Tiểu luận: Xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ đề tài Tiểu Luận: Xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả, đến các bạn sinh viên tham khảo. Và còn rất nhiều đề tài tiểu luận khác được Dịch vụ viết luận văn cập nhập hàng ngày đến các bạn sinh viên đang làm tiểu luận triết học về đề tài Tiểu Luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả, nếu như các bạn muốn tham khảo nhiều bài viết hơn nữa thì tham khảo tại trang website của Dịch vụ hỗ trợ viết luận văn nhé.

Ngoài ra, các bạn có gặp khó khăn trong việc làm bài tiểu luận môn học, hay tiểu luận tốt nghiệp thì liên hệ với Dịch vụ viết luận văn để được hỗ trợ làm bài. Hoặc các bạn có thể tham khảo dịch vụ viết thuê tiểu luận tại đây nhé.

===> Dịch Vụ Viết Thuê Tiểu Luận

LỜI NÓI ĐẦU (Tiểu Luận: Xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh hiệu quả)

1.Lý do chọn đề tài:

Trong lịch sử của các dân tộc thường có những vĩ nhân mà cuộc đời và sự nghiệp, tư tưởng và hành động của họ gắn liền với cả một giai đoạn lịch sử đầy sôi động và biến cố của dân tộc và thời đại mình:Mác, Anghen, V.I.Lenin,…và đặc biệt là Hồ Chí Minh, là những con người tiêu biểu như vậy.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng, Mặt trận, Quân đội, đồng thời cũng là người sáng lập Nhà Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Trong một phần tư thế kỷ ở cương vị Chủ tịch Nhà Nước, Người đã dành nhiều công sức cho việc xây dựng nhà nước kiểu mới ở Việt Nam-Nhà Nước trong sạch,vững mạnh, hiệu quả. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân- do dân- vì dân, trong sạch-vững mạnh-hiệu quả, là sự vận dụng sáng tạo học thuyết về nhà nước của chủ nghĩa Mác- Lenin trong điều kiện của nước ta, có sự chọn lọc, kế thừa cả những tinh hoa trong việc xây dựng nhà nước đã có trong lịch sử dân tộc và nhân loại. (Tiểu Luận: Xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh hiệu quả)

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, một nhà nước vững mạnh, có hiệu lực phải là một nhà một nhà nước làm cho mọi người dân biết sống và làm việc theo Hiến Pháp và pháp luật. Mặt khác, nhà nước đó “ phải dựa vào nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của nhân dân” . Một trong những mối quan tâm của Người là làm sao đào tạo và bồi dưỡng được một đội ngũ cán bộ chính quyền phù hợp với bản chất của Nhà nước ta, thấm nhuần tinh thần “dân là chủ, cán bộ là đầy tớ trung thành của nhân dân” . Là người sáng lập ra Nhà nước ta, Người rất đề cao pháp quyền, nhưng Hồ Chí Minh không lúc nào coi nhẹ vai trò của giáo dục đạo đức và pháp luật trong quản lý xã hội và nhà nước.

Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, mô hình Nhà Nước Việt Nam được xây dựng trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh đã phát huy thành quả tích cực trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc hơn 60 năm qua. Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề nhà nước đã và đang được toàn Đảng, toàn dân kế thừa, phát triển trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở thời kỳ trong nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2.Mục đích chọn đề tài: (Tiểu Luận: Xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh hiệu quả)

Trong thời kỳ nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền-nhà nước “cuả dân, do dân, vì dân”, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh,xã hội công bằng, dân chủ văn minh, thì tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền “TRONG SẠCH-VỮNG MẠNH-HIỆU QUẢ” nói riêng đã có vị trí và vai trò vô cùng quan trọng,là nền tảng để Đảng ta xây dựng mô hình Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà một cách hoàn thiện nhất. Do đó, tôi chọn đề tài này để có thể nghiên cứu chi tiết hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.

Phương pháp luận:

Với phương pháp luận là chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh giúp cho tư duy và góc độ nghiên cứu luôn đi đúng hướng và hiệu quả. Kết hợp với phương pháp phân tích tổng hợp, phương án so sánh và phương pháp liên ngành là ba phương pháp nghiên cứu chính và cụ thể mà tôi có thể sử dụng khi nghiên cứu đề tài này.

