Luận văn: Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:

Trong những năm qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhìn chung đã được cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Đắk Lắk quan tâm; đã có những hoạt động phong phú, nội dung, hình thức cũng như phương pháp từng bước được đổi mới; thu được một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần từng bước nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, hình thành dần thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh tỉnh Đắk Lắk, đưa pháp luật vào các hoạt động quản lý nhà nước và đời sống xã hội. Mặc dù vậy, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn bộc lộ không ít khó khăn, hạn chế ở nhiều mặt: về nhận thức; về kinh phí, cơ sở vật chất; về nhân lực; về nội dung, hình thức thực hiện; hiệu quả đạt được… đặc biệt là trách nhiệm, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc triển khai thực hiện công tác này trên địa bàn tỉnh đang đặt cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng như đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh trước những băn khoăn, trăn trở. Xuất phát từ mục đích đó, tôi chọn nội dung “phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk” làm đề tài luận văn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Nhận Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn:

Phổ biến giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay luôn nhận được sự quan tâm của mọi cấp, mọi ngành trong cả nước. Vấn đề phổ biến giáo dục pháp luật qua các giai đoạn đã được nhiều nhà khoa học, nhiều tác giả tìm hiểu, nghiên cứu với nhiều góc độ khác nhau, ở nhiều địa bàn khác nhau. Đặc điểm chung của các luận văn, luận án đã thực hiện là đề cập đến lý luận chung về phổ biến giáo dục pháp luật hoặc lý luận, thực tiễn hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật theo lĩnh vực, ở một đơn vị hành chính hoặc của một chủ thể, một đối tượng nhất định. Mỗi công trình nghiên cứu chọn cách tiếp 2 cận ở những góc độ khác nhau, tuy nhiên, chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu và phân tích lý luận, thực tiễn về hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của một chủ thể đặc thù là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh trên một địa bàn cụ thể là tỉnh Đắk Lắk. Vì vậy, tác giả sẽ kế thừa về lý luận chung của hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật từ các đề tài đã nghiên cứu và nghiên cứu những điểm mới về lý luận cũng như thực tiễn về hoạt động “phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk” – là chủ thể thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực trên địa bàn cấp tỉnh, có trách nhiệm tham mưu UBND cấp tỉnh thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn cấp tỉnh, cụ thể là trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, do đó, việc nghiên cứu đề tài “phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk” là không trùng lặp với các đề tài được nghiên cứu trước đó.

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn Luận văn: Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn.

 • Mục đích: Trên cơ sở lý luận về phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; đánh giá thực trạng về hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk trong điều kiện hiện nay.
 • Nhiệm vụ: Để thực hiện mục đích đó, luận văn tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau:
 • Phân tích cơ sở lý luận về phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.
 • Phân tích thực trạng phổ biến giáo dục pháp luật của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk, chỉ ra những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế về 3 phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua. – Đề xuất quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk trong điều kiện hiện nay.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là vấn đề lý luận và thực tiễn hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

 • Về nội dung: lý luận và thực tiễn hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk.
 • Về không gian, luận văn nghiên cứu hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể là 12 Sở có số lượng công việc chuyên môn nhiều liên quan đến phổ biến giáo dục pháp luật, gồm: Sở Tư pháp; Ban Dân tộc; Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Xây dựng; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du kịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Y tế.
 • Về thời gian, trong thời gian 05 năm, từ năm 2015 đến năm 2019.

5. Phương pháp nghiên cứu Luận văn: Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn.

5.1. Phương pháp luận Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng của học thuyết Mác – Lênin; quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Luận văn cũng kế thừa những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học liên quan đến phổ biến giáo dục pháp luật.

5.2. Phương pháp nghiên cứu 4 Trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả có sử dụng các phương pháp sau: – Phương pháp khảo cứu tài liệu, phân tích, khái quát hóa: dùng cho Chương I để nghiên cứu các vấn đề về cơ sở lý luận của hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

Phương pháp thống kê, điều tra xã hội học, tổng hợp, đánh giá: dùng cho Chương II để nghiên cứu các vấn đề về thực trạng hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk. – Phương pháp phân tích, suy luận: dùng cho Chương III để nghiên cứu về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

Luận văn là công trình chuyên khảo phân tích một cách hệ thống và tương đối toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn về phổ biến giáo dục pháp luật cuả các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, luận văn cung cấp, bổ sung thêm các căn cứ lý luận và thực tiễn, góp phần làm phong phú và hoàn thiện thêm lý luận về phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh nói riêng. Với những kết quả đạt được, luận văn góp phần nâng cao chất lượng thực hiện hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, là cơ sở khoa học và thực tiễn giúp tỉnh Đắk Lắk nói riêng và các địa phương cấp tỉnh nói chung nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Các giải pháp đề ra trong luận văn có thể được áp dụng trong thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới; làm tài liệu 5 tham khảo phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên, học viên cao học chuyên ngành Luật Hành chính, Luật Hiến pháp và cho những ai quan tâm.

7. Kết cấu của luận văn Luận văn: Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.
 • Chương 2: Thực trạng phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk.
 • Chương 3: Quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk.

Chương 1: Cơ sở lý luận về phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

1.1. Khái quát chung về phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

1.1.1 Khái niệm phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc U N cấp tỉnh Qua việc phân tích khái niệm “PBGDP” và khái niệm “Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh”, tác giả đưa ra quan điểm về khái niệm phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh là “hoạt động có định hướng, có tổ chức, có chủ định do cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện bằng nhiều hình thức, phương pháp nhằm tác động đến đối tượng được phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn cấp tỉnh, giúp họ nắm được các quy định của pháp luật và hình thành ở họ tri thức pháp luật, tình cảm pháp lý và từ đó có những hành vi phù hợp với các yêu cầu của pháp luật”.

