Luận văn: Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở BV

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở BV hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đắk Lắk dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Một trong những điều kiện có ý nghĩa quyết định đến vị thế cũng như sự bình đẳng giữa các quốc gia, dân tộc trong khu vực hay trên thế giới là chất lượng nguồn nhân lực.

Nước ta là một quốc gia có nhiều dân tộc, các dân tộc ít người ở nước ta đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội, tạo nên sự đa dạng về văn hóa cũng như sự vững vàng, ổn định về chính trị và an ninh quốc phòng. Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta nói chung ở tỉnh Đắk Lắk nói riêng không chỉ là biện pháp nâng cao chất lượng sống cho đồng bào mà còn là con đường phát triển vững chắc cho quốc gia.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, nỗ lực thực hiện cung ứng dịch vụ y tế, nhằm đảm bảo sự bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cho mọi thành phần dân cư, mọi tộc người, ở mọi vùng miền. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân ở các bệnh viện tuyến huyện nói chung, bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Do đó, học viên chọn vấn đề Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đắk Lắk làm đề tài luận văn Thạc sỹ quản lý công.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Hỗ Trợ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Công

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Dịch vụ công đã được nghiên cứu tại các quốc gia phát triển từ đầu thế kỷ XX. Các công trình nghiên cứu của các học giả tại các quốc gia châu Âu tập trung làm sáng tỏ tính chất của dịch vụ công, quyền của người dân trong hưởng thụ dịch vụ công, các nguyên tắc hoạt động của dịch vụ công và các quy định pháp luật khi đề cập tới nội dung này.

Ở Việt Nam hiện nay, cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu về hoạt động cung ứng dịch vụ công, trên nhiều khía cạnh, góc độ khách nhau nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công của nhà nước. Tuy nhiên, xét trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay chưa có các công trình nghiên cứu chuyên sâu liên quan đến quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện do đó đề tài luận văn do học viên lựa chon không trùng với các công trình đã nghiên cứu.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn: Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở BV.

3.1 Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn góp phần hoàn thiện qu ản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đắk Lắk.

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu

 • Hệ thống cơ sở lý luận quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện.
 • Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đắk Lắk.
 • Đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đắk Lắk.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện.

4.2 Phạm vi nghiên cứu

 • Về nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện.
 • Về không gian: đề tài tập trung nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 • Về thời gian: nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đắk Lắk giai đoạn từ năm 2010 – 2016, và định hướng hoàn thiện trong giai đoạn tới.

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

5.1 Phương pháp luận Luận văn: Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở BV.

Luận văn đươc nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

5.2 Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng kết hợp đồng thời nhiều phương pháp nghiên cứu: phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp; phương pháp nghiên cứu thực tiễn; phương pháp xử lý các thông tin, số liệu.

6. Đóng góp của luận văn

6.1 Đóng góp về lý luận

Hệ thống những lý luận cơ bản quản lý nhà nước về dịch vụ khám ch ữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện.

6.2 Đóng góp về thực tiễn

 • Phân tích và đánh giá thực trạng, xác định kết quả, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đắk Lắk hiện nay.
 • Đề xuất những giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đắk Lắk.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn kết cấu 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện.
 • Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đắk Lắk.
 • Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đắk Lắk.

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DỊCH VỤ  KHÁM CHỮA BỆNH Ở  BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN

1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài luận văn

1.1.1. Bệnh viện tuyến huyện

 • Khái niệm bệnh viện tuyến huyện Luận văn: Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở BV.

Bệnh viện tuyến huyện gồm các bệnh viện quận, huyện, thị xã là các bệnh viện đa khoa hoặc đa khoa khu vực liên huyện thuộc tuyến 1 trong hệ thống bệnh viện, đóng vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong khu vực. Bệnh viện tuyến huyện là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc sở y tế tỉnh, thành phố và các ngành có trách nhiệm khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân một huyện hoặc một số huyện, quận trong tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các ngành. Bệnh viện có đội ngũ cán bộ chuyên môn, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng phù hợp.

 • Đặc trưng của bệnh viện tuyến huyện

Mạng lưới y tế tuyến huyện là tuyến trực tiếp gần dân nhất, giúp cho người dân được chăm sóc sức khoẻ cơ bản với chi phí thấp nhất, góp phần thực hiện công bằng xã hội, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa.

Bệnh viện huyện thuộc tuyến y tế cơ sở với nhiệm vụ chủ yếu là khám chữa bệnh, xử trí ban đầu đối với tất cả các vấn đề sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Bệnh viện tuyến huyện có 7 chức năng, nhiệm vụ cơ bản: Cấp cứu – khám bệnh – chữa bệnh; Đào tạo cán bộ y tế; Nghiên cứu khoa học về y học; Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật; Phòng bệnh; Hợp tác quốc tế; Quản lý kinh tế y tế.

