Tiểu luận: Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế

Đánh giá post

Chia sẻ đề tài Tiểu Luận: Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế, đến các bạn sinh viên tham khảo. Và còn rất nhiều đề tài tiểu luận khác được Dịch vụ hỗ trợ viết luận văn cập nhập hàng ngày đến các bạn sinh viên đang làm tiểu luận triết học về đề tài Tiểu Luận: Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế, nếu như các bạn muốn tham khảo nhiều bài viết hơn nữa thì tham khảo tại trang website của Dịch vụ hỗ trợ viết luận văn nhé.

Ngoài ra, các bạn có gặp khó khăn trong việc làm bài tiểu luận môn học, hay tiểu luận tốt nghiệp thì liên hệ với Dịch vụ viết luận văn để được hỗ trợ làm bài. Hoặc các bạn có thể tham khảo dịch vụ viết thuê tiểu luận tại đây nhé.

===> Viết Thuê Tiểu Luận

LỜI NÓI ĐẦU (Tiểu Luận: Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế)

Hoạt động kinh doanh quốc tế ngày nay diễn ra với quy mô ngày càng lớn, nội dung ngày càng phong phú. Để cho các hoạt động hoạt kinh doanh này diễn ra thuận lợi, công tác đàm phán và ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế giữ vai trò hết sức quan trọng.

Quá trình đàm phán dẫn đến kết qủa là ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế để các bên cùng tham gia thực hiện.

Để tìm hiểu một cách rõ ràng hơn về hợp đồng kinh doanh quốc tế, Em đã chọn đề tàI “Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế” để nghiên cứu. Nhưng do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót trong bàI viết này, mong thầy cô bỏ qua những thiếu sót đó .

Em xin chân thành cảm ơn

TỔNG QUAN VỀ HỢP KINH DOANH QUỐC TẾ

1)Khái niệm (Tiểu Luận: Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế)

Hợp đồng đơn thuần là sản phẩm cuối cùng của đàm phán thương lượng giữa các bên tham gia. Hợp đồng phản ánh vị thế thương lượng của các bên trong quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng.

Hợp đồng kinh doanh quốc tế là một cam kết bằng văn bản quyết định quyền lợi và trách nhiệm của các bên về hoạt động kinh doanh quốc tế

2) Đặc điểm kinh doanh quốc tế

Hợp đồng kinh doanh quốc tế có những đặc đIểm sau:

 • Là một cam kết giữa các bên có quốc tịch khác nhau trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế.Các bên tham gia giao kết hợp đồng phảI có t cách pháp nhân theo quy định của luật phát.
 • Thường chịu sự đIũu chính của hệ thống pháp luật, cả pháp luật trong n-ớc và pháp luật quốc tế.
 • Thường trình bày theo cấu trúc đIũu khoản. Cấu trúc này tạo đIũu kiện để các bên dễ dàng thấy đợc trách nhiẹem và quyền hạn trong từng công việc cụ thể.
 • Có tính chất phức tạp vì nó liên quan đến nhiều hệ thống pháp luật khác nhau, phong tục tập quán kinh doanh quốc tế,sắc tháI văn hóa, đIều kiện tự nhiên, kinh tế _xã hội, bối cảnh quốc tế…

3, (Tiểu Luận: Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế) Phân loại hợp đồng kinh doanh quốc tế

