Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường Trung học phổ thông Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu

Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp cho Học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân. Do vậy, nguyên tắc này đòi hỏi các biện pháp được đề xuất phải nhằm vào việc nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học

Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học trong hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh trên cơ sở nghiên cứu lí luận về quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh các trường Trung học phổ thông, trên cơ sở lí luận và khảo sát thực trạng việc quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh các trường Trung học phổ thông Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh từ đó đề xuất biện pháp nhằm khắc phục các nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Hỗ Trợ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ

Các biện pháp khi đề xuất phải đảm bảo tính đồng bộ, phải tác động vào các yếu tố của quá trình Giáo dục đạo đức cho Học sinh. Nguyên tắc này đòi hỏi khi xây dựng các biện pháp Giáo dục đạo đức cho Học sinh trên địa bàn Quận 7 phải đảm bảo sự thống nhất giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, có sự phân công rõ ràng giữa các lực lượng giáo dục.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học,

Nguyên tắc này đòi hỏi các biện pháp được đề xuất phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương, phù hợp với các yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

Các biện pháp đề xuất phải áp dụng được vào quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh hiện nay ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7. Vì vậy, khi đề xuất các biện pháp phải khảo sát ý kiến trước khi đề xuất. Các biện pháp được đề xuất phải được áp dụng một cách thuận lợi trong hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh tại Quận 7 và được sự đồng thuận của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.

3.2. Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường Trung học phổ thông Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

3.2.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên, cha mẹ học sinh trong việc nêu gương tốt cho học sinh

Mục tiêu: Việc nêu gương của Cán bộ quản lí, Giáo viên, Cha mẹ học sinh giúp cho Học sinh nhận thức được những giá trị tốt đẹp, phân biệt được cái tốt và cái xấu qua đó làm thay đổi hành đạo đức của Học sinh. Kết quả hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh phụ thuộc rất nhiều vào nhân cách của thầy, cô giáo, Cha mẹ học sinh. Sự gương mẫu, quan tâm, động viên của thầy, cô giáo, cha mẹ chính là động lực thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của các em. Gắn sự quan tâm, làm gương của Cán bộ quản lí, Giáo viên, Cha mẹ học sinh với các hoạt động giáo dục của nhà trường, cùng với nhà trường thực hiện tốt hoạt động Giáo dục đạo đức cho các em. Vì vậy, việc nêu gương, quan tâm, động viên của Cán bộ quản lí, Giáo viên, Cha mẹ học sinh có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của người học. Qua đó, Học sinh noi theo và thực hiện tốt về các chuẩn mực đạo đức, lối sống thúc đẩy sự tiến bộ trong đội ngũ Giáo viên và Học sinh.

Nội dung thực hiện: Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học,

Tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành về các chuẩn mực đạo đức nhà giáo.

Triển khai Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 và Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục và vận động toàn xã hội thấy được ý nghĩa, vai trò và sự cần thiết của công tác giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo. Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo; Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt trong giảng dạy, học tập và rèn luyện.

Từ sự quan tâm, làm gương của Cha mẹ học sinh thúc đẩy sự phát triển tốt về nhận thức, tình cảm, nhân cách của Học sinh. Giữ gìn phẩm cách đạo đức tốt, trung thực, sự khoan dung, độ lượng giúp cho Học sinh biết học tập, noi theo những tấm gương tốt, tránh những hành vi xấu từ đó hình thành cho Học sinh niềm tin về những chuẩn mực xã hội.

Kết quả học tập và rèn luyện của Học sinh chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng trong đó có sự quan tâm của cha mẹ, đây là yếu tố đầu tiên giúp Học sinh học tập và rèn luyện tốt. Sự quan tâm, nêu gương của cha mẹ về vật chất, tinh thần và thời gian có tác động mạnh, góp phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển nhân cách của Học sinh.

Cách thực hiện:

Lãnh đạo nhà trường tổ chức học tập, triển khai đầy đủ nội dung các văn bản liên quan đến đạo đức nhà giáo, việc nêu gương của Giáo viên đối với Học sinh. Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học,

CBQL, Giáo viên, Cha mẹ học sinh đặc biệt là người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo, các quy định nơi cư trú, nền nếp, kỷ cương trường học, sự tiên phong trong công việc. Giáo viên phải nêu cao tinh thần tự học, tự rèn về phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức và trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, uy tín, danh dự của người thầy, luôn tự soi, tự sửa để hoàn thiện bản thân. Hình ảnh người thầy mẫu mực luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

CBQL, Giáo viên, Cha mẹ học sinh cần chú ý xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người thầy với Học sinh, giữa Cha mẹ học sinh với Học sinh dựa trên mối quan hệ bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Cán bộ quản lí, Giáo viên, Cha mẹ học sinh phải gắn việc thực hiện giữa lời nói và hành động.

CBQL, Giáo viên thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, vì mỗi Giáo viên thực hiện tốt sẽ là tấm gương cho nhiều Học sinh noi theo. Cha mẹ học sinh thực hiện tốt việc xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư.

CBQL, Giáo viên, Cha mẹ học sinh phải thật sự công tâm, công bằng, bình đẳng, không phân biệt đối xử với Học sinh, là tấm gương sáng cho Học sinh noi theo, kể cả trong lớp học và ngoài đời.

Lãnh đạo nhà trường xây dựng đội ngũ Giáo viên trong sạch, vững mạnh, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, có đủ phẩm chất và năng lực chuyên môn. Vì thầy, cô thường dạy cho Học sinh phải trung thực, gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không vi phạm các quy định của nhà trường và các chuẩn mực đạo đức của xã hội thì thầy cô phải là người gương mẫu thực hiện tốt các quy định của ngành và của đơn vị.