1.1.2 Đặc điểm về QPPL của cơ quan chuyên môn thuộc U N cấp tỉnh Qua quá trình nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật phổ biến giáo dục pháp luật, Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, tác giả đưa ra các đặc điểm của hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh bao gồm 3 đặc điểm chủ yếu sau để phân biệt với hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của các chủ thể khác: Một là, phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh là trách nhiệm, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan này. 7 Điều 4, Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh có nhiệm vụ “Phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao”.Từ đó, có thể khẳng định phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh là một trong những nhiệm vụ để thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực, ngành được giao. Thực hiện quản lý nhà nước bao gồm các hoạt động: ban hành văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; tổ chức triển khai thực hiện và hoạt động kiểm tra, giám sát. Đây là hoạt động của các cơ quan hành chính để thực hiện chức năng quản lý nhà nước nên được bố trí bộ máy, con người cũng như kinh phí để tổ chức thực hiện và được thể chế hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật nên có nhiều điểm khác biệt so với hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của các tổ chức khác như: hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của các tổ chức Đảng, đoàn thể thường mang tính tuyên truyền, vận động hay hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan báo chí, truyền thông là do các cơ quan này “tự nguyện” thực hiện. Hai là, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh đóng vai trò “nòng cốt” trong việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn cấp tỉnh. Luật phổ biến giáo dục pháp luật quy định “Công dân có quyền được thông tin về pháp luật và có trách nhiệm chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật. Nhà nước bảo đảm, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền được thông tin về pháp luật” và “Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt”. Quan điểm này có thể hiểu công dân có trách nhiệm tìm hiểu pháp luật và Nhà nước bảo đảm, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền được thông tin về pháp luật bằng cách huy động hệ thống chính trị gồm cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, cơ quan Đoàn thể… và khuyến khích, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong đó Nhà nước giữ vai trò “nòng cốt” thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Ở đơn vị 8 hành chính cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh giữ vai trò “nòng cốt” trong các cơ quan nhà nước ở cấp tỉnh, trong khi đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh là các cơ quan “nòng cốt” giúp UBND cấp tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước tại địa phương, cho nên theo tác giả, có thể khẳng định rằng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh đóng vai trò “nòng cốt” trong việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn cấp tỉnh. Ba là, phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh là tiền đề đẩy mạnh hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp huyện và cấp xã trên địa bàn cấp tỉnh. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh có thẩm quyền hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra các hoạt động chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực quản lý được thực hiện tại cấp huyện và cấp xã. Như vậy, hoạt động cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh có ảnh hưởng lớn, trực tiếp đến việc triển khai các hoạt động của UBND cấp huyện và cấp xã.

1.1.3. Vai trò P PL của cơ quan chuyên môn thuộc U N cấp tỉnh Thứ nhất, góp phần cập nhật, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn cấp tỉnh Thứ hai, góp phần xây dựng, củng cố tình cảm, niềm tin của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với pháp luật Thứ ba, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

1.2. Chủ thể đối tượng phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh Luận văn: Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn.

1.2.1 Chủ thể QPPL của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Theo quy định tại Nghị định 24/2014/NĐ-CP, chủ thể phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh là các cơ quan chuyên môn thuộc 9 UBND cấp tỉnh, bao gồm 19 cơ quan chuyên môn như : Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương…; là cán bộ, công chức của 19 cơ quan này làm nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật [2].Trong đó, Sở Tư pháp có chức năng là cơ quan “đầu mối” giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn cấp tỉnh.

1.2.2 Đối tượng P PL của cơ quan chuyên môn thuộc U N cấp tỉnh Đối tượng phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh ở đây chính là cán bộ và nhân dân đang sinh sống, lao động, làm việc trên địa bàn cấp tỉnh.

1.3 Nội dung hình thức phương pháp phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc U N cấp tỉnh

1.3.1. Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật Thứ nhất, hệ thống các văn bản QPPL do Nhà nước ban hành bao gồm các bộ luật, luật, pháp lệnh, nghị định, các loại văn bản QPPL khác, đang có giá trị và hiệu lực thực thi như Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình… Thứ hai, các văn bản QPPL dưới luật do các cấp chính quyền cấp tỉnh ban hành. Thứ ba, một trong những nội dung phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn cấp tỉnh là thực tiễn đời sống pháp luật trên địa bàn từng tỉnh. Ngoài ra, Luật phổ biến giáo dục pháp luật đã quy định cụ thể về nội dung phổ biến giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù: (1), Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân; (2), nội dung phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp; (3), nội dung phổ biến giáo dục pháp luật cho nạn nhân bạo lực gia đình (4), nội dung phổ biến giáo dục pháp luật cho người 10 khuyết tật…

1.3.2. Hình thức phổ biến giáo dục pháp luật Điều 11 Luật phổ biến giáo dục pháp luật đã quy định cụ thể về các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật mà các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh có thể áp dụng cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn cấp tỉnh, căn cứ vào từng đối tượng cụ thể như: (1) Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật. (2)Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư. (3)Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật. (4)Thông qua công tác xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở. (5) Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở. (6) Thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. (7) Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể áp dụng để bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả.Đặc biệt, theo quy định của Luật phổ biến giáo dục pháp luật, kể từ năm 2013, Luật phổ biến giáo dục pháp luật đã đưa ra một hình thức phổ biến giáo dục pháp luật mới đó là quy định về việc tổ chức Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luận văn: Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn.

