Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức – Từ thực tiễn huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn quan trọng của công cuộc xây dựng và hoàn thiện nhà nước phá quyền, hiện đại, có hiệu lực, hiệu quả nhằm phục vụ nhân dân ngày càng được tốt hơn. Để có thể đạt được mục tiêu, phụ thuộc vào nhiều vấn đề, trong đó việc tuyển chọn và bổ nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức luôn là vấn đề trụ cột, cốt yếu, là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong toàn bộ quá trình phát triển đất nước.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Quốc Oai, việc thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức được tổ chức triển khai tương đối chính xác; việc bổ nhiệm cán bộ, công chức được thực hiện đúng quy trình, căn cứ trên các văn bản luật và các văn bản hướng dẫn của cá cấp có thẩm quyền. Đối tượng được bổ nhiệm được lựa chọn kỹ càng, đáp ứng đầy đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định, có phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vì lý do khách quan và chủ quan, việc thực hiện bổ nhiệm cán bộ, công chức tại một số cơ quan, đơn vị phạm quy định của việc thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức. Do đó, việc nghiên cứu thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Quốc Oai là vô cùng cần thiết để khắc phục những sai sót trong quá trình thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức. Góp phần xây đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý giỏi về chuyên môn, mạnh về quản lý. Vì vậy, đề tài: “Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức – Từ thực tiễn huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội” được chọn làm luận văn thạc sĩ Luật.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu

Nhóm thứ nhất gồm cá công trình nghiên cứu về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức quản lý nói chung, trong đó đề cập đến đội ngũ cán bộ, công chức dưới góc độ một bộ phận cấu thành của bộ máy hành chính nhà nước và quy trình thực hiện bổ nhiệm cán bộ, công chức theo quy định của phá luật hiện hành.

Nhóm thứ hai bao gồm những bài viết, công trình nghiên cứu về phá luật, về thực hiện phá luật. Những bài viết, công trình này đề cập tới những vấn đề lý luận về phá luật và thực hiện phá luật mà chưa đi sâu vào thực hiện phá luật trong lĩnh vực bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý của chính quyền cấp Huyện.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1 Mục đích: Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức.

Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và phân tích làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về thực trạng thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay, mục đích của luận văn là đề xuất và kiến nghị một số giải pháp đảm bảo công tác thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức ở nước ta nói chung và huyện Quốc Oai nói riêng, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức.

3.2. Nhiệm vụ:

 • Thứ nhất: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức;
 • Thứ hai: Phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Quốc Oai;
 • Thứ ba: Đề xuất cá giải phá nhằm đảm bảo việc thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức, góp phần cho công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức.

4.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài

Luận văn tập trung nghiên cứu việc thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức của các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện Quốc Oai và chủ yếu đi sâu vào quy trình và điều kiện để bổ nhiệm cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy Quốc Oai quản lý.

4.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

 • Nội dung: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải phá nâng cao việc thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND huyện Quốc Oai.
 • Không gian: Khối các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện Quốc Oai (13 phòng chuyên môn).
 • Thời gian: Các số liệu, thông tin làm cơ sở được thu thập trong thời gian 5 năm (giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017).

5. Phương pháp luận và Phương pháp nghiên cứu của luận văn

5.1. Phương pháp luận Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức.

Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay về phá luật về cán bộ, công chức và bổ nhiệm cán bộ, công chức; bám sát tình hình thực tế và điều kiện kinh tế – xã hội tại huyện Quốc Oai.

5.2. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn chủ yếu sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản là: phương pháp tra cứu tài liệu, phân tích và tổng hợp, thống kê, so sánh.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức từ thực tiễn huyện Quốc Oai.
 • Luận văn góp phần khẳng định yêu cầu thực tiễn phải thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức một cách hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch để tuyển chọn được nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc tại các cơ quan nhà nước thuộc huyện Quốc Oai.
 • Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham cho những cán bộ, công chức huyện Quốc Oai trong việc tìm hiểu cũng như áp dụng đúng đắn các quy định của phá luật trong hoạt động bổ nhiệm cán bộ, công chức.

7. Kết cấu của Luận Văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương:

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận về thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức.
 • Chương 2: Thực trạng thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức tại huyện Quốc Oai.
 • Chương 3: Quan điểm và giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức từ thực tiễn huyện Quốc Oai. Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức.