Trong các hoạt động dạy học và giáo dục, thầy cô giáo phải thực sự gương mẫu, chuẩn mực sư phạm. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của Giáo viên phải đúng mực, có tác dụng giáo dục đối với Học sinh. Khi Học sinh vi phạm, không hoàn thành các nghĩa vụ học tập nên cư xử một cách nhẹ nhàng, không sử dụng đòn roi hay trách mắng. Vì vậy, trong quá trình dạy học và giáo dục Cán bộ quản lí, Giáo viên không chỉ nêu gương mà còn phải làm gương cho Học sinh noi theo.

CBQL, Giáo viên, Cha mẹ học sinh thường xuyên quan tâm đến tâm trạng, biểu hiện hành vi của các em trong sinh hoạt hằng ngày cũng như việc học tập ở trường. Động viên, khuyến khích khi các em gặp khó khăn trong cuộc sống cũng như trong học tập. Tránh các hiện tượng la mắng, so sánh khi có kết quả học tập không tốt.

Ban đại diện Cha mẹ học sinh cùng với nhà trường tổ chức gặp mặt, giao lưu với các gương phụ huynh điển hình để cho Học sinh được tiếp xúc, trò chuyện và trao đổi với những nhân vật điển hình có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực hoạt động, thực sự là tấm gương sáng để Học sinh noi theo, phù hợp với nhu cầu hứng thú của Học sinh. Qua đó, giúp các em có tình cảm và thái độ phù hợp, có được những lời khuyên chân thành để vươn lên trong học tập, rèn luyện và hoàn thiện nhân cách.

Để hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh có hiệu quả trước hết các bậc cha mẹ cần xây dựng một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, trong đó mọi thành viên có nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau. Đặc biệt, cha mẹ phải gương mẫu trong gia đình và đối xử với mọi người xung quan đúng các chuẩn mực của xã hội. Thông qua những lời nói, hành động chuẩn mực của những thành viên trong gia đình, Học sinh có thể học tập và làm theo cha mẹ, người thân trong gia đình nên dành nhiều thời gian trò chuyện, trao đổi với các em. Dù có nhiều công việc đến cỡ nào, áp lực cuộc sống lớn như thế nào cũng không xem nhẹ việc quan tâm đến các em. Mỗi ngày, cha mẹ nên dành cho con em mình một khoảng thời gian riêng, tắt điện thoại và ngừng các công việc không cần thiết để cùng trò chuyện với các em. Từ đó, các em cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc lẫn nhau, điều này sẽ làm tăng tình cảm gắn bó giữa cha mẹ với con mình. Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học,

Thường xuyên trao đổi thông tin với nhà trường thông qua Giáo viên chủ nhiệm lớp để nắm bắt việc học tập và rèn luyện của con em mình, từ đó phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, những tác động xấu ngoài xã hội. Gia đình cần xây dựng truyền thống “tôn sư trọng đạo”, bảo vệ uy tín thầy, cô giáo, tuyệt đối tránh các hành vi thiếu tôn trọng thầy cô giáo trước mặt con mình.

Ngoài ra, Cán bộ quản lí, Giáo viên, Cha mẹ học sinh nên chú ý đến những tác động bất lợi lên các em để từ đó định hướng, giúp các em nhận thức được các giá trị đúng, sai. Cán bộ quản lí, Giáo viên, Cha mẹ học sinh cần phải hiểu và thông cảm, luôn gần gũi, thường xuyên theo dõi sự thay đổi của các em để có biện pháp giáo dục phù hợp.

Nhà trường xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và rèn luyện đạo đức của Học sinh vì sự tác động vào nhận thức, tình cảm, ý chí của Học sinh một phần là do môi trường văn hóa, sư phạm mà có.

Điều kiện để thực hiện:

CBQL, Giáo viên trong trường phải là lực lượng nòng cốt, có phẩm chất đạo đức tốt và lòng yêu nghề, nhiệt huyết trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.

CMHS phải gương mẫu thực hiện các chuẩn mực đạo đức của xã hội. Trong gia đình, phải thể hiện sự nêu gương, san sẻ những khó khăn gặp phải thường ngày của các em.

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ nhà trường. Có sự đồng thuận của tập thể cán bộ, Giáo viên, nhân viên và Học sinh toàn trường.

Phải lựa chọn những tấm gương sáng phù hợp với mục tiêu giáo dục của nhà trường và đặc điểm tâm sinh lí của các em để các em có thể giao lưu, học hỏi và noi theo.

Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm, tạo động lực, chăm lo đời sống cho Giáo viên. Cần mạnh dạn đưa ra khỏi ngành những Giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhằm làm trong sạch đội ngũ.

CMHS phải biết lắng nghe, đồng cảm với những khó khăn, bởi lẽ gia đình, cha mẹ là trường học đầu tiên đối với cuộc sống của mỗi con người, là môi trường xã hội gần gũi và lâu dài có ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của Học sinh.

Cha mẹ cần tạo điều kiện, giúp đỡ các em tiếp cận và sàng lọc thông tin để các em biết và hiểu những hành vi nào phù hợp với các chuẩn mực của xã hội.

