Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước tại Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên – tỉnh Tuyên Quang dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Công tác soạn thảo và ban hành văn bản đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động công vụ của các cơ quan quản lý nhà nước; văn bản vừa là nguồn pháp luật cơ bản, vừa là công cụ quản lý hữu hiệu phục vụ cho hoạt động điều hành của cơ quan, tổ chức. Do vậy, trong quy trình hoạt động, cơ quan tổ chức nào ý thức được vai trò, tầm quan trọng và quan tâm đúng mực đến công tác văn bản thì việc thực thi nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đó luôn thu được những kết quả tốt đẹp, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước.

Trong những năm qua, hoạt động soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước nói chung và cấp cơ sở nói riêng đã được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính,…đã thể hiện rất rõ điều này. Các văn bản pháp lý nêu trên đã hình thành một quy trình tương đối đồng bộ về thủ tục, trình tự soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, đối với các văn bản hành chính thì tùy theo đặc điểm hoạt động của từng cơ quan mà có quy trình ban hành tương ứng. Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

Trong thực tế những năm qua các văn bản này đã được chính quyền cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp đã tổ chức các đợt kiểm tra, rà soát văn bản của cấp huyện ban hành. Việc gửi văn bản để các cơ quan có thẩm quyền thẩm định trước khi ban hành cũng đã được thực hiện nghiêm túc. Chính vì vậy, công tác soạn thảo và ban hành văn bản của các cơ quan hành chính nhà nước đã đạt được những kết quả đáng kể, đáp ứng được yêu cầu của hoạt động quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập cần phải được khắc phục. Những bất cập đó là: văn bản ban hành trái thẩm quyền; văn bản sai về thể thức; văn bản có nội dung trái pháp luật; văn bản thiếu tính khả thi, văn bản thiếu sự mạch lạc, logic. Những hạn chế, bất cập này của công tác văn bản ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến quá trình thực thi công vụ của các cơ quan, tổ chức, làm ảnh hưởng đến uy tín và tính uy nghiêm của các cơ quan công quyền.

Nhận thấy được vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng và ban hành văn bản trong các cơ quan quản lý nhà nước, nên tác giả đã lựa chọn đề tài “Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước tại Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên – tỉnh Tuyên Quang” làm Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Hỗ Trợ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Công

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn

Văn bản luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của những nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực này. Ở Việt Nam trong những năm gần đây việc tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản nói chung và chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp cơ sở nói riêng đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý và cuộc khác học viên ở phạm vi mức độ khác nhau, cụ thể:

Cuốn sách “Quản lý văn bản quản lý hành chính nhà nước” của tác giả TS. lưu kiếm Thanh, Nxb nhà xuất bản thống kê, Hà Nội đã giới thiệu những vấn đề chung nhất của văn bản văn bản, quản lý nhà nước và văn bản quản lý nhà nước, vai trò của văn bản quản lý nhà nước, kỹ năng soạn thảo một số văn bản quản lý nhà nước đối với các bước và quy trình soạn thảo văn bản cụ thể. Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

Ngoài ra có rất nhiều giáo trình, cuốn sách đề cập đến việc soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước như: “Tìm hiểu thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân” của nhà xuất bản Lao động; Giáo trình “Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản” (đào tạo Đại học Hành chính) biên soạn GS. TSKH Nguyễn Văn Thâm, PGS.TS Lưu Kiếm Thanh; Cuốn sách “Soạn thảo và xử lý văn bản quản lý nhà nước” của tác giả Nguyễn Văn Thâm – Nhà xuất bản Chính trị quốc gia; Hướng dẫn soạn thảo văn bản quy lập quy của TS. Lưu Kiếm Thanh, nhà xuất bản thống kê.

Như vậy, có thể nói số lượng công trình nghiên cứu về văn bản quản lý nhà nước là rất lớn nhiều công trình đã đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước nhưng ở mức độ phạm vi khác nhau. Song, cho đến nay chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước cấp huyện nói chung. Tuy nhiên những công trình của các tác giả nêu trên là nguồn tư liệu tham khảo rất quan trọng và quý báu trong quá trình nghiên cứu và viết luận văn của tác giả.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích:

Luận văn đánh giá quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

3.2. Nhiệm vụ:

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về văn bản, văn bản quản lý nhà nước
 • Đánh giá thực trạng quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý Nhà nước tại Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
 • Đề xuất một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên. Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tượng:

Đối tượng nghiên cứu của luận văn được xác định là văn bản quản lý nhà nước cấp huyện trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

4.2 Phạm vi:

 • Về không gian: Trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
 • Về thời gian: Từ năm 2015 đến năm 2017

Nội dung: Tìm hiểu quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của loại văn bản: Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản hành chính của hai loại văn bản tiêu biểu: Công văn, Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Vì đây là hai loại văn bản có thể nói tần suất ban hành tương đối nhiều tại Ủy ban nhân dân huyện.

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

5.1 Phương pháp luận:

Đề tài được tiến hành dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử của C.Mac về Nhà nước và Pháp luật; hệ thống các quan điểm chỉ đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp đổi mới; đồng thời xuất phát từ thực tiễn tình hình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước tại Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

 • Phương pháp nghiên cứu:

Nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu, Luận văn đã tập trung sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau:

 • Phương pháp phân tích, tổng hợp;
 • Phương pháp thống kê;
 • Phương pháp so sánh;
 • Phương pháp khảo sát thực tế.

6. Đóng góp mới về khoa học của luận văn Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

Luận văn chỉ ra những nguyên nhân của hạn chế, bất cập trong quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện nói chung và Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang nói riêng; đề xuất những giải pháp chủ yếu hoàn thiện quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước tại Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Ngoài ra, những kết quả nghiên cứu của luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy và học tập nâng cao chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước nói chung và cho học viên, giảng viên Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang nói riêng.

7. Kết cấu của Luận văn

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận văn bao gồm 3 chương:

 • Chương 1. Cơ sở lý luận về Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý Nhà nước
 • Chương 2. Thực trạng quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý Nhà nước tại Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
 • Chương 3. Giải pháp chủ yếu hoàn thiện quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước tại Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1.1. Khái quát chung về văn bản quản lý nhà nước

 • Khái niệm văn bản

Văn bản là hoạt động giao tiếp của nhân loại được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ. Phương tiện giao tiếp này được thực hiện ngay từ buổi đầu của xã hội loài người. Với sự ra đời của chữ viết, con người đã thưc hiện được những không gian cách biệt qua nhiều thế hệ. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ luôn luôn được thực hiện qua quá trình phát và nhận các ngôn bản.  

 • Khái niệm văn bản quản lý nhà nước Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

Văn bản quản lý nhà nước (VBQLNN) là những thông tin quản lý thành văn (được văn bản hóa) do các cơ quan Nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức nhất định và được Nhà nước đảm bảo thi hành bằng những biện pháp khác nhau nhằm điều chỉnh các mối quan hệ quản lý nội bộ của Nhà nước hoặc giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức và công dân. .

