Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài luận văn

Tiếp công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Làm tốt công tác tiếp công dân là thể hiện bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước…

Về mặt chủ quan, có thể nói chất lượng tiếp công dân, gắn với giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại cơ sở còn hạn chế. Mặt khác, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân chưa được thường xuyên, liên tục; do đó, trong quá trình thi hành công vụ không tránh khỏi những sơ xuất, thiếu sót làm nảy sinh việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Bên cạnh đó, chế tài xử lý người tố cáo sai chưa đủ mạnh.

Thực trạng trên, em lựa chọn đề tài “Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình”, nhằm đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban.

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn

Công tác tiếp công dân được các cấp quản lý, các nhà khoa học hết sức quan tâm. Có các công trình nghiên cứu khoa học, sách nghiên cứu như: Đề tài cấp Nhà nước “Khiếu nại, tố cáo hành chính – cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp” (2011) của TS. Lê Tiến Hào – Phó tổng Thanh tra Chính phủ; Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2015), Cẩm nang về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, Nxb. Ban Dân nguyện; …

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn

 • Mục đích: Đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân trên địa bàn huyện.
 • Nhiệm vụ: Làm rõ cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân cấp huyện. Đánh giá quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh hiện nay. Đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh và kiến nghị những giải pháp để hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật liên quan đến hoạt động tiếp công dân.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn

Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiêm cứu là quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân cấp huyện.

Phạm vi nghiên cứu

 • Về không gian: Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
 • Về thời gian: Từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2016

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Công

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn

 • Phương pháp luận: Tiếp cận, nghiên cứu trên phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Triết học Mác-Lênin.
 • Phương pháp nghiên cứu: Thống kê, tổng hợp các nguồn dữ liệu đã có của các năm trước, sử dụng các phương pháp như xác xuất thống kê, lôgic học…

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban.

Từ kết quả nghiên cứu, tìm ra những hạn chế, vướng mắc trong hoạt động quản lý nhà nước về tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm có 3 chương, cụ thể:

 • Chương 1: Cơ sở khoa học về hoạt động tiêp công dân cấp huyện.
 • Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
 • Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NưỚC TRONG HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN CẤP HUYỆN

1.1. Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân 

1.1.1. Quản lý nhà nước

 • Quản lý

Theo cách hiểu chung nhất thì quản lý là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu quản lý. Việc tác động theo cách nào còn tuỳ thuộc vào các góc độ khoa học khác nhau, các lĩnh vực khác nhau cũng như cách tiếp cận của người nghiên cứu.

 • Nhà nước

Nhà nước là một tổ chức quyền lực chính trị thực hiện các chức năng quản lý mọi mặt của đời sống xã hội nhằm bảo vệ giai cấp thống trị của xã hội đó.

 • Quản lý nhà nước Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban.

Quản lý nhà nước được đề cập trong đề tài này là khái niệm quản lý nhà nước theo nghĩa hẹp; quản lý nhà nước chỉ bao gồm việc chỉ đạo trực tiếp hoạt động của đối tượng trên cơ sở các văn bản pháp luật về tiếp công dân. Hoạt động quản lý nhà nước chủ yếu và trước hết được thực hiện bởi tất cả các cơ quan nhà nước, song có thể các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể quần chúng và nhân dân trực tiếp thực hiện nếu được nhà nước uỷ quyền, trao quyền thực hiện chức năng của nhà nước theo quy định của pháp luật.

1.1.2. Tiếp công dân

Trước khi tìm hiển khái niệm về tiếp công dân, cần thiết phải làm rõ nội dung về kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân.

 • Kiến nghị, phản ánh

 Theo Luật Tiếp công dân năm 2013: “Kiến nghị, phản ánh là việc công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền…” [27, Điều 2, Khoản 2].

 • Khiếu nại

Theo Luật Khiếu nại năm 2011: “Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền…” [29, Điều 2, Khoản 1].

