Luận văn: Thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan bộ nội vụ

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan bộ nội vụ hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan bộ nội vụ dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Thực hiện pháp luật là hoạt động có mục đích làm cho quy định của pháp luật trở thành những hành vi thực tế, hợp pháp của các chủ thể pháp luật. Việc thực hiện pháp luật có ý nghĩa to lớn trong đời sống, bằng việc thực hiện pháp luật, các quy định của pháp luật từ trong các nguồn luật khác nhau đã đi vào đời sống, trở thành hành thực tế của các chủ thể. Nhờ đó, pháp luật phát huy vai trò của nó trên thực tế, làm cho đời sống xã hội ổn định, trật tự và có điều kiện phát triển mạnh mẽ, các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức được bảo đảm, bảo vệ, đời sống xã hội được an toàn. Thông qua việc thực hiện pháp luật, những hạn chế khiếm khuyết (nếu có) của pháp luật sẽ được bộc lộ, nhờ đó, pháp luật có thể được hoàn thiện một cách kịp thời.

Trong hoạt động của ngành lưu trữ nước ta cho đến nay đã có rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác lưu trữ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành như Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia (1982, 2001), Nghị định của Chính phủ (năm 1962, 1963, 1995, 2004), các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của các Bộ… Hiện nay, văn bản có giá trị pháp lý cao nhất đang có hiệu lực thi hành, đó là Luật Lưu trữ được Quốc hội thông qua ngày 01/11/2011. Luật Lưu trữ đã khẳng định vị trí, vai trò của công tác lưu trữ trong sự chỉ đạo, điều hành và hoạt động của hệ thống các cơ quan Đảng, Nhà nước; phục vụ nhu cầu trong đời sống xã hội cũng như trong nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lịch sử…

Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn thư, lưu trữ. Trải qua các thời kỳ lịch sử với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức có nhiều thay đổi, nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng và nhà nước giao bổ sung, đồng nghĩa với việc khối lượng tài liệu lưu trữ ngày càng tăng, giá trị tài liệu lưu trữ được nâng lên rõ rệt. Khối tài liệu này đã, đang và sẽ góp phần quan trọng trong việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhà nước nói chung và nhiệm vụ chuyên môn nói riêng của Bộ Nội vụ. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về lưu trữ luôn được lãnh đạo Bộ Nội vụ quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc triển khai thực hiện. Bên cạnh những ưu điểm đạt được, tại Bộ Nội vụ còn bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc trong việc thực hiện pháp luật về lưu trữ, đó là, việc hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, văn bản nghiệp vụ còn chưa kịp thời; công tác thanh tra, kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên, việc bố trí công chức, viên chức làm công tác lưu trữ còn chưa thực sự được quan tâm; ý thức tuân thủ pháp luật trong công tác lưu trữ của một số thủ trưởng đơn vị và công chức trong Bộ còn nhiều hạn chế… Chính vì vậy, “Thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan Bộ Nội vụ” đã được tác giả lựa chọn làm đề tài luận văn cao học, chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Trong những năm qua, việc nghiên cứu hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác lưu trữ đã được rất nhiều nhà khoa học, nhà quản lý ngành lưu trữ quan tâm. Ngoài những đề tài nghiên cứu

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn

 • Mục đích: Luận văn nghiên cứu thực hiện pháp luật về lưu trữ tại cơ quan Bộ Nội vụ, từ đó tìm ra các quan điểm, giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan Bộ Nội vụ.
 • Nhiệm vụ: Phân tích cơ sở lý luận về thực hiện pháp luật về lưu trữ; nêu rõ thực trạng của hệ thống pháp luật về lưu trữ hiện nay nước ta nói chung và thực trạng thực hiện pháp luật về lưu trữ tại cơ quan Bộ Nội vụ nói riêng và đề xuất giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan Bộ Nội vụ.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn

 • Đối tượng nghiên cứu: Thực hiện pháp luật về lưu trữ
 • Phạm vi nghiên cứu: cơ quan Bộ Nội vụ.
 • Giới hạn thời gian nghiên cứu: từ khi Luật Lưu trữ có hiệu lực thi hành (năm 2012 đến nay).