3.Cơ cấu của bài luận:

Lời mở đầu.

  • Chương I: Vị trí  vấn đề nhà nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
  • Chương II: Nguồn gốc lý luận chủ yếu quyết định nhất đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước.
  • Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả.

CHƯƠNG I: VỊ TRÍ VẤN ĐỀ NHÀ NƯỚC TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: (Tiểu Luận: Xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh hiệu quả)

Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ IX đã khẳng định: “ Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lenin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp cùa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại”. Trong hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh, tư tưởng về nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng với nội dung thiết thực. Hiện nay, việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước có ý nghĩa cấp thiết về lý luận và thực tiễn đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân,do dân, vì dân, một nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh và hiệu quả.

Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lenin về: “Vấn đề chính quyền nhất định là vấn đề chủ yếu nhất của mọi cuộc cách mạng”. Song, Người thấy rõ ràng vấn đề chính quyền ở nước ta không thể rập khuôn theo các nước khác, mà cần “ phân tích cụ thể một tình hình cụ thể” để có lời giải đáp đúng, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn đất nước và quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam. Người đã xác định cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường của cách mạng vô sản và nhìn nhận vấn đề chính quyền nhà nước như một nội dung cơ bản của cách mạng Việt Nam.

CHƯƠNG II: NGUỒN GỐC LÝ LUẬN CHỦ YẾU QUYẾT ĐỊNH NHẤT ĐỐI VỚI SỰ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC

Nguồn gốc lý luận quan trọng, chủ yếu, quyết định nhất hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước là học thuyết Mác-Lenin về nhà nước nói chung, nhà nước chuyên chính vô sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa nói riêng.

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lenin, nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội có thể rất khác nhau, nhưng bản chất của chúng chỉ là một: chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Mà muốn như vậy, đòi hỏi đó phải là một nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh và hiệu quả.

Chủ nghĩa Mác-Lenin đã chỉ ra rằng, nhà nước xã hội chủ nghĩa, với đặc điểm vốn có của nó, là một nhà nước đặc biệt, nhà nước không còn nguyên nghĩa, là nhà nước “nửa nhà nước”. (Tiểu Luận: Xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh hiệu quả)

Nhờ có quan điểm cơ bản của chủ nghỉa Mác-Lenin, Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường cách mạng Việt Nam, phương thức đúng đắn để giải quyết vấn đề chính quyền nhà nước, hiểu biết thấu đáo bản chất nhà nước và cách thức tổ chức nhà nước. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-lenin về vấn đề nhà nước nói chung, nhà nước xã hội chủ nghĩa nói riêng là cơ sở lý luận khoa học để Người đánh giá, phê phán các học thuyết khác về tổ chức nhà nước cũng như khảo sát các kiểu thực tiễn nhà nước một cách chính xác. Từ đó hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự cách mạng, khoa học, trở thành nền tảng tư tưởng của đường lối xây dựng và hoàn thiện nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Đảng ta.

CHƯƠNG III: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, HIỆU QUẢ (Tiểu Luận: Xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh hiệu quả)

1.Đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước:

Xây dựng một Nhà nước của dân, do dân, vì dân không bao giờ tách rời với việc làm cho Nhà nước luôn trong sạch, vững mạnh. Điều này luôn thường trực trong tâm trí và hành động của Hồ Chí Minh. Khi nước nhà giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ cũng như lúc cách mạng chuyển giai đoạn, Hồ Chí Minh càng chú ý hơn bao giờ hết đến việc bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh của các cấp chính quyền, bởi vì thường những lúc đó cách mạng đứng trước những thách thức rất gay gắt và những tiêu cực rất dẽ trở thành nguy cơ làm biến chất Nhà nước.

