Luận văn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tại Vĩnh Phúc

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tại Vĩnh Phúc hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tại tỉnh Vĩnh Phúc dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài luận văn

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta đối với người lao động nhằm từng bước mở rộng và nâng cao đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống cho người lao động khi gặp rủi ro như bị ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hết tuổi lao động, qua đời. Cùng với sự đổi mới của nền kinh tế đất nước trong thời gian vừa qua, chính sách BHXH cũng được điều chỉnh, thay đổi để phù hợp với sự chuyển đổi của nền kinh tế đất nước, với nguyện vọng của người lao động góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc.

Vĩnh Phúc là một tỉnh có thế mạnh thu hút đầu tư về công nghiệp và giáo dục, công tác BHXH trong thời gian qua được quan tâm và ưu tiên đặc biệt. Vai trò của pháp luật về BHXH, đảm bảo chính sách cho đối tượng tham gia BHXH ngày càng được phát huy. Tuy nhiên, BHXH chưa khai thác hết tiềm năng và thế mạnh. Đặc biệt từ khi có Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ Về việc chuyển Bảo hiểm Y tế Việt Nam sang Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, mặc dù BHXH có những bước phát triển nhưng nhiều vấn đề phát sinh bên cạnh đó gây bức xúc trong đời sống xã hội. Xuất phát từ những lý do nêu trên em đã chọn đề tài “Pháp luật về bảo hiểm xã hội – từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc” làm đề tài Luận văn tốt nghiệp chương trình sau đại học chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Ở nước ta trong những năm gần đây đã có nhiều đề tài, công trình nghiên cứu về BHXH nhằm phân tích những ưu điểm và hạn chế của chính sách và đề ra những giải pháp hoàn thiện chính sách về BHXH. Trước hết phải kể đến các công trình sau: Luận văn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tại Vĩnh Phúc.

Đỗ Văn Sinh: “Hoàn thiện quản lý quỹ BHXH ở Việt Nam” – Trần Quang Lâm: “Bảo hiểm Y tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” – Nguyễn Văn Khánh: “Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện khu vực phi chính thức ở Việt Nam”. – Đặng Ngọc Liên: “Quản lý thu BHXH đối với khu vực kinh tế tư nhân tại Hà Nội” Ngoài ra còn nhiều bài báo, tạp chí chuyên ngành nghiên cứu đánh giá những vấn đề BHXH đang đặt ra như quản lý, mở rộng đối tượng tham gia BHXH. Đề xuất các giải pháp chi trả bảo hiểm đúng đối tượng, thời gian. Cũng như biện pháp hành chính, chế tài đối với những đối tượng trốn tránh trách nhiệm BHXH. Với đề tài luận văn này, tác giả nghiên cứu mọt cách tập trung và tương đối toàn diện pháp luật BHXH từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài luận văn

Mục đích:

Nghiên cứu cơ sở lý luận, pháp luật về BHXH và thực trạng thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội tại tỉnh Vĩnh Phúc, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và đảm bảo thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Nhiệm vụ nghiên cứu:

Để đạt được mục tiêu trên, luận văn sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản và quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội;

Nghiên cứu thực trạng thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội tại tỉnh Vĩnh Phúc; đánh giá kết quả, hạn chế của pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn thực hiện pháp luật tại tỉnh Vĩnh phúc;

Trên cơ sở các nghiên cứu trên, căn cứ quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển bảo hiểm xã hội, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật, đảm bảo thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn Luận văn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tại Vĩnh Phúc.

Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài luận văn là các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Phạm vi nghiên cứu:

Về không gian: Nghiên cứu thực trạng thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm hoạt động về bảo hiểm xã hội của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Về thời gian: Nghiên cứu hoạt động về bảo hiểm xã hội của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2018.

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn.

Phương pháp luận: Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, vận dụng các quan điểm, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu luận văn, tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh.

Phương pháp thống kê: thống kê những số liệu thực tế qua các năm về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Phương pháp phân tích: tách biệt các nội dung, vấn đề BHXH để nghiên cứu sâu sắc, kỹ lưỡng.

Phương pháp tổng hợp: nghiên cứu các nội dung, vấn đề trong tổng thể để đánh giá một cách toàn diện về pháp luật BHXH.

Phương pháp so sánh: so sánh về đối tượng tham gia BHXH, về tình hình quản lý thu, chi BHXH, về thực trạng chấp hành, áp dụng, sử dụng pháp luật về BHXH qua các năm.

5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

Ý nghĩa lý luận: Luận văn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tại Vĩnh Phúc.

Luận văn góp phần làm sáng tỏ, sâu sắc thêm các vấn đề lý luận về bảo hiểm xã hội.

