Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Đánh giá post

Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh Tuyên Quang. Bạn đang chuẩn bị làm bài báo cáo thực tập nghề nghiệp, hay bạn đang làm đồ án tốt nghiệp, nhưng các bạn lại chưa biết lựa chọn đề tài nào cho phù hợp với trường hợp của bạn, giờ đây các bạn không còn phải lo lắng về vấn đề đó nữa, vì dưới đây Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận Văn sẽ chia sẻ đến các bạn sinh viên một bài Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh Tuyên Quang các bạn có thể tham khảo thử nhé.

MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Xây dựng cơ bản và đầu tư xây dựng cơ bản là những hoạt động với chức năng tạo ra tài sản cố định cho nền kinh tế thông qua các hình thức xây dựng mới, mở rộng, hiện đại hoá hoặc khôi phục các tài sản cố định.

Bất cứ một ngành, một lĩnh vực nào để đi vào hoạt động đều phải thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, tài sản cố định, vì vậy đầu tư xây dựng cơ bản luôn là vấn đề đặc biệt được quan tâm. Trong những năm qua, đầu tư xây dựng cơ bản đã góp phần không nhỏ đối với tăng trưởng và phát triển nền kinh tế của nước ta nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng.

Đối với Tuyên Quang là một tỉnh miền núi có những tiền năng phát triển chưa được khai thác và sử dụng hết thì việc đầu tư vào công tác xây dựng cơ bản là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Tỉnh đã trú trọng đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và đã có những thành quả nhất định, nhờ đó mà nhờ đó mà tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đã đạt được khá cao so với mức bình quân chung của cả nước trong nhiều năm.

Tuy vậy, hiệu quả của đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt được mục tiêu đề ra; tồn tại, hạn chế còn xảy ra ở tất cả các khâu. Thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản chưa được khắc phục triệt để. Vì vậy việc tìm hiểu và nghiên cứu đánh giá hiện trạng trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản là hết sức cần thiết để Tuyên Quang có thể phát triển đúng với tiềm năng thế mạnh của mình. Chính vì vậy, em đã lựa chọn đề tài: “Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Tuyên Quang” làm đề tài nghiên cứu khoá luận.

2 Mục tiêu của đề tài (Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh)

2.1 Mục tiêu chung

Đánh giá thực trạng công tác đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Tuyên Quang.

2.2 Mục tiêu cụ thể

 • Hệ thống hóa cơ sở khoa học về đầu tư xây dựng cơ bản.
 • Nêu ra thực trạng và đánh giá hoạt động thu hút vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006 – 2010.
 • Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để thu hút vốn, nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới.

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu các vấn đề liên quan đến việc huy động và sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Tuyên Quang.

3.2 Phạm vi nghiên cứu

 • Phạm vi thời gian: Số liệu nghiên cứu được thu thập trong giai đoạn 2006 – 2010.
 • Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu trên phạm vi địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
 • Phạm vi nội dung: Đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu thực trạng huy động và sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Tuyên Quang.

4 Phương pháp nghiên cứu (Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh)

4.1 Cơ sở phương pháp luận

Khóa luận được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về đầu tư xây dựng cơ bản.

4.2 Phương pháp thu thập thông tin

Đề tài chủ yếu sử dụng các số liệu thứ cấp được thu thập thông qua các tài liệu liên quan đến tình hình phát triển kinh tế – xã hội, tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang và một số tài liệu khác có liên quan.

4.3 Phương pháp phân tổ thống kê, mô tả

Là phương pháp căn cứ vào một hay một số tiêu thức nào đó để tiến hành phân tích các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu thành các tổ có tính chất giống nhau. Dùng phương pháp số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân, dãy số thời gian và chỉ số dùng để phân tích số liệu.

Ý nghĩa: Là một trong các phương pháp quan trọng của phân tích thống kê đồng thời là cơ sở để vận dụng các phương pháp khác. Trong khóa luận đây là phương pháp nghiên cứu đi xuyên suốt,được dùng để thống kê và đánh giá cho hầu hết các chỉ tiêu.

5 Kết cấu đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung khóa luận được kết cấu thành 3 chương:

 • Chương I. Cơ sở khoa học về đầu tư xây dựng cơ bản.
 • Chương II. Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản ở Tuyên Quang giai đoạn 2006 – 2010.
 • Chương III. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu  tư XDCB tỉnh Tuyên Quang.

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh)

1.1.1 Tổng quan về đầu tư xây dựng cơ bản

1.1.1.1 Khái niệm

 • Khái niệm về đầu tư

Đầu tư nói chung là sự hy sinh nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được kết quả đó.

Những kết quả sẽ đạt được có thể là sự gia tăng thêm  các tài sản chính (tiền vốn), tài sản vật chất (nhà máy, đường xá, bệnh viện, trường học…), tài sản trí tuệ (trình độ văn hoá, chuyên môn, quản lý, khoa học kỹ thuật…) và nguồn nhân lực có đủ điều kiện làm việc có năng suất lao động cao hơn trong nền sản xuất xã hội.

