Đề tài báo cáo ngành Kinh doanh quốc tế

Đánh giá post

Tổng Hợp 37 Đề tài báo cáo ngành Kinh doanh quốc tế – NEW 2022. Để có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế, các bạn phải tìm kiếm rất nhiều đề tài, cũng như tham khảo rất nhiều nơi như sách báo, các bài luận văn, hay thậm trí hỏi trực tiếp giáo viên hướng dẫn. Tuy nhiên, nhiều giáo viên hướng dẫn khó tính không chịu duyệt đề tài cho các bạn. Nhưng không sao các bạn nhé, vì tài Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận Văn có Tổng Hợp 37 Đề tài Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế – NEW 2022 cho các bạn cùng nhau tham khảo rồi. Các bạn cùng tham khảo đề tài mới nhất dưới đây nhé.

Tổng Hợp 37 Đề tài báo cáo ngành Kinh doanh quốc tế – NEW 2022

Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế xoay quanh các chủ đề sau:

 1. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty
 2. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty
 3. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty
 4. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Tổ chức thưc hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty
 5. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Tổ chức thực hiện hợp đồng gia công tại công ty
 6. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Thực hiện nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu tại công ty
 7. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Thực hiện nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng gia công tại công ty
 8. Đề tài báo cáo ngành Kinh doanh quốc tế: Thực hiện xuất khẩu thành phẩm gia công tại công ty
 9. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Thực hiện giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường biển tại công ty
 10. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Thực hiện giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển tại công ty
 11. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Thực hiện giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường hàng không tại công ty
 12. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Thực hiện giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty
 13. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Thực hiện thủ tục hải quan hàng xuất khẩu tại công ty/tại chi cục hải quan
 14. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Thực hiện thủ tục hải quan hàng nhập khẩu tại công ty/tại chi cục hải quan
 15. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Thực hiện thủ tục hải quan hàng gia công xuất khẩu tại công ty/tại chi cục hải quan
 16. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Thực hiện thủ tục hải quan hàng tạm nhập tái xuất tại công ty/tại chi cục hải quan
 17. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Thực hiện thủ tục hải quan hàng phi mậu dịch tại công ty/tại chi cục hải quan
 18. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Thanh toán hợp đồng xuất khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại công ty/ngân hàng
 19. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Thanh toán hợp đồng nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại công ty/ngân hàng
 20. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Thanh toán hợp đồng xuất khẩu bằng phương thức nhờ thu chứng từ tại công ty/ngân hàng
 21. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Thanh toán hợp đồng nhập khẩu bằng phương thức nhờ thu chứng từ tại công ty/ngân hàng
 22. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Thanh toán hợp đồng xuất khẩu bằng phương thức CAD tại công ty
 23. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Lập bộ chứng từ hàng xuất khẩu theo thư tín dụng tại công ty
 24. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu tại công ty/ngân hàng
 25. Đề tài báo cáo ngành Kinh doanh quốc tế: Quy trình mở thư tín dụng tại ngân hàng
 26. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Quy trình thanh toán thư tín dụng tại ngân hàng
 27. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng thuê tàu chuyến tại công ty
 28. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Thực hiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty
 29. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Thực hiện giao nhận hàng xuất/nhập khẩu tại cảng/tại sân bay
 30. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Phân tích tình hình thanh toán quốc tế tại ngân hàng
 31. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Phân tích tình hình thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng
 32. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Phân tích tình hình thanh toán bằng phương thức nhờ thu tại ngân hàng
 33. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Phân tích tình hình tài trợ xuất khẩu tại ngân hàng
 34. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Hoạt động marketing quốc tế tại công ty
 35. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Hoạt động quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế
 36. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Hoạt động khai báo hải quan hàng xuất/nhập
 37. Báo cáo thực tập ngành Kinh doanh quốc tế: Hoạt động xây dựng chuỗi sản xuất/ cung ứng/ xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu của công ty

CÓ THỂ BẠN CẦN THAM KHẢO

===>>> Viết Thuê Báo Cáo Ngành Kinh Doanh Quốc Tế

Kết cấu của Đề tài báo cáo ngành Kinh doanh quốc tế:

MỞ ĐẦU (In đậm)

 1. Lý do thực tập
 2. Mục tiêu thực tập
 3. Phạm vi thực tập
 4. Phương pháp tiếp cận công việc
 5. Bố cục bài thực tập

Chương 1. Tổng quan về đơn vị thực tập (nêu rõ tên đơn vị)

 • 1.1. Khái quát về doanh nghiệp
 • 1.1.1. Thông tin chung
 • 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
 • 1.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh- dịch vụ
 • 1.1.4. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
 • 1.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 • 1.1.4.2. Nhiệm vụ của các phòng ban
 • 1.2. Tình hình hoạt động doanh nghiệp trong các năm gần đây
 •  1.2.1. Quy mô tài sản Đề tài báo cáo ngành Kinh doanh quốc tế
 • 1.2.2. Quy mô vốn
 • 1.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh (ít nhất trong 2 năm)

Ghi chú:

Nếu sinh viên thực tập tại những doanh nghiệp, tổ chức mới thành lập thì phân tích tình hình kinh doanh ngắn hơn (Có thể chia nhỏ theo quý).

