Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ bài Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống. Và còn rất nhiều đề tài tiểu luận khác được Hỗ Trợ viết luận văn cập nhập hàng ngày đến các bạn sinh viên đang làm tiểu luận triết học về đề tài Tiểu luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống. Để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân hiện nay cần thực hiện các giải pháp như thế nào? để nhận thức và đấu tranh để chống lại các quan điểm xuyên tạc của kẻ thù, nếu như các bạn muốn tham khảo nhiều bài viết hơn nữa thì tham khảo tại trang website của Hỗ Trợ viết luận văn nhé.

Ngoài ra, các bạn có gặp khó khăn trong việc làm bài tiểu luận môn học, hay tiểu luận tốt nghiệp thì liên hệ với Hỗ Trợ viết luận văn để được hỗ trợ làm bài. Hoặc các bạn có thể tham khảo dịch vụ viết thuê tiểu luận tại đây nhé.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Tiểu Luận

Ảnh hưởng học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hóa tinh thần người Việt Nam hiện nay

LI M ĐU (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

1. Tính cp thiết ca đ tài.

Lịch sử phát triển của Triết học là lịch sử đấu tranh giữa thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm, giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình. Một trong những hình thức biểu hiện sinh động của chủ nghĩa duy vật chất phác và biện chứng ngây thơ ở phương Đông cổ đại là học thuyết Âm dương, Ngũ hành ( Âm dương ­ Ngũ hành).

Thuyết Âm dương, Ngũ hành ra đờ i đánh dấu bước tiến bộ của tư duy lý tính nhằm thoát khỏi sự khống chế về mặt tư tưởng do các quan niệm duy tâm thần bí truyền thống mang lại. Học thuyết này đã ảnh hưởng sâu sắc đến cả phương diện bản thể luận và nhận thức luận, ảnh hưởng đó không chỉ đối với người Trung Quốc, mà còn đến cả các quốc gia chịu ảnh hưởng của nền văn hóa ấy, trong đó có Việt Nam. Có thể nói, từ khi hình thành và phát triển đến nay học thuyết Âm dương, Ngũ hành đã thấm sâu vào đời sống văn hóa tinh thần người Việt, nó được thể hiện khá sâu sắc không chỉ trong nhận thức, đánh giá của tư duy logic, mà còn cả trong cả đờ i sống sinh hoạt thường nhật của các cộng đồng dân cư, trong lĩnh vực đời sống tinh thần và phương thức giao tiếp. (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

Nền văn hóa Việt Nam là một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong quá trình hình thành và phát triển, nó chịu nhiều ảnh hưởng của các nền văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Trong đó chịu tác động nhiều nhất là từ nền văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ. Người phương Đông với đặc thù là lối tư duy tổng hợp, khái quát chứa đựng tính chất biện chứng, đã để lại những dấu ấn sâu đậm về nhận thức trong cả lĩnh vực vũ trụ quan và nhân sinh quan. Người Việt đã tiếp nhận học thuyết Âm dương, Ngũ hành khá đầy đủ trên cả phương diện nhận thức và những hiệu ứng thực tiễn của nó về đời sống tinh thần. Trong đời sống văn hoá tinh thần, trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc, người Việt đã kế thừa và ứng dụng nó một cách linh hoạt phù hợp với những điều kiện sống, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của mình.

Hiện nay, Việt Nam đang chủ động mở rộng, giao lưu hội nhập quốc tế, trong bối cảnh đó đã đặt ra nhiều cơ hội và không ít những thách thức. Để khẳng định được sức sống tiềm tàng của dân tộc trong lĩnh vực đời sống tinh thần, thiết nghĩ tìm kiếm các giá trị văn hóa chung của nhân loại để bồi đắp cho các giá trị tinh thần của dân tộc là một điều hết sức cần thiết.

Việc giữ gìn và phát huy các giá trị to lớn của nền văn hóa dân tộc và hạn chế những mặt tiêu cực làm cản trở sự phát triển của đời sống văn hóa, xã hội đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết cho mỗi ngành, mỗi cấp và toàn thể nhân dân.

Trong thời đại ngày nay, khi kinh tế ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao thì yêu cầu thỏa mãn các giá trị về đời sống tinh thần càng được coi trọng, văn hóa được xem là mục tiêu, động lực cho chiến lược phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy, Đảng ta chủ trương xây dựng “ nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Xuất phát từ những yêu cầu trên đây, tôi chọn đề tài nh hưởng hc thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đi sng văn hóa tinh thn người Vit Nam hin nay ”.

2. Mc tiêu nghiên cu (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

Tiểu luận tìm hiểu ảnh hưởng của học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hoá tinh thần người Việt. Trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp để phát huy giá trị tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của học thuyết này nhằm xây dựng đời sống văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, luận văn giải quyết một số nhiệm vụ sau:

 • Thứ nhất, phân tích những nội dung cơ bản của học thuyết Âm dương, Ngũ hành.
 • Thứ hai, chỉ ra những ảnh hưởng học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hoá tinh thần người Việt ở cả hai mặt tích cực và tiêu cực.
 • Thứ ba, xây dựng các giải pháp nhằm phát huy các giá trị tích cực và khắc phục những hạn chế để xây dựng đời sống văn hoá mới cho người dân Việt Nam.

3. Đi tượng nghiên cu

Ảnh hưởng học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hóa tinh thần người Việt hiện nay.

Sự ra đời của Thuyết âm dương ­ ngũ hành đánh dấu một bước tiến trong tri thức loài người về nhận thức thới giới, thoát khỏi sự khống chế của tư tưởng thần thành là nguồn gốc sự vật. Có thể coi đây là nguồn cội của quan điểm duy vật biện chứng của Phương đông vì sự vật được cấu thành từ vật chất có sự biến đổi từ lúc hình thành đến lúc mất đi thể hiện quy luật mâu thuẩn và sự biến đổi không ngừng của sự vật. Nghiên cứu Thuyết âm dương ­ ngũ hành giúp ta nhận thức sâu hơn về những trí trị tư tưởng triêt học và giá trị tích cưc mà nó mang lại.