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn

 • Phương pháp luận: Để hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, học viên đã sử dụng phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin, vận dụng sáng tạo các quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử để giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác lưu trữ. Luận văn: Thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan bộ nội vụ.
 • Phương pháp nghiên cứu:Phương pháp phân tích, tổng hợp; Phương pháp lịch sử; Phương pháp so sánh, thống kê; Phương thu thập thông tin; Phương pháp bình luận, phương pháp quy nạp, phương pháp tổng hợp…

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

 • Ý nghĩa lý luận: Luận văn là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách tương đối toàn diện về việc thực hiện pháp luật về lưu trữ tại cơ quan Bộ Nội vụ. Luận văn góp phần làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn thực hiện pháp luật về lưu trữ tại cơ quan Bộ Nội vụ hiện nay.
 • Ý nghĩa thực tiễn: Luận văn góp phần đánh giá được thực trạng thực hiện pháp luật về lưu trữ ở nước ta nói chung và trong cơ quan Bộ Nội vụ nói riêng, từ đó đề xuất các quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan Bộ Nội vụ.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về thực hiện pháp luật về lưu trữ
 • Chương 2: Thực trạng thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan Bộ Nội vụ
 • Chương 3: Quan điểm, giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan Bộ Nội vụ.

Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ LƯU TRỮ

1.1. Khái quát pháp luật về lưu trữ tại Việt Nam

Cùng với sự phát triển bộ máy nhà nước qua các thời kỳ, trên thực tế, công tác văn thư, lưu trữ nói chung và công tác lưu trữ nói riêng trong bộ máy các cấp cũng ngày càng được củng cố, nhất là trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước về công tác lưu trữ ngày càng hoàn thiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính nhà nước, nhất là nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ, giúp quản lý hồ sơ một cách khoa học, chính xác, nhanh chóng, đảm bảo tốt việc bảo quản văn bản và lưu trữ tài liệu.

1.2. Khái niệm, đặc điểm và hình thức thực hiện pháp luật về lưu trữ

1.2.1. Khái niệm pháp luật về lưu trữ

Pháp luật về lưu trữ là một bộ phận cấu thành của hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đó là tập hợp các luật lệ, các quy chế, quy định liên quan đến bảo quản, sử dụng, bảo hộ và tổ chức lưu trữ trong một quốc gia. Pháp luật về lưu trữ là hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức lưu trữ và thực hiện các hoạt động lưu trữ. Các quy tắc xử sự này được đảm bảo thực hiện bởi sức mạnh cưỡng chế của nhà nước. Luận văn: Thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan bộ nội vụ.

1.2.2. Khái niệm, đặc điểm thực hiện pháp luật về lưu trữ

1.2.2.1. Khái niệm thực hiện pháp luật về lưu trữ

Thực hiện pháp luật về lưu trữ là một quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật về lưu trữ trở thành những hành vi thực tế, hợp pháp của các chủ thể pháp luật.

1.2.2.2. Đặc điểm thực hiện pháp luật về lưu trữ

 • Thứ nhất, thực hiện pháp luật về lưu trữ bao giờ cũng thông qua những hành vi cụ thể của con người.
 • Thứ hai, thực hiện pháp luật về lưu trữ là hành vi hợp pháp của các chủ thể pháp luật (các tổ chức, cá nhân) trong lĩnh vực lưu trữ.
 • Thứ ba, thực hiện pháp luật về lưu trữ là một quá trình có mục đích, nó bao gồm nhiều hoạt động kế tiếp nhau.
 • Thứ tư, quá trình thực hiện pháp luật về lưu trữ được bảo đảm bằng cả hệ thống chính trị.
 • Thứ năm, thực hiện pháp luật về lưu trữ vừa mang tính thực hiện quyền lực nhà nước, vừa mang tính xã hội rộng rãi.

1.2.3. Hình thức thực hiện pháp luật về lưu trữ

 • 1.2.3.1. Tuân thủ pháp luật về lưu trữ
 • 1.2.3.2. Thi hành (chấp hành) pháp luật về lưu trữ
 • 1.2.3.3. Sử dụng pháp luật về lưu trữ
 • 1.2.3.4. Áp dụng pháp luật về lưu trữ

1.3. Nội dung thực hiện pháp luật về lưu trữ Luận văn: Thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan bộ nội vụ.