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1.1. Những vấn đề chung về bổ nhiệm cán bộ, công chức và pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức

1.1.1. Khái niệm cán bộ, công chức và bổ nhiệm cán bộ, công chức

1.1.1.1. Khái niệm cán bộ

Hiện nay, về mặt chính thức, Cán bộ được ghi nhận trong khoản 1, điều 4, Luật Cán bộ, công chức ban hành ngày 13/11/2008, có hiệu lực từ ngày 01/01/2010. Theo đó, “Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.” [28]

1.1.1.2. Khái niệm công chức

Công chức được ghi nhận tại khoản 2, điều 4, Luật Cán bộ, công chức ban hành ngày 13/11/2008, có hiệu lực từ ngày 01/01/2010. Theo đó, “Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của phá luật.” [27].

1.1.1.3. Khái niệm bổ nhiệm cán bộ, công chức Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức.

Ở đây, nếu hiểu một cách đơn giản thì bổ nhiệm là lựa chọn người để giữ chức vụ lãnh đạo có thời hạn trong cơ quan, đơn vị.

Theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo. Tại khoản 1 điều 2 quy định: “Bổ nhiệm là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cử cán bộ, công chức giữ một chức vụ lãnh đạo có thời hạn trong cơ quan, đơn vị.”[33]

Trong khi đó, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 lại quy định:“Bổ nhiệm là việc cán bộ, công chức được quyết định giữ một chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc một ngạch theo quy định của pháp luật. [28]

1.1.2. Pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức

1.1.2.1. Khái niệm pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức

Pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức là: hệ thống các quy tắc xử sự có tính chất bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của nhà nước nhằm đảm bảo việc lựa chọn nhân lực giữ một chức vụ lãnh đạo, quản lý một cách hiệu quả, phù hợp, minh bạch, khách quan và trung thực; cán bộ, công chức được tạo điều kiện ứng tuyển chức danh lãnh đạo quản lý, thể hiện và chứng tỏ năng lực, trình độ của mình phù hợp với vị trí việc làm một cách công bằng, bình đẳng.

1.1.2.2. Nội dung pháp luật bổ nhiệm cán bộ, công chức

Pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức bao gồm những nội dung chính sau đây:

 • Thứ nhất, Căn cứ bổ nhiệm cán bộ, công chức
 • Thứ hai, nguyên tắc bổ nhiệm cán bộ, công chức
 • Thứ ba, điều kiện bổ nhiệm cán bộ, công chức
 • Thứ tư, thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức
 • Thứ năm, nguồn bổ nhiệm cán bộ, công chức
 • Thứ sáu, quy trình tổ chức thực hiện bổ nhiệm cán bộ, công chức

1.2. Khái niệm, đặc điểm, hình thức, vai trò và nội dung của thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức.

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức

1.2.1.1. Khái niệm thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức

Khái niệm “thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức” được hiểu như sau: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi thực tế hợp pháp của các chủ thể pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức qua đó lựa chọn được đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, chất lượng cao, phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị.

1.2.1.2. Đặc điểm của thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức

Về chủ thể: Chủ thể thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức mang tính đa dạng và phong phú, bao gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác nhau. Cụ thể bao gồm: Các cơ quan nhà nước; Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội (Đảng cộng sản Việt Nam và cá cấp ủy tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, cá Hội đặc thù.); Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị; Các cán bộ, công chức và cá cá nhân có quyền hạn khác trong việc thi hành phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức; Các cán bộ, công chức, cán bộ, công chức tham gia ứng tuyển.

Về phạm vi: Phạm vi thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức là môi trường và những giới hạn không gian, địa lý để cá chủ thể tiến hành cá hoạt động thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức.

Về nội dung: Những nội dung không thể thiếu trong thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức bao gồm cá biện phá tổ chức triển khai thực hiện bổ nhiệm cán bộ, công chức trong thực tiễn (cá vấn đề cụ thể gồm điều kiện ứng tuyển, thẩm quyền bổ nhiệm, nội dung và nguồn bổ nhiệm, quy trình tiến hành bổ nhiệm….); tuyên truyền, phổ biến chính sách phá luật về cán bộ, công chức nói chung và các quy định phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức nói riêng; hoạt động, chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức – những người liên quan đến việc thực thi phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức.

1.2.2. Hình thức thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức Những hình thức thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức bao gồm bốn hình thức. Đó là: thi hành pháp luật, tuân thủ phá luật, sử dụng phá luật và áp dụng phá luật bổ nhiệm cán bộ, công chức. Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức.

1.2.2.1. Thi hành pháp luật

Thi hành phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức là hình thức thực hiện phá luật bổ nhiệm cán bộ, công chức, trong đó các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ của mình trong công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức bằng hành vi tích cực

1.2.2.2. Tuân thủ pháp luật

Tuân thủ phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức là hình thức thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức, trong đó các cơ quan, tổ chức, cá nhân không tiến hành những hoạt động mà pháp luật bổ nhiệm cán bộ, công chức cấm.

