Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Biện pháp quản lý Thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông ở các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Cơ sở đề xuất biện pháp quản lý thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông ở các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bù Đốp

Trong chương 1 của luận văn, tác giả đã trình bày những vấn đề lý luận về các yêu cầu của Thiết bị dạy học và và quản lý Thiết bị dạy học cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý Thiết bị dạy học. Đây là căn cứ lý luận để tìm hiểu và phân tích thực trạng quản lý Thiết bị dạy học tại các trường Trung học cơ sở huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Tại chương 2 của luận văn, tác giả đã trình bày thực trạng Thiết bị dạy học và quản lý Thiết bị dạy học tại các trường Trung học cơ sở trong huyện, nêu rõ ưu điểm và hạn chế cũng như nguyên nhân của thực trạng. Cơ sở lý luận trình bày ở chương 1 và cơ sở thực tiễn trình bày ở chương 2 là cơ sở để đề tài đề xuất các biện pháp quản lý Thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong chương 3.

3.2. Các nguyên tắc dựng biện pháp quản lý thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu

Các biện pháp trong quản lý Thiết bị dạy học tại các trường Trung học cơ sở khi đề xuất cần quan tâm và chú ý đến mục tiêu chung của giáo dục Trung học cơ sở, giáo dục nhà trường cũng như mục tiêu của hoạt động quản lý Thiết bị dạy học trong nhà trường Trung học cơ sở. Các biện pháp phải đáp ứng yêu cầu trong các hoạt động dạy học trong từng môn học hay trong kết hợp nhiều môn học. Ngoài ra, biện pháp còn tập trung vào giải quyết các vấn đề thiếu sót trong thực tế quản lý Thiết bị dạy học tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước trong thời gian qua. Các giải pháp phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay và chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2020-2021.

3.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và phát triển Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Đây là một nguyên tắc rất quan trọng khi đề xuất các biện pháp quản lý mới. Các biện pháp được đề xuất phải kế thừa được những biện pháp quản lý Thiết bị dạy học ở các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bù Đốp đã thực hiện. Có thể kế thừa toàn bộ các biện pháp, hoặc có thể kế thừa những điểm hay, điểm tối ưu của mỗi biện pháp.

Tránh phủ định toàn bộ các biện pháp cũ và tạo ra hệ thống mới hoàn toàn nhưng không dựa trên thực tiễn, thực trạng biện pháp đã có. Đề xuất biện pháp: theo kịp và phù hợp với thực tiễn quản lý cũng như xu hướng phát triển của giáo dục trong tương lai để có những biện pháp quản lý mới phù hợp và sát thực tế, đảm bảo khả thi và hiệu quả.

3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học và thực tiễn

Khi xây dựng các biện pháp phải căn cứ trên các văn bản hướng dẫn của Đảng, Nhà Nước, của các cấp Bộ, ngành về công tác đầu tư, khai thác và sử dụng Thiết bị dạy học trong nhà trường, đặc biệt là trong trường Trung học cơ sở. Ngoài ra phải căn cứ trên việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn về khai thác và sử dụng Thiết bị dạy học ở địa phương, từ đó phát hiện những vấn đề khó khăn trong lĩnh vực hoạt động này và đề xuất được các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý Thiết bị dạy học.

3.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống

Biện pháp đề xuất phải đảm bảo tính hệ thống, trong đó các biện pháp quản lý Thiết bị dạy học tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cần chú ý đến sự đồng bộ, nhất quán trong các mục tiêu, thống nhất về các văn bản chỉ đạo, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch trong công tác quản lý Thiết bị dạy học tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Đặc biệt, các biện pháp đề xuất phải thể hiện sự liên kết, thống nhất giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, thống nhất giữa các cấp lãnh đạo, quản lý nhà trường. Tính hệ thống còn thể hiện trong khả năng chỉ đạo, quản lý các đối tượng liên quan đến Thiết bị dạy học trong nhà trường. Ngoài ra, biện pháp đề xuất không được mâu thuẫn về nội dung trong các nội quy quy định nhà trường.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.2.5. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

Tính khả thi trong các biện pháp đề xuất về quản lý Thiết bị dạy học tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước được thực hiện trong phạm vi, điều kiện nhân lực, tài chính của nhà trường. Trong đó, biện pháp đề xuất phải xây dựng trên tình trạng xác định thực tế của Thiết bị dạy học, các yêu cầu về kỹ thuật, khả năng phối hợp giữa các lực lượng, nội dung hoạt động dạy học trong các môn học, đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở, năng lực của đội ngũ giáo viên, sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo. Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Các biện pháp được đề xuất phải có tính khả thi, phải áp dụng vào thực tiễn hoạt động quản lý của BGH nhà trường một cách thuận lợi, trở thành hiện thực đem lại hiệu quả cao trong khai thác và sử dụng Thiết bị dạy học.

Tính khả thi của các biện pháp phải được các cấp khai thác và sử dụng, cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường đánh giá là rất cần thiết và có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của huyện nhằm phát huy hiệu quả khi áp dụng vào tình hình ở các trường Trung học cơ sở huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Các nguyên tắc này có liên quan chặt chẽ với nhau, nhưng cũng có sự độc lập tương đối, điều cốt yếu là nguyên tắc được sử dụng phải có sự phối hợp hài hòa và hỗ trợ cho nhau.

3.3. Các biện pháp đề xuất quản lý thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bù Đốp.

3.3.1. Biện pháp 1 : Nâng cao nhận thức cho Cán bộ quản lý, GV, HS về vai trò và tác dụng của Thiết bị dạy học trong việc đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao CLGD.

3.3.1.1. Mục tiêu

Đảm bảo cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh nhận thức đầy đủ và sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của Thiết bị dạy học và quản lý Thiết bị dạy học trong trường Trung học cơ sở. Từ đó, tổ chức các hoạt động quản lý Thiết bị dạy học hiệu quả.

Nhận thức là cơ sở của hành động, nhận thức đúng thì có hành động đúng, nhận thức không đúng có thể dẫn đến hành động sai lệch. Nhiều nhà quản lý, giáo viên vẫn xem nhẹ tác dụng của Thiết bị dạy học và quản lý Thiết bị dạy học trong nhà trường. Việc nâng cao nhận thức cho các lực lượng giáo dục về vai trò của Thiết bị dạy học và quản lý Thiết bị dạy học là một việc làm cần thiết để nâng cao hiệu quả Thiết bị dạy học trong nhà trường. Tuy nhiên, việc thay đổi nhận thức con người không phải là công việc một sớm một chiều khi mà nó đã trở thành thói quen cố hữu vì vậy việc nâng cao nhận thức này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và phải được tiến hành đồng bộ tới tất cả các đối tượng thì mới có thể đạt hiệu quả cao.

Trong quá trình phát triển, giáo dục Việt Nam chưa bao giờ có Thiết bị dạy học nhiều và phong phú như hiện nay. Một phần do đổi mới PPDH yêu cầu phải có Thiết bị dạy học, một phần do nền kinh tế của đất nước đã cho phép trang bị các Thiết bị dạy học hiện đại cho ngành GD&ĐT. Các cấp lãnh đạo cần thấy rõ ưu thế này và tạo điều kiện trang bị thêm nhiều loại Thiết bị dạy học cho các nhà trường Trung học cơ sở. Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

TBDH góp phần đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng dạy học. Muốn HS hoạt động nhiều hơn, tư duy nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn thì không thể thiếu Thiết bị dạy học trong quá trình dạy học. Do vậy, theo tác giả, đội ngũ cán bộ GV các nhà trường phải nhận thức sâu sắc vấn đề này hơn ai hết và khi đó mới quyết tâm sử dụng Thiết bị dạy học thường xuyên, hiệu quả hơn.

Để có được số lượng và chất lượng Thiết bị dạy học như hiện nay, Nhà nước đã chi hàng ngàn tỉ đồng để mua sắm. Số lượng Thiết bị dạy học đó là tài sản rất lớn của ngành GD&ĐT và mỗi nhà trường. Đội ngũ Cán bộ quản lý, GV cần phải nhận thức rằng: Nếu không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả thì sẽ gây nên sự lãng phí rất lớn tiền bạc của Nhà nước và nhân dân, và từ đó có quyết tâm sử dụng hiệu quả Thiết bị dạy học. Cán bộ quản lý các nhà trường giúp GV có nhận thức đúng về vai trò của Thiết bị dạy học đối với việc đổi mới PPDH, xây dựng hệ thống giải pháp mạnh và linh hoạt như: Có các loại hồ sơ, sổ sách theo dõi đầy đủ việc mượn, sử dụng Thiết bị dạy học để dạy học và tiến hành thí nghiệm nghiên cứu; đưa tiêu chí khai thác sử dụng Thiết bị dạy học vào nội dung bình xét danh hiệu thi đua cuối kì, cuối năm và khen thưởng.

3.3.1.2. Nội dung

Phổ biến các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo và các cấp quản lý giáo dục ở địa phương về Thiết bị dạy học và quản lý Thiết bị dạy học.

Hiệu trưởng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên về mục đích, ý nghĩa của Thiết bị dạy học trong đổi mới giáo dục.

Tạo điều kiện cho giáo viên, viên chức công tác Thiết bị dạy học đi bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn về đổi mới chương trình giáo dục.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức sử dụng Thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đối với tất cả các lực lượng khác liên quan như với học sinh, cha mẹ học sinh.

3.3.1.3. Cách thức thực hiện Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Hiệu trưởng trực tiếp hoặc phân công cho Phó hiệu trường chuyên môn sưu tầm đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác Thiết bị dạy học và quản lý Thiết bị dạy học triển khai đến tất cả các lực lượng giáo dục trong nhà trường.