 • Khái niệm về đầu tư phát triển

Đầu tư phát triển là bộ phận cơ bản của đầu tư, là việc chi dùng vốn trong hiện tại để tiến hành các hoạt động nhằm làm tăng thêm hoặc tạo ra những tài sản vật chất (nhà xưởng thiết bị…) và tài sản trí tuệ (tri thức, kỹ năng…), gia tăng năng lực sản xuất, tạo thêm việc làm và vì mục tiêu phát triển. (Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh)

Đầu tư phát triển đòi hỏi rất lớn nhiều loại nguồn lực. Theo nghĩa hẹp, nguồn lực sử dụng cho đầu tư phát triển là tiền vốn. Theo nghĩa rộng, nguồn lực đầu tư bao gồm cả tiền vốn, đất đai, lao động, máy móc thiết bị, tài nguyên. Như vậy khi xem xét lựa chọn dự án đầu tư hay đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển cần tính đúng tính đủ các nguồn lực tham gia.

 • Khái niệm về xây dựng cơ bản và đầu tư xây dựng cơ bản

Xây dựng cơ bản và đầu tư xây dựng cơ bản là những hoạt động với chức năng tạo ra tài sản cố định cho nền kinh tế thông qua các hình thức xây dựng mới, mở rộng, hiện đại hoá hoặc khôi phục các tài sản cố định.

Đầu tư xây dựng cơ bản trong nền kinh tế quốc dân là một bộ phận của đầu tư phát triển. Đây chính là quá trình bỏ vốn để tiến hành các hoạt động xây dựng cơ bản nhằm tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng ra các tài sản cố định trong nền kinh tế. Do vậy, đầu tư xây dựng cơ bản là tiền đề quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của nền kinh tế nói chung và của các cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng. Đầu tư xây dựng cơ bản là hoạt động chủ yếu tạo ra tài sản cố định đưa vào hoạt động trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, nhằm thu đựơc lợi ích với nhiều hình thức khác nhau. Đầu tư xây dựng cơ bản trong nền kinh tế quốc dân được thông qua nhiều hình thức xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, hiện đại hoá hay khôi phục tài sản cố định cho nền kinh tế.

Xây dựng cơ bản là hoạt động cụ thể tạo ra các tài sản cố định (khảo sát, thiết kế, xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị), kết quả của các hoạt động xây dựng cơ bản là các tài sản cố định, với năng lực sản xuất phục vụ nhất định.

1.1.1.2 Đặc điểm chung của đầu tư xây dựng cơ bản (Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh)

Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản là một bộ phận của đầu tư phát triển do vậy nó cũng mang những đặc điểm của đầu tư phát triển.

 • Đòi hỏi vốn lớn, ứ đọng trong thời gian dài

Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản đòi hỏi một số lượng vốn lao động, vật tư lớn. Nguồn vốn này nằm khê đọng trong suốt quá trình đầu tư. Vì vậy trong quá trình đầu tư chúng ta phải có kế hoạch huy động và sử dụng nguồn vốn một cách hợp lý đồng thời có kế hoạch phân bổ nguồn lao động, vật tư thiết bị phù hợp đảm bảo cho công trình hoàn thành trong thời gian ngắn chồng lãng phí nguồn lực.

Lao động cần sử dụng cho các dự án rất lớn, đặt biệt đối với các dự án trọng điểm quốc gia. Do đó, công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ cần tuân thủ một kế hoạch định trước, sao cho đáp ứng  tốt nhất nhu cầu từng loại nhân lực theo tiến độ đầu tư, đồng thời, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực do vấn đề “hậu dự án” tạo ra như việc bố trí lại lao động, giải quyết lao động dôi dư…

 • Thời kỳ đầu tư kéo dài

Thời kỳ đầu tư tính từ khi khởi công thực hiện dự án đến khi dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động. Nhiều công trình đầu tư có thời gian đầu tư kéo dài hàng chục năm. Do vốn lớn lại nằm khê đọng trong suốt quá trình thực hiện đầu tư nên để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, cần tiến hành phân kỳ đầu tư, bố trí vốn và các nguồn lực tập trung  hoành thành dứt điểm từng hạng mục công trình, quản lý chặt chẽ tiến độ kế hoạch đầu tư, khắc phục tình trạng thiếu vốn, nợ đọng vốn đầu tư XDCB.

 • Thời gian vận hành các kết quả đầu tư kéo dài (Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh)

Thời gian vận hành các kết quả đầu tư  tính từ khi đưa công trình vào hoạt động cho đến khi hết thời hạn sử dụng và đào thải công trình. Các thành quả của thành quả đầu tư xây dựng cơ bản có giá trị sử dụng lâu dài, có khi hàng trăm, hàng nghìn năm, thậm chí tồn tại vĩnh viễn như các công trình nổi tiếng thế giới như vườn Babylon ở Iraq, tượng nữ thần tự do ở Mỹ, kim tụ tháp cổ Ai Cập, nhà thờ La Mã ở Roma, vạn lý trường thành ở Trung Quốc, tháp Angcovat ở Campuchia,… Trong suốt quá trình vận hành, các thành quả đầu tư chịu tác động hai mặt, cả tích cực và tiêu cực của nhiều yếu tố tự nhiên, chính trị, kinh tế, xã hội…