 1. Căn cứ vào lĩnh vực kinh doanh, hợp đồng kinh doanh quốc tế gồm:
 • Hợp đồng trong lĩnh vực đầu tính hợp đồng liên doanh, hợp tác liên doanh, xây dưng-kinh doanh-chuyển giao(BOT), xây dựng- chuyển giao-kinh doanh(BTO)..
 • Hợp đồng trong lĩnh vực thương mại quốc tế nh hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu, gia công quốc tế ..
 • Hợp đồng trên lình vực dịch vụ hợp đồng vận tải Quốc Tế, bảo hiểm quốc tế, vay vốn cho thuê văn phòng đại diện…
 1. Căn cứ vào chủ hợp đồng hợ đồng kinh doanh quốc tế gồm:
 • Hợp đồng được ký kết các chủ thể hợp đồng độc lập, riêng lẻ hoặc các chủ thể kết hợp.
 • Hợp đồng được ký kết giữa các chủ thể là đại diện đương nhiên hoặc các đại diện có ủy quyền, các chủ thể được ủy thác hoặc các đại diện của cơ quan nhà nước.
 1. NgoàI ra, việc phân loại hợp đồng kinh doanh quốc tế còn có thể căn cứ vào thời gian. Các hợp đòng này có thể là các hợp đồng ngắn hạn có thới gian một vàI ngày, tháng,quý,dói một năm. Các hợp đồng dàI hạn thóng có thời gian trên một năm.

4, Nguyên tác ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế

-Nguyên tác bình đẳng, tự nguyện. Nguyên tắc này chỉ ra các bên tham gia ký kết hợp đồng phảI trên có sở nhận thức được những lợi ích thu được từ hoạt động kinh doanh quốc tế.Việc ký kết hợp đồng không bị ép buộc bởi ý chí của các bên. Nừu các bên từ chối việc ký hợp đồng thì việc ký kết không diễn ra.

-Nguyên tác song phuơng. Nguyên tác này chỉ ra rằng các bên phảI dựa trên cơ sở thỏa thuận đàm phán và nhất trí để ký kết hợp đồng. Hai bên phảI tìm ra miền lợi nhuận có thể chấp nhận đợc của mình, nghĩa là đôI bên cùng có lợi.

-Tuân thủ pháp luật và thông lệ quốc tế. Hợp đồng kinh doanh quốc tế là một văn bản có tính pháp lý quy định quyền hạn và trách nhiẹm của các bên. Việc đIều chỉnh các quan hệ này phảI dựa trên các nguồn lực tương ứng.

5, (Tiểu Luận: Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế) Nội dung hợp đồng

Các đIều khoản khác nhau trong hợp đồng trình bày các vấn đề khác nhau liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế mà các bên đàm phán.

Vấn đề thứ nhất là : giả thích các từ ngữ,kháI niệm, định nghĩa đợc sử dụng trong hợp đồng. Lý do của việc giảI thích kháI niệm là do các bên có thể có những các hiểu khác nhau về cùng một kháI niệm. Đặc biệt các chủ thể ó quốc tịch khác nhau được đào tạo ở những môI trường khác nhau lại càng khó thống nhất và còn có thể phức tạp khi ngôn ngữ sử dụng khác nhau.Các định nghĩa đa ra tránh dìa dòng phức tạp.Tránh tình trạng vừa ra định nghĩa ở phần đầu hợp đồng rồi sau đó phảI thêm những định ở phần sau. (Tiểu Luận: Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế)

Vấn đề thứ hai là: Nội dung kinh doanh lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, đầu tư, chuyển giao công nghệ hay các lĩnh vực khác. Các lĩnh vực này được cụ thể hóa thành các đIều khoản chi tiết như diều khoản giá cả, số lượng, chất lượng… cùng các yếu tố khác như tỷ lệ góp vốn phân chia lợi nhuận, thời gian hoạt động của dự án và các điêù khoản chuyển giao không bồi hoàn.

Vấn đề thứ ba là:Các phương thức thực hiên hợp đồng như phương thức vận chuyển xây dựng bảo quản, lắp đặt bảo dưỡng…

Vấn đề thứ tư là: Các đIều kiện bất khả kháng như :bão lụt, hạn hán chiến tranh, khủng hoảng chính trị-văn hóa- xã hội. Các yếu tố này là yếu tố quan trọng đẻ các bên miễn giảm trách nhiệm như đã cam kết:

Vấn đề thứ năm: Liên quan đến khiếu nại hợp đồng và trọng tài xử lý tranh chấp. đây là đIều khoản đẩm bảo cho tính pháp lý và tính quy phạm của hợp đồng cao hơn.