Nhà trường xây dựng được bộ quy tắc ứng xử, các quy định về xử lí học sinh, thi đua, khen thưởng một cách rõ ràng, minh bạch. Sự đối xử công bằng, tuân thủ quy định của nhà trường tạo nên sự đồng thuận để thúc đẩy các hoạt động của nhà trường đi lên. Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học,

3.2.2. Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, về nguồn

Mục tiêu: Giáo dục cho Học sinh lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Gắn các hoạt động ngoại khóa, về nguồn với hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh nhằm góp phần giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, hình thành và phát triển phẩm chất nhân cách, các năng lực tâm lí xã hội, giúp các em Học sinh được đi tham quan, tìm hiểu và học hỏi kiến thức, tiếp xúc với các di tích lịch sử, văn hóa ở xa các nơi các em đang sống, học tập, giúp các em có được những kinh nghiệm thực tế, từ đó áp dụng vào cuộc sống, phát triển kỹ năng, giải tỏa căng thẳng trong việc học, củng cố và phát triển các hành vi, thói quen tốt trong học tập và giao tiếp ngoài xã hội.

Nội dung thực hiện:

Thông qua các hoạt động ngoại khóa, về nguồn làm cho Học sinh tự giác chiếm lĩnh tri thức gắn với những yêu cầu về đạo đức, giúp cho các em nhận thức đúng đắn những hiện tượng xã hội để lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong các tình huống đạo đức. Giáo dục đạo đức cho Học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, về nguồn giúp cho Học sinh có thể củng cố sâu các kiến thức đã học, vận dụng vào thực tế liên quan đến giá trị, thái độ và cách ứng xử trong cuộc sống.

Các hoạt động ngoại khóa, về nguồn nhằm hình thành và phát triển phẩm chất nhân cách, các năng lực tâm lí xã hội. Giúp cho Học sinh tích lũy kinh nghiệm cũng như phát huy tiềm năng sáng tạo của mình

Lồng ghép nội dung Giáo dục đạo đức trong các hoạt động ngoại khóa, về nguồn vào chương trình giảng dạy của tổ bộ môn, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa, về nguồn theo đặc thù của từng tổ bộ môn, trong đó chú ý gắn các nội dung đã học với các hoạt động thực tiễn của Học sinh.

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, về nguồn có tính giáo dục tổng hợp đối với Học sinh như: giáo dục lòng yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử, bảo vệ môi trường.

Cách thực hiện: Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học,

Hiệu trưởng triển khai kế hoạch hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, về nguồn đến các tổ chuyên môn và toàn thể giáo viên để từ đó lồng ghép vào kế hoạch của tổ bộ môn và của từng giáo viên bộ môn.

Khi triển khai các hoạt động phải đa dạng hóa các phương pháp và hình thức tổ chức nhằm tạo sự hứng thú cho Học sinh khi tham gia, phát huy tính tự học, tự nghiên cứu khi tham gia các hoạt động. Các hoạt động phải gắn với các địa điểm có tính giáo dục cao, các khu di tích lịch sử, bia truyền thống trên địa bàn quận như nghĩa trang liệt sĩ Quận 7, khu di tích Gò Ô Môi. Khi tổ chức các hoạt động phải thu hút được tất cả đối tượng Học sinh cùng tham gia, trong đó chú trọng đến Học sinh thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường, Học sinh có hạnh kiểm trung bình, yếu. Các hoạt động ngoại khóa, về nguồn gắn với các phong trào thi đua, nội dung Giáo dục đạo đức cho Học sinh để từ đó các em xây dựng cho mình tiêu chí, mục tiêu tự phấn đấu, tự rèn luyện để đạt được theo các yêu cầu chung của xã hội. Các hoạt động ngoại khóa, về nguồn là hình thức học tập thực tế hấp dẫn đối với Học sinh.

Tổ chức cho Học sinh dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ, các bia tưởng niệm nhân các ngày lễ lớn trong năm kết hợp với tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống dân tộc, văn hóa lịch sử địa phương góp phần tuyên truyền sâu rộng trong đối tượng Học sinh. Cùng với đó là tổ chức các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, tổ chức cho Học sinh gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, tham gia các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Các hoạt động được thiết kế thành các chủ đề, chủ điểm mang tính mở và phù hợp từng sự kiện, đặc điểm tâm sinh lí Học sinh. Qua các hoạt động giúp cho Học sinh gắn kết với nhau hơn, yêu thương và chia sẻ khi gặp khó khăn trong học tập.

Phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường trên địa bàn Quận 7, đặc biệt là tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.

Các hoạt động ngoại khóa, về nguồn được tổ chức thông qua các Hoạt động trải nghiệm, các hoạt động của Đoàn Thanh niên.

Điều kiện để thực hiện:

Có sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, sự đồng thuận của đội ngũ Giáo viên và Cha mẹ học sinh. Có sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần của Cha mẹ học sinh khi tổ chức các hoạt động.

Có sự gắn kết và hỗ trợ của các đơn vị ngoài nhà trường, các khu di tích lịch sử trên địa bàn Quận 7 và khu vực lân cận trên địa bàn Tp.HCM. Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học,

Hình thức tổ chức phong phú, hấp dẫn thu hút được nhiều Học sinh cùng tham gia, chú trọng đối tượng Học sinh có học lực yếu, kém, Học sinh thường vi phạm nội quy nhà trường. Các hoạt động ngoại khóa, về nguồn phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm và mang tính giáo dục cao.

3.2.3. Tổ chức khen thưởng, động viên, khuyến khích kịp thời sự tiến bộ của học sinh

Mục tiêu: Việc động viên, khen thưởng kịp thời, đúng lúc sẽ tạo sự lan tỏa và Học sinh thấy sự nổ lực của mình đã được nhà trường, thầy, cô, bạn bè ghi nhận. Phát huy tính tự nguyện của cá nhân và tập thể trong việc tự hoàn thiện bản thân mình. Ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những tập thể và cá nhân có thành tích vượt trội trong học tập và rèn luyện.