 • Có tính chất cố định

Các thành quả của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản là các công trình xây dựng sẽ hoạt động ở ngay nơi mà nó đựơc tạo dựng cho nên các điều kiện về địa lý, địa hình có ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện đầu tư, cũng như việc phát huy kết quả đầu tư. Vì vậy cần được bố trí hợp lý địa điểm xây dựng đảm bảo các yêu cầu về an ninh quốc phòng, phải phù hợp với kế hoạch, qui hoạch bố trí tại nơi có điều kiện thuận lợi, để khai thác lợi thế so sánh của vùng, quốc gia, đồng thời phải đảm bảo được sự phát triển cân đối của vùng lãnh thổ.

 • Liên quan đến nhiều ngành

Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản rất phức tạp liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Diễn ra không những ở phạm vi một địa phương mà còn nhiều địa phương với nhau. Vì vậy, khi tiến hanh hoạt động này, cần phải có sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong quản lý quá trình đầu tư, bên cạnh đó phải qui định rõ phạm vi trách nhiệm của các chủ thể tham gia đầu tư, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo đựơc tính tập trung dân chủ trong quá trình thực hiện đầu tư.

1.1.1.3 Vai trò của đầu tư xây dựng cơ bản

Nhìn một cách tổng quát: Đầu tư xây dựng cơ bản trước hết là hoạt động đầu tư nên cũng có những vai trò chung của hoạt động đầu tư như tác động đến tổng cung và tổng cầu, tác động đến sự ổn định, tăng trưởng và phát triển kinh tế, tăng cường khả năng khoa học và công nghệ của đất nước. (Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh)

Ngoài ra với tính chất đặc thù của mình, đầu tư xây dựng cơ bản là điều kiện trước tiên và cần thiết cho phát triển nền kinh tế, có những ảnh hưởng vai trò riêng đối với nền kinh tế và với từng cơ sở sản xuất. Đó là :

 • Đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo tính tương ứng giữa cơ sở vật chất kỹ thuật và phương thức sản xuất.

Mỗi phương thức sản xuất từ đặc điểm sản phẩm, yếu tố nhân lực, vốn và điều kiện về địa điểm,… lại có đòi hỏi khác biệt về máy móc thiết bị; nhà xưởng. Đầu tư xây dựng cơ bản đã giải quyết vấn đề này.

 • Đầu tư xây dựng cơ bản là điều kiện phát triển các ngành kinh tế và thay đổi tỷ lệ cân đối giữa chúng .

Khi đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường, cơ sở vật chất kỹ thuật của các ngành tăng sẽ làm tăng sức sản xuất vật chất và dịch vụ của ngành. Phát triển và hình thành những ngành mới để phục vụ nền kinh tế quốc dân. Như vậy đầu tư xây dựng cơ bản đã làm thay đổi cơ cấu và quy mô phát triển của ngành kinh tế, từ đó nâng cao năng lực sản xuất của toàn bộ nền kinh tế. Đây là điều kiện tăng nhanh giá trị sản xuất và tổng giá trị sản phẩm trong nước, tăng tích luỹ đồng thời nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cơ bản về chính trị, kinh tế – xã hội .

Như vậy đầu tư xây dựng cơ bản là hoạt động rất quan trọng: Là một khâu trong quá trình thực hiện đầu tư phát triển, nó có quyết định trực tiếp đến sự hình thành chiến lược phát triển kinh tế từng thời kỳ; góp phần làm thay đổi cơ chế quản lý kinh tế, chính sách kinh tế của nhà nước. Cụ thể như sau: (Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh)

 • Đầu tư XDCB ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Đầu tư tác động đến sự mất cân đối của ngành, lãnh thổ, thành phần kinh tế. Kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới cho thấy, con đường tất yếu để phát triển nhanh tốc độ mong muốn từ 9% đến 10% thì phải tăng cường đầu tư tạo ra sự phát triển nhanh ở khu vực công nghiệp và dịch vụ.

Đối với các ngành nông lâm ngư nghiệp do những hạn chề về đất đai và khả năng sinh học để đạt đựơc tốc độ tăng trưởng từ 5% đến 6% là một điều khó khăn. Như vậy chính sách đầu tư ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đến sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Do vậy các ngành, các địa phương trong nền kinh tế cần phải lập kế hoạch đầu tư dài hạn để phát triển ngành, vùng đảm bảo sự phát triển cân đối tổng thể, đồng thời có kế hoạch ngắn và trung hạn nhằm phát triển từng bước và điều chỉnh sự phù hợp với mục tiêu đặt ra.

 • Đầu tư XDCB tác động đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế

Kết quả nghiên cứu của các nhà kinh tế cho thấy, muốn giữ phát triển kinh tế ở mức trung bình thì tỷ lệ đầu tư phải đạt từ 15% đến 20% so với GDP tuỳ thuộc vào hệ số ICOR của mỗi nước.

