Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

Để đề xuất các biện pháp giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng chúng tôi căn cứ vào kết quả nghiên cứu cơ sở lí luận (Chương 1) và kết quả đánh giá thực trạng giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng (Chương 2), đồng thời, căn cứ vào những định hướng sau:

Các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đối với đồng bào người Khmer nói riêng của Đảng và Nhà nước được thể hiện trong Hiến pháp, cũng như các văn kiện của các kỳ Đại hội Đảng tập trung khẳng định: GD&ĐT là một chính sách quan trọng để nâng cao dân trí và đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Luật Giáo dục 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009), Luật Phổ cập giáo dục tiểu học năm 1991, Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 đều có các quy định để đảm bảo quyền được GD của đồng bào các dân tộc thiểu số. Quy định việc tạo điều kiện cho người dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình bên cạnh việc sử dụng tiếng Việt. Tạo điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số được hưởng chính sách ưu đãi. Nhà nước thành lập các trường Phổ thông Dân tộc nội trú, bán trú, dự bị đại học cho con em dân tộc thiểu số. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14-11-2006 của Chính phủ đã quy định việc cử tuyển người dân tộc thiểu số vào các cơ sở GD trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống GD quốc dân và được hưởng học bổng, tiền hỗ trợ ăn, ở, đi lại, mua sách vở, đồ dùng học tập; Nghị định 82/2010/NĐ-TTg ngày 15-7-2010 quy định về dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số; Quyết định 2123/2010/QĐ-TTg ngày 22-11-2010 về đảm bảo quyền được GD cho các dân tộc thiểu số rất ít người (có số dân dưới 10.000 người)… Bộ GD&ĐT và Bộ Tài chính cũng đã ban hành nhiều Thông tư liên tịch nhằm hỗ trợ về tài chính cho các Học sinh tại các trường nội trú và trường dự bị đại học dân tộc. Theo đó, Học sinh thuộc đối tượng này được miễn học phí, được hỗ trợ chi phí sinh hoạt, ăn ở, đi lại.

Chiến lược hoạt động dân tộc đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013, nhằm tạo động lực phát triển mạnh mẽ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14-3-2016 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong tình hình mới. Một trong những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được đặt ra là hoạt động GD, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp

Từ mục tiêu, phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi xây dựng hệ thống các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng trên một số nguyên tắc như sau:

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu

Hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cần phải được xây dựng đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện cho Học sinh. Để cho hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer mang lại hiệu quả thiết thực thì Cán bộ quản lý và Giáo viên cần phải thực hiện nguyên tắc tiếp cận hệ thống. Đó chính là trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh cần xác định cụ thể mục tiêu, vai trò, nhiệm vụ của nội dung hoạt động. Tất cả đều hướng tới mục đích để cho Học sinh được phát triển toàn diện, giữ được bản sắc văn hóa dân tộc. Muốn đạt được điều đó thì người quản lý cần sử dụng các biện pháp quản lý một cách linh hoạt. Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh là một hệ thống đa dạng, phong phú, không có biện pháp nào là tối ưu hoàn toàn, mỗi biện pháp đều có những điểm mạnh và hạn chế nhất định. Vì vậy, để công tác quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh có hiệu quả thì người quản lý cần phải thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý. Trong đó, điều quan trọng là cần xác định được vai trò, tầm quan trọng của từng biện pháp trong mối quan hệ với các biện pháp khác, đồng thời cần lựa chọn ưu tiên từng biện pháp cho phù hợp với từng giai đoạn, từng thời kỳ cho hợp lý để công việc đạt hiệu quả cao.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

Các biện pháp giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng phải phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương, thực tiễn hoạt động của các trường DTNT; trình độ và năng lực của cán bộ tham gia giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh và đặc điểm, hoàn cảnh của học sinh tại địa bàn.

