Luận văn: Quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Thạch Thất

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Thạch Thất hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn

Môi trường là không gian sống của con người và sinh vật. Trong quá trình tồn tại và phát triển con người cần có các nhu cầu tối thiểu về không khí, độ ẩm, nước, ánh sáng… cũng như các hoạt động vui chơi giải trí khác. Tất cả các nhu cầu này đều do môi trường cung cấp. Mọi sự xáo trộn, biến đổi của môi trường sẽ tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của con người. Con người có thể làm nâng cao chất lượng môi trường hay làm suy thoái chất lượng môi trường. Sự gia tăng dân số thế giới nhanh chóng, quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá làm số lượng chất thải tăng lên không ngừng dẫn đến chức năng này nhiều nơi, nhiều chỗ trở nên quá tải, gây ô nhiễm môi trường. Những năm gần đây, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta có tác động tiêu cực đến môi trường. Những bài học kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới cũng cho thấy cần phải có sự quản lý Nhà nước về môi trường. Xuất phát từ tình hình thực tế, tác giả đã lựa chọn đề tài “Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn Thạc sĩ.

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Luận văn: Quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Thạch Thất.

Các công trình nghiên cứu Luận án Tiến sĩ của Hà Văn Hòa – Học viện Hành chính quốc gia (2015), Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 2 Luận văn Thạc sĩ của Đỗ Khắc Phong – Đại học quốc gia Hà Nội (2010), Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở tỉnh Bắc Ninh. Luận văn Thạc sĩ của Đỗ Cao Khoa – Học viện Hành chính Quốc gia (2017), Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Luận văn Thạc sĩ của Hoàng Văn Tuân – Học viện Hành chính Quốc gia (2017), Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Học viện Hành chính Quốc gia (2017), Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Giáo trình Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường – Học viện hành chính quốc gia dành cho Đại học. Giáo trình Quản lý môi trường (2014) của Hoàng Anh Huy – Đại học Tài nguyên và môi trường. Bùi Đức Hiển, Viện Nhà nước và Pháp luật, Hoàn thiện pháp luật về môi trường để bảo đảm phát triển bền vững. Nghị quy – bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2013. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển bền vững tại các làng nghề khu vực nô – – – – 3 PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh (2013), Kinh tế và quản lý môi trường. ThS. Nguyễn Thị Nga (2015), “Bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam – Yêu cầu cấp thiết”, Tạp chí Cộng sản, http://www.tapchicongsan. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo ra sự chuyển biến mới trong công tác bảo vệ môi trường, 2016, Tạp chí Môi trường, http://tapchimoitruong.. Bùi Hằng (2017), “Tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về môi trường”, Tạp chí Môi trường, http://tapchimoitruong Nguyễn Hằng (2017), “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường”, Tạp chí Môi trường, http://tapchimoitruong.vn Mai Hương (2018), “Tăng cường năng lực cho các cơ quan truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường”, Tạp chí Môi trường, http://tapchimoitruong.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Nhận Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Công

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu, tập hợp lý thuyết quản lý nhà nước về môi trường và thực trạng quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Hà Nội để đánh giá được những kết quả đã đạt được và những hạn chế, góp phần đưa ra các phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc quản lý nhà nước về môi trường. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, nêu lên các kết quả đã đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất phương hướng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Luận văn: Quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Thạch Thất.

 • Đối tượng nghiên cứu Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
 • Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Quản lý nhà nước về môi trường Về không gian: Trên địa bàn huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Về thời gian: Giai đoạn 2017 đến 2019.