Chỉ một tháng sau khi thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Uỷ Ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng nêu rõ phải chống đặc quyền, đặc lợi; bộ máy nhà nước không phải là bộ máy áp bức bóc lột nhân dân, cán bộ, công chức không phải là những “ông quan cách mạng”. Hồ Chí Minh chỉ ra sáu căn bệnh cần đề phòng: trái phép, cậy thế, hủ hoá, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo. Người nhắc nhở “ Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết được sai lầm thì phải ra sức sửa chữa. Vậy nên, ai không phạm những lầm lỗi trên này, thì nên chú ý tránh đi, và gắng sức cho thêm tiến bộ. Ai đã phạm những lầm lỗi trên này, thì phải hết sức sửa chữa; nếu không tự sửa chữa thì Chính Phủ sẽ không khoan dung. Vì hạnh phúc của dân tộc, vì lợi ích của nước nhà mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sâu những chữ “công bình, chính trực” vào lòng”. Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam Hồ Chí Minh thường đề cập đến vấn đề sau đây và nhắc nhở mọi người tránh và khắc phục.

Đặc quyền, đặc lợi (Tiểu Luận: Xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh hiệu quả)

Xây dựng  nhà nước trong sạch, vững mạnh đòi hỏi phải tẩy trừ những thói cậy mình là người trong cơ quan chính quyền để cửa quyền, hách dịch vời dân, đồng thời vơ vét tiền của, lợi dụng chức quyền để làm lợi cho cá nhân mình, làm như thế tức là sa vào chủ nghĩa cá nhân.

Tham ô, lãng phí, quan liêu

Hồ Chí Minh coi tham ô, lãng phí, quang liêu là “giặc nội xâm”, “giặc ở trong lòng”, thứ giặc nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm. Người phê bình những người “lấy của công dùng vảo việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức”. Quan điểm của Hồ Chí Minh là: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu dù cố ý hay không, cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến… Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi Việt gian, mật thám”.

Ngày 27/11/1946, Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh 223 ấn định hình phạt tội đưa và nhận hối lộ với mức từ 5 năm đến 20 năm tù khổ sai và phải nộp phạt gấp đôi số tiền nhận hối lộ.

Ngày 26/1/1947, Hồ Chí Minh ký lệnh nói rõ tội phạm tham ô, trộm cắp của công là tội tử hình.

Lãng phí là một căn bệnh mà Hồ Chí Minh lên án gay gắt. Chính bản thân Người luôn làm gương, tích cực thực hành chống lãng phí torng cuộc sống và công việc hằng ngày. Lãng phí ở đây được Hồ CHí Minh xác định là lãng phí sức lao động, lãng phí thời giờ, lãng phí tiền của. Chống lãng phí là biện pháp để tiết kiệm, một vấn đề quốc sách của mọi quốc gia.

Liên quan đến bệnh tham ô, bệnh lãng phí là bệnh quan liêu, một căn bệnh không những có ở cấp trung ương, ở cấp tỉnh, ở cấp huyện mà còn ngay ở cấp cơ sở. (Tiểu Luận: Xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh hiệu quả)

Hồ Chí Minh phê bình những người và các cơ quan lãnh đạo từ cấp trên đến cấp dưới không sát công việc thực tế, không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng. Đối với công việc thì trọng hình thức mà không xem xét khắp mọi mặt, không đi sâu vào từng vấn đề. Bệnh quan liêu làm cho chúng ta chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo tên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi đến chốn…thành thử có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chề độ mà không biết nắm vững… Thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí.

Vì vậy, đây là bệnh gốc sinh ra các bệnh tham ô, lãng phí; muốn trừ sạch bệnh tham ô, lãng phí thì trước hết phải tẩy sạch bệnh quan liêu.

Tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo.

Những hành động trên gây mất đoàn kết, gây rồi cho công tác. Hồ Chí Minh kịch liệt lên án tệ kéo bè, kéo cánh, tệ nạn bà con bạn hữu mình không tài năng gì cũng kéo vào chức này chức nọ. Người có tài có đức, nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài. Quên rằng việc nước là việc công, chứ không phải việc riêng gì dòng họ của ai. Trong chính quyền, còn hiện tượng gây mấy đoàn kết, không biết cách làm cho mọi người “bênh vực lớp này, chống lại lớp khác”.

Ngoài bệnh cậy thế, có người còn kiêu nạo, “tưởng mình ở trong cơ quan Chính Phủ là thần thánh rồi…Cử chỉ lúc nào cũng vác mặt quan cách mạng”, làm mất uy tín của Chính Phủ.

2. Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng. (Tiểu Luận: Xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh hiệu quả)

Về phép trị nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh,Người luôn kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa quản lý xã hội bằng pháp luật với phát huy những truyền thống tốt đẹp trong đời sống cộng đồng người Việt Nam được hình thành quan  hàng ngàn năm lịch sử. Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa “Đức trị” và “Pháp trị”.

Trong việc thực thi quyền hạn và trách nhiệm của mình với cương vị là Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh bao giờ cũng thể hiện là một người sáng suốt, thống nhất hài hoà giữa lý trí và tình cảm, nghiêm khắc, bao dung, nhân ái nhưng không bao che cho những sai lầm, khuyết điểm của bất cứ ai. Kỷ cương, phép nước thời nào cũng luôn được đề cao và phải được áp dụng cho tất cả mọi người. Do đó, Hồ Chí Minh yêu cầu pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì. Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh dùng sức mạnh uy tín của mình để cảm hoá những người có lỗi lầm, kéo họ đi với cách mạng, giáo dục những người mắc khuyết điểm để họ tránh phạm pháp.

Theo người một xã hội kỷ cương, một nhà nước mạnh có hiệu lực phải quản lý bằng pháp luật, không một giờ phút nào coi thường pháp luật, thiếu pháp luật. Không quản lý nhà nước bằng pháp luật sẽ dẫn đến sơ hở, cán bộ sẽ dễ sinh ra lạm dụng quyền lực, vi phạm quyền dân chủ của dân cũng như công dân dễ có hành vi xâm phạm đến quyền tự do của người khác, của cộng đồng, và của xã hội dẫn đến hỗn loạn vô Chính Phủ. Chính vì vậy khi xây dựng Hiến Pháp mới và hình thành một hệ thống pháp luật mới, Người đề nghị vận dụng những điều luật cũ còn tương đối phù hợp với tình hình mới, trừ bỏ những điều luật vi phạm và trái với với chủ quyền của nhân dân. Tuy nhiên Người cũng lưu ý: “ Luật pháp phải dựa vào đạo đức, mặt khác luật pháp bảo vệ pháp luật bảo vệ đạo đức. Không xử phạt là không đúng, song chút gì cũng trừng phạt thì không đúng. Nhà nước phải vừa giáo dục vừa sử dụng pháp luật để cải tạo họ, giúp họ trở nên lương thiện”.

Trong những năm trực tiếp lãnh đạo nhà nước, Người đã từng bước xây dựng hệ thống pháp luật, ngoài hai bản Hiến Pháp, Người đã công bố 16 đạo luật và gần 1300 văn bản dưới luật khác. (Tiểu Luận: Xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh hiệu quả)

2.1 Tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của nhà nước đủ đức, đủ tài:

Một tư tưởng quan trọng nữa của Người là để có bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả trước hết ;à phải có đội ngũ cán bộ, nhân viên có đạo đức, gương mẫu trong chấp hành pháp luật. Đồng thời phải là những người am hiểu pháp luật và cá ngành nghề chuyên môn. Do đó từ 1948 Người đã ký sắc lệnh về “lập một chế độ công chức mới” và ban hành sắc lệnh “quy chế công chức Việt Nam”. Điều đó có ý nghĩa vô cùng to lớn rằng : ngay từ rất sớm, Người đã coi trọng thể chế hoá việc đào tạo và sử dụng cán bộ Nhà nước.

Đi vào những mặt cụ thể ta thấy Hồ Chí Minh nêu lên những yêu cầu sau đây về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức:

2.2.Tuyệt đối trung thành với cách mạng: (Tiểu Luận: Xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh hiệu quả)

Đây là yêu cầu đầu tiên cần có đồi với đội ngũ này. Cán bộ công chức phải là những người kiên cường bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhà nước. Hồ Chí Minh nhấn mạnh lòng trung thành đó phải được thể hiện hàng ngày, hàng giờ trong mọi lĩnh vực công tác.