Ý nghĩa thực tiễn: Các kết quả nghiên cứu của luận văn có giá trị tham khảo cho các cơ quan hữu quan trong quá trình hoàn thiện pháp luật cũng như thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội. Luận văn có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo trong công tác nghiên cứu pháp luật về bảo hiểm xã hội.

6. Kết cấu của luận văn

Ngoài Lời mở đầu, Kết luận, Luận văn có 3 Chương:

  • Chương I: Cơ sở lý luận và pháp luật về bảo hiểm xã hội
  • Chương II: Thực trạng thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội tại tỉnh Vĩnh Phúc
  • Chương III: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và đảm bảo thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

1.1. Cơ sở lý luận về bảo hiểm xã hội

1.1.1. Khái niệm bảo hiểm xã hội Luật BHXH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 đã định nghĩa BHXH một cách khái quát, toàn diện. “Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội”. Khái niệm BHXH theo Luật BHXH năm 2014 được sử dụng trong toàn bộ nghiên cứu của luận văn.

1.1.2. Vai trò của bảo hiểm xã hội – BHXH phòng ngừa rủi ro, ổn định cuộc sống cho NLĐ: Khi còn sức lao động, còn khả năng lao động, NLĐ tham gia quan hệ lao động, được hưởng lương và mang lại lợi nhuận cho NSDLĐ. Đối tượng của BHXH là người lao động nói chung, BHXH ở nước ta áp dụng đối với người lao động làm công ăn lương, cán bộ, công chức và một số đối tượng khác. – BHXH là “tấm lá chắn”, “lưới an toàn” của xã hội với chế độ trợ cấp đa dạng, toàn diện, ổn định: Các nguyên nhân gây ra rủi ro rất nhiều nên nhu cầu bảo hiểm xã hội của các thành viên trong xã hội cũng rất đa dạng. – Cụ thể hóa “công bằng xã hội”: Đặc điểm “hưởng thụ theo đóng góp” trong luật bảo hiểm xã hội chính là sự cụ thể hóa “công bằng xã hội” bao trùm lên nhiều lĩnh vực của đời sống. “Hưởng thụ theo đóng góp” trong bảo hiểm xã hội không hoàn toàn giống nhau như áp dụng “phân phối theo lao động” trong luật lao động.

1.2. Pháp luật về bảo hiểm xã hội Luận văn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tại Vĩnh Phúc.

1.2.1. Khái niệm pháp luật về bảo hiểm xã hội Pháp luật về BHXH là hệ thống các quy tắc xử sự chứa đựng trong Hiến pháp, luật và các văn bản dưới luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, quy định các chế độ, chính sách BHXH, quyền và trách nhiệm của NLĐ, của cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia BHXH, tổ chức BHXH, quỹ BHXH, thủ tục thực hiện BHXH và quản lý nhà nước về BHXH.

1.2.2. Vai trò của pháp luật về bảo hiểm xã hội Thứ nhất, pháp luật BHXH tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động BHXH. Thứ hai, pháp luật về BHXH ra đời góp phần ổn định cuộc sống người lao động tham gia BHXH. Thứ ba, pháp luật về BHXH tạo cơ hội để thực hiện trách nhiệm trợ giúp khó khăn cho các thành viên trong xã hội. Thứ tư, pháp luật về BHXH tạo điều kiện để người sử dụng lao động thể hiện trách nhiệm đối với người lao động. Thứ năm, pháp luật về BHXH góp phần thực hiện công bằng xã hội.

1.2.3. Chủ thể pháp luật bảo hiểm xã hội

1.2.3.1. Người lao động, đại diện tập thể lao động và người sử dụng lao động, đại diện người sử dụng lao động Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, các chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội là người lao động và người sử dụng lao động. Trong đó, người lao động bao gồm công nhân trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, cán bộ công chức, viên chức nhà nước thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Trong các quan hệ pháp luật về BHXH, đại diện tập thể lao động và đại diện người sử dụng lao động cũng có thể tham gia khi cần thể hiện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động hay người sử dụng lao động.

1.2.3.2. Cơ quan bảo hiểm xã hội Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam được chính thức ra đời ngày 16/2/1995, đến nay đã gần 30 năm, vinh dự được Đảng và Nhà nước giao trọng trách tổ chức thực hiện những chính sách trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách an sinh xã hội đặc biệt quan trọng. Chính sách BHXH là tiêu chí của tiến bộ, bình đẳng và công bằng xã hội, là một trong những nhân tố cơ bản thể hiện sự văn minh và phát triển của quốc gia.

1.2.4. Nội dung pháp luật về bảo hiểm xã hội Luận văn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tại Vĩnh Phúc.

1.2.4.1. Các chế độ bảo hiểm xã hội Ở nước ta hiện nay, có hai loại hình BHXH cơ bản: BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện: BHXH bắt buộc là loại hình BHXH mà NLĐ và người SDLĐ bắt buộc phải tham gia; BHXH tự nguyện là loại hình BHXH mà NLĐ tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng BHXH.