1.3.3 Phương pháp phổ biến giáo dục pháp luật Tùy thuộc vào mục tiêu, nội dung phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh có thể sử dụng phương pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng như: Phương pháp tuyên truyền, giải thích pháp luật; Phương pháp thông tin pháp luật; Phương pháp nêu gương: “người tốt, việc tốt” điển hình về tôn trọng, thực hiện, bảo vệ pháp luật trong phạm vi đơn vị cấp tỉnh. ..

1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk.

1.4.1 Yếu tố chính trị kinh tế – xã hội của tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk với đặc thù là tỉnh có nhiều dân tộc sinh sống (theo thống kê tới thời điểm 2009, tỉnh Đắk Lắk có 47 dân tộc sinh sống). Dân số là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ sinh sống chiếm tỷ lệ cao (chiếm tỷ lệ 30% dân số tỉnh Đắk Lắk). Bên cạnh đó, ý thức chính trị của các chủ thể tham gia phổ biến giáo dục pháp luật vẫn chưa cao, chưa tự giác, nên mức độ quan tâm, sâu sát các nội dung cụ thể về phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh nói chung vẫn còn hạn chế về số lượng, tần suất.

1.4.2 Yếu tố chủ thể của hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật Đặc điểm cơ quan chuyên môn cũng là yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk có đặc điểm là tham mưu, giúp cơ quan có thẩm quyền chung (UBND tỉnh Đắk Lắk) quản lý về một ngành, lĩnh vực nhất định, nên có sự thuận lợi nhất định trong thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Tuy nhiên, khối lượng công việc chuyên môn là tương đối nhiều, nên người đứng đầu các cơ quan chuyên môn và cán bộ, công chức của các cơ quan này thông thường ít quan tâm đến phổ biến giáo dục pháp luật.

1.4.3 Quy định của pháp luật về công tác phổ biến giáo dục pháp luật 12 Mức độ hoàn thiện của hệ thống các văn bản QPPL chính là yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu quả thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk. Chính vì vậy, cơ quan quản lý cần quan tâm đến yếu tố pháp luật thông qua việc thường xuyên rà soát đánh giá các văn bản QPPL có liên quan để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Chương 2 THỰC TRẠNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UỶ BAN TỈNH ĐẮK LẮK

2.1 Tổng quan về tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Đăk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, có diện tích 13.125,37 km2, dân số toàn tỉnh tính đến năm 2012 đạt 1.796.666 người, mật độ dân số đạt hơn 137 người/km². Trong đó, dân số sống tại thành thị đạt 432.458 người, dân số sống tại nông thôn đạt 1.364.208 người. Dân số nam đạt 906.619 người, dân số nữ đạt 890.047 người. Cộng đồng dân cư Đắk Lắk gồm 47 dân tộc. Trong đó, người Kinh chiếm trên 70%; các dân tộc thiểu số như Ê Đê, M’nông, Thái, Tày, Nùng… chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh. Luận văn: Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn.

2.2 Khái quát hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh Đắk Lắk

Trong 5 năm qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên, cũng tồn tại nhiều hạn chế cần có biện pháp khắc phục như: Một số địa phương, cơ quan, tổ chức chưa nhận thức đầy đủ và đúng mức vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật; sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan thiếu chặt chẽ. Một số cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật hoạt động thiếu nhiệt tình, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình; hạn chế về trình độ pháp lý, phong tục tập quán và ngôn ngữ của đồng bào dân tộc. Nhiều cơ quan đơn vị, địa phương chưa tạo điều kiện 13 thuận lợi cho báo cáo viên, tuyên truyền viên khi làm nhiệm vụ. Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật còn rất nhiều hạn chế, trong khi yêu cầu, nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật đặt ra trong tình hình hiện nay ngày càng cao.

2.3 Thực trạng phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk

2.3.1 Bố trí bộ phận, cán bộ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật

 Dưới góc độ tổ chức các bộ phận, bố trí cán bộ, thành lập cơ quan làm nhiệm vụ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk đã được Sở Tư pháp Đắk Lắk – cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý nhà nước về công tác phổ biến giáo dục pháp luật triển khai thực hiện đầy đủ trên địa bàn tỉnh.

2.3.2 Tham mưu ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật i) Tham mưu UBND tỉnh ban hành và chủ động ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật ii) Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật Việc ban hành các văn bản triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2019 đã được Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lắk tham mưu ban hành đầy đủ. Trên cơ sở đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk cũng đã chủ động ban hành đầy đủ, kịp thời, tạo cơ sở pháp lý, điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, địa phương, cán bộ thuộc tỉnh triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tác giả cũng nhận thấy, các Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật mới chỉ đề cập đến nội dung, biện pháp, khối lượng hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, đề cập những định hướng chung cho tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương mà chưa có hướng dẫn cụ thể về nội dung, hình thức, phương pháp cho từng nhóm đối tượng phù hợp với phạm vi quản lý của từng ngành, địa 14 phương dẫn đến việc tổ chức triển khai thực hiện ở các cơ quan, địa phương còn thiếu đồng bộ, chưa định hướng các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng. Luận văn: Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn.