4. Phm vi nguyên cu (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

Đời sống văn hóa tinh thần là một lĩnh vực rất rộng lớn, luận văn chỉ giới hạn nghiên cứu sự ảnh hưởng học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hóa tinh thần người Việt hiện nay trên một số lĩnh vực: phong tục, tín ngưỡng, tập quán, lối sống, văn học, nghệ thuật…

5. Phương pháp nghiên cu

Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử luận văn dùng các phương pháp sau:

 • Phương pháp phân tích và tổng hợp
 • Phương pháp thống kê
 • Phương pháp lịch sử và logic

6. Nhng kết qu đt được (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

Đến nay, vấn đề học thuyết Âm dương, Ngũ hành trong đờ i sống văn hoá tinh thần người Việt đã được nhiều người nghiên cứu, nhất là từ khi nước ta tiến hành công cuộc đổi mới (1986). Sớm nhất, là những khả o cứu về văn hóa Việt Nam ở những thập kỷ đầu thế kỷ XX của một số nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Học thuyết Âm dương, Ngũ hành đã được nhiều người quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, qua đó cũng nhận thấy rằng các tác giả chủ yếu mới chỉ đề cập đến học thuyết Âm dương, Ngũ hành, một cách khái quát (Nguyễn Văn Huyên, Kim Định, Đinh Gia Khánh…), hoặc trình bày học thuyết Âm dương trong văn hóa Việt Nam nói chung

Trần Ngọc Thêm, Lê Văn Sửu, Nguyễn Đình Phư, Lê Văn Quán), hay là học thuyết Âm dương, Ngũ hành ở các lĩnh vực văn hoá cụ thể (Trần Thị Thu Huyền, Hoàng Tuấn, Mịch Quang, Trần Văn Khê…) nhưng cũng chưa tập trung vào bộ phận văn hóa dân gian. Có thể nói, hiện vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào đi chuyên sâu vào trình bày ảnh hưởng của học thuyết Âm dương, Ngũ hành trong đời sống văn hoá tinh thần người Việt ở các thành tố c ủa nó, mộ t cách hệ thống.

Thực hiện đề tài nêu trên chính là kế thừa thành tự u của những công trình đã nghiên cứu về lĩnh vực này, đồng thời kết hợp với những nghiên cứu thực tế của bản thân người viết, nhằm góp phần đưa ra cái nhìn hệ thống về học thuyết Âm dương, Ngũ hành trong đời sống văn hoá tinh thần người Việt Nam. (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

7. Kết cu tiu lun

 • Ngoài Phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, nội dung chính của đề tài gồm ba chương.
 • Chương 1: Khái lược về học thuyết Âm dương, Ngũ hành
 • Chương 2: Tác động của thuyết Âm dương, Ngũ hành đến các mặt đời sống văn hóa tinh thần người Việt Nam.
 • Chương 3: Các giải pháp cơ bản nhằm phát huy những giá trị tích cực và hạn chế ảnh huởng tiêu cực của thuyết Âm dương, Ngũ hành trong đời sống tinh thần người Việt Nam hiện nay.

CHƯƠNG 1. KHÁI LƯỢC V HC THUYT ÂM DƯƠNG, NGŨ HÀNH (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

1.1 S hình thành và phát trin hc thuyết âm dương, ngũ hành

Bắt nguồn từ nhận thức về xã hội, học thuyết Âm dương, Ngũ hành là sự khái quát về vũ trụ để giải thích những hiện tượng xung quanh của người Á Đông. Nguồn gốc của học thuyết này được đặt trên ba giả thiết khác nhau, gồm được sáng tạo bởi Phục Hy, bởi phái Âm dương gia và từ triết lý dân gian ở khu vực phương Nam.

Nếu như sự vận động không ngừng của vũ trụ đã hướng con người tới những nhận thức sơ khai trong việc cắt nghĩa quá trình phát sinh của vũ trụ và hình thành học thuyết Âm dương, thì ý tưởng tìm hiểu bản thể thế giới, bản thể các hiện tượng trong vũ trụ đã giúp cho họ hình thành học thuyết Ngũ hành. Học thuyết Ngũ hành có thể hiểu đó là thuyết biểu thị quy luật vận động của thế giới, của vũ trụ, nó cụ thể hóa và bổ sung cho thuyết Âm dương thêm hoàn bị.

1.2. Nhng ni dung cơ bn ca hc thuyết Âm dương, Ngũ hành (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

1.2.1. Thuyết Âm dương

Âm dương là một khái niệm trừu tượng phản ánh về hai mặt, hai thế lực luôn đối lập nhau, nhưng lại luôn thống nhất với nhau, cùng phải dựa vào nhau để tồn tại và phát triển.

Âm và dương theo khái niệm cổ sơ không phải là vật chất cụ thể, không gian cụ thể mà là thuộc tính của mọi hiện tượng, mọi sự vật trong toàn vũ trụ cũng như trong từng tế bào, từng chi tiết. Âm và dương là hai mặt đối lập, mâu thuẫn thống nhất, trong dương có mầm mống của âm và ngược lại.

Âm dương không phải là thứ vật chất cụ thế nào mà thuộc tính mâu thuẫn nằm trong tất cả mọi sự vật. Nó giải thích hiện tượng mâu thuẫn chi phối mọi sự biến hoá và phát triển của sự vật.

Thông qua quy luật biến đổi âm dương trong tự nhiên mà có thể suy diễn, phân tích quy luật âm dương trong cơ thể con người.Từ những quan niệm trên về âm dương, người xưa đã khái quát thành quy luật để khẳng định tính phổ biến của học thuyết này: (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

Quy luật về bản chất của các thành tố

Không có gì hoàn toàn âm hoặc hoàn toàn dương, và trong âm có dương, trong dương có âm.

