng và giải pháp cơ bản hoàn thiện pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã.
 • Nguyễn Thị Hồng Hải (2011), Một số vấn đề về phát triển năng lực của cán bộ, công chức, Tạp chí tổ chức Nhà nước số 09/2011. Tác giả lý giải năng lực của cán bộ, công chức là “tổng hợp những kiến thức, kỹ năng, thái độ cho phép mọi cá nhân thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ của mình ở một cấp độ hiệu suất nhất định”, đồng thời trình bày cơ sở hình thành năng lực của cán bộ, công chức là chỉ hình thành khi cán bộ, công chức biết hành động, mong muốn hành động và có thể hành động. Tác giả cũng lý giải một số vấn đề về phát triển năng lực cho cán bộ, công chức và đưa ra một số biện pháp phát triển năng lực phù hợp với môi trường hành chính nhà nước như: Kèm cặp, huấn luyện; Trao quyền ra quyết định cho cấp dưới; Giao thêm các nhiệm vụ mới cho cấp dưới. Tác giả đưa ra kết luận việc phát triển năng lực của cán bộ, công chức là một quá trình liên tục và cần có sự kết hợp hỗ trợ của nhà lãnh đạo, quản lý; sự nỗ lực, ý thức phát triển chức nghiệp của bản thân cá nhân và các quy định của pháp luật về các vấn đề có liên quan chặt chẽ đến năng lực của cán bộ, công chức.
 • TS Ngô Thành Can (2012), “Chất lượng và chất lượng thực thi công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước số 11/2012. Trong bài viết, tác giả lý giải chất lượng thực thi công vụ của công chức phục thuộc vào các yếu tố như: Năng lực, kiến thức, kỹ năng và thái độ của họ đối với công việc; công tác tổ chức gắn với sự phân công công việc, tính chất công việc, môi trường làm việc của công chức; sự động viên, khuyến khích của người lãnh đạo, quản lý bằng các chế độ, chính sách đãi ngộ, cơ hội thăng tiến đối với công chức. Tác giả đánh giá thực trạng công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và nêu ra những bất cập về năng lực của công chức thể hiện ở một số mặt như: (1) Kết quả thực thi công vụ chưa cao, một bộ phận không nhỏ công chức làm việc đạt kết quả thấp; (2) Năng lực thực thi công vụ của công chức còn hạn chế do kỹ năng làm việc chưa thành thạo, tính chuyên nghiệp chưa cao; (3) Chất lượng thực thi công vụ của một bộ phận công chức chưa cao, còn phạm nhiều lỗi, sai sót; (4) Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về thái độ, tinh thần phục vụ, kết quả làm việc của đội ngũ công chức thấp. Qua đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ của công chức nhà nước như: Thực hiện đổi mới trong tuyển dụng công chức; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức theo hướng hiệu quả, thiết thực; sử dụng công chức hợp lý, hiệu quả; chú trọng tạo động lực cho công chức trong thực thi công vụ.
 • Nguyễn Thị Tuyết Mai – chủ biên (2007), Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ chủ chốt cấp xã qua khảo sát ở đồng bằng Sông Hồng, Nxb CTQG, HN. Tài liệu đã đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ cấp xã ở đồng bằng Sông Hồng.

Đề tài liên quan đến năng lực thực thi của công chức cấp xã cũng được đề cập trong một số luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công như: Luận văn: Năng lực thực thi công vụ cấp xã tại huyện An Biên.