Giới thiệu hệ thống các tài liệu tham khảo về chuyên môn; khuyến khích cán bộ và GV có thói quen tự tìm hiểu, tự nghiên cứu tài liệu về vai trò của Thiết bị dạy học trong đổi mới PPDH và đổi mới giáo dục trong bối cảnh hiện nay.

Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề về vai trò của Thiết bị dạy học, đặc biệt là vai trò của những phương tiện dạy học hiện đại đối với việc đổi mới PPDH. Hiệu trưởng động viên các bộ phận, cá nhân phối hợp tham gia vào các hoạt động chuyên đề, hội nghị, sinh hoạt chuyên môn để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm làm việc. Hướng dẫn đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách phòng thiết bị đóng góp ý kiến, xây dựng sáng kiến, nâng cao lợi ích của Thiết bị dạy học

Tạo điều kiện cho giáo viên, viên chức công tác Thiết bị dạy học đi tập huấn thường xuyên, tập huấn đổi mới chương trình, sách giáo khoa để cập nhật những yêu cầu mới về Thiết bị dạy học trong nhà trường.

Về hình thức tổ chức đối với giáo viên thì tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa của Thiết bị dạy học thông qua các buổi hội đồng sư phạm. Niêm yết các văn bản liên qua trên bảng thông tin nhà trường, đăng tải trên trang Web của nhà trường.

Đối với học sinh bên cạnh việc BGH trực tiếp tuyên truyền, phổ biến về vai trò, ý nghĩa của Thiết bị dạy học trong các buổi sinh hoạt toàn trường thì cũng chỉ đạo giáo viên tuyên truyền và quán triệt học sinh thông qua các tiết học cụ thể có sử dụng Thiết bị dạy học. Để học sinh cũng có ý thức cao trong việc sử dụng Thiết bị dạy học để chủ động tìm hiểu nội dung bài học và cùng giáo viên giữ gìn, bảo quản Thiết bị dạy học của nhà trường.

3.3.1.4. Điều kiện thực hiện biện pháp

Để thực hiện biện pháp, Hiệu trưởng nhà trường phải quan tâm đến chất lượng giáo dục nhà trường, phải có năng lực trong quá trình tổ chức, chỉ đạo phối hợp tốt các lực lượng giáo dục trong nhà trường đoàn kết, thống nhất thực hiện trong các hoạt động. Đồng thời, đội ngũ giáo viên, cán bộ quán lý phải yêu nghề, tâm huyết với nghề.

Hiệu trưởng phải có kỹ năng quản lý, có các văn bản chỉ đạo của cấp trên về đổi mới PPDH. Cha mẹ học sinh quan tâm đến các hoạt động giáo dục của nhà trường.

3.3.2. Biện pháp 2 : Tăng cường công tác đầu tư, mua sắm thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

3.3.2.1. Mục tiêu

Bên cạnh những Thiết bị dạy học được cấp, biện pháp này nhằm giúp cho lãnh đạo các trường Trung học cơ sở thực hiện tốt việc mua sắm bổ sung Thiết bị dạy học. Từ đó, nâng cao được hiệu quả khai thác và sử dụng Thiết bị dạy học ở các trường Trung học cơ sở huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông.

Biện pháp này nhằm tạo ra tính chủ động, tự lực của các nhà trường trong việc khắc phục, bổ sung trang thiết bị dạy học, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Đồng thời đảm bảo những điều kiện tốt nhất về trang bị Thiết bị dạy học và bố trí Thiết bị dạy học cho giáo viên sử dụng. Nói cách khác Thiết bị dạy học phải trong tình trạng tốt nhất, đầy đủ nhất và sẵn sàng phục vụ việc dạy học trong nhà trường.

Biện pháp này còn nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt, không đồng bộ, chất lượng thấp của Thiết bị dạy học hiện có, giúp mỗi nhà trường có hệ thống Thiết bị dạy học đủ về số lượng, đạt chuẩn chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới giáo dục

3.3.2.2. Nội dung

Chỉ đạo thống kê nhu cầu mua sắm Thiết bị dạy học và tổ chức thực hiện mua sắm theo quy định, phân tích nhu cầu sử dụng Thiết bị dạy học của giáo viên và học sinh.

Xây dựng kế hoạch mua sắm phải xác định mục tiêu, định ra được một hệ thống những việc dự định làm trong một thời gian nhất định với cách thức, trình tự, thời hạn tiến hành và tạo ra sự cân đối nhịp nhàng giữa các công việc cụ thể trong nhà trường.

Lập kế hoạch mua sắm dài hạn và trung hạn, cụ thể hóa trong kế hoạch năm học của từng trường. Nôi dung này cần phải được xây dựng cả trong kế hoạch dài hạn và ngắn hạn, kế hoạch đầu tư ngắn hạn (1 năm) là thường xuyên được sử dụng.

Tổ chức mua sắm các Thiết bị dạy học phải đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Huy động tốt các nguồn lực cho việc mua sắm, trang bị Thiết bị dạy học.

3.3.2.3. Cách thức thực hiện

Tổ chức thống kê tổng hợp Thiết bị dạy học trên cơ sở danh mục của Bộ GD&ĐT để xác định Thiết bị dạy học nào thừa, thiếu, hư hỏng, từ đó có kế hoạch mua sắm bổ sung. Phân loại các Thiết bị dạy học hiện có và cần có trong nhà trường để biết loại nào lạc hậu, loại nào cần phải trang bị, loại nào cần phải thanh lý. Khi trang bị, mua sắm cần chú ý đến tính đồng bộ của các Thiết bị dạy học. Riêng Thiết bị dạy học nào hư hỏng không sửa chữa được thì lập hội đồng thanh lý. Về nhân lực thực hiện thống kê là viên chức làm công tác Thiết bị dạy học cùng với sự hỗ trợ của những giáo viên trực tiếp sử dụng Thiết bị dạy học trong nhà trường. Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Tổ chức xây dựng kế hoạch sử dụng Thiết bị dạy học. Để xây dựng tốt kế hoạch cần xác định nhu cầu và thu thập thông tin: Các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của các cấp có liên quan về công tác Thiết bị dạy học – đầu tư Thiết bị dạy học; Tình hình thuận lợi, khó khăn của trường; những thành tích, kết quả đạt được của năm học trước, những tồn tại cần phải khắc phục về công tác Thiết bị dạy học; thực trạng số lượng, chất lượng Thiết bị dạy học của trường so với quy định.

Cần phải lựa chọn trang bị đại trà hoặc trọng điểm để xác định Thiết bị dạy học nào là ưu tiên, là thứ yếu để trang bị, bổ sung phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng trường. Với biện pháp này Hiệu trưởng và Ban giám hiệu cần phải xác định Thiết bị dạy học nào cần mua sắm ngay, loại nào phải trang bị nhiều hoặc loại nào chờ trên cấp.

Thực hiện việc đổi mới quản lý Thiết bị dạy học hiện nay, Hiệu trưởng và Ban giám hiệu nhà trường cần phải chú trọng đến việc trang bị những Thiết bị dạy học hiện đại và hạn chế những Thiết bị dạy học lạc hậu không phù hợp. Khi thực hiện biện pháp này Hiệu trưởng và Ban giám hiệu cần lưu ý đến bồi dưỡng cho giáo viên về sử dụng Thiết bị dạy học hiện đại trong dạy học và giáo viên tập làm quen dần với những Thiết bị dạy học hiện đại.

Thực hiện việc đầu tư mua sắm Thiết bị dạy học theo đúng trình tự các văn bản quy định hiện hành. Cụ thể như xây dựng kế hoạch mua sắm, lập tờ trình xin chủ trương và kinh phí mua sắm, tổ chức đấu thầu, thẩm định, nghiệm thu …

Ngân sách nhà nước để trang bị các Thiết bị dạy học cấp cho các trường Trung học cơ sở rất hạn chế nên Ban giám hiệu nói chung và Hiệu trưởng nói riêng cần phải khai thác triệt để tránh sử dụng nguồn kinh phí này không đúng mục đích, gây lãng phí cho Nhà nước. Như đã nói trên, mua sắm cần phải trang bị những Thiết bị dạy học cần thiết mà giáo viên đang yêu cầu. Chủ động mua sắm các Thiết bị dạy học cần thiết với kinh phí thấp bàng nguồn tiết kiệm kinh phí hoạt động của nhà trường.

 • Trong trường hợp nhu cầu mua Thiết bị dạy học nhiều, số vốn lớn như đầu tư phòng bộ môn, phòng vi tính, phòng lab… thì phải xin kinh phí mua sắm Thiết bị dạy học từ cấp trên. Cụ thể là từ UBDH huyện, Phòng GD&ĐT.
 • Khai thác các nguồn kinh phí từ vận động xã hội hóa để trang bị, bổ sung TBDH trong nhà trường. Đây là một giải pháp mang tính mới và rất hiệu quả vì vận động kinh phí từ XHH những năm gần đây tương đối thuận lợi khi điều kiện kinh tế xã hội phát triển, cha mẹ học sinh quan tâm nhiều hơn đến việc học của con em mình.

3.3.2.4. Điều kiện thực hiện Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

 • Số liệu phục vụ lập kế hoạch mua sắm phải đảm bảo tính chính xác cao.
 • Đội ngũ cán bộ lập kế hoạch mua sắm hàng năm của nhà trường phải nắm vững tiến trình xây dựng kế hoạch.
 • Chuẩn bị đủ nguồn kinh phí, nhân lực, phương tiện cần thiết cho thực hiện kế hoạch.
 • Phải xác định được các danh mục Thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT để mua bổ sung cho phù hợp tránh trùng lặp.
 • Cần chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch mua sắm theo năm học, quý, tháng, cụ thể hóa các công việc.
 • Lãnh đạo các trường Trung học cơ sở phải nắm vững cách thức chỉ đạo thực hiện kế hoạch nói chung và kế hoạch mua sắm, bổ sung Thiết bị dạy học nói riêng. Có sự theo dõi để điều chỉnh, động viên kịp thời.