1.1.2. Dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện

Trong hệ thống các cơ sở khám chữa bệnh ở Việt Nam hiện nay, bệnh viện tuyến huyện giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân ở cơ sở.

Dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện là một loại hình dịch vụ mà trong đó các bệnh viện tuyến huyện tiến hành cung cấp việc khám, xét nghiệm và điều trị nội trú hay ngoại trú cho các bệnh nhân và những người có biểu hiện về rối loạn chức năng, điều chế thuốc hoặc các thiết bị y tế để chữa trị bệnh cho các bệnh nhân. Ngoài ra, nó còn được hiểu là một thủ tục chuẩn đoán và điều trị trên một cá nhân khi người đó đang ở trong tình trạng có vấn đề về sức khỏe.

Việc cung cấp và thực hiện dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện được thực hiện chủ yếu bằng các phương thức sau: Thứ nhất, bệnh viện tuyến huyện trực tiếp cung ứng dịch vụ; Thứ hai, bệnh viện tuyến huyện chuyển một phần hoạt động cung ứng dịch vụ cho thị trường và xã hội dưới các hình thức khác nhau: ủy quyền, liên doanh và hợp danh, hợp đồng mua từ bên ngoài. Luận văn: Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở BV.

Nhà nước dùng tiền ngân sách ký hợp đồng cung ứng một số loại hình dịch vụ khám chữa bệnh đối với các tổ chức xã hội, các hiệp hội nghề nghiệp, khi các tổ chức này có điều kiện thực hiện hiệu quả việc cung ứng các dịch vụ khám chữa bệnh, tư vấn, giám định.

1.1.3. Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện

 • Khái niệm

Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh là dạng quản lý mà trong đó, chủ thể quản lý chính là Nhà nước. Đó là dạng quản lý xã hội mang tính quyền lực nhà nước, được sử dụng quyền lực nhà nước và bộ máy hành chính nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi hoạt động của con người trong lĩnh vực hoạt động khám chữa bệnh. quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tác động lên các tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp vào hoạt động cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh bằng pháp luật và chính sách nhằm đảm bảo cho các hoạt động này diễn ra đúng định hướng, mục tiêu của Đảng và Nhà nước. quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện là một bộ phận trong tổng thể hoạt động của quản lý nhà nước về y tế của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Chủ thể quản lý

Bệnh viện huyện thuộc tuyến y tế cơ sở với nhiệm vụ chủ yếu là khám chữa bệnh, xử trí ban đầu đối với tất cả các vấn đề sức khỏe của người dân trên địa bàn. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người, mỹ phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế, dân số, bảo hiểm y tế. Sở y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Sở y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế. Phòng y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh trên địa bàn huyện. Phòng y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của sở y tế. Như vậy, chủ thể thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện bao gồm cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện và cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền riêng là sở y tế và phòng y tế, các cơ quan này giúp cho Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh của các bệnh viện tuyến huyện.

1.2. Sự cần thiết quản lý nhà nước đối với dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện Luận văn: Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở BV.

1.2.1. Định hướng dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huy ện

Từ định hướng của các cơ quan quản lý nhà nước về quản lý dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện, cần xác dịnh rõ mục tiêu và phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện.

1.2.2. Hỗ trợ và tạo điều kiện cho dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện

Dịch vụ khám chữa bệnh là vấn đề được cộng đồng và cả xã hội hết sức quan tâm, bởi nó có tác động trực tiếp đến người bệnh và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mọi người, đặc biệt là những người ốm, đau phải nhập viện khám và điều trị. Việc quá tải các bệnh viện, các sai sót chuyên môn, vấn đề về y đức đã gây nhiều bức xúc trong dư luận, đòi hỏi Nhà nước phải có sự quản lý nhằm đảm bảo cho hoạt động khám chữa bệnh diễn ra đúng pháp luật, đúng định hướng của Nhà nước.

1.2.3. Góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện 

Dịch vụ khám chữa bệnh trong hệ thống khám chữa bệnh nói chung, dịch vụ khám chữa bệnh tuyến huyện nói riêng, có những đóng góp quan trọng trong công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh là vấn đề được cộng đồng và cả xã hội hết sức quan tâm, bởi nó có tác động trực tiếp đến người bệnh, đặc biệt là những người ốm, đau phải nhập viện khám và điều trị. Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tuyến huyện ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân trong cộng đồng.