Nếu ICOR không đổi thì mức tăng GDP hoàn toàn phục thuộc vào vốn đầu tư. ICOR phản ánh hiệu quả đầu tư. Chỉ tiêu này phụ thuộc vào nhiều nhân tố như cơ cầu kinh tế, các chính sách kinh tế – xã hội. Ở các nước phát triển, ICOR thường lớn (5 – 7) do thừa vốn thiếu lao động, do sử dụng công nghệ có giá trị cao, còn ở các nước chậm phát triển, ICOR thấp (2 – 3) do thiếu vốn, thừa lao động, để thay thế cho vốn sử dụng công nghệ kém hiện đại, giá rẻ.

 • Đầu tư XDCB tạo ra cơ sở vật chất nói chung và cho tỉnh nói riêng

Tác động trực tiếp này đã làm cho tổng tài sản của nền kinh tế quốc dân không ngừng được gia tăng trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, thuỷ lợi, các công trình công cộng khác, nhờ vậy mà năng lực sản xuất của các đơn vị kinh tế không ngừng được nâng cao, sự tác động này có tính dây chuyền của những hoạt động kinh tế nhờ đầu tư xây dựng cơ bản. Chẳng hạn như chúng ta đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng giao thông điện nước của một khu công nghiệp nào đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, sẽ đầu tư mạnh hơn vì thế sẽ thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế nhanh hơn. (Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh)

 • Đầu tư XDCB tác động đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước

Có hai con đường để phát triển khoa học công nghệ, đó là tự nghiên cứu phát minh ra công nghệ, hoặc bằng việc chuyển giao công nghệ, muốn làm được điều này, chúng ta phải có một khối lượng vốn đầu tư mới có thể phát triển khoa học công nghệ. Với xu hướng quốc tế hoá đời sống như hiện nay, chúng ta nên tranh thủ hợp tác phát triển khoa học công nghệ với nước ngoài để tăng tiềm lực khoa học công nghệ của đất nước thông qua nhiều hình thức như hợp tác nghiên cứu, khuyến khích đầu tư chuyển giao công nghệ. Đồng thời tăng cường khả năng sáng tạo trong việc cải thiện công nghệ hiện có phù hợp với điều kiện của Việt Nam nói chung và của tỉnh Tuyên Quang nói riêng.

 • Đầu tư XDCB tác động đến sự ổn định kinh tế tạo công ăn việc làm cho người lao động

Sự tác động không đồng thời về mặt thời gian của đầu tư  do ảnh hưởng của tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế làm cho mỗi sự thay đổi của đầu tư dù là tăng hay giảm cùng một lúc vừa là yếu tố duy trì vừa là yếu tố phá vỡ sự ổn định của nền kinh tế, thí dụ như khi đầu tư tăng làm cho các yếu tố liên quan tăng, tăng sản xuất của các ngành sẽ thu hút thêm lao động nâng cao đời sống. Mặt khác, đầu tư tăng cầu của các yếu tố đầu vào tăng, khi tăng đến một chừng mực nhất định sẽ gây ra tình trạng lạm phát, nếu lạm phát mà lớn sẽ gây ra tình trạng sản xuất trì trệ, thu nhập của người lao động thấp đi, thâm hụt ngân sách tăng, kinh tế phát triển chậm lại. Do vậy khi điều hành nền kinh tế nhà nước phải đưa ra những chính sách để khắc phục những nhược điểm trên.

Đầu tư xây dựng cơ bản có tác động rất lớn đến việc tạo công ăn việc làm, nâng cao trình độ đội ngũ lao động, như chúng ta đã biết, trong khâu thực hiện đầu tư, thì số lao động phục vụ cần rất nhiều đối với những dự án sản xuất kinh doanh thì sau khi đầu tư dự án đưa vào vận hành phải cần không ít công nhân, cán bộ cho vận hành khi đó tay nghề của người lao động nâng cao, đồng thời những cán bộ học hỏi được những kinh nghiệm trong quản lý, đặc biệt khi có các dự án đầu tư nước ngoài.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết thuê báo cáo thực tập

1.1.2 Khái niệm vốn đầu tư xây dựng cơ bản (Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh)

1.1.2.1 Khái niệm

 • Vốn đầu tư

Vốn đầu tư trong nền kinh tế thị trường ,việc tái sản xuất  giản đơn và tái sản xuất mở rộng các tài sản cố định là điều kiện quyết định đến sự tồn tại của mọi chủ thể kinh tế, để thực hiện được điều này, các tác nhân trong nền kinh tế phải dự trữ tích luỹ các nguồn lực. Khi các nguồn lực này được sử dụng vào quá trình sản xuất để tái sản xuất ra các tài sản cố định của nền kinh tế thì nó trở thành vốn đầu tư.

 • Vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản là toàn bộ những chi phí bằng tiền để xây dựng mới, mở rộng, xây dựng lại hoặc khôi phục năng lực sản xuất của tài sản cố định trong nền kinh tế quốc dân.

1.1.2.2 Phân loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Tuỳ theo từng mục đích nghiên cứu mà người ta phân loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản thành các tiêu thức khác nhau. Nhưng nhìn chung các cách phân loại này đều phục vụ cho công tác quản lý tốt hơn đối với hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.