Vấn đè thứ sáu là: Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng. ĐIều khoản này quy định thời đIểm bắt đầu và kết thúc của hợp đồng về mặt pháp lý.

Vấn đè thứ bẩy: Là các vấn đè bổ xung. Đây là các vấn đề cần dự kiến phát sinh của hợp đồng trong quá trình thực hiện

6, (Tiểu Luận: Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế) Phương thức ký kết

Ký kết trực tiếp.

Việc ký kết trực tiếp diễn ra trong trường hợp đại diện của các bên trực tiếp gặp để thảo luận, thảo thuận và thống nất các vấn đề của quan hệ kinh doanh giữa các bên, xác định cụ thể quyền hạn và tránh nhiệm cùng ký vào một văn bản

Ký kết gián tiếp

Đây là cách thức ký kết trong đó các bên tham gia ký kết thông qua trung gian, đIện thoại, Fax, môI giới, ủy thác Việc ký kết gián tiếp thường có hai bước:

Bước 1: Bên dề nghị ký hợp đồng thông báo mời bạn hàng ký kết.Trong đề nghị phảI đa ra những yêu cầu về nội dung giao dịch như :tên hàng, số lượng, quy cách, giá cả, phương thức thanh toán, địa điểm giao dịch: Lời đề nghị phải rõ ràng ngắn ngọn và có tính xác định.

-Bước 2:Bên nhận được hợp đồng có nghĩa vụ trả lời bằng văn bản cho bên đề nghị hợp đồng về các vấn đè nêu ra, trong đó phảI ghi rõ những nội dung chấp nhận, không chấp nhận và những đIều khoản bổ xung. được đề nghị phảI trả lời rõ là có đồng ý với những lời hay không?.

Các phương thức ký kết hợp đồng này có thể áp dụng riêng rẽ kết hợp với nhau hoặc xen kẽ trong quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng .

II. NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG CẦN NẮM VỮNG TRONG HỢP ĐỒNG KINH DOANH QUỐC TẾ (Tiểu Luận: Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế)

1) Tên, địa chỉ, ngời đại diện, ngày tháng làm hợp đồng. Tên , địa chỉ, ngời đại diện, ngày tháng làm hợp đồng phảI rõ ràng để lúc cần có thể tìm hiểu tận gốc bạn hàng.

Ở đây cần lứu ý phân biệt giữa ngày tháng lập hợp đồng, ngày thàng kỳ kết hợp đồng và thời hạn có hiệu lực của hợp đồng

2, Ngôn ngữ sử dụng, số bản, độ chính xác của các bản hợp đồng.

Các bên thỏa thuận những ngôn ngữ nào đựoc sử dụng trong việc soạn thỏa hợp đồng. Số bản hợp đồng được soạn thảo và các bên giữ. Tính thống nhất, chính xách giữa các bản của các bên cấn được chú trọng để tránh tình trạng hiểu sao nội dung công việc

3) Đối tượng của hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng cần phảI đựoc nêu rõ bằng ngôn ngữ phổ thông để các bên trong hợp đồng và cơ quan quản lý có thẻ hiểu được. Các đối tượng kinh doanh cần ngắn với cac quy định của nhà nước .Do đó các chử thể nhà thầu không được áp dụng nguyên tức tự nguyện mà phải tuân theo quy định của nhà nước. (Tiểu Luận: Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế)

4) Đơn vị tính toán

Số lượng vật tư hàng hóa phải được nghi chính xách, rõ ràng theo sự thỏa thuận của các bên chủ thể và tính theo đơn vị đo lường hợp pháp của nhf nước đối từng loaị hàng. Nếu tính trọng lượng thì phải ghi cả trọng lượng tĩnh và trọng lượng cả bì.