1.3.1. Thực hiện pháp luật về quản lý lưu trữ

1.3.2. Thực hiện pháp luật về nghiệp vụ về lưu trữ

1.4. Chủ thể thực hiện pháp luật về lưu trữ

Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân (gọi tắt là các cơ quan, tổ chức);

 • Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức;
 • Người làm công tác lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức;
 • Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan tổ chức.
 • Các cá nhân có tài liệu lưu trữ hoặc hoạt động trong lĩnh vực lưu trữ.

1.5. Vai trò của thực hiện pháp luật về lưu trữ

Thứ nhất, thực hiện pháp luật về lưu trữ làm cho ý thức pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được nâng cao.

Thứ hai, thực hiện pháp luật về lưu trữ là đảm bảo các yêu cầu của pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba, thực hiện pháp luật về lưu trữ bảo đảm tính hợp hiến, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.

1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật lưu trữ

1.6.1. Yếu tố bên trong:

1.6.2. Yếu tố bên ngoài:

 • Về chính trị
 • Về lĩnh vực kinh tế
 • Về văn hóa – xã hội
 • Về khoa học, công nghệ

Chương 2 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LƯU TRỮ TRONG CƠ QUAN BỘ NỘI VỤ

2.1. Khái quát đặc điểm tình hình của Bộ Nội vụ

Lịch sử hình thành và phát triển Bộ Nội vụ trải qua 7 giai đoạn lịch sử, gắn liền với quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Luận văn: Thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan bộ nội vụ.

2.1.1. Vị trí, chức năng của Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

2.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ

Trên cơ sở Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ, Bộ Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và 28 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể.

 • Nhận thức của Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức
 • Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức
 • Nhận thức của người làm công tác lưu trữ

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ hiện có 23 cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc, trong đó có 18 đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; 05 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

2.1.4. Mô hình tổ chức và nhân sự làm công tác lưu trữ tại cơ quan Bộ Nội vụ

2.1.4.1. Giai đoạn từ năm 2013 đến tháng 3 năm 2018:Phòng Hành chính – Văn thư – Lưu trữ thuộc Văn phòng Bộ.

2.1.4.2. Giai đoạn từ tháng 3 năm 2018 đến nay:Phòng Văn thư – Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ.

2.2. Thực trạng thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan Bộ Nội vụ Luận văn: Thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan bộ nội vụ.

2.2.1. Thực trạng thực hiện pháp luật về quản lý lưu trữ trong cơ quan Bộ Nội vụ

 • 2.2.2.1. Phổ biến, tuyên truyền Luật Lưu trữ và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ
 • 2.2.2.2. Hệ thống quy định của pháp luật về công tác lưu trữ áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • 2.2.2.3. Công tác triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lưu trữ tại cơ quan Bộ Nội vụ
 • 2.2.3. Thực hiện pháp luật về nghiệp vụ lưu trữ trong cơ quan Bộ Nội vụ
 • 2.2.3.1. Về công tác lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ về kho lưu trữ cơ quan
 • 2.2.3.2. Về chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu
 • 2.2.3.3. Về thu thập tài liệu lưu trữ về kho lưu trữ lịch sử
 • 2.2.3.4. Về bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ; tiêu huỷ tài liệu hết giá trị
 • 2.2.3.5. Về sử dụng tài liệu lưu trữ
 • 2.2.3.6. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ

2.3. Đánh giá chung về thực hiện pháp luật lưu trữ trong cơ quan Bộ Nội vụ

2.3.1. Ưu điểm

Luật Lưu trữ năm 2011 là văn bản pháp lý cao nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác lưu trữ. Qua 7 năm thực hiện Luật Lưu trữ tại cơ quan Bộ Nội vụ, nhận thấy công tác lưu trữ nói chung có chuyển biến tích cực, thể hiện ở các mặt cụ thể sau:

Công tác tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Lưu trữ và các văn bản mới về lưu trữ luôn được quan tâm và quán triệt đầy đủ, kịp thời tới các công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Từ đó, nhận thức của lãnh đạo các đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ được nâng lên rõ rệt;

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ dần được hoàn thiện, tạo thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các nghiệp vụ về công tác lưu trữ;

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế Luận văn: Thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan bộ nội vụ.