 • Đặc điểm của văn bản quản lý nhà nước

Chủ thể ban hành là do các cơ quan nhà nước, tập thể hoặc cá nhân.Thẩm quyền ban hành của văn bản quản lý nhà nước theo Luật định hoặc theo quy chế hoạt động của cơ quan.Trình tự, thủ tục, thể thức do pháp luật quy định.Tính chất áp dụng mang tính công quyền và được nhà nước đảm bảo thi hành bằng những biện pháp khác nhau.

 • Phân loại văn bản quản lý nhà nước

Phân loại theo tác giả (chủ thể ban hành), tên loại, mục đích ban hành, lĩnh vực hoạt động chuyên môn, kỹ thuật chế tác, tính chất và hiệu lực pháp lý…

1.1.2.3. Các yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo VBQLNN

 • Yêu cầu về nội dung: Tính mục đích của văn bản, Tính công quyền, Tính khoa học của văn bản, Tính đại chúng của văn bản, Tính khả thi của văn bản, Tính pháp lý của văn bản
 • Yêu cầu về thể thức văn bản: Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần (yếu tố) cấu thành văn bản và sự thiết lập, trình bày các thành phần đó theo đúng những quy định của pháp luật hiện hành. [18, tr 30].Yếu tố thể thức trong văn bản đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo nên giá trị pháp lí và tính công quyền trong văn bản.

Hiện nay, văn bản quy định về thể thức đối với văn bản hành chính là Thông tư 01/2011/TT-BNV. Thể thức trình bày văn bản hành chính được quy định tại Thông tư này từ điều 6 đến điều 14.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Phong cách ngôn ngữ và yêu cầu sử dụng ngôn ngữ trong VBQLNN

Từ góc độ nghiên cứu soạn thảo văn bản, văn bản quản lý nhà nước (VBQLNN) được phân thành 04 loại. Đó là văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), văn bản hành chính cá biệt (VBHCCB) văn bản hành chính thông thường (VBHCTT) và văn bản chuyên môn, kĩ thuật (VBCMKT).

 • Văn bản quy phạm pháp luật Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có các quy tắc xử sự chung nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội và được Nhà nước đảm bảo thực hiện.

 • Văn bản hành chính cá biệt

Văn bản hành chính cá biệt là những quyết định quản lý hành chính thành văn mang tính áp dụng pháp luật do cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục nhất định nhằm đưa ra quy tắc xử sự riêng áp dụng một lần đối với một hoặc một nhóm đối tượng cụ thể, được chỉ rõ.

 • Văn bản hành chính thông thường

Văn bản hành chính thông thường (VBHCTT) là những văn bản có nội dung chứa đựng các thông tin mang tính điều hành, tác nghiệp trong các cơ quan, tổ chức như: triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, phản ánh tình hình, đánh giá kết quả hoạt động; hoặc trao đổi, giao dịch, liên kết hoạt động giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân…VBHCTT không chứa các quy phạm pháp luật như văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính cá biệt.

 • Văn bản chuyên môn – Kỹ thuật

Văn bản kỹ thuật là các văn bản được hình thành trong một số lĩnh vực như kiến trúc, xây dựng, khoa học công nghệ, địa chất, thuỷ văn… Đó là các bản vẽ được phê duyệt, nghiệm thu và đưa vào áp dụng trong thực tế đời sống xã hội. Các văn bản này có giá trị pháp lý để quản lý các hoạt động chuyên môn, khoa học kỹ thuật.

Văn bản chuyên môn (VBCM) là loại văn bản do cơ quan Nhà nước quản lý một lĩnh vực nhất định, được nhà nước ủy quyền ban hành, dùng để quản lý một lĩnh vực điều hành của bộ máy Nhà nước. Loại văn bản này mang tính chất đặc thù và thuộc thẩm quyền ban hành riêng của từng cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Văn bản kỹ thuật (VBKT) là những văn bản hình thành trong một số lĩnh vực như:

Kiến trúc, xây dựng, địa chất, bản vẽ thiết kế, luận chứng kinh tế đã được phê duyệt…

Trên đây là hệ thống phân loại VBQLNN. Tuy nhiên, do phạm vi nghiên cứu của đề tài nên Luận văn sẽ tập trung tìm hiểu về văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính thông thường; Quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính thông thường.

1.1.3. Khái niệm về văn bản quy phạm pháp luật Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

 Quy định tại Điều 2 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 của Quốc hội ngày 22/6/2015

1.1.3.1. Các loại văn bản quy phạm pháp luật

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Điều 4 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quộc hội số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015.

1.1.3.2. Đặc điểm của văn quy phạm pháp luật

Vì có chứa quy phạm pháp luật nên văn bản quy phạm pháp luật có đầy đủ các đặc điểm cơ bản của quy phạm pháp luật:

 • Được áp dụng nhiều lần trong đời sống, được áp dụng trong mọi trường hợp khi có sự kiện pháp lí xảy ra.
 • Tên gọi, nội dung và trình tự ban hành các loại văn bản quy phạm pháp luật được quy định cụ thể trong pháp luật.
 • Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện.

1.1.4. Các khái niệm về văn bản hành chính thông thường

Khái niệm được dẫn như sau:“Văn bản hành chính thông thường là văn bản dùng để chuyển đạt thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước như: công bố hoặc thông báo về một chủ chương, quyết định hay nội dung và kết quả hoạt động của một cơ quan, tổ chức; ghi chép lại các ý kiến và kết luận trong các hội nghị; thông tin giao dịch chính thức giữa các cơ quan, tổ chức với nhau hoặc giữa Nhà nước với tổ chức và công dân. Văn bản hành chính thông thường không đưa ra các quyết định quản lý, do đó không được dùng để thay thế cho văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản cá biệt.”

1.1.4.1. Vai trò của văn bản hành chính thông thường

VBHCTT được sử dụng ở tất cả các cơ quan, tổ chức và được ban hành theo nhu cầu, tính chất công việc của các cơ quan, tổ chức. Vì thế, đây là loại văn bản được dùng rất nhiều trong hoạt động công vụ của các cơ quan nhà nước, trong hoạt động quản lý của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội…VBHCTT không quy định thẩm quyền ban hành như văn bản quy phạm pháp luật.

