Tiểu Luận: Lý luận về giá trị hàng hóa của nền kinh tế

Đánh giá post

Chia sẻ đề tài Tiểu Luận: Lý luận về giá trị hàng hóa của nền kinh tế, đến các bạn sinh viên tham khảo. Và còn rất nhiều đề tài tiểu luận khác được Dịch vụ hỗ trợ viết luận văn cập nhập hàng ngày đến các bạn sinh viên đang làm tiểu luận triết học về đề tài Tiểu Luận: Lý luận về giá trị hàng hóa – Vận dụng vào việc nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta, nếu như các bạn muốn tham khảo nhiều bài viết hơn nữa thì tham khảo tại trang website của Dịch vụ hỗ trợ viết luận văn nhé.

Ngoài ra, các bạn có gặp khó khăn trong việc làm bài tiểu luận môn học, hay tiểu luận tốt nghiệp thì liên hệ với Dịch vụ viết luận văn để được hỗ trợ làm bài. Hoặc các bạn có thể tham khảo dịch vụ viết thuê tiểu luận tại đây nhé.

===> Dịch Vụ Viết Thuê Tiểu Luận

1. Lý luận về giá trị hàng hóa

Hàng hóa có hai thuộc tính :Giá trị sử dụng và giá trị.

  • giá trị sử dụng là công dụng của vật thể cú thể thỏa món mọt nhu cầu nào đó của con người .Ví dụ : cơm để ăn ,áo để mặc , máy móc , thiết bị nguyên nhiên vật liệu để sản suất …
  • cong dụng của vật do thuộc tính tự nhiên của vật quyết định .Theo đà phát triển của khoa học kĩ thuật con người ngày càng phát hiện thêm những thuộc tính mới của và phương pháp lợi dụng những thuộc tính đó.

+Giá trị sử dụng chỉ thể hiện ở việc sử dụng hay tiêu dùng .Nó kà nội dung vật chất của cải , không thể hình thức xó hội của cải đó như thế nào .Với ý nghĩa như vậy , giá trị sử dụng là một phạm trù vĩnh viễn.

+Một vật đó là hàng hóa thì nhất thiết nú phải cú giỏ trị sử dụng .Nhưng không phải bất cứ vật gì cú giỏ trị sử dụng cũng đều là hàng hóa .Không khí rất cần thiết cho cuộc sống con người , nhưng không phải hàng hóa .Nước suối, cũng có giá trị sử dụng , nhưng không phải là hàng hóa . trong kinh tế hàng hóa , giá trị sử dụng là cái mang giá trị trao đổi.

-Giá trị trao đổi trước hết là tỉ lệ về lượng mà giá trị sử dụng này trao đổi với giá trị sử dụng khác :

Vớ dụ:một rìu đổi lấy 20kg thóc (Tiểu Luận: Lý luận về giá trị hàng hóa của nền kinh tế)

+Tại sao rìu và thúc là hai giỏ trị sử dụng khác nhau lại cú thể trao đổi được với nhau .Tại sao lại trao đổi theo tỉ lệ rìu = 20 kg thúc.

+hai vật khác nhau có thể trao đổi với nhau được khi giữa chúng có một cái chung .Cái chung này không phải là thuộc tính tự nhiên của rìu , cũng không phải là thuộc tính tự nhiên của thúc .Song cỏi chung đó nằm ở cả rìu và thúc .