1.2.2.3. Sử dụng pháp luật

Sử dụng phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức là hình thức thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức, trong đó các cơ quan, tổ chức, cá nhân được thực hiện những hành vi mà phá luật về bổ nhiệm cho phép.

1.2.2.4. Áp dụng pháp luật

Áp dụng phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức là hình thức thực hiện phá luật, trong đó, nhà nước , thông qua các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tổ chức cho cá cá nhân, tổ chức thực hiện các quy định của phá luật bổ nhiệm cán bộ, công chức hoặc tự mình căn cứ vào các quy định của phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức để tạo ra cá quyết định làm phát sinh, thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt những quan hệ phá luật liên quan đến bổ nhiệm cán bộ, công chức.

1.2.3. Vai trò của thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức

 • Thực hiện pháp luật về bổ đường lối, chính sách, pháp luật về đời sống xã hội. nhiệm cán bộ, công chức là phương thức để bổ nhiệm cán bộ, công chức đi vào thực tiễn Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức.
 • Thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức đảm bảo mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ cho hoạt động các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị
 • Thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức là cơ sở hoàn thiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức.
 • Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức là biện pháp phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

1.2.4 Nội dung của thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức

 • Thứ nhất, căn cứ bổ nhiệm: Khoản 1 điều 51 luật cán bộ công chức năm 2008;
 • Thứ hai, nguyên tắc bổ nhiệm: quy định tại Điều 3 Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;
 • Thứ ba, điều kiện bổ nhiệm cán bộ, công chức: Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương ở cá Sở, ban, ngành, UBND cá quận, huyện và thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội;
 • Thứ tư, thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức: quy định tại điều 7, Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương ở cá Sở, ban, ngành, UBND cá quận, huyện và thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội;
 • Thứ năm, nguồn bổ nhiệm cán bộ, công chức: việc bổ nhiệm cán bộ, công chức được thực hiện thông qua 02 nguồn (nguồn nhâ sự tại nơi công tác và nguồn từ nơi khác). Mỗi nguồn bổ nhiệm đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Việc lựa chọn nguồn bổ nhiệm là do người đứng đầu cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể để quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình;
 • Thứ sáu, quy trình tổ chức thực hiện bổ nhiệm cán bộ, công chức: quy định tại Điều 7, Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003;

1.3. Những yếu tố bảo đảm thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức. Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức.

1.3.1. Sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức

Hiệu quả của việc thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức phụ thuộc rất lớn vào chất lượng, sự hoàn thiện của hệ thống phá luật hiện hành mang tính chuyên biệt về bổ nhiệm cán bộ, công chức, được thể hiện qua bốn tiêu chuẩn cơ bản là: tính toàn diện, tính đồng bộ, tính phù hợp và trình độ kỹ thuật lập phá của hệ thống phá luật đó.

1.3.2. Phương thức và cơ chế thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức

Phương thức và cơ chế thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức biểu hiện thông qua những vấn đề cơ bản như việc ban hành các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành phá luật; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục phá luật trong xã hội; công tác tổ chức và chất lượng hoạt động của các cơ quan áp dụng phá luật; hoạt động, hành vi và năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham gia áp dụng phá luật; chất lượng của các văn bản áp dụng phá luật; các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho công tác này…

1.3.3. Trình độ, năng lực, ý thức pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và những cá nhân khác tham gia công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức

Việc thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức sẽ đạt được hiệu quả và mục đích như mong muốn nếu ý thức phá luật và văn hóa pháp lý của các cơ quan, tổ chức, các nhân được thể hiện đầy đủ, tự giác.

Tiểu kết Chương 1 Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức.

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI HUYỆN QUỐC OAI

2.1. Tình hình thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức tại huyện Quốc Oai

2.1.1. Thực hiện quy định pháp luật về căn cứ bổ nhiệm cán bộ, công chức

UBND huyện Quốc oai căn cứ vào các căn cứ sau đây để bổ nhiệm cán bộ, công chức:

Quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị: việc bổ nhiệm cán bộ, công chức phải căn cứ vào số lượng vị trí lãnh đạo, quản lý của từng cơ quan, đơn vị, không được bổ nhiệm vượt quá số lượng đã được quy định tại cá Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

Bảng 2.1: Số lượng cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý theo quy định

 • Cân đối nhân sự trong toàn huyện: Bên cạnh việc xác định đúng, đủ số lượng vị trí cá chức vụ cán bộ, công chức lãnh đạo còn trống, có thể bổ nhiệm, còn cần căn cứ vào sự cân đối nhân sự trong toàn huyện, công tác tinh giản biên chế, điều động, luân chuyển, nghỉ hưu đều ảnh hưởng đến công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức nói chung và thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức nói riêng.