1.1.4.2. Đặc điểm của văn bản hành chính thông thường

 • Văn bản hành chính thông thường thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến mục tiêu và phương hướng hoạt động của cơ quan;
 • Đưa ra lời đề nghị yêu cầu giải quyết một công việc hoặc phối hợp công việc; – Thông tin, trao đổi, giao dịch giữa các cơ quan với nhau hoặc nội bộ cơ quan; – Thông tin về kết quả đạt được trong quá trình quản lý….
 • Thông tin về phương thức hoạt động, mục tiêu, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị;

Cũng như yêu cầu đối với các văn bản quản lý khác, văn bản hành chính thông thường cũng phải đảm bảo tính chính xác, tính kịp thời và tính thống nhất. Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

1.1.5.  Một số văn bản thuộc thẩm quyền cấp Huyện ban hành

Một số văn bản thuộc thẩm quyền cấp Huyện ban hành:

 1. Văn bản quy phạm pháp luật: Nghị quyết, Quyết định
 2. Văn bản hành chính cá biệt: Chỉ thị, Điều lệ, quy chế, quy định, nội quy,…
 3. Văn bản hành chính thông thường: Công văn, thông cáo, thông báo, báo cáo, tờ trình, biên bản, dự án, đề án, kế hoạch, chương trình, diễn văn, công điện, các loại giấy (giấy mời, giấy giới thiệu…), các loại phiếu (Phiếu gửi, phiếu báo, phiếu trình…).

1.2. Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước

 • Khái niệm

Quy trình xây dựng và ban hành văn bản là trình tự các bước và các thủ tục mà cơ quan, tổ chức phải tiến hành trong quá trình soạn thảo, ban hành văn bản nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả sử dụng của văn bản được ban hành.

Quy trình ISO về soạn thảo và ban hành văn bản

 • Bước 1: Soạn thảo, ban hành và lấy ý kiến thẩm định
 • Bước 2: Trình ký văn bản
 • Bước 3: Kiểm tra thể thức văn bản, kiểm duyệt thủ tục trình ký.
 • Bước 4: Ký duyệt văn bản
 • Bước 5: Kiểm duyệt văn bản
 • Bước 6: Ký ban hành/ký phê duyệt văn bản
 • Bước 7: Đăng ký, ban hành văn bản
 • Bước 8: Lưu văn bản

Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 • Bước 1: Chuẩn bị và dự thảo văn bản
 • Bước 2: Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo
 • Bước 3: Thẩm định dự thảo
 • Bước 4: Xem xét, thông qua
 • Bước 5: Công bố
 • Bước 6: Gửi và lưu trữ văn bản

Quy trình soạn thảo và ban hành VBHCTT

 • Bước 1: Chuẩn bị soạn thảo văn bản
 • Bước 2: Dự thảo văn bản
 • Bước 3: Duyệt, ký văn bản
 • Bước 4: Nhân bản, phát hành
 • Bước 5: Lưu trữ văn bản 

Một số nguyên tắc, đặc điểm khi soạn thảo và ban hành các loại văn bản cấp Huyện

 • Để đảm bảo cho văn bản được ban hành đúng và có chất lượng là phải nắm vững nội dung của vấn đề cần văn bản hoá.
 • Các thông tin được sử dụng đưa vào văn bản phải cụ thể và đảm bảo chính xác. Không nên viết văn bản với những thông tin chung và lặp lại từ các văn bản khác. Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.
 • Đảm bảo cho văn bản được ban hành đúng thể thức. Thể thức được nói ở đây là toàn bộ các thành phần cấu tạo nên văn bản. Chúng đảm bảo cho văn bản có hiệu lực pháp lý và được sử dụng thuận lợi trước mắt cũng như lâu dài trong hoạt động quản lý của các cơ quan. Một văn bản đầy đủ các thể thức yêu cầu phải có các thành phần: quốc hiệu; địa điểm, ngày, tháng ban hành văn bản; tên cơ quan, đơn vị ban hành; số và ký hiệu; tên loại và trích yếu nội dung; nội dung; chữ ký của người có thẩm quyền; con dấu hợp thức của cơ quan; địa điểm nơi văn bản được gửi đến (nơi nhận), v.v…
 • Sử dụng các thuật ngữ và văn phong thích hợp. Nếu thuật ngữ và văn phong không được lựa chọn thích hợp cho từng loại văn bản khi soạn thảo thì việc truyền đạt thông tin qua văn bản sẽ thiếu chính xác. Điều đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến nội dung văn bản.
 • Văn bản phải thích hợp với mục đích sử dụng. Ví dụ, không dùng chỉ thị thay cho thông báo và ngược lại. Yêu cầu này đòi hỏi phải có sự phân biệt rõ ràng các loại văn bản trước khi lựa chọn.

Có thể nói soạn thảo và ban hành văn bản có vị trí quan trọng trong bất kỳ cơ quan, đơn vị tổ chức nào. Một cơ quan, đơn vị hoạt động khoa học, có kỷ cương nề nếp, có đủ các điều kiện phương tiện hiện đại thì công việc sẽ chạy đều, quản lý hành chính sẽ thông suốt.

Tiểu kết chương 1

Tóm lại, văn bản quản lý nhà nước có một vai trò rất lớn đối với hoạt động quản lý nhà nước, nó giúp cho bộ máy hoạt động một cách nhịp nhàng và khoa học. Đồng thời giúp cho việc quản lý, điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách chính xác, tuân thủ theo quy định của nhà nước.

Trên cơ sở những vấn đề lý luận về văn bản, văn bản quản lý nhà nước và quy trình chung về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước (VBQPPL, VBHCCB và VBHCTT),

Luận văn sẽ tập trung nghiên cứu, tìm hiểu về thực trạng quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính thông thường tại Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Chương 2 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG

2.1. Khái quát về huyện Hàm Yên Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

2.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên

Hàm Yên là một huyện miền núi phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang. Phía Đông giáp huyện Chiệm Hóa; Phía Tây giáp tỉnh Yên Bái; Phía Nam giáp huyện Yên Sơn; Phía Bắc giáp tỉnh Hà Giang. Hàm Yên nằm trong toạ độ địa lý 21o50’ – 22o23’ vĩ độ Bắc và từ 105o50’ – 105o11’ độ kinh Đông.

Hàm Yên nằm trong vùng đồi núi thấp, độ cao trung bình 150 – 300 m so với mặt nước biển, có đỉnh núi Cham Chu cao nhất với độ cao là 1.587 m, địa hình có hướng dốc dần về phía sông Lô và các xã phía Nam.

2.1.2Tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội

Huyện Hàm Yên, có nguồn tài nguyên rừng rất phong phú, có tiềm năng cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ, sản xuất bột giấy, sản xuất chế biến các sản phẩm từ nông lâm nghiệp và phát triển công nghiệp chế biến chè. Nguồn tài nguyên rừng trong đó, có các loại cây lâm nghiệp trên diện tích đất rừng trồng, các loại song, mây, giang, tre, nứa… có điều kiện để phát triển ngành nghề thủ công, mỹ nghệ.