 • Tố cáo

Theo Luật Tố cáo năm 2011: “Tố cáo là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào …” [26, Điều 2, Khoản 1].

 • Khái niệm tiếp công dân

Theo Luật Tiếp công dân: “Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân quy định tại Điều 4 đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân…” [27, Điều 2, Khoản 1]. Tiếp công dân bao gồm: Tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân đột xuất. Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban.

Theo cách nhìn của tác giả: Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiếp xúc, gặp gỡ công dân ở nơi quy định để lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân; giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

1.1.3. Quản lý nhà nước về tiếp công dân

 • Mục đích của hoạt động tiếp công dân

Mục đích của hoạt động tiếp công dân để tiếp nhận, xem xét, trả lời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan; hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định pháp luật.

 • Cơ quan có thẩm quyền tiếp công dân

Tất cả cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, cá nhân có thẩm quyền đều có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân.

 • Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện

Trong việc quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân, Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hoạt động tiếp công dân trên địa bàn huyện. Dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động tiếp công dân trình HĐND huyện phê duyệt.

 • Quản lý công tác tiếp công dân

Trong phân cấp quản lý nhà nước ở các cấp chính quyền, Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân trong địa bàn huyện của mình quản lý.

 • Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp công dân

Người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm bố trí địa điểm và đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho hoạt động tiếp công dân của cơ quan; kiểm tra, đôn đốc hoạt động tiếp công dân của các cơ quan thuộc quyền quản lý của mình; chủ trì tiếp công dân ít nhất 01 ngày/tháng.

 • Trách nhiệm của người tiếp công dân

Người tiếp công dân có trách nhiệm thực hiện các quy trình về hoạt động tiếp dân; có thái độ đứng mực, tôn trọng công dân; có trách nhiệm yêu cầu công dân đảm bảo nội quy tại nơi tiếp công dân;…

 • Nguyên tắc tiếp công dân Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban.

Việc thực hiện hoạt động tiếp công dân tại cấp huyện phải được tiến hành tại nơi tiếp công dân của cơ quan; đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời, khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử khi tiếp công dân; giữ bí mật, an toàn cho người tố cáo.

 • Các hành vi bị nghiêm cấm

Nghiêm cấm người tiếp công dân gây khó khăn cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đảm bảo tiếp thu đúng nội dung do công dân trình bày, cung cấp; không phân biệt đối xử khi tiếp công dân.

Nghiêm cấm công dân lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để xuyên tạc, vu khống, gây thiệt hại cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân;…

 • Trụ sở tiếp công dân huyện

Trụ sở Tiếp công dân huyện là nơi công dân trình bày các nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo với Huyện ủy, HĐND huyện, Ủy ban nhân dân huyện; do Ban Tiếp công dân huyện quản lý trực tiếp và phối hợp các cơ quan Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiếp công dân thường xuyên.

 • Ban Tiếp công dân cấp huyện

Theo Luật Tiếp công dân năm 2013 quy định: “Ban tiếp công dân cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập, trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện…” [27, Điều 13, Khoản2].

Từ các phân tích nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân trên địa bàn huyện của mình quản lý; bố trí địa điểm hợp lý và đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho hoạt động tiếp công dân; tổ chức tiếp công dân thường xuyên, định kỳ đảm bảo đúng quy định pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện giao cho Ban Tiếp công dân huyện quản lý trực tiếp Trụ sở Tiếp công dân huyện, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận, giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện theo đúng quy định pháp luật; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện hoạt động tiếp công dân theo quy định.

1.2. Quy trình tiếp công dân Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban.

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân. Tác giả đi sâu phân tích quy trình tiếp từng đối tượng công dân như sau:

1.2.1. Những trường hợp được từ chối tiếp công dân

Người tiếp công dân được phép từ chối người dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần; một số bệnh làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi; … và những trường hợp khác theo quy định.