3.3.3. Biện pháp 3 : Khuyến khích, cán bộ quản lý, giáo viên sưu tầm và tự làm thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

3.3.3.1. Mục tiêu

Việc khuyến khích GV-HS sưu tầm tự làm Thiết bị dạy học sẽ phát huy tiềm năng trí tuệ, sáng kiến của GV và HS trong hoạt động dạy học. Hoạt động sưu tầm và tự làm Thiết bị dạy học có tác dụng huy động mọi tiềm năng, trí tuệ và sự sáng tạo của họ, kích thích hứng thú nghề nghiệp của GV, niềm say mê học tập của HS, thông qua hoạt động này, tầm hiểu biết và nhận thức của GV được mở rộng, thấy được sự cần thiết phải sử dụng Thiết bị dạy học. Hoạt động tự làm Thiết bị dạy học còn có tác dụng phục vụ kịp thời cho việc cải tiến, ĐMPPDH.

Bên cạnh việc sử dụng Thiết bị dạy học được cung cấp thì việc khuyến khích GV làm thêm Thiết bị dạy học cũng rất quan trọng. Qua việc tự làm Thiết bị dạy học, GV thấy làm được một Thiết bị dạy học đơn giản đã phải tốn bao nhiêu công sức, thời gian và tiền của thì các Thiết bị dạy học được cung cấp tốn kém gấp nhiều lần Thiết bị dạy học tự làm, từ đó, GV càng thấy giá trị của Thiết bị dạy học được cung cấp, có thêm quyết tâm sử dụng có hiệu quả Thiết bị dạy học.

3.3.3.2. Nội dung

 • Hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch và phát động phong trào tự làm đồ dùng Thiết bị dạy học theo từng năm học phù hợp với điều kiện nhà trường.
 • Có các quy chế, quy định để đảm bảo việc tự làm đồ dùng, Thiết bị dạy học trở thành phong trào thường xuyên, mang tính thi đua trong nhà trường.
 • Cung cấp các tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ nguồn lực tài chính, thực hiện công tác đánh giá, khen thưởng kịp thời, khách quan.
 • Yêu cầu nhập kho lưu trữ và sử dụng một cách hiệu quả những Thiết bị dạy học đạt yêu cầu.

3.3.3.3. Cách thức thực hiện Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Để phong trào làm đồ dùng, Thiết bị dạy học trở thành việc làm thường xuyên liên tục thì Hiệu trưởng nhà trường cần xây dựng kế hoạch cụ thể, Muốn các Thiết bị dạy học tự làm đạt hiệu quả cao thì kế hoạch sưu tầm và tự làm phải được triển khai trong khoảng thời gian đảm bảo đủ cho GV-HS hoàn thành

Để gắn với trách nhiệm và thực hiện hiệu quả Hiệu trưởng giao chỉ tiêu phấn đấu đến từng tổ và giáo viên bộ môn ngay trong hội nghị Công nhân viên chức mỗi đầu năm học. Những quy định và chỉ tiêu này làm cho giáo viên chủ động suy nghĩ, nghiên cứu để hoàn thành một cách có hiệu quả. Và luôn có suy nghĩ đây là một việc cần làm, phải làm như việc phải soạn giáo án trước khi lên lớp.

Hiệu trưởng triển khai các văn bản, tài liệu hướng dẫn tự làm Thiết bị dạy học. Chủ động nắm bắt và giới thiệu cho GV những địa chỉ như xưởng cơ khí, xưởng mộc.. tại địa phương để hỗ trợ giáo viên làm những chi tiết kĩ thuật

Cũng để các Thiết bị dạy học tự làm có chất lượng hơn thì nhà trường cần phải có chính sách hỗ trợ kinh phí giúp giáo viên và học sinh có động lực hơn và làm được những Thiết bị dạy học có chất lượng.

Để đánh giá cũng như tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào tự làm Thiết bị dạy học thì nhà trường phải tổ chức hội thi tự làm và sử dụng Thiết bị dạy học.

Tổ chức khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân sẽ giúp cho GV-HS có động lực hơn và cũng để việc làm Thiết bị dạy học, sử dụng Thiết bị dạy học tự làm đi vào thực chất tránh chỉ mang tính hình thức.

Bước tiếp theo là tổ chức lưu trữ và đưa những Thiết bị dạy học này vào sử dụng như những Thiết bị dạy học khác. Nó cũng cần được nhập trong sổ theo dõi tổng quát và quản lý như những tài sản khác trong nhà trường.

3.3.3.4. Điều kiện thực hiện

 • Toàn thể BGH-GV-HS có tinh thần trách nhiệm trong việc làm, sử dụng và 76 bảo quản Thiết bị dạy học.
 • Giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần đổi mới PPDH, có kỹ năng làm Thiết bị dạy học
 • Nhà trường có kinh phí để hỗ trợ những Thiết bị dạy học có chất lượng cần sự đầu tư để hoàn thành.
 • Nhà trường phải xây dựng được những quy định, định mức về khen thưởng để kích thích phong trào tự làm Thiết bị dạy học trong đội ngũ GV. Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

3.3.4. Biện pháp 4 : Tăng cường quản lý việc khai thác, sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

3.3.4.1. Mục tiêu

TBDH là bộ phận có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lĩnh hội kiến thức của học sinh, đến việc đổi mới phương pháp dạy học, ảnh hưởng đến trình độ nghiệp vụ và khả năng chuyên môn của GV. Tuy nhiên việc đầu tư Thiết bị dạy học dù đầy đủ, hiện đại đến đâu mà không được sử dụng hoặc sử dụng không đúng với mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp dạy học thì không thể phát huy được hiệu quả. Thực trạng khảo sát về tình hình sử dụng Thiết bị dạy học hiện nay tại các trường đã cho thấy mức độ sử dụng Thiết bị dạy học chỉ đạt mức trung bình, hiện tượng dạy chay vẫn còn, kĩ năng sử dụng Thiết bị dạy học của một bộ phận GV chưa tốt, mức độ sử dụng Thiết bị dạy học chưa được đồng đều giữa các GV, giữa các bộ môn dẫn đến hiệu quả sử dụng Thiết bị dạy học chưa cao.

Để khắc phục những tồn tại trong thực trạng sử dụng Thiết bị dạy học nêu trên thì việc tăng cường quản lý việc sử dụng Thiết bị dạy học của các trường Trung học cơ sở là thật sự cần thiết và cần được quan tâm triệt để.

Đảm bảo các Thiết bị dạy học trong nhà trường phải được khai thác sử dụng một cách tối đa mang lại hiệu quả cao và góp phần đổi phới PPDH và nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

Có thể nói đây là một trong những biện pháp quan trọng nhất để thúc đẩy việc đổi mới PPDH, nó tác động trực tiếp đến chất lượng giáo dục tại các nhà trường.

3.3.4.2. Nội dung

Trong đổi mới phương pháp dạy học thì Thiết bị dạy học được xem như một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định. Thiết bị dạy học chỉ phát huy tác dụng trong việc nâng cao chất lượng dạy học một khi chúng được tổ chức sử dụng một cách thường xuyên, đúng mục đích, đúng nguyên tắc, đúng phương pháp sư phạm.

3.3.4.3. Cách thức thực hiện Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

 • Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sử dụng Thiết bị dạy học từ cấp trường đến các cá nhân giáo viên. Tổ chức cho CB, GV viên xây dựng các kế hoạch sử dụng Thiết bị dạy học của bản thân theo môn học phân công giảng dạy.
 • Tổ chức xây dựng các quy chế sử dụng Thiết bị dạy học :

Hiệu trưởng phải chỉ đạo xây dựng được quy chế về việc sử dụng đối với các loại Thiết bị dạy học khác nhau thật cụ thể, khoa học và phổ biến rộng rãi trong cán bộ, giáo viên, học sinh: quy định đối với Thiết bị dạy học thực hành, tranh ảnh, Thiết bị dạy học hiện đại…; quy định nội quy cụ thể đối với từng bộ môn; quy định chung đối với giáo viên, học sinh sử dụng Thiết bị dạy học.

Quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên tham gia quản lý sử dụng Thiết bị dạy học: Hiệu trưởng có trách nhiệm triển khai mọi văn bản hướng dẫn chỉ đạo, nội quy, quy định về sử dụng Thiết bị dạy học đến cán bộ, giáo viên, học sinh. Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chỉ đạo sử dụng Thiết bị dạy học trong toàn trường. Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai việc sử dụng Thiết bị dạy học trong giáo viên, học sinh theo kế hoạch bộ môn đề ra; thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng của các thành viên trong tổ chuyên môn. Viên chức thiết bị giúp giáo viên, học sinh chuẩn bị Thiết bị dạy học đồng thời tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng Thiết bị dạy học của giáo viên, học sinh cho Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn vào cuối mỗi kì học hoặc khi có yêu cầu. Giáo viên có trách nhiệm nghiên cứu, khai thác và sử dụng Thiết bị dạy học hiệu quả; hướng dẫn học sinh thực hành thí nghiệm theo quy định, quy chế chuyên môn; giúp học sinh khai thác tính năng của Thiết bị dạy học.