Sinh viên thực tập trong những đơn vị khối hành chính, các tổ chức phi lợi nhuận thì tùy trường hợp cụ thể giảng viên hướng dẫn đề xuất hợp lý mà không cần phân tích hoạt động kinh doanh

Chương 2. THỰC TRẠNG THỰC TẬP TẠI BỘ PHẬN  (ghi rõ bộ phận nào? )

 • 2.1. Giới thiệu bộ phận thực tập
 • 2.1.1. Sơ đồ chức chức năng bộ phận thực tập
 • 2.1.2. Nhiệm vụ từng vị trí (mô tả các vị trí trong bộ phận thực tập)
 • 2.1.3. Quy trình phối hợp bộ phận thực tập với các bộ phận khác
 • 2.2. Thực trạng công việc sinh viên được giao
 • 2.2.1. Mô tả công việc được giao
 • 2.2.2. Quy trình thực hiện công việc được giao (mô tả chi tiết các bước thực hiện)
 • 2.3. Đánh giá công việc được giao (Đánh giá mức độ thực hiện công việc)

Chương 3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM Đề tài báo cáo ngành Kinh doanh quốc tế

 • 3.1. Nhận xét
 • 3.1.1. Nhận xét chung (về hoạt động doanh nghiệp qua quá trình thực tập tìm hiểu được)
 • 3.1.2. Nhận xét về bộ phận thực tập (Mức độ quan trọng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của bộ phận)
 • 3.1.3. Nhận xét về thực trạng công việc được giao
 • 3.2. Bài học kinh nghiệm
 • 3.2.1. Bài học kinh nghiệm về cách thực hiện công việc
 • 3.2.2. Bài học kinh nghiệm về kỹ năng
 • 3.2.3. Bài học kinh nghiệm về thái độ

Kết luận (Kết luận theo hướng tóm tắt của từng chương)

Tài liệu tham khảo phải liệt kê tài liệu tham khảo theo hướng dẫn trong sổ tay hướng dẫn thực tập

Phụ lục: bao gồm các bảng dữ liệu chi tiết,…; Đề tài báo cáo ngành Kinh doanh quốc tế

Nhật ký thực tập (có thể để chung với báo cáo và để phía sau phần phụ lục).

MỘT SỐ QUI ĐỊNH TRÌNH BÀY BÀI BÁO CÁO

1. Hình thức định dạng trang giấy

 • Khổ giấy A4;
 • Lề trái: 3.5 cm;
 • Lề phải: 2.5 cm;
 • Lề trên: 2.5 cm;
 • Lề dưới: 2.5 cm;
 • Cỡ chữ: 13;
 • Font chữ: Times New Roman;
 • Giãn dòng: 1.5 line.
 • Không thể hiện nội dung trên header/footer (ngoại trừ thể hiện số thứ tự trang).

2. Quy định số trang và đánh số trang

 • Báo cáo thực tập tốt nghiệp từ 30-50 trang.
 • Từ trang bìa đến trang “Mục lục” đánh chữ số La Mã thường (i,ii, iii,iv) giữa trang nằm dưới trang (Footer).
 • Từ “Mở đầu” đến hết trang kết luận đánh theo số (1,2,3), giữa trang nằm dưới trang (Footer)
 • Tài liệu tham khảo và phụ lục không đánh số trang.

3. Đánh số bảng, đồ thị, hình, sơ đồ

Mỗi loại công cụ minh họa (bảng, đồ thị, hình, sơ đồ ) được đặt tên và đánh số thứ tự trong mỗi chương có sử dụng bảng, đồ thị, hình, sơ đồ để minh họa. Số đầu là số chương, sau đó là số thứ tự của công cụ minh họa trong chương đó.

Tên bảng ở trên đầu bảng, tên hình, sơ đồ nằm ở cuối hình, sơ đồ.

Ví dụ: Bảng 2.6: Qui mô và cơ cấu khách đến Việt Nam phân theo phương tiện, có nghĩa bảng số 6 ở chương 2 có tên gọi  là “Qui mô và cơ cấu khách đến Việt Nam phân theo phương tiện”. Đề tài báo cáo ngành Kinh doanh quốc tế

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993