Ta có thể xem xét một số cách phân loại sau đây:

 • Theo nguồn vốn

Gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư, vốn của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ; vốn vay nước ngoài, vốn hợp tác liên doanh với nước ngoài, vốn của dân. (Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh)

Theo cách này, chúng ta thấy được mức độ đã huy động của từng nguồn vốn, vai trò của từng nguồn để từ đó đưa ra các giải pháp huy động và sử dụng nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu quả hơn.

 • Theo hình thức đầu tư

Gồm vốn đầu tư xây dựng mới, vốn đầu tư khôi phục, vốn đầu tư mở rộng đổi mới trang thiết bị.

Theo cách này cho ta thấy, cần phải có kế hoạch bố trị nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản như thế nào cho phù hợp với điền kiện thực tế và tương lai phát triển của các ngành, của các cơ sở.

 • Theo nội dung kinh tế
 •  Vốn cho xây dựng lắp đặt
 • Vốn cho hoạt động chuẩn bị xây dựng và chuẩn bị mặt bằng.
 • Những chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình, nhà xưởng, văn phòng làm việc, nhà kho, bến bãi…
 • Chi phí cho công tác lắp đặt máy móc, trang thiết bị vào công trình và hạng mục công trình.
 • Chi phí để hoàn thiện công trình.
 • Vốn cho mua sắm máy móc thiết bị

Đó là toàn bộ các chi phí cho công tác mua sắm và vận chuyển bốc dỡ máy móc thiết bị vào công trình. Vốn mua sắm máy móc thiết bị được tính bao gồm: giá trị máy móc thiết bị, chi phí vận chuyển, bảo quản bốc dỡ, gia công, kiểm tra trước khi giao lắp các công cụ, dụng cụ.

 • Vốn kiến thiết cơ bản khác
 • Chi phí kiến thiết cơ bản được tính vào công trình như: Chi phí tư vấn đầu tư, đền bù, chi phí cho quản lý dự án, bảo hiểm, dự phòng, thẩm định… (Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh)
 • Các chi phí kiến thiết tính vào tài sản lưu động bao gồm chi phí cho mua sắm nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định hoặc chi phí đào tạo.
 • Những chi phí kiến thiết cơ bản khác được nhà nước cho phép không tính vào công trình (do ảnh hưởng của thiên tai, những nguyên nhân bất khả kháng).

Như vậy hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia nói chung và của các cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng. Để phân tích cụ thể vai trò hoạt động này chúng ta phải sử dụng các chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.

1.1.3 Chỉ tiêu phản ánh kết quả đầu tư xây dựng cơ bản

1.1.3.1 Khái niệm kết quả đầu tư xây dựng cơ bản

Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản được thể hiện ở khối lượng vốn đầu tư thực hiện ở các tài sản cố định được huy động hoặc năng lực sản xuất kinh doanh, dịch vụ tăng thêm.

1.1.3.2 Chỉ tiêu phản ánh kết quả đầu tư  xây dựng cơ bản

 • Chỉ tiêu khối lượng vốn đầu tư thực hiện.

Đó là tổng số tiền đã chi ra để tiến hành hoạt động của các công cuộc đầu tư bao gồm: Chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà cửa, cấu trúc hạ tầng, mua sắm máy móc thiết bị để tiến hành các công cuộc xây dựng cơ bản và chi phí khác theo quy định của thiết kế dự toán và được ghi trong dự án đầu tư được duyệt.

Phương pháp tính khối lượng vốn đầu tư thực hiện:

 • Đối với công tác đầu tư qui mô nhỏ, thời gian thực hiện ngắn thì số vốn đầu tư được tính vào khối lượng vốn đầu tư thực hiện khi toàn bộ công việc của quá trình thực hiện đầu tư kết thúc.
 • Đối với công cụôc đầu tư quy mô lớn, thời gian thực hiện kéo dài thì vốn đầu tư được tính cho từng giai đoạn, từng hoạt động của một công cuộc đầu tư đã hoàn thành.
 • Đối với công cuộc đầu tư do ngân sách tài trợ để tính số vốn đã chi để được tính vào khối lượng vốn đầu tư thực hiện thì các kết quả của quá trình thực hiện đầu tư phải đạt tiêu chuẩn và tính theo phương pháp sau đây:

Vốn cho công tác xây dựng: (Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh)

Để tính chỉ tiêu này người ta phải căn cứ vào bảng đơn giá dự toán qui định của nhà nước và căn cứ vào khối lượng công tác xây dựng hoàn thành.

 • Ivc=∑Qxi.Pi + Cin + W
 • Trong đó:  Qxi – là khối lượng công tác xây dựng hoàn thành
 • Pi – là đơn giá dự toán
 • Cin – là chi phí chung
 • W – là lãi định mức

Khối lượng công tác hoàn thành phải đạt các tiêu chuẩn sau:

 • Khối lượng này phải có trong thiết kế dự toán, đã được phê duyệt phú hợp với tiến độ thi công
 • Đã cấu tạo vào thực thể công trình
 • Đã đảm bảo chất lượng quy định
 • Đã hoàn thành đến giai đoạn hoàn thành quy ước trong tiến độ đầu tư .
 • Được cơ quan tài chính chấp nhận thanh toán.