Trong thực tiễn, đặc điểm về điều kiện Cơ sở vật chất, trình độ đội ngũ Cán bộ quản lý, Giáo viên và Học sinh, những thói quen và kinh nghiệm giữa các Cán bộ quản lý, Giáo viên và Học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú là khác nhau. Những biện pháp giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng có nhiều nội dung đã được thực hiện khá tốt cần được phát huy. Nhiều nội dung còn hạn chế cần được đổi mới, hoàn thiện. Đây là những yếu tố từ thực tiễn đòi hỏi các biện pháp giáo dục mới trong giai đoạn tiếp theo.

Việc đề ra và triển khai những biện pháp giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng trong giai đoạn tiếp theo đòi hỏi các cơ quan, tổ chức, phòng, ban chức năng, các trường DTNT và các cán bộ chuyên trách phải hiểu thấu đáo, tính toán đầy đủ các điều kiện về con người, Cơ sở vật chất, ngân sách nhà nước, thời gian, từ đó đề ra các biện pháp giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng vừa có cơ sở khoa học, vừa đảm bảo phù hợp với thực tiễn, với quy luật và xu thế phát triển chung.

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả

Các biện pháp quản lý được đề xuất phải kế thừa được thành quả của lớp người đi trước, kế thừa những biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh mà Cán bộ quản lý các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng đã sử dụng. Bên cạnh đó, dưới ánh sáng của khoa học quản lý giáo dục, các biện pháp đó phải được phát triển ở một tầm cao mới, phù hợp với thực tế hơn, có hiệu quả hơn, giúp hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú phát huy được tác dụng trong môi trường sinh hoạt nội trú nói riêng và khi các em trở về địa bàn dân cư nói chung. Mặt khác các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh cũng phải kế thừa được kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành quản lý giáo dục trước đó, tiếp tục vận dụng những biện pháp quản lý hiệu quả mà những người đi trước đã nghiên cứu, đề xuất và thành công, đồng thời phát triển các biện pháp đó cho phù hợp với thực tiễn tại các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

Lý luận chỉ có giá trị đích thực khi và chỉ khi nó được kiểm nghiệm trong thực tiễn áp dụng. Do đó, các biện pháp khi đưa ra phải được dựa trên những phân tích chính xác, khoa học về tình hình thực tiễn. Với thực tiễn đòi hỏi các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh người Khmer phải dựa trên những điều kiện thực tế của nhà trường như: tình hình đội ngũ, đặc điểm học sinh người Khmer, cơ sở vật chất… Khả thi chính là khả năng áp dụng được trong thực tiễn. Vì vậy, nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi chính là các biện pháp đề ra phải phù hợp với điều kiện thực tế của các trường, có khả năng trở thành hiện thực và đưa công tác quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho học sinh ở các nhà trường đạt được hiệu quả cao.

Xuất phát từ những nguyên tắc trên, chúng tôi lựa chọn đề xuất một số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng.

3.2. Các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng

3.2.1. Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng

 • Mục tiêu của biện pháp

Ngành giáo dục nói chung và nhà trường nói riêng có vai trò quan trọng trong việc giáo dục toàn diện, hài hòa nhân cách cho Học sinh. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra, ngoài việc nhà nhà trường cần có sự hỗ trợ tổng thể, trong đó có hợp tác giữa nhà trường, gia đình và xã hội thì việc xác định và xây dựng kế hoạch từng hoạt động là điều rất cần thiết của một Cán bộ quản lý. Chính vì vậy tăng cường việc xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động của nội dung giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer đảm bảo khoa học, cụ thể, đáp ứng được mục đích, yêu cầu, nội dung và các điều kiện hỗ trợ thực hiện. Với mục đích giáo dục Học sinh nhận biết: các biểu hiện bản sắc văn hóa của dân tộc Khmer, các sinh hoạt văn hóa cần giữ gìn, phát huy và những sinh hoạt văn hóa cần thay đổi phù hợp sự phát triển của cộng đồng quốc gia.

 • Nội dung và cách thức thực hiện Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

Việc xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cần căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT như: Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông Dân tộc nội trú (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDD ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), trong đó đã quy định rõ nhiệm vụ cụ thể với từng đối tượng, từng nhiệm vụ cụ thể trong giáo dục văn hóa dân tộc.

