Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường Tiểu học bán trú Quận 8 Tp. Hồ Chí Minh dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X, phần nói về giáo dục đã chỉ rõ “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo; chấn hưng nền giáo dục Việt Nam làm cho giáo dục cùng với khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu”. [1]

Giáo dục tiểu học nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân là nền tảng đầu tiên rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách cho người học. Vì vậy, chất lượng giảng dạy ở cấp tiểu học là nền tảng cho chất lượng giảng dạy ở bậc phổ thông và đại học. Muốn đạt được những mục tiêu giáo dục đã đề ra trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X thì việc đảm bảo chất lượng giảng dạy ở cấp tiểu học là yếu tố góp phần quan trọng.

Chúng ta đã biết, quá trình giáo dục hiểu theo nghĩa hẹp và quá trình dạy học là những bộ phận của quá trình sư phạm tổng thể (giáo dục hiểu theo nghĩa rộng). Trong quá trình dạy học, ngoài việc truyền thụ cho học sinh những tri thức khoa học một cách có hệ thống, còn phải hướng tới việc giáo dục toàn diện, góp phần hình thành nhân cách cho các em. Chính vì vậy, trong quá trình giáo dục hiểu theo nghĩa rộng, ngoài hoạt động trí dục, học sinh còn được giáo dục về tư tưởng chính trị, đạo đức, thể chất, lao động. Ngoài các giờ học chính khóa trên lớp, học sinh còn được giáo dục thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) nhằm góp phần hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho các em, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực vừa hồng, vừa chuyên để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Việt Nam đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Chính vì vậy mà mục tiêu, nội dung, phương pháp… của giáo dục Việt Nam cũng phải được xem xét lại một cách nghiêm túc để đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ mới. Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

Theo quan điểm đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được chú trọng một cách đặc biệt nhằm phát huy tối đa năng lực của người học. Không ai có thể phủ nhận vai trò quan trọng không thể thiếu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Thông qua hoạt động này, học sinh được rèn luyện những kỹ năng, kỹ xảo, củng cố và tăng cường những kiến thức đã học trên lớp. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là đối với học sinh tiểu học vì đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học là khả năng tập trung trong thời gian dài kém, khả năng tư duy trừu tượng còn hạn chế, các em thích vận động, thích các hoạt động vui chơi, giải trí. Do đó, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp dành cho học sinh lứa tuổi tiểu học là rất cần thiết nhằm bổ trợ thêm cho các bài học trên lớp. Tuy nhiên, hiện nay việc phân phối chương trình ở cấp tiểu học chưa bố trí tiết dành riêng cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nội dung hoạt động này chưa được xây dựng chặt chẽ, giáo viên chưa được tập huấn, rèn luyện về kỹ năng, phương pháp tổ chức hoạt động… gây nhiều khó khăn trong việc thực hiện của giáo viên và công tác quản lý của ban giám hiệu.

Công tác quản lý của người hiệu trưởng có ý nghĩa quyết định, góp phần quan trọng vào chất lượng mọi hoạt động của nhà trường trong đó có hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Do đó, để đạt được mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, người hiệu trưởng cần tập trung nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động này của mình. Tuy nhiên, thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp tiểu học tại Quận 8 Tp. HCM hiện nay ra sao chưa được nghiên cứu, điều đó đã thúc đẩy tôi nghiên cứu đề tài: “ Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường Tiểu học bán trú Quận 8 Tp. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

2. Mục đích nghiên cứu

 • Xác định thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường tiểu học bán trú Quận 8 Tp.
 • Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất một số giải pháp quản lý cho hoạt động này.

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

3.1. Khách thể nghiên cứu

Công tác quản lý trường tiểu học.

3.2. Đối tượng nghiên cứu

Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các trường tiểu học bán trú Quận 8 Tp. Hồ Chí Minh.

4. Giả thuyết khoa học

Việc quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp tiểu học tại Quận 8 có thể có những thành tựu trên các mặt như công tác xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; công tác tổ chức, phân công, phân nhiệm hợp lí. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại ở các mặt như công tác chỉ đạo thực hiện chưa sâu sát, thường xuyên; thiếu sự kiểm tra, đánh giá của ban giám hiệu. Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu lý luận về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và quản lý hoạt động này ở nhà trường tiểu học. Khảo sát thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của ban giám hiệu các trường tiểu học bán trú tại Quận 8.

Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp tiểu học.

6. Phương pháp luận nghiên cứu

6.1. Cơ sở phương pháp luận

6.1.1. Quan điểm hệ thống – cấu trúc

Quản lý nhà trường tiểu học bao gồm nhiều nội dung quản lý có quan hệ mật thiết với nhau như quản lý công tác giảng dạy, quản lý cơ sở vật chất, quản lý nhân sự, quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp… trong đó quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có quan hệ mật thiết và có sự tác động qua lại với các nội dung quản lý khác. Vì vậy, các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phải được xem xét trong một hệ thống những tác động quản lý của hiệu trưởng đến các lĩnh vực quản lý khác nhằm đạt được mục tiêu quản lý đã đề ra. Ngoài ra, người nghiên cứu còn xem thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo lý thuyết chức năng gồm: chức năng kế hoạch hóa, chức năng tổ chức, chức năng chỉ đạo, chức năng kiểm tra.

6.1.2. Quan điểm lịch sử

Việc nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường tiểu học bán trú trên địa bàn Quận 8 Tp. Hồ Chí Minh diễn ra trong điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, ở những thời điểm cụ thể.

6.1.3. Quan điểm thực tiễn

Quan điểm thực tiễn đòi hỏi người nghiên cứu phải nghiên cứu việc quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học trên cơ sở thực tiễn bao gồm các vấn đề như: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, xây dựng đội ngũ, xây dựng các điều kiện vật chất, phối hợp các lực lượng xã hội, kiểm tra, đánh giá… nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động này.

6.2. Các phương pháp nghiên cứu Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

 • Để đạt được mục đích nghiên cứu của đề tài, chúng tôi sử dụng các phương pháp sau:

6.2.1. Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết

6.2.1.1. Phương pháp phân tích, tổng hợp lý thuyết

 • Những vấn đề lý luận được phân tích và tổng hợp: lý luận quản lý nói chung, nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nội dung quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

6.2.1.2. Phương pháp phân loại, hệ thống hóa lý thuyết

 • Những vấn đề lý luận được phân loại, hệ thống hóa: lý luận quản lý nói chung, nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nội dung quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

6.2.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn

6.2.2.1 Phương pháp quan sát

 • Quan sát việc thực hiện của giáo viên và quản lý của ban giám hiệu đối với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

6.2.2.2 Phương pháp phỏng vấn

 • Đối tượng phỏng vấn: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách Đội các trường tiểu học bán trú tại Quận 8 Tp. HCM.
 • Nội dung phỏng vấn: Các chức năng quản lý: lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra của hiệu trưởng; việc thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của giáo viên và học sinh.

6.2.2.3 Phương pháp điều tra bằng phiếu

 • Đối tượng điều tra: Hiệu trưởng, giáo viên các trường tiểu học bán trú tại Quận 8 Tp. HCM.
 • Nội dung điều tra: Các vấn đề liên quan đến quản lý và việc thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

6.2.3 Phương pháp thống kê toán học

 • Xử lý số liệu thu được bằng cách tính trị trung bình, tính tỉ lệ phần trăm.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP BẬC TIỂU HỌC

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

Lịch sử phát triển của giáo dục có thể được chia ra những giai đoạn chủ yếu như: giáo dục trong xã hội cộng sản nguyên thủy, giáo dục dưới chế độ chiếm hữu nô lệ, giáo dục trong xã hội phong kiến và thời kì văn hóa phục hưng, giáo dục thời kì tích lũy tư bản chủ nghĩa, giáo dục dưới thời tư bản chủ nghĩa, giáo dục thời kì cận hiện đại và giáo dục hiện đại trong vài thập kỉ gần đây. Trong từng giai đoạn đều xuất hiện những tư tưởng giáo dục tiêu biểu của các nhà giáo dục. Khái niệm hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chỉ xuất hiện rõ rệt nhất trong giáo dục hiện đại, tuy nhiên trong những giai đoạn lịch sử trước đó, các nhà giáo dục vẫn có đề cập đến lĩnh vực này trong tư tưởng giáo dục của mình.

Democrite (460 – 370 trước CN), một nhà giáo dục thời Hi Lạp cổ đại, rất coi trọng việc giáo dục lao động, là người đầu tiên trong lịch sử đưa ra nguyên tắc “kết hợp giáo dục với lao động và cuộc sống sinh hoạt của trẻ em.” [31]

Khổng Tử (551 – 479 trước CN), một nhà giáo dục phong kiến tiêu biểu của Trung Hoa cổ đại, luôn dạy học trò mình một điều là ‘‘Học gì phải thực hành ngay điều ấy, phải củng cố ngay tri thức đã học không chỉ bằng cách ôn luyện trong sách vở mà phải bằng việc làm.” [31] Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

Pétxtalôdi (1746 – 1827), đã bỏ tiền túi để dựng ra một trang trại có tên là “Trại Mới” nhằm thu hút trẻ em con nhà nghèo vào để giáo dục. Ở đây, giáo dục được thực hiện theo phương thức vừa giáo dục vừa lao động. Ông đánh giá rất cao vai trò của lao động trong việc hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Theo Pétxtalôdi thì ‘‘Việc rèn luyện thân thể cho trẻ em được tiến hành thường xuyên chẳng những làm phát triển thể chất cho trẻ mà còn phát triển nhân cách và là một bước quan trọng để chuẩn bị cho trẻ vào cuộc sống lao động, hình thành kỹ năng lao động cần thiết sau này”. Ông đánh giá cao ý nghĩa các bài tập quân sự, các trò chơi trong việc giáo dục thể chất cho trẻ em. Theo ông, thể dục không được tách rời đức dục và trí dục. Do ảnh hưởng quan điểm này của ông mà các trường học đương thời Thụy Sĩ rất coi trọng việc rèn luyện quân sự phối hợp với các hoạt động thể dục, thể thao và các chuyến hành quân du lịch, tham quan. [31]