Quy luật về quan hệ giữa các thành tố

Âm dương gắn bó mật thiết với nhau, vận động và chuyển hóa cho nhau, và âm phát triển đến cùng cực thì chuyển thành dương, dương phát triển đến cùng cực thì chuyển thành âm.

Tóm lại, thuyết Âm dương không phải là thuyết về sự phát triển, nó là thuyết nhằm duy trì trạng thái cân bằng âm dương trong vạn vật. Coi đó là trạng thái lý tưởng của tự nhiên, của xã hội và của con người.

Hai hướng phát trin ca hc thuyết Âm dương

Học thuyết Âm dương là cơ sở để xây dựng nên hai hệ thống học thuyết khác đó là hệ thống “tam tài, ngũ hành” và “tứ tượng, bát quái”, cũng là hai hướng phát triển khác nhau trong quá trình phát triển của học thuyết này, tạ o nên tính dân tộc của học thuyết. (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

1.2.2. Thuyết Ngũ hành

Thuyết Ngũ hành về căn bản cũng là một cách biểu thị luật mâu thuẫn đã giới thiệu trong thuyết Âm dương, nhưng bổ sung và làm cho thuyết Âm dương hoàn chỉnh hơn, để xem xét mối tương tác và quan hệ của vạn vật. Ngũ hành xây dựng mô hình 5 yếu tố về cấu trúc không gian vũ trụ.

Học thuyết Ngũ hành diễn giải sự sinh hoá của vạn vật qua hai nguyên lý cơ bản còn gọi là tương sinh và tương khắc trong mối tương tác và quan hệ của chúng. Trong mố i quan hệ Sinh thì Mộc sinh Hỏa; Hỏa sinh Thổ; Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Trong mối quan hệ Khắc thì Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc . Như vậy tương sinh, tương khắc, tương thừa, tương vũ kết hợp thành hệ chế hoá, biểu thị mọi sự biến hóa phức tạp của sự vật.

1.2.3. Mi quan h Âm dương, Ngũ hành

Học thuyết Âm dương đã nói rõ sự vật, hiện tượng tồn tại trong thế giới khách quan với hai mặt đối lập thống nhất đó là âm dương. Âm dương là quy luật chung của vũ trụ, là kỉ cương của vạn vật, là khởi đầu của sự sinh trưởng, biến hóa. Nhưng nó sẽ gặp khó khăn khi lý giải sự biến hóa, phức tạp của vật chất. Khi đó nó phải dùng thuyết Ngũ hành để giải thích. Vì vậy có kết hợp học thuyết Âm dương với học thuyết Ngũ hành mới có thể giải thích mọi hiện tượng tự nhiên và xã hội một cách hợp lý.

CHƯƠNG 2. TÁC ĐNG CA THUYT ÂM DƯƠNG, NGŨ HÀNH ĐN CÁC MT ĐI SNG VĂN HÓA TINH THN NGƯỜI VIT NAM

2.1. Vài nét khái quát v đi sng văn hoá tinh thn người Vit Nam (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

2.1.1. Khái nim văn hóa, đi sng văn hóa, văn hóa tinh thn

Có rất nhiều định nghĩa về văn hóa. Theo nghĩa rộng, văn hoá thường được xem là bao gồm tất cả những gì do con người sáng tạo ra. Năm 1940, Hồ Chí Minh đã viết: “ Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn ” [ 42, tr. 431]

Khái niệm đờ i sống văn hóa

Đời sống văn hóa là tổng thể những yếu tố văn hóa vật chất và tinh thần nằm trong cảnh quan văn hóa, hoạt động văn hóa của con người, sự tác động lẫn nhau trong đời sống xã hội để tạo ra quan hệ có văn hóa trong cộng đồng người, trực tiếp hình thành lối sống của con người trong xã hội. (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

Văn hóa tinh thần là gì?

Văn hóa tinh thần hay còn gọi là văn hóa phi vật chất là những ý niệm, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, giá trị , chuẩn mực,… tạo nên một hệ thống. Hệ thống đó bị chi phối bởi trình độ củ a các giá trị , đôi khi có thể phân biệt một giá trị bản chất. Chính giá trị này mang lại cho văn hóa sự thống nhất và khả năng tiến hóa nộ i tạ i của nó.

Đời sống văn hóa tinh thần có thể hiểu đó là tất cả những hoạt động của con người tác động vào đời sống tinh thần, đời sống xã hội để hướng con người vươn lên theo qui luật của cái đúng, cái đẹp, cái tốt, của chuẩn mực giá trị Chân, Thiện, Mĩ, đào thải những biểu hiện tiêu cực tha hoá con người (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

2.1.2. Đi sng văn hóa tinh thn truyn thng ca người Vit Nam

Lịch sử hình thành và phát triển dân tộc Việt Nam cũng là lịch sử hình thành và phát triển lối sống người Việt Nam. Nó được vun đắp được làm phong phú và đậm đà thông qua hoạt động lao động sản xuất, chiến đấu, học tập, giao tiếp xã hội trong nội bộ quốc gia, trong đó quan trọng là sự giao lưu văn hoá vớ i các dân tộc khác. Trải qua quá trình giao lưu, tiếp biến văn hoá mà văn hoá Việt Nam nói chung, lố i sống người Việt Nam nói riêng được phát triển và ngày càng phong phú, đa dạ ng đậm đà. Một nét đặc thù của đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam trước đây mang tư tưởng “quân bình” và tính “ xã hội”, “cộng đồng”. Nói chung đời sống tinh thần người Việt rất đơn sơ, thuần phác. đó chính là nét đẹp, dấu ấn văn hóa dân tộc Việt Nam đến nay còn lưu giữ và phát triển.