Bảng 2.2: Số lượng cán bộ, công chức nghỉ hưu giai đoạn 2012-2017

Bảng 2.3 Số lượng cán bộ, công chức luân chuyển xuống xã giai đoạn 2012-2017

 • Đề án vị trí việc làm: Mục đích của đề án nhằm làm rõ từng công việc, nhóm công việc, thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cá yếu tố ảnh hưởng đến vị trí việc làm. Từ đó, xác định danh mục cá vị trí việc làm cần thiết trong đơn vị, số lượng người làm việc và biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần thiết; xây dựng bảng mô tả công việc cũng như khung năng lực của từng vị trí việc làm và xác định chức danh nghề nghiệp tương ứng làm căn cứ cho tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động một cách khoa học, thống nhất và hiệu quả. Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức.
 • Biên chế giao theo từng năm: tùy thuộc vào số biên chế của từng phòng ban mà số lượng cán bộ, công chức được bổ nhiệm. Dù không có quy định cụ thể nào về việc tổng số lượng cán bộ công chức lãnh đạo quản lý trong một đơn vị không được nhiều hơn số chuyên viên, tuy nhiêm việc số lượng lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến công tác bổ nhiệm.

Bảng 2.4: Số lượng cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý các phòng ban

2.1.2 Thực hiện quy định của pháp luật về nguyên tắc bổ nhiệm cán bộ, công chức

Huyện Quốc Oai thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về nguyên tắc bổ nhiệm cán bộ, công chức, cụ thể:

Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai trực tiếp lãnh đạo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý của Trung ương, Thành phố và đúng quy trình, quy định. Công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức do Thường trực Huyện ủy hội ý, thống nhất trước khi tổ chức họp Ban Thường vụ Huyện ủy để lấy ý kiến và tiến hành bỏ phiếu kín quyết định.

Công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định cuối cùng do tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy biểu quyết bằng phiếu kín. Các đối tượng được bổ nhiệm đều có đủ điều kiện theo quy định, qua 02 bước kiểm soát hồ sơ của Phòng Nội vụ huyện và Ban Tổ chức Huyện ủy trước khi trình Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.

 • Các vị trí được bổ nhiệm đều xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và điều kiện, tiêu chuẩn của công chức theo quy định của pháp luật.
 • Đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ công chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của huyện.

2.1.3. Thực hiện quy định pháp luật về điều kiện bổ nhiệm

Trong các điều kiện, tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức cần có để thực hiện bổ nhiệm có thể được chia ra thành 02 nhóm điều kiện: nhóm điều kiện định lượng và nhóm điều kiện không thể định lượng, cụ thể:

 • Nhóm điều kiện định lượng bao gồm:
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức.
 • Không trong thời gian bị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang thụ lý kiểm tra, thanh tra hoặc đề nghị xem xét, truy cứu trách nhiệm.
 • Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, trong đó có kê khai tài sản, nhà, đất theo quy định.
 • Có trình độ Tốt nghiệp Đại học trở lên (phù hợp với ngành, lĩnh vực được phân công.
 • Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.
 • Tuổi đời bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi đối với chức danh Phó

Trưởng phòng và tương đương; không quá 50 tuổi đối với chức danh Trưởng phòng và tương đương (đối với cả nam và nữ.

Nhóm điều kiện không thể định lượng bao gồm:

 • Phẩm chất chính trị
 • Đạo đức, lối sống
 • Phong cách làm việc

2.1.4. Thực hiện quy định pháp luật về thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức

Đối với nguồn nhân sự tại đơn vị: Ban Thường vụ huyện ủy họp ban chấp hành, xem xét, quyết định bỏ phiếu kín đối với nhân sự được Chủ tịch UBND huyện dự kiến bổ nhiệm. Nhân sự được bổ nhiệm phải được đa số cá thành viên trong Ban Thường vụ huyện ủy nhất trí bằng phiếu kín;

Sau khi họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện ủy ban hành Thông báo Chủ trương của Ban Thường vụ huyện ủy về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức.

Sau khi có nghị quyết hoặc thông báo của Ban Thường vụ huyện ủy về công tác cán bộ; Phòng Nội vụ dự thảo quyết định bổ nhiệm trình Chủ tịch UBND huyện quyết định và tổ chức triển khai quyết định.

Đối với nguồn nhân sự ngoài đơn vị: Sau khi có Nghị quyết hoặc Thông báo của Ban Thường vụ huyện ủy, Phòng Nội vụ dự thảo quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định và tổ chức tiến hành triển khai quyết định.

Như vậy, người ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ, công chức là Chủ tịch UBND huyện, nhưng việc Quyết định nhân sự có được tiếp nhận và bổ nhiệm hay không được bổ nhiệm do tập thể Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, quyết định. Cơ chế bổ nhiệm cán bộ, công chức như vậy đảm bảo khách quan, công bằng và minh bạch, tránh tình trạng chủ quan, duy ý chí của riêng Chủ tịch UBND huyện. Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức.