 • Trương Thị Ngọc Anh, “Nâng cao năng lực công chức tư pháp xã (qua thực tiễn một số huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội), Luận văn thạc sĩ Quản lý hành chính công. Luận văn tập trung lý giải cơ sở lý luận về công chức tư pháp xã và năng lực công chức tư pháp xã qua khảo sát tại huyện Từ Liêm và huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội để từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao năng lực công chức tư pháp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Nguyễn Mạnh Hà (2012), “Nâng cao năng lực thực thi công vụ cho công chức cấp xã tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay”, Luận văn thạc sĩ Quản lý hành chính công. Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận chung về năng lực thực thi công vụ và đội ngũ công chức xã nói chung; trình bày, đánh giá thực trạng năng lực thực thi công vụ của công chức xã tỉnh Bắc Giang và qua đó đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao năng lực thực thi công vụ công chức xã tỉnh Bắc Giang.
 • Nguyễn Thanh Dung (2013), “Nâng cao năng lực công chức xã huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình”. Luận văn thạc sĩ Quản lý hành chính công. Trong luận văn, tác giả trình bày những vấn đề lý luận về năng lực công chức xã như: Khái niệm về năng lực, năng lực công chức xã; tiêu chí đánh giá năng lực công chức xã. Tác giả nêu thực trạng năng lực công chức xã tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; đánh giá những kết quả, tồn tại, hạn chế để từ đó đề ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao năng lực công chức xã tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Những công trình trên cung cấp cơ sở lý luận, các quan điểm về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá thực thi công vụ của công chức. Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu về công chức VH-XH cấp xã theo Luật cán bộ, công chức và những quy định mới của Chính phủ về công chức cấp xã, cũng như đánh giá năng lực thực thi công vụ của công chức xã. Ngoài ra, các công trình nghiên cứu trên được thực hiện trong các giai đoạn khác nhau, vận dụng những quy định trước đây nên có nhiều nội dung không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Vì vậy, việc nghiên cứu toàn diện các yếu tố tác động đến năng lực thực thi công vụ của công chức VH-XH cấp xã trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang là rất cần thiết.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

 • Mục đích

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về năng lực thực thi công vụ của công chức VH-XH cấp xã; phân tích thực trạng năng lực thực thi của công công chức VH-XH cấp xã trên địa bàn huyện An Biên; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó, để đề xuất những giải pháp phù hợp với điều kiện và tình hình của địa phương, nhằm nâng cao năng lực của họ.

 • Nhiệm vụ Luận văn: Năng lực thực thi công vụ cấp xã tại huyện An Biên.

Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên tác giả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và pháp lý về năng lực thực thi công vụ của công chức VH-XH cấp xã.
 • Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực thực thi công vụ của công chức VH-XH cấp xã trên địa bàn huyện An Biên và chỉ ra những hạn chế, và nguyên nhân hạn chế đó trong năng lực của họ.
 • Đề xuất các giải pháp phù hợp với khả năng và điều kiện đặc thù của địa phương, nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức VH-XH cấp xã trên địa bàn huyện An Biên.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

 • Đối tượng nghiên cứu của đề tài

Luận văn tập trung vào nghiên cứu về năng lực thực thi công vụ của công chức VH-XH cấp xã.

 • Phạm vi nghiên cứu của đề tài

Không gian: nghiên cứu tại 8 xã và 01 thị trấn của huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.

Thời gian: trong vòng 5 năm trở lại đây (từ năm 2011-2016) và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức VH-XH cấp xã giai đoạn 2016-2020.

5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài

 • Phương pháp luận

Trong luận văn tác giả sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.

 • Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Thống kê, điều tra phân tích, so sánh, tổng hợp, điều tra xã hội học….

 • Phương pháp phân tích tài liệu: Tác giả tiến hành thu thập thông tin theo đối tượng và mục tiêu nghiên cứu đề ra. Những thông tin bao gồm các bài báo, công trình nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí, sách chuyên ngành hay dưới dạng số liệu thống kê. Các thông tin thu thập được sử dụng một cách có chọn lọc.
 • Phương pháp điều tra xã hội học: Tác giả tiến hành dựa trên cách chọn mẫu ngẫu nhiên theo những tiêu chuẩn quy định chung và theo yêu cầu nghiên cứu của đề tài. Tác giả phát phiếu điều tra tới từng cán bộ, công chức, người dân. Kết quả nhận được dưới dạng thông tin sơ cấp đã được tác giả xử lý.

Thời gian khảo sát trong tháng 2 năm 2017. Luận văn: Năng lực thực thi công vụ cấp xã tại huyện An Biên.

Tác giả tiến hành khảo sát thực tế với dung lượng mẫu là 365 cán bộ, công chức cấp xã và người dân trên địa bàn có quan hệ công tác thường xuyên và cấp trên của công chức VH-XH cấp xã. Trong đó:

Cán bộ, công chức Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội: 15 người;

Cán bộ, công chức xã, thị trấn: 100 người;

Cán bộ xã (gồm các chức danh: Bí thư Đảng uỷ, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã): 50 người.