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận Luận văn dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phương pháp nghiên cứu Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận văn sử dụng kết hợp một số phương pháp nghiên cứu như : Phương pháp tổng hợp, phân tích Phương pháp phỏng vấn chuyên gia Phương pháp so sánh

Phương pháp thống kê, dự báo

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

Luận văn góp phần hệ thống hóa, làm sáng tỏ các khái niệm cơ bản, vai trò, quan điểm của Đảng và nhà nước, sự cần thiết khách quan phải quản lý nhà nước đối với môi trường, từ đó làm rõ nội dung quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá quản lý nhà nước về môi trường, luận văn sẽ nêu lên thực tiễn việc quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn nghiên cứu và chỉ ra những hạn chế, bất cập, từ đó định hướng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hơn nữa quản lý nhà nước về môi trường nhằm đảm bảo phát triển môi trường bền vững. Một số giải pháp mà luận văn đưa ra cũng có thể được sử dụng làm tài liệu phục vụ quá trình nghiên cứu cho sinh viên, học viên và là tài liệu tham khảo cho những người quan tâm đến vấn đề này.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, luận văn được bố cục thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước về môi trường. Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Chương 3: Phương hướng và giải pháp quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Luận văn: Quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Thạch Thất.

Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG

1.1. Các khái niệm cơ bản

Khái niệm về môi trường Môi trường theo nghĩa rộng là tất cả các nhân tố tự nhiên và xã hội cần thiết cho sự sinh sống, sản xuất của con người, như tài nguyên thiên nhiên, không khí, đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội…

Những khái niệm cơ bản Hoạt động bảo vệ môi trường Phát triển bền vững Ô nhiễm môi trường: là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật. Suy thoái môi trường Sự cố môi trường Quy hoạch bảo vệ môi trường Ứng phó với biến đổi khí hậu Quản lý Quản lý nhà nước là sự tác động có tổ chức và bằng pháp quyền của bộ máy nhà nước lên đối tượng bị quản lý trong việc tổ chức, quy hoạch, điều hành. Kinh tế thị trường

1.2. Quản lý nhà nước về môi trường

Sự cần thiết quản lý nhà nước về môi trường 7 Ngày nay, vấn đề môi trường không chỉ trở thành vấn đề của khoa học, mà nó còn trở thành vấn đề quan trọng trong sự phát triển của các quốc gia và sự tồn vong của xã hội. Huyện Thạch Thất còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong đó là tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng.

Vai trò của môi trường Thứ nhất, môi trường là không gian sống của con người và các loài sinh vật Thứ hai, môi trường là nơi cung cấp tài nguyên cần thiết cho cuộc sống và hoạt động sản xuất của con người Thứ ba, môi trường là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra. Thứ tư, môi trường là nơi giảm nhẹ các tác động có hại của thiên nhiên tới con người và sinh vật trên trái đất. Thứ năm, môi trường là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người

Nguyên tắc quản lý nhà nước về môi trường Một là, bảo đảm tính hệ thống Hai là, bảo đảm tính tổng hợp Ba là, bảo đảm tính liên tục và nhất quán Bốn là, bảo đảm tập trung dân chủ Năm là, kết hợp quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ Sáu là, kết hợp hài hoà các lợi ích: Bảy là, kết hợp hài hoà giữa quản lý môi trường với quản lý kinh tế – xã hội Tám là, tiết kiệm và hiệu quả Chín là, phát triển bền vững Luận văn: Quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Thạch Thất.

Những yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về môi trường Về việc sử dụng công cụ pháp luật Về chính sách về kinh tế Về việc sử dụng công cụ kỹ thuật Về nguồn nhân lực Về nguồn vật lực: Chi ngân sách nhà nước Phí bảo vệ môi trường Quỹ bảo vệ môi trường Các nguồn lực khác Ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ Phát triển công nghiệp môi trường Truyền thông, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường Giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường

Nội dung quản lý nhà nước về môi trường Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ môi trường. Tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc; định kỳ đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo diễn biến môi trường. Xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường; thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và kiểm tra, 9 xác nhận các công trình bảo vệ môi trường; tổ chức xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học; quản lý chất thải; kiểm soát ô nhiễm; cải thiện và phục hồi môi trường. Cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về môi trường Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường; xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đào tạo nhân lực khoa học và quản lý môi trường; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường. Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện ngân sách nhà nước cho các hoạt động bảo vệ môi trường. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. địa phương Tại phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã kêu gọi, vận động hội viên thực hiện xã hội hóa mua thùng đựng rác có nắp đậy, hợp vệ sinh, giúp các hộ phân loại rác thải, giữ vệ sinh môi trường sạch đẹp. Hợp tác xã dịch vụ Thu gom rác thải – Môi trường xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa thực hiện các hoạt động thu 10 gom xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải rắn, rác thải nguy hại; thu mua phế liệu, cung ứng giống, kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa, cây xanh, cây trang trí… quận, huyện Quận Long Biên, thành phố Hà Nội Câu lạc bộ Tình nguyện vì môi trường của các phường ra đời để bảo vệ môi trường ở địa bàn dân cư. Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Chính quyền quận phối hợp với nhân dân địa phương áp dụng mô hình Tổ giám sát ô nhiễm nước. Quản lý tài nguyên môi trường thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Một là, nâng cao năng lực của quản lý. Ba là, nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, dân cư… trong bảo vệ môi trường Bốn là, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường. Tiểu kết chương 1

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 • Điều kiện tự nhiên Huyện Thạch Thất nằm phía Tây thành phố Hà Nội với 22 xã, 01 thị trấn, với 203 thôn, bản, cụm dân cư. Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, mùa hè nóng, mưa nhiều và mùa đông lạnh, mưa ít.
 • Điều kiện kinh tế – xã hội Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp và tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Trong 10 năm từ 2010-2019, huyện đã triển khai 1.051 dự án, với tổng số vốn 5.954 tỷ đồng.
 • Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội đến môi trường ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội Ưu điểm cần phát huy Đường làng, ngõ xóm được sạch sẽ. Mang những kỹ thuật, công nghệ mới, nâng cao ý thức xử lý rác thải. Hạn chế cần khắc phục Nắng nóng tạo điều kiện cho bụi lan tỏa gây ô nhiễm không khí, hoặc mưa nhiều kéo theo nguồn nước bị ô nhiễm. 12 Nhiều nhà máy, cơ sở hoạt động kinh tế chưa có ý thức bảo vệ môi trường sẽ xả thải ra môi trường gây ô nhiễm. Luận văn: Quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Thạch Thất.

2.1. Phân tích thực trạng quản lý nhà nước về môi trường ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

 • Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản về môi trường Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Thạch Thất đưa ra những kế hoạch hành động, những văn bản tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý nhà nước về môi trường.
 • Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường. UBND huyện đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ thực hiện tốt công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, phân loại và vận chuyển rác thải sinh hoạt. UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện rà soát, lập khối lượng đấu thầu công tác VSMT trên địa bàn huyện. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo.
 • Tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc; định kỳ đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo diễn biến môi trường. Hiện nay, trên địa bàn huyện Thạch Thất chưa có hệ thống quan trắc môi trường.
 • Xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. 13 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, đôn đốc các cá nhân, tổ chức có đầy đủ hồ sơ thủ tục về môi trường.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học; quản lý chất thải; kiểm soát ô nhiễm; cải thiện và phục hồi môi trường.
 • Cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất tiếp nhận hồ sơ đăng ký kế hoạch Bảo vệ môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Hàng năm UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Từ năm 2017-2019 đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 55 đơn vị trên địa bàn. Phát hiện và xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường đối với với 12 đơn vị, tổng số tiền phạt nộp ngân sách là 660.000.000 đồng;
 • Đào tạo nhân lực; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật bảo vệ môi trường Thực hiện Quyết định số 5444/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, UBND huyện tăng cường chỉ đạo từng bước hoàn thiện, nâng cao năng lực chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý môi trường từ huyện đến xã, thị trấn; 14
 • Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện ngân sách nhà nước cho các hoạt động bảo vệ môi trường. Xét về thu ngân sách Việc thu giá vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện theo Quyết định 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 và phương án do UBND huyện phê duyệt. Đến nay tỷ lệ thu tại các xã đạt 47%. Hằng năm, HĐND huyện đều lập và phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu đã được giao. Xét về chi ngân sách
 • Hợp tác trong quản lý nhà nước về môi trường. Mức độ bao phủ sự hợp tác với các tổ chức khác trong địa bàn huyện còn mờ nhạt, chưa triệt để. Luận văn: Quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Thạch Thất.