Nội dung thực hiện:

Khen thưởng, động viên, khuyến khích sự tiến bộ của Học sinh thông qua sự cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện. Thông qua việc động viên, khuyến khích kịp thời sẽ tạo động lực cho Học sinh thực hiện những những gì các em nghĩ tới mà chưa dám làm. Những động viên tích cự sẽ giúp cho các em tự tin vào khả năng của mình, từ đó nổ lực hơn để hoàn thiện bản thân.

Các nội dung cơ bản về thi đua, khen thưởng được quy định trong Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Các quy định của ngành và của nhà trường về thi đua khen thưởng đối với tập thể và cá nhân trong từng năm học.

Cách thực hiện:

Ngay từ đầu năm học Hiệu trưởng triển khai đến toàn thể Giáo viên về các văn bản liên quan đến thi đua, khen thưởng đối với Học sinh. Các trường xây dựng quy chế, thang điểm thi đua phù hợp với đặc điểm của từng trường.

Khi tổ chức khen thưởng Giáo viên không nên so sánh giữa các Học sinh với nhau. Các vật phẩm khi trao thưởng cho các em cần tạo cho các em kỷ niệm về nó. Các vật phẩm khen thưởng thường mang tính biểu trưng, không nên khen thưởng bằng tiền.

Hàng tuần khi tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp, tổ chức khen thưởng những Học sinh vượt khó, có nhiều cố gắng trong học tập và rèn luyện, Học sinh đứng đầu thi đua của lớp qua đó khuyến khích, động viên các em chưa thực hiện tốt vươn lên trong học tập và rèn luyện. Qua đó, tạo động lực để Học sinh thi đua đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Việc tuyên dương, khen thưởng đột xuất được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, chủ yếu là khích lệ tinh thần vươn lên của các em. Chú trọng việc tuyên dương trước trường, trước lớp. Khi các em được tuyên dương, khen thưởng kịp thời trước mọi người, các em cảm thấy vinh dự, tự hào và phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa. Việc tuyên dương, khen thưởng, động viên kịp thời là hình thức giáo dục có sức lan tỏa rất lớn đối với Học sinh.

Điều kiện để thực hiện: Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học,

Các văn bản, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng được rõ ràng dễ hiểu, tránh hiện tượng dàn trải, chủ yếu dành cho cán bộ lớp.

Lãnh đạo nhà trường, Giáo viên chủ nhiệm lớp quan tâm nhiều hơn đến việc khen thưởng đột xuất Học sinh có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Cá nhân được khen thưởng phải thật sự xứng đáng, gương mẫu để cho Học sinh khác noi theo.

Sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương và Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường.

Đặc biệt là vai trò của Ban đại diện Cha mẹ học sinh và Giáo viên chủ nhiệm của lớp.

3.2.4. Đổi mới các hoạt động giáo dục của Đoàn Thanh niên

Mục tiêu: Thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên điều chỉnh những hành vi chưa đúng của Học sinh, giúp cho Học sinh nhận thức được các giá trị tốt đẹp, truyền thống quý báu của dân tộc, duy trì nề nếp và thực hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trường.

Tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong nhà trường, tổ chức các hoạt động thu hút đoàn viên, Học sinh tham gia, lồng ghép nội dung Giáo dục đạo đức, các hoạt động tuyên dương, nhân rộng gương điển hình “người tốt, việc tốt” trong Học sinh.

Nội dung thực hiện:

Tổ chức triển khai chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 đến toàn thể Giáo viên trong trường, Ban chấp hành Đoàn trường và các chi đoàn lớp.

Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động giáo dục cho đoàn viên, Học sinh trong nhà trường thông qua các hoạt động của Đoàn.

Triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” gắn với việc xây dựng trường học thân thiện, Học sinh tích cực trong đoàn viên Học sinh, chú trọng việc làm theo của Học sinh.

Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên và Học sinh gắn với các hoạt động thực tiễn.

Cách thực hiện: Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học,

Cấp ủy, Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch, phân công các thành viên trong lãnh đạo nhà trường triển khai các hoạt động và chỉ đạo thực hiện ở đơn vị mình.

Đoàn Thanh niên các trường chủ động xây dựng quy chế phối hợp với Quận Đoàn 7 trong công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đội ngũ đoàn viên và Học sinh toàn trường. Trong nội dung phối hợp cần chú ý đến việc tổ chức các hoạt động về nguồn, ôn lại truyền thống, giao lưu với các nhân chứng lịch sử.

Tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc tuyên truyền các Nghị quyết của Đoàn, tổ chức thực hiện “nền nếp – kỷ cương”; các phong trào thi đua trong học tập, sinh hoạt.

Chỉ đạo Đoàn thanh niên khi tổ chức các hoạt động cần gắn với đối tượng là Học sinh chưa ngoan, Học sinh thường vi phạm nội quy nhà trường để từ đó giúp các em có những thay đổi phù hợp với các chuẩn mực chung của xã hội và nhà trường.

Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm gắn với các ngày kỷ niệm trong năm và các hướng dẫn của Đoàn cấp trên. Cử cán bộ đoàn tham gia các lớp tập huấn, rèn kỹ năng do đoàn cấp trên tổ chức. Ngoài ra, còn tổ chức các hoạt động giao lưu giữa với các trường ngoài quận từ đó trao đổi, học tập thêm các mô hình, giải pháp mới trong việc tập hợp Học sinh cũng như các hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường.

