Luận văn: Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội trên địa bàn Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những chính sách an sinh xã hội (ASXH) quan trọng; là tiêu chí của tiến bộ, bình đẳng và công bằng xã hội; thể hiện sự văn minh, phát triển của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội hướng đến con người; xem đây vừa là động lực phát triển, vừa thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đạt nhiều kết quả tốt, từng bước đưa được chính sách bảo hiểm xã hội đi vào đời sống người lao động. Công tác giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội kịp thời, đúng quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, tình trạng cố ý lợi dụng các kẻ hở của pháp luật và sự quản lý chưa tốt của các cơ quan nhà nước để trục lợi từ quỹ bảo hiểm xã hội còn xảy ra ở nhiều địa phương với số lượng ngày càng tăng, số tiền ngày càng lớn;làm ảnh hưởng đến sự công bằng trong thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội của người lao động. Luận văn: Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội.

Cũng như các quận – huyện khác, mặc dù có nhiều có gắng trong công tác quản lý nhà nước (QLNN) về chi trả bảo hiểm xã hội, tại Quận 9 – thành phố Hồ Chí Minh hoạt động này vẫn còn có một số hạn chế cần phải khắc phục.Điển hình như: tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) kéo dài của một số doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến quyền thụ hưởng bảo hiểm xã hội của người lao động; việc trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội trong giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cũng thường xuyên xảy ra.

Trước thực trạng đó, với những kiến thức đã học của chuyên ngành Quản lý công, tôi quyết định lựa chọn đề tài: “Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội trên địa bàn Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” với mong muốn tìm hiểu nguyên nhân của hạn chế, đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện Quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo hiểm xã hội, từ đó đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến với người lao động một cách đầy đủ theo quy định của pháp luật.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Hỗ Trợ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Công

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài        

Đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến các khía cạnh khác nhau về bảo hiểm xã hội cũng như chi trả bảo hiểm xã hội ở quy mô tỉnh, thành phố và quận, huyện trước và sau khi Luật bảo hiểm xã hội được ban hành đến nay, tuy nhiên tại Quận 9-thành phố Hồ Chí Minh, chưa có đề tài nào nghiên cứu cụ thể vấn đề Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội; vì vậy, hướng đề tài mà tôi lựa chọn sẽ làm sáng tỏ hơn vấn đề này.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn

 • Mục đích: từ cơ sở lý luận và kết quả đánh giá thực trạng Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội, luận văn đề xuất định hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội trên địa bàn Quận 9.
 • Nhiệm vụ: làm rõ cơ sở lý luận chi trả bảo hiểm xã hội và Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội.Phân tích, đánh giá thực trạng Quản lý nhà nước trong công tác chi trả bảo hiểm xã hội trên địa bàn Quận 9; đưa ra những ưu điểm, những hạn chế và nguyên nhân của ưu điểm,hạn chế trong Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội trên địa bàn Quận 9 trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Luận văn: Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội.

 • Đối tượng nghiên cứu của đề tài

Công tác Quản lý nhà nước về chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động và người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội trên địa bàn Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

 • Phạm vi nghiên cứu

Thời gian nghiên cứu: từ năm 2014 đến nay.

Không gian nghiên cứu: địa bàn Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

5. Phương pháp nghiên cứu

Trên cơ sở Chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

 • Phương pháp thu thập thông tin: từ những tài liệu có sẵn liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội, các báo cáo hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội; tham khảo ý kiến của chuyên gia ….
 • Phương pháp định tính: thu thập tài liệu, tư liệu, số liệu; phân tích tổng hợp.
 • Phương pháp định lượng: trên cơ sở số liệu thống kê, tác giả so sánh, xử lý số liệu, đồ thị.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

Luận văn làm rõ về mặt lý luận chi trả bảo hiểm xã hội, sự cần thiết khách quan Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội; phân tích đánh giá những mặt đạt được, những hạn chế của hoạt động Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội trên địa bàn Quận 9 từ khi Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được ban hành; đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội trong thời gian tới, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

7. Kết cấu của luận văn Luận văn: Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục; luận văn được chia thành ba chương như sau:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp lý của hoạt động chi trả bảo hiểm xã hội và Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội.
 • Chương 2: Thực trạng Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội trên địa bàn Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 -2016.
 • Chương 3: Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội trên địa bàn Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG CHI TRẢ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHI TRẢ BẢO HIỂM XÃ HỘI

