Tiểu Luận: Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội

Mục lục

4.2/5 - (5 bình chọn)

Chia sẻ bài mẫu Tiểu Luận: Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội, Là Tư Tưởng Cốt Lõi Xuyên Suốt Toàn Bộ Tư Tưởng Hồ Chí Minh đạt điểm cao. Để hoàn thiện được một bài tiểu luận môn học tư tưởng Hồ Chí Minh đạt điểm cao thì các bạn cũng gặp rất nhiều khó khăn vì không tìm được bài mẫu, nhân cơ hội này thì Hỗ Trợ Viết Luận Văn có chia sẻ đến các bạn một bài tiểu luận mẫu đạt điểm cao các bạn cùng tham khảo nhé.

  • “ Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản vô giá của đảng và dân tộc ta. Giá trị cao đẹp củ tư tưởng Hồ Chí Minh là ở chỗ gắn bó chặt chẽ với cuộc sống, “ nói đi đôi với làm”.
  • “ Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho cách mạng việt Nam và dẫn dắt dân tộc ta tiến đến tương lai tươi sáng”

Từ bối cảnh lịch sử nước nhà và những di sản vô giá Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc chúng em xin trình bày một vấn đề rất nhỏ trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Người:

Khái quát chung về chủ nghĩa xã hội, và độc lập dân tộc đất nước. (Tiểu Luận: Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội)

1. Chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội bao gồm các mặt rất phong phú, hoàn chỉnh. Trong đó con người được phát triển toàn diện, tự do. Trong một xã hội như thế mọi thiết chế cơ cấu xã hộ đều nhằm mục tiêu giải phóng con người.

Một số đặc trưng cơ bản:

  • Đó là một chế độ chính trị do nhân dân làm chủ, nhà nước là nhà nước do dân, vì dân dựa trên khối đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công nông, trí thức do đảng cộng sản lãnh đạo.
  • CNXH là một chế độ xã hội có nền kinh tế phát triển cao gắn liền với sự phat triển khoa học kỹ thuật
  • CNXH là một xã hội phát triển cao về văn hóa đạo đức

2. Độc lập dân tộc (Tiểu Luận: Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội)

Độc lập dân tộc là đi theo con đường cách mạng vô sản, cách mạng giải phóng dân tộc khỏi ách nô dịch của chủ nghĩa thực dân,giải phóng quần chúng lao động khỏi áp bức bóc lột và đi đến mục tiêu cao cả của chủ nghĩa cộng sản là giải phóng con người.

Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc.

Hồ Chí Minh đã từng nói : “ nhưng nếu nước được độc lập mà dân không hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lí gì”. Và “dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no mặc đủ”. Như thế nghĩa là cách mạng việt nam phải hướng tới mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người thoát khỏi mọi áp bức bốc lột và bất công tiến tới một xã hội “trong đó sự phát triển tự do của mọi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”.

=>Từ những luận điểm cơ bản trên đã nêu lên mối quan hệ sâu sắc, không thể tách rời giữa chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc. Điều này luôn đúng trong mọi bối cảnh lịch sử của thời đại.

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT:

===>>>  Dịch Vụ Viết Thuê Tiểu Luận

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là tư tưởng cốt lõi xuyên suốt toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Hồ Chí Minh và con đường dẫn đến tư tưởng độc lập dân tộc (Tiểu Luận: Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội)

Cả cuộc đời của Hồ Chí Minh đã dành trọn cho nhân dân, cho đất nước, cho sự nghiệp giải phóng con người, giải phóng nhân loại cần lao, thoát khỏi mọi áp bức, bất công, vươn tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cũng chính vì vậy mà vấn đề dân tộc trong cách mạng Việt Nam đã được người quan tâm, nung nấu suốt cả cuộc đời.

Trước bối cảnh lịch sử nước nhà,nhân dân chịu cảnh cơ cực lầm than, đất nước trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc dưới sự áp bức bộc lột tàn bạo của thực dân pháp. Người đã nhận thức rõ được trách nhiệm của một thanh niên thời đại tiến bộ, yêu nước, vì vậy năm 1911, Nguyễn Ái Quốc đã ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng nhà Rồng.

Trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ, xuất phát từ một luận điểm quan trọng là: “muốn cứu nước giải phóng đồng bào phải tiến hành công cuộc giải phóng đánh đuổi thực dân giành lại độc lập cho dân tộc”, kể từ khi Hồ Chí Minh nhận thức được rằng chỉ với lòng yêu nước căm thù giặc thì không thể giải quyết được vấn đề độc lập dân tộc ( Tiểu Luận: Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội)

Một bước ngoặt lớn trên con đường đi tìm lại độc lập cho dân tộc của người chính là lúc bác bắt gặp Chủ Nghĩa Mac_Lenin, Người đã tìm thấy con đường cách mạng và nhận thức được chân lý của thời đại cách mạng. Nhờ giác ngộ Chủ Nghĩa Mac_Lênin, với sự thức tỉnh và cổ vũ của cách mạng tháng mười Nga năm 1917, Nguyễn Ái Quốc đã dồn tất cả tâm lực và tinh lực của đời mình để thực hiện đến cùng mục tiêu cách mạng: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Có thể nói tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng, chọn lọc và phát triển sáng tạo Chủ Nghĩa Mac_Lenin vào điều kiện cụ thể của đất nước ta, kế thừa và phát huy các qiá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Hơn ai hết, Nguyễn Ái Quốc là người gieo hạt, gây mầm cách mạng Việt Nam. Như cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng nói: “Hồ Chí Minh và Chủ Nghĩa Mac_Lênin, một cuộc gặp gỡ đẹp như cùng hẹn trước đã chung đúc nên tư tưởng Hồ Chí Minh.”

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng chính trị đặc sắc, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt bao trùm trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh.Tư tưởng đặc sắc đó thể hiện nhất quán mục tiêu của con đường cách mạng mà Người đã chọn,nó vừa đáp ứng được yêu cầu bức xúc của dân tộc và khát vọng của quần chúng nhân dân giành lấy độc lập tự do, ấm no và hạnh phúc, giải phóng cuộc đời lầm than,đói khổ dưới ách thống trị tàn bạo của chủ nghĩa thực dân, đế quốc và bè lũ tay sai.

Một lần khi trả lời câu hỏi của nữ đồng chí Rôdơ, thư ký Đại hội lần thứ 18 của đảng xã hội pháp , họp ngày 29 tháng 12 năm 1920: “ tại sao đồng chí lại bỏ phiếu cho quốc tế III?”. Hồ chí minh trả lời: “ Rất đơn giản. Tôi không hiểu chị nói thế nào là chiến lược, chiến thuật vô sản và nhiều điểm khác. Nhưng tôi hiểu rõ một điều: quốc tế III rất chú ý vấn dề thuộc địa, tự do cho đồng bào tôi, độc lập tổ quốc tôi, dấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu?”.. ( Tiểu Luận: Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội)

Bởi vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa quyết định của công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng con người, theo Hồ Chí Minh là xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, vươn tới cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc cho tất cả mọi người. Đó là nguyện ước, là ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh, của dân tộc Việt Nam, Người nói: “ tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc,ai cũng được học hành.” Thế nhưng để xây dựng một xã hội như thế nào để thực hiện được nguyện ước lòng dân, của cả nhân loại áp bức là điều trăn trở, ưu tư không chỉ của Hồ Chí Minh mà tất cả những người có lương tri, coi trọng đạo lý, trọng nghĩa tình khác. Sự bắt gặp và điểm tương đồng trong tư tưởng Hồ Chí Minh với những người sáng tạo ra học thuyết cách mạng khoa học của thời đại cũng chính là ở chỗ đó. Chứng kiến cảnh sống lầm than, khổ cực, bị bóc lột đến cùng kiệt của giai cấp công nhân, và nhân dân lao động ở thuộc địa và chính quốc, sự phân biệt đối xử giữa các giai cấp, địa vị trong xã hội nên con đường giải phóng xã hội, giải phóng con người mà Hồ Chí Minh, C.C Mác, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin đều khẳng định là phải tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, chứ không phải là theo con đường tư bản chủ nghĩa , cũng không thể quay trở lại chế độ phóng kiến.