Giáo dục tư bản thời kì đế quốc chủ nghĩa ở Âu-Mỹ đã xuất hiện “Nhà trường mới”. Đây là loại trường ra đời vào cuối thế kỉ XIX ở Anh sau đó phát triển nhanh sang các nước khác như: Mỹ, Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ… và trở thành một phong trào rộng rãi trong cái gọi là “Hội liên hiệp quốc tế các nhà trường mới”. Đặc điểm nổi bật của Nhà trường mới là trẻ em được tổ chức cho thực hành lao động ít nhất 1 giờ 30 phút mỗi ngày, coi trọng hoạt động thể dục thể thao, trẻ được bơi lội, chạy nhảy, đi xe đạp, đi bộ, cắm trại…

John Dewey (1859 – 1952) cho rằng ‘‘Cần phải cho trẻ lao động với các hình thức đa dạng của cuộc sống và được tiến hành ở mọi nơi như ở vườn trường, xưởng trường, dưới nhà bếp, ngoài công xưởng… qua đó trẻ phải học cách tự thiết kế, học cách tính toán, tìm tỉ lệ, tính giá trị thành phẩm, vật liệu, sử dụng các ngôn từ chuyên dùng, học cách trang trí nội thất.” Ý định của ông là xóa bỏ ranh giới giữa nhà trường với đời sống. [31]

Quan điểm giáo dục của Mác và Ăngghen cũng đã vạch ra những nguyên tắc cơ bản để đào tạo, giáo dục những con người phát triển toàn diện của xã hội tương lai. Đó là sự kết hợp một cách hợp lí giữa giáo dục đạo đức, thể dục, trí dục và lao động sản xuất, đó là việc kết hợp giữa lao động sản xuất và thực hiện giáo dục bách khoa (giáo dục kỹ thuật tổng hợp) trong việc tổ chức cho trẻ em tham gia các hoạt động thực tiễn, hoạt động xã hội. [31]

Lênin cũng cho rằng ‘‘Trong giáo dục con người, muốn trở thành người có tri thức, có khả năng xây dựng chủ nghĩa xã hội, không thể tin vào việc dạy dỗ, giáo dục và đào tạo nếu như chỉ đóng khung trong bốn bức tường của nhà trường, sự học tập tách khỏi cuộc sống và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của dân tộc.” [31]

Theo A.S.Makarenkô (1888-1939) một nhà giáo dục Xô Viết lỗi lạc thì ‘‘Cái logic của quá trình sư phạm còn là quá trình tổ chức hợp lí hoạt động của học sinh tham gia vào cách mạng xã hội, lao động sản xuất, các hoạt động tập thể như vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, tham quan du lịch, văn hóa nghệ thuật.” [31]

trong nước, từ trước cuộc cải cách giáo dục lần thứ ba (1979), hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chưa được cụ thể và có tên gọi như ngày nay. Tuy nhiên, trong thư gửi học sinh nhân dịp khai trường năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: “ Nhưng các em cũng nên, ngoài giờ học ở trường, tham gia vào các hội cứu quốc để tập luyện thêm cho quen với đời sống chiến sĩ và để giúp đỡ một vài việc nhẹ nhàng trong cuộc phòng thủ đất nước”.

Cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất (1950) đã vạch rõ phương châm giáo dục là: Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Về xây dựng chương trình có đưa thêm một số môn học và một số hoạt động mới như: thời sự chính sách, giáo dục công dân, tăng gia sản xuất ở tất cả các lớp (mỗi tuần 3 giờ). [13] Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

Cuộc cải cách giáo dục lần thứ hai (1956) đã nêu rõ mục tiêu của cuộc cải cách giáo dục là “Đào tạo, bồi dưỡng thế hệ thanh niên và thiếu nhi trở thành những người phát triển về mọi mặt, những công dân tốt, trung thành với Tổ quốc, những người lao động tốt, cán bộ tốt của nước nhà, có tài có đức để phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta…”. Phương châm của giáo dục là lý luận liên hệ với thực tiễn, gắn chặt nhà trường với đời sống xã hội. Cuộc vận động xây dựng nhà trường xã hội chủ nghĩa năm 1958 có yếu tố đặc trưng là lao động sản xuất phải trở thành yếu tố cơ bản trong mục đích, phương châm, phương pháp giáo dục của nhà trường. Trong dịp hè, các trường tổ chức cho học sinh tham gia lao động sản xuất, học sinh sôi nổi tỏa về các nhà máy, xí nghiệp, hợp tác xã, đi về các bản làng, thôn xóm, tham gia lao động trong các công trường, các công trình thủy lợi, cầu đường… [13]

Cuộc cải cách giáo dục lần thứ ba (1979) có nêu mục tiêu cơ bản của giáo dục là thực hiện tốt hơn nữa nguyên lý giáo dục: Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, với đào tạo nghề và nghiên cứu, thực nghiệm khoa học. [13]

Sau cuộc cải cách giáo dục lần thứ ba thì tên gọi hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp mới chính thức xuất hiện và có nhiều nghiên cứu về vấn đề này như:

Năm 1979, Viện Khoa học giáo dục thực hiện đề tài dài hạn nghiên cứu về “Các hoạt động ngoài giờ học trên lớp và sự hình thành nhân cách của học sinh”. Sau năm 1979, các cán bộ nghiên cứu của Viện Khoa học giáo dục gồm Đặng Thúy Anh, Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Thị Kỉ, Nguyễn Thanh Bình đã nghiên cứu thực nghiệm cải tiến nội dung, phương pháp tổ chức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Sau đó, các tác giả như: Nguyễn Lê Đắc, Hoàng Mạnh Phú, Lê Trung Trấn, Nguyễn Dục Quang, Hà Nhật Thăng,… đã thực hiện một số nghiên cứu lý luận nhằm xây dựng cơ sở lý luận về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Ngoài ra, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp còn được các tác giả luận văn Thạc sĩ chọn làm đề tài nghiên cứu như:

Với đề tài “Các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường THPT các tỉnh phía Nam” tác giả Nguyễn Thị Hoàng Trâm (năm 2003) đã hệ thống lại lý luận về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nghiên cứu thực tiễn về quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong một số trường THPT các tỉnh phía nam, đề xuất được một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT.

Với đề tài “Thực trạng và biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh” tác giả Phan Thị Hiền (năm 2008) đã nghiên cứu tập trung vào những quy định về nội dung quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT, những yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường THPT. Tác giả cũng đã khảo sát thực trạng và công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các trường THPT.

Hiện nay, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học đã được quy định cụ thể tại Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ GD-ĐT. Điều 26 của Điều lệ trường tiểu học đã chỉ rõ : “Hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động trên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm rèn luyện đạo đức, phát triển năng lực, bồi dưỡng năng khiếu, giúp đỡ học sinh yếu kém phù hợp đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học. Hoạt động giáo dục trên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm hoạt động ngoại khoá, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hoá; hoạt động bảo vệ môi trường; lao động công ích và các hoạt động xã hội khác”.[4] Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

Các công trình và luận văn trên chỉ nghiên cứu tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn cụ thể ở một số địa bàn nghiên cứu khác nhau, đối tượng và khu vực cũng khác nhau về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Hiện nay, qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy chưa có tác giả nào nghiên cứu về thực trạng quản lý, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường tiểu học bán trú tại Quận 8 Tp. Hồ Chí Minh. Chính vì vậy việc lựa chọn đề tài “Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường tiểu học bán trú Quận 8 Tp. Hồ Chí Minh” là cần thiết và phù hợp với công tác quản lý giáo dục trong tình hình thực tế hiện nay ở Quận 8 Tp. Hồ Chí Minh.

1.2. Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu

1.2.1. Quản lý

Theo Từ điển Tiếng Việt thông dụng thì: ‘‘Quản lý là tổ chức, điều khiển hoạt động của một đơn vị, cơ quan.” [34]

Tác giả H.Koontz, người sáng lập lý luận quản lý hiện đại, đã khẳng định: “Quản lý là một hoạt động thiết yếu, nó đảm bảo phối hợp những nỗ lực hoạt động cá nhân nhằm đạt được các mục đích của nhóm (tổ chức). Mục tiêu của quản lý là hình thành một môi trường mà trong đó con người có thể đạt được các mục đích của nhóm với thời gian, tiền bạc, vật chất và sự bất mãn cá nhân ít nhất”. [14]

Theo tác giả F.W.Taylor (1856-1915), người sáng lập thuyết quản lý theo khoa học, thì: “Quản lý là biết chính xác điều bạn muốn người khác làm và sau đó thấy rằng họ đã hoàn thành công việc một cách tốt nhất và rẻ nhất”. [14]

Tác giả Henry Fayol (1845-1925), cha đẻ của thuyết quản lý hành chính, đã viết: “Quản lý hành chính là dự đoán và lập kế hoạch, tổ chức điều khiển, phối hợp và kiểm tra”. [9]

C.Mác đã từng khẳng định rằng: “Tất cả mọi lao động xã hội trực tiếp hay lao động chung nào tiến hành trên quy mô tương đối lớn, thì ít nhiều cũng cần đến một sự chỉ đạo để điều hòa những hoạt động cá nhân và thực hiện những chức năng chung phát sinh từ sự vận động của toàn bộ cơ thể sản xuất khác với sự vận động của những khí quan độc lập của nó. Một người độc tấu vĩ cầm tự mình điều khiển lấy mình, còn một dàn nhạc thì cần phải có nhạc trưởng.” [14]

Ngày nay thuật ngữ quản lý đã trở nên phổ biến nhưng chưa có một định nghĩa thống nhất, có người cho quản lý là hoạt động nhằm đảm bảo sự hoàn thành công việc thông qua sự nỗ lực của người khác, cũng có người cho quản lý là một hoạt động thiết yếu nhằm đảm bảo phối hợp những nỗ lực cá nhân để đạt được mục đích của nhóm. Tuy nhiên, nếu hiểu theo nghĩa rộng quản lý là hoạt động có mục đích của con người thì nhiều người cho rằng: ‘‘Quản lý chính là các hoạt động do một hoặc nhiều người điều phối hành động của những người khác nhằm thu được kết quả mong muốn.” [14]

Từ những ý chung của các định nghĩa và xét quản lý với tư cách là một hành động, có thể hiểu: Quản lý là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu đề ra.