Trong nhưng hợp đồng có xuất hiện nhiều hàng hóa khác nhau thì phảI ghi riêng số lượng, trong lượng của từng loịa rối sau đó ghi tổng giá trị của vật tư,hàng hóa mua bán

5, Chất lượng quy cách hàng hóa

Yếu tố này chủ yếu ngắn với-xuất-nhập khẩu. Hợp đồng phảI ghi rõ phẩm chất kỹ thuật, kích thước, máu sắc, mùi vị, độ ẩm, tạp chất tùy theo từng loại hàng mà hai bên thỏa thuận về các đIều kiện phẩm chất, quy cách cho phù hợp.

Có ba phương pháp quy định hàng hóa phổ biến là:

a.Căn cứ vào tiêu chuẩn để thuận chất lượng. Thông thường các sản phẩm công nghiệp đựơc tiêu chuẩn hóa thông qua các hệ thống quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm như:tiêu chuẩn nhà nước (PCNN), tiêu chuẩn địa phương, tiêu chuẩn nghành kinh tế (TCN) tiêu chuẩn quốc tế (ISO 9000) (Tiểu Luận: Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế)

 1. Nếu hàng hóa chưa được tiêu chuẩn hóa thì các bên phảI thỏa thuận chất lượng hàng hóa bằng sụa mô tả hàng hóa, không được dùng các khái niện chung chung khó quy trách nhiệm khi vi phạm như:”Chất lượng phải tốt’,” hàng hóa phảI đảm”….
 2. Đối với hàng hóa có chất lượng ổn định thường được thỏa thuận theo mẫu hàng, đò là hàng được sản xuất hàng loạt. Yêu cầu khi chon mẫu phải tuân theo quy tác sau:
 • -Phải chọn mẫu theo chính lô hàng ghi trong hợp đồng.
 • -Mỗi hàng phải mang tính chất tiêu biểu cho loại hàng đó.
 • -Số lượng mấu ít nhất phỉ là ba, trong dó mỗi bên giữa một mẫu và giao cho ngưới trung gian giữa một mẫu.

Trong thực tế ký kết hợp đồng còn áp dụng những phương pháp quy định chất lượng hàng hóa sau:

 • – Xác định chất lượng theo đIều kiện kỹ thuật, bao gồm những đặc tính kỹ thuật cụ thể, mô tả vật liệu sản xuất ra hàng hóa ,nguyên tắc và phương pháp kiểm tra, thử nghiệm.
 • Xác định sau khi đã xem sơ bộ :Trong hợp đồng,phương pháp này được thể hiện bằng những từ”đã xem và đồng ý “
 • – Xác định theo hàm từng chất trong hàng hóa – Xác định theo sản lượng thành phẩm
 • – Xác định theo nhãn hiệu hàng hóa – Xác định theo trọng lượng tự nhiên
 • – Xác đinh theo biểu kê các thông số kỹ thuật khắc họa tính chất hàng hóa
 • – Xac định theo hiện trạng hàng hóa áp dụng cho các loại tươI sống có mùi vi,màu sắc độ chín không ổn định.
 • –  Xác định theo phẩm chất binh quân tuơng đương (Tiểu Luận: Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế)

6)Bao bì ,ký mã hiệu hàng hóa.

Yếu tố này thường gắn liền với hợp đồng xuất-nhập khẩu.Hàng hóa hoặc hợp đồng gia công. Bao bì không chỉ đơn thuần có chức năng bảo quản mà còn có chức năng thông tin,phẩm mỹ và khuyếch trương sản phẩm . Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp sản xuất ngày càng quan tâm nhiều đến chất lượng và hình thức bao bì về hính dáng,kích cỡ , chất liệu, phương pháp đóng gói và ký mã hiệu.

Nội dung ký ãm hiệu phảI đẩm bảo đầy đủ dấu hiệu đặc trưng của từng loai: Tên hàng,Tên cơ sở sản xuất, trọng lượng, số lượng, ngày sản xuất, ngày hết hạn sử dụng, cách thức vận chuyển bảo quản , bốc xếp .