1.2.4.2. Quỹ bảo hiểm xã hội Thu được coi là nguồn công tác trọng tâm để hình thành quỹ BHXH, thực hiện tốt công tác thu sẽ đảm bào việc thực hiện pháp luật BHXH được triệt để. Quỹ bảo hiểm xã hội hình thành và hoạt động tạo ra khả năng giải quyết những rủi ro của tất cả những người tham gia với tổng dự trữ ít nhất, giúp cho việc dàn trải rủi ro được thực hiện theo cả hai chiều không 23 gian và thời gian.

1.2.4.3. Thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội Trong đời sống kinh tế – xã hội các quy định của pháp luật thường được các chủ thể pháp luật nghiêm chỉnh thực hiện. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong xã hội vẫn có các chủ thể bất chấp các quy định của pháp luật dẫn đến sự vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật là hành của các cá nhân hoặc tổ chức cụ thể, được thể hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động.

Chương 2 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BHXH TẠI TỈNH VĨNH PHÚC

2.1. Các yếu tố tác động đến thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội tại tỉnh Vĩnh Phúc

2.1.1. Yếu tố điều kiện kinh tế Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc Vùng Kinh tế Trọng điểm Bắc Bộ1 , phía Bắc giáp tỉnh Vĩnh Phúc và Tuyên Quang, Phía Tây giáp Phú Thọ, phía Đông và phía Nam giáp Thủ đô Hà Nội. Tỉnh Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính bao gồm: Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Phúc Yên, các huyện Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc. Tỉnh có diện tích tự nhiên 1.231,76 km2 , dân số trung bình năm 2009 (theo tổng điều tra 01/4/2009) là 1.003,0 ngàn người, năm 2010 là 1.010,4 nghìn người, mật độ dân số 820 người/km2 . Tỉnh lỵ của Vĩnh Phúc là Thành phố Vĩnh Yên, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 50km và cách sân bay quốc tế Nội Bài 25km.Vĩnh Phúc nằm trên Quốc lộ số 2 và tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai, là cầu nối giữa vùng Trung du miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội; liền kề cảng hàng không quốc tế Nội Bài, qua đường quốc lộ số 5 thông với cảng Hải Phòng và trục đường 18 thông với cảng nước sâu Cái Lân. Vĩnh Phúc có vị trí quan trọng đối vùng KTTĐ Bắc Bộ, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội: Kinh tế Vĩnh Phúc phát triển sẽ góp phần cùng Thủ đô Hà Nội thúc đẩy tiến trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp, giải quyết việc làm, giảm sức ép về đất đai, dân số, các nhu cầu về xã hội, du lịch, dịch vụ của thủ đô Hà Nội. 1 Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc bao gồm các tỉnh, Thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh 9

2.2. Các cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc Luận văn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tại Vĩnh Phúc.

2.2.1. Tổ chức các cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam được chính thức ra đời ngày 16/2/1995, đến nay đã gần 30 năm, vinh dự được Đảng và Nhà nước giao trọng trách tổ chức thực hiện những chính sách trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Cơ quan BHXH được tổ chức theo Nghị định số 94/2008/NĐCP của Chính phủ ngày 22/8/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam; Quyết định số 4857/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương.

2.2.2. BHXH tỉnh Vĩnh Phúc BHXH tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự; quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của BHXH Việt Nam và quy định của pháp luật. BHXH tỉnh Vĩnh Phúc chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bảo hiểm xã hội tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

2.3. Thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội tại tỉnh Vĩnh Phúc

2.3.1. Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội

2.3.1.1. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT trên địa bàn giai đoạn 2014-2018 Thực hiện cấp sổ BHXH: Sổ BHXH là cơ sở pháp lý để giải quyết các chế độ BHXH, vì thế công tác cấp sổ BHXH luôn được cơ quan BHXH tỉnh quan tâm thực hiện.

2.3.1.2. Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc 10 a) Chế độ ốm đau, thai sản b) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp c) Hưu trí d) Tử tuất Luận văn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tại Vĩnh Phúc.

2.3.2. Thực hiện các quy định về quỹ bảo hiểm xã hội Khi công tác quản lý thu, quản lý chi được đảm bảo thực hiện tốt thì sẽ đảm bảo được sự cân đối quỹ. Cho nên công tác quản lý thu, chi rất quan trọng và luôn được BHXH tỉnh đặt lên hàng đầu. Trong những năm qua, quỹ BHXH của tỉnh Vĩnh Phúc, luôn được quản lý chặt chẽ, công khai và minh bạch. Các chính sách, chế độ được hạch toán và quyết toán đúng, đủ, kịp thời, không xảy ra sai sót, thất thoát..