1.2.2. Tiếp người khiếu nại

 • Bước 1. Xác định nhân thân người khiếu nại
 • Bước 2. Nghe, ghi chép nội dung khiếu nại
 • Bước 3. Tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng do người khiếu nại cung cấp
 • Bước 4. Xử lý đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền hoặc không thuộc thẩm quyền
 • Bước 5. Theo dõi, quản lý việc tiếp người khiếu nại

1.2.3. Tiếp người tố cáo

 • Bước 1. Xác định nhân thân của người tố cáo
 • Bước 2. Nghe, ghi chép nội dung tố cáo
 • Bước 3. Tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng do người tố cáo cung cấp
 • Bước 4. Xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền, không thuộc thẩm quyền
 • Bước 5. Theo dõi, quản lý việc tiếp người tố cáo

1.2.4. Tiếp người kiến nghị, phản ánh

 • Bước 1. Xác định nhân thân của người đến kiến nghị, phản ánh
 • Bước 2. Nghe, ghi chép nội dung kiến nghị, phản ánh
 • Bước 3. Tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng do người kiến nghị, phản ánh cung cấp
 • Bước 4. Phân loại xử lý kiến nghị, phản ánh

1.3. Phối hợp trong hoạt động tiếp công dân Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban.

1.3.1. Việc tiếp công dân, cử người đại diện của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân

UBND huyện hàng năm ban hành lịch tiếp công dân của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, mời đại diện Thường trực HĐND huyện tiếp định kỳ theo quy định; phân công Ban tiếp công dân huyện thường trực tiếp công dân thường xuyên trong tất cả các ngày làm việc.

1.3.2. Phối hợp trong việc quản lý, điều hành hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân

Ban Tiếp công dân có trách nhiệm tổ chức tiếp, hướng dẫn, trả lời công dân; chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân hoặc cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân; phối hợp với cơ quan Thanh tra nhà nước cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ về tiếp công dân, xử lý đơn; đề nghị khen thưởng cá nhân, tập thể trong công tác tiếp công dân.

1.3.3. Phối hợp trong việc đón tiếp, hướng dẫn công dân

Ban Tiếp công dân các cấp chịu trách nhiệm tổ chức việc thường trực, bảo vệ, hành chính, văn thư, chỉ dẫn đối với công dân. Bộ phận hoặc công chức làm nhiệm vụ đón tiếp, chỉ dẫn thuộc Ban Tiếp công dân có trách nhiệm đón tiếp, hướng dẫn công dân đến Trụ sở tiếp công dân để thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

1.3.4. Phối hợp trong việc theo dõi, đôn đốc

Ban tiếp công dân có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đúng thời hạn quy định đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

1.3.5. Phối hợp trong việc bảo vệ Trụ sở tiếp công dân, người tiếp công dân và người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Ban Tiếp công dân có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người tiếp công dân. Cơ quan công an trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn…

1.4. Các văn bản chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân trong những năm gần đây

1.4.1. Các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban.

 • Ưu điểm: Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành được triển khai trên tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh bước đầu đã phát huy được những hiệu quả như:

Thành lập được Ban Tiếp công dân huyên. Sau khi Ban Tiếp công dân huyện thành lập đơn thư của công dân được tham mưu đề xuất xử lý ngay sau khi tiếp nhận, nên đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật.

Một số trường hợp công dân cố tình khiếu kiện Ban Tiếp công dân huyện đã tham mưu từ chối tiếp nên số lượt tiếp công dân từ năm 2015 đến nay đã giảm đáng kể.

Một số trường hợp công dân đến để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, yêu cầu có giấy hướng dẫn trực tiếp, khi Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ được triển khai các yêu cầu đó đã được giải quyết triệt để.

 • Hạn chế: Bên cạnh những ưu điểm đạt được, việc triển khai thực hiện Luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thực hiện vẫn còn một số vướng mắc sau:

Biên chế Ban tiếp công dân cấp huyện chỉ có một Trưởng ban mà không có Phó trưởng ban, nên trong thực tiễn công tác tiếp công dân cũng có những khó khăn nhất định, đặc biệt là trong trường hợp Trưởng ban đi vắng.