Hàm Yên, có tiềm năng phát triển du lịch rất phong phú, có điều kiện phát triển du lịch sinh thái. Các điểm du lịch của Hàm Yên, có vị trí địa lý rất lý tưởng như: Hồ Khởn, động Cô Tiên, núi Cham Chu,…

2.2. Khái quát về Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

2.2.1.1. Chức năng

UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn huyện, góp phần đảm bảo sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước. Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

2.2.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên

2.2.2. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện bao gồm: 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 03 Ủy viên Ủy ban nhân dân; Trong đó: 01 Phó Chủ tịch thường trực phụ trách kinh tế – xây dựng, 01 Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa – xã hội, 01 Phó Chủ tịch phụ trách nông – lâm nghiệp, 01 Ủy viên là Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; 01 Ủy viên là Trưởng công an huyện; 01 Ủy viên là Chỉ huy trưởng quân sự huyện.

Ủy ban nhân dân huyện hiện có 166 cán bộ công chức, viên chức được cơ cấu tại 13 phòng trực thuộc: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn,

Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng Lao động Thương binh và xã hội, Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế – Hạ tầng, Thanh tra huyện, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Y tế, Phòng Dân tộc.

Sơ đồ tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên – Tuyên Quang:

2.3. Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

Các văn bản của Ủy ban nhân dân huyện được ban hành là các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hành chính cá biệt và các văn bản hành chính thông thường,… Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và phạm vi nghiên cứu nên Luận văn chỉ tập trung tìm hiểu về quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên với loại văn bản cụ thể là: Quyết định; và quy trình soạn thảo, ban hành văn bản hành chính thông thường của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên với hai loại văn bản cụ thể là: báo cáo, công văn.

2.3.1. Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

Luật tổ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 không quy định cụ thể về quy trình soạn thảo quyết định của Ủy ban nhân dân mà chỉ quy định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công và trực tiếp chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân soạn thảo. Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm xây dựng dự thảo và tờ trình dự thảo quyết định, chỉ thị (Mục 2, Điều 28). Do vậy, quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang theo các bước sau:

 • Bước 1: Soạn thảo
 • Bước 2: Lấy ý kiến vào dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân
 • Bước 3: Ủy ban nhân dân xem xét, thông qua dự thảo quyết định
 • Bước 4: Công bố văn bản
 • Bước 5: Ký chính thức văn bản
 • Bước 6: Phô tô, in ấn
 • Bước 7: Đóng dấu văn bản
 • Bước 8: Phát hành và lưu hồ sơ

2.3.2. Quy trình soạn thảo và ban hành VBQPPL (Quyết định) của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên

2.3.2.1. Một số nội dung của Quyết định             

 • Khái niệm

Quyết định là loại hình văn bản dùng để quy định hay định ra chế độ, chính sách (quyết định quy phạm pháp luật) hoặc áp dụng chế độ chính sách một lần cho một đối tượng cụ thể (quyết định cá biệt).

 • Thẩm quyền ban hành

Thẩm quyền ban hành quyết định quy phạm pháp luật được quy định cụ thể trong Hiến pháp năm 2013 và trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

Đối với quyết định cá biệt, thẩm quyền ban hành căn cứ theo tư cách pháp nhân của cơ quan, doanh nghiệp trong phạm vi, chức vụ quyền hạn của chủ thể pháp nhân đã được nhà nước quy định.

 • Cấu trúc của quyết định

Cấu trúc của quyết định gồm hai phần: phần căn cứ ban hành quyết định và nội dung điều chỉnh.

Quy trình soạn thảo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên

 • Bước 1: Soạn thảo quyết định
 • Bước 2: Thẩm định dự thảo quyết định
 • Bước 3: Xem xét, thông qua dự thảo quyết định
 • Bước 4: Ký quyết định
 • Bước 5: Phô tô, in ấn
 • Bước 6: Đóng dấu quyết định
 • Bước 7: Phát hành và lưu hồ sơ

2.4. Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản hành chính thông thường tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản hành chính thông thường tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản hành chính thông thường tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang như sau:

 • Bước 1: Nghiên cứu và dự thảo văn bản
 • Bước 2: Kiểm tra, trình ký
 • Bước 3: Duyệt, ký văn bản
 • Bước 4: Phô tô, in ấn văn bản
 • Bước 5: Đóng dấu văn bản
 • Bước 6: Ban hành văn bản
 • Bước 7: Lưu văn bản

Quy trình soạn thảo và ban hành một số loại VBHCTT cụ thể (báo cáo, công văn) của huyện Hàm Yên

2.4.2.1. Quy trình soạn thảo báo cáo Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

Khái niệm

Báo cáo là văn bản dùng để phản ánh tình hình, sự việc, vụ việc, quá trình hoạt động của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong một khoảng thời gian cụ thể, giúp cho việc đánh giá tình hình thực tế trong quản lý, lãnh đạo và đề xuất những chủ trương mới cho thích hợp.

Yêu cầu của báo cáo

 • Báo cáo phải trung thực, khách quan, chính xác;
 • Báo cáo cụ thể, trọng tâm;
 • Báo cáo phải kịp thời, nhanh chóng.

Phân loại báo cáo

Căn cứ vào nội dung, báo cáo được chia thành các loại sau: Báo cáo công tác: Báo cáo chuyên đề, báo cáo chuyên môn, báo cáo chung, báo cáo thực tế.

Phương pháp soạn thảo

Báo cáo không có mẫu trình bày hay bố cục nhất định. Nếu báo cáo được viết theo mẫu quy định của cơ quan, đơn vị thì người soạn thảo chỉ cần thu thập dữ liệu rồi điền vào chỗ quy định. Nếu báo cáo không có mẫu thì phải tiến hành các bước sau:

Bước chuẩn bị: 

 • Xác minh mục đích của bản báo cáo – Thu thập dữ liệu cần báo cáo.
 • Sắp xếp, tổng hợp các dữ liệu theo một trật tự nhất định để đưa vào báo cáo.
 • Dự kiến đánh giá tình hình, rút kinh nghiệm, đề xuất ý kiến lên cấp trên.

Bước viết báo cáo: Báo cáo sơ kết, báo cáo tổng kết. e) Cấu trúc của báo cáo  

 • Mở đầu, phần nội dung, phần kêt thúc.

Với những báo cáo quan trọng, người soạn thảo cần dựa trên để viết thành bản dự thảo báo cáo, sau đó tổ chức góp ý để điều chỉnh, sửa chữa, bổ sung, biên tập hoàn chỉnh rồi trình lãnh đạo phê duyệt.

f) Quy trình soạn thảo và ban hành báo cáo Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

 • Bước 1: Chuẩn bị soạn thảo
 • Bước 2: Soạn  thảo báo cáo
 • Bước 3: Trình duyệt bản thảo kèm theo tài liệu có liên quan
 • Bước 4: Duyệt, ký báo cáo
 • Bước 5: Phô tô, in ấn
 • Bước 6: Đóng dấu báo cáo
 • Bước 7: Ban hành và lưu hồ sơ

2.4.2.2. Quy trình soạn thảo và ban hành công văn

Khái niệm

Công văn là loại VBHCTT dùng để trao đổi công tác, giải quyết công vụ giữa các cơ quan, tổ chức với nhau hoặc với cá nhân công dân.