2.3.3. Thực hiện các quy định về thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội Công tác kiểm tra, giám sát luôn được BHXH tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật BHXH. Mặc dù mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH đã được tăng lên theo quy định tại Nghị định số 86/2010/NĐ-CP, song thực tế mức xử phạt này vẫn còn quá thấp, không đủ sức răn đe đối với những doanh nghiệp vi phạm. Các hành vi vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật về BHXH đã được quy định khá rõ và cụ thể trong Luật và các văn bản hướng dẫn. Điều này đã giúp cho các bên tham gia BHXH tránh được những sai sót trong quá trình thực hiện, đồng thời giúp cho quá trình kiểm tra, thanh tra được dễ dàng, thuận tiện.

2.4. Đánh giá chung về pháp luật bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc

2.4.1. Những ưu điểm của pháp luật bảo hiểm xã hội từ thực tiễn thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Qua 5 năm triển khai pháp luật BHXH trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, có thể khẳng định rằng pháp luật bảo hiểm xã hội có vai trò 11 quan trọng đối với người lao động nói riêng và xã hội nói chung, thể hiện những ưu điểm nhất định.

2.4.1.1. Pháp luật BHXH tích cực góp phần đảm bảo an sinh xã hội Đối tượng tham gia BHXH ngày càng được mở rộng, cùng với đó là số người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH ngày càng tăng trên cả 3 loại hình BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHTN. Số thu quỹ BHXH, BHTN năm sau cao hơn năm trước. Đối với BHTN, là chính sách mới áp dụng từ đầu năm 2009, nhưng số người tham gia và thụ hưởng chính sách này tăng rất nhanh.

2.4.1.2. Các thủ tục BHXH ngày càng hoàn thiện, thuận tiện, dễ áp dụng Các quy định về giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN cho NLĐ được triển khai khá đầy đủ, kịp thời, chính xác đúng quy định của pháp luật, ít xảy ra sai sót; việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN được BHXH tỉnh áp dụng theo mô hình một cửa, thường xuyên rà soát giảm các thủ tục hành chính và ứng dụng tốt các trương trình công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian nên được NSDLĐ, NLĐ đồng tình hưởng ứng. Luận văn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tại Vĩnh Phúc.

2.4.1.3. Pháp luật BHXH quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước trong BHXH, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý Pháp luật BHXH đã quy định nhiệm, vụ quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước trong BHXH, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Công tác quản lý nhà nước về pháp luật BHXH trong tỉnh được tăng cường, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quản lý, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách pháp luật BHXH; sự phối hợp giữa cơ quan BHXH với Sở LĐ-TB&XH và các ngành, các cấp ngày càng chặt chẽ, thường xuyên và đồng bộ hơn. 12

2.4.2. Những hạn chế của pháp luật bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc

2.4.2.1. Pháp luật về BHXH còn chưa đồng bộ, chưa phù hợp với thực tế Các văn bản pháp luật về BHXH còn chưa đồng bộ, chưa phù hợp với thực tế, chậm được triển khai hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý thu BHXH trong giai đoạn hiện tại. Cơ chế, chính sách chưa đầy đủ, hiện tại Luật BHXH, BHYT và các văn bản hướng dẫn Luật BHXH, BHYT chưa quy định cụ thể vấn đề quản lý nợ BHXH, BHYT là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng nợ.

2.4.2.2. Hạn chế trong các quy định về các chế độ bảo hiểm xã hội a) Hạn chế trong các quy định về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc Thứ nhất, pháp luật BHXH chưa có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc đóng, nộp BHXH.. Thứ hai, các quy định về chế tài và thẩm quyền xử lý vi phạm về BHXH chưa hoàn toàn hợp lý. b) Hạn chế trong các quy định về chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện Theo Luật Bảo hiểm xã hội, từ ngày 1/1/2018, người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng gồm: 30% với người nghèo, dân tộc thiểu số; 25% với người cận nghèo và 10% với đối tượng khác. Tuy nhiên, mức hỗ trợ này được cho là chưa đủ hấp dẫn, khuyến khích người lao động tham gia. Khác với bảo hiểm thương mại và BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện là một chính sách an sinh xã hội nhằm khuyến khích sự tham gia và hưởng lợi của người lao động khu vực phi chính thức. Đây là một chính sách ưu việt và nhân văn, nhưng đến nay số người tham gia vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, có thể thấy, so với chế độ BHXH bắt buộc có tới 5 chế độ, người tham gia BHXH tự nguyện 2019 được hưởng ít quyền 13 lợi hơn, bởi không có chế độ ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động. Sự khác biệt này tạo ra chênh lệch trong việc đóng – hưởng và giảm tính hấp dẫn của BHXH tự nguyện. Trong khi mức hỗ trợ của Nhà nước cũng chưa thực sự cao để thu hút hơn nữa người lao động tham gia. Luận văn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tại Vĩnh Phúc.