Đối với công tác lắp đặt máy móc thiết bị:

Phương pháp tính khối lượng vốn đầu tư thực hiện cũng tính tương tự như đối với công tác xây dựng:

Ivc=∑Qxi.Pi + Cin + W (Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh)

Mức vốn đầu tư thực hiện đối với công tác mua sắm trang thiết bị máy móc cần lắp, được xác định bằng giá mua cộng với chi phí vận chuyển đến địa điểm tiếp nhận, chi phí bảo quản cho đến khi giao lắp từng bộ phận (đói với thiết bị lắp đặt phức tạp) hoặc cả chiếc máy với thiết bị lắp giản đơn. Mức vốn đầu tư thực hiện đối với công tác mua sắm trang thiết bị máy móc cần lắp được xác định giá mua cộng với chi phí vận chuyển đến kho của đơn vị sử dụng và nhập kho.

 • Đối với công tác xây dựng cơ bản và chi phí khác
 • Nếu có đơn giá thì áp dụng phương pháp tính khối lượng vốn đầu tư thực hiện như đối với công tác xây lắp.
 • Nếu chưa có đơn giá thì được tính vào khối lượng vốn đầu tư thực hiện theo phương pháp thực chi, thực thanh.

1.1.3.2 Tài sản cố định huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm

Tài sản cố định huy động là công trình hay hạng mục công trình, đối tượng xây dựng có khả năng phát huy tác dụng độc lập (làm ra sản phẩm hàng hoá, hoặc tiến hành các hoạt động dịch vụ cho xã hội được ghi trong dự án đầu tư) đã kết thúc quá trình xây dựng, mua sắm, đã làm xong thủ tục nghiệm thu sử dụng có thể đưa vào hoạt động được ngay.

Năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm là khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất phục vụ của các tài sản cố định đã được huy động để sản xuất sản phẩm hoặc tiến hành các hoạt động dịch vụ khác được ghi trong dự án đầu tư.

Chỉ tiết hiện vật như số lượng các tài sản cố định huy động, công suất hoặc năng lực phát huy tác dụng của các tài sản cố định được huy động, mức tiêu dùng nguyên liệu trong một đơn vị thời gian. Cụ thể đối với chỉ tiêu biểu hiện bằng hiện vật như: Số lượng nhà ở  bệnh viện, trường học, nhà máy,…Công suất hoặc năng lực phát huy tác dụng của các tài sản cố định được huy động (số căn hộ số m2 nhà ở, số giường nằm ở bệnh viện, số km đường giao thông…).

Để đánh giá toàn diện của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản chúng ta không những dùng chỉ tiêu kết quả mà chúng ta phải sử dụng chỉ tiêu hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. Chỉ tiêu giá trị các tài sản cố định được huy động tính theo giá dự toán hoặc giá trị thực tế tuỳ thuộc mục đích sử dụng chúng trong công tác nghiên cứu kinh tế hay quản trị hoạt động đầu tư.

1.1.4 Hiệu quả của đầu tư xây dựng cơ bản (Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh)

1.1.4.1 Khái niệm về hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản

Hiệu quả của hoạt động đầu tư là phạm trù kinh tế biểu hiện các quan hệ so sánh giữa kết quả kinh tế – xã hội đạt được với chi phí đầu tư bỏ ra để đạt được kết quả đó trong một thời kỳ nhất định.

Tùy vào cấp độ quản lý và mục đích sử dụng các kết quả để tính toán, cho nên cần phải phân biệt hiệu quả tài chính hay hiệu quả kinh tế – xã hội. Hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản có thể được phản ánh ở hai góc độ:

 • Dưới góc độ vĩ mô hiệu quả là sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí bỏ ra của dự án, đó chính là lợi nhuận mà dự án mang lại. Lợi nhuận là động lực hấp dẫn nhất của chủ đầu tư .
 • Hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản dưới góc độ vĩ mô được hiểu như sau:

Hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản trong nền kinh tế quốc dân là tỷ lệ giữa thu nhập quốc dân so với mức vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất vật chất hoặc mức vốn đáp ứng được nhiệm vụ kinh tế – xã hội – chính trị.

Hiệu quả tài chính (Etc) của hoạt động đầu tư là mức độ đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và nâng cao đời sống của người lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên cơ sở số vốn đầu tư mà cơ sở đã sử dụng so với các kỳ khác, các cơ sở khác hoặc so với định mức chung. Chúng ta có thể biểu diễn khái niệm này thông qua công thức sau đây

 • Etc = Kết quả đạt được/Chi phí vốn tương ứng
 • Etc được coi có hiệu quả khi Etc > Etc­0

Trong đó: Etc0 là chỉ tiêu hiệu quả tài chính định mức, hoặc của các kì cơ sở đã được chọn làm cơ sở so sánh, hoặc của đơn vị khác đã đạt tiêu chuẩn hiệu quả. (Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh)

1.1.4.2 Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản

Hiệu quả tuyệt đối thể hiện mối quan hệ giữa mức tăng hàng năm giá trị sản lượng tăng thêm của các kết quả do thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản với tổng số vốn đầu tư đã thực hiện hay là giá trị sản lượng của năm i trừ đi tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.