Đặc điểm của công văn hành chính

 • Chủ thể ban hành công văn là cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp có pháp thân, cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền,
 • Công văn hành chính cũng phải tuân thủ các quy định về thể thức, về nội dung do nhà nước quy định;
 • Công văn hành chính phải thể hiện đặc trưng của phong cách hành chính công vụ, nghĩa là phải thể hiện tính khách quan, trang trọng, uy nghiêm nhưng cũng lịch sự, lễ độ; – Công văn cần viết ngắn gọn, rõ ràng.

Phương pháp soạn thảo công văn hành chính

Bố cục thông thường của công văn hành chính gồm 3 phần: Phần mở đầu, phần nội dung và phần kết thúc.

Nội dung cụ thể của một loại công văn hành chính

Có rất nhiều loại công văn như: Công văn mời họp, Công văn chất vấn, yêu cầu, kiến nghị, đề nghị, công văn trả lời, công văn hướng dẫn, chỉ đạo, giải thích, đôn đốc, nhắc nhở, Công văn hướng dẫn, giải thích… Đây là một loại văn bản có tần suất xuất hiện nhiều trong hoạt động điều hành của các cơ quan, tổ chức. Do vậy, công văn được đánh giá là một loại VBHCTT đặc biệt. Đặc biệt là bởi vì nó được sử dụng nhiều trong hoạt động công vụ và hoạt động quản lý nói chung, đặc biệt là bởi đây là loại văn bản không có tên loại, gọi là công văn nhưng khi trình bày lại không ghi tên loại như các văn bản khác (tờ trình, thông báo, báo cáo, biên bản,…) Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

Một vài sự khác biệt giữa công văn và văn bản có tên loại

 • Phần số và kí hiệu
 • Trích yếu
 • Tên loại
 • Phần kính gửi
 • Nơi nhận
 • Cách diễn đạt (lời văn):

Quy trình soạn thảo công văn

 • Bước 1: Chuẩn bị soạn thảo
 • Bước 2: Soạn thảo công văn
 • Bước 3: Trình duyệt bản thảo kèm theo tài liệu có liên quan
 • Bước 4: Kiểm tra công văn trước khi ký ban hành
 • Bước 5: Ký chính thức công văn
 • Bước 6: Phô tô, in ấn
 • Bước 7: Đóng dấu công văn
 • Bước 8: Ban hành và lưu hồ sơ

Có thể nói, quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước về thể thức cũng như kỹ thuật trình bày. Một số loại văn bản được ban hành thường xuyên như: Công văn, báo cáo, quyết định cũng có những quy trình riêng, chặt chẽ. Tuy nhiên, do tính chất của loại văn bản này nên một số khâu (bước) trong quy trình vẫn có những sự giống nhau nhất định nhưng vẫn đảm bảo được các yêu cầu về quy trình, trình tự các bước khi soạn thảo. Qua đó, góp phần nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng mà các văn bản soạn thảo ra trong quá trình ban hành văn bản.

2.5. Thực trạng quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (từ năm 2015 đến năm 2017)

Theo báo cáo đánh giá kết quả công tác 3 năm từ 2015 đến năm 2017 số 206/BC-UBND ban hành tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã công bố số lượng văn bản ban hành như sau:

Bảng 2.5.1: Bảng thống kê số lượng văn bản quản lý nhà nước ban hành từ năm 2015 đến năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

 • Năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã ban hành 8096.
 • Năm 2016, số văn bản được ban hành là 8493.
 • Đến năm 2017, số văn bản đã ban hành là 6262.

Trong những năm qua, mặc dù các cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã rất cố gắng, nỗ lực trong công tác soạn thảo và ban hành văn bản nói chung và văn bản quản lý nhà nước nói riêng. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: văn bản ban hành sai thể thức, sai nội dung…Tính từ năm 2015 đến năm 2017, số văn bản được ban hành tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên khoảng hơn 20000 (hai mươi nghìn) văn bản các loại. Do hạn chế về mặt thời gian cũng như phạm vi nghiên cứu nên luận văn chỉ tiến hành khảo sát một số lượng văn bản nhất định (khoảng 100 VBQLNN). Kết quả khảo sát như sau:

Bảng 2.5.2: Tỷ lệ phần trăm (%) các văn bản của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên khi ban hành có sai xót về lỗi

Nhìn vào bảng số liệu trên ta có thể thấy, các văn bản mắc các lỗi sai về thể thức và nội dung cũng vẫn còn mặc dù con số này không nhiều so với lượng văn bản khảo sát. Các lỗi sai chủ yếu thường gặp ở thể loại công văn, đây cũng là loại văn bản được soạn thảo và ban hành nhiều nhất của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, do đó chiếm tỉ lệ sai nhiều hơn cả.

Bảng 2.5.3: Tỷ lệ phần trăm (%) số  văn bản ban hành sai thể thức và nội dung (Từ năm 2015 đến năm 2017) của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên

Nhìn vào bảng số liệu trên đây có thế thấy rằng vẫn còn có những văn bản sai về thể thức và nội dung. Số văn bản sai về nội dung tuy ít hơn số văn bản sai về thức nhưng cũng chiếm đến 24,4% tổng số văn bản được tiến hành khảo sát. Điều đó cho thấy rằng quy trình soạn thảo và ban hành văn bản vẫn cần phải được chú trọng. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với quy trình soạn thảo và ban hành văn bản là cần phải xác định được rõ nội dung soạn thảo và phải đảm bảo sự chính xác về nội dung, đúng thẩm quyền ban hành. Làm tốt được điều này thì công tác soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp.

2.5.1. Những kết quả đạt được trong quy trình soạn thảo và ban hành VBQLNN của huyện Hàm Yên Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

Thứ nhất, việc soạn thảo văn bản của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã phản ánh đúng đắn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của cơ quan cấp trên.

Thứ hai, việc xác định được đúng các loại văn bản khi soạn thảo cũng đã giúp cho việc thể hiện nội dung được chính xác, logic và phù hợp với yêu cầu của mỗi loại văn bản.

Thứ ba, các loại VBQLNN của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang được soạn thảo và ban hành ngày càng hoàn thiện về thể thức, tính pháp lý được đảm bảo, không còn tình trạng văn bản thiếu chữ ký, bỏ sót dấu, thiếu ngày, tháng, năm ban hành…

Thứ tư, việc sử dụng ngôn ngữ trong văn bản hành chính đã được đặc biệt chú trọng, vì thế số lượng văn bản mắc các lỗi sai về ngôn ngữ rất ít gặp.

Thứ năm, cán bộ làm công tác soạn thảo văn bản tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên luôn có ý thức cập nhật những thông tin cũng như các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đến công tác văn bản nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp của văn bản.

Thứ sáu, việc áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình soạn thảo văn bản đã được đặc biệt chú trọng. Lãnh đạo huyện đã rất quan tâm trang bị cho các phòng, ban hệ thống máy tính, máy in, máy scan, máy photo… nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các cán bộ, công chức làm công tác soạn thảo văn bản.