Một là, ý thức tuân thủ pháp luật trong công tác lưu trữ của một số thủ trưởng đơn vị và công chức còn chưa nghiêm. Nguyên nhân là do chưa nhận thức đầy đủ, đúng đắn về ý nghĩa và vai trò của Luận văn Thạc sỹ Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác lưu trữ của tác giả Triệu Văn Cường, năm 2004. Đề tài nghiên cứu các nguyên tắc, yêu cầu và sự cần thiết của việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác lưu trữ; đánh giá ưu điểm, hạn chế bất cập của hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác lưu trữ ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm thúc đẩy việc hoàn thiện hệ thống văn bản qui phạm pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ từ Trung ương đến địa phương, giúp công tác lưu trữ phát triển góp phần vào sự nghiệp xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa ra mô hình hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác lưu trữ [37].

Luận văn thạc sỹ Chuẩn hóa năng lực tổ chức, quản lý công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ của lãnh đạo văn phòng các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòngcủa tác giả Nguyễn Quang Đạt, nghiệm thu năm 2017. Luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm chuẩn hóa năng lực lãnh đạo của lãnh đạo văn phòng các cơ quan, đơn vị như: Năng lực quản lý; chỉ đạo, điều hành tổ chức công việc; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trách nhiệm tổ chức bố trí sắp xếp nhân sự phù hợp với công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ; kiểm tra, đánh giá công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ của văn phòng các cơ quan, đơn vị [39].

Luận án Tiến sỹ “Nghiên cứu hiệu quả công bố tài liệu lưu trữ tại Việt Nam” của tác giả Trần Việt Hà, năm 2018. Luận án đã nghiên cứu các kết quả: Tổng quan được tình hình nghiên cứu của Việt Nam và nước ngoài về công bố tài liệu lưu trữ; Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận về công bố tài liệu lưu trữ và Phân tích tổng quát, toàn diện thực trạng công bố tài liệu lưu trữ tại Việt Nam, đánh giá những ưu điểm, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này tại Việt Nam [40].

Ngoài ra, còn rất nhiều bài viết, đề tài khoa học liên quan đến ngành Lưu trữ học. Với nhiều cách tiếp cận khác nhau, các tác giả đã đề cập đến các nội dung về hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước về công tác lưu trữ …Tuy nhiên, vấn đề về thực hiện pháp luật về lưu trữ nói chung chưa được nhiều tác giả nhắc tới, các đề tài chưa đưa ra nhiều giải pháp đề cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi để xảy ra vi phạm trong công tác lưu trữ; việc đề xuất các chế tài để xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi thực hiện chưa nghiêm túc các quy định của Luật Lưu trữ cũng được đề cập chưa nhiều; nội dung về lưu trữ điện tử cũng là vấn đề mới trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bước đầu mới được các tác giả quan tâm. Luận văn: Thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan bộ nội vụ.

Do đó, đề tài mà học viên nghiên cứu trong luận văn này có ý nghĩa thực tiễn trong công tác lưu trữ, tìm ra các giải pháp thực hiện pháp luật về lưu trữ hiệu quả trong cơ quan nhà nước nói chung, nhất là trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân được đề cao, là mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đặt ra cho chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay.

Chương III QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ LƯU TRỮ TRONG CƠ QUAN BỘ NỘI VỤ

3.1. Quan điểm bảo đảm thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan Bộ Nội vụ

Với những chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, để nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về lưu trữ, trong thời gian tới Bộ Nội vụ cần đề ra nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện pháp luật về lưu trữ một cách hiệu quả nhất.