2.2. S biến đi các giá tr trong đi sng văn hoá tinh thn dưới tác đng ca âm dương, ngũ hành (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

2.2.1. nh hưởng ca Âm dương, Ngũ hành ti đi sng văn hóa th hin qua tư duy lý lun

2.2.1.1. Tính cách người Việt Nam

Việt Nam vừa nằm trong Đông Nam Á là cái nôi sinh ra học thuyết Âm dương nguyên thủy, lại vừa nằm trong vòng ảnh hưởng của Trung Hoa là nơi tạo nên học thuyết Âm dương hoàn thiện nên tính cách của người Việt thể hiện ảnh hưởng của tư duy âm dương rất mạnh. Sự ảnh hưởng này được thể hiện qua những đặc điểm sau:

Tính ưa hài hòa

Tính ưa hài hòa thể hiện ở chỗ, người Việt Nam nắm rất vững quy luật “trong âm có dương, trong dương có âm”:

Triết lý sống quân bình

Nếu việc nắm vững quy luật “trong âm có dương, trong dương có âm” tạo nên tính ưa hài hòa thì việc nắm vững quy luật “âm dương chuyển hóa” đã giúp người Việt có được triết lý sống quân bình. Tính linh hoạt

Chính triết lý quân bình âm dương đã tạo ra ở người Việt một lối sống chừng mực và linh hoạt.

2.2.1.2. Phong tục, tín ngưỡng, văn học, nghệ thuật

 • Phong tc

+ Hôn nhân (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

Hôn nhân là một trong những lĩnh vực thể hiện được rõ nét tư tưởng âm dương trong phong tục tập quán của người Việt. Bản thân hôn nhân cũng là một sự kết hợp hài hòa giữa âm và dương khi mà người con trai và người con gái quyết định chung sống và lập gia đình. Nhìn chung, trong hôn nhân, các nghi thức, lễ vật đề u ẩn chứa các học thuyết Âm dương, Ngũ hành trong đó.

+ Tang ma

Phong tục tang lễ của người Việt Nam thấm nhuần sâu sắc tinh thần triết lí Âm dương, Ngũ hành. Từ màu sắc, cách thức hành lễ , tang lễ truyền thống dùng màu trắng là màu của hành Kim (hướng Tây) theo Nghi thức cúng, tiễn đưa người chết… tất cả đều theo đúng trình tự ưu tiên của Ngũ hành.

+ Lễ hội

 • Việt Nam có rất nhiều lễ tết và lễ hội. Không chỉ lễ Tết mà lễ Hội cũng mang nhiều dấu ấn của tư tưởng âm dương. Các lễ hội luôn có sự quân bình giữ a phần lễ và phần hội, giữa phần linh thiêng với phần thế tục . Phần lễ thường mang ý nghĩa cầu xin và tạ ơn.

­ Tín ngưỡng

 • Trong tín ngưỡng phồn thực: người Việt tái khẳng định sự tồn tại của tư tưởng âm dương và thực tế đây chỉ là hai mặt của một vấn đề. Học thuyết Âm dương thể hiện mạnh mẽ và sâu sắc trong hai dạng biểu hiện là thờ cơ quan sinh dục và thờ hành vi giao phối. (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

+Trong tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, nếu như trên thế giới, nhiều nước coi vật tổ là một loài cụ thể thì vật tổ người Việt là một cặp đôi trừu tượng: Tiên – Rồng chỉ có trong lối tư duy theo học thuyết Âm dương.

 • Trong tín ngưỡng sùng bái con người, người Việt coi trọng mối liên hệ giữa âm và dương. Học thuyết Âm dương thể hiện trong việc giải thích về việc chết của con người.

­ Văn hc, ngh thut

 • Văn học:

Nhờ thấm nhuần sâu sắc tư tưởng học thuyết Âm dương mà người Việt Nam nắm rất vững hai qui luật của nó: “Trong âm có dương, trong dương có âm; âm cực sinh dương, dương cực sinh âm”. Cho nên, không phải ngẫu nhiên trong kho tàng văn hoá dân gian người Việt có rất nhiều câu chuyện kể, những câu tục ngữ đúc kết tư tưởng đời sống nhân dân.

+ Nghệ thuật

Âm nhạc: Thể hiện ở nguyên lý đối xứng hài hòa thể hiện trong âm nhạc: nhịp chẵn, từng câu nhạc cũng chia các ô chẵn.. Âm nhạc mang đậm tính chất trữ tình, chậm rãi, luyến láy… thể hiện nét âm tính.

Nghệ thuật múa: Đội hình phổ biến là tròn và vuông với các nguyên lý xây dựng trên cơ sở những tương quan cặp đôi giữa các bộ phận của cơ thể, các phần của động tác ; (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

2.2.2. nh hưởng c a Âm dương, Ngũ hành qua hiu ứng thc tin

 • Ứng dụng trong đờ i sống văn hóa tín ngưỡng, tâm linh, phong thủy + Gieo quẻ Âm dương ­ văn hóa tín ngưỡng dân gian

Gieo quẻ âm dương là cách bói toán dùng hai đồng hoặc nhiều đồng tiền trinh làm bằng kim loại đồng gieo vào một cái đĩa, sau đó tùy theo sự sấp, ngửa của hai đồng tiền mà đoán quẻ.