Tập huấn, bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ khai thác sử dụng hiệu quả Thiết bị dạy học. Thiết bị dạy học có cấu tạo, cách thức quy trình sử dụng khác nhau; mỗi Thiết bị dạy học có ưu nhược điểm nhất định; mỗi Thiết bị dạy học có nhiều tính năng vì vậy để có thể sử dụng hiệu quả Thiết bị dạy học người giáo viên cần phải có kiến thức và hiểu rõ về Thiết bị dạy học cho nên giáo viên cần được tập huấn kĩ năng, nghiệp vụ khai thác Thiết bị dạy học. Để thực hiện được biện pháp này, Hiệu trưởng cần :

Gửi viên chức làm công tác Thiết bị dạy học đi học tập, bồi dưỡng về kĩ năng sử dụng Thiết bị dạy học, bảo quản và hỗ trợ giáo viên sử dụng hiệu quả Thiết bị dạy học.

Tổ chức cho viên chức Thiết bị dạy học triển khai hướng dẫn cho giáo viên hoặc mời chuyên gia (tham mưu với Phòng hoặc bên cung ứng Thiết bị dạy học) tập huấn cho giáo viên sử dụng các loại Thiết bị dạy học mới, Thiết bị dạy học hiện đại.

Tổ chức cho các tổ nhóm chuyên môn hội thảo, trao đổi về sử dụng Thiết bị dạy học với các bài học cụ thể.

Tổ chức cho giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng tin học hoặc học tập trao đổi cách sử dụng các loại Thiết bị dạy học đặc biệt là Thiết bị dạy học hiện đại, cách ứng dụng CNTT trong giảng dạy, cách sử dụng các phần mềm vào soạn giảng giữa các giáo viên trong nhà trường. Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Cung cấp cho giáo viên danh mục Thiết bị dạy học hiện có của nhà trường.

Xây dựng và kiểm tra thường xuyên hệ thống hồ sơ sở dụng Thiết bị dạy học để theo dõi mức độ và chất lượng sử dụng Thiết bị dạy học của CB, GV.

Theo dõi việc sử dụng Thiết bị dạy học cụ thể cho từng tiết học: Lập sổ theo dõi sử dụng Thiết bị dạy học của GV, thông qua GVCN hướng dẫn và giao trách nhiệm cho cán bộ lớp ghi chép cụ thể loại Thiết bị dạy học được dùng trong từng tiết học.

Tổ chuyên môn tổ chức hội thảo thống nhất các loại Thiết bị dạy học cần thiết cần sử dụng đưa vào quy định chung của tổ và của trường.

Thống nhất thực hiện quy trình báo cáo kế hoạch của tổ bộ môn, của từng giáo viên.

Chỉ đạo tổ chuyên môn thống nhất đưa nội dung sử dụng Thiết bị dạy học vào đánh giá đổi mới PPDH.

Quản lý việc sử dụng Thiết bị dạy học trên lớp, làm cho các tiết dạy của giáo viên luôn sử dụng Thiết bị dạy học theo yêu cầu nội dung, chương trình bài dạy, đảm bảo chất lượng các tiết dạy, giúp học sinh dễ hiểu bài và phát triển trí tuệ sáng tạo trong quá trình học tập, tạo thói quen cho giáo viên thường xuyên sử dụng Thiết bị dạy học trên lớp. Nâng cao kỹ năng sử dụng Thiết bị dạy học của giáo viên, tính thuần thục của học sinh khi sử dụng các thiết bị thực hành, thí nghiệm…

BGH cùng tổ trưởng chuyên môn tiến hành dự giờ thăm lớp định kỳ, đột xuất để nắm bắt tình hình sử dụng Thiết bị dạy học trên lớp. Tổ chức thao giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi có đúc rút kinh nghiệm về hiệu quả sử dụng Thiết bị dạy học.

Tổ trưởng chuyên môn báo cáo tình hình sử dụng Thiết bị dạy học của thành viên trong tổ hàng tháng cho Phó hiệu trưởng phụ trách.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên khi lấy Thiết bị dạy học tại phòng thiết bị hoặc dạy học tại phòng học bộ môn.

Tổ chức kiểm tra đánh giá hiệu quả sử dụng Thiết bị dạy học: Phát huy hiệu quả Thiết bị dạy học, điều chỉnh những hạn chế của Thiết bị dạy học trong quá trình sử dụng; phát huy và nâng cao kĩ năng sử dụng Thiết bị dạy học của giáo viên, đánh giá mức độ thực hiện đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên.

Đưa tiêu chí kĩ năng sử dụng, khai thác Thiết bị dạy học có hợp lí, khoa học, đúng lúc, đúng chỗ, phù hợp…vào việc đánh giá giờ dạy. Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Thay đổi tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập theo hướng tích cực học tập, khả năng vận dụng tri thức của HS thông qua các kĩ năng sử dụng Thiết bị dạy học; nội dung kiểm tra, đánh giá HS phải có phần thực hành, làm thí nghiệm .

Cuối học kỳ và cuối năm học, Hiệu trưởng chỉ đạo các tổ chuyên môn tổng kết, rút kinh nghiệm, sinh hoạt chuyên đề, viết SKKN về việc làm Thiết bị dạy học, sử dụng Thiết bị dạy học bộ môn.

Định kỳ phải có hình thức tuyên dương khen thưởng những cá nhân, tập thể đã sử dụng Thiết bị dạy học hiệu quả để phát động phong trào.

3.3.4.4. Điều kiện thực hiện

 • TBDH phải đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.
 • Có đủ Cơ sở vật chất theo yêu cầu tối thiểu về phòng học, phòng bộ môn, phòng kho, điện lưới…
 • GV bộ môn am hiểu về Thiết bị dạy học. Có năng lực sử dụng Thiết bị dạy học.
 • Nhà trường có các quy chế, quy định về sử dụng Thiết bị dạy học phù hợp với điều kiện đơn vị.
 • Có kinh phí cho công tác thi đua sử dụng Thiết bị dạy học có hiệu quả.
 • Cán bộ phụ trách có năng lực chuyên môn về công tác bảo quản Thiết bị dạy học.
 • CBQL quan tâm đến việc chỉ đạo bảo quản, sửa chữa Thiết bị dạy học.

3.3.5. Biện pháp 5 : Quản lý công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị dạy học, nâng cao hiệu quả sử dụng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

3.3.5.1. Mục tiêu

Ông cha ta thường nói “Của bền tại người” nếu Thiết bị dạy học được cấp về đầy đủ theo danh mục tối thiểu, GV-HS làm bổ sung thêm nhưng không được bảo quản tốt sẽ nhanh hư hỏng hoặc kém hiệu quả khi sử dụng nên các nhà trường cần phải tổ chức tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời các Thiết bị dạy học trong quá trình sử dụng.

Đảm bảo việc bảo quản Thiết bị dạy học theo đúng yêu cầu kỹ thuật và có chất lượng nhằm đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng Thiết bị dạy học của GV, đồng thời chống thất thoát lãng phí tài sản của nhà trường.

Thực hiện tốt biện pháp này giúp cán bộ (GV) phụ trách Thiết bị dạy học tại các trường có thể nắm vững được nguyên nhân hỏng hóc, cách thức bảo quản, sửa chữa Thiết bị dạy học. Từ đó nâng cao được hiệu quả khai thác và sử dụng Thiết bị dạy học ở các trường.

3.3.5.2. Nội dung Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Trong công tác bảo quản việc đầu tiên là sắp xếp các Thiết bị dạy học một cách khoa học hợp lý, phù hợp với điều kiện kho, phòng chứa của nhà trường. Việc sắp xếp khoa học, hợp lý sẽ làm hạn chế sự va đập giữa các thiết bị với nhau, đồng thời thuận lợi trong việc sử dụng của GV.

Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá, Thiết bị dạy học. Thiết bị dạy học rất đa dạng và có những yêu cầu khác nhau và phức tạp về bảo quản và sửa chữa. Bất kỳ là Thiết bị dạy học có được từ nguồn nào: Mua sắm hay tự làm đều được giữ gìn bảo quản nghiêm chỉnh. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên đều có trách nhiệm bảo quản, việc bảo quản Thiết bị dạy học cần đảm bảo yêu cầu không bị mất mát hư hỏng do những nguyên nhân chủ quan, khi cần phải sử dụng được ngay.

Xác định rõ mục đích của bảo quản, sửa chữa Thiết bị dạy học là: bảo vệ được Thiết bị dạy học, loại trừ hoặc hạn chế tối đa những hư hỏng không đáng có, mặt khác phải đảm bảo thuận lợi cho sử dụng, đảm bảo tính chính xác trong quá trình sử dụng. Hay chúng ta có thể khẳng định rằng: Mục đích của bảo quản Thiết bị dạy học là để đảm bảo “tính sẵn sàng” của thiết bị nhằm phục vụ tốt nhất cho dạy học

Bảo dưỡng là việc làm để kéo dài tuổi thọ của các tiết bị một cách tối đa nhất.

Và cuối cùng là sửa chữa khi các Thiết bị dạy học bị hư hỏng nhưng còn khả năng khắc phục. Nhà trường có thể sửa chữa những Thiết bị dạy học đơn giản. Những Thiết bị dạy học là máy móc như máy photocopy, máy tính, máy chiếu thì phải thuê các chuyên gia.

3.3.5.3. Cách thức thực hiện

Hiệu trưởng nhà trường phải xây dựng hoặc sắp xếp đầy đủ kho, phòng chứa, phòng bộ môn theo quy chuẩn của Bộ GD&ĐT. Việc có đầy đủ kho, phòng chứa đạt tiêu chuẩn chính là cách bảo quản hiệu quả nhất. Các kho, phòng chứa Thiết bị dạy học phải được bố trí một cách khoa học, phù hợp với địa thế, không gian nhà trường. Các kho, phòng chứa Thiết bị dạy học phải đảm bảo không được để ánh nắng chiếu trực tiếp vảo Thiết bị dạy học tuy nhiên cũng phải đảm bảo đủ ánh sáng để tổ chức sử dụng.