Việc viết giấy hướng dẫn trực tiếp cho công dân trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện theo Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ lại không có nội dung về việc viết giấy hướng dẫn những nội dung kiến nghị, phản ánh.

Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh Ninh Bình về quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân của tỉnh, cấp huyện, cấp xã và tại trụ sở các cơ quan thuộc sở, ban, ngành thuộc tỉnh Ninh Bình, hiện nay chưa phù hợp với tinh thần Thông tư 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính.

1.4.2. Hoạt động triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về tiếp công dân Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban.

Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân, Huyện ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh đã hiện thực hóa các văn bản pháp luật; ban hành 11 văn bản về chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; nhất là chỉ đạo thực hiện Luật tiếp công dân, chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập bộ phận tiếp công dân, đảm bảo tiếp công dân tất cả các ngày làm việc.  

Nhìn chung, các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động tiếp công dân, gắn với chỉ đạo giải quyết các nội dung của công dân ngay từ cơ sở, triển khai thêm một số nội dung chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác tiếp công dân như: Xây dựng quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Ban tiếp công dân huyện thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện, Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể, công an huyện trong hoạt động quản lý nhà nước việc tiếp công dân.

Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NưỚC VỀ HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN TẠI Ủy ban nhân dân HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH

2.1. Đặc điểm tự nhiên

2.1.1. Vị trí địa lý

Huyện Yên Khánh nằm ở phía Đông Nam tỉnh Ninh Bình. Diện tích tự nhiên là 137,9 km2; dân số 143.131 người, mật độ dân số 1.038 người/km2; huyện có 18 xã và 01 thị trấn trực thuộc; có 19 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 18 xã và 01 thị trấn.

2.1.2. Đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội

Những năm gần đây, trên địa bàn huyện có nhiều dự án lớn được đầu tư, xây dựng các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp tại các xã, thị trấn; nhiều nhà máy, đơn vị sản xuất được mở rộng… làm nẩy sinh nhiều ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, dễ dẫn tới những khiếu kiện của công dân.

2.2. Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban.

2.2.1. Bộ máy quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Yên Khánh

Huyện Yên Khánh được thành lập ngày 01/9/1994 theo Nghị định 59-CP ngày 04/7/1994 của Chính phủ trên cơ sở sát nhập 10 xã của huyện Tam Điệp với 09 xã của huyện Kim Sơn. Hiện nay, huyện Yên Khánh có 19 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 18 xã và 01 thị trấn).

 • Bộ máy hành chính nhà nước cấp huyện:

HĐND huyện Yên Khánh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021: Có 05 thành viên, trong đó: Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 02 Trưởng Ban; HĐND huyện có 02 ban.

UBND huyện Yên Khánh do HĐND huyện Yên Khánh bầu ra, chịu trách nhiệm trước HĐND huyện và các cơ quan nhà nước cấp trên; chịu trách nhiệm thi hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND huyện nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và các chính sách khác trên địa bàn huyện Yên Khánh. Ủy ban nhân dân huyện có 18 thành viên; 12 phòng chuyên môn và 05 đơn vị trực thuộc.

Bố trí cán bộ tiếp công dân: Hàng năm, hàng tháng Ủy ban nhân dân huyện ban hành lịch tiếp định kỳ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và mời Thường trực HĐND huyện tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện. Thành lập các tổ công tác tiếp công dân trong thời gian diễn ra các kỳ họp, sự kiện chính trị quan trọng trong năm. Bố trí cán bộ, công chức chuyên trách xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Ban Tiếp công dân huyện Yên Khánh được thành lập tại Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh; trực thuộc Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh, đồng thời chịu sự lãnh đạo trực tiếp về công tác tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh.