Khái niệm quản lý được minh họa trong hình 1.1.

Hình 1.1. Sơ đồ diễn tả khái niệm quản lý Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

 • Trong định nghĩa trên cần lưu ý một số điểm sau:
 • Quản lý bao giờ cũng là một tác động có hướng đích, có mục tiêu xác định.
 • Quản lý thể hiện mối quan hệ giữa hai bộ phận: chủ thể quản lý và đối tượng quản lý, đây là quan hệ ra lệnh – phục tùng, không đồng cấp và có tính bắt buộc.
 • Quản lý là sự tác động mang tính chủ quan nhưng phải phù hợp với quy luật khách quan.
 • Quản lý có khả năng thích nghi giữa chủ thể với đối tượng quản lý và ngược lại.

1.2.2. Quản lý giáo dục

Theo tác giả Nguyễn Ngọc Quang thì: “Quản lý giáo dục theo nghĩa tổng quát là hoạt động điều hành, phối hợp các lực lượng xã hội nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo thế hệ trẻ theo yêu cầu phát triển xã hội”. [27]

Theo tác giả Trần Kiểm thì: “Quản lý giáo dục được hiểu là hệ thống những tác động tự giác (có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống) của chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên, công nhân viên, tập thể học sinh, cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu giáo dục của nhà trường”. [21]

Quản lý giáo dục là việc đảm bảo sự hoạt động của tổ chức trong điều kiện có sự biến đổi liên tục của hệ thống giáo dục và môi trường, là chuyển hệ thống đến trạng thái mới thích ứng với hoàn cảnh mới. [23]

Quản lý giáo dục là sự tác động liên tục có tổ chức, có định hướng của chủ thể quản lý (người quản lý hay tổ chức quản lý) lên đối tượng giáo dục và khách thể quản lý giáo dục về các mặt chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế,… bằng một hệ thống các luật lệ, các chính sách, các nguyên tắc, các phương pháp, các biện pháp cụ thể nhằm tạo ra môi trường và điều kiện cho sự phát triển của đối tượng. [23]

Quản lý giáo dục bao giờ cũng phải được định hướng tới những mục đích, mục tiêu nhất định. Người quản lý phải trả lời được câu hỏi: Quản lý để làm gì? Quản lý để đạt đến đích nào? Đích đến của từng chặng đường là mục tiêu. Đích ở xa hoặc cuối cùng gọi là mục đích. Mục đích tổng quát của sự nghiệp giáo dục chính là mục đích tổng quát nhất của quản lý giáo dục. Quản lý giáo dục trong xã hội ta hiện nay là hướng tới việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Ở cấp độ nhân cách, quản lý giáo dục là quản lý sự hình thành và phát triển nhân cách. [23]

Tóm lại, quản lý giáo dục có thể hiểu là sự tác động có ý thức của chủ thể quản lý lên đối tượng và khách thể quản lý nhằm đưa hoạt động sư phạm của hệ thống giáo dục đạt được kết quả mong muốn (mục tiêu) một cách có hiệu quả nhất.

Khái niệm quản lý giáo dục được minh họa trong hình 1.2

Hình 1.2. Sơ đồ diễn tả khái niệm quản lý giáo dục

1.2.3. Quản lý nhà trường Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

Mục tiêu

Theo tác giả Nguyễn Ngọc Quang thì ‘‘Quản lý nhà trường là tập hợp những tác động tối ưu của chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên, học sinh và cán bộ khác, nhằm tận dụng các nguồn dự trữ do Nhà nước đầu tư, lực lượng xã hội đóng góp và lao động xây dựng vốn tự có. Hướng vào việc đẩy mạnh mọi hoạt động của nhà trường, mà điểm hội tụ là quá trình đào tạo thế hệ trẻ thực hiện có chất lượng mục tiêu và kế hoạch đào tạo đưa nhà trường tiến lên trạng thái mới.” [27]

Tác giả Phạm Minh Hạc cho rằng: “Quản lý nhà trường là thực hiện đường lối giáo dục của Đảng trong phạm vi trách nhiệm của mình đưa nhà trường vận hành theo nguyên lý giáo dục để tiến tới mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo đối với ngành giáo dục, với thế hệ trẻ và với từng học sinh”. [11]

Quản lý nhà trường là những tác động quản lý của các cơ quan quản lý giáo dục cấp trên nhằm hướng dẫn và tạo điều kiện cho hoạt động giảng dạy, học tập của nhà trường. [23]

Quản lý nhà trường là một hoạt động được thực hiện trên cơ sở những quy luật chung của quản lý, đồng thời cũng có những nét đặc thù riêng. Quản lý nhà trường khác với các loại quản lý xã hội được quy định bởi bản chất hoạt động sư phạm của người giáo viên, bản chất của quá trình dạy học, giáo dục trong đó mọi thành viên của nhà trường vừa là đối tượng quản lý vừa là chủ thể hoạt động của bản thân mình. Sản phẩm tạo ra của nhà trường là nhân cách của người học được hình thành trong quá trình học tập, tu dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu của xã hội và được xã hội thừa nhận. [23]

Từ các định nghĩa trên, ta có thể hiểu: Quản lý, lãnh đạo nhà trường là quản lý, lãnh đạo hoạt động của giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh trong trường nhằm đạt được mục tiêu giáo dục đã đề ra.

Nhà trường là đơn vị cơ sở trực tiếp giáo dục – đào tạo, hoạt động của nhà trường rất đa dạng, phong phú và phức tạp, nên việc quản lý, lãnh đạo chặt chẽ, khoa học sẽ bảo đảm sự đoàn kết, sẽ thống nhất được mọi lực lượng trong và ngoài nhà trường, tạo nên sức mạnh đồng bộ nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục đích giáo dục.

Công tác quản lý nhà trường phải nhằm quản lý toàn diện tất cả mọi hoạt động mới có thể giáo dục, hoàn thiện và phát triển nhân cách của trẻ một cách hợp lí, hợp quy luật, khoa học và hiệu quả. Hiệu quả giáo dục trong nhà trường phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của nhà trường kể cả các lực lượng hỗ trợ, các đoàn thể, tổ chức trong và ngoài nhà trường. Muốn có hiệu quả trong công tác quản lý, người quản lý phải xem xét đến những điều kiện đặc thù của nhà trường, phải chú trọng đến việc cải tiến công tác quản lý giáo dục. Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

 • Công tác quản lý nhà trường bao gồm:
 • Quản lý quá trình dạy học và giáo dục.
 • Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học.
 • Quản lý tài chính trường học.
 • Quản lý mối quan hệ giữa nhà trường với cộng đồng.

Công tác quản lý nhà trường đòi hỏi phải đưa nhà trường từ trạng thái đang có tiến lên một trạng thái phát triển mới, bằng phương thức xây dựng và phát triển mạnh mẽ các nguồn lực giáo dục và hướng các nguồn lực đó vào phục vụ cho việc tăng cường chất lượng giáo dục.

 • Trọng tâm của công tác quản lý nhà trường là:

Quản lý việc chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn của các cấp quản lý giáo dục cao hơn, thực hiện đúng chương trình và phương pháp giáo dục để chất lượng giáo dục ngày một nâng cao. Quản lý phải sát sao với công việc, kiểm tra, thanh tra kịp thời để giúp đỡ, uốn nắn, tạo điều kiện cho các hoạt động được thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.

 • Quản lý việc xây dựng đội ngũ giáo viên, công nhân viên và tập thể học sinh; tạo bầu không khí sư phạm vui vẻ, thoải mái, đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
 • Quản lý tốt việc học tập của học sinh theo quy chế của Bộ GD-ĐT. Quản lý cả thời gian và chất lượng học tập. Quản lý học sinh tốt thì chất lượng sẽ cao.
 • Quản lý cơ sở vất chất, thiết bị dạy học nhằm phục vụ tốt cho việc giảng dạy, học tập, giáo dục học sinh, thường xuyên kiểm tra, bổ sung thêm những thiết bị mới theo yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục.
 • Quản lý nguồn tài chính hiện có của nhà trường theo đúng quy tắc tài chính của nhà nước và của ngành giáo dục; đồng thời biết động viên, thu hút các nguồn tài chính khác nhằm xây dựng, mua sắm thêm thiết bị phục vụ các hoạt động dạy học.

Quản lý việc thi đua khen thưởng và việc đề bạt cán bộ kế cận, xét duyệt nâng bậc lương cho giáo viên. Các hoạt động này phải được công khai minh bạch trước hội đồng sư phạm của trường. Quản lý phải luôn chú ý tới nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ giáo viên, công nhân viên, phải tạo một phong trào thi đua liên tục trong nhà trường “Thầy dạy tốt – Trò học tốt”. Thầy trò cùng hướng đến một chất lượng giáo dục của trường ngày một nâng cao.