Độc lâp dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng chính trị đặc sắc của Hồ Chí Minh còn thể hiện ở tư duy sáng tạo độc đáo của người đối với Chủ Nghĩa Mac-Lê Nin về tiến trình, logic phát triển của cách mạng vô sản việt nam. Lựa chọn con đường cách mạng vô sản là sự thống nhất giữa điều kiện khách quan với nhận thức và hoạt động chủ quan của hồ chí minh. Đó là sự gặp gỡ của thời đại Hồ Chí Minh, đồng thời đóng góp lớn nhất của người đối với thời đại. Đặc biệt là đối với các nước thuộc điạ và phụ thuộc. ( Tiểu Luận: Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội)

Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH Diễn ra trong suốt quá trình cách mạng ,ở mỗi giai đoạn của cách mạng: thống nhất ở mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài.bởi vì, đối với một dân tộc đã phải trải qua một ngàn năm đô hộ của phong kiến phương Bắc và gần một trăm năm dưới gót sắt của chủ nghĩa thực dân thì khát vọng cao nhất và trực tiếp nhất là dành được độc lập dân tộc giải phóng dân tộc, nhưng để có được độc lập dân tộc thật sự phải đi lên. Vì vậy độc lập dân tộc phải gắn liền với CNXH, Độc lập dân tộc là điều kiện kiên quyết để thực hiện CNXH, CNXH là mục tiêu, lí tưởng, là điều kiện đảm bảo cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc cho nhân dân, là nhân tố bảo đảm vững chắc của nền độc lập dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ, chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc có một xã hội tốt lành gắn liền với tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no; bảo đảm việc làm cho mọi người, tất cả vì niềm vui, hòa bình, hạnh phúc của con người. Rõ ràng, sự lựa chọn mục tiêu độc lập dân tộc gắn chặt với chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta, xét về lôgíc là một tất yếu khách quan, xét về lịch sử là hoàn toàn phù hợp với sự vận động của cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại, xét về nhu cầu là hoàn toàn xuất phát từ điều kiện cụ thể của một nước thuộc địa, nửa phong kiến và nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân Việt Nam và xét về mặt xã hội đó là một hệ giá trị cơ bản nhất quyết định sự phát triển của đất nước Việt Nam ta hôm nay và mai sau.. ( Tiểu Luận: Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội)

Một minh chứng sắc nét cho những bước đi đúng đắn trong tư tưởng của Người về vấn đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội chính là nước ta đã từng bước tìm được những hướng đi cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Mà trước đó, khi Người chưa tìm được  quan điểm  chủ nghĩa xã hội trong chân lý  của Chủ Nghĩa Mac_Lênin, rất nhiều bậc tiền bối, nhà tri thức yêu nước đã thất bại trong công cuộc tìm một con đường giải phóng dân tộc, giải phóng nước nhà để nhân dân thoát khỏi cảnh lầm than, áp bức dưới sự dày xéo của mũi giày thực dân. Sự kiện trọng đại chúng ta phải kể đến: năm 1930, Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời, một mốc son đánh dấu kết hợp đúng đắn giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tư tưởng và phương pháp cách mạng sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc được thể hiện tập trung, cô đọng trong các văn kiện đầu tiên thành lập đảng, do chính người trực tiếp soạn thảo: chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt của đảng, tháng 2 năm 1930 có thể khẳng định như vậy bởi vì việc giải quyết vấn đề độc lập dân tộc theo ý thức hệ phong kiến và tư sản, trong khuôn khổ của chế độ phong kiến và chế độ tư bản chủ nghĩa không tránh khỏi những mâu thuẫn và những hạn chế bắt nguồn từ bản chất kinh tế và chính trị các chế độ ấy – những hình thái kinh tế – xã hội dựa trên các quan hệ tư hữu về tư liệu sản xuất và các quan hệ đối kháng giai cấp. ( Tiểu Luận: Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội)
Vượt qua những mâu thuẫn và những hạn chế trong việc giải quyết vấn đề độc lập dân tộc theo lập trường phong kiến và tư sản chỉ có thể là con đường gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, tức là giải quyết độc lập dân tộc theo lập trường của giai cấp công nhân, của chủ nghĩa xã hội khoa học. Đó là : Độc lập dân tộc thực sự phải là độc lập về chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại. Độc lập dân tộc thực sự đòi hỏi phải xóa bỏ tình trạng áp bức bóc lột và nô dịch của dân tộc này đối với dân tộc khác về kinh tế, chính trị và tinh thần. Do đó, độc lập gắn liền với tự do và bình đẳng, công việc nội bộ quốc gia – dân tộc phải do quốc gia – dân tộc đó giải quyết không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Bản chất của chủ nghĩa xã hội là thực hiện triệt để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Chủ nghĩa xã hội sẽ xóa bỏ căn nguyên kinh tế sâu xa của tình trạng người bóc lột người do chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất sinh ra. Nhờ đó, nó xóa bỏ cơ sở kinh tế sinh ra ách áp bức con người về chính trị và sự nô dịch con người về tinh thần, ý thức và tư tưởng.
Chủ nghĩa xã hội thực hiện độc lập dân tộc để mở đường đưa dân tộc tới sự phát triển phồn vinh về kinh tế, sự phát triển phong phú đa dạng về văn hóa, tinh thần, thực hiện đầy đủ nhất quyền lực của nhân dân. Chỉ với chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc mới đạt tới chân giá trị của nó ở chỗ nó hướng tới phục vụ lợi ích và quyền lực của mọi người lao động, làm cho mọi thành viên của cộng đồng dân tộc trở thành người chủ thực sự có cuộc sống vật chất ngày càng đầy đủ và cuộc sống tinh thần ngày càng phong phú. Chính điều đó làm cho nền tảng của sự độc lập tự chủ càng thêm vững chắc, khả năng bảo vệ nền độc lập dân tộc càng đầy đủ và mạnh mẽ. ( Tiểu Luận: Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội)