Nếu không kể đến thuộc tính tự nhiên của rìu và thúc chúng chỉ cú một cỏi chung : chúng đều là sản phẩm của lao động .Để sản xuất ra thóc và rìu , người thợ thủ công và nông dân đều hao phí sức lao động để sản xuất ra chúng .Hao phí lao động là cơ sở để so sánh rìu với thúc , để trao đổi giữa chúng với nhau sở dĩ phải trao đổi theo một tỉ lệ nhất định , 1 rìu đổi lấy 20 kg thóc vì người ta cho rằng lao động hao phí để sản suất ra rìu bằng lao động hao phí để sản xuất ra 20 kg thóc .khi chủ rìu và chủ thúc đồng ý bán trao đổi với nhau , thì họ cho rằng lao động của họ để sản xuất ra rìu và thúc là bằng nhau.Giỏ trị của một cỏi rìu bằng 20 kg thúc. Từ sự phân tích trên , chúng ta rút ra kết luận quan trọng :Giỏ trị là lao động xó hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa . Vật gì không chứa đựng lao động của con người thì không cũng giỏ trị. Không khớ chẳng hạn ,mặc dự rất cần thiết, nhưng không có lao động cuả con ngươì kết tinh trong đó nên không có giá trị .Vàng , kim cương có giá trị cao ,vì phải tốn kém nhiều lao động mới sản xuất được ra chúng .Nhiều hàng hóa lúc đầu đắt , nhưng sau nhờ tiến bộ kĩ thuật thì lại trở nên rẻ hơn. Việc hàng hóa trở nên rẻ hơn phản ánh sự giảm giá trị của hàng hóa .Như vậy cũng có nghĩa là khi thay đổi thì giỏ trị trao đổi cũng thay đổi.Giá trị trao đổi chính là hinh thức biểu hiện của giá trị . (Tiểu Luận: Lý luận về giá trị hàng hóa của nền kinh tế)

+phần trên đó núi , khi những người sản xuất đồng ý trao đổi hàng hóa với nhau thì điều đó có nghiã là học cho rằng lao đọng của người này bằng lao động của người khác .Thực chất của hoạt động trao đỏi là sự so sánh lao động giữa những người sản xuất với nhau .Vì vậy , giỏ trị biểu hiện quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hóa quan hệ giữa người với người không cũn là quan hệ “thuần túy “, mà nó đó thay thế bằng quan hệ giữa vật phẩm , bằng lợi ích kinh tế.

Giỏ trị là một phạm trự lịch sử ,nú gắn liền với nền kinh tế hàng hóa .Chừng nào cũn sản xuất và trao đổi hàng hóa thì cũn tồn tại phạm trự giỏ trị.

-Nội dung khái niệm giá trị hàng hóa khác như trên khác với khái niệm giỏ trị mà chúng ta cú thể núi : quyển sách rất cú giỏ trị tức, không khớ rất cú giỏ trị , tức là không khớ rất cần thiết .Cũn trong kinh tế chính trị học ,giỏ trị là lao động kết tinh trong hàng hóa , là quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hóa .

-như vậy , giá trị sử dụng và giá trị là hai thuộc tính của hàng hóa .Hàng hóa được thể hiện là sự thống nhất chặt chẽ , nhưng lại mâu thuẫn giữa hai thuộc tính này.

2. Lượng giá trị hàng hóa (Tiểu Luận: Lý luận về giá trị hàng hóa của nền kinh tế)

  • Về đơn vị đo lường lượng giá trị, trong cuốn “Tư bản”, C.Mác đã xác định: “giá trị hàng hoá là lao động trừu tượng kết tinh trong hàng hoá”. Cho nên lượng giá trị hàng hoá nhiều hay ít là tuỳ thuộc vào lượng lao động kết tinh trong hàng hoá. Lượng lao động hao phí được đo bằng các đơn vị thời gian lao động như giờ, ngày, tháng, năm. Điều đó không có nghĩa là lượng giá trị được đo bằng thời gian lao động cá biệt mà nó phải được đo bằng thời gian lao động xã hội cần thiết hay tất yếu. “Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian lao động đòi hỏi để sản xuất ra một giá trị sử dụng nào đó, trong những điều kiện sản xuất bình thường của xã hội, với một trình độ thành thạo trung bình và một cường độ lao động trung bình của xã hội đó”. Thời gian lao động xã hội cần thiết thường được tính là thời gian lao động cá biệt của người sản xuất hàng hoá nào cung cấp đại bộ phận hàng hoá đó cho thị trường.
  • Về cơ cấu lượng giá trị, C.Mác đã đưa ra một cơ cấu giá trị của hàng hoá một cách đầy đủ nhất. William Petty cho rằng: “Lao động là cha còn đất là mẹ của mọi của cải”. C.Mác khẳng định lao động là nguồn gốc duy nhất của giá trị. Tuy nhiên giá trị sử dụng của hàng hoá lại là sự kết hợp của hai yếu tố: vật chất của tự nhiên và lao động. Nếu trừ đi tổng số những lao động có ích chứa đựng trong hàng hoá thì bao giờ cũng còn lại một cái nền vật chất nhất định, do tự nhiên mà có chứ không cần đến sự tác động của con người. Ông kết luận: “Lao động không phải là nguồn duy nhất của những giá trị sử dụng mà nó sản xuất ra, không phải là nguồn duy nhất của mọi của cải vật chất”. Giá trị của một hàng hoá bao gồm cả giá trị cũ và giá trị mới. (Tiểu Luận: Lý luận về giá trị hàng hóa của nền kinh tế)
  • Nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị:Mác đã xác định ba nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị là: năng suất lao động và cường độ lao động, trình độ thành thạo của lao động