3.2. Giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về lưu trữ tại cơ quan Bộ Nội vụ trong thời gian tới

3.2.1. Giải pháp chung

 • 3.2.1.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lưu trữ
 • 3.2.1.2. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về lưu trữ
 • 3.2.1.3. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác lưu trữ
 • 3.2.1.4. Về tổ chức và nhân sự làm công tác lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác lưu trữ
 • 3.2.1.5. Đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ

3.2.2. Giải pháp cụ thể

tâm kịp thời. Hiện nay, công chức lưu trữ tại cơ quan Bộ Nội vụ mới chỉ được hưởng chế độ phụ cấp độc hại (hệ số 0,2) mà chưa được bồi dưỡng bằng hiện vật theo quy định tại Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại và Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Mặt khác, chế độ tiền lương, thu nhập thấp không đáp ứng được nhu cầu cuộc sống cũng ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm lý của công chức làm công tác lưu trữ, dẫn đến thường xuyên thay đổi nhân sự làm công tác này.

Bốn là, phần mềm quản lý văn bản điện tử được ứng dụng tại Bộ Nội vụ hiện nay chưa triển khai giai đoạn lập hồ sơ điện tử. Việc tiếp nhận, trình, chuyển giao văn bản đến; đăng ký, phát hành văn bản đi đã được thực hiện nhưng sau khi giải quyết văn bản xong, hồ sơ đã kết thúc mà chưa lập được hồ sơ. Điều này, khó khăn trong công tác bảo quản, tra cứu tài liệu khi cần thiết (đối với bản giấy thì công đoạn này thực hiện khá tốt). Nguyên nhân là do cơ quan Bộ Nội vụ đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số nhưng chưa ban hành Quy chế lập hồ sơ và bảo quản hồ sơ lưu trữ điện tử, việc này đồng nghĩa với việc giai đoạn giao thời này, công tác lưu trữ đang trong tình trạng chồng chéo “nửa nọ, nửa kia”, một nửa hồ sơ là bản giấy, một nửa hồ sơ là bản điện tử… Luận văn: Thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan bộ nội vụ.

cấp ngành, những luận văn tốt nghiệp còn có rất nhiều bài viết đăng trên các tạp chí, các Kỷ yếu của Hội nghị, Hội thảo. Tuy nhiên, từ góc nhìn pháp luật về lưu trữ, số lượng đề tài nghiên cứu về Luật Lưu trữ và các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực lưu trữ chưa có nhiều. Trong các đề tài, bài viết nội dung chủ yếu quan tâm đến quản lý nhà nước về lưu trữ; lịch sử hình thành, phát triển của ngành lưu trữ Việt Nam; cơ cấu tổ chức lưu trữ từ trung ương đến địa phương; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức làm lưu trữ hoặc đánh giá chung về thực trạng tình hình thực hiện quy định của pháp luật về các khâu nghiệp vụ trong công tác lưu trữ, các vấn đề bất cập trong thực hiện nghiệp vụ về lưu trữ…Có thể kể đến một số đề tài, bài viết tiêu biểu như:

 • Nhóm thứ nhất: Các công trình nghiên cứu khoa học về hệ thống pháp luật về lưu trữ:

Đề tài “Cơ sở khoa học để xây dựng Luật Lưu trữ” do tác giả Dương Văn Khảm làm chủ nhiệm và được nghiệm thu đầu năm 2003. Nội dung chủ yếu của đề tài là giới thiệu khái lược về luật pháp lưu trữ Việt Nam trong tiến trình lịch sử; giới thiệu sơ lược về tình hình xây dựng luật pháp lưu trữ ở nước ngoài; nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng Luật Lưu trữ Việt Nam ; nghiên cứu về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Lưu trữ, đề cương khái quát Luật Lưu trữ. Đề tài này có đóng góp rất lớn trong việc xây dựng Luật Lưu trữ ở nước ta [45].

Bài viết 45 năm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về lưu trữ ở Việt Namcủa tác giả Nguyễn Thị Tâm, nguyên Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đăng trên Tạp chí Văn thư – Lưu trữ Việt Nam, số 8/2007, trang 4-7. Nội dung bài viết đề cập đến quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về lưu trữ ở Việt Nam [47].

Bài viết Văn bản pháp luật và sự phát triển ngành Lưu trữ Việt Nam của tác giả Dương Văn Khảm, nguyên Cục trưởng Cục Lưu trữ nhà nước (nay là Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) đăng trên Tạp chí Văn thư – Lưu trữ Việt Nam số 8/2017, trang 5-10. Bài viết khái quát chung quá trình xây dựng hệ thống văn bản pháp luật, văn bản quản lý lưu trữ có liên quan đến sự phát triển của Lưu trữ nhà nước Việt Nam trong bối cảnh lịch sử nhất định, trong từng thời kỳ lịch sử [46].