Sự phát triển thực chất và bền vững của độc lập dân tộc được do bằng những khả năng và điều kiện bảo đảm cho dân tộc thoát khỏi tình cảnh nô lệ, phụ thuộc, bị áp bức bóc lột và nô dịch. Nó cũng bảo đảm cho dân tộc vượt qua tình trạng đói nghèo, lạc hậu và tụt hậu trong tương quan với các dân tộc khác trong thế giới và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn để đạt tới sự bình đẳng trong các mối quan hệ giữa con người với con người, giữa cộng đồng dân tộc này với cộng đồng dân tộc khác.

Toàn bộ khả năng và điều kiện bảo đảm đó chỉ có thể được tìm thấy và giải quyết bằng con đường phát triển chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trở thành hệ giá trị phát triển của Việt Nam, dưới ngọn cờ của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, làm nên cốt cách Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam và vị thế Việt Nam trước thế giới.

Nhận thức và hành động theo sự lựa chọn và theo hệ giá trị đó, Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945. ngày 02.09.1945 Hồ Chủ Tịch đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Có thể nói một minh chứng không ai có thể chối cãi được về tưởng đúng đắn của Người vể Chủ Nghĩa Xã Hội và độc lập Dân Tộc chính là chiến thắng vang dội và hào hùng của dân tộc ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mà đó là một sự kiện lịch sử trọng đại khiến cả thế giới phải biết đến Việt Nam với những hình tượng vô cùng hào hùng và oanh liệt. Đó cũng là một điển hình trong các dân tộc thuộc địa, tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến hoàn toàn không cân sức với “hai đế quốc to”, mở ra thời kỳ phi thực dân sau Việt Nam cho cả hệ thống thuộc địa và các nước phụ thuộc trên thế giới. ( Tiểu Luận: Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội)

Để đất nước có một nền độc lập, chủ quyền dân tộc như ngày một nay không một công dân nước Việt Nam nào không biết ơn những giá trị vô giá mà người đã để lại cho dân tộc, người đã tìm ra con đường đi cho dân tộc, người như một nhà tiên tri tiên đoán được vận mệnh đất nước: “ trường kì kháng chiến nhất định sẽ thành công” Người luôn tin tưởng vào một thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Mà điều quyết định cho thắng lợi này chính là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội_ một tư tưởng cốt lõi xuyên suốt toàn bộ tư tưởng của Người.

Mấu chốt cốt lõi xây dựng chủ nghĩa xã hội theo Hồ Chí Minh là phải là phải dựa vào dân, đem tài sức của dân để làm lợi cho dân.
cnxh nhân dân và nhân văn trong chiều sâu lý luận nhân văn chủ nghĩa của hồ chí minh là ở đó. Trong tư tưởng hàm xúc đó toát lên đầy đủ những vấn đề cốt yếu  về mục tiêu , bản chất, động lực,cách làm và bước đi của chủ nghĩa xã hội. Đó là CNXH Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh và cũng là một trong những cống hiến sáng tạo  nổi bật của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, nó thể hiện một quan hệ biện chứng, thấm nhuần sâu sắc quan điểm thực tiễn phát triển đổi mới, là điều kiện của cnxh, là nền tảng chính trị, là cơ sở dân tộc và chủ quyền nhân dân của chủ nghĩa xã hội.