2.1.5 Thực hiện pháp luật về nguồn bổ nhiệm cán bộ, công chức Huyện Quốc Oai thực hiện đúng các quy định của pháp luật về nguồn bổ nhiệm cán bộ, công chức từ 02 nguồn: nguồn nhân sự tại đơn vị và nguồn nhân sự từ nơi khác.

Bảng 2.6. Danh sách nguồn nhân sự bổ nhiệm

2.1.6. Thực hiện quy định pháp luật về quy trình bổ nhiệm cán bộ, công chức

 • Đối với nguồn nhân sự tại nơi công tác:
 • Xây dựng đề án nhân sự về nguồn, số lượng, vị trí bổ nhiệm
 • Chủ tịch UBND cấp huyện lập Tờ trình nhâ sự để trình Thường trực huyện ủy phê duyệt về chủ trương, số lượng và nguồn cán bộ dự kiến bổ nhiệm:
 • Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự
 • Chủ tịch UBND huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy kết quả giới thiệu cán bộ, công chức bổ nhiệm.
 • Ban hành Quyết định bổ nhiệm
 • Đối với nguồn nhân sự tại nơi khác:
 • Xây dựng đề án nhân sự dự kiến tiếp nhận và bổ nhiệm
 • Chủ tịch UBND cấp huyện lập Tờ trình nhân sự để trình Thường trực huyện ủy phê duyệt về chủ trương, số lượng và nguồn cán bộ dự kiến tiếp nhận và bổ nhiệm.
 • Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự
 • Chủ tịch UBND huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy kết quả giới thiệu cán bộ, công chức tiếp nhận và bổ nhiệm.
 • Ban hành Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm

2.2. Đánh giá kết quả thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức tại huyện Quốc Oai Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức.

2.2.1. Ưu điểm và nguyên nhân

Ưu điểm

Không có vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức.

100% công chức, viên chức sau khi được bổ nhiệm được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện bổ nhiệm cán bộ, công chức được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, đúng thẩm quyền và điều kiện đối với công chức, viên chức được bổ nhiệm.

100% đội ngũ công chức, viên chức nắm bắt được các quy định của phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức và sử dụng để ứng tuyển cũng như học tập, trao dồi kinh nghiệm, kiến thức để đủ điều kiện tham gia ứng tuyển bổ nhiệm cá vị trí lãnh đạo quản lý.

Phòng Nội vụ (cơ quan thường trực của UBND huyện trong công tác tham mưu về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại) thường xuyên phối hợp với Sở Nội vụ và UBND Thành phố trong việc cập nhật các văn bản quy phạm, các văn bản hướng dẫn mới của cơ quan cấp trên về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để biết và sử dụng.

Phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức huyện ủy (cơ quan thường trực của Huyện ủy trong bổ nhiệm cán bộ, công chức) trong việc sử dụng phá luật bổ nhiệm cán bộ, công chức, đảm bảo đúng quy định của phá luật.

Nguyên nhân

Có được những kết quả trên, là do những nguyên nhân dưới đây:

 • Sự quan tâm, chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ Thành Phố Hà Nội trong công tác thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức.
 • Sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức.

Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cơ quan, đơn vị (đặc biệt là Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện) trong công tác cập nhật, rà soát, bổ sung, tuyên truyền phá luật bổ nhiệm cán bộ, công chức.

Sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và cá Tổ chức chính trị xã hội đối với hoạt động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức.

Ý thức thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị đã dần được nâng cao.

Các cán bộ quản lý, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã từng bước nhận thức được tầm quan trọng của bổ nhiệm đối với sự tồn tại, hiệu quả hoạt động của đơn vị mình để rồi quan tâm, chú trọng hơn đến công tác bổ nhiệm, gia tăng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung và đội ngũ những người làm công tác tổ chức nói riêng tại huyện Quốc Oai được nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng qua từng năm, đóng góp nhiều vào thành công của việc bổ nhiệm cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị.

2.2.2. Hạn chế và nguyên nhân

Hạn chế

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển công chức lãnh đạo hiện nay chưa có quy định về quy hoạch, luân chuyển công chức lãnh đạo và cá chế độ, chính sách đối với công chức được điều động, luân chuyển. Điều này cũng chưa thực sự phù hợp vì việc bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo cần phối hợp tốt với kế hoạch luân chuyển, điều động công chức.