Bài viết “Lưu trữ học và vấn đề xây dựng pháp luật lưu trữ Việt Nam” của Ths.Hà Văn Huề, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đăng trên Cổng thông tin điện tử Đại học Quốc gia Hà Nội nêu một số vấn đề đặt ra về lý luận công tác lưu trữ đối với việc đào tạo ngành lưu trữ học [43]. Luận văn: Thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan bộ nội vụ.

 Bài viết “Áp dụng các quy định, hướng dẫn của pháp luật và các văn bản quản lý nhà nước trong công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Bộ Nội vụ và một số đề xuất, kiến nghị” của Văn phòng Bộ Nội vụ đăng trong Kỷ yếu Hội thảo về hoạt động chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các Bộ, ngành trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức năm 2017 đã nêu một số vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước trong công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ [32].

Nhóm thứ hai: Các công trình nghiên cứu, bài viết về quản lý nhà nước về lưu trữ, nghiệp vụ lưu trữ: công tác lưu trữ nên chưa thực sự quyết liệt trong công tác quán triệt, chỉ đạo thực hiện pháp luật về lưu trữ; chưa thực hiện tốt công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ về lưu trữ cơ quan, còn có tâm lý muốn giữ tài liệu làm của riêng hoặc khi nộp sợ làm mất, thất lạc tài liệu. Điều này, gây khó khăn trong công tác chỉnh lý thống nhất, hoàn chỉnh phông tài liệu.

Hai là, công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ chưa được thường xuyên và kịp thời; việc mở các lớp tập huấn còn hạn chế, nội dung chưa phong phú, đa dạng; hình thức tập huấn chưa có nhiều đổi mới…Nguyên nhân là do Phòng Văn thư – Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính (trước đây là Phòng Hành chính, Văn thư – Lưu trữ) thuộc Văn phòng Bộ thường xuyên bị thiếu nhân sự; khối lượng công việc của Phòng rất lớn, chủ yếu thực hiện các nghiệp vụ công tác văn thư, bên cạnh đó thường xuyên phải làm việc ngoài giờ và thứ bảy, chủ nhật. Do đó, việc triển khai hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn hàng năm gặp rất nhiều khó khăn, nội dung tập huấn chủ yếu phổ biến, quán triệt các văn bản mới ban hành, còn chưa đi sâu vào hướng dẫn thực tế.

Ba là, số lượng biên chế công chức làm công tác lưu trữ tại cơ quan Bộ Nội vụ còn hạn chế. Từ năm 2012 đến nay, biên chế làm công tác lưu trữ thường xuyên là 01 người, có thời điểm 01 công chức đó phải kiêm nhiệm công tác văn thư; thường xuyên phải trực ngoài giờ, thứ 7 và chủ nhật, ngày lễ, Tết nên không đủ thời gian để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ về công tác lưu trữ. Nguyên nhân là do nhân sự của Phòng thường xuyên có sự thay đổi, biến động (chuyển công tác hoặc được điều động sang vị trí khác); chế độ chính sách đối với người làm công tác lưu trữ chưa được quan Công tác kiểm tra, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về lưu trữ đã được quan tâm thực hiện; hướng dẫn, góp ý, giải đáp các nghiệp vụ về lưu trữ được kịp thời; Luận văn: Thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan bộ nội vụ.

Công tác thu thập tài liệu về lưu trữ cơ quan Bộ dần đi vào nền nếp, được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, thực hiện hàng năm khi hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu;

Phần lớn công chức đã có ý thức lập hồ sơ công việc, tạo thuận lợi cho công tác lưu trữ;

Lãnh đạo Bộ đã quan tâm đầu tư kinh phí, trang thiết bị phục vụ chỉnh lý khối tài liệu tồn đọng trong kho lưu trữ, sắp xếp tài liệu lên giá bảo quản, giảm nguy cơ huỷ hoại tài liệu lưu trữ;

Thực hiện tốt công tác phục vụ độc giả nghiên cứu, sao chụp tài liệu, đáp ứng kịp thời các nhu cầu chính đáng của độc giả, phục vụ giải quyết chế độ chính sách, nghiên cứu khoa học và phục vụ công tác chuyên môn;

Nâng cao ý thức bảo quản, giữ gìn bí mật hồ sơ, tài liệu; công tác phòng chống cháy nổ, thiên tai, bão lụt luôn được đề cao cảnh giác, bảo quản an toàn kho tài liệu.