III. Ý nghĩa thực tiễn của đôc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội_ tư tuởng Hồ Chí Minh trong tình hình đất nước hiện nay

1. Tình hình đất nước hiện nay, những khó khăn và thách thức mới ( Tiểu Luận: Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội)

Vượt qua hai cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ với những chiến thắng vĩ đại, chúng ta đồng thời cũng phải mang trên mình những vết thương không dễ hàn gắn trong một sớm, một chiều. Một nền kinh tế kiệt quệ, một đất nước bị tàn phá, nhiều thế hệ thanh niên ưu tú ngã xuống trên chiến trường, hàng triệu nạn nhân chiến tranh, sự thù nghịch và hàng chục năm cấm vận, cùng với đó sự đeo bám dai dẳng của tập quán, của lối suy nghĩ tiểu nông tư hữu, của sản xuất nhỏ, đặc biệt là sự tồn tạo của tư duy chủ quan, duy ý chí và quá “say xưa chiến thắng” trong khi hoạch định các kế hoạch phục hồi và phát triển… Tất cả đã tạo nên một “sức ì”.

Thế kỷ XXI mở đầu thiên niên kỷ thứ ba của một thế giới đầy biến động, cũng đồng thời mở ra một kỷ nguyên hội nhập, đua tranh gay gắt của cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh đó những thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách chống phá đảng, chống phá cách mạng bằng nhiều thủ đoạn và hành vi tinh vi hơn, chúng không chỉ chống phá bằng con đường chính trị và chúng đang dần chuyển sang lĩnh vực kinh tế, giáo dục, đặc biệt là lớp thanh niên trẻ hiện nay. ( Tiểu Luận: Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội)

Vì vậy, một thách thức mới đang đặt ra cho đảng và nhà nước ta,một thách thức cũng vô cùng khó khăn và một vấn đề cấp bách mà đảng cần phải đưa ra giải quyết kịp thời, triệt để có hiểu quả để xã hội ổn định, giữ vững được nền độc lập nước nhà, đưa nước ta sánh kịp với các cường quốc nam châu khác như mong ước của bác hồ kính yêu.

2. Ý nghĩa của vấn đề độc lập dân tộc_ chủ nghĩa xã hội, giá trị tư tưởng vô giá mà hồ chí minh để lại cho dân tộc nước nhà

Trước những khó khăn thách thức mà đất nước ta gặp phải  mà chúng em đã trình bày ở trên thì giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vẫn còn nguyên giá trị.

Tư tưởng Hồ Chí Minh vừa là một khoa học, vừa là “Một cẩm nang” cho hoạt động thực tiễn. Việc nghiên cứu, tổng kết rút ra những bài học và hệ thống những quan điểm trong tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào thực tiễn cuộc sống nước ta hôm nay phải là một quá trình. Công việc đó phải được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau, được lý giải ở nhiều lĩnh vực khác nhau và được đánh giá tổng kết ở nhiều cấp độ khác nhau. Bởi vì bản thân tư tưởng Hồ Chí Minh không bị giới hạn bởi một lĩnh vực cụ thể nào, không nhằm giải thích riêng cho một vấn đề riêng biệt nào, mà tư tưởng Hồ Chí Minh là một tổng thể, một hệ thống các quan điểm, các vấn đề bao trùm lên tất cả các hoạt động của đời sống xã hội. ( Tiểu Luận: Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội)

Chủ nghĩa xã hội bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Chính lý tưởng cao cả này đã soi sáng cho nhân dân ta lập nên những kỳ tích vang dội trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và trong công cuộc đổi mới đất nước. Đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh hiện nay là một sự nghiệp đầy chông gai , thử thách nhưng đó là con đường hợp quy luật để có một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà trong đó: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh! Muốn thực hiện mục tiêu đó, đòi hỏi Đảng ta phải vận dụng sáng tạo, bổ sung và phát triển Chủ nghĩa Mac- Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới: Kiên định con đường độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.

a. vận dụng quan điểm độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội  trong tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước ( Tiểu Luận: Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội)

Qua nửa thế kỷ giành và giành giữ Độc Lập dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ Quốc đặc biệt 20 năm đổi mới, với giá trị đó, Đảng cộng sản Việt Nam xứng đáng tiêu biểu bản lĩnh Việt Nam trong việc giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, đã tỏ rõ tiếng Độc Lập tự chủ trong mọi đường lối, chính sách đối ngoại và đối nội, đưa đời sống nhân dân lên ngày một cao hơn, đưa đất nước và dân tộc lên vị thế mới trong khu vực và trên thế giới