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật như lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chính trị, tư tưởng của Đoàn; các buổi sinh hoạt dưới cờ hàng tuần; qua các chương trình tình nguyện như “một ngày làm chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy”, “phiên tòa giả định”, các hội thi vẽ tranh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền tránh việc tuyên truyền theo lối mòn một chiều. Đẩy mạnh các hoạt động đội nhóm, tạo điều kiện cho các em có cùng sở thích cùng tham gia sinh hoạt, trao đổi về học thuật, kỹ năng và các giá trị về mẫu hình thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Phát động trong đoàn viên thanh niên, Học sinh viết về các gương điển hình trong học tập và lao động từ đó tổ chức giao lưu, tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình trong toàn trường. Tổ chức cho đoàn viên, Học sinh thăm các mái ấm, nhà mở, trẻ khuyết tật. Qua các hoạt động thực tế tại nơi các em đến sẽ tác động trực tiếp đến suy nghĩ, hành động của các em trong việc giúp đỡ mọi người xung quanh, cũng như nghĩa vụ của bản thân đối với xã hội.

Thực hiện việc Giáo dục đạo đức cho Đoàn viên thanh niên thông qua các câu chuyện kể trong các buổi sinh hoạt chi đoàn và sinh hoạt chi đoàn chủ điểm. Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học,

Thực hiện tốt việc đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và đoàn viên thanh niên trong mỗi học kỳ. Thông qua đối thoại, Học sinh nêu lên những suy nghĩ, khó khăn, những vấn đề nhà trường chưa thực hiện tốt để từ đó cùng nhau giải quyết.

Phối hợp với Quận Đoàn 7 tổ chức các chuyên đề, diễn đàn “nói không với bạo lực học đường” từ đó giáo dục, nâng cao nhận thức và định hướng hành động đúng đắn về vấn đề phòng chống bạo lực học đường cho Học sinh đặc biệt là những Học sinh cá biệt, đối tượng có hành vi bạo lực trong trường học.

Điều kiện để thực hiện:

Tổ chức Đoàn Thanh niên phải là tổ chức chính trị vững mạnh, là nơi tập hợp được lực lượng thanh niên, Học sinh của toàn trường. Cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo nhà trường phải tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn hoạt động, đổi mới phương thức hoạt động của mình, hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất khi tổ chức các hoạt động.

Công tác phối hợp với các lực lượng giáo dục, Quận Đoàn 7 phải được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, thực tế, tránh hình thức và mang tính giáo dục cao, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường và của địa phương trong hoạt động Giáo dục đạo đức cho thanh niên Học sinh.

Các hoạt động của Đoàn phải được tổ chức một cách phong phú, đa dạng hình thức vì nếu các hoạt động đoàn không phong phú, không hấp dẫn thì đoàn viên, Học sinh sẽ đến với các hoạt động khác.

3.2.5. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học,

Mục tiêu: Công tác kiểm tra, đánh giá đúng, kịp thời sẽ giúp cho Cán bộ quản lí có được thông tin về các hoạt động giáo dục của nhà trường, trong đó có hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh để có những chỉ đạo kịp thời, khắc phục những hạn chế nhằm đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá sẽ khắc phục những hạn chế của các hình thức kiểm tra, đánh giá cũ, góp phần giúp cho Hiệu trưởng biết được các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ như thế nào. Qua kiểm tra, đánh giá hoạt động Giáo dục đạo đức giúp Học sinh điều chỉnh những hành vi của mình cho phù hợp, nâng cao ý thức tự giác, khắc phục tính chủ quan của cả Giáo viên và Học sinh.

Nội dung thực hiện:

Triển khai Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; các quy định, thang điểm về thi đua đến toàn thể Giáo viên và Học sinh.

Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại đạo đức cho Học sinh. Việc đánh giá kết quả rèn luyện của tập thể lớp và từng cá nhân theo tuần, tháng, học kỳ và năm học.

Đối với Giáo viên nhà trường cần xây dựng chế độ khen thưởng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường nhằm khuyến khích, động viên Giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, trong đó có hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh.

Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh của Giáo viên, cá nhân trong nhà trường và các lực lượng xã hội khác trong hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh.

Cách thực hiện:

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, các tiêu chí đã đề ra Hiệu trưởng chỉ đạo các bộ phận liên quan xây dựng các quy trình, phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức và hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh. Trên cơ sở các tiêu chí, cách thức đánh giá tiến hành họp các thành viên gồm lãnh đạo nhà trường, trợ lí thanh niên, Giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp thảo luận, góp ý và phổ biến tới tất cả Giáo viên và Học sinh toàn trường để thực hiện.

Xây dựng các tiêu chí đánh giá cụ thể, rõ ràng làm cơ sở cho Học sinh thực hiện. Việc kiểm tra, đánh giá nhằm kích thích sự nỗ lực vươn lên của Học sinh trong học tập và rèn luyện. Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học,

Việc kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh được sử dụng nhiều phương pháp và hình thức khác nhau nhằm đánh giá một cách toàn diện và chính xác. Việc đánh giá kết quả hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh được thực hiện theo những cách sau:

Thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần: Lãnh đạo nhà trường, trợ lí thanh niên, bộ phận giám thị của trường nhận xét, đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong học tập và rèn luyện của Học sinh. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng Học sinh tiêu biểu thực hiện tốt các quy định của nhà trường.

Thông qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp: Giáo viên chủ nhiệm lớp cho từng cá nhân và tập thể các tổ trong lớp tự đánh giá và nhận xét, góp ý cho nhau trên cơ sở kết quả theo dõi thi đua tuần.

Thông qua hoạt động Ngoài giờ lên lớp và các Hoạt động trải nghiệm: sau mỗi buổi sinh hoạt, hoạt động Giáo viên phụ trách tiến hành nhận xét, đánh giá về mặt nhận thức, sự tích cực tham gia.