1.1. Một số khái niệm

1.1.1. Bảo hiểm       

 • Khái niệm: “Bảo hiểm là một hoạt động qua đó một cá nhân có quyền được hưởng trợ cấp nhờ vào một khoản đóng góp cho mình hoặc cho người thứ ba trong trường hợp xảy ra rủi ro. Khoản trợ cấp này do một tổ chức trả, tổ chức này có trách nhiệm đối với toàn bộ các rủi ro và đền bù các thiệt hại theo các phương pháp của thống kê”.
 • Phân loại:phân loại theo mục đích hoạt động:bảo hiểm được chia làm 2 loại là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại.

1.1.2. bảo hiểm xã hội Luận văn: Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội.

 • Khái niệm bảo hiểm xã hội: bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội”.
 • Khái niệm ba bên trong hoạt động bảo hiểm xã hội: mối quan hệ xuyên suốt trong hoạt động bảo hiểm xã hội là mối quan hệ giữa nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của các bên bao gồm: bên tham gia bảo hiểm xã hội, bên bảo hiểm xã hội, bên được bảo hiểm xã hội.
 • Đặc trưng của bảo hiểm xã hội: bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo bù đắp thu nhập cho người lao động trong và sau quá trình lao động,các chế độ bảo hiểm xã hội được chi trả khi họ và người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội. Nhà nước quản lý và bảo hộ hoạt động bảo hiểm xã hội.
 • Nội dung của bảo hiểm xã hội: bảo hiểm xã hội là một hệ thống đa dạng và phức tạp với những nội dung khác nhau, có thể tập trung vào bốn nhóm nội dung cơ bản sau: đối tượng bảo hiểm xã hội; các chế độ bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; tổ chức, quản lý bảo hiểm xã hội.

1.1.3. Chi trả bảo hiểm xã hội

Chi trả bảo hiểm xã hội là quá trình phân phối, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội để chi các chế độ bảo hiểm xã hội và đảm bảo các hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội.

1.1.4. Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội

 • Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội: là sự tác động, điều hành của Nhà nước trong thực hiện các nội dung Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên lĩnh vực chi trả bảo hiểm xã hội, nhằm đảm bảo chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho người thụ hưởng theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo được mục tiêu an sinh xã hội.
 • Đặc điểm và nguyên tắc Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội: Nhà nước là chủ thể tổ chức và quản lý các hoạt động chi trả bảo hiểm xã hội. Đồng thời, chi trả bảo hiểm xã hội cần tuân thủ các nguyên tắc sau:“đúng chế độ, chính sách hiện hành, đúng người được hưởng; bảo đảm chi trả kịp thời và đầy đủ chế độ của người hưởng; thủ tục chi trả đơn giản, thuận tiện; đảm bảo an toàn tiền mặt trong chi trả;chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, BHTN được quản lý thống nhất, công khai, minh bạch”.

1.1.5. Một số nhân tố tác động đến chi trả bảo hiểm xã hội

 • Sự phát của nền kinh tế.
 • Sự nhận thức của xã hội về bảo hiểm xã hội.
 • Sự điều chỉnh về chính sách, pháp luật của nhà nước.

1.2. Sự cần thiết khách quan và nội dung Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội Luận văn: Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội.

1.2.1. Sự cần thiết khách quan Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội

 • Xuất phát từ vai trò quan trọng của hoạt động chi trả bảo hiểm xã hội.
 • Xuất phát từ tính phức tạp của hoạt động chi trả bảo hiểm xã hội.
 • QLNN về chi trả bảo hiểm xã hội là yêu cầu của nền kinh tế – xã hội.

1.2.2. Nội dung Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội       

 • Một là, ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về chi trả bảo hiểm xã hội.
 • Hai là, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.
 • Ba là, tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm xã hội; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác chi trả bảo hiểm xã hội.
 • Bốn là, quản lý về thu – chi trả bảo hiểm xã hội, bảo toàn quỹ bảo hiểm xã hội.
 • Năm là, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Một là, năng lực của cơ quan Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội ở cấp quận là khả năng tổ chức triển khai đưa chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội đi vào cuộc sống.

Hai là, hiệu lực của chính sách bảo hiểm xã hội đối với đời sống nhân dân trên địa bàn quận thể hiện ở khía cạnh chính sách được ban hành được sự đón nhận và thực hiện của xã hội. Luận văn: Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội.