1.3. Nội dung quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện

1.3.1. Tổ chức thực hiện thể chế và chính sách về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện

Tổ chức thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bệnh viện, các quy định về chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng dịch vụ. Tổ chức triển khai các quy định, hướng dẫn chuyên môn trong khám chữa bệnh và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế. Tổ chức triển khai thực hiện quy định kiểm định chất lượng nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định, hướng dẫn chuyển môn của bệnh viện. Thiết lập chương trình và xây dựng các quy định cụ thể bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế.

1.3.2. Đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên thực hiện dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện Luận văn: Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở BV.

Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý trong lĩnh vực bệnh viện, đào tạo các bộ quản lý và nghiệp vụ cho lĩnh vực quản lý dịch vụ khám chữa bệnh, thực hiện việc phát triển kỹ thuật chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế trong bệnh viện. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt dịch vụ khám chữa bệnh cho tất cả các trường hợp người bệnh. Huy động và tạo điều kiện cho các thành viên chuyên môn trong bệnh viện được tham gia nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu các đề tài y học ở các cấp.

1.3.3. Hỗ trợ và huy động nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất cho dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện

Nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất cho dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cấp, được huy động từ các nguồn thu khác. Có kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất cho dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cấp và được từ các nguồn thu khác. Thực hiện các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính, từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện. Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế.

1.3.4. Thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử phạt vi phạm về dịch vụ khám chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến huyện

Cơ quan thanh tra, giám sát của các cấp quản lý nhà nước thực hiện hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình phát triển các hình thức, loại, phương thức quản lý dịch vụ khám chữa bệnh theo phương pháp thanh tra, giám sát. Xử lý sai sót chuyên môn, sự cố y khoa và có hành động khắc phục đối với nguyên nhân gốc, nguyên nhân có tính hệ thống và nguyên nhân chủ quan để giảm thiểu sai sót, sự cố và phòng ngừa rủi ro.

1.3.5. Đánh giá và báo cáo chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến huyện

Triển khai thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận. Xây dựng quy trình đánh giá sai sót chuyên môn, sự cố y khoa để xác định nguyên nhân gốc, nguyên nhân có tính hệ thống và nguyên nhân chủ quan của nhân viên y tế, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra. Đánh giá hiệu qủa áp dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn, mô hình, phương pháp về quản lý chất lượng tại bệnh viện. Bệnh viện xây dựng các báo cáo chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện và tự công bố báo cáo chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

1.4. Yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện Luận văn: Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở BV.

1.4.1. Nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân 

Nhu cầu và ý thức khám chữa bệnh của người dân, người bệnh được tự chọn dịch vụ khám chữa bệnh dẫn đến quá tải bệnh viện. Các yêu cầu về văn hóa, thói quen tiêu dùng, khả năng thanh toán, các điều kiện về kinh tế khác cũng ảnh hưởng lớn đến sự thành bại của các cơ sở cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh.

1.4.2. Khả năng đáp ứng của bệnh viện tuyến huyện Lực lượng lao động trong cơ sở khám chữa bệnh nói chung, trong bệnh viện tuyến huyện nói riêng là yếu tố giữ vị trí then chốt, quan trọng đối với cơ sở khám chữa bệnh. Khả năng về trang thiết bị, công nghệ hiện có và quy trình công nghệ của cơ sở khám chữa bệnh nói chung, bệnh viện tuyến huyện nói riêng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Tiến bộ khoa học – công nghệ tạo phương tiện điều tra, nghiên cứu khoa học, xác định đúng nhu cầu và biến đổi nhu cầu thành đặc điểm dịch vụ chính xác hơn nhờ trang bị những phương tiện hiện đại.

1.4.3. Thể chế và chính sách khám chữa bệnh

Môi trường pháp lý và chính sách khám chữa bệnh cùng với cơ chế quản lý có tác động trực tiếp và to lớn đến việc tạo ra và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh và bệnh viện tuyến huyện. Môi trường pháp lý với những cơ chế phù hợp sẽ kích thích các cơ sở khám chữa bệnh đẩy mạnh đầu tư, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Ngược lại, môi trường pháp lý và chính sách không khuyến khích sẽ tạo ra sự trì trệ, giảm động lực nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Luận văn: Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở BV.

1.4.4. Hội nhập và toàn cầu hóa 

Tình hình phát triển kinh tế trên thế giới, xu hướng toàn cầu hóa với sự tham gia hội nhập kinh tế của các quốc gia trên thế giới.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý nhà nước về đất đai tại các lâm trường

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993