Bảng 2.1: Tổ công tác tiếp công dân

2.2.4. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật Tuyên truyền bằng hình thức phát thanh…

Tổ chức cấp phát sách miễn phí cho các xã, thị trấn… Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban.

Năm 2013: Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện Yên Khánh ban hành: Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 08/4/2013 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012.

Năm 2015: Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh ban hành Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2015 trên địa bàn huyện Yên Khánh.

Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tăng cường tuyên truyền pháp luật nói chung, pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của tổ chức, nhân dân…

2.2.5. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh tổ chức từ 01 đến 02 lớp nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn, thư cho một số cán bộ chủ chốt của các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và một số cán bộ, công chức, hòa giải viên cấp xã.

2.2.6. Kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong thực hiện quy định pháp luật về Tiếp công dân

Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh giao cho Thanh tra huyện, phối hợp Ban Tiếp công dân huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong thực hiện các quy định của pháp luật về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2.3. Thực hiện pháp luật về tiếp công dân

2.3.1. Quy trình tiếp công dân

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đang áp dụng quy trình tiếp công dân theo Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ; Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn đó và tại Chương 1 tác giả đã xây dựng được quy trình tiếp công dân đối với từng đối tượng công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; có thể mô tả quy trình tiếp công dân thực tế tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh theo sơ đồ như sau: Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban.

Sơ đồ 1: Quy trình tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh

Từ sơ đồ trên ta có thể nhận thấy, tiếp công dân bao gồm 3 bước cơ bản, đó là: Tiếp xúc ban đầu với công dân tại phòng chờ; quá trình làm việc với công dân tại phòng tiếp công dân; kết luận của người chủ trì tiếp công dân. Theo tác giả, bước tiếp xúc ban đầu với công dân tại phòng chờ là bước quan trọng nhất…

2.3.2. Công tác tổ chức tiếp công dân

UBND huyện đã xây dựng lịch tiếp công dân năm, hàng tháng, trong đó mời Thường trực HĐND huyện chủ trì tiếp công dân 02 buổi thứ 5 trong tháng, phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện chủ trì tiếp công dân các ngày thứ 5 còn lại trong tháng, Ban Tiếp công dân huyện chủ trì tiếp các ngày làm việc trong tuần.

Do điều kiện hạn chế về cơ sở vật chất nên Trụ sở tiếp công dân được bố trí cùng với Trung tâm vệ sinh môi trường huyện, được trang bị đủ các điều kiện về vật chất phù hợp với điều kiện của huyện.

Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, phẩm chất đảm nhiệm nhiệm vụ tiếp công dân theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại trụ sở tiếp công dân của huyện được công an huyện, công an thị trấn Yên Ninh, bảo vệ cơ quan thực hiện nghiêm túc.

2.3.3. Kết quả tiếp công dân

Kết quả tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh

Bảng 2.2. Kết quả tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh giai đoạn 2012 đến 2016

2.4. ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban.

2.4.1. Ưu điểm

Công tác tiếp công dân được Huyện ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

Ban Tiếp công dân huyện mới được thành lập trên cơ sở những cán bộ đã tham gia tiếp dân trước đây nên đã đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ.

Các cơ quan chuyên môn đã xác định việc xác minh giải quyết đơn, thư của công dân là một trong những nhiệm vụ của cơ quan mình.

Tinh thần trách nhiệm, năng lực giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân được nâng lên.

2.4.2. Hạn chế

 • Nơi tiếp công dân huyện còn nằm chung trong khu vực một số cơ quan khác.
 • Việc tổ chức tiếp công dân tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa hiệu quả.
 • Việc phối hợp giữa các cơ quan trong tiếp công dân còn hạn chế.
 • Một số cơ quan thực hiện giải quyết đơn thư của công dân chưa kịp thời.
 • Việc thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật của công dân còn hạn chế.
 • Việc tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ, công chức các cấp chưa hiệu quả, còn mang tính hình thức.
 • Việc bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai các dự án còn chậm.
 • Công tác quản lý nhà nước về đất đai ở một số địa phương còn buông lỏng.
 • Công tác quản lý nhà nước về môi trường chưa được quan tâm đúng mức.