2.3.3 Kết qủa thực hiện các nội dung, hình thức, phương pháp phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk i) Thực hiện thông qua hình thức phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk đã thường xuyên sử dụng hình thức phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp để tuyên truyền, phổ biến, các nội dung pháp luật mới ban hành, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan mình, ngành mình quản lý góp phần cập nhật các kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các lĩnh vực pháp luật liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân ở cơ sở phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh Đắk Lắk cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tác giả cũng nhận thấy nội dung phổ biến cò dàn trải theo chiều rộng, chưa phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, bám sát nhu cầu xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, mới làm tốt việc phổ biến, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mà còn ít tổ chức đến các tầng lớp nhân dân ở cơ sở do đặc thù là các cơ quan thuộc cấp tỉnh chỉ thực hiện chức năng tuyên tuyền cho đội ngũ cán bộ của cơ quan mình, các bộ, công chức cấp huyện và chỉ thực hiện phổ biến cho các tầng lớp nhân dân ở cơ sở trong một số hội nghị có đề án và kinh phí riêng. Mặt khác, việc tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hình thức này có một số hạn chế là đòi hỏi kinh phí tổ chức lớn, chuẩn bị công phu, khó tập hợp được nhân dân tham gia đầy đủ. ii) Thông qua việc tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật Các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật do các cơ quan chuyên môn 15 thuộc UBND tỉnh tổ chức hoặc tham mưu tổ chức trong các năm qua là một hình thức phổ biến giáo dục pháp luật rất sinh động, tính tương tác giữa các thí sinh và cổ động viên cao, là kênh thông tin hữu hiệu để phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, tạo được sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội, qua đó, tuyên truyền sâu rộng nhiều nội dung pháp luật vốn khô khan đến với người xem, giúp họ dễ nhớ, từ đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Tuy nhiên, chỉ có một số ít các cơ quan tổ chức được hình thức này như Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông và Vận tải do việc tổ chức đòi hỏi sự chuẩn bị công phu, kinh phí tổ chức lớn, phải có đội ngũ cán bộ có am hiểu chuyên môn pháp luật lẫn nắm bắt được các nội dung pháp luật cần thiết, liên quan mật thiết đến đời sống của cán bộ và nhân dân để lồng ghép, đưa các nội dung pháp luật vào các câu hỏi, tình huống tại các cuộc thi, hội thi tạo nên không khí sôi nổi, hấp dẫn để phổ biến, tuyên truyền cho các tầng lớp cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. iii) Thông qua biên soạn, phát hành các loại tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật. phổ biến giáo dục pháp luật thông qua việc biên soạn, in ấn và phát hành đã được các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần tuyên truyền có hiệu quả, kịp thời các quy định pháp luật mới ban hành, các lĩnh vực pháp luật liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân ở cơ sở cho các tầng lớp cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hạn chế của hình thức này là số lượng tài liệu in ấn và cấp phát còn ít so với nhu cầu tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh do kinh phí chi cho hoạt động in ấn tài liệu đòi hỏi cao trong khi khả năng ngân sách của tỉnh Đắk Lắk chưa đáp ứng được. Mặt khác, trừ một số cơ quan lớn như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tư pháp… đã quan tâm đến việc biên soạn tài liệu như tờ gấp, tờ rơi, bản tin để cấp phát, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn 16 thuộc UBND tỉnh khác mới chỉ tập trung in ấn, biên soạn tài liệu tập huấn kiến thức pháp luật cấp phát cho cán bộ, công chức của cơ quan mình mà chưa quan tâm đến việc biên soạn tài liệu cấp phát cho các tầng lớp nhân dân để tuyên truyền pháp luật. Đồng thời, việc biên soạn chỉ mới tập trung biên soạn bằng tiếng Việt chưa quan tâm đến việc dịch sang tiếng các đồng bào dân tộc thiểu số khác như: Ê đê, Mơ nông … để phù hợp với các đối tượng tuyên truyền của tỉnh Đắk Lắk, là một tỉnh có đến gần 35% dân số là đông bào dân tộc thiểu số. iv) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Một hình thức phổ biến giáo dục pháp luật mới được tỉnh tích cực tập trung triển khai thực hiện trong thời gian qua là việc tuyên truyền thông qua mạng Internet, trên website của các sở, ngành, thông qua báo, đài truyền hình, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở.. Kết quả cho thấy, trong điều kiện công nghệ thông tin ngày càng phát triển, phần lớn người dân đều sử dụng Internet thì việc tuyên truyền pháp luật thông qua hình thức này đã mang lại hiệu quả khá cao, chi phí thấp và đảm bảo tính kịp thời. Tuy nhiên, tác giả nhận thấy, đa số các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk chưa đội ngũ cán bộ chuyên trách quản lý các trang website nên chưa thường xuyên cập nhật, đăng, tải tin, bài phổ biến giáo dục pháp luật trên các Trang thông tin điện tử, chất lượng các tin, bài, bố cục trình bày chưa chuyên nghiệp nên hạn chế đến hiệu quả tuyên truyền. Đa số các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk mới chỉ sử dụng Trang thông tin điện tử của mình để phổ biến giáo dục pháp luật mà chưa chú trọng đến các phương tiện khác như báo chí, đài truyền hình, hệ thống loa truyền thành ở cơ sở… đặc biệt, tác giả cho rằng, đối với một tỉnh có địa bàn rộng, giao thông chưa thuận lợi, điều kiện dân trí, kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn như tỉnh Đắk Lắk thì việc PBGPL qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở là hình thức phổ biến giáo dục pháp luật có chi phí thấp, hiệu quả 17 tuyên truyền cao do có ưu điểm là tiến hành được thường xuyên, liên tục, dễ tác động đến đối tượng tuyên truyền, song hình thức này mới chỉ được một số cơ quan mà chưa được các cơ quan chuyên môn khác quan tâm thực hiện. v) Thông qua việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 hàng năm Trong 05 năm qua, việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam theo quy định của Luật phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tạo thêm bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. vi) Công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù Triển khai thực hiện quy định tại Mục 2 Chương II của Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 (nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù), Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể ở tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật tới các đối tượng đặc thù cho phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể ở tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động (Mở các lớp tuyên truyền miệng; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, họp; tổ chức hội nghị, cuộc thi, hội thi; hái hoa dân chủ..) tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định của pháp luật hiện hành liên quan (Pháp luật về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; hôn nhân và gia đình; dân tộc, tôn giáo, trách nhiệm tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh, quốc phòng, biên giới, chủ quyền quốc gia; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; phòng, chống ma túy; lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công đoàn; hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính; chế độ, chính sách của người khuyết tật…) 18 đến các đối tượng là người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người lao động trong các doanh nghiệp; người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo và nạn nhân bạo lực gia đình, nhằm giúp họ nắm bắt kịp thời, thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2.4 Đánh giá chung về hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk Luận văn: Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn.

