Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn Nhà nước

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn Nhà nước hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Trong quá trình phát triển nền kinh tế xã hội, công việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng là một trong những vấn đề then chốt nhất. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước về phát triển đất nước, đặc biệt được sự hỗ trợ của nguồn vốn Ngân sách nhà nước (NSNN) và nguồn huy động từ nội bộ nền kinh tế của tỉnh Long An, công tác đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) ở huyện Cần Giuộc thời gian qua đã có nhiều khởi sắc, góp phần làm diện mạo của Huyện nhà ngày một đổi mới. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật từng bước hiện đại hóa và hệ thống “điện, đường, trường, trạm” ngày càng được đồng bộ hóa đã tạo tiền đề cho kinh tế – xã hội huyện không ngừng tăng trưởng, hòa nhập chung vào sự phát triển của Tỉnh và cả nước. Bên cạnh những kết quả đạt được của việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản, còn có những tồn đọng và hạn chế như: đầu tư manh mún, dàn trải… dẫn đến kém hiệu quả và làm thất thoát nguồn vốn của Nhà nước. Huyện Cần Giuộc có nền kinh tế với xuất phát điểm thấp, việc huy động nguồn vốn đầu tư từ nội bộ nền kinh tế của tỉnh còn hạn chế, chủ yếu dựa vào nguồn hỗ trợ của ngân sách Trung ương và khai thác quỹ đất, nên việc tiết kiệm và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nói chung và đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nói riêng càng mang tính cấp thiết. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X nhận định: “Đầu tư của Nhà nước còn dàn trải, hiệu quả chưa cao, thất thoát nhiều. Lãng phí chi tiêu ngân sách nhà nước…còn nghiêm trọng”. Nghị Quyết của Đại hội nêu rõ: “Phải xóa bỏ cơ chế “xin cho”, nếu còn cơ chế này thì sẽ phát sinh tiêu cực…Đồng thời phải cải cách thủ tục hành chính, phân cấp đầu tư hợp lý. Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản phải chấn chỉnh từ khâu dự toán, thiết kế đến thi công”. Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn Nhà nước.

Từ những cơ sở trên đặt ra yêu cầu, cần phải sử dụng hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, đây là vấn đề hết sức phức tạp và khó khăn không thể giải quyết triệt để cùng một lúc. Để góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và hoàn thiện việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản, tác giả đã chọn đề tài “Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An” để làm luận văn Thạc sĩ quản lý công.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Công

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn

Chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước là một khoản chi lớn của ngân sách nhà nước, do đó tăng cường quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước là rất quan trọng, và nó càng quan trọng hơn khi nguồn lực ngân sách bị thiếu hụt nhưng đòi hỏi chi đầu tư phải hiệu quả. Vì vậy, vấn đề quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trở thành đối tưởng nghiên cứu phổ biến trong các đề tài khoa học.

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn

Mục đích: Thông qua kết quả nghiên cứu luận văn đề xuất các giải pháp quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An dựa trên cơ sở làm rõ về mặt lý luận và đánh giá thực trạng quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa bàn.

Nhiệm vụ:

Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước trong điều kiện hiện nay.

Phân tích đánh giá thực trạng quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Đề xuất các giải pháp quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An gắn với bối cảnh, điều kiện và những yêu cầu mới đặt ra.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn Nhà nước.

4.1 Đối tượng nghiên cứu: Thể chế, chính sách, phương pháp, cách thức quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa bàn.

4.2 Phạm vi nghiên cứu:

Về mặt không gian chủ yếu tập trung nghiên cứu công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Về mặt thời gian: chủ yếu sử dụng các số liệu, tài liệu hệ thống; đánh giá tổng kết việc quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An trong giai đoạn 2013-2016.