3. Các hình thức giá trị

Một trong những thành tựu của C.Mác là việc ông chỉ ra các hình thái của giá trị hay giá trị trao đổi. Trường phái kinh tế chính trị cổ điển chưa phân tích đến tận cùng giá trị và giá trị trao đổi của hàng hoá nên họ chưa tìm được hình thái giá trị đã làm cho giá trị trở thành giá trị trao đổi. Họ chỉ coi hình thái giá trị như một cái gì đó hoàn toàn không quan trọng, thậm chí là một cái gì đó nằm bên ngoài bản chất của hàng hoá. Điều đó là do họ coi phương thức sản xuất tư bản là một hình thái tự nhiên vĩnh cửu của nền sản xuất hàng hoá. Họ chưa nhận thức được hình thái giá trị của sản phẩm lao động là hình thái trừu tượng nhất và cũng là hình thái chung nhất của phương thức sản xuất tư bản. Chính hình thái này đã làm cho phương thức đó mang tính chất một loại hình đặc thù của nền sản xuất xã hội và đồng thời lại có tính chất lịch sử. Chỉ đến C.Mác, bản chất của tiền tệ mới được chỉ ra một cách đầy đủ. Tiền tệ là một thứ hàng hoá đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho các loại hàng hoá khác. Nó thể hiện lao động xã hội và biểu hiện quan hệ giữa những người sản xuất hàng hoá. (Tiểu Luận: Lý luận về giá trị hàng hóa của nền kinh tế)

Trong tác phẩm “Tư bản”, Các Mác viết: “bây giờ cần phải làm một việc mà khoa kinh tế tư sản chưa hề làm thử bao giờ, tức là phải trình bày nguồn gốc phát sinh của hình thái tiền tệ, tức là phải khai triển các biểu hiện của giá trị, biểu hiện bao hàm trong quan hệ giá trị của hàng hoá, từ hình thái ban đầu đơn giản và ít thấy rõ nhất cho đến hình thái tiền tệ là hình thái mà ai nấy đều thấy”. Ông đã chỉ ra bốn hình thái phát triển của giá trị theo từng giai đoạn phát triển của lịch sử kinh tế – xã hội:

  • Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên.
  • Hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng.
  • Hình thái giá trị chung.
  • Hình thái tiền tệ.

4. Quy luật giá trị (Tiểu Luận: Lý luận về giá trị hàng hóa của nền kinh tế)

Quy luật giá trị là là quy luật căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa.Chừng nào cũn sản xuất và trao đổi hàng hóa thì chừng đó cũn quy luật giỏ trị .

Yêu cầu của quy luật giá tri là sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở lượng giá trị hàng hóa hay thời gian lao động xó hội cần thiết .

Trong kinh tế hàng hóa , vấn đề quan trọng nhất là hàng hóa sản xuất ra nó bán được hay không để có thể bán được thì hao phớ lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa phải phù hợp với mức phớ mà xó hội cú thể chấp nhận được .