Ba là, hiệu quả của hoạt động quản lý chi trả bảo hiểm xã hội thể hiện ở việc người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội và được hưởng các quyền lợi bảo hiểm xã hội đúng quy định của pháp luật.

 • Cơ sở pháp lý Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội

Năm 2014, Quốc hội nước ta đã thông Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, tiếp tục thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng trong các Nghị quyết 15-NQ/TW, Nghị quyết 21-NQ/TW và các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền được bảo đảm an sinh xã hội và trách nhiệm của Nhà nước được ghi tại Điều 34 và Điều 59.

 • Hệ thống các cơ quan Quản lý nhà nước về chi trả BHXH

Cơ quan Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội được quy định tại Điều 8, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

1.3. Kinh nghiệm Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội

 • Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: gồm có các quận, huyện như quận Thủ Đức,Quận 12, huyện Nhà Bè.
 • Trên địa bàn tỉnh, thành phố khác: gồm có các quận, huyện như huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai, quận Hải Châu – Đà Nẵng.

1.4 Một số kinh nghiệm có thể vận dụng trong Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội trên địa bàn Quận 9

Thứ nhất, hạn chế chủ yếu là tình hình nợ bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp. Những biện pháp, giải pháp đôn đốc thu cần đa dạng, trong đó chú ý đến biện pháp chế tài. Thứ hai, để chính sách bảo hiểm xã hội đi vào đời sống, việc triển khai pháp luật bảo hiểm xã hội cần có sự vào cuộc của toàn xã hội. Thứ ba, gian lận, lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội xuất hiện cả bên trong cũng như bên ngoài hệ thống bảo hiểm xã hội. Do đó, Nhà nước cần có giải pháp chống gian lận, lạm dụng bảo hiểm xã hội một cách có hiệu quả. Luận văn: Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội.

Kết luận Chương I

Chi trả bảo hiểm xã hội là khâu cuối cùng trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Để chính sách bảo hiểm xã hội đi vào cuộc sống, các cơ quan Quản lý nhà nước cần phải thực hiện tốt vai trò Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội, quan trọng nhất là phải xây dựng được các giải pháp chống gian lận bảo hiểm xã hội để bảo đảm nguồn quỹ, tổ chức tốt việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người thụ hưởng theo đúng quy định của pháp luật.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHI TRẢ BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2.1. Các nhân tố tác động đến quá trình Quản lý nhà nước về chi trả BHXH trên địa bàn Quận 9 – thành phố Hồ Chí Minh

2.1.1.Tổng quan về Quận 9 

 • Đặc điểm về tự nhiên – hành chính: Quận 9 được thành lập theo Nghị định số 03-CP ngày 06/01/1997 của Thủ tướng chính phủ, trên cơ sở tách ra từ huyện Thủ Đức.
 • Đặc điểm về kinh tế – xã hội: sau gần 20 năm hình thành và phát triển, phát huy thế mạnh về đất đai, cảnh quan thiên nhiên cùng với sự quan tâm của thành phố, hiện nay Quận 9 đang trên đà phát triển và đã thu hút được nhiều dự án đầu tư trọng điểm về kinh tế, xã hội.

2.1.2. Tác động của các nhân tố đến chi trả bảo hiểm xã hội trên địa bàn Quận 9 – thành phố Hồ Chí Minh 

 • Tác động của nhân tố kinh tế: Quận 9 được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và triển khai các dự án lớn. Chủ trương cải cách thủ tục hành chính của chính quyền Quận 9 cũng là yếu tố thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào Quận 9.
 • Tác động của nhân tố xã hội: dân số trên địa bàn Quận 9 cũng tăng nhanh, từ 126.220 người (năm 1997) đã tăng lên 296.199 người (năm 2016).
 • Tác động của chính sách pháp luật: chính sách tiền lương của Nhà nước có nhiều thay đổi; quy định mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và những thay đổi về quyền lợi hưởng chế độ của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 cũng làm tăng số người tham gia và người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

2.2 Kết quả Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội trên địa bàn Quận 9 – thành phố Hồ Chí Minh

2.2.1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về chi trả bảo hiểm xã hội

UBND Quận đã ban hành các văn bản chỉ đạo như:kế hoạch số 168/KH-UBND-BHXH ngày 24 tháng 9 năm 2013 “Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT giai đoạn 2012-2020”; Luận văn: Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn Nhà nước

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993