2.2. Đánh giá chung quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Những kết quả đã đạt được Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo Thực hiện tốt quản lý nhà nước về môi trường với đề án 02 về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện. Thứ hai, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức Thường niên, UBND huyện đều tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đông đảo quần chúng nhân dân. Thứ ba, công tác vệ sinh môi trường 15 Toàn huyện có 41 mô hình hạn chế sử dụng túi nilong bằng làn nhựa đi chợ, 29 mô hình phân loại rác thải tại nguồn, 23/23 xã, thị trấn thực hiện hiệu quả mô hình “sạch đường làng, sạch đồng ruộng” Tỷ lệ thu gom, vận chuyển rác thải đạt 100%, việc thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định đạt >90%. Thứ tư, công tác xử lý chất thải rắn Năm 2019, tổng lượng rác thải sinh hoạt vận chuyển về khu xử lý đạt khoảng 34.000tấn, đạt tỷ lệ vận chuyển xử lý 98%. Thứ năm, công tác xử lý chất thải nguy hại 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện đã quản lý chất thải nguy hại đúng quy định. Thứ sáu, thực hiện tiêu chí môi trường Giai đoạn 2017-2019, xác nhận đăng ký 170 hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường. Tại các xã, thị trấn: Hầu hết đạt các chỉ tiêu trong tiêu chí môi trường theo bộ tiêu chuẩn của UBND thành phố. Cụm công nghiệp: Có 70/1.137 cơ sở (đạt 63.3%) đã có đủ hồ sơ thủ tục về môi trường và thực hiện tốt việc quản lý. Làng nghề: hầu hết đã có cam kết việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường. Cơ sở sản xuất ngoài cụm công nghiệp, cụm làng nghề: 20.209/21.500 cơ sở sản xuất có cam kết bảo vệ môi trường. Các cơ sở chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện: 565/9.780 hộ chăn nuôi có bể biogas, hố ga lắng cặn.

Những hạn chế cần khắc phục Thứ nhất, Công tác lãnh đạo, tuyên truyền, phối kết hợp Công tác kiểm tra chưa thực hiện triệt để. 16 Chưa làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp. Chưa xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thứ hai, Công tác vệ sinh môi trường Một số điểm tập kết do lâu ngày chưa được sửa chữa. Thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường gặp khó khăn Nhà thầu chưa chịu trách nhiệm toàn bộ công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường và công tác vệ sinh môi trường ngõ xóm, không giao lại cho các xã như hiện nay. Việc phân loại được rác thải chưa thực hiện được. Thứ ba, Xử lý chất thải rắn Xây dựng hệ thống xử lý chất thải còn mang tình hình thức, hiệu quả xử lý chưa cao. Thứ tư, Môi trường trong làng nghề, cụm công nghiệp Hầu hết chưa có hệ thống xử lý nước thải chung. Luận văn: Quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Thạch Thất.

Nguyên nhân Thứ nhất, nguyên nhân của những kết quả đạt được Chính quyền cơ sở đã có sự vào cuộc trong công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường. Hình thức đấu thầu tập trung thống nhất quy về một đơn vị duy trì vệ sinh môi trường theo gói thầu. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện làm đại diện chủ đầu tư nên thuận tiện cho việc thanh toán và đảm bảo việc quản lý kinh phí thu giá. Thực hiện thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường theo phương án thống nhất. Ý thức của người dân cũng đã tiến bộ hơn. Thứ hai, nguyên nhân của những hạn chế cần khắc phục 17 * Văn bản pháp luật về môi trường chưa đồng bộ, thiếu khả thi Hệ thống các văn bản này vẫn chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ và không khả thi. Tính ổn định của hệ thống văn bản pháp luật không cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền cấp xã một số nơi sau khi thực hiện gói thầu có tâm lý ỷ nại vào nhà thầu. Chưa nghiêm túc xử lý các trường hợp vi phạm về môi trường trên địa bàn. Hệ thống quan trắc môi trường chưa mang lại hiệu quả Chưa có hệ thống quan trắc giám sát môi trường dẫn tới quản lý còn lỏng lẻo, để xảy ra nhiều sai phạm nhưng chưa có hướng xử lý, khắc phục.

Quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm Trên địa bàn huyện hiện nay có 31 điểm tập kết rác thải, chất thải rắn vơi diện tích khoảng 6000m2 , tuy nhiên 90% các điểm tập kết rác thải đều bị xuống cấp nghiêm trọng. Đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường làm việc còn cẩu thả, thiếu trách nhiệm.

 • Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa đáp ứng yêu cầu Hoạt động thanh tra, kiểm tra còn yếu.
 • Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng Về phía chính quyền: Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác BVMT còn hạn chế. Về phía nhà thầu: chưa thực hiện tốt công tác quản lý nhân sự. Năng lực nhà thầu không đáp ứng được việc thực hiện các hạng mục công việc trong gói thầu. 18 Về phía người dân: Ý thức của người dân chưa tốt.
 • Hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật chưa hiệu quả Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân chưa sát, chưa cụ thể.
 • Chưa có nhiều ứng dụng công nghệ tiên tiến Chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các cá nhân, tập thể tham gia nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường.
 • Ngân sách chi cho môi trường chưa đáp ứng Ngân sách phân bổ cho các vấn đề môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu. Nguồn vốn, nguồn đầu tư cho bảo vệ môi trường chưa được chú trọng thúc đẩy.
 • Hoạt động hợp tác chưa mang lại hiệu quả Hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân còn hạn chế, chưa rõ ràng, chưa sâu nên chưa mang lại hiệu quả cao. Tiểu kết chương 2

Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

3.1. Phương hướng quản lý nhà nước về môi trường Luận văn: Quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Thạch Thất.

Quan điểm quản lý nhà nước về môi trường Phát triển kinh tế – xã hội phải luôn coi trọng bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu “Tăng cường công tác Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Giải quyết ô nhiễm môi trường đòi hỏi phải có giải pháp, phải có ngân sách.

Mục tiêu quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội Các mục tiêu bao gồm:

Một là, khắc phục và phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường phát sinh trong hoạt động sống của con người.

Hai là, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, không tạo ra ô nhiễm và suy thoái chất luợng môi trường sống.

Ba là, xây dựng công cụ quản lý có hiệu lực, hiệu quả. Những mục tiêu cụ thể như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý. Thống nhất giao công tác vệ sinh môi trường cho đơn vị trúng thầu theo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố. Tích cực và chủ động trong công tác bảo vệ môi trường, huy động vốn, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường. 20 Định hướng phát triển bền vững, chuyển, giải quyết dứt điểm những vấn đề môi trường gây bức xúc dư luận. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền trung ương, thành phố Hà Nội, các cơ quan ban ngành có liên quan. Thứ sáu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia công tác bảo vệ môi trường.

3.2. Giải pháp quản lý nhà nước về môi trường ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản về môi trường Cần quy định mức phạt cụ thể đối với từng trường hợp gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Theo dõi và quản lý chặt chẽ hoạt động bảo vệ môi trường; kiên quyết, kịp thời xử phạt các hành vi vi phạm. Xây dựng kế hoạch xử lý các vấn đề bức xúc môi trường như rác thải, nước thải sinh hoạt, làng nghề.

Xây dựng hệ thống quan trắc Mỗi cụm, điểm công nghiệp lớn cần có ít nhất một hệ thống quan trắc đảm bảo chất lượng.

Quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm Thường xuyên kiểm tra, giám sát đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường, chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường. Tập trung đầu tư, cải tạo các điểm tập kết rác thải xuống cấp đáp ứng nhu cầu thu gom rác thải sinh hoạt. 21 Tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch đấu thầu các hạng mục vệ sinh môi trường theo chỉ đạo của thành phố.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm Xây dựng kế hoạch kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Luận văn: Quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Thạch Thất.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện quản lý nhà nước về môi trường Tập trung đào tạo, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ quản lý môi trường các cấp. Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức và ý thức trong việc bảo vệ môi trường, nhất là trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường vai trò giám sát của người dân trong triển khai, áp dụng các quy định, chính sách về môi trường.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi.

Đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến Đầu tư, đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường và tiết kiệm tài nguyên. Tăng cường huy động nguồn tài chính Tăng đầu tư và chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho công tác bảo vệ môi trường. Nguồn thu từ môi trường cần ưu tiên đầu tư trở lại cho công tác bảo vệ, tái sinh môi trường.

Tăng cường sự hợp tác, phối hợp 22 Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường. Hợp tác với các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghiên cứu, chuyển giao các giải pháp khoa học công nghệ và kỹ thuật mới trong sản xuất và bảo vệ môi trường.

3.3. Một số kiến nghị

Với Tổng cục môi trường Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Tổ chức tập huấn, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, hỗ trợ các trang thiết bị về môi trường cho các làng nghề. Ban hành bổ sung các chế tài, quy định về môi trường, tài nguyên nước, đặc biệt là về xử phạt vi phạm hành chính.

Với thành phố Hà Nội Một là, với HĐND thành phố Điều chỉnh mức thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường phù hợp với cơ chế thị trường, tạo điều kiện để các địa phương có cơ chế thực hiện xã hội hóa nguồn thu. Xây dựng các cơ chế giá, phí về môi trường. Hai là, với UBND thành phố Chỉ đạo dự án Nhà máy rác thải Lại Thượng.

Với huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội Thứ nhất, đề nghị Huyện ủy Tăng cường công tác kiểm tra, rà sát. Giao các Phòng chuyên môn trong khối kinh tế – đô thị phụ trách các xã trong công tác vệ sinh môi trường. Hai là, đề nghị HĐND huyện 23 Chấp thuận chủ trương UBND huyện xây dựng đề án, kế hoạch triển khai phân loại rác thải tại nguồn và xử lý sơ bộ tại chỗ bằng chế phẩm vi sinh thí điểm sau đó nhân rộng. Tiểu kết chương 3.

KẾT LUẬN Luận văn: Quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Thạch Thất.

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thạch Thất. Luận văn đã nêu lên thực trạng quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện còn tồn tại nhiều vấn đề nổi cộm cần được xử lý nhằm đảm bảo vệ môi trường được tối ưu. Thứ nhất, ô nhiễm môi trường đặc biệt là môi trường trong các khu công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện Thạch Thất đang tăng tỷ lệ thuận với tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện, tạo nên sự phát triển không bền vững đối với kinh tế – xã hội địa phương. Thứ hai, một trong bảy chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện chưa được đáp ứng là tiêu chí về môi trường, đặc biệt là vấn đề thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại. Thứ ba, các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện mặc dù đã có sự quản lý và chỉ đạo sát sao nhưng xét trên một số khía cạnh vẫn còn bỏ lửng sự vào cuộc của các cấp chính quyền trong công tác bảo vệ môi trường đặc biệt trên địa bàn huyện Từ những thực trạng nêu trên, luận văn cũng nêu lên một số ý kiến cá nhân của tác giả nhằm khắc phục hiện trạng môi trường trên địa bàn huyện Thạch Thất trong thời gian tới. Luận văn: Quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Thạch Thất.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý Nhà nước về thi đua khen thưởng tại Đắk Lắk

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Thạch Thất […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993