Việc đánh giá kết quả hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh còn được thực hiện qua việc nhận xét của giáo viên bộ môn. Kết quả rèn luyện của Học sinh có thể được đánh giá theo từng giai đoạn, từng hoạt động cụ thể. Khi đánh giá không được đánh đồng hoạt động này với hoạt động khác và Học sinh này với Học sinh khác. Kết quả học tập môn Giáo dục công dân có thể được thực hiện bằng cho điểm và nhận xét của Giáo viên.

Sau mỗi học kỳ, lãnh đạo nhà trường cùng với tập thể Giáo viên dạy lớp tiến hành nhận xét, đánh giá kết quả rèn luyện của Học sinh, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế, phân tích nguyên nhân để từ đó đề ra giải pháp khắc phục trong những năm học tiếp theo.

Việc kiểm tra các hoạt động giáo dục phải được thực hiện thường xuyên, liên tục tránh chủ quan. Sau kiểm tra cần chỉ rõ các hạn chế, khuyết điểm để từ đó cá nhân có kế hoạch khắc phục.

Tổ chức đánh giá Học sinh qua các hoạt động phong trào, các Hoạt động trải nghiệm bằng cách giao cho các em những phần việc cụ thể.

Điều kiện để thực hiện:

Kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo chính xác, khách quan, toàn diện và được thực hiện một cách đồng bộ, tránh việc đánh giá một cách chung chung, cảm tính. Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học,

Phải có sự thống nhất cao giữa bộ phận làm công tác Giáo dục đạo đức cho Học sinh trong toàn trường. Xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch Giáo dục đạo đức cho Học sinh để kiểm tra, đánh giá đúng người, đúng việc.

Việc kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh phải xuất phát từ mục tiêu giáo dục, kế hoạch giáo dục của nhà trường. Các quy định về kiểm tra, đánh giá phải rõ ràng, minh bạch, có thể được lượng giá bằng thang điểm cụ thể.

3.2.6. Đẩy mạnh sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh

Mục tiêu: Góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục của nhà trường, trong đó có hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh đáp ứng các yêu cầu của gia đình và xã hội trong điều kiện hội nhập hiện nay. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường trong việc hoàn thiện nhân cách của Học sinh. Việc phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp tác động đến các em ở mọi nơi, mọi lúc theo một nội dung thống nhất đã được đề ra trong kế hoạch phối hợp. Sự phối hợp giữa ba lực lượng giáo dục nhằm thống nhất trong nhận thức, mục tiêu và hành động của mình, thể hiện trách nhiệm trong hoạt động Giáo dục đạo đức, nhân cách cho Học sinh.

Nội dung:

Triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 ban hành Điều lệ Ban đại diện Cha mẹ học sinh đến toàn thể Giáo viên và Cha mẹ học sinh toàn trường.

Phương châm giáo dục của Đảng và Nhà nước ta coi trọng và đánh giá cao vai trò giáo dục của nhà trường. Tuy nhiên để hoàn thành mục tiêu giáo dục toàn diện cho Học sinh cần nhất thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của ba môi trường giáo dục: nhà trường, gia đình và xã hội, trong đó nhà trường là nhân tố giữ vai trò chủ đạo.

Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục hàng năm, trong đó có Giáo dục đạo đức cho Học sinh.

Quản lí việc học tập, rèn luyện của Học sinh, động viên khen thưởng Học sinh có thành tích xuất sắc, tiến bộ trong học tập.

Phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh trường học trong và ngoài nhà trường.

Cách thực hiện: Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học,

Để thực hiện tốt việc phối hợp giữa ba lực lượng giáo dục: nhà trường, gia đình và xã hội ngay từ đầu năm học cần phải xây dựng kế hoạch phối hợp thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh.

Hằng năm, nhà trường cùng với Ban đại diện Cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương xây dựng quy chế phối hợp để cùng nhau thực hiện mục tiêu Giáo dục đạo đức cho Học sinh.

Đổi mới việc phối hợp với Cha mẹ học sinh trong việc giáo dục Học sinh. Hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ học sinh phải thực sự hiệu quả, tránh hình thức và tránh việc Cha mẹ học sinh chỉ giúp nhà trường trong các khoản đóng góp thêm.

Nhà trường:

Đóng vai trò trung tâm, là nơi trực tiếp xây dựng mục tiêu, nội dung, phương pháp và các hình thức Giáo dục đạo đức cho Học sinh của gia đình và các lực lượng xã hội. Nhà trường là nơi Học sinh bắt đầu được tiếp xúc và được truyền đạt nhiều điều khác với việc dạy dỗ của gia đình và các tác động của xã hội.

Tham mưu tốt với lãnh đạo địa phương, tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền để xây dựng nhà trường thực sự trở thành trung tâm văn hóa, môi trường giáo dục lành mạnh.

Phát huy tốt vai trò của đội ngũ Giáo viên về năng lực, sự nhiệt tình, tâm huyết và sự yêu thương, chia sẻ đã được đào tạo có hệ thống ở các trường sư phạm.

Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện bằng cách phối hợp đưa các nội dung giáo dục của nhà trường trong đó có Giáo dục đạo đức cho Học sinh vào các tổ chức như: Đoàn Thanh niên, Hội khuyến học, Hội Cựu chiến binh nhằm thống nhất mục tiêu giáo dục đối với quá trình hình thành và phát triển nhân cách của Học sinh.

Có trách nhiệm thông báo kết quả học tập và rèn luyện của Học sinh theo quy định cho Cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương khi cần. Bên cạnh đó xây dựng mối quan hệ lành mạnh, trong sáng giữa thầy và trò, giữa bạn bè, giữa cá nhân với tập thể tạo môi trường giao lưu, sinh hoạt lành mạnh.