Các tiêu chí bổ nhiệm còn chung chung, chưa thực sự gắn chặt với từng vị trí công việc mà chủ yếu theo chức danh. Trên thực tế, cùng chức danh là trưởng phòng nhưng trưởng phòng Nội vụ phải có tiêu chuẩn khác với trưởng phòng Tư phá…. Do đó, một số công chức sau khi được bổ nhiệm khó thể hiện hết sở trường của mình hoặc gặp trở ngại trong quá trình quản lý.

Các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm vẫn chủ yếu dựa vào trình độ được đào tạo và thâm niên công tác chứ chưa thực sự chú ý đến năng lực công tác, đặc biệt là năng lực lãnh đạo do Việt Nam vẫn áp dụng mô hình công vụ thiên về chức nghiệp. Vì vậy, tại nhiều cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ trẻ, có năng lực chưa thực sự được quan tâm đúng mức trong bổ nhiệm.

Quy định bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo theo quy định hiện hành mất nhiều thời gian, phải xin ý kiến của nhiều cấp, nhiều nơi. Đặc biệt đối với cá trường hợp phải xin ý kiến thường vụ huyện ủy, của đảng ủy địa phương nơi cư trú. Với những trường hợp công chức sống ở một nơi nhưng hộ khẩu thường trú lại ở nơi khác gặp nhiều khó khăn khi lấy xác nhận. Việc quy định lấy ý kiến của cấp ủy đảng tại địa bàn khi bổ nhiệm đối với công chức lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó làm cho công tác bổ nhiệm nhiều thời gian và công sức. Điều này càng thêm khó khăn khi thực hiện luân chuyển công chức lãnh đạo từ địa phương này sang địa phương khác hoặc từ cơ quan, đơn vị của huyện về cá xã, thị trấn.

Trong quy trình bổ nhiệm, việc lấy phiếu tín nhiệm đã thể hiện tính tích cực, dân chủ, phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể nhằm hạn chế những biểu hiện độc đoán, chuyên quyền của lãnh đạo. Tuy nhiên, nhiều khi kết quả của việc thăm dò tín nhiệm chưa phản ánh đúng sự tín nhiệm về năng lực và phẩm chất đạo đức của người được lấy phiếu do chịu sự chi phối bởi cá mối quan hệ cá nhân. Ngoài ra, quy định này cũng có thể hạn chế tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người điều hành.

Trong quy định về lấy phiếu tín nhiệm của tập thể cán bộ chủ chốt không xác định rõ thành phần cán bộ chủ chốt. Do đó, mỗi cơ quan có thể xác định phạm vi cán bộ chủ chốt khác nhau. Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức.

Nguyên nhân

Nguyên nhân đầu tiên và đặc biệt quan trọng dẫn tới những hạn chế là hệ thống các văn bản quy phạm phá luật của Nhà nước về bổ nhiệm cán bộ, công chức bộc lộ nhiều bất cập trong áp dụng vào thực tiễn, tạo nhiều kẽ hở cho tiêu cực nảy sinh. Cùng với đó là hệ thống văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện của huyện Quốc Oai chưa được thay thế, bổ sung trong giai đoạn mới để phù hợp với sự thay đổi liên tục của tình hình gây ra sự chồng chéo giữa cá quy định của Trung ương và địa phương, gây ra sự lúng túng, khó khăn khi thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó là trình độ và ý thức phá luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức còn nhiều hạn chế dù đã có sự tiến bộ qua từng năm. Công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi phá luật về cán bộ, công chức, về bổ nhiệm cán bộ, công chức ít được quan tâm. Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác nhân sự chưa được Sở Nội vụ và cá cơ quan quản lý tiến hành thường xuyên. Công tác chỉ đạo của UBND huyện, công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra của Sở Nội vụ và thực hiện của các cơ quan đơn vị còn chậm chạp, chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình thực tiễn.

Chất lượng của việc bổ nhiệm cán bộ, công chức ở Quốc Oai còn chưa đảm bảo hoàn toàn cá nguyên tắc và quy trình bổ nhiệm do tổ chức phân tán nhưng lại thiếu công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bổ nhiệm cán bộ,công chức còn khá lỏng lẻo, tạo cơ hội cho việc phát sinh những quyết định, hành vi tiêu cực trong công tác bổ nhiệm.

Hoạt động tổng kết đánh giá việc thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức chưa được tiến hành thường xuyên do đó chưa có những phát hiện để điều chỉnh kịp thời cả về mặt chính sách cũng như trong việc tổ chức thực hiện trên thực tế.

CHƯƠNG 3 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỪ THỰC TIỄN HUYỆN QUỐC OAI

3.1. Quan điểm bảo đảm thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức. Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức.

3.1.1. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, bổ nhiệm cán bộ, công chức gắn với việc kiên quyết xử lý những vi phạm trong công tác bổ nhiệm.