Mua sắm đầy đủ tủ, kệ, giá treo, khăn phủ để sắp xếp và bảo quản các Thiết bị dạy học. Giữ dìn cho Thiết bị dạy học luôn sạch sẽ và ở tình trạng tốt nhất khi sử dụng. Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Nâng cao nhận thức, chuyên môn về công tác Thiết bị dạy học cho viên chức phụ trách Thiết bị dạy học. Nâng cao nhận thức cho giáo viên, nhân viên trong việc bảo quản các Thiết bị dạy học của nhà trường, giúp GV-HS có ý thức giữ gìn các Thiết bị dạy học trong quá trình sử dụng nắm vững các thao tác kỹ thuật các tính năng của Thiết bị dạy học để bảo quản tốt hơn Thiết bị dạy học đó.

Lãnh đạo nhà trường quan tâm đến các điều kiện thực hiện việc sử dụng Thiết bị dạy học cho GV bộ môn một cách thuận lợi nhất cũng là một cách bảo quản Thiết bị dạy học.

Nếu không sắp xếp phù hợp, thuận lợi mỗi lần sử dụng phải di chuyển Thiết bị dạy học vừa mất thời gian vừa dễ hư hỏng.

Tổ chức lau chùi, vệ sinh xếp Thiết bị dạy học cho đảm bảo khoa học và an toàn, thuận lợi cho quá trình sử dụng. Nhiệm vụ lau chùi sắp là của viên chức làm Thiết bị dạy học tuy nhiên trong trường hợp khối lượng Thiết bị dạy học, phòng học bộ môn nhiều viên chức Thiết bị dạy học không đáp ứng được Hiệu trưởng có thể phân thêm cho giáo viên kiêm nhiệm việc này.

Cần sắp xếp các thiết bị tách rời theo từng môn học, ngăn nắp, trật tự, khoa học phù hợp với yêu cầu bảo quản và đảm bảo vệ sinh trong phòng thiết bị.

Đảm bảo các yêu cầu về nhiệt độ, ánh sáng đối với các Thiết bị dạy học nhậy cảm như hóa chất, giấy quỳ, phim…

Lựa chọn và phân công người có kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn trong công tác bảo quản Thiết bị dạy học điều này có quan hệ mật thiết với giải pháp tuyển chọn đội ngũ nhân viên phụ trách Thiết bị dạy học.

Thực hiện bảo quản đúng quy trình và phương pháp của nhà sản xuất đề ra, đúng quy định đối với từng Thiết bị dạy học.

Việc bảo quản cần chú ý đến từng loại Thiết bị dạy học lưu ý đến cả yếu tố thời tiết, khí hậu của địa phương nhất là chống ẩm mốc trong mùa mưa.

Thường xuyên kiểm tra, kiểm kê, đánh giá về công tác bảo quản.

Về công tác bảo dưỡng Thiết bị dạy học: Công tác bảo dưỡng được tiến hành khi các Thiết bị dạy học đang còn sử dụng và phải được thực hiện định kỳ, nhất là các thiết bị điện tử, máy móc kỹ thuật như máy tính, máy photocopy, kính hiển vi…

Lưu ý việc bảo dưỡng phải tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật và đặc thù của từng loại Thiết bị dạy học, nếu viên chức phụ trách Thiết bị dạy học không nắm rõ nhà trường phải thuê người có chuyên môn thực hiện.

Công tác sửa chữa phải được thực hiện kịp thời. Hiệu trưởng phải tổ chức sửa chữa từ trong hè, trước khi vào học chính thức để đảm bảo các Thiết bị dạy học được sử dụng tốt khi năm học bắt đầu.

Thời gian sửa chữa Thiết bị dạy học định kỳ hàng năm là khi chuẩn bị năm học truy nhiên trong năm học khi sử dụng Thiết bị dạy học gặp trục trặc hư hỏng thì nhà trường cũng phải tổ chức sửa chữa ngay để đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Lực lượng sửa chữa: GV, NVTB, hợp đồng với các đơn vị, cá nhân ngoài trường đối với những Thiết bị dạy học đơn giản. Thuê chuyên gia, kỹ thuật viên đối với các thiết bị là máy móc, kỹ thuật. Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Cần chú ý đến nguyên nhân hư hỏng của Thiết bị dạy học để có phương án sửa chữa phù hợp.

Trường hợp 1 (Hư hỏng do tác động của môi trường): mọi Thiết bị dạy học từ đơn giản đến phức tạp đều được cấu thành từ các vật liệu khác nhau: Kim loại, thủy tinh, chất dẻo, điện tử, bán dẫn… Nếu không được bảo quản cẩn thận đều có thể hỏng hóc dẫn đến không sử dụng được. Nguyên nhân đầu tiên đó là do khí hậu, môi trường, phòng kho bảo quản không đạt chuẩn.

Trường hợp 2 (Hư hỏng do quá trình sử dụng): Do sử dụng nhiều nên các chi tiết máy bị hao mòn, hỏng; Người sử dụng không thực hiện đúng quy trình, như: Thao tác sai, làm ẩu, thiếu hiểu biết. Do thất lạc các chi tiết gây ra tình trạng thiếu đồng bộ làm cho Thiết bị dạy học không hoạt động được; Do sửa chữa bảo dưỡng không được thực hiện hoặc quá trình sửa chữa, lắp ráp không đảm bảo nên dẫn tới tình trạng hỏng hóc. Đối với trường hợp này cần đặc biệt lưu ý về mặt ý thức giữ gìn đối với giáo viên trong quá trình giảng dạy.

3.3.5.4. Điều kiện thực hiện

Hiệu trưởng phải xây dựng được hệ thống các nội quy, quy định về bảo quản, trách nhiệm quản lý bảo quản Thiết bị dạy học cụ thể.

Đầu tư xây dựng đủ phòng, kho cho các bộ môn; trang bị đầy đủ các phương tiện bảo quản Thiết bị dạy học và dụng cụ cần thiết cho việc bảo quản Thiết bị dạy học.

Xây dựng kế hoạch kiểm kê, kiểm tra, đôn đốc kịp thời với công tác bảo quản thiết bị dạy học.

Các thành viên bộ phận quản lý, bảo quản Thiết bị dạy học phải có ý thức, lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, nắm vững các nguyên tắc bảo quản Thiết bị dạy học.

Hiệu trưởng phải thật sự quan tâm sát sao tới công tác quản lý bảo quản Thiết bị dạy học và động viên khuyến khích kịp thời đối với những thành viên tiêu biểu trong công tác này.

Bố trí đủ nguồn kinh phí để kịp thời sửa chữa các Thiết bị dạy học tránh để lâu mức độ hư hỏng sẽ trầm trọng hơn.

3.3.6. Mối quan hệ giữa các biện pháp Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Hệ thống các biện pháp trong đề tài được tác giả đề xuất dựa trên những căn cứ khoa học sau khi nghiên cứu thực trạng công tác quản lý Thiết bị dạy học của các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bù Đốp.

Các biện pháp đề xuất cũng đảm bảo tính logic của vấn đề nghiên cứu. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, đổi mới PPDH thì việc đầu tiên là nâng cao nhận thức của tất cả các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường về vai trò của Thiết bị dạy học. Từ nhận thức đúng dẫn đến hành động đúng nên các biện pháp tiếp theo được đề xuất là quản lý mua sắm bổ sung Thiết bị dạy học, quản lý khai thác sử dụng hiệu quả các Thiết bị dạy học. Để nâng cao hơn hiệu quả cũng như ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng Thiết bị dạy học thì tác giả đề xuất thêm giải pháp quản lý sưu tầm và tự làm các Thiết bị dạy học của GV-HS. Và cuối cùng giải pháp thứ năm quản lý công tác bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa các Thiết bị dạy học trong quá trình sử dụng bị hư hỏng.

Như vậy các biện pháp là một chu trình khép kín từ nhận thức đến bổ sung đến sử dụng và duy trì độ bền tối đa của các Thiết bị dạy học trong mỗi nhà trường.

Qua phân tích, trình bày các biện pháp, mỗi biện pháp có vị trí, tầm quan trọng khác nhau trong công tác quản lý Thiết bị dạy học trong các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bù Đốp. Các biện pháp hợp lại sẽ tạo nên sự thống nhất, bổ sung, tác động qua lại tạo sự ảnh hưởng đến việc phát huy và thúc đẩy sự phát triển chất lượng giáo dục của các trường. Bên cạnh đó, nội dung của biện pháp này là nguyên nhân, kết quả của biện pháp kia nên cần thực hiện đồng bộ các biện pháp để đảm bảo khắc phục những hạn chế thiếu sót trong quá trình quản lý Thiết bị dạy học trên địa bàn trong thời gian qua.

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất

3.4.1. Mục đích

Nhằm đánh giá tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý Thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông ở các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã đề xuất.

3.4.2. Nội dung khảo nghiệm:

Tập trung vào nội dung 5 biện pháp đã đề xuất và thăm dò theo 2 hướng:

Thứ nhất: Các biện pháp được đề xuất có thật sự cần thiết đối với hoạt động quản lý Thiết bị dạy học hiện nay ở các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước không?

Thứ hai: Trong điều kiện thực tế của các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, các biện pháp đề xuất có khả thi đối với quản lý Thiết bị dạy học hiện nay không?

3.4.3. Đối tượng khảo nghiệm:

Chúng tôi tiến hành khảo nghiệm trên 2 nhóm đối tượng Cán bộ quản lý và GV với tổng số là 120 phiếu trên địa bàn khảo sát.