2.4.1. Kết quả đạt được và nguyên nhân

2.4.1.1. Những thành tựu, kết qu đạt được Trong 05 năm, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả, thể hiện trên các phương diện sau: i) Những kết quả đạt được từ phía chủ thể thực hiện Thứ nhất, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk đã bố trí đầy đủ cán bộ, bộ máy để thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thứ hai, các các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã tổ chức triển khai đồng bộ, có kết quả các nhiệm vụ được giao. Sở Tư pháp đã làm tốt chức năng là cơ quan giúp UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh Đắk Lắk quản lý nhà nước về công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thứ ba, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã thể hiện được vai trò “nòng cốt” trong việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp tỉnh Thứ tư, về nội dung phổ biến giáo dục pháp luật, đã lựa chọn được những nội dung pháp luật cơ bản phù hợp với đối tượng là cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thứ năm, về hình thức phổ biến giáo dục pháp luật đã được tiến hành một cách linh hoạt, 19 đa dạng, phong phú. Thứ sáu, về đối tượng phổ biến giáo dục pháp luật, bên cạnh việc quan tâm phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng là cán bộ, công chức thuộc cơ quan, ngành mình quản lý đã tích cực tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh và các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật phổ biến giáo dục pháp luật. ii) Những kết quả đạt được từ phía đối tượng tiếp nhận phổ biến giáo dục pháp luật Việc phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã góp phần cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho cán bộ của thuộc cơ quan mình, ngành mình quản lý; đồng thời, cung cấp các kiến thức pháp luật cần thiết liên quan mật thiết đến đời sống hàng ngày cho các tầng lớp nhân dân, qua đó, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

2.4.1.2. Nguyên nhân của những thành tựu, kết qu đạt được Thứ nhất, Tỉnh ủy Đắk Lắk luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thứ hai, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ động, tích cực bố trí đầy đủ cán bộ, bộ máy thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thể hiện được vai trò “nòng cốt” trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Thứ ba, đội ngũ báo cáo viên pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh đã tích cực, nhiệt tình trong thực hiện công tác. Thứ tư, cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh cơ bản nhận thức được vai trò của kiến thức pháp luật nên chủ động, tích cực tham dự các hoạt động phổ biến pháp luật.

2.4.2. Những hạn chế bất cập và nguyên nhân Luận văn: Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn.

2.4.2.1. Những hạn chế, bất cập 20 Thứ nhất, về việc tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật: Việc tổ chức bộ phận làm “đầu mối” theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở các cơ quan chuyên môn là không thống nhất gây khó khăn cho việc theo dõi, giảm hiệu quả công tác quản lý. Thứ hai, việc tham mưu ban hành văn bản triển khai thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật: Mới chỉ đề cập những định hướng chung cho tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương mà chưa có hướng dẫn cụ thể về nội dung, hình thức, phương pháp cho từng nhóm đối tượng phù hợp với phạm vi quản lý của từng ngành, địa phương dẫn đến việc tổ chức triển khai thực hiện ở các cơ quan, địa phương còn thiếu đồng bộ, chưa tạo các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng. Thứ ba, về việc phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng tiếp nhận: việc phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của các sở, ngành đã thực hiện tương đối tốt, tuy nhiên, việc phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân nhân dân trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, bất cập, số lượng hoạt động thực hiện còn ít, chưa được tiến hành liên tục, thường xuyên, chủ yếu được tổ chức mỗi khi có văn bản pháp luật mới cần được tuyên truyền, phổ biến, chủ yếu “phổ biến cái mình có”, chưa quan tâm “phổ biến cái cán bộ và nhân dân đang cần”. Thứ tư, về nội dung phổ biến giáo dục pháp luật còn bộc lộ những hạn chế, bất cập sau đây: Một là, nội dung phổ biến pháp luật cho cán bộ mới chỉ quan tâm đến việc cập nhận các kiến thức pháp luật mới ban hành mà chưa quan tâm đến các kiến thức pháp luật chuyên sâu, các vấn đề pháp luật còn nhiều mâu thuẫn, chồng chéo cần phải được tập huấn, giải đáp hướng dẫn để thống nhất nhận thức, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết công việc trong thực tế. Hai là, nội dung phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân còn mang tính bề nổi, chưa đạt 21 được bề rộng và độ sâu kiến thức pháp luật cần thiết, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Ba là, kiến thức pháp luật còn nghèo nàn mới chỉ dừng lại ở việc truyền đạt những nội dung pháp luật mà mình có, chưa hướng tới trang bị những nội dung pháp luật mà đối tượng cần Bốn là, nội dung phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở tỉnh Đắk Lắk còn thiên về lý thuyết, chủ yếu giới thiệu các quy định pháp luật, chưa gắn với các sự kiện, tình huống pháp luật thực tiễn, chưa chú trọng trang bị kỹ năng vận dụng kiến thức pháp luật vào thực tiễn đời sống. Thứ năm, về hình thức phổ biến giáo dục pháp luật còn bộc lộ những hạn chế, bất cập sau đây: Một là, các cơ quan chuyên thuộc UBND tỉnh chỉ mới tập trung vào hình thức phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp, còn chậm đổi mới việc sử dụng các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật thông qua trang web, mạng xã hội, để nâng cao hiệu quả hoạt động. Chưa xác định được hình thức phổ biến pháp luật chủ yếu, phù hợp với những nội dung, đối tượng cụ thể để có biện pháp triển khai thực hiện; Hai là, các các cơ quan chuyên thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk chưa quan tâm tới việc phân loại, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về việc thực hiện các hình thức phổ biến pháp luật cho các đối tượng. Thứ sáu, về phương pháp phổ biến giáo dục pháp luật: Trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phương pháp tương tác hai chiều theo kiểu thảo luận, tranh luận, nêu các sự kiện pháp luật thực tế… còn ít được vận dụng. Thứ bảy, việc xác định mục tiêu, đánh giá hiệu quả mang lại của công tác phổ biến giáo dục pháp luật: Chưa được các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quan tâm, trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, việc xác định mục tiêu, hiệu quả đạt được chưa được các chủ thể phổ 22 biến pháp luật đặt ra một cách nghiêm túc. Thứ tám, kinh phí bố trí cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa đáp ứng được nhu cầu Thứ chín, công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc: Luận văn: Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn.