Quan điểm này nhằm giúp cho quá trình thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức có được sự định hướng đúng đắn, hạn chế những cản trở để hoàn thành mục tiêu, góp phần vào thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

3.1.2. Đảm bảo tăng cường trách nhiệm của Nhà nước trong việc thực hiện chính sách, phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức.

Đây là quan điểm then chốt của toàn bộ quá trình thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức. Bởi lẽ, trách nhiệm của Nhà nước, các cơ quan, tổ chức nhà nước tại trung ương và địa phương là phải tổ chức thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức bằng cá biện phá cụ thể để đưa pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức vào đời sống xã hội. Những người trực tiếp thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức cũng chính là những cán bộ, công chức Nhà nước.

3.2. Giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay.

3.2.1. Giải pháp chung bảo đảm thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức.

3.2.1.1. Hoàn thiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức.

Thứ nhất, về căn cứ bổ nhiệm cán bộ, công chức: Cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và đi vào thực thi, áp dụng các văn bản quy định về vị trí việc làm của cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị. Hệ thống chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phải được xây dựng một cách khoa học dựa trên yêu cầu về chuyên môn, năng lực của cán bộ, công chức chứ không phải sự thay đổi tên gọi của mã ngạch hiện nay. Khi xây dựng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cần phải lấy ý kiến của những cơ sở đào tạo về chuyên môn và đơn vị quản lý cán bộ, công chức để những quy định này phù hợp với thực tế. Người đứng đầu cần nắm bắt rõ nội dung quy định chức danh, vị trí của từng vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện quyền và trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát một cách hiệu quả, hợp lý.

Thứ hai, về thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức: Những quy định về nguồn bổ nhiệm cán bộ, công chức cần công bằng, khách quan và đa dạng hơn cho phù hợp với thực tiễn nhiều cơ quan, đơn vị có số lượng người làm việc không nhiều, không đủ nhân lực để lựa chọn bổ nhiệm. Đây là cơ sở bảo đảm cho những người được bổ nhiệm bởi một tập thể hoạt động độc lập, khách quan mà mỗi cá nhân trong tập thể đó đều am hiểu, nắm bắt rõ điều kiện mà cá ứng viên cần có để đáp ứng cá yêu cầu của vị trí việc làm cụ thể tại các cơ quan, đơn vị. Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức.

Thứ  ba,  về  trách  nhiệm  của  người  bổ  nhiệm  cán  bộ,  công  chức: Pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức phải có quy định thật cụ thể về trách nhiệm, nghĩa vụ của người có thẩm quyền bổ nhiệm đối với quá trình bổ nhiệm.

Thứ tư, về điều kiện, hồ sơ bổ nhiệm và những trường hợp không được bổ nhiệm. Luật Viên chức cần đặt ra quy định nghiêm cấm triệt để việc mua bằng, chạy bằng, chứng chỉ, nhất là chứng chỉ liên quan đến ngoại ngữ và tin học để đảm bảo việc lựa chọn cán bộ, công chức minh bạch, công bằng của bổ nhiệm cán bộ, công chức

Thứ năm, về ưu tiên trong bổ nhiệm:

Pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức cần bổ sung đối tượng có đề tài khoa học cấp Thành phố, cấp huyện đã được ứng dụng và đem lại hiệu quả, lợi ích to lớn đối với phát triển, kinh tế, xã hội của đất nước và địa phương vào đối tượng được ưu tiên trong bổ nhiệm để bảo đảm thúc đẩy sự sáng tạo và cạnh tranh của đội ngũ cán bộ, công chức.

Thứ sáu, về nguồn bổ nhiệm cán bộ, công chức.

Trong thực tiễn, việc lựa chọn nguồn bên trong hay nguồn bên ngoài để bổ nhiệm cán bộ, công chức đều có những ưu và nhược điểm riêng. Đối với nguồn từ địa phương, sẽ đảm bảo sự đoàn kết ,thống nhất và nắm rõ tình hình nơi công tác cũng như phối hợp trong giải quyết thực hiện nhiệm vụ; trong khi đó nguồn ngoài địa phương lại đảm bảo hơn tính khách quan, công bằng và không nể nang trong giải quyết công việc. Do đó, việc lựa chọn nguồn để bổ nhiệm cán bộ, công chức cần căn cứ vào tình hình thực tế và chủ trương, định hướng của Chủ tịch UBND huyện cũng như lấy ý kiến của Ban thường vụ huyện ủy trước khi quyết định

3.3.1.2. Tổ chức thực hiện bổ nhiệm cán bộ, công chức.

Một là, cần phải nâng cao nhận thức của người có thẩm quyền bổ nhiệm về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác bổ nhiệm trong việc hoạch định, phát triển nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao của đơn vị là nguồn lực chính quyết định quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức.

Hai là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của phá luật về bổ nhiệm, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.