7) Thời hạn giao nhận

 • Yếu tố này gắn với hợp đồng mua bán ngoại thương. Trong hợp đồng cần quy định cụ thể số lượng cần giao thời gian địa đIểm, phương thứ giao nhận và đIều kiện của người đén nhận hàng như sau:
 • -Thời gian giao nhận :Cần ghi vào hợp động thời gian giao nhạn cụ thể chuyên theo đợt, ngày ,tháng…ngắn tình hình hực tế mà hai bên có thực hiên được.
 • -Địa diểm giao nhận:Cần thảo thuận cụ thể nơI giao nhận, phảI đảm bảo nguyên tác phù hợp với khả năng đI lại,an toàn cho phương tiện vận chuyển. (Tiểu Luận: Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế)
 • Trách nhiệm và chi phí vận chuyển do các bên thảo thuận tùy theo đIều kiện từng bên và lệ thuộc và đièu kiện giao hàng.
 • -Phương thức giao nhận:Giao nhận hàng hoa phảI qua cân đong đo đếm khi cần thiết phảI kiểm nghiệm. Phaỉ áp dụng cùng một phương thức về nguyên tắc đàu giao và đầu nhận.Nếu vận tảI liên va thì bên vận tảI phảI có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hàng hóa từ đầu nhận dến đầu giao cuối cùng.
 • ĐIều kiện người đại diệ nhận hàng :Khi đén nhận hàng, người nhận phảI xuất trình các giấy tớ sau đẻ được giao hàng:

+Giấy tờ của cơ quan bên mua

 • Phiếu xuất kho của cơ quan bên bán
 • +Giấy CMND
 • +Các loại giấy tờ khác nếu cần:Vận đơn,L/C,Hóa đơn…

8, Bảo hành hướng dẫn sử dụng:

Bên mua và bên bán cần thỏa thuận thời gian và trách nhiệm bảo hành cụ thể .Hai bên cần chú ý tới cả những trường hợp bảo hành không phổ biến, chắng hạn:Phụ tùng thay thế hoặc thiết bị chóng mòn , thiệt hại phát sinh do bảo dưỡng không đúng, Xếp hàng lên tầu xe quá trọng tảI, lắp rắp sai quy cách … (Tiểu Luận: Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế)

Trong trường hợp máy móc, thiết bị nhập khẩu, điêù khoản bảo hành và hướng dẫn sử dụng rất quan trọng vì nó sẽ tạo đIều kiện cho bên mua rút ngắn thời gian sử dụng, tiết kiệm chi phí.

9) Giá cả

Đối với hợp đồng xuất-nhập khẩu, khi định giá cần nêu rõ đồng tiền tính giá, đơn vị tính giá, phương pháp định giá và các điều kiện đảm bảo giá hàng hoá.

 1. Xác định đơn vị tính toán:
 • Dựa vào đơn vị đo lường phổ biến cho mặt hàng đó như kg, tấn, mét, lít…
 • Đối với quặng, hoá chất có thể căn cứ vào một đơn vị trong lượng kèm với hàm lượng thành phần chính trong hàng hoá.

Nếu tính giá theo trọng lượng thì phải quy định rõ trọng lượng tịnh và trọng lượng cả bì.

 1. Đồng tiền tính giá:

Giá hàng hoá có thể được tính bằng đồng tiền của quốc gia bên bán, bên mua hoặc nước thứ 3. Việc chọn đồng tiền thanh toán cũng chịu ảnh hưởng lớn của tập quán buôn bán quốc tế

Nhìn chung các bên thường sử dụng đồng tiền có khả năng chuyển đổi cao và tương đối ổn định

 1. Phương pháp định giá (Tiểu Luận: Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế)
 • Giá cố định thường được quy định khi kí kết và không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng
 • Giá di động được xác định vào thời điểm kí hợp đồng nhưng sau đó có thể thay đổi nếu trên thị trường giá mặt hàng này thay đổi vào thời điểm giao hàng
 • GIá trượt là giá tính vào thời điểm thực hiện hợp đồng bằng cách xem xét lại gía cơ sở trong hợp đồng
 • Giá xác định sau là giá được xác định trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trong hợp đồng chỉ thoả thuận những điều kiện và nguyên tắc định mức giá