Hiệu quả tương đối thể hiện mối quan hệ giữa mức tăng hàng năm giá trị sản lượng tăng hàng năm, giá trị sản lượng tăng thêm của các kết quả do thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản với tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.

E=∆(V + M)/K

Trong đó: E – Là hiệu quả tương đối vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

 • ∆ (V + M) – Là mức tăng hàng năm giá trị sản lượng tăng thêm.
 • K – Là tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã thực hiện.
 • Hệ số huy động tài sản cố định

Hệ số huy động tài sản cố định = Giá trị tài sản cố định huy động/Vốn đầu tư

Hệ số ICOR (tỷ suất vốn đầu tư) cho biết muốn tăng được 1% giá trị tổng sản phẩm trong nước (GDP) thì cần phải đầu tư thêm bao nhiêu % vốn đầu tư. Chỉ tiêu này chỉ có tính tương đối, bởi vì hiệu quả đầu tư còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố như chính sách phát triển kinh tế của đất nước và độ trễ thời gian của đầu tư. Chỉ tiêu này thường đánh giá hiệu quả đầu tư ở phạm vi rộng như tỉnh, thành phố, quốc gia.

 • ICOR = ∆K/∆GDP
 • Trong đó:    ∆K – mức gia tăng vốn đầu tư
 • ∆GDP – mức gia tăng GDP (Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh)

Ngoài ra, người ta còn sử dụng hệ thống chỉ tiêu hiệu quả đầu tư đối với từng dự án hoặc đầu tư từng doanh nghiệp.

 • Tỷ suất sinh lời vốn đầu tư của từng năm hoặc bình quân của kỳ nghiên cứu
 • RRi =
 • Trong đó:    Wj – là lợi nhuận của dự án
 • i – năm i
 • j – 1,2,…,n
 • Ivb – vốn đầu tư xây dựng dở dang kỳ trước chuyển sang.
 • Ivr – vốn đầu tư xây dựng được thực hiện trong kỳ nghiên cứu.
 • Ive – vốn đầu tư xây dựng được thực hiện chưa đợc huy động chuyển sang kỳ sau (các công trình xây dựng dở dang cuối kỳ).
 • Ivhdpv: Vốn đầu tư đã được phát huy tác dụng bình quân năm của kỳ nghiên cứu.

Tỉ suất sinh lời tăng thêm của vốn tự có của doanh nghiệp do đầu tư hoặc bình quân năm của thời kỳ nghiên cứu.

 • DCEi = (rEi – rEi­ – 1).K>0
 • Trong đó:    K – mức tác động của vốn đầu tư.
 • i – năm nghiên cứu.
 • t – thời kỳ nghiên cứu.
 • Số lần quay vòng của vốn lưu động tăng thêm (hoặc giảm đi)
 • Mức tăng năng suất lao động

Năm sau so với năm trước:

 • ∆ELi= ( E Li – ELi-1 ). K > 0
 • Bình quân của thời kỳ:
 • ∆ELi= ( E Li – ELi-1 ). K > 0
 • Trong đó:    t – thời kỳ.
 • E – mức tăng năng suất lao động bình quân.
 • i – năm.
 • Hiệu quả kinh tế – xã hội

Lợi ích kinh tế – xã hội của đầu tư là chênh lệch giữa các lợi ích mà nền kinh tế xã hội thu được so với đóng góp mà nền kinh tế – xã hội phải bỏ ra khi thực hiện đầu tư. (Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh)

Những lợi ích mà xã hội thu được chính là sự đáp ứng của đầu tư với việc thực hiện các mục tiêu chung của xã hội, của nền kinh tế. Những sự đóng góp này có thể được xét mang tính chất định tính hoặc đo lường bằng cách tính toán định lượng.

Chi phí mà xã hội phải bỏ ra của dự án bao gồm toàn bộ các tài nguyên thiên nhiên, của cải vật chất, sức lao động mà xã hội dành cho đầu tư thay vì sử dụng các công việc khác trong tương lai.

Khi phân tích hiệu quả kinh tế – xã hội phải tính đầy đủ các khoàn thu chi, xem xét và điều chỉnh các khoản thu chi mang tính chất chuyển khoản, những tác động dây chuyền nhằm phản ánh đúng những tác động của dự án.

Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư xem xét ở tầm vĩ mô.

Giá trị gia tăng ròng (NVA)

Đây là chỉ tiêu cơ bản phản ánh hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư. NVA là mức chênh lệch giữa giá trị đầu ra và giá trị đầu vào (đầu vào chỉ tính chi phí vật chất không tính chi phí về lao động).

 • NVA=O – (MI + Iv)
 • Trong đó:    O – Giá trị đầu ra
 • MI – Chi phí thường xuyên
 • Iv – Vốn đầu tư ban đầu

Chỉ tiêu lao động có việc làm của dự án: Được tính bằng số lao động trực tiếp trong dự án cộng với số lao động tăng thêm của các dự án có liên quan trừ đi số lao động bị mất tại các dự án.