2.4.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập Những hạn chế, bất cập trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có thể do nhiều nguyên nhân; trong đó, theo tác giả có 5 nguyên nhân chính:

Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất, nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng về công tác phổ biến giáo dục pháp luật của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chưa thực sự đầy đủ và đúng đắn, cơ chế hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật chưa thực sự hiệu quả dẫn đến sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan thiếu chặt chẽ. Thứ hai, Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đôi lúc chưa làm tốt vai trò hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra giúp UBND tỉnh, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, HĐND tỉnh theo dõi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, chương trình, đề án phổ biến giáo dục pháp luật Thứ ba, đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật chủ yếu là kiêm nhiệm, một bộ phận thiếu nhiệt tình, thiếu tính chủ động, chưa làm tốt vai trò tham mưu về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hạn chế về trình độ pháp lý, phong tục tập quán và ngôn ngữ của đồng bào dân tộc dẫn đến việc thực hiện còn mang tính hình thức, đối phó, chất lượng thấp. Thứ tư, một bộ phận cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa chủ động, quan tâm đến việc tìm hiểu kiến thức pháp luật. Mặc khác, trình độ dân trí của nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với 80% dân số sống 23 bằng nghề nông nghiệp, hơn 30 % là đồng bào DTTS nên về cơ bản thu nhập vẫn còn thấp, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên nhu cầu quan tâm đến phát triển kinh tế, lo chuyện ăn mặc, học hành, chữa bệnh … vẫn là nhu cầu cấp thiết và nhu cầu tìm hiểu, cập nhật kiến thức pháp luật vẫn là nhu cầu thứ yếu nên đây cũng là một nguyên nhân cơ bản dẫn đến những hạn chế, bất cập của hoạt động này. Thứ năm, kinh phí chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa thực sự được UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để bảo đảm cho hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh. Tuy nhiên, do còn thiếu sự quan tâm, sự nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của công tác này cộng với đặc thù là một tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách như tỉnh Đắk Lắk nên việc bố trí kinh phí cho hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật chưa đáp ứng được so với nhu cầu nên đã ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này. ii)

Nguyên nhân khách quan

 • Thứ nhất, công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một hoạt động khó định lượng về hiệu quả mang lại đối với đời sống kinh tế-xã hội, mặt khác, hệ thống kiến thức pháp luật rất rộng lớn, liên quan đến mọi quan hệ đời sống kinh tế xã hội và với điều kinh kinh tế – xã hội của Việt Nam nói chung và đặc thù của tỉnh Đắk Lắk nói riêng hiện nay, do trình độ dân trí còn thấp, đới sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên việc nhận thức, quan tâm về công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn chưa đồng đều, đầy đủ ảnh hưởng lớn đến chất lượng, hiệu quả của công tác này.
 • Thứ hai, các quy định của Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa thật cụ thể, rõ ràng để xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh trong việc phổ biến giáo dục pháp luật 24
 • Thứ ba, nhiều quy định của Luật phổ biến giáo dục pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành mang tính hướng dẫn, khuyến khích mà chưa có nhiều quy định mang tính chế tài để ràng buộc trách nhiệm trong triển khai thực hiện.
 • Thứ tư, chưa có hệ thống tiêu chí đánh giá về hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Chương 3 QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH ĐẮK LẮK

3.1. Quan điểm nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk Luận văn: Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn.

3.1.1. Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phải đặt dưới sự lãnh đạo của các cơ quan đảng các cấp của tỉnh phổ biến giáo dục pháp luật phải bám sát đường lối, chính sách, định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật không thể nằm ngoài sự lãnh đạo của Đảng. Đối với hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh nói chung và của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh nói riêng, cần có sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo của Tỉnh ủy Đắk Lắk, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đắk Lắk. Với tư cách là chủ thể lãnh đạo, các tổ chức Đảng này cần có những nội dung, phương pháp, cách thức nắm bắt, quán triệt, bảo đảm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh nói chung và của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh nói riêng.

3.1.2. Phổ biến giáo dục pháp luật phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là người “đứng mũi chịu sào”, chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu, đề xuất, triển 25 khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan mình theo quy định của pháp luật. Vì vậy, hơn ai hết người đứng đầu cơ quan chuyên môn phải nắm rõ các nhiệm vụ này để bảo đảm chúng được triển khai thực hiện trên thực tế; đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

3.1.3. Phân công phối hợp và chế độ trách nhiệm rõ ràng trong việc thực hiện hoạt động P PL của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk Từ yêu cầu đặt ra là phải “Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật”. Do đó, nên việc tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh với nhau và với các tổ chức đoàn thể, với các địa phương trên cơ sở phân công trách nhiệm rõ ràng là yêu cầu đặt ra để đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo cơ chế để phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị làm nhiệm vụ phổ biến pháp luật, nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; kịp thời rút kinh nghiệm và chỉ ra được những bài học hay trong quá trình thực hiện.