5. Phương pháp nghiên cứu của luận văn

Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình thực hiện đề tài, nhiều phương pháp nghiên cứu chuyên ngành được sử dụng như: điều tra xã hội học; phương pháp phân tích; phương pháp thống kê, so sánh và tổng hợp để chứng minh cho đề tài. Cụ thể là: sử dụng các tài liệu thứ cấp từ các báo cáo kinh tế – xã hội của Ủy ban nhân dân và Niên giám thống kế của phòng Thống kê huyện Cần Giuộc; Về điều tra xã hội học: học viên phát hành 150 phiếu điều tra với 07 câu hỏi chủ yếu về quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, kết cấu trên 05 thang đo, sử dụng phần mềm SPSS để thống kê mô tả.

6. Ý nghĩa luận và thực tiễn của luận văn

Giúp cho công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đạt hiệu quả, hạn chế thất thoát ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản.

7. Kết cấu của luận văn Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn Nhà nước.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 03 chương như sau:

 • Chương 1: Cơ sở khoa học về quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 • Chương 2: Thực trạng quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
 • Chương 3: Phương hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.1. Tổng quan về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

1.1.1. Lý luận về đầu tư xây dựng cơ bản 

 • Khái niệm

Đầu tư xây dựng cơ bản: Đầu tư xây dựng cơ bản là hoạt động đầu tư nhằm tạo ra các công trình xây dựng theo mục đích của người đầu tư, là lĩnh vực sản xuất vật chất tạo ra các tài sản cố định và tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho xã hội.

 • Đặc điểm của đầu tư xây dựng cơ bản

Là hoạt động đòi hỏi lượng vốn lớn và nằm đọng lại trong suốt quá trình thực hiện đầu tư.

Có tính chất lâu dài.

 • Được tiến hành trong tất cả các nền kinh tế quốc dân, các lĩnh vực kinh tế – xã hội.
 • Thường được tiến hành ngoài trời nên luôn chịu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên.

Sản phẩm đầu tư xây dựng cơ bản là các công trình xây dựng gắn liền với đất xây dựng công trình; sản phẩm đầu tư xây dựng cơ bản có tính đơn chiếc, mỗi hạng mục công trình, công trình có một thiết kế và dự toán riêng tùy thuộc vào mục đích đầu tư và điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn, khí hậu, thời tiết..của nơi đầu tư xây dựng công trình.

1.1.1.3. Các giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản

Do đặc điểm của sản phẩm xây dựng và đặc điểm của sản xuất xây dựng chi phối nên hoạt động đầu tư và xây dựng đòi hỏi phải tuân thủ trình tự các bước theo từng giai đoạn.

1.1.2. Lý luận về quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn Nhà nước.

1.1.2.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Khái niệm

Đặc điểm chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước:

 • Là khoản chi lớn của ngân sách nhà nước nhưng không có tính ổn định.
 • Gắn liền với đặc điểm của đầu tư xây dựng cơ bản.
 • Gắn với đặc điểm của ngân sách nhà nước và đặc điểm của chi ngân sách nhà nước.

Nội dung chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước:

Chi ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh không có khả năng thu hồi vốn thuộc địa phương quản lý.

Các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của địa phương như: quy hoạch khu công nghiệp, quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch nông thôn; quy hoạch chi tiết các trung tâm đô thị.

 Các dự án đầu tư của các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực cần thiết có sự tham gia của Nhà nước theo quy định của pháp luật được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản khác theo quyết định của Trung ương, chính quyền địa phương (nếu có).

1.1.2.2. Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

 • Khái niệm Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn Nhà nước.

Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước là quản lý quá trình phân phối và sử dụng một phần vốn tiền tệ từ quỹ ngân sách Nhà nước để đầu tư tái sản xuất tài sản cố định nhằm tăng cường, hoàn thiện, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật và năng lực sản xuất phục vụ của nền kinh tế quốc dân đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

 1. Nhóm nhân tố bên trong: Năng lực quản lý của người lãnh đạo các cơ quan quản lý và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ trong bộ máy quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, tổ chức bộ máy quản lý chi ngân sách nhà nước cũng như quy trình nghiệp vụ, công nghệ quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 2. Nhóm nhân tố bên ngoài: Điều kiện kinh tế – xã hội; Điều kiện tự nhiên; Cơ chế chính sách và các quy định của Nhà nước về quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Khả năng về nguồn lực của ngân sách nhà nước

1.1.2.3. Quy trình quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

 • Lập và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách Nhà nước 
 • Cấp phát thanh toán vốn đầu tư đối với các công trình thuộc dựng đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Thứ nhất, cấp phát tạm ứng và thu hồi tạm ứng

Thứ hai, cấp phát thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành

 • Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Khi hạng mục công trình, tiểu dự án, dự án thành phần và dự án đầu tư hoàn thành; chủ đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư gửi cơ quan thẩm tra và phê duyệt quyết toán, cơ quan cấp trên trực tiếp của chủ đầu tư nếu có, Kho bạc nhà nước. Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn Nhà nước.

Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành: các dự án do địa phương quản lý, Sở Tài chính chủ trì thẩm tra đối với các dự án do Tỉnh/thành phố trung ương quản lý; Phòng Tài chính – kế hoạch chủ trì thẩm tra đối với các dự án do huyện/quận/thành phố trực thuộc tỉnh quản lý; Bộ máy quản lý ngân sách xã chủ trì thẩm tra đối với các dự án thuộc cấp xã quản lý.

Thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành được phê duyệt như sau:

 • Các dự án do địa phương quản lý, người có thẩm quyền quyết định đầu tư là người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán.
 • Thời hạn quyết toán vốn đầu tư hoàn thành bao gồm.

1.2.4. Nguyên tắc quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Bao gồm: Đúng đối tượng; Theo mức độ khối lượng thực tế hoàn thành kế hoạch và chỉ trong phạm vi giá dự toán được duyệt; Đúng mục đích, đúng kế hoạch; Giám đốc bằng đồng tiền

1.1.2.5. Nội dung quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Bao gồm: Lập dự toán chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản; Chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản; Quyết toán chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản

1.1.2.6. Bộ máy quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở địa phương

Theo Hiến pháp, quản lý chung về tài chính trên phạm vi cả nước thuộc Quốc hội và Chính phủ, ở địa phương là Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp còn quản lý các hoạt động nghiệp vụ tài chính là trách nhiệm của Bộ máy tổ chức các cơ quan tài chính (Sở Tài chính ở cấp tỉnh, phòng tài chính- kế hoạch ở cấp huyện và Ban tài chính ở cấp xã), các tổ chức quản lý tài chính chuyên ngành (kho Bạc nhà nước các cấp) thực hiện toàn bộ công tác quản lý tài chính công nói chung, trong đó có quản lý về chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nói riêng. Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn Nhà nước.

1.2. Sẽ cần thiết khách quan và các tiêu chí đánh giá hiệu quả của chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

1.2.1. Sự cần thiết khách quan

Chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước là một khoản chi lớn của ngân sách nhà nước, do đó tăng cường quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước là rất quan trọng, và nó càng quan trọng hơn khi nguồn lực ngân sách bị thiếu hụt nhưng đòi hỏi chi đầu tư phải hiệu quả. Bên cạnh đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hầu hết là chi ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản không có khả năng thu hồi vốn, hoặc là lĩnh vực không đem lại lợi nhuận cao. Nếu quá trình quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước không tốt, bị buông lỏng, nhiều kẻ hở thì thất thoát vốn đầu tư sẽ tăng. Từ đó giảm hiệu quả chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Vì vậy, việc đánh giá hiệu quả chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước của mỗi dự án dựa trên các tiêu chí là hết sức cần thiết nhằm tăng cường hiệu quả, hạn chế thất thoát vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn Nhà nước.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững tại BD

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn Nhà nước […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993