+ Ứng dụng chọn ngày, giờ tốt theo Âm dương ­ Ngũ hành

Học thuyết Âm dương, Ngũ hành và Kinh Dịch được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Một trong những lĩnh vực rất phổ biến là dự báo thời tiết, khí tượng. Nước ta và một số nước chịu ảnh hưởng của Trung Quốc thường dùng Âm lịch, tức hệ lịch được mã hoá theo can chi. Chính việc ứng dụng can chi và âm dương ngũ hành vào hệ Âm lịch là nền tảng hình thành việc phân định ngày giờ tốt xấu. (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

+ Ứng dụng ngũ hành trong phong thủy

Phong thủy Ngũ hành dựa vào các quy luật trên để cân bằng sự sinh – diệt giúp con người có thể thuận theo tự nhiên, cân bằng chúng để có thể phát triển và ứng dụng trong cuộc sống như: chọn hướng hợp tuổi mệnh; chọn màu hợp tuổi mệnh; chọn vật liệu hợp tuổi mệnh; chọn số hợp mệnh ngũ hành; kết hợp làm ăn giữa người với người cũng tuân theo quy luật này.

Người ta vẫn xây dựng các bình phong để lái gió hoặc dựng hòn non bộ để điều thủy (âm dương điều hòa) là vậy. Ngoài ra, tất cả các chi tiết của ngôi nhà được liên kết vớ i nhau bằng “mộng”. “Mộng” là cách ghép theo nguyên lý âm dương, nghĩa là: Phần lồi ra của bộ phận này phải khớp với chỗ lõm tương ứng của bộ phận khác. Kỹ thuật này tạo nên sự liên kết rất chắc chắn mà vẫn linh động giúp tháo dỡ dễ dàng. Khi cần cố định các chi tiết của ngôi nhà thì dùng đinh tre vuông tra vào các lỗ tròn (âm – dương). Khi lợp nhà, người Việt dùng ngói âm dương: Viên sấp, viên ngửa khác với ngói ống Trung Hoa. Trong hình thức kiến trúc thường coi trọng bên trái và số lẻ. Tất cả đều từ triết lý âm dương mà ra. (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

Phong thủy còn được chú trọng ở rất nhiều lĩnh vực trong đời sống người Việt Nam như tục xong đất đã cho thấy được ảnh hưởng của thuyết ngũ hành là sự vận dụng của quy luật tương sanh trong ngũ hành, theo tục này kể từ thời điểm giao thừa người đầu tiên đến nhà gia chủ là người rất quan trọng quyết định sự thịnh vượn, sức khỏe của gia chủ nên người khách này thường được gia chủ xem tuổi trước, mạng, tướng, cách ăn mặc để nhờ người hợp với mình tới xong đất. nếu gia chủ mạng Hỏa nên chọn người mệnh Mộc, Chủ mệnh Thủy nên chọn người mệnh Kim theo theo luât tương sanh; xem tuổi mạng để cưới vợ, gã chồng theo đó hai người yêu nhau trước khi cưới gia đình hai bên phải xem tuổi, mạng để xem có hợp không rồi mới cho phép cưới như mạng hỏa thì khắc thủy không tốt… tuy nhiên phong tục này ngày càng được xem nhẹ hơn vì quan trọng nhất trong hôn nhân ngày nay là tình yêu đôi lứa, đạo đức và vẽ đẹp tâm hồn việc xem tuổi chỉ còn mang tính chất tham khảo để ngày cưới được trọn vẹn hơn.

+ Phương pháp đặt tên theo ngũ hành

Ngày nay trong các phương pháp đặt tên, thịnh hành nhất vẫn là đặt tên theo ngũ hành. Sự thịnh hành của học thuyết Âm dương, Ngũ hành khiến cho người ta ràng buộc vinh nhục, phúc họa trong cuộc đời vào ngũ hành sinh khắc. Cho nên, khi đặt tên, đều hết sức mong cầu được âm dương điều hòa, cương nhu tương tế. Họ cho rằng như thế trong cuộc sống có thể gặp hung hóa cát, thuận buồm xuôi gió. Đây có lẽ là nguyên do mà mấy ngàn năm nay, mọi người vẫn luôn lấy lý luận ngũ hành làm căn cứ để đặt tên. (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

 • Ứng dụng vào một số lĩnh vực đời sống xã hội, y học
 • Tổ chức công việc và sinh hoạt hàng ngày

Dựa theo tính chất của từng hành trong Ngũ hành: Sinh (Mộc), Trưởng (Hỏa), Hóa (Thổ), Thu (Kim), Tàng (Thủy) và qui luật của Ngũ hành mà tổ chức công việc, sinh hoạt thường ngày.

+ Trong quản lý nhân sự

Trong quản lý nhân sự công ty, cơ quan, người quản lý cần nhận thức rõ quy luật âm dương, ngũ hành để áp dụng hiệu quả vào công việc.

+ Ở lĩnh vực Y học

Người Việt Nam, học thuyết Âm dương, Ngũ hành không chỉ thể hiện qua nhận thức, mà còn được sử dụng cụ thể trong đời sống con người. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã vận dụng rất thành công học thuyết Âm dương, Ngũ hành vào công việc chữa bệnh theo nhiều phương thức khác nhau. (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

Đời sống tâm linh dường như là một nhu cầu tất yếu đời sống tinh thần của con người. Nhu cầu này giúp con người xoa dịu nỗi đau trần thế, vượt qua những khó khăn thử thách nghiệt ngã của cuộc đời về mặt tinh thần. Khi gặp nỗi đau, niềm bất hạnh, bất kỳ ai cũng có nhu cầu được chia sẻ, vượt qua được những khó khăn, thử thách và những lúc rơi vào tình huống như vậy, có lẽ rất nhiều người sẽ hướng về thế giới tâm linh để cầu mong một sự che chở vỗ về, dù họ biết chẳng có một phép mầu, chẳng có một ông bụt, vị thần nào cả giữ cuộc sống trần thế. Những nỗi đau quá sức chịu đựng của con người nhỏ bé, yếu đuối và mong manh thường xảy ra trong cuộc đời. Một người mẹ chứng kiến đứa con của mình gặp khó khăn trong cuộc sống, một người vợ mất chồng, một nhà kinh doanh thất bại… Họ sẽ làm gì nếu không hướng về đời sống tâm linh để được tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần, để được an ủi. Dù khoa học công nghệ có tiến bộ đến đâu đi nữa thì những tai nạn bất ngờ, những căn bệnh nan y vẫn cứ xẩy ra và cướp đi cuộc sống của nhiều người vô tội. Chính những lúc như vậy con người tìm đến ông thầy, bà cô, những vị thần mong giải thoát. Từ tâm lý ấy, trong đời sống tâm linh đã có nhiều hoạt động trên cơ sở học thuyết Âm dương ­ Ngũ hành. Đặc biệt học thuyết ­ Ngũ hành người Việt Nam đã vận dụng vào xem bói – hình thức cụ thể nhất trong đời sống tâm linh. Mỗi người tương ứng với một hành gắn với mỗi hành là các quẻ bói. Dựa vào đó thầy bói sẽ đưa ra những lời tiên đoán số mệnh, tiên đoán hiện tại, tương lai với mong muốn đưa con người tìm thấy một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, thoát khỏi tai ương, hoạn nạn. (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