Mức tiết kiệm ngoại tệ: Để tính chỉ tiêu này chúng ta phải tính được các khoản thu chi ngoại tệ của dự án và các dự án liên đới, cùng với số ngoại tệ tiết kiệm được do sản xuất thay thế hàng xuất khẩu, sau đó quy đồng tiền về cùng mặt bằng thời gian để tính được số ngoại tệ do tiết kiệm từ dự án. (Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh)

Chỉ tiêu giá trị gia tăng của mỗi nhóm dân cư (những người có vốn hưởng lợi tức, những người làm công ăn lương, Nhà nước thu thuế…). Chỉ tiêu này phản ánh các tác động điều tiết thu nhập giữa các nhóm dân cư hoặc các vùng lãnh thổ. Để xác định chỉ tiêu này, trước hết phải xác định được nhóm dân cư hoặc vùng lãnh thổ được phân phối giá trị tăng thêm (NNVA – giá trị thu nhập thuần tuý quốc gia) của dự án, tiếp đến xác định được phần giá trị tăng thêm do dự án tạo ra mà nhóm dân cư hoặc vùng lãnh thổ với nhau sẽ thấy được tình hình phân phối giá trị gia tăng do dự án tạo ra giữa các nhóm dân cư hoặc các vùng lãnh thổ trong nước.

Các chỉ tiêu khả năng cạnh tranh quốc tế: Chỉ tiêu này cho phép đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm do dự án sản xuất ra trên thị trường quốc tế ngoài ra còn có thể đánh giá những tác động khác của dự án như ảnh hưởng tới môi trường, đến kết cấu hạ tầng,…

Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế – xã hội ở tầm vi mô

 • Mức đóng góp cho ngân sách.
 • Số lao động có việc làm trực tiếp của dự án.
 • Mức tăng năng suất lao động của người lao động làm việc trong dự án.
 • Mức nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất, trình độ quản lý cán bộ…

1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư xây dựng cơ bản (Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh)

1.1.5.1 Điều kiện tự nhiên

Xây dựng cơ bản thường được tiến hành ngoài trời, do đó nó chịu ảnh hưởng của điều kiện khí hậu. Ở mỗi vùng, mỗi lãnh thổ có điều kiện tự nhiên khác nhau, từ đó mà nó cho phép khai thác các kiến trúc phù hợp với điều kiện thực tế.

1.1.5.2 Khả năng huy động và sử dụng vốn đầu tư XDCB có hiệu quả

Vốn là yếu tố vật chất quan trọng trong các yếu tố tác động đến tăng trưởng. Nguồn vốn đầu tư là một yếu tố đầu vào của sản xuất, muốn đạt được tốc độ tăng trưởng GDP theo dự kiến thì cần phải giải quyết mối quan hệ cung cầu về vốn và các yếu tố khác. Trong nền kinh tế thị trường, vốn là một hàng hoá “đặc biệt”, mà đã là hàng hoá thì tât yếu phải vận động theo một quy luật chung là lượng cầu vốn thường lớn hơn lượng cung về vốn. Do đó, muốn khai thác tốt nhất các nhân tố cung về vốn để thoả mãn như cầu về vốn trong nền kinh tế. Huy động được nhưng cần xây dựng các phương án sử dụng vốn đúng mục đích và có kế hoạch, tránh thất thoát lãng phí.

1.1.5.3 Công tác kế hoạch hóa và chủ chương của dự án

Công tác kế hoạch hoá vừa là nội dung vừa là công cụ để quản lý hoạt động đầu tư. Trong nền kinh tế thị trường công tác kế hoạch hoá có vai trò rất quan trọng. Nếu buông lỏng công tác kế hoạch hoá thì thị thường sẽ phát triển tự do, thiếu định hướng gây ra những tác động tiêu cực, tác động xấu đến nền kinh tế.

1.1.5.4 Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản.

Nhân tố này tác động trên các khía cạnh là: (Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh)

 • Khi xây dựng các dự án phải đúng các chủ trương đầu tư thì mới quyết định đầu tư.
 • Nâng cao tính chủ động và tự chịu trách nhiệm đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nói riêng trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.
 • Đảm bảo tính chính xác trong thiết kế: Trong khâu này cần có tổ chức chuyên môn có đủ tư cách pháp nhân, uy tín nghề nghiệp lập theo tiêu chuẩn của nhà nước ban hành.
 • Nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu: Đấu thầu là một quá trình lựa chọn nhà thầy đáp ứng được yêu cầu của bên mời thầu trên cơ sở cạnh tranh giữa các nhà thầu.

1.1.5.5 Nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp cho công tác đầu tư XDCB

Đây là nhân tố tác động trực tiếp đến công tác xây dựng cơ bản, hoạt động đầu tư rất phức tạp và đa dạng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực. Vì vậy cán bộ, công nhân lao động trong xây dựng cơ bản cần phải có khả năng, đào tạo kỹ, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. (Báo cáo thực tập: Thực trạng đầu tư xây dựng tỉnh)

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993