Gia đình: Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học,

Nâng cao chất lượng gia đình mà cụ thể là phải đạt chuẩn gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền cần phối hợp, bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng giáo dục con cái cho các bậc cha mẹ.

Cha mẹ thường xuyên liên hệ với nhà trường nắm bắt mục đích giáo dục để từ đó có sự phối hợp. Tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà trường do Ban đại diện Cha mẹ học sinh của trường đề ra. Những cuộc họp do nhà trường tổ chức Cha mẹ học sinh cần tham gia đầy đủ để nắm được các yêu cầu giáo dục của nhà trường. Cha mẹ có nghĩa vụ phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các tổ chức xã hội trong việc giáo dục con, tích cực, chủ động phối hợp cùng nhà trường giáo dục con em mình; chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của con em mình gây ra.

Xã hội (chính quyền địa phương):

Đảng bộ, chính quyền địa phương giữ vai trò lãnh đạo, quản lí xã hội hóa giáo dục ở địa phương là lực lượng có vai trò quyết định trong giáo dục ở cộng đồng. Cũng giống như nhà trường và gia đình, xã hội có một vai trò quan trọng đối với sự hình thành nhân cách của Học sinh nói chung và quan hệ với mọi người xung quanh.

Các chủ trương phát triển văn hóa của địa phương phải gắn với các hoạt động của nhà trường, hỗ trợ, định hướng cho nhà trường phát triển, Giáo dục đạo đức, lối sống cho Học sinh.

Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội tuy đã được các trường phối hợp tốt, có hiệu quả và được thực hiện trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, mối quan hệ này vẫn còn lỏng lẻo chưa có sự thống nhất cao trong các hoạt động giáo dục. Vì vậy, trong thời gian tới cần có đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa ba lực lượng nói trên.

Điều kiện để thực hiện:

Phát huy vai trò của cấp ủy địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung phối hợp giữa nhà trường với địa phương trường đóng. Chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ, đề xuất với các cấp lãnh đạo tạo điều kiện cho nhà trường về cơ chế, cơ sở vật chất đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường.

Nhà trường đóng vai trò chủ đạo, là trung tâm của các hoạt động giáo dục, chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức tổ chức.

CMHS mạnh dạn đóng góp cho công tác giáo dục và dạy học của nhà trường.

Hỗ trợ cho nhà trường trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục.

Tất cả các lực lượng giáo dục phải phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong mối quan hệ phối hợp vì mục tiêu phát triển và hoàn thiện nhân cách cho Học sinh.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học,

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và khảo sát thực trạng hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7, tác giả đề xuất 6 biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Giáo dục đạo đức và quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7.

Mỗi biện pháp đều có ưu điểm và hạn chế nhất định, không có biện pháp nào là tối ưu. Trong đó, biện pháp nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên, cha mẹ học sinh trong việc nêu gương tốt cho học sinh đóng vai trò quan trọng, có tác động tích cực đến việc hình thành và phát triển nhân cách của người học. Các biện pháp còn lại mang tính chất điều kiện đảm bảo cho hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh được thực hiện một cách đồng bộ và mang lại hiệu quả cao.

Như vậy, các biện pháp trên có mối quan hệ với nhau, cùng bổ sung, hỗ trợ cho cho nhau trong quá trình thực hiện các hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7. Do đó, trong quá trình tổ chức hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh các trường phải thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp giữa các biện pháp nhằm phát huy tốt nhất mục tiêu giáo dục mà các trường đã đề ra, nếu thực hiện tốt thì sẽ phát huy được tính tích cực của các biện pháp và ngược lại sẽ có tác động tiêu cực đến hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

3.4. Khảo nghiệm tính khả thi và mức độ cần thiết của các biện pháp

Mục đích: Đánh giá mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất.

Đối tượng khảo sát: 90 Cán bộ quản lí, Giáo viên của 3 trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hình thức khảo sát: Bằng phiếu hỏi.

Để khảo nghiệm mức độ cần thiết của các biện pháp quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông Quận 7, Tp.HCM. Tác giả tiến hành khảo sát 90 Cán bộ quản lí, Giáo viên của 3 trường Trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7 (THPT Ngô Quyền, Trung học phổ thông Lê Thánh Tôn và Trung học phổ thông Tân Phong) kết quả thu được ở bảng 3.1 như sau: Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học,

Bảng 3.1. Kết quả khảo nghiệm mức độ cần thiết của các biện pháp

Từ số liệu có được ở bảng 3.1 cho thấy, hầu hết Cán bộ quản lí, Giáo viên đều cho rằng 6 biện pháp đã đề xuất là cần thiết có điểm trung bình từ 3.24 đến 3.83. Trong đó, các biện pháp được đánh giá rất cao là nâng cao nhận thức của Cán bộ quản lí, Giáo viên, Cha mẹ học sinh trong việc nêu gương tốt cho Học sinh được đánh giá cao (3.83); Tổ chức khen thưởng, động viên, khuyến khích kịp thời sự tiến bộ của Học sinh (3.53). Như vậy, các biện pháp về nêu gương và động viên, khuyến khích sự tiến bộ của Học sinh được đánh giá là cần thiết nhất.