­ Ứng dụng trong ẩm thực người Việt Nam

Mang màu sắc văn hóa nông nghiệp lúa nước, cư dân người Việt Nam có nền ẩm thực vô cùng phong phú không chỉ ở số lượng các món ăn mà cả ở sắc thái văn hóa giao tiếp ứng xử qua ẩm thực. Từ bao đời nay, người Việt đã biết kết hợp hài hòa các nguyên liệu để tạo ra các món ăn có lợi tốt nhất cho sực khỏe. Đó chính là triết lý âm dương ngũ hành trong văn hóa ẩm thực.

Người xưa thường nói “có thực mới vực được đạo”. Trong các nhu cầu của con người: thực, y, cư, hành, khang, lạc,… thì Thực (ăn) đứng đầu. Mọi hành vi của con người đều được ghép với ăn: ăn uống, ăn mặc, ăn học, ăn nói, ăn ở, ăn chơi, ăn ngủ, ăn nằm,…Đặc biệt người Việt Nam đặc biệt chú trọng đến quan hệ biện chứng âm dương trong ẩm thực, bao gồm 3 mặt quan hệ hết sức mật thiết với nhau, đó là: bảo đảm hài hòa âm dương của thức ăn; bảo đảm sự quân bình âm dương trong cơ thể và bảo đảm sự cân bằng âm dương giữa con người với môi trường tự nhiên.

Th nht, bảo đảm hài hòa Âm Dương của thức ăn. Để tạo nên các món ăn có sự cân bằng Âm Dương , người Việt phân biệt năm mức Âm Dương của thức ăn theo Ngũ Hành, bao gồm: Hàn (lạnh, âm nhiều, hành thủy), Nhiệt (nóng, dương nhiều, hành hỏa), Ôn (ấm, dương ít, hành mộc), Lương (mát, âm ít, hành kim), Bình (trung tính, hành thổ).

Khi chế biến thức ăn, phải tuân thủ nghiêm ngặt luật Âm Dương bù trừ và chuyển hóa khi kết hợp các loại lương thực, thực phẩm, gia vị với nhau tạo thành các món ăn có sự cân bằng âm – dương, thủy – hỏa. Có như vậy, thức ăn mới có lợ i cho sức khỏe và ngon miệng. Chẳng hạn: rau răm là nhiệt (dương) được ăn vớ i trứng lộn là hàn (âm) thì ngon miệng, dễ tiêu hóa. Hoặc gừng là thứ gia vị nhiệt (dương) có tác dụng thanh hàn, giải cảm, khi nấu kèm với các loại thực phẩm như: cá, rau cải (kho cá, canh rau cải) là thực phẩm có tính hàn thì ăn rất thơm, ngon. (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

Th hai, bả o đảm sự quân bình Âm Dương trong cơ thể. Người Việt Nam sử dụng thức ăn như là các vị thuốc để trị bệnh. Theo quan niệm của người Việt Nam thì mọi bệnh tật sinh ra là do cơ thể bị mất quân bình Âm Dương , thức ăn chính là vị thuốc để điều chỉnh sự mất quân bình Âm Dương ấy, giúp cơ thể khỏi bệnh. Vì vậy, nếu người bệnh ốm do quá âm cần phải ăn đồ ăn dương (đau bụng lạnh, uống nước gừng sẽ khỏi); ngược lại nếu người bệnh ốm do quá dương thì cần phải ăn đồ ăn âm (bệnh kiết lị, ăn trứng gà rang với lá mơ)…

Th ba, bảo đảm sự quân bình Âm Dương giữa con người và môi trường. Người Việt Nam có tập quán ăn uống theo vùng khí hậu và theo mùa. Chẳng hạn, mùa hè nóng (nhiệt – hành hỏa) nên ăn các loại thức ăn hàn, lương (mát), có nước (âm – hành Thủy), có vị chua (âm) thì vừa dễ ăn, vừa dễ tiêu hóa, vừa giải nhiệt. Mùa đông lạnh (hàn – âm) thì nên ăn các loại thức ăn khô, nhiều mỡ (dương), như các món xào, rán, kho…

Ví dụ: trong đám cưới, vợ chồng trẻ thường tặng cho nhau một nắm đất và một nắm muối, như lời thề nguyền gắn bó với nhau và câu ca dao: “Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau”. Để cho tình cảm vợ chồng gắn bó, ăn đời ở kiếp với nhau, ngày cưới người ta còn làm bánh phu thê : hình tròn, bọc trong khuôn hình vuông (dương trong âm). Bánh có ruột dừa trắng, nhân đậu vàng, rắc vừng đen, khuôn lá xanh, buộc lạt đỏ – đó là biểu tượng của triết lý Âm Dương – Ngũ Hành, biểu tượng cho sự vẹn toàn, hòa hợp của đất trời và con người. (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

Các món ăn còn thể hiện được vị : mặn, ngọt, chua, cay, đắng; Ngũ sắc: Trắng, đen, xanh, đỏ, vàng. Để thỏa mãn 5 giác quan khi ăn: mũi ngửi mùi thơm, mắt thấy được màu sắc, tai thấy được tiếng nhai, lưỡi nếm được mùi vị, và tay cầm và cảm nhận. Nó liên quan tới hoạt động của ngũ tạng (tâm, can, tỳ, phế, thận), điều hòa lục phủ ngũ tạng.