2.5.2. Những hạn chế, bất cập trong quy trình soạn thảo và ban hành VBQLNN của huyện Hàm Yên

2.5.2.1. Về nội dung văn bản

Kết quả khảo sát các văn bản cho thấy: Chất lượng văn bản được ban hành về cơ bản đã đạt được những yêu cầu về nội dung. Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát vẫn còn tồn tại một số văn bản trình bày còn rườm rà, mâu thuẫn về nội dung, bố cục nội dung còn lộn xộn, không thống nhất. Rất nhiều các văn bản như: thông báo, công văn khi viện dẫn nội dung của một văn bản quy phạm pháp luật để làm căn cứ ban hành văn bản đó thì việc cần thiết là phải ghi rõ số và ký hiệu văn bản, ngày, tháng, năm ban hành văn bản… Tuy nhiên, ở một số văn bản khảo sát được cho thấy việc này vẫn chưa được làm tốt. Nhiều văn bản dưới dạng công văn, thông báo khi ban hành không ghi đầy đủ về số, ký hiệu của VBQPPL khi dẫn. Việc này làm ảnh hưởng không nhỏ đến nội dung văn bản, làm cho nội dung văn bản thiếu tính pháp lý, thiếu tính chính xác cần có trong văn bản.

 2.5.2.2. Về thể thức văn bản Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

Các văn bản được soạn thảo mắc các lỗi sai chủ yếu về thể thức ở các phần, số, ký hiệu văn bản, phần trích yếu văn bản; kỹ thuật trình bày về phông chữ, kiểu chữ, định lề trang văn bản còn thiếu thống nhất. Nhiều văn bản mắc lỗi sai về cách thức trình bày không tuân thủ đúng theo Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Cách viết hoa trong văn bản còn tùy tiện, nhiều văn bản còn không trình bày phần chữ in đậm, trang trí văn bản theo ngẫu hứng. Chẳng hạn văn bản mắc lỗi về trình bày như: không có đường kẻ chân dưới phần trích yếu nội dung.

2.5.2.3. Về ngôn ngữ văn bản

Công tác soạn thảo văn bản của Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên được các cán bộ công chức và chuyên viên của các phòng, ban đảm nhiệm. Nội dung của văn bản được ban hành phụ thuộc vào nhiệm vụ và tình hình thực tế của các đơn vị. Trong quá trình soạn thảo,do văn bản của phòng, ban nào thì phòng, ban đó soạn thảo, vì thế việc mắc lỗi thường xuyên xảy ra nhất là lỗi về việc sử dụng ngôn ngữ. Việc dùng văn nói, dùng thừa từ, lặp từ, dùng từ không đúng phong cách, không đúng khả năng kết hợp, dùng từ địa phương, lỗi về viết hoa, viết tắt, lỗi sử dụng dấu câu vẫn còn tồn tại trong rất nhiều các văn bản khi ban hành.

2.5.2.4. Về quy trình ban hành

Thứ nhất, các cán bộ, công chức, chuyên viên được giao nhiệm vụ làm công tác soạn thảo và ban hành văn bản vẫn chưa thực sự nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu và sắp xếp nội dung, cách thức trình bày văn bản.

Thứ hai, khâu kiểm tra và trình ký văn bản vẫn chưa được thực hiện một cách kỹ càng. Do đó, việc rà soát về mặt nội dung cũng như về thể thức của các văn bản vẫn chưa được chú trọng đúng mức.

Thứ ba, khi văn bản đã được ký, phô tô và đóng dấu, ban hành thì việc thực hiện các khâu này vẫn chưa được đồng bộ, nhịp nhàng.

Nguyên nhân của những hạn chế đó

Nguyên nhân chủ quan: Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

Công tác đào tạo cán bộ, công chức – những người đảm nhiệm công việc soạn thảo văn bản chưa được chú trọng. Có rất nhiều cán bộ, công chức đảm nhiệm công việc này nhưng chưa được đào tạo một cách bài bản về kỹ thuật soạn thảo văn bản. Vì thế họ thường làm theo thói quen, theo kinh nghiệm mà ít quan tâm đến việc phải làm đúng theo quy định.

Đội ngũ cán bộ, công chức, chuyên viên làm công tác này trong các phòng, ban còn ít. Việc bố trí chưa được hợp lý các cán bộ công chức, chuyên viên làm công tác soạn thảo văn bản cũng gây ra những bất cập, hạn chế như đã nói ở trên.

Tâm lý ngại thay đổi của một bộ phận cán bộ, công chức và chuyên viên làm công tác soạn thảo và ban hành văn bản. Có rất nhiều văn bản được người soạn thảo đã đáp ứng được yêu cầu về nội dung, thể thức.

Nguyên nhân khách quan:

Nhìn chung, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên cũng đã rất quan tâm, chú trọng vào việc trang bị cơ sở vật chất cần thiết cho các cán bộ, công chức, chuyên viên tại các phòng, ban được làm việc trong một môi trường tốt nhất có thể. Tuy nhiên, việc đầu tư đó vẫn chưa thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng và sự phù hợp với xu hướng chung của xã hội. Đối với công tác soạn thảo và ban hành văn bản thì rất cần phải được trang bị các máy móc và trang thiết bị hiện đại nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các cán bộ làm công tác này. Nhưng do kinh phí hạn hẹp nên việc trang bị các máy móc như: Máy tính, máy in, máy phô tô, máy fax,…cũng chỉ dừng ở mức độ tương đối.

Tiểu kết chương 2

Văn bản quản lý nhà nước là công cụ quan trọng không thể thiếu để đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục của mọi cơ quan, tổ chức nói chung và Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên nói riêng. Thực hiện tốt quy trình soạn thảo và ban hành văn bản theo đúng quy định của pháp luật sẽ là động lực thúc đẩy  hoạt động quản lý nhà nước theo hướng hiệu lực và hiệu quả. Nhận thức được tầm quan trọng của quy trình soạn thảo và ban hành văn bản Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã quan tâm, đầu tư, tạo điều kiện để ban hành những văn bản đóng góp rất lớn vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, công tác soạn thảo và ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên vẫn còn sai sót về thể thức, nội dung, ngôn ngữ,… Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

Để nâng cao chất lượng văn bản của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên trong thời gian tới cầm phải nghiên cứu cơ sở lý luận, tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng, tìm ra những giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân Huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Chương 3 GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM YÊN – TỈNH TUYÊN QUANG

3.1. Định hướng và triển khai thực hiện đúng các quy định về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước

Tiếp tục định hướng và quán triệt tổ chức nghiêm việc hướng dẫn, thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011, Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử và các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ.

Bố trí công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ trong tổng biên chế được giao, đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 và Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ; thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp độc hại đối với công chức, viên chức ngành lưu trữ theo quy định.