1.2.4. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

Tài liệu đào tạo thuộc Dự án Phát triển giáo viên tiểu học nêu rõ: “hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là hoạt động được tổ chức ngoài giờ học các môn học. hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là hoạt động nối tiếp và thống nhất hữu cơ với hoạt động giáo dục trong giờ học trên lớp. Nó là cầu nối giữa công tác giảng dạy trên lớp với công tác giáo dục học sinh ngoài lớp”. [7]

Tài liệu Bồi dưỡng giáo viên cốt cán trường trung học phổ thông xác định: ‘‘hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là những hoạt động có mục đích giáo dục, tổ chức có kế hoạch, có chương trình, nội dung, phương pháp và phương tiện phù hợp, được thực hiện với vai trò chủ đạo của giáo viên. Đó là sự tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lý luận với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức với hành động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin đúng đắn ở học sinh. hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là con đường phát triển toàn diện nhân cách, là điều kiện tốt nhất để học sinh phát huy vai trò chủ thể, tính tích cực, chủ động trong quá trình học tập, rèn luyện. Nó vừa củng cố, bổ sung, mở rộng kiến thức đã học, vừa phát triển các kỹ năng cơ bản, phù hợp với yêu cầu, mục tiêu giáo dục của nhà trường như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thích ứng, kỹ năng sống chung, kỹ năng tổ chức cuộc sống và các kỹ năng khác…” [28]

Tác giả T.A.Ilina cho rằng: “Công tác giáo dục học sinh ngoài giờ học thường được gọi là công tác giáo dục ngoại khóa. Công tác này bổ sung và làm sâu hơn công tác giáo dục nội khóa, trước tiên là phương tiện để phát hiện đầy đủ tài năng và năng lực của trẻ em, làm thức tỉnh hứng thú và thiên hướng của học sinh đối với một hoạt động nào đó, đó là một hình thức tổ chức giải trí của học sinh và là cơ sở để tổ chức việc thực tập về hành vi đạo đức để xây dựng kinh nghiệm của hành vi này.” [20]

Tác giả Đặng Vũ Hoạt viết: “hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là việc tổ chức giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn của học sinh về khoa học-kỹ thuật, lao động công ích, hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, văn hóa, văn nghệ, thẩm mỹ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí… để giúp các em hình thành và phát triển nhân cách (đạo đức, năng lực, sở trường,…) [15]

Từ các định nghĩa nêu trên có thể đưa ra một điểm chung: hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài thời gian học trên lớp. Đây là một trong hai hoạt động giáo dục cơ bản được thực hiện một cách có tổ chức, có mục đích theo kế hoạch của nhà trường, hoạt động tiếp nối và thống nhất hữu cơ với hoạt động học tập trên lớp, nhằm góp phần hình thành và phát triển nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo, đáp ứng những yêu cầu đa dạng của xã hội đối với thế hệ trẻ.

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp do nhà trường tổ chức và quản lý với sự tham gia của các lực lượng xã hội. hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được tiến hành tiếp nối hoặc xen kẽ hoạt động dạy-học trong phạm vi nhà trường hoặc trong cộng đồng. Hoạt động này diễn ra trong suốt năm học và cả thời gian nghỉ hè để khép kín quá trình giáo dục, làm cho quá trình giáo dục được thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc. Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

1.2.5. Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm các công việc: lập kế hoạch chi tiết cho hoạt động, chuẩn bị cho hoạt động của giáo viên và học sinh; tổ chức hoạt động theo kế hoạch đã vạch ra; tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá quá trình và kết quả hoạt động.

Như vậy, quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là tiến trình hoạch định kế hoạch, tổ chức, điều khiển và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

1.3. Một số vấn đề lý luận liên quan đến trường tiểu học [4]

1.3.1. Những quy định chung

Trường tiểu học là cơ sở giáo dục của bậc tiểu học, bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng. Trường tiểu học có nhiệm vụ tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; huy động hết trẻ em vào lớp một và vận động học sinh bỏ học đến trường; thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học và tham gia xóa mù chữ trong cộng đồng.

1.3.2. Tổ chức và quản lý trường tiểu học

Trường tiểu học được xác định trong mạng lưới trường học và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Ủy ban nhân dân cấp phường/xã lập hồ sơ theo quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo chấp nhận hồ sơ và cùng với Ủy ban nhân dân phường/xã khảo sát tính khả thi và trình lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện xem xét quyết định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện kí quyết định thành lập trường tiểu học khi có đủ hồ sơ quy định thành lập trường.

 • Tổ chức và quản lý:

Hiệu trưởng: Hiệu trưởng trường công lập do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận/huyện bổ nhiệm theo nhiệm kì 5 năm và không quá 2 nhiệm kì liên tục cùng một trường. Hiệu trưởng phải là giáo viên tiểu học đã có thời gian dạy học ít nhất 5 năm, được sự tín nhiệm về chuyên môn, đạo đức, có năng lực quản lý trường. Hiệu trưởng quản lý toàn bộ công việc giáo dục đào tạo của nhà trường theo chế độ thủ trưởng. Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

Phó hiệu trưởng: Phó hiệu trưởng là người giúp việc cho hiệu trưởng. Mỗi trường tiểu học có từ một đến hai phó hiệu trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận/huyện bổ nhiệm. Phó hiệu trưởng phải là người có thời gian làm giáo viên tiểu học ít nhất 3 năm, không kể thời gian tập sự và được đào tạo từ trình độ Cao đẳng sư phạm.

Lớp học: Học sinh được tổ chức theo lớp, mỗi lớp có không quá 35 học sinh, có lớp trưởng và lớp phó do học sinh bầu hoặc giáo viên chủ nhiệm chỉ định, mỗi lớp có giáo viên vừa làm chủ nhiệm vừa giảng dạy các môn học. Trong trường, số lớp không quá 30 lớp.

Tổ chuyên môn: Trong trường tiểu học, tổ chuyên môn được tổ chức theo khối lớp. Tổ chuyên môn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động chung, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Hội đồng giáo dục: Hội đồng giáo dục được thành lập vào đầu năm học có nhiệm vụ tư vấn cho hiệu trưởng. Thành phần Hội đồng giáo dục gồm: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, bí thư Đảng, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chủ tịch Công đoàn, tổng phụ trách Đội và các tổ trưởng.

Ngoài ra trong trường còn có một tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên phụ trách Đội có thể là chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tùy thuộc vào quy mô trường.

 • Tổ chức Đảng và Đoàn thể khác:

Tổ chức Đảng trong trường tiểu học hoạt động theo khuôn khổ pháp luật.

Công đoàn giáo dục, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh hoạt động nhằm giúp nhà trường thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục.

Hoạt động giáo dục trong trường tiểu học: Hoạt động giáo dục trên lớp được tiến hành thông qua các môn học bắt buộc. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp do nhà trường phối hợp với các lực lượng giáo dục khác ngoài nhà trường tổ chức như: hoạt động vui chơi, tham quan du lịch,…

1.3.3. Giáo viên và học sinh Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

 • Giáo viên:

Giáo viên tiểu học có nhiệm vụ dạy học và giáo dục trong nhà trường theo chương trình, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo viên phải tham gia công tác phổ cập giáo dục; rèn luyện học sinh về các mặt văn hóa, đạo đức; rèn luyện nghĩa vụ công dân được quy định trong Hiến pháp. Giáo viên tiểu học phải có trình độ chuẩn trung học sư phạm; nếu có trình độ trên chuẩn được tạo điều kiện để phát huy năng lực.

Người có trình độ trung học chuyên nghiệp hay cao đẳng khác muốn trở thành giáo viên tiểu học phải thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Ngôn ngữ người thầy phải đạt chuẩn phổ thông, có âm thanh trong sáng và thuyết phục.

Giáo viên tiểu học phải giữ gìn sự trong sáng về đạo đức, tác phong và lời nói đẹp, tránh xúc phạm đến học sinh và thô tục đến người khác.

 • Học sinh:

Học sinh tiểu học có độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi. Nếu trẻ em có sức khỏe và trí lực tốt có thể học trước tuổi hay vượt lớp.

Học sinh phải biết kính trọng thầy giáo và mọi người, chăm chỉ học hành và hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn luyện thân thể và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Học sinh được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, được tham gia các hoạt động phát triển năng khiếu, được nhận học bổng hoặc các khoản trợ cấp khác theo quy định.

Học sinh phải sử dụng ngôn ngữ trong sáng trong nhà trường và cấm mọi hành vi phi đạo đức. Nếu học tập tốt, giữ gìn vệ sinh tốt, rèn luyện đạo đức tốt thì học sinh được nhà trường xét khen thưởng và nếu ngược lại thì bị kỉ luật tùy theo mức độ vi phạm.

1.3.4. Cơ sở vật chất và quan hệ xã hội

 • Cơ sở vật chất:

Trường học phải được xây dựng ở một địa điểm thích hợp, học sinh đến trường không phải đi quá 2 km, vùng núi có thể 3 km. Môi trường xung quanh không có tác động xấu đến nhà trường.

Khuôn viên trường phải đẹp và thoáng mát. Lớp học và nơi làm việc phải được bố trí hợp lí, đảm bảo thuận lợi cho giảng dạy và học tập.

 • Mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình và xã hội:

Nhà trường phải chủ động kết hợp thường xuyên và chặt chẽ với gia đình để xây dựng môi trường giáo dục thống nhất, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện; thường xuyên kết hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh và hội đồng giáo dục phường/xã để thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

1.4. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

1.4.1. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

1.4.1.1. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

 • Vị trí

Chúng ta đã biết, quá trình giáo dục hiểu theo nghĩa hẹp và quá trình dạy học là những bộ phận của quá trình sư phạm tổng thể (giáo dục hiểu theo nghĩa rộng). Trong quá trình dạy học, ngoài việc truyền thụ cho học sinh những tri thức khoa học một cách có hệ thống, còn phải hướng tới việc giáo dục toàn diện, góp phần hình thành nhân cách cho các em. Chính vì vậy, trong quá trình giáo dục hiểu theo nghĩa rộng, ngoài hoạt động trí dục, học sinh còn được giáo dục về tư tưởng chính trị, đạo đức, thể chất, lao động. Vì vậy, quá trình giáo dục không những được thực hiện qua các hoạt động giáo dục trên lớp mà còn qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Có thể nói, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có vị trí rất quan trọng trong quá trình giáo dục. hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là cầu nối giữa hoạt động giảng dạy và học tập ở trên lớp với giáo dục học sinh ở ngoài lớp thông qua các hoạt động lao động, văn nghệ, xã hội, thể dục thể thao,… Hay nói cụ thể hơn đó là sự chuyển hóa giữa giáo dục với tự giáo dục, chuyển hóa những yêu cầu về chuẩn mực, hành vi đã được quy định thành hành vi và thói quen tương ứng. Muốn cho sự chuyển hóa này diễn ra thì phải thông qua các hoạt động như: học tập, lao động, sinh hoạt tập thể, xã hội, vui chơi giải trí và qua giao lưu với bạn bè, với các thầy, cô giáo, với cha mẹ và mọi người xung quanh…

Học sinh tiểu học ở lứa tuổi ngây thơ, hồn nhiên, sống bằng tình cảm. Vì thế, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp lại càng cần thiết và quan trọng nhằm giúp trẻ làm quen với các hoạt động, tích lũy dần những kinh nghiệm thực tiễn của cuộc sống, đồng thời hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng đáp ứng những nhu cầu, quyền lợi của trẻ. Đây cũng là con đường để giúp trẻ hình thành và phát triển toàn diện nhân cách.

 • Vai trò

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp củng cố, khắc sâu và mở rộng những kiến thức trẻ đã học trên lớp, đồng thời phát triển sự hiểu biết của học sinh trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội từ đó mở rộng vốn sống, vốn hiểu biết thực tiễn xã hội của các em. Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp góp phần quan trọng trong việc hình thành, phát triển và rèn luyện các kỹ năng ban đầu, cơ bản, cần thiết, phù hợp với sự phát triển chung của trẻ như: kỹ năng tư duy, kỹ năng tự quản, tổ chức, giao lưu, hoạt động xã hội, hoạt động tập thể, kiểm tra, đánh giá, tự hoàn thiện, sử dụng ngôn ngữ… là dịp để học sinh tự bộc lộ nhân cách toàn diện, từ đó tự khẳng định vị trí của mình.

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp góp phần hình thành và phát triển tính chủ thể cho học sinh: tính chủ động, tích cực, tự giác, độc lập và sáng tạo trong việc tham gia vào các hoạt động chính trị xã hội. Trên cơ sở đó bồi dưỡng cho trẻ thái độ đúng đắn với các hiện tượng tự nhiên và xã hội, thái độ có trách nhiệm đối với công việc chung, có xúc cảm, tình cảm sâu sắc đối với con người, quê hương, đất nước, đối với nghĩa vụ công dân tương lai, với Đảng, với dân tộc. hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp còn tạo cơ hội tốt để thu hút cả ba lực lượng giáo dục: nhà trường, gia đình và xã hội cùng tham gia giáo dục.

 • Nhiệm vụ

Mục tiêu của giáo dục tiểu học theo Quyết định số 43/2001/QĐ-BGD-ĐT ngày 9-11-2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định rõ: “Giáo dục tiểu học nhằm giúp cho học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở”. Nhiệm vụ giáo dục được quán triệt vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học thể hiện ở 3 nhiệm vụ cơ bản: Nhiệm vụ củng cố tăng cường nhận thức, nhiệm vụ bồi dưỡng hệ thống thái độ, nhiệm vụ hình thành hệ thống kỹ năng, hành vi.

 • Nhiệm vụ củng cố, tăng cường nhận thức

Tri thức là kết quả của nhận thức hiện thực được kiểm tra bằng thực tiễn và được phản ánh ở tư duy con người. Tri thức cũng giúp người học hiểu được thế giới xung quanh, biết cách cư xử đúng đắn với mọi người, biết cách tiến hành công việc trong lao động, trong học tập, trong hoạt động nghệ thuật, trong rèn luyện sức khỏe… Vì thế, làm bất cứ một việc gì, dù đơn giản đến đâu chăng nữa thì tri thức vẫn là cơ sở đầu tiên để xác định mục đích, nắm bắt một cách chính xác, cụ thể, rõ ràng, trình tự hành động và thao tác của công việc. Với ý nghĩa đó, tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trước hết phải nhằm giúp học sinh tiểu học bổ sung, củng cố và hoàn thiện những tri thức đã được học trên lớp (qua những hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, tham quan, sưu tầm, sinh hoạt theo các chuyên đề…). Các hoạt động này còn giúp cho học sinh có những hiểu biết mới, mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh, cộng đồng và xã hội.

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp học sinh biết vận dụng những tri thức đã học để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đời sống đặt ra. Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp học sinh hướng nhận thức, biết tự điều chỉnh hành vi đạo đức, lối sống cho phù hợp. Qua đó từng bước làm giàu thêm những kinh nghiệm thực tế, xã hội cho các em.

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp học sinh định hướng chính trị, xã hội, có những hiểu biết nhất định về truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống văn hóa tốt đẹp của đất nước… qua đó làm tăng thêm sự hiểu biết của các em về Bác Hồ, về Đảng, về Đoàn, Đội… để từ đó thực hiện tốt nghĩa vụ học sinh, nghĩa vụ đội viên.

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp học sinh có những hiểu biết tối thiểu về các vấn đề có tính thời đại như vấn đề quốc tế, hợp tác, hòa bình và hữu nghị, vấn đề bảo vệ môi sinh, môi trường, vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình, vấn đề pháp luật…

 • Nhiệm vụ bồi dưỡng thái độ, tình cảm

Tri thức là cơ sở, là nền tảng, là cội nguồn để hình thành niềm tin. Tri thức, thái độ và niềm tin là những thành phần cơ bản của ý thức con người nói chung và trẻ em tiểu học nói riêng. Ý thức lại được tôi rèn trong hoạt động cho nên hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phải tạo cho học sinh hứng thú và lòng ham muốn hoạt động. Vì vậy, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phải có nội dung, hình thức và quy mô phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và nhu cầu của học sinh. Ngoài ra, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng phải sôi nổi, phong phú, đa dạng để thu hút, lôi cuốn các em tham gia một cách tự giác.

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp từng bước hình thành cho học sinh niềm tin vào những giá trị mà các em phải vươn tới, đó là niềm tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa, niềm tin vào Bác Hồ… từ đó các em có lòng tự hào dân tộc, mong muốn làm đẹp thêm truyền thống của trường, của lớp, của quê hương mình, mong muốn vươn lên thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tích cực để trở thành công dân có ích cho xã hội mai sau.

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bồi dưỡng cho học sinh những tình cảm đạo đức trong sáng (tình cảm thầy trò, tình cảm bạn bè, tình yêu quê hương, đất nước), qua đó, giúp các em biết kính yêu và trân trọng cái tốt, cái đẹp, biết ghét những cái xấu, cái lỗi thời không phù hợp.

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bồi dưỡng, xây dựng cho học sinh lối sống và nếp sống phù hợp với đạo đức, pháp luật, truyền thống tốt đẹp của địa phương và của đất nước.

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bồi dưỡng cho học sinh tính tích cực, tính năng động, sẵn sàng tham gia những hoạt động xã hội, hoạt động tập thể của trường, của lớp vì lợi ích chung, vì sự trưởng thành và tiến bộ của bản thân.

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp còn góp phần giáo dục cho học sinh tình đoàn kết hữu nghị với các bạn thiếu nhi Quốc tế, với các dân tộc khác trên thế giới. Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

Việc bồi dưỡng thái độ, tình cảm cho trẻ em là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và phải được thực hiện ngay từ lứa tuổi tiểu học. Do đó, việc thu hút được học sinh tham gia vào các loại hình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp sẽ góp phần tạo nên sự thành công trong giáo dục mà các nhà giáo dục đang mong đợi.

 • Nhiệm vụ hình thành hệ thống kỹ năng, hành vi

Hệ thống kỹ năng, hành vi là điều kiện quan trọng để thực hiện hoạt động có hiệu quả. Nói đến hoạt động là phải nói tới hành vi, kỹ năng thực hiện hoạt động. Đối với học sinh tiểu học, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp rèn luyện cho các em những hành vi, kỹ năng như:

 • Kỹ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa, những thói quen tốt trong học tập, lao động công ích và trong các hoạt động khác.
 • Kỹ năng tự quản, trong đó có kỹ năng tổ chức, điều khiển và thực hiện một hoạt động tập thể có hiệu quả, kỹ năng nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động.
 • Kỹ năng tự giáo dục, tự điều chỉnh, kỹ năng hòa nhập để thực hiện tốt các nhiệm vụ do thầy giáo, cô giáo, do nhà trường hoặc tập thể lớp giao cho.

Nhiệm vụ củng cố, tăng cường nhận thức góp phần phát triển năng lực trí tuệ, năng lực tư duy và hình thành thế giới quan khoa học. Thái độ, tình cảm được hình thành dựa trên cơ sở, nền tảng của thế giới quan và niềm tin của con người. Nhiệm vụ này thực hiện tốt sẽ có tác dụng tốt, có tính chất quyết định đối với sự hình thành thái độ, tình cảm đạo đức, tình cảm trí tuệ, tình cảm thẩm mĩ và hoạt động xã hội. Nhận thức, ý nghĩ của con người được thể hiện, bộc lộ qua thái độ, tình cảm. Thái độ, tình cảm được biểu hiện ở hành vi. Thông qua các hoạt động sống hàng ngày tạo thành các kỹ năng, thói quen phù hợp với các giá trị của cuộc sống. Hệ thống thái độ, hành vi, kỹ năng, thói quen được hình thành trở thành phương tiện, công cụ hữu hiệu nhất cho việc bổ sung, tăng cường nhận thức, mở rộng tầm hiểu biết ở mức độ cao và sâu sắc hơn. Sự kết hợp giữa kiến thức, tình cảm, niềm tin và biểu lộ ở thói quen, hành vi, lối sống của con người trong mọi mối quan hệ xã hội chính là thước đo, là hiệu quả của hoạt động giáo dục.