Ba là, tuyên truyền và thực hiện việc phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý nhân sự nói chung và công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức nói riêng nhằm chủ động ngăn ngừa tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức quản lý và công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, sớm phát hiện tiêu cực, sai phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, đơn vị gương mẫu, nghiêm túc trong công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức. Các cơ quan chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, báo chí để nêu lên những tấm gương người tốt, việc tốt cũng như phản ánh những biểu hiện tiêu cực trong công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức để các cơ quan có thẩm quyền kịp thời động viên và xử lý những cá nhân, đơn vị liên quan. Mặt khác, các cơ quan truyền thông, báo chí còn là một trong những kênh chính thức góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin của người dân đối với công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị trong bộ máy nhà nước.

Bốn là, cần đặc biệt quan tâm, chú trọng tới việc nâng cao năng lực bổ nhiệm (kiến thức, kỹ năng, thái độ) cho người làm công tác bổ nhiệm.

Năm là, xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức trước khi bổ nhiệm cho từng lĩnh vực và vị trí việc làm cần bổ nhiệm cán bộ, công chức để bảo đảm tính khách quan, công bằng, chất lượng trong công tác bổ nhiệm, đảm bảo bổ nhiệm đúng người, đúng chuyên môn.

Sáu là, ban hành các quy định về chính sách đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; chú trọng xây dựng và hoàn thiện các quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt chú trọng tự đào tạo theo nhu cầu của vị trí việc làm.

3.2.2. Giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức tại huyện Quốc Oai.

Thứ nhất là cần tăng cường vai trò lãnh đạo của cá cấp ủy đảng trong việc cụ thể cá chủ trương và định hướng cũng như thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức tại huyện Quốc Oai.

Thứ hai là UBND huyện Quốc Oai cần nhanh chóng ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện bổ nhiệm cán bộ, công chức phù hợp với cá quy định phá luật và đặc thù huyện Quốc Oai để tạo ra quy trình bổ nhiệm thực sự thống nhất và đồng bộ, gỡ được các vướng mắc trong thực hiện bổ nhiệm trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Thứ ba là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức và trình độ, kỹ năng đối với tất cả cá chủ thể thực hiện.

Thứ tư là trong thực tiễn huyện Quốc Oai, việc lựa chọn ứng viên để bổ nhiệm chưa được công bằng, đảm bảo đa dạng lựa chọn, do đó vai trò về thanh tra, kiểm tra của các cơ quan như Sở Nội vụ và các cơ quan có thẩm quyền đối với công tác bổ nhiệm ngày càng trở nê cần thiết và quan trọng. Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức.

Thứ năm là huyện Quốc Oai hiện tại thực sự chưa có sự nổi bật hay thành công đặc biệt nào trong công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức, chưa thực sự có những chính sách đãi ngộ hay thu hút nhân tài về làm việc tại địa phương. Vì thế, huyện cần đặc biệt quan tâm đến việc học tập kinh nghiệm thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức của những địa phương khác: như vấn đề cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, chế độ đãi ngộ, trọng dụng nhân tài ở cá Quận Tây hồ, Hoàn kiếm, Long Biên, Nam Từ liêm..;

Thứ sáu là công tác đánh giá cán bộ, công chức hàng năm là khâu yếu nhất trong công tác cán bộ trên địa bàn huyện Quốc Oai nói chung và cá quận, huyện, thị xã khác nói chung. Để việc thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức đúng quy định, yêu cầu phải siết chặt công tác đánh giá cán bộ, công chức.

KẾT LUẬN

Đội ngũ cán bộ, công chức là lực lượng giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp phát triển giáo dục, y tế, văn hóa xã hội của đất nước. Pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức ra đời với mục tiêu tạo hành lang phá lý nhằm tuyển chọn được một đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và cộng đồng, phát huy được tính năng động, sáng tạo và tài năng của cán bộ, công chức, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và cộng đồng, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển xã hội. Với ý nghĩa và vai trò to lớn đó, pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức luôn luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm và tổ chức thực hiện trong thực tiễn. Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức đáp ứng những đòi hỏi của tình hình mới, cá cấp, các ngành, các cơ quan tổ chức và toàn bộ hệ thống chính trị phải vào cuộc, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, phá luật của Nhà nước về vấn đề này, đổi mới nhận thức và phương pháp quản lý, tổ chức thực hiện, ưu tiên đầu tư các nguồn lực và thực hiện đồng thời, đồng bộ cá giải phá chung và riêng mà luận văn đã đề xuất. Với tư duy và nỗ lực như vậy, chắc chắn nội dung thực hiện phá luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức ở Việt Nam sẽ được bảo đảm tốt hơn trong thời gian tới.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Pháp luật tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ công chức […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993