3.4.4. Phương pháp khảo nghiệm Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Thăm dò, điều tra bằng phiếu khảo sát ý kiến (phụ lục 5). Mỗi biện pháp có 4 mức độ như sau:

 • Mức 1: ứng với rất cần thiết/rất khả thi
 • Mức 2: ứng với cần thiết/khả thi
 • Mức 3: ứng với ít cần thiết/ít khả thi
 • Mức 4: ứng với không cần thiết/không khả thi

Giá trị khoảng cách của các mức độ làmax- min = 4 -1 = 0.75

Trị trung bình tính (TTB) theo công thức: X = åxi .ni, trong đó xi là điểm đạt n được ở mức i, ni số lượt chọn của mức i, n là tổng số lượt người tham gia đánh giá.

Cách đánh giá mức độ cần thiết/Khả thi như sau:

 • TTB từ 1.00 ® 75: Rất cần thiết/rất khả thi
 • TTB từ 1.75 ® 50 cần thiết/khả thi
 • TTB từ 2.50 ® 25: ít cần thiết/ít khả thi;
 • TTB từ 3.25 ®0: không cần thiết/ không khả thi;

3.4.5. Kết quả khảo nghiệm

Xử lý thông tin trong phiếu điều tra, chúng tôi thu được kết quả về tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất (phụ lục 4). Sau đây, tác giả trình bày về tính cần thiết và khả thi của từng biện pháp.

3.4.5.1. Tính cần thiết và khả thi của biện pháp 1 : Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Thiết bị dạy học cho Cán bộ quản lý, GV và học sinh. Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Bảng 3.1. ý kiến của CB,GV về tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp 1

Từ kết quả số liệu tại bảng 3.1 cho chúng tôi thấy, các nội dung trong biện pháp đề xuất được Cán bộ quản lý, GV tham gia đánh giá khảo nghiệm ở mức độ rất cần thiết và khả thi.

Cụ thể như sau:

 • Nội dung (1): cập nhật, phổ biến thông tin các văn bản của cấp trên về vai trò ,ý nghĩa tầm quan trong của Thiết bị dạy học đến CB, GV, HS có TTB là 1,21 và ĐLC là 0,40 đạt mức rất cần thiết. Đồng thời với TTB 1,27 và ĐLC 0,44 thì tính khả thi được đánh giá ở mức cũng rất khả thi.
 • Nội dung (2): Tổ chức hội nghị trao đổi, chia sẻ thông tin về ý nghĩa, tầm quan trọng của Thiết bị dạy học : về tính cần thiết có TTB 1,66 và ĐLC là 0,58 đạt mức đánh giá là rất cần thiết. Về tính khả thi có TTB là 1,70 và ĐLC 0,57 thì mức đánh giá cũng là rất khả thi.
 • Nội dung (3): cung cấp tài liệu về sử dụng Thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông đến CB, GV và học sinh, tính cần thiết có chỉ số đánh giá TTB 1,70 và ĐLC 0,57 đạt mức rất cần thiết. Về tính khả thi có TTB 1,73 và ĐLC 0,56 thì mức đánh giá là rất khả thi.
 • Nội dung (4): Cử giáo viên đi bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới được CB,GV đánh giá là rất cần thiết với TTB 1,27 và ĐLC là 0,48. Về tính khả thi có TTB là 1,33 và ĐLC là 0,50 thì mức đánh giá là khả thi.
 • Nội dung (5): cử viên chức đi bồi dưỡng công tác Thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới cũng được đánh giá là mức rất cần thiết với TTB 1,26 và ĐLC 0,45. Trong khi tính khả thi được đánh giá là khả thi với TTB 1,34 và ĐLC 0,49.

Trong biện pháp 1 tác giả đã đưa ra năm nội dung quản lý nhằm nâng cao nhận thức của CB, GV về vai trò, ý nghĩa , tầm quan trọng của Thiết bị dạy học đối với chủ trương đổi mới PPDH và đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Việc thay đổi phải bắt đầu từ nhận thức, khi nhận thức đã rõ ràng thì hành động mới đúng. Việc đầu tiên để đảm bảo tính pháp lý thì Hiệu trưởng nhà trường phải phổ biến, giới thiệu các văn bản liên quan, sau đó tổ chức trao đổi thảo luận để nắm rõ và cuối cùng là tổ chức thực hiện bằng cách cử CB, GV tham gia tập huấn để về trường thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu của đổi mới giáo dục hiện nay.

Đối với kết quả phỏng vấn Cán bộ quản lý, GV về tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp 1 với nội dung là nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa của Thiết bị dạy học và quản lý sử dụng Thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông đều được đánh giá là rất cần thiết và rất khả thi. Bởi vì những việc làm cụ thể trong biện pháp rất dễ thực hiện nằm trong tầm thực hiện của nhà trường. Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Như vậy, đội CB, GV tại các trường đã xem biện pháp “Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Thiết bị dạy học cho Cán bộ quản lý, GV và học sinh” là biện pháp rất cần thiết và rất khả thi khi vận dụng vào thực tế quản lý Thiết bị dạy học tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

3.4.5.2. Tính cần thiết và khả thi của biện pháp 2 : quản lý việc đầu tư, mua sắm thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Đối với biện pháp 2 sau khi khảo sát chúng tôi thu được kết quả theo bảng 3.2 như sau:

Bảng 3.2 ý kiến của CB,GV về tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp 2

Bảng số liệu 3.2 cho thấy CB, GV đánh giá giá tính cần thiết và tính khả thi ở mức cần thiết và khả thi với trị TTB chung của cả biện pháp là 1,81 và 2.10.

Cụ thể :

 • Nội dung (1): Tổ chức rà soát thống kê nhu cầu trang bị, mua sắm có TTB là 1,66 và ĐLC là 0,73 được đánh giá đạt mức rất cần thiết. Đồng thời với TTB 1,71 và ĐLC 0,72 thì tính khả thi được đánh giá ở mức cũng rất khả thi.
 • Nội dung (2): Lập kế hoạch trang bị, mua sắm theo nhu cầu : về tính cần thiết có TTB 1,26 và ĐLC là 0,54 đạt mức đánh giá là rất cần thiết. Về tính khả thi có TTB là 1,32 và ĐLC 0,48 thì mức đánh giá cũng là rất khả thi.
 • Nội dung (3): Thực hiện các trình tự, thủ tục mua sắm theo quy định, về tính cần thiết có chỉ số đánh giá TTB 1,69 và ĐLC 0,46 đạt mức rất cần thiết. Về tính khả thi có TTB 1,74 và ĐLC 0,44 thì mức đánh giá là rất khả thi.
 • Nội dung (4): Xin cấp bổ sung kinh phí, trang bị mua sắm Thiết bị dạy học từ cấp trên. CB,GV đánh giá là rất cần thiết với TTB 1,68 và ĐLC là 0,47. Về tính khả thi có TTB là 1,69 và ĐLC là 0,46 thì mức đánh giá là rất khả thi.
 • Nội dung (5): Chủ động trang bị mua sắm Thiết bị dạy học bằng nguồn kinh phí nhà trường được đánh giá là mức rất cần thiết với TTB 1,63 và ĐLC 0,52. Trong khi tính khả thi được đánh giá là khả thi với TTB 1,68 và ĐLC 0,50.
 • Nội dung (6) : Tổ chức XHH, tài trợ giáo dục để trang bị, mua sắm Thiết bị dạy học. Với TTB 1,72 và ĐLC 0,62 tính cần thiết của biện pháp này được đánh giá ở mức độ rất cần thiết. Trong khi đó tính khả thi có TTB 1,74 và ĐLC 0,61 được đánh giá ở mức rất khả thi.

Về kết quả phỏng vấn các ý kiến của CB, GV tất đều đánh giá các nội dung của biện pháp là rất cần thiết. Về tính khả thi đa số các ý kiến đánh giá là rất khả thi tuy nhiên vẫn có ý kiến của Cán bộ quản lý1, Cán bộ quản lý2, cùng có ý kiến cho rằng việc xin kinh phí bổ sung của cấp trên trường rất khó theo kinh nghiệm quản lý trong thời gian qua thì hầu như không xin được kinh phí bổ sung để mua Thiết bị dạy học ngoại trừ những trường được ưu tiên xây dựng chuẩn quốc gia. GV3, GV4, GV6 cũng cho rằng việc vận động XHH để mua Thiết bị dạy học tính khả thi không cao vì theo quan điểm của cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn thì thường chỉ XHH các hạng mục cơ sở vật chất như sân bê tông, sửa chữa nhỏ còn các thiết bị máy móc thuộc chuyên môn thì nhà nước phải lo. Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Các nội dung của biện pháp thể hiện được tính pháp lý trong thủ tục mua sắm, thể hiện được tính khoa hoạc chính xác trong việc xác định nhu cầu mua sắm. Và đặc biệt biện pháp đã thể hiện được cách tổ chức mua sắm bằng đa dạng nguồn mua sắm để bổ sung đầy đủ, kịp thời Thiết bị dạy học phục vụ cho việc đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng GD. Các yếu tố này cũng là một trong những nội dung của tinh thần đổi mới GDPT của nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Như vậy đánh giá chung của Cán bộ quản lý, GV về giải pháp thứ hai là quản lý trang bị mua sắm Thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông là cần thiết và thi khi triển khai trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

3.4.5.3. Tính cần thiết và khả thi của biện pháp 3: khuyến khích và quản lý tự sưu tầm và làm Thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Kết quả xử lí thông tin trong phiếu điều tra về tính cần thiết và khả thi của biện pháp 3 được thể hiện ở bảng 3.3 sau đây:

Bảng 3.3. ý kiến của CB,GV về tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp 3

Theo kết quả thống kế bảng 3.3 cho thấy Cán bộ quản lý và GV đã đánh giá biện pháp khuyến khích và quản lý tự sưu tầm và làm Thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông là rất cần thiết và rất khả thi

Cụ thể từng nội dung được đánh giá như sau :

Nội dung (1) Lập kế hoạch sưu tầm và tự làm Thiết bị dạy học. Lập kế hoạch là việc làm đầu tiên của một chu trình quản lý nên việc lập kế hoạch trong biện pháp này được CBQL, GV đánh giá là rất cần thiết với TTB 1,70 và ĐLC 0,49. Về tính khả thi có TTB cũng là TTB 1,70 và ĐLC 0,495 đạt mức đánh giá rất khả thi.