Người dân: 200 người. Mẫu khảo sát dành cho người dân được phát ngẫu nhiên, ở các độ tuổi khác nhau, giới tính khác nhau nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan, trong giới hạn sai số cho phép.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài

Về lý luận, đề tài góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về công vụ, công chức và năng lực thực thi công vụ của công chức VH-XH cấp xã; yêu cầu về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của công chức VH-XH cấp xã ở nước ta.

Về thực tiễn, đề tài phân tích, đánh giá thực trạng, làm rõ những ưu điểm và hạn chế, yếu kém về trình độ kiến thức, kỹ năng, phương pháp công tác, ý thức thái độ, năng lực thực thi công vụ của công chức VH-XH cấp xã, cũng như những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, đánh giá, sử dụng công chức xã hiện nay ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức VH-XH cấp xã trong thời kỳ tới để làm tài liệu tham khảo thêm cho các nhà quản lý và những tác giả cùng quan tâm đến vấn đề này.

7. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn được kết cấu thành 3 chương, 10 tiết:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp lý về năng lực thực thi công vụ của công chức văn hóa – xã hội cấp xã.
 • Chương 2: Thực trạng năng lực thực thi công vụ của công chức văn hóa – xã hội cấp xã trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.
 • Chương 3: Quan điểm và giải pháp nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức văn hóa – xã hội cấp xã huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Luận văn: Năng lực thực thi công vụ cấp xã tại huyện An Biên.

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC  VĂN HÓA – XÃ HỘI CẤP XÃ

1.1. Công chức văn hóa – xã hội cấp xã

1.1.1. Một số khái niệm liên quan tới công chức văn hóa – xã hội cấp xã

1.1.1.1. Công chức

Luật cán bộ, công chức năm 2008, quy định: “Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”.

Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức đã cụ thể hóa khoản 2, Điều 4 của Luật cán bộ, công chức về công chức, như sau:

 • + Công chức trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam
 • + Công chức trong Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước
 • + Công chức trong Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tổ chức khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập
 • + Công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện
 • + Công chức trong hệ thống Tòa án nhân dân
 • + Công chức trong hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân
 • + Công chức trong cơ quan của tổ chức chính trị – xã hội
 • + Công chức trong cơ quan, đơn vị của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân
 • + Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập
 • + Công chức được luân chuyển

Như vậy, công chức có mặt ở rất nhiều loại hình tổ chức, từ trung ương đến địa phương, từ cơ quan Đảng, tổ chức chính trị – xã hội đến các cơ quan hành chính nhà nước và trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan xét xử.

1.1.1.2. Công chức cấp xã Luận văn: Năng lực thực thi công vụ cấp xã tại huyện An Biên.

Cán bộ, công chức, viên chức là những thuật ngữ cơ bản của chế độ công vụ, công chức, thường xuyên xuất hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo các cách tiếp cận khác nhau, người ta đã đưa ra các cách giải thích khác nhau về các thuật ngữ “cán bộ”, “công chức” và “viên chức”.

Thuật ngữ “công chức”, “viên chức” thường được hiểu một cách khái quát là những người được Nhà nước tuyển dụng, nhận một công vụ hoặc một nhiệm vụ nhất định do Nhà nước trả lương và có nghĩa vụ, bổn phận phục vụ nhân dân, phục vụ Nhà nước theo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, phạm vi xác định công chức hoặc viên chức lại là khác nhau đối với mỗi quốc gia, phụ thuộc vào thể chế chính trị, cách thức tổ chức bộ máy nhà nước và của lịch sử, văn hóa dân tộc mỗi quốc gia.

Ở Việt Nam, trải qua một thời gian dài cho đến trước khi Luật Cán bộ, công chức ban hành năm 2008, trong nhận thức cũng như trong hoạt động quản lý, chúng ta chưa xác định được rõ ràng cán bộ, công chức, viên chức. Có khi người ta sử dụng luôn cụm từ “cán bộ, công chức, viên chức” để chỉ. Luận văn: Năng lực thực thi công vụ cấp xã tại huyện An Biên.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Năng lực Công chức Văn phòng thống kê cấp xã

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993