2.4.2.3. Hạn chế trong các quy định về quỹ bảo hiểm xã hội – Pháp luật BHXH chưa có cơ chế quản lý quỹ BHXH một cách chặt chẽ nên tạo ra các kẽ hở cho việc phát sinh các vi phạm liên quan đến quỹ BHXH. – Pháp luật BHXH chưa quy định hợp lý về địa điểm chi trả các chế độ BHXH. Hiện nay, các chế độ BHXH hàng tháng được quy định chi trả tại nơi có hộ khẩu thường trú. Tuy nhiên, nhiều người làm việc hoặc sinh sống xa nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Những người này gặp khó khăn trong việc nhận trợ cấp đồng thời cơ quan BHXH cũng khó khăn trong việc theo dõi, quản lý, chi BHXH cho các đối tượng.

2.4.2.4. Hạn chế trong các quy định về thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội – Pháp luật về BHXH quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm chưa hợp lý như trên đã nêu, thêm vào đó cán bộ ngành BHXH hạn chế về số lượng, do đó công tác thanh tra, kiểm tra về BHXH gặp nhiều khó khăn. – Quy định cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, cơ quan BHXH và Công đoàn thiếu chặt chẽ khiến việc xử lý các vi phạm chậm, thiếu tính răn đe, thiếu kiên quyết, dẫn đến tình trạng phạm pháp luật BHXH trở nên phức tạp, dây dưa, kéo dài, tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng tiền BHXH kéo dài. Cơ quan BHXH đã nhiều lần báo cáo nhưng chưa được UBND các cấp quan tâm chỉ đạo, xử lý cụ thể. Nhiều doanh nghiệp vi phạm pháp luật BHXH nhưng vẫn được xét khen thưởng, tôn vinh.

2.4.2.5. Hạn chế trong quy định về tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật BHXH – Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật BHXH triển khai chưa thực sự chuyên sâu, hình thức, biện pháp tuyên truyền chưa đa dạng và chưa được tổ chức thường xuyên, vì vậy, nhận thức của các đối tượng tham gia pháp luật bảo hiểm xã hội về quyền lợi và nghĩa vụ BHXH không đầy đủ. Ý thức tuân thủ pháp luật BHXH của cả NLĐ và NSDLĐ chưa cao. – Công tác tập huấn pháp luật BHXH cho viên chức BHXH chưa được chú trọng

2.4.2.6. Hạn chế trong quy định về phát triển đối tượng tham gia BHXH Pháp luật BHXH chưa quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về BHXH có kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH. Trong thực tiễn, sự lơ là thể hiện khá rõ. BHXH tỉnh chưa có kế hoạch chi tiết trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH. Với công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin, truyền thông của thị xã, các xã, thị trấn, và phát tờ rơi khi đơn vị tới đăng ký mã số thuế và hàng tháng BHXH tỉnh tiếp nhận danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn từ Chi cục thuế và phòng Kế hoạch-Tài chính, nhưng BHXH tỉnh chưa tổ chức điều tra số đơn vị, số LĐ tham gia BHXH bắt buộc thuộc khu vực DNNQD trên địa bàn thị xã. Mới chỉ dừng lại ở việc tách danh sách từng xã, thị trấn và gửi xuống UBND xã, thị trấn đề nghị phối hợp tuyên truyền, đôn đốc.

Chương 3 HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ THỰC TIỄN TỈNH VĨNH PHÚC

3.1. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển bảo hiểm xã hội Luận văn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tại Vĩnh Phúc.

Quốc hội khóa XIII thông qua Luật BHXH năm 2014, sau đó Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của thực tế sẽ đảm bảo việc thực hiện pháp luật về BHXH. Luật BHXH đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả thực thi chế độ, chính sách BHXH, bổ sung các chính sách BHXH phù hợp với quá trình chuyển đổi của nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo ASXH và hội nhập quốc tế. Tỷ lệ các doanh nghiệp đóng BHXH như hiện nay là quá thấp và là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nguy cơ mất cân đối trong việc điều hành chi trả của quỹ bảo hiểm. Xác định mức lương tối thiểu để làm căn cứ đóng BHXH Hay tại các khu công nghiệp người lao động phản đối ý kiến của dự thảo luật đối với chế độ thanh toán BHXH một lần khi họ đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu và chưa đủ 20 năm đóng BHXH, bởi NLĐ thường làm hợp đồng ngắn hạn, khi NLĐ nghỉ việc và muốn thanh toán chế độ luôn thì không được mà họ phải chờ đợi thời gian quá lâu. Người lao động còn gặp nhiều khó khăn, cản trở trong việc tiếp cận các dịch vụ BHXH; tiếp cận, theo dõi các thông tin về BHXH liên quan đến việc đóng – hưởng của người lao động, người sử dụng lao động và nhà nước; việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH còn chậm; chưa hình thành 16 quản lý BHXH bằng thẻ BHXH điện tử để mọi người lao động đều có thể truy cập tìm hiểu, kiểm tra tất cả những thông tin liên quan tới tài khoản BHXH của mình, do vậy, nhiều trường hợp người lao động bị doanh nghiệp không đóng hoặc nợ BHXH đã rất lâu nhưng không biết.