Nội dung (2) Đưa việc sưu tầm và tự làm Thiết bị dạy học vào trong chỉ tiêu phấn đấu và thi đua của nhà trường. Kết quả đánh giá là rất cần thiết với TTB 1,69 và ĐLC 0,54 về tính khả thi cũng được đánh giá là rất khả thi với TTB 1,69 và ĐLC 0,54.

Nội dung (3) Tổ chức hướng dẫn sưu tầm và tự làm Thiết bị dạy học, được đánh giá là rất cần thiết và rất khả thi cụ thể tính cần thiết có TTB là 1,69 và ĐLC là 0,54 còn tình khả thi có ĐLC 1,73 và ĐLC là 0,60.

Nội dung (4) Nhà trưởng tổ chức hỗ trợ kinh phí cho GV sưu tầm và làm Thiết bị dạy học về tính cần thiết CB, GV đánh giá TTB 1,71 và ĐLC 0,52 thì mức đánh giá là rất cần thiết. Đối với tính khả thi với TTB 1,71 và ĐLC 0,52 thì mức đánh giá là rất khả thi.

Nội dung (5) Tổ chức hội thi tự sưu tầm và làm đồ dùng TBHD được đánh giá là mức rất cần thiết và mức rất khả thi. Cụ thể về tính cần thiết có TTB 1,69 và ĐLC 0,56 còn tính khả thi là TTB 1,71và ĐLC 0,57.

Nội dung (6) Khen thưởng công tác sưu tầm và tự làm Thiết bị dạy học, về tính cần thiết có TTB là 1,72 và ĐLC 0,62 được đánh giá là mức rất cần thiết về tính khả thi có TTB 1,73 và ĐLC là 0,57 được đánh giá ở mức rất khả thi.

Đối với kết quả phỏng vấn Cán bộ quản lý, GV về tính cần thiết và khả thi của biện pháp thì cơ bản đều đồng ý là cần thiết và khả thi. Tuy nhiên các GV1, GV2, GV5 có ý kiến về khả năng làm được các Thiết bị dạy học chất lượng và hiện đại là rất khó cần phải đầu tư nhiều về thời gian và kinh phí. Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Như vậy biện pháp khuyến khích và quản lý tự sưu tầm và làm Thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông được đa số Cán bộ quản lý, GV đánh giá là mức rất cần thiết và rất khả thi. Qua phần khảo sát thực trạng ở chương 2 cho thấy hiện nay Thiết bị dạy học ở các trường Trung học cơ sở huyện Bù Đốp chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng. Trong khi việc mua sắm từ ngân sách nhà nước còn gặp nhiều khó khăn thì công tác tự sưu tầm và làm Thiết bị dạy học của CB, GV là một biện pháp hiệu quả để bổ sung Thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu sử dụng Thiết bị dạy học trong giảng dạy của CB, GV.

3.4.5.4. Tính cần thiết và khả thi của biện pháp 4: quản lý sử dụng thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của biện pháp 4 được trình bày ở bảng 3.4 sau đây :

Bảng 3.4. ý kiến của CB,GV về tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp 4

Bảng 3.4 cho thấy, tính cần thiết của biện pháp 4 được các Cán bộ quản lý và GV đánh giá với mức độ rất cần thiết. Đồng thời, trong đánh giá tính khả thi cũng đạt mức độ rất khả thi.

Cụ thể từng nội dung được đánh giá như sau :

Nội dung (1) Tổ chức lập kế hoạch sử dụng Thiết bị dạy học, về tính cần thiết kết quả đánh giá có TTB 1,43 và ĐLC là 0,529 ứng với mức đánh giá là rất cần thiết. Còn về tính khả thi có TTB 1,47 và ĐLC 0,53 ứng với mức đánh giá là rất khả thi.

Nội dung (2) Tổ chức xây dựng quy chế sử dụng Thiết bị dạy học về tính cần thiết kết quả đánh giá có TTB 1,68 và ĐLC là 0,59 ứng với mức đánh giá là rất cần thiết. Còn về tính khả thi có TTB 1,72 và ĐLC 0,58 ứng với mức đánh giá là rất khả thi.

Nội dung (3) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, hướng dẫn sử dụng Thiết bị dạy học, được đánh giá là rất cần thiết và rất khả thi cụ thể tính cần thiết có TTB là 1,63 và ĐLC là 0,56 còn tính khả thi có ĐLC 1,68 và ĐLC là 0,55.

Nội dung (4) Xây dựng và kiểm tra hệ thống hồ sơ sử dụng Thiết bị dạy học về tính cần thiết CB, GV đánh giá TTB 1,49 và ĐLC 0,51 thì mức đánh giá là rất cần thiết. Đối với tính khả thi với TTB 1,58 và ĐLC là 0,51 thì mức đánh giá là rất khả thi.

Nội dung (5) Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng Thiết bị dạy học, về tính cần thiết có TTB là 1,63 và ĐLC 0,57 được đánh giá là mức rất cần thiết về tính khả thi có TTB 1,65 và ĐLC là 0,57 được đánh giá ở mức rất khả thi.

Nội dung (6) Tuyên dương, khen thưởng đối với công tác sử dụng Thiết bị dạy học, về tính cần thiết có TTB là 1,50 và ĐLC 0,62 được đánh giá là mức rất cần thiết về tính khả thi có TTB 1,55 và ĐLC là 0,62 được đánh giá ở mức rất khả thi.

Đối với kết quả phỏng vấn : Biện pháp 4 thì hầu hết Cán bộ quản lý, GV đều đánh giá là rất cần thiết và rất khả thi vì những nội dung đưa ra là phù hợp với yêu cầu của tình hình thực tế. Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Như đã trình bày trong phần khảo nghiệm ở chương 2 trong những năm gần đây với tinh thần đổi mới giáo dục các trường học đã được nhà nước trang bị nhiều Thiết bị dạy học nên rất thuận lợi trong việc đổi mới PPDH. Tuy nhiên để sử dụng hiệu quả một cách tối đa các Thiết bị dạy học đó theo đúng với yêu cầu đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng GD thì cần phải quản lý sử dụng Thiết bị dạy học một cách khoa học hợp lý. Biện pháp quản lý sử dụng Thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông của đề tài đã đáp ứng phần nào yêu cầu trên.

Như vậy, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý tại các trường tham gia khảo nghiệm biện pháp đã xem biện pháp quản lý sử dụng Thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông là biện pháp thể hiện tính rất cần thiết và khả thi khi vận dụng vào thực tế quản lí Thiết bị dạy học tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

3.4.5.5. Tính cần thiết và khả thi của biện pháp 5: quản lý bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

Kết quả xử lý thông tin trong phiếu khảo sát ý kiến Cán bộ quản lý, GV các trường khảo sát về tính cần thiết và khả thi của biện pháp 5 thể hiện ở bảng 3.5.

Bảng 3.5. ý kiến của CB,GV về tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp 5

Bảng 3.5 cho thấy, tính cần thiết của biện pháp 5 được các Cán bộ quản lý và GV đánh giá mức độ rất cần thiết. Đồng thời, trong đánh giá tính khả thi mức độ đánh giá là rất khả thi.

Cụ thể từng nội dung được đánh giá như sau :

 • Nội dung (1): Xây dựng kho, phòng TB, phòng bộ môn đảm bảo tiêu chuẩn có TTB là 1,69 và ĐLC là 0,70 được đánh giá đạt mức rất cần thiết. Đồng thời với TTB 1,72 và ĐLC 0,700 thì tính khả thi được đánh giá ở mức cũng rất khả thi.
 • Nội dung (2): Mua sắm tủ, kệ, giá treo, vật che phủ và sắp xếp Thiết bị dạy học khoa học: về tính cần thiết có TTB 1,41 và ĐLC là 0,49 đạt mức đánh giá là rất cần thiết. Về tính khả thi có TTB là 1,47 và ĐLC 0,50 thì mức đánh giá cũng là rất khả thi.
 • Nội dung (3): Nâng cao ý thức bảo quản, lau chùi vệ sinh xếp lại Thiết bị dạy học sau khi sử dụng, về tính cần thiết có chỉ số đánh giá TTB 1,45 và ĐLC 0,50 đạt mức rất cần thiết. Về tính khả thi có TTB 1,51 và ĐLC 0,50 thì mức đánh giá là rất khả thi. Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.
 • Nội dung (4): Tổ chức bảo dưỡng định kỳ các Thiết bị dạy học. CB,GV đánh giá là rất cần thiết với TTB 1,68 và ĐLC là 0,56. Về tính khả thi có TTB là 1,73 và ĐLC là 0,54 thì mức đánh giá là rất khả thi.
 • Nội dung (5): Tổ chức sửa chữa kịp thời các Thiết bị dạy học hư hỏng, được đánh giá là mức rất cần thiết với TTB 1,41 và ĐLC 0,49. Trong khi tính khả thi được đánh giá là khả thi với TTB 1,48 và ĐLC 0,50.
 • Nội dung (6) : Định kỳ kiểm kê, đánh giá mức độ hao mòn, với TTB 1,61 và ĐLC 0,61 tính cần thiết của biện pháp này được đánh giá ở mức rất cần thiết. Về tính khả thi với TTB 1,66 và ĐLC 0,60 thì mức đánh giá là rất khả thi.