Trong trao đổi hàng hóa cũng phải dựa vào hao phí lao động xó hội cần thiết. Hai hàng húa có giá trị sử dụng khác nhau có thể trao đổi với nhau được khi lượng giá trị của chúng ngang bằng nhau.Theo định nghĩa đó thì trao đổi phải tuân theo nguyên tắc ngang giá . (Tiểu Luận: Lý luận về giá trị hàng hóa của nền kinh tế)

Quy luật giá trị là trừu tượng. Nó thể hiện sự vận động thông qua sự biến thiên của giá cả hàng hóa .giá cả phụ thuộc vào giá trị, vì giỏ trị là cơ sở của giá cả. Hàng hóa nào mà hao phí lao động để sản xuất ra nó nhiều thì giỏ trị của nó lớn, và do vậy giỏ cả trờn thị trường sẽ cao, và ngược lại.Ngoài ra ,giá cả cũng phụ thuộc vào các nhân tố khác nhau như quan hệ cung cầu tình trạng độc quyền trên thị trường.

Tác động của các nhân tố trên làm cho giá cả hàng hóa trên thị trường lên xuống xoay quanh giá trị của nó. C.Mác gọi đó là vẻ đẹp của quy luật giá trị .Trong vẻ đẹp này , giá trị hàng hóa là trục ,giá cả hàng hóa trên thị trường lên xuống xung quanh trục đó

.Đối với mỗi hàng hóa riêng biệt , giá cả của nó có thể cao hơn , thấp hơn hoặc phù hợp giá trị của nó .Nhưng cuối cùng ,tổng giá cả phù hợp với tổng giá trị của chúng.

5. Vận dụng vào viêc nâng cao sức cạnh tranh

-Thứ nhất là kích thích sản xuất phát triển .Đối với xí nghiệp quốc doanh , chủ yếu là xây dựng một hệ thống giá bán buôn để đưa chế độ hạch toán kinh tế đi vào nền nếp và có căn cứ vững chắc .

-Thứ hai là điều hũa lưu thông tiêu dùng .Trong chế độ kinh tế thị trường ,tổng khối lượng và cơ cấu hàng tiêu dùng do kế hoạch lưu chuyển hàng hóa quyết định căn cứ vao trình độ phát triển của lực lượng sản xuất,mức tăng thu nhập quốc dân ,và thu nhập bằng tiền của nhân dân , nhu cầu về hàng tiêu dùng trong điều kiện sức mua không đổi ,nếu giá cả một loại hàng nào đó giảm xuống thì lượng hàng tiêu thụ lại tăng lên và ngược lại. Nhà nước có thể quy định giá cả cao hay thấp để ảnh hưởng đến khối lượng tiêu thụ một số loại hàng nào đó nhằm làm nhu cầu và mức tăng của sản xuất về một số hàng tiêu dùng ăn khớp với kế hoạch lưu chuyển hàng hóa Nhà nước. (Tiểu Luận: Lý luận về giá trị hàng hóa của nền kinh tế)

Thứ ba là phân phối và phân phối lại thu nhập quốc dân thông qua chính sách giá cả, viêc quy định hợp lý, Nhà nước phân phối và phân phối lại thu nhập quốc dân giữa các ngành nhằm phục vụ cho yêu cầu nâng cao đời sống nhân dân lao động.

Cuối cùng , nhận thức và vận dụng các đòn bẩy của kinh tế như tiền lương ,giá cả , lợi nhuận …dựa trên cơ sở hao phí lao động xó hội cần thiết để tổ chức và thực hiên chế độ hoạch toán kinh tế .

Tóm lại , những điều trình bày trờn đây nói lên trong kinh tế thị trường có sự cần thiết khách quan phải kết hợp kế hoạch với thị trường , lấy cái sau bổ xung cho cái trước.Quá trình kết hợp đó cũng là một quá trình tự giác vận dụng quy luật giỏ trị và quan hệ thị trường như một công cụ để xây dựng các mặt kinh tế, kích thích cải tiến kĩ thuật, tăng năng suất lao động,làm cho giá trị hàng hóa ngày càng giảm , đảm bảo tốt hơn nhu cầu của đời sống , đồng thời làm tăng thêm khối lượng tích lũy. (Tiểu Luận: Lý luận về giá trị hàng hóa của nền kinh tế)

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993