Bước đầu đã quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ; thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ, cài đặt phần mềm quản lý hồ sơ, phục vụ tra cứu tài liệu được nhanh chóng, chính xác.

 • 3.2.2.1. Tăng cường sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ trong thực hiện pháp luật về lưu trữ
 • 3.2.2.2. Tổ chức khoa học tài liệu phông lưu trữ Bộ Nội vụ; bảo quản an toàn hồ sơ tài liệu; phục vụ có hiệu quả việc khai thác, sử dụng tài liệu
 • 3.2.2.3. Tiếp tục kiện toàn, bố trí đủ biên chế thực thực hiện công tác lưu trữ, thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức làm công tác lưu trữ
 • 3.2.2.4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ, thực hiện số hoá tài liệu lưu trữ
 • 3.2.1.5. Đầu tư kinh phí cho công tác lưu trữ

KẾT LUẬN Luận văn: Thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan bộ nội vụ.

Công tác lưu trữ có vai trò rất quan trọng và ý nghĩa trong hoạt động thực tiễn của các cơ quan, tổ chức và trong đời sống xã hội. Việc đánh giá tổ chức thực hiện pháp luật nói chung và pháp luật về lưu trữ nói riêng là điều hết sức cần thiết, đảm bảo tính toàn diện, thống nhất, phù hợp, khả thi và hiệu quả của hệ thống pháp luật. Cùng với sự phát triển bộ máy nhà nước qua các thời kỳ, trên thực tế, công tác lưu trữ trong bộ máy các cấp cũng ngày càng được củng cố, nhất là trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước về công tác lưu trữ ngày càng hoàn thiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính nhà nước, nhất là nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ, giúp quản lý hồ sơ một cách khoa học, chính xác, nhanh chóng, đảm bảo tốt việc bảo quản văn bản và lưu trữ tài liệu.

Tuy nhiên, qua các số liệu, kết quả đạt được của ngành lưu trữ cũng như đánh giá những mặt hạn chế của công tác này cho thấy, dù đã có nhiều bước phát triển trong mấy chục năm qua, hệ thống văn bản pháp lý về công tác lưu trữ cũng cơ bản được hoàn thiện, nhưng chưa thực sự là công cụ sắc bén để tổ chức thực hiện tốt nhất công tác lưu trữ trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, vẫn còn tình trạng để thất lạc, mất mát, tiêu huỷ nhiều tài liệu có giá trị về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội mà trên thực tế các tổ chức, cá nhân không dám nhận trách nhiệm hoặc chế tài của pháp luật lưu trữ chưa đầy đủ, chặt chẽ để giải quyết tình trạng nêu trên.

Hy vọng, với kết quả nghiên cứu thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan Bộ Nội vụ, học viên mong muốn góp công sức nhỏ bé của mình vào quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của lưu trữ Việt Nam, giúp cho việc tổ chức thực hiện pháp luật về lưu trữ tại các cơ quan ngày càng tốt hơn, đáp ứng tốt nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu được nhanh chóng, hiệu quả; chấm dứt tình trạng tài liệu lưu trữ bị tồn đọng, bó gói, tích đống không được sắp xếp, chỉnh lý và có nguy cơ bị hủy hoại theo thời gian. Đồng thời, đó sẽ là tiền đề quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển sự nghiệp lưu trữ theo hướng hiện đại hóa, từng bước số hoá tài liệu lưu trữ, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và phục vụ nhu cầu quản lý của các cấp lãnh đạo trong tương lai./. Luận văn: Thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan bộ nội vụ.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Pháp luật về vi phạm hành chính trong nghề luật sư

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993