3.2. Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội

3.2.1. Hoàn thiện pháp luật về các chế độ bảo hiểm xã hội Luận văn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tại Vĩnh Phúc.

3.2.1.1. Hoàn thiện các quy định về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc a, Ốm đau Về mặt kết cấu, các quy định về chế độ ốm đau trong Luật BHXH năm 2014 gồm 06 điều và đã bao quát các vấn đề quan trọng về chế độ ốm đau của người tham gia BHXH. Theo đó, đối tượng áp dụng được quy định cụ thể hơn theo hướng mở rộng diện thụ hưởng, rõ ràng hơn, thuận lợi cho việc thực hiện và quản lý. Việc bổ sung đối tượng là người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng tham gia vào BHXH bắt buộc có ý nghĩa tích cực, nhưng trên thực tế triển khai sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Nên chăng, chỉ để cho nhóm đối tượng này tham gia vào hai loại chế độ là hưu trí và tử tuất thì sẽ hợp lý, thuận lợi hơn trong việc thụ hưởng chế độ. Về điều kiện về thời gian được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Theo đó, “người lao động sau thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 26 của Luật này mà trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc sau thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ năm ngày đến mười ngày trong một năm”. Như đã nêu ở phần thực trạng, việc bổ sung thêm điều kiện về thời gian này chỉ hạn chế phần nào tình trạng trục lợi quỹ BHXH chứ không xóa bỏ được hoàn toàn. Luật BHXH năm 2014 cũng không nói rõ căn cứ để xác định tình trạng “sức khỏe yếu”. Trên thực tế, cũng chưa có hướng dẫn để làm rõ khái niệm này. b, Thai sản 17 Luật BHXH năm 2014 đã mở rộng điều kiện hưởng chế độ thai sản cho phù hợp hơn với thực tế. Cụ thể: Luật đã bổ sung thêm đối tượng, “lao động nữ mang thai hộ” và “người mẹ nhờ mang thai hộ” và “lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con” được hưởng chế độ thai sản; bổ sung thêm đối tượng lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên và đã đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh (khoản 3, Điều 31); Quy định cụ thể hơn các đối tượng được hưởng chế độ thai sản khi chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi (khoản 4, Điều 31). Quy định linh hoạt hơn về điều kiện hưởng chế độ thai sản. c, Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Phần sửa đổi của Luật BHXH năm 2014 một số quy định về chế độ TNLĐ, BNN là hợp lý. Điều kiện hưởng chế độ TNLĐ được quy định chi tiết và rõ ràng hơn so với quy định cũ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện. Luật đã cụ thể hóa quy định tại khoản 1 Điều 43 trường hợp bị tai nạn trong các trường hợp nêu tại điểm a, b, c (khoản 1 Điều 43); bổ sung quy định các trường hợp cần loại trừ (khoản 2 Điều 43); các quy định nêu trên được thể hiện rõ và thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện. Quy định về phương thức cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình đã hợp lý hơn như nêu cụ thể phương thức cấp các phương tiện này cho đối tượng thụ hưởng. Luật quy định cấp bằng tiền để người bị TNLĐ, BNN trực tiếp mua, định mức số tiền được chi trả sẽ do Bộ LĐ – TB & XH quy định. Đây là một trong những sửa đổi phù hợp với thực tế, tạo chủ động cho NLĐ. d, Hưu trí Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua Bộ luật Lao động(sửa đổi) với 90,06% số đại biểu tán thành. Theo đó: tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 60 với 18 nữ vào năm 2035 và 62 với nam vào năm 2028. Từ ngày Luật BHXH có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật BHXH tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. Theo tinh thần của Luật BHXH ngày 20/11/2014 thì NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định tham gia BHXH trước ngày 01/07/2015 thì việc điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH vẫn được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí như quy định hiện hành. Đối với NLĐ bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 trở đi thì tiền lương tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt của từng thời kỳ như đối với NLĐ đóng BHXH theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định. e, Tử tuất Luật BHXH quy định về chế độ tử tuất theo hướng cho phép thân nhân NLĐ được lựa chọn hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp có thân nhân là con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (khoản 3, Điều 70); tăng mức trợ cấp tuất một lần đối với người chết khi chưa hưởng lương hưu lên 02 tháng cho mỗi năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi, tương đồng với mức BHXH 1 lần. Luật BHXH ngày 20/11/2014 cũng đã bổ sung đối tượng là NLĐ tham gia BHXH mà bị Tòa án tuyên bố là đã chết. Với quy định cụ thể này, Luật BHXH năm 2014 đã giúp ngành BHXH tháo gỡ một vướng mắc trong quá trình giải quyết chế độ cho NLĐ, đảm bảo quyền được thụ hưởng BHXH trong những trường hợp đặc biệt. 19 Để chế độ tử tuất thực sự có ý nghĩa đối với NLĐ và thân nhân của họ, đồng thời góp phần ổn định xã hội, trước hết phải xây dựng, hoạch định chính sách một cách khoa học và khả thi, làm tiền đề cho khâu tổ chức thực hiện. Luận văn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tại Vĩnh Phúc.