Nói tóm lại, ba nhiệm vụ này có mối quan hệ hữu cơ, gắn kết, bổ sung lẫn nhau và làm tiền đề cho nhau.

1.4.1.2. Nội dung và hình thức chủ yếu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

 • Nguyên tắc lựa chọn nội dung và hình thức

Việc lựa chọn nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở bậc tiểu học phải theo những nguyên tắc sau:

 • Phù hợp với tình hình phát triển của xã hội, đất nước.
 • Phù hợp với nhu cầu, hứng thú, xu hướng phát triển của trẻ.
 • Đảm bảo tính tích cực, độc lập, sáng tạo của trẻ.

Từ những nguyên tắc trên, khi xây dựng nội dung và hình thức tổ chức hoạt động cho học sinh tiểu học, chúng ta cần tuân theo những yêu cầu sau: Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

 • Về nội dung
 • Nội dung phải gắn liền với nhiệm vụ, yêu cầu giáo dục đã đề ra.
 • Nội dung phải phù hợp với đặc điểm của học sinh: lứa tuổi (khối lớp), trình độ nhận thức, giới tính, sức khỏe.
 • Nội dung phải phù hợp với điều kiện kinh tế, thời gian (kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm), trường, lớp (sân bãi, dụng cụ, phòng ốc…), địa bàn dân cư (miền núi, đồng bằng, thành thị, nông thôn), kinh phí (từ nguồn quỹ của trường, học sinh đóng góp, phụ huynh hỗ trợ,…) tác động từ phía ngoài (các ban ngành, ban đại diện cha mẹ học sinh,…)
 • Về hình thức
 • Hình thức phải thu hút, hấp dẫn học sinh, phải phù hợp với nội dung.
 • Nên thay đổi, sáng tạo hình thức một cách thường xuyên, tránh lập lại nhiều lần một hình thức.
 • Phân loại nội dung và hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học
 • hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học rất phong phú, đa dạng và phức tạp. Nếu chúng ta tiếp cận theo những cách khác nhau thì sẽ có những cách phân loại cũng khác nhau.
 • Phân loại nội dung và hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo các mặt cấu trúc nhân cách gồm có: hoạt động chính trị xã hội; hoạt động phục vụ học tập tìm hiểu khoa học; hoạt động lao động công ích, lao động sản xuất; hoạt động văn hóa nghệ thuật; hoạt động thể thao, tham quan du lịch…
 • Phân loại theo tiến độ thời gian

Hàng ngày: trực nhật, vui chơi, ca hát, thể dục giữa giờ, lao động giúp đỡ gia đình, tự học ở nhà, học nhóm, tham gia câu lạc bộ…

Hàng tuần: chào cờ đầu tuần, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt tập thể…

Hàng tháng: sinh hoạt chủ đề, phát động thi đua, thảo luận chuyên đề, sơ kết thi đua, lao động công ích,…

Hoạt động hè: tham gia sinh hoạt hoạt động hè tại địa phương, tham gia công tác xã hội, sinh hoạt nhóm, câu lạc bộ, lao động giúp đỡ gia đình, ôn tập,…

 • Phân loại theo chủ đề, chủ điểm năm học
 • Phân loại theo quy mô
 • Hoạt động cá nhân: theo sự phân công hoặc tự chọn.
 • Hoạt động theo nhóm: nhóm học tập, nhóm văn nghệ,…
 • Hoạt động theo lớp: lớp tự quản, giáo viên hướng dẫn.
 • Hoạt động theo trường: do nhà trường chỉ đạo.

Những nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học phản ánh cuộc sống, học tập, sinh hoạt và rèn luyện của học sinh tiểu học ở nhà trường, gia đình và trong cộng đồng; những thông tin cập nhật trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội phù hợp với nhận thức của học sinh tiểu học; tạo cơ hội để học sinh tiểu học phát triển các khả năng của mình trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

Những nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học thường được thể hiện dưới các loại hình sau đây:

 • Hoạt động văn hóa nghệ thuật

Hoạt động văn hóa nghệ thuật là một loại hình quan trọng không thể thiếu được trong hoạt động tập thể của trẻ ở trường tiểu học, là nhu cầu, là món ăn tinh thần của mọi trẻ em. Hoạt động này có sức mạnh thu hút trẻ em, làm cho cuộc sống của trẻ em luôn luôn vui tươi, phấn khởi.

Hoạt động này bao gồm nhiều thể loại khác nhau: hát, múa, thơ ca, kịch ngắn, kịch câm, tấu vui, độc tấu, thi kể chuyện, vẽ tranh, làm thiệp…

 • Hoạt động vui chơi giải trí, thể dục, thể thao

Hoạt động vui chơi giải trí, thể dục, thể thao luôn là nhu cầu thiết yếu của mọi trẻ em, đồng thời cũng là một quyền lợi của trẻ. Hoạt động này có ý nghĩa giáo dục to lớn đối với học sinh ở trường tiểu học. Điều 31 trong nhóm “Quyền được phát triển của trẻ em” trong Công ước về Quyền của trẻ em đã chỉ rõ: “ Các quốc gia thành viên công nhận quyền của trẻ được nghỉ ngơi và tiêu khiển, được tham gia vào những hoạt động giải trí phù hợp với lứa tuổi, được tự do tham gia các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật”.

Hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao làm thỏa mãn về tinh thần cho trẻ em sau những giờ học căng thẳng. Hoạt động này góp phần không nhỏ vào việc rèn luyện tính nhanh nhẹn, óc phán đoán, khả năng quan sát tinh tế, tính tổ chức, kỉ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, tình thương yêu bạn bè, khả năng tự quản.

Một số trò chơi như: đứng ngồi theo lệnh (rèn khả năng tập trung), nhóm ba, nhóm bảy (rèn phản xạ nhanh, tinh thần tập thể), tập tầm vông (rèn khả năng phán đoán), chi chi chành chành (rèn phản xạ nhanh, khả năng tập trung), sáng tối (rèn phản xạ nhanh, khả năng quan sát, hài hước và cố định động tác…), chuyền bóng tiếp sức (rèn sự khéo léo, nhanh nhẹn và sự phối hợp),…

 • Hoạt động tiếp cận khoa học – kỹ thuật Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

Đối với học sinh tiểu học, hoạt động tiếp cận khoa học – kỹ thuật sẽ giúp cho các em tiếp cận được với những thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến của nhân loại, của đất nước, của địa phương. Điều đó sẽ tạo cho các em có niềm tin, say mê, tìm tòi, kích thích học tập và mong muốn đạt được kết quả học tập tốt hơn. Hoạt động tiếp cận khoa học – kỹ thuật có nhiều hình thức cụ thể như: thi hỏi đáp về các hiện tượng của tự nhiên và xã hội, sưu tầm các loại cây thuốc quý, tìm hiểu các danh nhân, các nhà bác học, những tấm gương say mê phát minh, sáng chế, nghe nói chuyện về các thành tựu khoa học kỹ thuật, tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, sưu tầm các bài toán vui…

 • Hoạt động lao động công ích

Đây là một loại hình đặc trưng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Thông qua các hoạt động lao động công ích, trẻ em sẽ gắn bó với đời sống xã hội, với công cuộc xây dựng đất nước, đồng thời góp phần làm cho trẻ hiểu thêm về giá trị của lao động từ đó giúp cho trẻ có ý thức lao động lành mạnh. Lao động công ích giúp trẻ vận dụng những kiến thức đã học vào đời sống như: trực nhật, vệ sinh lớp học, sân trường, làm đẹp bồn hoa, cây cảnh…

 • Hoạt động xã hội

Đưa trẻ tham gia vào các hoạt động xã hội là tạo điều kiện cho các em nâng cao hiểu biết về xã hội, giúp các em thực hành những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Thông qua các hoạt động xã hội, giáo dục cho các em tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và giáo dục các em có tinh thần trách nhiệm, có nghĩa vụ đối với cộng đồng. Điều này hoàn toàn phù hợp với công ước quốc tế về quyền được tham gia và quyền được phát triển của trẻ em. Hoạt động này có các hình thức như: tham gia công tác từ thiện, quỹ nhi đồng, đóng góp ủng hộ cho nạn nhân chất độc màu da cam, làm vệ sinh sạch đẹp môi trường…

 • Hoạt động của Đội TNTP HCM

Đội TNTP HCM giữ vai trò nòng cốt trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Nội dung hoạt động của Đội gắn chặt với nội dung giáo dục của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tạo nên sự thống nhất trong việc tổ chức hoạt động cho học sinh.

Ngoài những hoạt động đã nêu trên, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp còn có những hoạt động khác đa dạng, phong phú. Tùy theo trình độ học sinh, điều kiện cơ sở vật chất, con người cụ thể, thời gian, không gian… chúng ta có thể lựa chọn những loại hình hoạt động cho thích hợp. Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

1.4.1.3. Quy trình tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Để tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả, người tổ chức phải thực hiện theo một quy trình đảm bảo tính khoa học và chặt chẽ. Chính vì vậy, quy trình tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phải bao gồm các bước nhằm bảo đảm tính lôgic trong tư duy và đảm bảo tính thực tiễn trong việc phát triển hoạt động. Quy trình tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp gồm các bước (khâu) liên hoàn với nhau:

Bước 1. Đặt tên cho hoạt động và xác định yêu cầu giáo dục

Đặt tên: Trước hết giáo viên phải xác định tên gọi của hoạt động cần tổ chức bởi vì: tên gọi của hoạt động là cơ sở để xây dựng nội dung và lựa chọn hình thức thực hiện, tên gọi có tác dụng định hướng về mặt tâm lí và kích thích được tính tích cực, tính sẵn sàng của học sinh ngay từ đầu. Tên gọi của hoạt động phải phù hợp với chủ điểm của tháng.