10, Điều khoản thanh toán: Đồng tiền thanh toán

 • Đồng tiền thanh toán thường là ngoại tệ chuyển đổi tự do như: USD (Mỹ), JPY (Nhật),… Việc lựa chọn đồng tiền thanh toán cần thận trọng vì có sự biến động của tỉ giá hối đoái
 1. Thời hạn thanh toán :
 • Trong hợp đòng, các bên thường xác định thời hạn thanh toán cụ thể. Nếu thời hạn không được xác định một cách trực tiếp và gián tiếp thì việc thanh toán sẽ được tiến hàng sau 1 số ngày nhât định kể từ khi người bán thông bào cho người mua về việc hàng chuyển sang sở hữu của người mua (Tiểu Luận: Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế)
 1. Phương thức thanh toán :

Việc thanh toán hợp đồng được thanh toán theo các phương thức sau:

 • Thanh toán bằng trao đổi hàng
 • Thanh toán thông qua phương thức chuyển tiền
 • Thanh toán thông qua phương thức nhờ thu
 • Thanh toán thông qua phương thức L/C
 • Thanh toán thông qua phương thức ghi sổ
 • Thanh toán thông qua phương thức thư bảo đảm trả tiền

Hiện nay phương thức thanh toán L/C được sử dụng phổ biến nhất

11) Điều khoản về khiếu nại và trọng tải:

Điểm cần chú ý ở đây là thủ tục khiếu nại và cách thức giải quyết khiếu nại. Cơ quan trọng tài nào sẽ giải quyết khiếu nại. Lúc nào thi các bên tiến hành giải quyết khiếu nại. trọng tài xử lý có thể là trọng tài Việt Nam, trọng tài nước ngoài hoặc trọng tài quốc tế.

Tuyệt đối tránh những điều khoản về toà án có tính  chất “duy nhất” trừ trường hợp chúng thực sự thuận lợi vì những nguy cơ về toà án duy nhất rất tiền tàng trong xét xử dễ gây thiệt hại cho các bên.

12) Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng:

Trong những trường hợp bất khả kháng thì phải giải quyết như thế nào? Trách nhiệm được miễn giảm ra sao? Tất cả các trường hợp này đều phải có giải trình chi tiết trong hợp đồng

KẾT LUẬN (Tiểu Luận: Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế)

Trong thế giới ngày nay, bất cư môt nước nào muốn không bị gạt ra khỏi dòng chảy phát triển đều phải nô lực hội nhập vào xu thế chung: xu thế toàn cầu hoá. Không phải là ngoại lệ, Việt Nam cần biến một tiển tình không thể né tránh thành 1 tiến trình chủ động. Trong tiến trình ấy, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải có các thay đổi trong hoạt động sản xuất cũng như kinh doanh.

Thập kỉ qua thực chất chỉ là giai đoạn khởi động của quá trình hội nhập kinh tế. Mặc dù các doanh nghiệp Việt Nam đã triển khai các hoạt động hội nhập trên bình diện rộng và đã đạt được 1 số kết quả thiết thực ban đầu nhưng thực chất mới chỉ diễn ra ở bề rộng mà cưa có bề sâu, chưa chủ động khai thác những lợi thế mà hội nhập kinh tế đem lại.

Nhưng chúng những lợi thế của việc hội nhập lại đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải có đầy đủ kiến thức về kinh doanh quốc tế để không vấp phải những sai lầm, đó chính là phải nắm vững luật pháp quốc tế để không vi phạm các công ước quốc tế, luật kinh doanh quốc tế. Mà ngay cả việc lập một bản hợp đồng kinh doanh quốc tế với đầy đủ nội dung theo đúng luật pháp là một điều không dễ đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Rõ ràng có rất nhiều cơ hội và thách thức đang chờ đợi các doanh nghiệp Việt Nam ở phía trước nhưng hãy cẩn trọng với chính những cơ hội đó. Hãy tôn trọng luật pháp quốc tế , đó là vấn đề quan trong nhất. (Tiểu Luận: Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế)

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993