2.4.3. Nguyên nhân

Nguyên nhân khách quan Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban.

 • Chính sách bồi thường cho người có đất bị thu hồi còn nhiều bất; có sự chênh lệch lớn giữa giá đất bồi thường so với giá trị trường; chênh lệch từng thời điểm thu hồi khác nhau.
 • Phần lớn các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực đất đai, có vụ việc trải qua nhiều thời kỳ thực hiện chính sách đất đai, hồ sơ tài liệu lưu trữ không đầy đủ, thiếu chính xác nên việc giải thích, trả lời công dân gặp nhiều vướng mắc. Chế tài xử lý vi phạm đất đai còn nhiều bất cập.
 • Chế tài xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân chưa có.
 • Chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường chưa đủ tính răn đe. b. Nguyên nhân chủ quan
 • Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa xác định được tiếp công dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng.
 • Năng lực cán bộ được giao tham mưu công tác tiếp công dân của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế.
 • Một số đơn vị chưa phát huy được sự phối hợp trong hệ thống chính trị của địa phương trong việc tiếp công dân, gắn với giải quyết đơn thư của công dân.
 • Việc xử lý vi phạm đất đai một số địa phương còn chậm, chưa thực hiện được việc xử lý vi phạm quả tang; lịch sử để lại còn nhiều vi phạm đất đai dẫn đến việc thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân chưa thỏa đáng.
 • Công tác quản lý nhà nước về môi trường tại địa phương chưa được quan tâm.
 • Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân ở một số địa phương chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; phương pháp tuyên truyền chưa phù hợp với tình hình mới.
 • Phương pháp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả.

bài học kinh nghiệm

 • Cần phải xác định rõ việc tiếp công dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong quản lý nhà nước ở địa phương.
 • Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường phối hợp của các ban ngành đoàn thể, Mặt trận tổ quốc trong tiếp công dân.
 • Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, đổi mới phương pháp tuyên truyền đến từng người dân, từng thôn xóm, từng bước nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
 • Thường xuyên tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ công chức các cấp, nhằm nâng cao kinh nghiệm tiếp công dân, gắn với giải quyết đơn thư của công dân. Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban.
 • Thường xuyên thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, gắn với giải quyết đơn thư của công dân, phòng chống tham nhũng.

Chương 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LưỢNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN TẠI Ủy ban nhân dân HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH

3.1. Định hướng của Nhà nước và địa phương về tiếp công dân

 • Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, kết luận của cấp trên về công tác tiếp công dân… – Đề cao tránh nhiệm của người đứng đầu.
 • Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tránh nhiệm của chính quyền, giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên …
 • Triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân năm 2013, Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.
 • Chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong hoạt động quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, xây dựng nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ Thanh tra huyện, Công an huyện để giải quyết việc công dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người.
 • Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác tiếp công dân, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém; xử lý nghiêm minh cá nhân, tổ chức vi phạm.

3.2. Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh

 • Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu

Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải xác định công tác tiếp công dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình; chủ động nắm bắt tình hình khiếu kiện của công dân, giải quyết kịp thời đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo để cố ý vi phạm pháp luật.

Giao đại diện các cơ quan quản lý nhà nước từng lĩnh vực tham gia tiếp công dân định kỳ cùng với lãnh đạo huyện.

Phân công cán bộ phụ trách các xã, thị trấn theo dõi việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân của từng đơn vị.

 • Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động tiếp công dân huyện

Từ thực tế địa phương, tác giả nhận thấy việc kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân rất đa dạng, nhiều lĩnh vực khác nhau. Để giải quyết tình trạng trên cần có sự phối hợp, vào cuộc của các cơ quan phụ trách các lĩnh vực khác nhau. Việc tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện hiện nay chủ yếu là do Ban Tiếp công dân tiếp huyện thường xuyên các ngày làm việc trong tuần; Bộ phận tiếp công dân tiếp định kỳ do lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Thường trực HĐND huyện chủ trì tiếp, có các cơ quan Thanh tra huyện, Hội Nông dân huyện, Ban Tiếp công dân huyện. Chưa có sự tham gia của các cơ quan phụ trách các lĩnh vực khác nhau. Nên có những đề nghị của công dân chưa được hướng dẫn, giải quyết kịp thời, dẫn đến công dân phải đi lại nhiều lần. Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban.

Bên cạnh đó, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tránh nhiệm của chính quyền, giám sát của HĐND các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các thành viên. Trong thời gian tới cần xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Tiếp công dân huyện với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân.

 • Nâng cao năng lực tiếp công dân của đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân

Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường giáo dục nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ…

Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm tiếp công dân cho các thành viên trong Ban Tiếp công dân huyện với các cơ quan cấp huyện và các cán bộ cấp xã để cập nhập tình hình mới.

Thực tế tại địa phương cho thấy, việc tập huấn kiến thức trong thời gian diễn ra từ 3 đến 5 buổi hàng năm chỉ đủ để giới thiệu các văn bản pháp luật mới, chưa đi sâu nghiên cứu những vấn đề liên quan xung quanh văn bản pháp luật đó, chưa học hỏi kinh nghiệm được từ các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tiếp công dân và giải quyết các vụ việc phức tạp…

Do tính chất phức tạp của nhiệm vụ tiếp công dân, cần linh hoạt ứng phó với các tình huống, vì vậy, trong thời gian tới cần mở thêm các lớp tập huấn các kỹ năng mềm…

3.2.4. Tăng cường cơ sở vật chất tại trụ sở tiếp công dân

 • Một là: Cần xây dựng Trụ sở Tiếp công dân huyện ra địa điểm riêng, tách biệt với các cơ quan khác.
 • Hai là: Việc bổ sung thêm máy tính hiện đại tại trụ sở tiếp công dân.
 • Ba là: Cần bố trí thêm tủ sách pháp luật, các quy trình, trình tự thủ tục hành chính.

3.2.5. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thực tế tại địa phương cho thấy, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến công dân còn hạn chế, phương pháp tuyên truyền chưa hiệu quả. Vì vậy cần phải đổi mới phương pháp tuyên truyền cho người dân và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công dân.

UBND huyện nên thành lập các ban tư vấn, tổ tư vấn pháp luật tại các xã, thị trấn nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân.

Cũng cố, tăng cường đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cơ sở, nhất là cấp xã vừa đủ về số lượng, vừa đảm bảo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban.

Bố trí tủ sách pháp luật, tạp chí pháp luật, các quy trình, thủ tục hành chính tại nhà văn hóa từng thôn, xóm, phố.

3.2.6. Thường xuyên thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong công tác tiếp công dân.

UBND các xã, thị trấn là cấp chính quyền gần dân nhất và thường xuyên giải quyết các công việc hàng ngày liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và cũng thường xuyên tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân.

Cần tổ chức thường xuyên, đột xuất thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân.

3.2.7. Giải pháp ngăn ngừa công dân lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để thực hiện mục đích riêng

Từ thực tế địa phương, tác giả thấy việc công dân cố tình lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo; lợi dụng tuyên truyền pháp luật để xúi giục, kích động người khác để thực hiện các vụ đích riêng là có. Vì vậy, cần có sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, công an huyện trong việc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Các cấp chính quyền và các tổ chức đoàn thể cần có phương pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến từng người dân; giúp người dân hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ của mình trước pháp luật…

Công an huyện, cùng công an các xã, thị trấn cần tập trung nắm tình hình các đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để khiếu kiện đông người, vượt cấp; thường xuyên rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án giải quyết những đối tượng nhận được sự ủng hộ của người nước ngoài tham gia các tổ chức dân oan… lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để chống Đảng, chống Nhà nước.