Bữa ăn truyền thống của người Việt Nam là sản phẩm của truyền thống nông nghiệp lúa nước, nó chứa đựng những tư duy, triết lý sâu sắc trong việc nhận thức về vũ trụ. Người Việt Nam đã biết vận dụng những nguyên lý ấy để làm cho bữa ăn của mình đa dạng, giàu dinh dưỡng, có ích đố i vớ i sức khỏe. Tùy vào con người (chủ thể), không gian và cả thời gian mà họ có cách chế biến khác nhau phù hợp, trong đó yếu tố Âm Dương, Ngũ Hành được đảm bảo. Ngày nay, khi khoa học công nghệ hiện đại phát triển, song bữa ăn của người Việt vẫn lưu giữ được những nét truyền thống và được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Việc vận dụng những nguyên lý củ a Âm Dương, Ngũ Hành trong việc chế biến thức ăn là điều cần thiết, để đảm bảo cho sức khỏe.

2.3. Nhng tác đng tích cc và tiêu cc ca thuyến Âm dương, Ngũ hành đến đi sng văn hoá tinh thn người Vit Nam

Tác đng tích cc:

Học thuyết Âm dương, Ngũ hành đã ảnh hưởng đến tính cách của người Việt trong mọi mặt của đờ i sống từ văn hóa giao tiếp, văn hóa ăn ở , lối suy nghĩ, tín ngưỡng cho đến tư duy hình khối. Trong văn hóa giao tiếp, người Việt sống trọng tình cảm, trong ứng xử họ luôn coi trọng cái tình. Chính vì vậy, trong cuộc sống họ cố gắng không để mất lòng ai, học thuyết sống quân bình đã thấm nhuần trong máu thịt họ . Học thuyết Âm dương, Ngũ hành đã tạo cho người Việt một lối sống linh hoạt với khả năng thích nghi cao trong mọi hoàn cảnh. Dù khó khăn đến đâu họ cũng không chán nản, họ sống bằng tinh thần lạc quan và hướng đến tương lai. Đó là một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần và tạo nên bản sắc riêng cho dân tộc Việt Nam.

Tác đng tiêu cc: (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

Trong một thời gian gần đây, một thực tế không thể phủ nhận đó là sự xuất hiện nhiều hiện tượng văn hóa tâm linh lệch lạc trong đời sống văn hóa tinh thần người Việt. Một bộ phận người Việt Nam đã tiếp thu học thuyết Âm dương, Ngũ hành một chiều, phiến diện dẫn đến chỗ đã truyền bá những tư tưởng sai lầm, làm phức tạp, thần bí hóa một học thuyết vốn có nhiều điểm tích cực của nó.

Trong bối cảnh đất nước ta đang thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều điều trong nhận thức và ứng xử của người Việt – vốn trước đây là ưu điểm, nay cũng đã bộc lộ những hạn chế. Đó là từ trọng sự quân bình, đưa đến tư tưởng bình quân chủ nghĩa và thái độ nước đôi theo kiểu: “hòa cả làng; dĩ hòa vi quý; chín bỏ làm mười”. Đó là bên cạnh sự linh hoạt, giỏi ứng phó là sự tùy tiện, đại khái, làm không đến nơi đến chốn, thờ ơ , vô trách nhiệm và hậu quả của nó là nhiều công trình dang dở, thiếu đồng bộ. Tính lạc quan cũng nhiều khi đưa đến sự tự mãn, thiếu thực tế.

CHƯƠNG 3. GII PHÁP CƠ BN NHM PHÁT HUY NHNG GIÁ TR TÍCH CC VÀ HN CHẾ ẢNH HUNG TIÊU CC CA THUYT ÂM DƯƠNG ­ NGŨ HÀNH TRONG ĐI SNG TINH THN NGƯỜI VIT HIN NAY

3.1. Cơ s hình thành gii pháp (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

Nhà nước Việt Nam nhìn nhận tự do tín ngưỡng tôn giáo là một nhu cầu chính đáng tinh thần của con. Tôn trọng vào bảo đảm tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân là chính sách nhất quán của Đảng. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 9 (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết về“xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đây là Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt trong việc đề ra đường lối, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa, con người Việt Nam trước yêu cầu tập trung vào mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Kế thừa có chọn lọc Văn kiện Đại hội XI và tiếp thu những định hướng được nêu trong Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI về văn hoá, Văn kiện Đại hội XII lựa chọn, nhấn mạnh một số nội dung mới về xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam hiện nay.

3.2. Các gii pháp

3.2.1. Nhóm gii pháp phát huy nhng giá tr tích cc

Để xây dựng đời sống văn hóa mới cho người Việt, một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trên cơ sở phát huy những giá trị tích cực của học thuyết Âm dương, Ngũ hành, theo chúng tôi cần phải có những giải pháp thiết thực và cụ thể.

Th nht, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu được những giá trị tích cực của học thuyết Âm dương, Ngũ hành, qua đó nâng cao lòng tự hào về những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cha ông, từ đó tự giác tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng. (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

Th hai, phải bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của học thuyết Âm dương, Ngũ hành trong đời sống tinh thần người Việt: phong tục, tín ngưỡng, nghệ thuật, lối sống… giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đấu tranh với sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai, phản tiến bộ

3.2.2. Nhóm gii pháp hn chế ảnh hưởng tiêu cc

Bên cạnh các giải pháp nhằm phát huy các giá trị tích cực của học thuyết Âm dương, Ngũ hành thì việc xây dựng các giải pháp để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của học thuyết này cũng như phát huy giá trị văn hóa tinh thần, bản sắc văn hóa dân tộc, chống lại lối sống thực dụng, mê tín, lợi dụng tôn giáo để “bòn rút” tiền của dân làm đời sống nhân dân “mê muội” là nhiệm vụ cấp thiết, lâu dài.