Kế hoạch phải xác định rõ mục tiêu, yêu cầu cần đạt, các nội dung hoạt động cần thực hiện của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng, các điều kiện đảm bảo về nhân lực, vật lực, tài lực, có sự phân công rõ ràng trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường (Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng), các tổ chức đoàn thể.

Khi xây dựng kế hoạch thực hiện cần chú ý đến các hoạt động cụ thể, phân công nhiệm vụ cho Giáo viên, nhân viên, các tổ chức đoàn thể, các lực lượng ngoài nhà trường cùng tham gia. Trong đó chú ý đến điều kiện để thực hiện đồng thời dự kiến kết quả đạt được.

Căn cứ kế hoạch của Hiệu trưởng, các bộ phận, các tổ chức đoàn thể, Giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho tổ chức, tập thể của mình thực hiện. Trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, các bộ phận triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch. Trong kế hoạch cần cụ thể chi tiết về phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và có sự điều chỉnh kế hoạch (nếu thấy cấp thiết). Trong đó cần chú ý đến dự kiến thời gian tổ chức, huy động lực lượng tham gia cho phù hợp với từng nội dung, chủ điểm, loại hình tổ chức.

Quan tâm đến nội dung xây dựng kế hoạch sử dụng cơ sở vật chất, nguồn tài chính cho phù hợp. Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, sự ủng hộ của các lực lượng ngoài nhà trường về vật chất và tinh thần.

Khi xây dựng kế hoạch giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cần chú ý đến tổng thể của các hoạt động giáo dục khác trong cả năm học, tránh trùng lặp hoặc dẫn đến có kế hoạch xong không thực hiện được. Kế hoạch được xây dựng tổng thể thực hiện xuyên suốt cả năm học, trong đó có cụ thể hóa theo từng thời điểm, trong quá trình triển khai thực hiện luôn cần có sự giám sát xem có cần điều chỉnh, bổ sung. Khảo sát, thăm dò ý kiến của Học sinh về cách thức tổ chức, nội dung triển khai để có sự điều chỉnh. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó tăng cường khâu kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện của các bộ phận theo kế hoạch. Đây là bước quan trọng của người quản lý; bởi nếu bỏ qua bước kiểm tra, đánh giá thì người quản lý sẽ không nắm bắt được hiệu quả của kế hoạch đã và đang triển khai. Qua kiểm tra, đánh giá giúp cho người quản lý nhìn nhận được nguyên nhân của thành công cũng như hạn chế trong khi thực hiện, từ đó giúp cho các bộ phận chủ động trong công việc của mình.

 • Các điều kiện để thực hiện

Ban lãnh đạo nhà trường phải là người có tâm huyết với công tác giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.

Từ Hiệu trưởng cho đến các bộ phận, lực lượng tham gia cũng phải xây dựng kế hoạch thực hiện.

Ban lãnh đạo nhà trường có kế hoạch phân công hợp lý các lực lượng tham gia hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh, chỉ đạo thường xuyên và có kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm điều chỉnh bổ sung kế hoạch hợp lý và công khai.

Để thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch, hiệu trưởng cần xác định rõ các hạt nhân cốt lõi của bản sắc văn hóa dân tộc Khmer là gì từ đó lập kế hoạch đảm bảo cho việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Khmer kể trên và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cần thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

Thứ nhất, phân tích kỹ nhu cầu và khả năng để xác định đúng phương hướng hoạt động và phát triển công tác giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh.

Thứ hai, lập kế hoạch tổng thể đối với công tác giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh.

Thứ ba, đưa công tác nội dung giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer thích hợp trong các bộ môn văn hóa, trong nội dung sinh hoạt của Đoàn thanh niên, trong các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, trong việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt giao lưu với các đơn vị, cá nhân tiêu biểu.