3.1.4. Đẩy mạnh xã hội h a hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Xã hội hóa hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật là một nhu cầu khách quan, là chủ trương lớn và đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta nhằm huy động sức mạnh vật chất và tinh thần của toàn xã hội phục vụ cho công tác này, giảm bớt việc cơ quan hành chính Nhà nước phải trực tiếp đảm nhận nhiều công việc cùng một lúc dẫn đến tình trạng làm việc hời hợt, thiếu hiệu quả trong khi công việc này đáng lẽ để xã hội tự giải quyết, vừa giảm được biên chế, tinh gọn bộ máy, giảm chi ngân sách vừa phục vụ nhân dân được nhanh chóng và hiệu quả hơn. Luận văn: Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn.

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk

3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến phổ biến giáo dục pháp luật i) Đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan trung ương Cơ quan làm nhiệm vụ giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh cần tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, đánh giá lại toàn bộ những vướng mắc, bất cập trong các văn bản QPPL của các cơ quan trung ương, gồm Luật phổ biến giáo dục pháp luật, Nghị định 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phổ biến giáo dục pháp luật, Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, Thông tư 23/2012/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.v.v… Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh có văn bản kiến nghị Chính phủ sửa đổi các nội dung bất cập, không phù hợp, trong đó chú trọng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Hai là, tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo hướng quy định rõ bộ phận, phòng chuyên môn làm “đầu mối” để theo dõi công tác pháp chế nói chung và công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói riêng. ii) Đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh 27 Một là, ban hành bộ tiêu chí làm chuẩn đánh giá của tỉnh đối với kết quả hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk. Hai là, ban hành văn bản xác định rõ trách nhiệm cá nhân đối với hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk Để thực hiện hiệu quả giải pháp này, tác giả kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nước về thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, quy định cách thức xác định trách nhiệm phổ biến giáo dục pháp luật cụ thể, rõ ràng và khả thi, để bảo đảm những trường hợp sai phạm phải được xử lý trên thực tế. Luận văn: Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn.

3.2.2. Tăng cường vai trò trách nhiệm của ĐND, UBND tỉnh Đắk Tác giả kiến nghị UBND tỉnh thực hiện các biện pháp sau đây: Thứ nhất, chỉ đạo cơ quan “đầu mối” giúp UBND tỉnh tham mưu, quản lý về công tác phổ biến giáo dục pháp luật và các cơ quan chuyên môn tham mưu, đề xuất ban hành những văn bản liên quan làm cơ sở để thực hiện hiệu quả và kiểm tra đối với hoạt động này, như: ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; ban hành Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật… Thứ hai, chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra việc thực công tác phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Về phía HĐND tỉnh Đắk Lắk,, tác giả kiến nghị biện pháp thực hiện như sau: Sở Tư pháp cần đề xuất UBND tỉnh tham mưu HĐND tỉnh đánh giá và đưa kết quả thực hiện hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật vào trong nội dung báo cáo về tình hình kinh tế xã hội hàng năm tại kỳ họp HĐND tỉnh, trên cơ sở đó đưa vào 28 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hàng năm của HĐND tỉnh để thực hiện.

3.2.3 Kiện toàn tổ chức nguồn lực thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk

3.2.3.1 Kiện toàn về tổ chức

Về đầu mối quản lý hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật:. Đề nghị ban hành Quy chế hoạt động cán bộ đầu mối thực hiện hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh theo hướng yêu cầu “bố trí Chánh Văn phòng của các cơ quan chuyên môn làm cán bộ đầu mối thực hiện hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật” cho thống nhất và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong việc tổng hợp, tham mưu cho người đứng đầu cơ quan nắm bắt sâu sát tình hình và chỉ đạo kịp thời hơn đối với nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật. – Về phía bộ phận thực hiện hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật: cần chủ động phối hợp với Sở Nội vụ có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sửa đổi, bổ sung các Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn trong đó quy định rõ trách nhiệm phổ biến giáo dục pháp luật đối với các phòng chuyên môn, đơn vị trực của các cơ quan chuyên môn để Trưởng các phòng, đơn vị này tham gia với tư cách là một chủ thể có trách nhiệm thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật chứ không là chủ thể phối hợp đơn thuần như hiện nay. – Về phía Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh: Tác giả kiến nghị cần sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng theo hướng quy định rõ ràng, cụ thể hơn về trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cũng như giữa các cơ quan chuyên môn với các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các lĩnh vực có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhau hoặc yêu cầu các cơ quan ban hành Quy chế phối hợp riêng với nhau như: Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực 29 đất đai, xây dựng; Quy chế phối hợp giữa Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội phụ nữ phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số …nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng. Luận văn: Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn.