3.2.1.2. Hoàn thiện quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện Trước hết, việc hoàn thiện pháp luật BHXH tự nguyện phải tuân thủ quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về chính sách BHXH nói chung và phải có sự tương thích, phù hợp với các quy định của BHXH bắt buộc. Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020 tiếp tục khẳng định và đặt ra mục tiêu “Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện”; Tuân thủ nguyên tắc đóng – hưởng và bảo đảm khả năng cân đối BHXH; hoàn thiện các chế độ chính sách BHXH, bảo đảm sự bình đẳng trong tham gia và thụ hưởng BHXH. Ngành bảo hiểm cần ban hành thông tư quy định về thực hiện công nghệ thông tin, theo đó mỗi người lao động tham gia BHXH tự nguyện đều được cấp một mã số riêng trong hệ thống thông tin quốc gia. Sử dụng mẫu sổ BHXH tự nguyện thống nhất trên phạm vi toàn quốc, có thể xem xét tới việc thực hiện áp dụng thẻ điện tử để có thể sử dụng linh hoạt, cơ động trong quá trình di chuyển lao động, theo dõi tình trạng sổ BHXH tự nguyện. Cần quy định các hình thức nộp phí linh hoạt như: nộp bằng tiền mặt, nộp tiền qua bưu điện, thậm chí là nộp tiền trực tuyến qua chuyển khoản ngân hàng.

3.2.2. Hoàn thiện quy định về thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội Theo các quy định hiện hành (Luật BHXH năm 2014, Nghị định số 01/2016/NĐ-CP), tổ chức BHXH có quyền và trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Tuy nhiên, BHXH lại 20 chỉ có chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT, mà không có chức năng thanh tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đối với các tổ chức, cá nhân, đơn vị SDLĐ và các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT. Thẩm quyền của tổ chức BHXH về một số hành vi sai phạm chưa được quy định rõ trong các văn bản QPPL nên khó khăn trong thực hiện (Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực y tế; quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC khi đối tượng vi phạm không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt…).

3.2.3. Hoàn thiện quy định khác liên quan đến bảo hiểm xã hội

3.2.4.1. Hoàn thiện quy định về phạm vi áp dụng Hiện nay, trong bối cảnh Luật Việc làm năm 2013 với quan điểm BHTN là một trong các chính sách của thị trường lao động và gắn với quan hệ lao động thì việc chuyển BHTN sang Luật Việc làm là phù hợp. Nhưng theo quy định thì nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; lực lượng vũ trang; những người lao động làm việc theo mùa vụ sẽ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Và rõ ràng, đối tượng áp dụng bảo hiểm thất nghiệp hẹp hơn rất nhiều so với đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc và cần được mở rộng nhóm đối tượng này.

3.2.4.2. Hoàn thiện quy định về đối tượng áp dụng Ngày 20/11/2014, Luật BHXH đã được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 đã luật hóa một số nhóm đối tượng đã được thực hiện ổn định theo các văn bản hướng dẫn Luật BHXH như: người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo 21 học được hưởng sinh hoạt phí và bổ sung người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Việc mở rộng đối tượng áp dụng chế độ BHXH bắt buộc đối với học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học hưởng sinh hoạt phí từ Ngân sách Nhà nước và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Tiếp tục rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm từng đơn vị. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực thi nhiệm vụ. Kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy công việc giữa các phòng nghiệp vụ, tính thiếu đồng bộ trong chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ, NSDLĐ, nhân dân tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH. Luận văn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tại Vĩnh Phúc.

3.3. Đảm bảo thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc

3.3.1. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý Để triển khai thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về BHXH trong thời gian tới BHXH tỉnh chủ động xây dựng các chương trình, quy chế phối hợp chủ yếu với các ngành, cụ thể như sau: – Xây dựng chương trình phối hợp với Sở LĐTB&XH, Cục thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, thống kê các đơn vị SDLĐ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, nắm chặt chẽ đối tượng thuộc diện phải đóng BHXH bắt buộc để quản lý và thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Tiếp tục rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm từng đơn vị. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực thi nhiệm vụ. Kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy công việc giữa các phòng nghiệp vụ, tính thiếu đồng bộ trong chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ.