Th nht, phải nâng cao dân trí, nâng cao trình độ nhận thức nhân dân; tích cực xây dựng chuẩn mực nếp sống đạo đức, đời sống tinh thần mới trên cơ sở đấu tranh việc lợi dụng học thuyết Âm dương, Ngũ hành để truyền bá tệ nạn mê tín dị đoan trong đời sống văn hóa tinh thần nhân dân

Th hai, kế thừa những giá trị tích cực học thuyết Âm dương, Ngũ Hành và văn hóa truyền thống dân tộc, tiếp thu các giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại. (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

Việc kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh toàn cầu hóa ở nước ta vừa có tính cấp bách, trước mắt, vừa mang tính chiến lược, lâu dài nhằm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, dậm đà bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng nhân cách con người Việt Nam phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, để văn hóa thực sự là nền tảng, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế ­ xã hội.

Bảo vệ bản sắc dân tộc phải gắn kết với mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc cái hay, cái tiến bộ trong văn hóa các dân tộc khác. Giao lưu văn hóa như là một tất yếu khách quan bởi chính nhờ giao lưu hội nhập mà bản sắc văn hóa dân tộc được bổ sung những yếu tố ngoại lai để làm phong phú bản sắc của mình. Đồng thời, qua đó, cũng góp phần làm phong phú văn hóa thế giới khi chính các nền văn hóa ngoại lai cũng tiếp nhận những giá trị tinh hoa văn hóa Việt Nam.

Th ba, cần thay đổi lối sống bảo thủ, thực dụng, tư duy quân bình, trông chờ, ỷ lại, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương trong đời sống văn hóa người Việt. (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

Trong không gian của đời sống văn hóa phương Đông nói riêng, việc nhận diện tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại cần được nhìn nhận trong mối quan hệ đa chiều trong đó đặc biệt chú ý các yếu tố kinh tế, chính trị , văn hóa, xã hội. Điều này vừa giúp tìm ra cơ sở hình thành đồng thời tránh được những biểu hiện nhận thức theo cách tiếp cận chủ quan, phiến diện.

Th tư, giữ gìn thuần phong mỹ tục và xây dựng đời sống văn hóa tâm linh lành mạnh.

Thuần phong mỹ tục một khi được xây dựng tốt sẽ nuôi dưỡng tính thiện với tính chất là cái gốc của con người trong thời kinh tế thị trường và đồng thời nuôi dưỡng bản sắc văn hoá dân tộc với tính chất là cái gốc của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

KT LUN (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

Nhận thức sâu sắc giá trị học thuyết Âm dương , Ngũ hành đến đời sống con người trên tất cả mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hoá đến đời sống văn hoá tinh thần, tâm linh, chúng tôi nghiên cứu đề tài này với mong muốn phát huy giá trị của học thuyết trên quan điểm chủ nghĩa duy vật, khoa học.

Học thuyết Âm dương, Ngũ hành đã được nhiều ngành khoa học cũng như trường phái triết học khác nghiên cứu, tìm cách lý giải và ứng dụng. Quả thật hiếm có học thuyết triết học nào có thể chạm tay tới nhiều lĩnh vực của khoa học, cuộc sống và được ứng dụng rộng rãi để giải quyết nhiều khía cạnh của tự nhiên, xã hội như vậy.

Việc nghiên cứu và ứng dụng học thuyết Âm dương, Ngũ hành đã tạo nên một bước ngoặt mạnh mẽ trong lịch sử tư duy khoa học phương Đông, đưa con người thoát khỏi tư tưởng mộng mị, mê tín dị đoan về những thứ trừu tượng hay lạc hậu. Bởi vậy, tìm hiểu và nghiên cứu học thuyết Âm dương, Ngũ hành là một trong những phương thức tốt nhất để lý giải và hiểu được những đặc trưng trong tư tưởng triết học phương Đông. (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

Chúng ta đang sống trong nền kinh tế tri thức trên con đường hội nhập với xu hướng toàn cầu hóa Đảng ta khẳng định: Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước trên thế giới nhưng phải tôn trọng độc lập chủ quyền. Việc tiếp thu văn minh bên ngoài phải được chọn lọc theo tinh thần người Việt để một năm, vài năm hoặc xa hơn nữa khi sự phát triển kinh tế của tất cả các quốc gia có thể giống nhau.

Để đảm bả o giữ gìn và phát huy giá trị học thuyết Âm dương, Ngũ hành cũng như hạn chế mặt tiêu cực của nó trong đời sống văn hóa tinh thần, tâm linh chúng tôi đã đề cập một số giải pháp theo cách nghĩ chủ quan cá nhân. Những vấn đề này phải triển khai đồng bộ, phối hợp chặt chẽ có sự lãnh đạo thống nhất đặc biệt là ý thức thực hiện của mỗi người dân. Có như vậy mục tiêu đặt ra mới thực hiện được một cách đầy đủ và toàn diện.

Thông qua đề tài này tôi muốn khẳng định rằng: Việc giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc trong đó có đời sống văn hóa tinh thần của người Việt sẽ trở thành một nội lực cho sự phát triển lâu dài của đất nước vì thế muốn xây dựng và phát triển đất nước chúng ta phải phát triển đồng bộ, hài hòa kinh tế, chính trị, văn hóa. Đó là quá trình phát triển bền vững và lâu dài./ (Tiểu Luận Ảnh hưởng học thuyết Âm dương Ngũ hành đến đời sống)

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993