Dân tộc ta đang thực hiện lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh, đem hết trí tuệ và sức lao động tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Trước mắt là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đấy là nhiệm vụ trung tâm, là vấn đề chính trị-xã hội trong đâị số một của toàn Đảng, toàn dân ta. Đấy là một sự nghiệp to và khó khăn chưa từng có ở Việt Nam, có cả cơ hội và thách thức, có cả thành công và vấp váp, tất cả nhằm mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đấy chính là chủ nghĩa xã hội của Việt Nam và ở Việt Nam. ( Tiểu Luận: Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội)

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với Việt Nam không chỉ là mục tiêu, là nhu cầu, là cương lĩnh hành động, là ngọn cờ hiệu triệu, mà còn là động lực, là niềm tin sắc son của dân tộc Việt Nam ta. Độc lập dân gắn với chủ nghĩa xã hội là sự gắn kết hai sức mạnh thành một sức bật mới; là cội nguồn thắng lợi của cách mạng Việt Nam hôm qua hôm nay và mai sau.

Sự nghiệp đổi mới của chúng ta đang trước nhiều thuận lợi song cũng đan xen không ít thách thức nếu không tiếp tục xây dựng, củng cố một bản lĩnh chính trị vững vàng, một lòng quyết tâm và lòng kiên trì, nếu không có sự tỉnh táo văn hóa cần thiết, chúng ta sẽ không thể vượt qua. Xây dựng xã hội mới là công việc của nhiều thế hệ, của nhiều triệu con người, niềm tin và sự đồng thuận đã giúp chúng ta vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ để giành lại nền độc lập. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, niềm tin và sự đồng thuận sẽ tiếp tục nâng bước dân tộc ta trên con đường phấn đấu vì mục tiêu cao đẹp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, để lập nên những thành tựu mới, xây dựng một đất nước Việt Nam XHCN phồn vinh. Đó cũng là câu trả lời đích đáng với những ai đang cố tình cản trở con đường đi lên của dân tộc Việt Nam.

Dù thời cuộc biến xoay vần ra sao, dù phải đối mặt với xu thế toàn cầu hóa, thì hệ giá trị độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trong ý thức và trong hành động vẫn là mục tiêu, lý tưởng, là quốc bảo phù hợp với xu thế thời đại sẽ đưa nhân dân ta tiếp tục giành thêm nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ Quốc, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đưa đất nước ta sánh vai cùng các nước trong khu vực và trên thế giới. ( Tiểu Luận: Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội)

b. vận dụng quan điểm độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng hồ chí minh về quan hệ đối ngoại trong tình hình hiện nay

Quan điểm độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vừa có tầm chi phối lớn lại vừa có ý nghĩa giải quyết các vấn đề cụ thể và đạt hiệu quả trong đường lối đối ngoại và hoạt động ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta.

Muốn có những nhà ngoại giao tài ba, muôn có những chuyên gia hoạt động quản lý nhà nước về đối ngoại nhất định phải khuyến khích và dung dưỡng sự sáng tạo trong công tác đối ngoại và hoạt động ngoại giao. Có như vậy chúng ta mới làm phong phú được nội dung của quan điểm ‘độc lập dân tộc găn liền với chủ nghĩa xã hội” và mới đảm bảo cho tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nói riêng và Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung luôn luôn đồng hành được với thời đại.

Để thay cho phần kết khi nói về ý nghĩa của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng  hồ chí minh, chúng em xin đưa ra ý kiến của đòng chí Đỗ Đức Hinh: ( Tiểu Luận: Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội)

“Trong kháng chiến chống Pháp Bác Hồ có nói: “Thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng, chiêng có to thì tiếng mới xa”. Nhưng trong điều kiện hiện nay, ngoại giao đã có những đóng góp rất hiệu quả làm cho “cái chiêng” đó to ra và phát triển không ngừng. Đó là không ngừng mở rộng quan hệ “làm bạn” với tất cả các nước, đồng thời không ngừng phát triển các quan hệ bình thường thành các “đối tác kinh tế”, “đối tác hợp tác lâu dài”, các “đối tác chiến lược”… Đây chính là những nội dung mới của ‘mặt trận ngoại giao” dưới tác động của quan điểm “Độc lập Dân Tộc gắn liền với Chủ Nghĩa Xã Hội” trong thời kỳ mới này.”.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993