3.3.2. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH tự nguyện Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về BHXH tự nguyện theo hướng đa dạng hóa các hình thức triển khai và phối hợp sự tham gia của nhiều tổ chức đoàn thể. Thời gian qua, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH tự nguyện đã được Đảng và Nhà nước quan tâm thực hiện.

3.3.3. Đổi mới nội dung thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật BHXH là một trong những khâu quan trọng trong việc bảo đảm thực hiện pháp luật về BHXH. Công tác thanh tra, kiểm tra thời gian qua còn nhiều hạn chế; BHXH tỉnh Vĩnh Phúc chủ yếu kiểm tra, nắm tình hình, chạy theo chỉ tiêu số lượng, chưa thanh tra, kiểm tra để khai thác mới, thu hồi nợ BHXH. Vì vậy, công tác thanh tra, kiểm tra thực thi pháp luật về BHXH ở tỉnh Vĩnh Phúc cần phải đổi mới với một số nội dung chủ yếu như sau:

Công tác thanh tra, kiểm tra phải được phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra chuyên ngành của Phòng LĐ-TB&XH, của Liên đoàn Lao động, Công an, Sở Kế hoạch- Đầu tư, Thuế, BHXH và các cơ quan liên quan. – Hàng năm BHXH các cấp tham mưu cho UBND thành lập Tổ kiểm tra liên ngành của tỉnh Vĩnh Phúc và của các huyện, thị để kiểm tra chuyên đề thực hiện pháp luật về BHXH; đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể để thực hiện kiểm tra, xử lý các đơn vị SDLĐ vi phạm pháp luật BHXH. – Tăng cường củng cố, kiện toàn Phòng kiểm tra của BHXH tỉnh, viên chức phụ trách công tác kiểm tra của BHXH các huyện, thị xã. – BHXH tỉnh Vĩnh Phúc và BHXH các huyện, tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng lao động đăng ký với Thanh tra Nhà nước và tổ chức thực hiện. Luận văn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tại Vĩnh Phúc.

Việc thanh tra, kiểm tra phải bảo đảm nghiêm minh, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

3.3.4. Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác BHXH Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức thực thi pháp luật BHXH (đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo) là một trong những giải pháp cơ bản nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về BHXH. Một là, chú trọng việc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức theo tiêu chuẩn vị trí chức danh. Hai là, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng cho từng công chức, viên chức. Ba là, bảo hiểm xã hội là một ngành hoạt động nghiệp vụ mang tính chuyên môn sâu. Bốn là, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng đội ngũ công chức, viên chức BHXH tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong thực thi nhiệm vụ thực hiện pháp luật về BHXH. Năm là, thực hiện tốt công tác nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và các chế độ chính sách khác đối với viên chức BHXH tỉnh. Sáu là, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa. Bảy là, bảo đảm trang bị mỗi BHXH huyện, thành phố của tỉnh Vĩnh Phúc đều có máy chủ, mỗi công chức, viên chức đều có máy tính đủ tiêu chuẩn để thực thi nhiệm vụ.

KẾT LUẬN

Qua nghiên cứu về “Pháp luật về bảo hiểm xã hội – từ thực tiễn tại tỉnh Vĩnh Phúc” cho thấy việc triển khai thực thi pháp luật về bảo hiểm xã hội tại tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Song bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập, đòi hỏi các cấp, các ngành cùng có sự phối hợp để giải quyết trong thời gian tới. Từ thực tiễn pháp luật về bảo hiểm xã hội tại tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy: Hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam được thành lập, đi vào hoạt động, tổ chức thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội trên phạm vi toàn quốc đã giải quyết được những vấn đề cơ bản, có tác dụng nhiều mặt trong việc đảm bảo an toàn xã hội, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội. Luật BHXH đã phù hợp với thực tiễn, được cuộc sống chấp nhận và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước. Trong khuôn khổ một luận văn thạc sỹ, tác giả đã vận dụng kiến thức, lý luận được tiếp thu từ nhà trường, nghiên cứu nguồn tài liệu, đi sâu tìm hiểu, khảo sát và qua thực tế nghiên cứu tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy vậy, công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nội dung rộng lớn, khó khăn và phức tạp, nên những nội dung và đề xuất mà tác giả nêu trong luận văn chưa thể bao quát hết tất cả những vấn đề thuộc lĩnh vực này. Đồng thời, luận văn không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót nên rất mong nhân được ý kiến đóng góp của Hội đồng, của các thầy, cô và đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn và mang tính ứng dụng cao hơn. Luận văn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tại Vĩnh Phúc.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Pháp luật về bảo vệ môi trường trong khai thác đá

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tại Vĩnh Phúc […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993