Ngoài ra, tác giả cũng tiến hành khảo sát về tính khả thi của các biện pháp quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh từ 90 Cán bộ quản lí, Giáo viên của 3 trường Trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7 (THPT Ngô Quyền, Trung học phổ thông Lê Thánh Tôn và Trung học phổ thông Tân Phong) kết quả thu được ở bảng 3.2 như sau:

Bảng 3.2. Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp

Từ kết quả có được ở bảng 3.2 cho thấy, nhận xét của Cán bộ quản lí, Giáo viên các trường đều cho rằng các biện pháp được đề xuất đều mang tính khả thi cao, có điểm trung bình từ 3.31 đến 3.76 và có cùng ý kiến với tính cần thiết. Trong đó, biện pháp nâng cao nhận thức của Cán bộ quản lí, Giáo viên, Cha mẹ học sinh trong việc nêu gương tốt cho Học sinh được đánh giá mang lại tính khả thi nhất.

Như vậy, các biện pháp tác giả đề xuất đều được Cán bộ quản lí, Giáo viên của 3 trường THPT trên địa bàn Quận 7 đánh giá là khả thi và cần thiết ở các Trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Kết luận chương 3

Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông là một nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình giáo dục, đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, sự nổ lực của đội ngũ Giáo viên trong nhà trường diễn ra lâu dài và phức tạp. Để hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7 đạt kết quả theo mục tiêu đã đề ra. Từ việc tiếp cận lí luận, khảo sát thực trạng và các nguyên tắc đề xuất biện pháp, đã đề xuất ra 6 biện pháp quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7 là: Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên, cha mẹ học sinh trong việc nêu gương tốt cho học sinh; Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, về nguồn; Tổ chức khen thưởng, động viên, khuyến khích kịp thời sự tiến bộ của học sinh; Đổi mới các hoạt động giáo dục của Đoàn Thanh niên; Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh; Đẩy mạnh sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh.

Tùy theo tình hình thực tế của nhà trường, mà mỗi biện pháp đều có ưu điểm và hạn chế nhất định, không có biện pháp nào là tối ưu nhất định . Do đó, trong quá trình quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh nhà quản lí cần phải thực hiện một cách đồng bộ, có sự phối hợp linh hoạt giữa các biện pháp để từ đó nâng cao chất lượng hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học,

1. Kết luận

Giáo dục đạo đức cho Học sinh là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với hoạt động của nhà trường cũng như của toàn xã hội nhằm hình thành và phát triển nhân cách của Học sinh. Đó là một quá trình lâu dài và phức tập, diễn ra trong một thời gian dài đòi hỏi phải có sự tham gia của tất cả các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, việc Giáo dục đạo đức cho Học sinh nhất là Học sinh Trung học phổ thông là hết sức cần thiết.

Trong thời gian quan, hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông Quận 7, Tp.HCM đã có những thay đổi về chất lượng. Tuy nhiên so với yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông Quận 7 vẫn còn một số hạn chế nhất định, trong đó có chất lượng Giáo dục đạo đức cho Học sinh.

Trong hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh muốn đạt được hiệu quả thì phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức thực hiện. Phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. Từ khảo sát thực trạng cho thấy, hiện nay các hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh vẫn còn một số hạn chế. Tình trạng Học sinh vi phạm nội quy nhà trường, vô lễ với Giáo viên vẫn còn diễn ra ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7. Các vi phạm trên đòi hỏi nhà trường và các lực lượng giáo dục phải có các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7 nói riêng và Tp.HCM nói chung.

Từ các vấn đề thực thiễn, để nâng cao chất lượng hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7 cần thực hiện đồng bộ các biện pháp đề xuất đã nêu trên. Qua quá trình khảo sát đã cho thấy các biện pháp đã đề xuất đều rất cần thiết và khả thi. Nếu các biện pháp đề xuất được áp dụng đồng bộ và có sự hỗ trợ lẫn nhau sẽ đem lại hiệu quả trong các hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7.

2. Khuyến nghị Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học,

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Cần sửa đổi Thông tư 08/TT về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông vì một số nội dung hiện nay không còn phù hợp.

Bổ sung các tài liệu chuyên môn về Giáo dục đạo đức cho Học sinh, tăng thời lượng nội dung giảng dạy về Giáo dục đạo đức ở bộ môn Giáo dục Công dân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

Nội dung, chương trình Giáo dục đạo đức trong chương trình giáo dục phổ thông cần đa dạng hình thức, nội dung. Ngoài ra, cần tạo điều kiện cho các trường chủ động trong việc thực hiện nội dung, chương trình.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM:

Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình giáo dục, trong đó có nội dung Giáo dục đạo đức cho Học sinh. Tăng cường quản lí, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nội dung Giáo dục đạo đức cho Học sinh tại các trường.

Tạo điều kiện về Cơ sở vật chất, giao quyền tự chủ các nhà trường trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục, trong đó có Giáo dục đạo đức cho Học sinh.

Tổ chức các chuyên đề, hội thảo về Giáo dục đạo đức để các trường có thể học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Xây dựng bộ tài liệu Giáo dục đạo đức cho Học sinh phù hợp với đặc điểm của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7:

CBQL, Giáo viên, Cha mẹ học sinh và Học sinh nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh trong giai đọan hiện nay.

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động GDĐĐ cho Học sinh nhằm thu hút Học sinh tham gia học tập và rèn luyện một cách tích cực.

Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, về nguồn.

Các tổ chức, đoàn thể chính trị trong nhà trường thấy rõ tầm quan trọng của hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh và tích cực tham gia các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Gắn kết các hoạt động của nhà trường với địa phương trong việc triển khai thực hiện các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Biết kết hợp tốt ba môi trường giáo dục: nhà trường – gia đình – xã hội trong hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh. Vận động, tăng cường Cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện các hoạt động giáo dục của nhà trường, trong đó có hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh. Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học,

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Thực trạng quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993