Xác định yêu cầu giáo dục: Sau khi đặt tên cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo viên cần xác định rõ mục tiêu hoặc yêu cầu giáo dục của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để chỉ đạo triển khai, định hướng hoạt động. Cần chú ý vào 3 yêu cầu giáo dục sau:

 • Yêu cầu giáo dục về nhận thức: hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm cung cấp cho học sinh những hiểu biết, những thông tin gì.
 • Yêu cầu giáo dục về kỹ năng: hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cần bồi dưỡng, hình thành cho học sinh những kỹ năng gì.
 • Yêu cầu giáo dục về thái độ: hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giáo dục cho học sinh về mặt tình cảm, thái độ gì.

Hiệu trưởng cần kiểm tra, giúp đỡ kịp thời để việc đặt tên cho hoạt động và xác định yêu cầu giáo dục của giáo viên phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị.

Bước 2. Xây dựng nội dung và xác định hình thức tổ chức hoạt động

Việc xây dựng nội dung phải gắn liền với các nhiệm vụ, yêu cầu giáo dục đã đề ra, phải phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh và điều kiện thực tế.

Hình thức thực hiện phải phù hợp với nội dung, phải thu hút, hấp dẫn học sinh. Nên thay đổi, sáng tạo các hình thức tổ chức, tránh lặp lại nhiều lần một hình thức.

 • Bước 3. Chuẩn bị cho hoạt động Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

Việc lập kế hoạch chuẩn bị cho một hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có ý nghĩa rất lớn đối với hiệu quả đạt được của hoạt động này. Việc lên kế hoạch cụ thể giúp giáo viên hoạt động có mục đích cụ thể, không bị phân tán. Việc chuẩn bị tốt sẽ giúp cho giáo viên tự tin hơn, ít căng thẳng hơn khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Khi lên kế hoạch rõ ràng, giáo viên sẽ chủ động hơn, bình tĩnh hơn để giải quyết những tình huống bất ngờ xảy ra trong quá trình thực hiện.

Những việc cần làm trong khâu chuẩn bị: Việc lập kế hoạch chuẩn bị cho một hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đòi hỏi giáo viên phải vạch ra được tất cả các yếu tố, điều kiện cần chuẩn bị trước khi hoạt động, những công việc và phương thức thực hiện công việc và ai là người đảm nhận công việc đó. Cụ thể là:

Giáo viên cần xác định rõ và liệt kê những nội dung công việc dự định sẽ thực hiện theo một trình tự nhất định.

Để giải quyết một nội dung công việc cụ thể, giáo viên phải dự kiến cách thức, biện pháp tương ứng để thực hiện nội dung công việc đó. Tóm lại, giáo viên phải đưa ra một hệ thống các biện pháp để tiến hành hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Các biện pháp này không bất biến mà có thể thay đổi trong quá trình thực hiện.

 • Người thực hiện: dự kiến và phân công nhiệm vụ cho từng người.
 • Giáo viên: giữ vai trò chủ đạo, quan tâm, đôn đốc, động viên, hỗ trợ học sinh và liên kết các lực lượng giáo dục khác.
 • Học sinh: chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị.
 • Các lực lượng giáo dục khác: quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện.
 • Phương tiện vật chất: dự trù kinh phí, sân bãi, chuẩn bị những dụng cụ cần thiết.
 • Thời gian: dự kiến phân bổ thời gian cho từng công việc và toàn bộ hoạt động, lập biểu đồ tiến độ thực hiện từ khi bắt đầu cho đến khi hoàn tất.
 • Địa điểm: chuẩn bị trang hoàng địa điểm, dự trù những yếu tố ảnh hưởng do điều kiện tự nhiên và khách quan gây nên.

Vai trò của người hiệu trưởng trong khâu này rất quan trọng. Hiệu trưởng cần phải tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần cho giáo viên trong khâu chuẩn bị để họ thấy rằng nhiệm vụ của mình tuy rất khó khăn, vất vả nhưng việc hoàn thành nhiệm vụ là niềm tự hào của giáo viên trước hiệu trưởng.

Bước 4. Tiến hành và kết thúc hoạt động

Sau khi thực hiện giai đoạn chuẩn bị, bước tiếp theo là tiến hành hoạt động. Những vấn đề dự định trong bước chuẩn bị sẽ được cụ thể hóa trong giai đoạn thực hiện.

Khi tiến hành hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo viên phải nắm rõ trình tự, nội dung công việc, người thực hiện để có thể triển khai tổ chức tốt hoạt động. Vì thế giáo viên phải có khả năng điều khiển chương trình hoạt động. Giáo viên phải biết cách tiếp cận, huy động, phối hợp và điều hành các lực lượng giáo dục khác nhau tham gia tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Trong khi tiến hành hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, mặc dù đã có kế hoạch cụ thể nhưng vẫn có những tình huống xảy ra ngoài dự kiến, vì thế giáo viên phải nhạy bén, linh hoạt, chủ động điều chỉnh và giải quyết kịp thời.

Tiến hành hoạt động là dịp để học sinh rèn luyện khả năng tự điều chỉnh, tự quản và điều khiển tập thể, vì thế giáo viên phải có khả năng quan sát, hướng dẫn để theo dõi và giúp đỡ các em khi cần thiết nhằm giảm bớt sự lúng túng của học sinh trong vai trò tự quản của mình. Đồng thời giáo viên phải có khả năng điều khiển thích hợp để hình thành khả năng này cho chính các em học sinh. Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

Để thu hút, gây hứng thú cho các em học sinh khi tham gia vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo viên phải có khả năng tiếp cận, tạo mối quan hệ thân mật để cùng các em tham gia hoạt động. Bên cạnh đó, giáo viên phải biết cách động viên, khích lệ các em tự giáo dục, tự rèn luyện.

Vì những lí do nêu trên, việc rèn luyện những kỹ năng tiến hành hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một việc làm không thể thiếu được trong quá trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của người giáo viên. Để tổ chức một hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hay thực hiện khâu tiến hành hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp người giáo viên cần có một số kỹ năng như: kỹ năng tổ chức trò chơi, kỹ năng tổ chức trại, kỹ năng múa hát tập thể, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng tiếp cận, huy động, phối hợp các lực lượng xã hội tham gia tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, kỹ năng dẫn chương trình…

Để giúp giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong bước 4, hiệu trưởng nên sưu tầm sách báo, tài liệu hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, mời người tập huấn những kỹ năng cần thiết cho giáo viên.

Bước 5. Đánh giá, rút kinh nghiệm sau khi tiến hành hoạt động

Việc đánh giá giúp giáo viên nhận biết được kết quả hoạt động có phù hợp với mục tiêu đã đề ra hay không, những điều đã thực hiện tốt và những việc chưa đạt yêu cầu, đồng thời tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Việc đánh giá là cơ sở để giáo viên thực hiện bước kế tiếp là rút kinh nghiệm. Nếu việc đánh giá đạt yêu cầu sẽ giúp giáo viên điều chỉnh, định hướng đúng đắn trong những hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp kế tiếp.

Nội dung đánh giá và rút kinh nghiệm:

Nêu ra tất cả những công việc đã thực hiện tốt hoặc chưa đạt yêu cầu, những công việc chưa thực hiện được. Khi nêu hiệu quả của công việc cần nêu rõ ai là người thực hiện công việc đó để tiện cho việc tìm nguyên nhân ảnh hưởng và khâu rút kinh nghiệm tiếp theo. Khi trình bày những thành tích đạt được cần phải có dẫn chứng minh họa rõ ràng, cụ thể, chính xác và đầy đủ. Giáo viên cũng có thể sử dụng một số thang đánh giá về hiệu quả giáo dục đối với các em học sinh để tham khảo khi đánh giá hiệu quả của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

Tiếp theo giáo viên sẽ tìm hiểu, phân tích nguyên nhân, điều kiện ảnh hưởng đến việc thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Trong phần này cần đề cập đến những nguyên nhân chủ quan lẫn những nguyên nhân khách quan.

Sau khi phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động, giáo viên sẽ tổ chức rút kinh nghiệm. Trong phần này cần hệ thống được những việc đã thực hiện tốt để tiếp tục phát huy và hoàn thiện. Đồng thời hệ thống những việc chưa làm được hoặc chưa thực hiện tốt nhằm đưa ra phương hướng điều chỉnh, khắc phục. Tóm lại giáo viên phải đưa ra được những đề xuất, kiến nghị thật cụ thể, chi tiết nhằm phát huy tối đa những năng lực đã có và hạn chế những thiếu khuyết trong các hoạt động tiếp theo.

Việc đánh giá rút kinh nghiệm thường được thực hiện khi kết thúc hoạt động, nhưng cũng có thể thực hiện theo từng giai đoạn nếu thấy cần thiết. Việc làm này có thể do giáo viên tự thực hiện hoặc kết hợp với các lực lượng giáo dục khác cùng thực hiện, hoặc giáo viên tổ chức cho các em học sinh tự nhận xét và rút kinh nghiệm để phát huy tính tích cực, chủ động và tự quản của các em học sinh.