2.3.Hăng hái thành thạo trong công việc, giỏi chuyên môn nghiệp vụ

Chỉ với lòng nhiệt tình thôi thì không đủ và cùng lắm chỉ phá được cái xấu, cái cũ mà không xây dựng được cái tốt, cái mới. Yêu cầu tối thiểu là đội ngũ cán bộ này phải hiểu biết công việc của mình, biết quản lý tốt công việc của nhà nước. Do vậy đội ngũ ngày cần phải được đào tạo và tự mình phải luôn luôn học hỏi. Hồ Chí Minh đã ký nhiều sắc lệnh số 76 ban hành “Quy chế công chức” nêu rõ công chức là người giữ một nhiệm vụ cụ thể trong bộ máy nhà nước dưới sự lạnh đạo của Chính Phủ. Sắc lệnh cũng nêu lên cách thức và nội dung thi tuyển để bổ nhiệm và các ngạch bậc hành chính trong bộ máy chính quyền.

2.4.Phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân (Tiểu Luận: Xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh hiệu quả)

Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa đội ngũ cán bộ, công chức với nhân dân. Đội ngũ cán bộ công chức là người ăn lương từ ngân sách của nhà nước, mà nguồn ngân sách này là của dân đóng góp. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh nhắc nhở mọi cán bộ, công chức không được lãng phí của công, phải pục vụ sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân mình cho Tổ Quốc, lấy phục vụ cho quyền lợi chính đáng của nhân dân làm mục tiêu cho hoạt động của mình. Đặc biệt là phải chống bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu, phải luôn luôn gần dân, hiểu dân và vì dân. Cán bộ, công chức xa dân, quan liêu, hách dịch…đối với nhân dân đều dẫn đến nguy cơ làm suy yếu Nhà nước, thậm chí sẽ làm biến chất Nhà nước.

2.5.Cán bộ, công chức Nhà nước phải là những người dám phụ trách, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, nhất là trong những tình huống khó khăn “thắng không kiêu, bạn không nản”

Đó là những người có ý thức sẵn sàng làm “công bộc” làm “đày tớ” của dân, những người cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm việc với tinh thần đầy sáng tạo. Hồ Chí Minh đòi hỏi cán bộ, công chức luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, học ở trường học, ở trong cuộc sống, trong công tác, học ở thầy, ở bạn, phải thường xuyên tự phê bình và phê bình.

KẾT LUẬN (Tiểu Luận: Xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh hiệu quả)

Trong lịch sử, tư tưởng “lấy dân làm gốc” đã sớm xuất hiện ở những nhà nước lãnh đạo, những nhà chính trị lớn. Nhưng đến Hồ Chí Minh tư tưởng về nhà nước của dân, do dân, vì dân mới được phát triển sâu sắc, phong phú về nội dung, với chất lượng mới, trở thành một quan điểm khoa học nhân đạo về bản chất nhà nước mới, nhà nước của dân, do dân, vì dân; nhà nước trong sạch, vững mạnh và hiệu quả.

Nếu như lấy dân làm gốc là tư tưởng chính trị truyền thống, thì đến Hồ Chí minh tư tưởng ấy được diễn đạt trong một mệnh đề chủ động hết sức giản dị, tự nhiên “Dân là gốc nước” đúng như câu thơ của Người:

Gốc có vững thì cây mới bền

Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân

Ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả có giá trị lý luận và thực tế to lớn, sâu sắc, định hướng cho việc xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Với những kết quả quả đạt được trong quá trình đổi mới, cũng như những khó khăn tồn tại trong 18 năm đổi mới, hoàn thiện nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã tác động mạnh mẽ và trực tiếp đến quá trình đổi mới đất nước nói chung. Thực tế cho thấy, vấn đề đổi mới và hoàn thiện nhà nước hiện nay là một quá trình khó khăn cả trên lý thuyết lẫn thực tiễn. Điều đó đòi hỏi Đảng, nhà nước và nhân dân ta cần có những bước đi và giải pháp vừa khẩn trương vừa vững chắc trong  hiệc thực tiếp tục cải cách triệt để hơn nữa tổ chức và hoạt động của động của nhà nước để đáp ứng được tình hình mới của nhà nước trong quá trình chấn hưng dân tộc và hội nhập ngày nay. (Tiểu Luận: Xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh hiệu quả)

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993