Cùng với các biện pháp đã trình bày ở trên thì biện pháp quản lý bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa Thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT cũng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị dạy học, thúc đẩy nâng cao chất lượng GD , đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Như vậy, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý tại các trường đã xem biện pháp quản lý bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa Thiết bị dạy học là biện pháp thể hiện được tính rất cần thiết và khả thi khi vận dụng vào thực tế quản lý Thiết bị dạy học tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Kiểm định sự tương quan giữa tính cấn thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất

Chúng tôi đã tiến hành kiểm định sự tương quan giữa tính cấn thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất để trả lời câu hỏi: Liệu chừng một biện pháp được đánh giá là cần thiết cao thì có tính khả thi cao hay không? Kết quả kiểm định được thể hiện ở bảng 3.6 sau đây:

Bảng 3.6. Mối tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp

Qua bảng 3.6 cho chúng tôi thấy, kết quả kiểm định hệ số tương quan Rp từ 0.654 đến 0.959 và giá trị sig = .000 cho phép kết luận sự tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp nêu trên là tương quan thuận chặt chẽ. Điều đó cho thấy, tính cấn thiết và tính khả thi phù hợp với nhau.

Biều đồ 3.1. Biểu đồ mối tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi

Kết quả ở biểu đồ 3.1 cho thấy: TTB giữa các biện pháp không có sự khác biệt lớn (từ 0.00 đến 0.05), các biện pháp mà chúng tôi đề xuất đã nhận được sự nhất trí cao của đa số những người được hỏi ý kiến và phù hợp với điều kiện quản lý TBDH ở các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Điều này khẳng định trong quá trình áp dụng cần linh hoạt, thực hiện đồng bộ giữa các biện pháp sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong quản lý Thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông ở các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước và các địa phương có điều kiện tương đồng.

Tiểu kết chương 3 Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Trên cơ sở lý luận về quản lý Thiết bị dạy học tại các trường Trung học cơ sở đã trình bày ở chương 1, qua khảo sát đánh giá thực trạng công tác quản lý đầu tư, bảo quản và sử dụng Thiết bị dạy học tại các trường Trung học cơ sở huyện Bù Đốp, Bình Phước ở chương 2, từ các căn cứ để đề xuất các biện pháp quản lý Thiết bị dạy học trên cơ sở đảm bảo tính đồng bộ, tính thực tiễn và tính khả thi của các biện pháp, cho phép tác giả luận văn đề xuất 5 biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Thiết bị dạy học tại các trường Trung học cơ sở huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Các biện pháp điều có quan hệ chặt chẽ, có tính đồng bộ cao. Các biện pháp đều được tác giả điều tra Cán bộ quản lý, GV, HS và so sánh cấp độ để đánh giá tính cần thiết và tính khả thi. Tác giả đã sử dụng bảng số liệu, biểu đồ so sánh số liệu cụ thể tính cần thiết, tính khả thi của 5 biện pháp. Nếu được triển khai áp dụng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý Thiết bị dạy học không chỉ đối với các trường Trung học cơ sở huyện Bù Đốp nói riêng mà còn cho tất cả các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói chung, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Một vấn đề mà nền giáo dục nước nhà đang rất quan tâm.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Thông qua việc nghiên cứu lý luận, phân tích thực trạng quản lý Thiết bị dạy học ở các trường Trung học cơ sở huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước và đề xuất các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Thiết bị dạy học tại địa phương, chúng tôi rút ra một số kết luận như sau:

1.1. Về lý luận

Thiết bị dạy học đóng vai trò quan trọng trong quá trình dạy học. Nó có tác động và ảnh hưởng đến chất lượng dạy học. Trong thời gian qua Đảng, Nhà nước và ngành GD&ĐT đã đầu tư trang bị Thiết bị dạy học cho các trường Trung học cơ sở. Thiết bị dạy học trước tiên cần đảm bảo đầy đủ theo danh mục tối thiểu, được thiết kế và sản xuất theo quy chuẩn đã được thẩm định. Bên cạnh đó nó phải đảm bản các yêu cầu về tính sư phạm, tính kinh tế, tính kỹ thuật và tính mỹ thuật.

Quản lý Thiết bị dạy học trong trường Trung học cơ sở là những tác động có mục đích, có kế hoạch của Hiệu trưởng để tổ chức hỗ trợ cho hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh, tạo điều kiện phát triển năng lực giáo viên và học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Để công tác quản lý Thiết bị dạy học đạt hiệu quả, người Hiệu trưởng cần thực hiện tốt các nội dung quản lý, thông qua việc thực hiện các chức năng quản lí: lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra Thiết bị dạy học.

Quản lý Thiết bị dạy học là hoạt động có ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến CB, GV và HS, những người trực tiếp sử dụng Thiết bị dạy học của nhà trường. Mặt khác nó còn liên quan đến các yếu tố vật chất, cơ chế quản lý. Do vậy, để nâng cao chất lượng các hoạt động quản lý cần phải có các biện pháp thích hợp và khoa học. Bên cạnh việc khai thác hoạt động hiệu quả Thiết bị dạy học, trong quản lý cần đặc biệt quan tâm đến yếu tố nhân lực, đó là phẩm chất của đội ngũ CB, GV phải có trách nhiệm với công việc mình phụ trách, kiến thức kỹ năng, kỹ xảo, đạo đức nghề nghiệp, ý thức và tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý và sử dụng Thiết bị dạy học.

1.2 Về thực tiễn Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Qua khảo sát thực trạng cho thấy, việc đầu tư Thiết bị dạy học trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước mới chỉ đáp ứng yêu cầu tối thiểu so với nhu cầu hiện tại. Nguồn kinh phí đầu tư cho việc trang bị Thiết bị dạy học còn hạn chế. Cơ chế mua sắm thiết bị còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tế, nhà trường chưa chủ động hoàn toàn trong việc mua sắm.

Kết hợp các phương pháp nghiên cứu thực tiễn cho thấy, công tác quản lý của Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở trên địa bàn nghiên cứu tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn nhiều mặt hạn chế trong việc thực hiện các nội dung quản lý và chức năng quản lý, đặc biệt là các chức năng chỉ đạo và kiểm tra. Vì vậy, tại các trường Trung học cơ sở huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, Thiết bị dạy học chưa thật sự phát huy hiệu quả trong công tác dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục. Ý thức sử dụng Thiết bị dạy học trong quá trình dạy học chưa trở thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường.

1.3 Về các biện pháp

Từ việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn có thể rút ra những bài học kinh nghiệm, người Hiệu trưởng trong công việc quản lý Thiết bị dạy học muốn đạt hiệu quả cao cần phải cải tiến công tác quản lý Thiết bị dạy học một cách khoa học học phù hợp với thực trạng của từng đơn vị. Đề tài đã đề xuất 05 biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Thiết bị dạy học đã được thể hiện ở chương 3. Các biện pháp đã được người nghiên cứu tham khảo ý kiến Cán bộ quản lý, GV và HS của 6 trường Trung học cơ sở huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Đa số ý kiến thống nhất và đồng ý các biện pháp đưa ra là rất cần thiết và có tính khả thi cao.

Như vậy, đề tài đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu. Giả thuyết khoa học được chứng minh.

2. Khuyến nghị

Chúng tôi xin có một số khuyến nghị như sau:

2.1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước

Tham mưu với UBND tỉnh Bình Phước, phối hợp với các Sở ban ngành ban hành văn bản quy định về công tác đào tạo nguồn nhân lực, chế độ đãi ngộ, những quy định cụ thể đối với đội ngũ cán bộ làm công tác phụ trách Thiết bị dạy học-Phòng thí nghiệm.

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng đầy đủ các phòng bộ môn cho các trường học để sử dụng và quản lý Thiết bị dạy học theo môn, theo phòng sẽ đạt hiệu quả hơn.

2.2. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bù Đốp

Đầu tư trang bị đầy đủ về số lượng, đồng bộ và đảm bảo về chất lượng Thiết bị dạy học cho các trường Trung học cơ sở trong toàn huyện. Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Trong quá trình đầu tư cũng như trang bị Thiết bị dạy học cho các trường không nên đầu tư dàn trải, cần đầu tư trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng loại trường, đặc biệt là thời điểm sáp nhập trường như hiện nay.

Hàng năm thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ Cán bộ quản lý, GV, giáo viên phụ trách về quy trình quản lý, sử dụng, bảo quản Thiết bị dạy học.

2.3. Đối với Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở

Tăng cường công tác xây dựng kế hoạch và kiểm tra hồ sơ sổ sách quản lý Thiết bị dạy học.

Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và sử dụng Thiết bị dạy học.

Có chế độ động viên khen thưởng, phê bình, kỷ luật đối với những tập thể, cá nhân làm tốt hoặc vi phạm trong công tác quản lý và sử dụng Thiết bị dạy học.

Xây dựng quy chế quản lý, cơ chế phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn trong việc quản lý, sử dụng, bảo quản, mua sắm thiết bị dạy học.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong quản lý Thiết bị dạy học, huy động kinh phí từ nhiều nguồn trong xã hội để tiếp tục hoàn thiện hệ thống Thiết bị dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của đội ngũ GV và học sinh để nâng cao chất lượng GD đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Luận văn: Biện pháp QL thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993