Căn cứ vào kết quả đạt được mà hiệu trưởng ghi nhận và có sự đánh giá chính xác, công bằng, kịp thời công sức của giáo viên đối với nhiệm vụ được giao. Toàn bộ 5 bước trên đều đặt dưới các chức năng quản lý của hiệu trưởng là: chức năng lập kế hoạch, chức năng tổ chức việc thực hiện kế hoạch, chức năng chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, chức năng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

1.4.2. Chức năng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Trong nhà trường tiểu học, người hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý tất cả mọi hoạt động của nhà trường trong đó có hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Để quản lý tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học, người hiệu trưởng cần tiến hành những chức năng quản lý sau:

Chức năng xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động

Kế hoạch hóa công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là xác định được mục tiêu, biện pháp và có kế hoạch cụ thể với các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện mục tiêu đó.

Muốn xây dựng được kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trước hết cần phải nắm chắc tình hình giảng dạy và nội dung chương trình các môn học trong nhà trường, các chủ trương, công tác trọng tâm và nhiệm vụ chính trị của địa phương; điều tra cơ bản khả năng của giáo viên và các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường; biết rõ hoàn cảnh của học sinh, điều kiện CSVC của nhà trường; phải căn cứ vào hướng dẫn của Bộ, của Sở, của Phòng về chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để đề ra kế hoạch cho sát; căn cứ vào kết quả điều tra cơ bản để xác định yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, xác định chỉ tiêu phấn đấu. Trong kế hoạch cần chọn lọc các hoạt động phù hợp, xác định chủ điểm cho từng thời gian. Hiệu trưởng phải có kế hoạch và chương trình hoạt động cho toàn trường, cho từng khối lớp, cho từng thời kì tiến tới ổn định thành nề nếp, thường xuyên, liên tục. Hiệu trưởng cần vận dụng và khéo léo sắp xếp thời gian như chào cờ đầu tuần, có thể kết hợp với việc thông báo tình hình thời sự, sinh hoạt thơ ca… khéo kết hợp các hình thức và nội dung sinh hoạt với nhau để công việc không bị chồng chéo, mất thì giờ, nhàm chán. Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

Sắp xếp công việc thành nề nếp theo từng thời gian:

Hàng ngày: duy trì nề nếp đi học đúng giờ, vệ sinh trường lớp, phát thanh các bản tin, thể dục giữa giờ, đọc báo, văn nghệ.

Hàng tuần: chào cờ đầu tuần, sinh hoạt thơ văn, thời sự, sơ kết tuần ở lớp, trường, biểu dương gương người tốt, việc tốt, sinh hoạt câu lạc bộ, TDTT, văn nghệ…

Hàng tháng: sinh hoạt chủ điểm, kỉ niệm các ngày lịch sử, tổ chức ngày truyền thống, sinh hoạt Đoàn-Đội, công tác xã hội giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ, lao động công ích, tổ chức hội diễn văn nghệ, thi khéo tay kỹ thuật, kể chuyện đạo đức, hội thi hái hoa dân chủ, thi an toàn giao thông, tham quan cắm trại, du lịch,… Trong đó, sinh hoạt theo chủ điểm là cơ bản.

Học kì: Sơ kết thi đua, khen thưởng.

 • Chức năng tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch hoạt động

Tổ chức là quá trình phân phối và sắp nguồn nhân lực theo những cách thức nhất định để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra.

Chỉ đạo là quá trình tác động ảnh hưởng tới hành vi, thái độ của những người khác nhằm đạt tới các mục tiêu với chất lượng cao.

Người hiệu trưởng cần phải nắm vững khả năng tối đa của các lực lượng sư phạm trong và ngoài nhà trường, có khả năng tổ chức và chỉ đạo quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để đạt được hiệu quả cao nhất. Các lực lượng trong trường như: tập thể giáo viên chủ nhiệm, BCH Đoàn trường, Tổng phụ trách Đội, Ban chỉ huy liên đội. Lực lượng ngoài nhà trường như: cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn TNCS HCM tại địa phương, Hội phụ nữ, Hội chữ thập đỏ, Hội khuyến học…

Phối hợp với Hội cha mẹ học sinh: Gia đình vừa là một tế bào của xã hội vừa là một thành tố trong cộng đồng giáo dục: nhà trường – gia đình – xã hội. Nhà trường mặc dầu đóng vai trò chủ đạo trong quá trình giáo dục nhưng cần khai thác tiềm năng giáo dục của gia đình và xã hội nhằm tối ưu hóa quá trình đào tạo. Gia đình có những ưu thế đặc trưng có thể phát huy tác dụng giáo dục như: sự ràng buộc về huyết thống tạo nên mối dây liên hệ tình cảm thuận lợi trong giáo dục; nét đặc trưng về các mối quan hệ đa dạng trong cộng đồng, gia đình; sức mạnh của quyền uy; sự ràng buộc với nhau về đời sống vật chất; tiềm năng đóng góp về mặt vật chất… Đó là những điều kiện có thể khai thác và phát huy tác dụng giáo dục nhất là khi gia đình đã tổ chức thành hội cha mẹ học sinh có khả năng phối hợp với nhà trường thì sức mạnh đó càng tăng lên gấp bội, đặc biệt là trong việc quản lý hoạt động học tập, rèn luyện trong thời gian học sinh học tập ở nhà. Ngoài những hoạt động trên, công tác tổ chức, chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp còn có những hoạt động khác như:

 • Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, học sinh Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

Hiệu trưởng nên thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về vai trò, nhiệm vụ của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong yêu cầu giáo dục toàn diện học sinh. Ngoài ra, hiệu trưởng cũng cần chỉ đạo tổng phụ trách Đội phối hợp với giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm bồi dưỡng cho học sinh nòng cốt ở các lớp và nhân rộng ra toàn trường.

 • Xây dựng điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí

Hiệu trưởng nên tìm và phổ biến tài liệu “Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp” cho giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội và các lực lượng khác trong toàn trường.

Hiệu trưởng nên tận dụng tất cả CSVC sẵn có của trường, đồng thời biết khai thác tiềm năng CSVC của xã hội để tổ chức hoạt động cho học sinh; nên trang bị những trang thiết bị tối thiểu để phục vụ cho giáo dục như: sân bãi, dụng cụ TDTT, nhạc cụ, sách báo, tài liệu tham khảo, cờ trống, loa phát thanh…

Hiệu trưởng nên có kế hoạch xây dựng quỹ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Thường xuyên cải tiến và nâng cao chất lượng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Hiệu trưởng nên nghiên cứu cải tiến nội dung, phương pháp hoạt động cho phù hợp tâm lý, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của học sinh; đổi mới hình thức hoạt động để học sinh hứng thú, tự nguyện tham gia.

Hiệu trưởng nên phân công, chỉ đạo cho các lực lượng trong trường phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, xây dựng đội ngũ cán bộ tự quản của học sinh, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của Đoàn TNCS HCM và Đội TNTP HCM trong việc tham gia hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Hiệu trưởng nên thường xuyên động viên mọi thành viên trong Hội đồng giáo dục tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, chỉ đạo đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tổ chức tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các lớp, sử dụng những giáo viên có tài, nhiệt tình làm nòng cốt cho các hoạt động.

Hiệu trưởng nên thực hiện tốt việc phối hợp với gia đình, các lực lượng ngoài nhà trường để phát huy những thế mạnh của họ.

Nói chung, công tác tổ chức, chỉ đạo các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được tiến hành theo kế hoạch được hiệu trưởng xây dựng từ đầu năm học.

 • Chức năng kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Kiểm tra là quá trình đánh giá và điều chỉnh nhằm đảm bảo cho các hoạt động đạt tới các mục tiêu của tổ chức.

Quan điểm kiểm tra, đánh giá: Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

 • Đảm bảo tính trung thực khi đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, không vì thành tích mà phô trương, hình thức, gây lãng phí thời gian và vật chất.
 • Đảm bảo tính khách quan, kết hợp tự đánh giá của học sinh với đánh giá của tập thể và của giáo viên chủ nhiệm.
 • Đảm bảo tính công bằng trong đánh giá. Kết quả đánh giá hoạt động của học sinh là cơ sở để đánh giá hạnh kiểm.

Nội dung kiểm tra đánh giá gồm có:

 • Kiểm tra nhận thức, tinh thần, thái độ, ý thức tổ chức kỉ luật, tình đoàn kết, sự chủ động sáng tạo trong hoạt động. Kiểm tra việc làm cụ thể của giáo viên và học sinh. Kiểm tra công việc có trong kế hoạch.
 • Đánh giá về nhu cầu hứng thú, nguyện vọng của học sinh. Nếu hoạt động đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng phù hợp với hứng thú và khả năng của học sinh thì sẽ phát huy được tiềm năng sẵn có của các em.
 • Hình thức kiểm tra, đánh giá

Có nhiều hình thức kiểm tra như: kiểm tra bằng cách quan sát, trao đổi, trò chuyện, xem hồ sơ sổ sách, bằng phiếu đánh giá, bằng điểm số, bằng hiệu quả công việc… Sau khi kiểm tra cần rút kinh nghiệm về các hình thức hoạt động, các phương pháp có hiệu quả, những ưu điểm, khuyết điểm để điều chỉnh, bổ sung cho kế hoạch lần sau.

Tiểu kết chương 1

Nói tóm lại hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một bộ phận quan trọng không thể thiếu được trong toàn bộ quá trình giáo dục của nhà trường tiểu học. Thực hiện các chức năng quản lý và tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học là một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, bí thư chi Đoàn, tổng phụ trách Đội… Học sinh đến trường không chỉ học tập các môn học trên lớp mà còn được tham gia vào các hoạt động tập thể nói chung. Hoạt động học tập và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là hai loại hình hoạt động có quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với nhau, thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển trong toàn bộ quá trình phát triển chung của trẻ. Tổ chức hiệu quả hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là điều kiện cần và đủ để nhà trường tiểu học hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục của mình trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Thực trạng quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học bán trú […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993