3.2.3.2 Kiện toàn đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tác giả kiến nghị Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tiếp tục tăng cường tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến pháp luật cho cán bộ pháp chế các Sở, các báo cáo viên pháp luật, đặc biệt, tham mưu, chỉ đạo các địa phương tăng cường bố trí, bổ sung đội ngũ báo cáo viên pháp luật là người đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3.2.4 Đổi mới nội dung hình thức và phương pháp phổ biến pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk

3.2.4.1 Đổ mới nội dung phổ biến pháp luật Thứ nhất, lựa chọn những nội dung kiến thức về các lĩnh vực pháp luật cụ thể, liên quan mật thiết tới cuộc sống, lao động, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh để tập trung phổ biến pháp luật cho đối tượng này. Mặt khác, cần bổ sung, cập nhật những văn bản pháp luật mới được ban hành. Thứ hai, chú trọng trang bị những nội dung kiến thức về các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật do HĐND, UBND các cấp ban hành, nhất là văn bản có liên quan trực tiếp đến cuộc sống, lao động, việc làm, lợi ích của các tầng lớp nhân dân, bao gồm các nghị quyết của HĐND các cấp, những quyết định của UBND các cấp, các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền…, là cơ sở rất quan trọng của việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở. Thứ ba, cần chú trọng trang bị cho cán bộ và nhân dân kiến thức về kinh nghiệm thực tế, những nội dung thông tin về thực tiễn đời sống pháp luật 30 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, kỹ năng vận dụng các QPPL để xử lý, giải quyết các sự việc, sự kiện, tình huống pháp luật xảy ra trong cuộc sống, những mâu thuẫn, chồng chéo trong thực tiễn thi hành pháp luật.

3.2.4.2 Đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật Theo tinh thần đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cần sử dụng linh hoạt, đồng bộ nhiều hình thức phổ biến pháp luật. Đối với đa số nhân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh cần tăng cường sử dụng các hình thức: phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp dân, các buổi sinh hoạt tôn giáo; biên soạn sách pháp luật phổ thông bằng dân tộc thiểu số; sử dụng tờ gấp pháp luật; thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật. Đặc biệt, cần quan tâm sử dụng Trang thông tin điện tử, mạng xã hội như zalô, facebook để thực hiện hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật vì đây là hình thức có rất nhiều ưu việt như chi phí thấp, sức lan tỏa lớn, dễ thực hiện. Đối với đối tượng là cán bộ, công chức cần tăng cường tổ chức tập huấn chuyên sâu, mời các chuyên gia, nhà phổ biến giáo dục pháp luật chuyên nghiệp tập huấn cho đội ngũ này nhằm cập nhật, nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật, giải quyết những vướng mắc pháp luật phát sinh trong thực tiễn, tạo thuận lợi trong quá trình thực thi công vụ.

3.2.4.3 Đổi mới phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật Để tạo bước đột phá trong việc đổi mới phương pháp truyền đạt, các báo cáo viên pháp luật cần tập trung thực hiện các biện pháp nhằm hướng trọng tâm phổ biến pháp luật vào người học, người nghe; phát huy tính chủ động, sáng tạo của họ. Chuyển mạnh từ phương thức lấy báo cáo viên pháp luật làm trung tâm sang phương thức lấy cán bộ và nhân dân làm trung tâm.

3.2.5 Đảm bảo kinh phí cần thiết, cơ chế huy động xã hội công tác QPPL của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Tác giả kiến nghị, Sở Tư pháp cần tham mưu cho UBND tỉnh, HĐND 31 tỉnh ban hành cơ chế, chính sách để huy động xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo hướng vận động nguồn kinh phí đóng góp từ các tổ chức phi chính phủ, huy động nguồn kinh phí đóng góp từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đang hoạt động sản xuất, kinh doanh ở tỉnh Đắk Lắk và các địa phương khác. Đồng thời, nghiên cứu ban hành cơ chế cho phép các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh có cơ chế “thuê ngoài” các tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật chuyên nghiệp để thực hiện các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm tạo tính chuyên nghiệp trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động này cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

KẾT LUẬN Luận văn: Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn.

Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu đầu tiên trong hoạt động thực thi pháp luật, là phương tiện để chuyển tải những đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ và nhân dân. Trong rất nhiều văn kiện của Đảng đã xác định rõ công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và sáng tạo nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng này, trong khuôn khổ Luận văn này, tác giả đã tập trung phân tích, làm sáng tỏ cơ sở lý luận về hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh với đặc điểm đây là một trong các nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan này, đóng vai trò “nòng cốt” trong hệ thống chính cấp tỉnh và tạo tiền đề để đảm bảo việc triển khai thực hiện có hiệu quả ở cấp huyện và cấp xã; phân tích thực trạng triển khai hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc 32 UBND tỉnh Đắk Lắk, chỉ ra nhiều hạn chế, tồn tại về mặt thể chế, về thực trạng tham mưu thực hiện trên khía cạnh là một hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và trên khía cạnh là một chủ thể tổ chức thực hiện cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Kết quả mới mà luận văn đạt được, đó là đi sâu vào nghiên cứu, phân tích cơ sở khoa học của phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; đánh giá các nhiệm vụ, trách nhiệm liên quan đến hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, chứ không phải đơn thuần chỉ nghiên cứu về cách thức thực hiện hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật như nhiều luận văn khác đã nghiên cứu. Trên cơ sở đó, tác giả đã nghiên cứu và đề xuất được các giải pháp và biện pháp cụ thể để bảo đảm nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk, làm cơ sở để triển khai nghiên cứu nhân rộng đối với toàn tỉnh, cũng như làm nền tảng để tiếp tục nghiên cứu trong phạm vi cả nước. Đây cũng chính là mục đích, nhiệm vụ mà luận văn đề ra. Trong giới hạn kinh nghiệm và khả năng còn hạn hẹp, cộng với thời gian nghiên cứu có hạn, chắc chắc sẽ có những nhận định còn mang tính chủ quan và những thiếu sót nhất định, tác giả rất mong Quý Thầy, Cô và bạn bè, đồng nghiệp quan tâm có ý kiến góp ý chân thành để tác giả tiếp tục hoàn thiện trong những lần nghiên cứu sau này. Luận văn: Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Thực hiện pháp luật về công chứng tại TP Hà Nội

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993