Tăng cường hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ, đảm bảo cho tất cả các cán bộ, công chức, viên chức khi xử lý công việc phải thực hiện được kỹ năng lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan để quản lý theo quy định.

Quán triệt Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 nhằm nâng cao chất lượng ban hành văn bản tại địa phương với mục tiêu góp phần tạo ra những văn bản quản lý nhà nước tốt, kịp thời, mang tính khả thi cao, thúc đẩy sự phát triển của xã hội; xây dựng được một quy trình ban hành văn bản quản lý nhà nước khoa học, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm từng cơ quan, tổ chức trong xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước.

3.2. Xây dựng và ban hành quy chế quản lý văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu hiện nay Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

Xây dựng và ban hành quy chế xác định trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp huyện và của cán bộ, công chức khi tham gia soạn thảo văn bản, quy định một cách cụ thể, chi tiết từng vị trí công tác, từng chức danh chuyên môn. Bên cạnh đó, quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ phận, tránh tình trạng bộ phận nào cũng có trách nhiệm nhưng cuối cùng không bộ phận nào chịu trách nhiệm. Vì vậy, mỗi Ủy ban nhân dân cấp huyện cần xây dựng quy chế làm việc, quy chế văn thư, lưu trữ đạp ứng được yêu cầu hiện nay để công tác ban hành văn bản được rõ ràng, thống nhất.

Để nâng cao tính trách nhiệm của từng cá nhân trong thủ tục ban hành văn bản hành chính tại các cơ quan nhà nước hiện nay, thiết nghĩ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị về công tác văn thư trong việc tuân thủ quy trình, trình tự soạn thảo văn bản hành chính, tập huấn nâng cao hơn nữa về kiến thức, kỹ năng soạn thảo văn bản, có thái độ nghiêm túc hơn đối với công tác này. Có như vậy, công tác soạn thảo văn bản nói chung và công tác soạn thảo văn bản hành chính nói riêng mới thể hiện được tính mục đích, công quyền, khả thi, trang trọng lịch sự, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động công vụ và quản lý hành chính nhà nước.

3.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham gia vào quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

3.3.1. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong công tác soạn thảo và ban hành văn bản

Cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân huyện, đặc biệt là cán bộ, công chức phụ trách công tác văn bản cần liên tục cập nhật thông tin văn bản mới để phổ biến, hướng dẫn kịp thời đến các phòng, ban giúp cho công tác soạn thảo và ban hành văn bản tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên tránh được những sai sót, đặc biệt là những sai sót do không cập nhật thông tin quy định mới của đất nước. Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

Thể chế hóa trách nhiệm kỷ luật thực thi các quy định về quy trình soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định. Nếu làm được điều này, các cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng dần trách nhiệm của mình khi làm nhiệm vụ thực hiện quy trình soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản quản lý nhà nước.

Xây dựng kế hoạch định kỳ tiến hành rà soát văn bản đã ban hành có lỗi sau về quy trình soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản để có biện pháp xử lý kịp thời cũng như rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện và xem đây là một trong những tiêu chí để xét thi đua khen thưởng cuối năm của cán bộ, công chức, viên chức.

3.3.2. Tuyển dụng cán bộ công chức đã qua đào tạo về công tác văn bản

Có thể thấy, không riêng gì một số cán bộ công chức ở huyện Hàm Yên mà ở rất nhiều cơ quan, tổ chức khác còn có rất nhiều các cán bộ công chức được giao nhiệm vụ làm công tác văn bản nhưng lại chưa được đào tạo về văn bản. Đây là một thực tế, về cơ bản, số cán bộ công chức này cũng đáp ứng tốt yêu cầu của công việc soạn thảo văn bản. Tuy nhiên, do không được đào tạo bài bản nên khi được giao nhiệm vụ này, họ phải rất vất vả để tìm tòi học hỏi, mất rất nhiều thời gian mới có thể hiểu và thực hiện tốt được. Cũng có nhiều cán bộ công chức không tiếp cận được tốt những yêu cầu về soạn thảo văn bản nên việc vẫn còn tồn tại nhiều văn bản sai về thể thức, sai về nội dung, sai về thẩm quyền cũng là điều dễ hiểu. Thực tế này đòi hỏi lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên cần sớm có giải pháp về việc tuyển dụng cán bộ công chức có trình độ chuyên môn phù hợp, được đào tạo bài bản về kỹ thuật soạn thảo văn bản để họ đảm nhận những nhiệm vụ trong công tác soạn thảo văn bản đạt được kết quả tốt hơn.

3.3.3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước

Theo Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/204/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 về công tác văn thư thì công tác văn thư bao gồm các công việc soạn thảo, ban hành, quản lý văn bản và các tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức; quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư. Như vậy, người thực hiện công tác văn thư là tất cả những người làm các công việc có liên quan đến công văn giấy tờ chứ không chỉ có cán bộ văn thư chuyên trách. Chính vì vậy, để nâng cao trình độ soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản quản lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thì việc tất yếu phải làm là tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hành chính, đặc biệt là công tác soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản quản lý nhà nước theo nhiều hình thức khác nhau từ chính quy tập trung đến bồi dưỡng theo chuyên đề,… Đối tượng trực tiếp liên quan đến công tác soạn thảo văn bản quản lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên chính là tham gia vào quy trình soạn thảo văn bản quản lý nhà nước và các công chức, viên chức công tác tại Phòng Hành chính – Tổ chức tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, có thể những công chức, viên chức này trên thực tế không tham gia trực tiếp vào quy trình ban hành văn bản quản lý nhà nước đó là bước kiểm tra thể thức, lỗi chính tả trước khi phát hành, quản lý văn bản, nhân bản, đóng dấu và gửi đi… Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

Ngoài việc nâng cao trình độ soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản, cán bộ, công chức công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên cần rèn luyện nhiều kỹ năng khác như kỹ năng văn phòng hiện đại, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng sử dụng các phương tiện hiện đại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa như sử dụng thành thạo máy vi tính, máy photocopy, máy fax, máy scan; hơn nữa, công chức, viên chức cũng cần rèn luyện phẩm chất đạo đức chính trị, nhanh nhẹn, cẩn thận, chính xác, có trách nhiệm cao trong công việc; thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới, các văn bản liên quan tới công tác chuyên môn và các quy định pháp luật khác có liên quan tới công tác văn bản hành chính.

Kiểm tra, rà soát các bước trong quy trình soạn thảo văn bản:

Để quy trình soạn thảo và ban hành văn bản được thực hiện một cách bài bản và có chất lượng thì việc kiểm tra rà soát, các bước trong quy trình là một việc vô cùng quan trọng. Các cán bộ công chức khi được giao thực hiện các bước trong quy trình soạn thảo cần ý thức sâu sắc nhiệm vụ của mình để làm việc một cách trách nhiệm và hiệu quả. Để làm được điều này, mỗi cán bộ công chức được giao nhiệm vụ soạn thảo cần rà soát, kiểm tra văn bản thật kĩ để tránh những lỗi sai sót không đáng có. Đối với lãnh đạo các phòng ban cần ý thức rõ trọng trách của mình và kiểm tra, rà soát văn bản trước khi kí nháy, kí chính thức hoặc trình lên lãnh đạo cấp trên. Mỗi cán bộ công chức, chuyên viên được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản mà ý thức tốt được điều này thì sẽ khó tồn tại những văn bản không đạt yêu cầu.