3.3. Kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân

3.3.1. Kiến nghị, đề xuất với chính phủ Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban.

 • Trung ương cần đẩy nhanh việc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về đất đai, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
 • Có chế tài về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo. – Có phương pháp đổi mới trong đánh giá tác động môi trường các khu công nghiệp; có phương án đổi mới trong quản lý nhà nước về môi trường.
 • Có phương án đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.
 • Có phương án hỗ trợ, giúp đỡ những đối tượng khó khăn trước đây không nhận bồi thường giải phóng mặt bằng do thiếu hiểu biết, bị kích động để ổn định cuộc sống.
 • Việc xây dựng chương trình lưu trữ hồ sơ giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nội bộ từ Trung ương đến địa phương.
 • Cải cách chế độ tiền lương hợp lý nhằm đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của đại bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

3.3.2. Kiến nghị, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

 • Tổ chức các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp, các địa phương trong tỉnh để nâng cao trình độ, kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân. Triển khai tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng mềm để nâng cao khả năng ứng xử, giao tiếp, phát ngôn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân để chủ động thích nghi với tình hình mới.
 • UBND tỉnh Ninh Bình cần đề xuất HĐND tỉnh Ninh Bình ban hành Nghị quyết về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân theo tinh thần Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính.
 • UBND tỉnh Ninh Bình cần triển khai thực hiện cấp trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên theo tinh thần Thông tư số 03/2016/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ..

KẾT LUẬN Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban.

Việc nghiên cứu đề tài “Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình” sau khi có Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật hướng dẫn kèm theo, có ý nghĩa sâu sắc thực cả về thực tiễn và lý luận. Luận văn đã đạt được những kết quả nghiên cứu chính sau đây:

Nghiên cứu đã làm rõ cơ sở khoa học về hoạt động tiếp công dân cấp huyện, trong đó đã phân tích làm rõ khái niệm về quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân; phân tích quy trình tiếp người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh và hoạt động phối hợp trong tiếp công dân cấp huyện.

Nghiên cứu đã đánh giá được thực trạng hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh trong giai đoạn 2012 – 2016, trong đó phân tích những đặc điểm tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của huyện Yên Khánh làm phát sinh tình hình khiếu kiện tại địa phương; phân tích công tác quản lý nhà nước về hoạt động tiếp dân tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh và việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân tại địa phương. Từ đó, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm từ thực tế tiếp công dân tại địa phương.

Từ những hạn chế, nguyên nhân ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân thực tế tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh, tác giả đề xuất kiến nghị một số vấn đề với Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh và đi sâu nghiên cứu đề xuất bẩy giải pháp cơ bản để nâng cao quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh trong thời gian tới đó là:

 • Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động tiếp công dân.
 • Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, Mặt trận tổ quốc trong hoạt động tiếp công dân.
 • Đổi mới phương pháp tập huấn, trao đổi kinh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân.
 • Quan tâm tăng cường cơ sở vật chất tại trụ sở tiếp công dân.
 • Đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật
 • Tổ chức thường xuyên thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong công tác tiếp công dân.
 • Ngăn ngừa công dân lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để thực hiện mục đích riêng.

Dự kiến trong thời gian tới xu hướng khiếu kiện của công dân còn gia tăng, do ảnh hưởng bởi tình hình phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, xây dựng nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp…, ảnh hưởng bởi ô nhiễm, đất đai… làm ảnh hưởng đến đời sống ổn định của nhân dân trong huyện. Vì vậy, đòi hỏi Nhà nước cần phải quan tâm hơn nữa công tác tiếp công dân, gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, bổ sung cơ sở lý luận cho phù hợp với tình hình mới; thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, công khai minh bạch; quản lý phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiệu quả. Trong quá trình nghiên cứu không tránh khỏi những hạn chế, sai sót, tác giả rất mong nhận được sự bổ sung đóng góp chân thành từ Hội đồng khoa học và các thầy cô giáo./. Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993