3.4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động soạn thảo văn bản để rút ngắn thời gian thực hiện quy trình soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên

Để ứng dụng thành công CNTT vào công tác văn thư lưu trữ thì yêu cầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị phải có những giái pháp như:

 • Quan tâm hơn nữa cán bộ làm công văn thư trong cả hệ thống công đoàn, tăng cường tập huấn thông qua các lớp bồi dưỡng tin học ứng dụng CNTT.
 • Xây dựng hệ thống mạng Lan, kết nối cơ quan các sở ban ngành liên quan trong hệ thống đảm bảo thông suốt, kịp thời trong khâu ứng dụng, quản lý khai thác tài liệu, văn bản sử dụng trang Web của cơ quan và các đơn vị liên quan.
 • Trang bị phòng văn thư phù hợp với chức năng hoạt động, đảm bảo thông tin nhanh chóng, thông suốt, chính xác, bảo mật.
 • Phối hợp các cơ quan chức năng cài đặt phần mềm quản lý văn bản đi, đến. Tăng cường hơn nữa khâu kết nối đồng bộ các hệ thống thông tin nhằm đảm bảo sự chính xác, kịp thời, an toàn trong điều hành tác nghiệp từ tỉnh đến cơ sở.
 • Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức tạo lập thói quen tác nghiệp trên môi trường mạng cho cán bộ chuyên trách công đoàn nói chung và cán bộ làm công tác kiêm nhiệm văn thư nói riêng.
 • Thường xuyên, tổ chức kiểm tra năng lực ứng dụng CNTT cán bộ chuyên trách công đoàn toàn tỉnh.
 • Mẫu hóa các văn bản và đưa vào cơ sở dữ liệu của mạng nội bộ, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thống nhất trong toàn cơ quan, đơn vị.
 • Trong phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đang được áp dụng tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên có thể chuyển dự thảo văn bản cho Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện xem, duyệt dự thảo, sau đó chuyển lại chuyên viên hoàn thiện, sửa lại (hoặc Lãnh đạo có thể sửa trực tiếp trên dự thảo). Sau đó chuyển lại chuyên viên các phòng hoàn thiện lại, tiếp tục các bước trình ký theo quy định. Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

Như vậy, nếu như mẫu hóa được các văn bản trên phần mềm và hoàn thiện lại quy trình, áp dụng vào phần mềm quản lý văn bản thì quy định sẽ được rút ngắn, văn bản được mẫu hóa trên phần mềm giúp chuyên viên các phòng, ban soạn thảo dễ dàng, nhanh chóng, tránh sai sót thể thức, đem lại hiệu quả cao trong công việc.

3.5. Áp dụng hệ thống quản lý theo chất lượng ISO 9001:2015

Việc áp dụng các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào công tác soạn thảo và ban hành văn bản của các cơ quan tổ chức hiện nay đang được thực hiện một cách phổ biến. Đây là một quy trình quản lý rất hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Để công tác soạn thảo văn bản cũng như quy trình này của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên được thực hiện một cách khoa học thì việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 là một việc cần phải được tiến hành sớm. Giải pháp này được thực hiện nhằm giải quyết các công việc một cách khoa học, hiệu quả, tạo điều kiện cho lãnh đạo thực hiện kiểm soát một cách dễ dàng, thuận tiện quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ công chức trong Ủy ban nhân dân huyện thuộc phạm vi thẩm quyền của lãnh đạo, qua đó nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiểu kết chương 3

Công tác soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện có vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương. Văn bản ban hành có chất lượng sẽ góp phần đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước đạt hiệu lực, hiệu quả. Vì vậy, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản của chính quyền cấp huyện là đòi hỏi tất yếu, khách quan trong quản lý nhà nước hiện nay. Để nâng cao chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp như sau:

 • Quán triệt và triển khai thực hiện đúng các quy định quy phạm pháp luật về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước
 • Xây dựng và ban hành quy chế quản lý văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu hiện nay
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động soạn thảo văn bản để rút ngắn thời gian thực hiện quy trình soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên – Áp dụng hệ thống quản lý theo chất lượng ISO 9001:2015.

Các giải pháp này cần được tiến hành đồng bộ và luôn có quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động đến nhau để hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước.

KẾT LUẬN Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

Công tác văn bản có một vai trò vô cùng quan trọng trong công tác quản lý và điều hành của các cơ quan, tổ chức. Đối với Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, công tác này cũng đã thu được những kết quả đáng kể, góp phần không nhỏ vào công cuộc cải cách hành chính của toàn bộ hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước. Việc soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã dần đi vào quy củ, được ban hành ngày một chất lượng hơn, phù hợp và đáp ứng với yêu cầu của công tác quản lý nhà  nước. Văn bản quản lý nhà nước có vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản lý Nhà nước, là loại văn bản được sử dụng để truyền đạt các quyết định, các thông tin trong hoạt động quản lý. Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác văn bản cũng như vai trò rất thiết thực của nhóm văn bản này nên các cán bộ, công chức, chuyên viên làm công tác soạn thảo văn bản của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã luôn nỗ lực để nâng cao chất lượng những văn bản được ban hành. Do vậy, trong những năm qua, đặc biệt là giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017, các văn bản được Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên ban hành về cơ bản đều đạt được những tiêu chí, những yêu cầu của công tác văn bản. Các văn bản được soạn thảo và ban hành qua các bước rất chặt chẽ, thống nhất, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. Chất lượng văn bản được nâng lên, số lượng văn bản được soạn thảo và ban hành nhiều nhưng số lượng văn bản bị mắc các lỗi sai rất ít.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác văn bản cũng vẫn còn có những hạn chế, bất cập cần phải được thực hiện bằng những giải pháp như: cần nâng cao ý thức của cán bộ công chức trong công tác soạn thảo văn bản, cần có chiến lược trong việc tuyển dụng những cán bộ công chức được đào tạo về công tác văn bản, cần kiểm tra rà soát kỹ các bước trong quy trình soạn thảo văn bản, đẩy mạnh công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 trong công tác văn bản. Có như vậy, công tác soạn thảo văn bản sẽ ngày một chất lượng, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của cải cách hành chính, của quản lý nhà nước trên mọi phương diện./. Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Năng lực thực thi công vụ của công chức Văn phòng

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban […]

trackback

[…] ===>>> Luận văn: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản tại Uỷ ban […]

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993