Khi xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú cần lưu ý đến các yếu tố cấu thành kế hoạch quản lý bào gồm:

 • Các dự kiến về mục tiêu, chỉ tiêu, kết quả đạt tới.
 • Tiến độ về thời gian.
 • Nội dung công việc gắn liền với hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục rèn luyện.
 • Người thực hiện và các điều kiện khả thi.
 • Công tác tổ chức, chỉ đạo và điều hành từng nội dung công việc.

Xây dựng kế hoạch quản lý công tác giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh các trường Phổ thông Dân tộc nội trú phải dựa vào kế hoạch tổng thể của năm học. Phải đảm bảo tính công khai kế hoạch hóa công tác quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú, phát huy tối đa ý kiến của tập thể. Đồng thời huy động sức mạnh của mỗi cá nhân, của các đơn vị, các tổ chức và các tập thể sư phạm trong trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Thực hiện, nghiêm túc sự phân cấp quản lý, trách nhiệm và quyền hạn của đội ngũ Cán bộ quản lý.

Ngoài ra cũng cần phải có kế hoạch theo dõi tiến độ, mức độ công tác, có kế hoạch kiểm tra giám sát việc quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Tổ chức xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh là một biện pháp chủ đạo, xuyên suốt trong hệ thống các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

3.2.2. Nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho đội ngũ Cán bộ quản lý, Giáo viên, cha mẹ học sinh

 • Mục tiêu của biện pháp

Trong nhà trường, đội ngũ Cán bộ quản lý và Giáo viên là yếu tố có tính chất quyết định đến thành công của mọi hoạt động, bởi vậy việc xây dựng đội ngũ mạnh về mọi mặt là một trong những biện pháp quan trọng. Nhằm truyền thông làm cho Cán bộ quản lý, Giáo viên, nhân viên, Học sinh,… thống nhất tư tưởng, nhận thức đúng đắn mục tiêu, tầm quan trọng, nhiệm vụ, sự cần thiết phải thực hiện giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer có hiệu quả là yêu cầu cốt lõi của đổi mới giáo dục phổ thông, là điều kiện trực tiếp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Từ đó ý thức được trách nhiệm của mình, tạo sự đồng thuận và nhiệt tình ủng hộ, tham gia tổ chức hoạt động quan trọng này. Qua khảo sát và tìm hiểu cho thấy đội ngũ Cán bộ quản lý và Giáo viên nhà trường đều cho rằng cấp thiết phải tăng cường giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh. Song, thực tế việc làm này còn khó khăn, bản thân nhiều Giáo viên cũng chưa được trang bị những kiến thức và kỹ năng về giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh. Một số ít Giáo viên quan niệm rằng chỉ cần dạy kiến thức theo phân phối chương trình, Học sinh thi đỗ tốt nghiệp thế là đạt yêu cầu. Vì vậy trong giai đoạn hiện nay, rất cần phải tổ chức bồi dưỡng nhận thức cho Cán bộ quản lý và Giáo viên, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng cấp thiết để giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh, khơi dậy trong đội ngũ ý thức trách nhiệm của mỗi thầy cô giáo ở môi trường nội trú: ngoài tư cách người thầy – người cô, mỗi thầy cô còn là cha mẹ thứ hai của các em. Cho nên các thầy cô cần phải làm tốt việc dạy kiến thức các môn học cho các em nhưng đồng thời cũng dạy cho các em biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer của chính mình. Đó là nền tảng tạo nên một thế hệ học trò có tâm – có tài và tự tin trong thời đại hiện nay.

 • Nội dung và cách thức thực hiện
 • Nội dung biện pháp:

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, Giáo viên và Học sinh trong nhà trường về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh đối với quá trình giáo dục toàn diện ở nhà trường. Khơi dậy ý thức trách nhiệm của đội ngũ Giáo viên, sự tích cực tham gia hưởng ứng của Học sinh.

Trang bị kiến thức và kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho cán bộ, Giáo viên các nhà trường.

Triển khai có hiệu quả nội dung hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh là phương thức thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong hành động của nhà trường. Một tập thể sư phạm đoàn kết, gắn bó thì hiệu quả công tác giáo dục cao. Công tác giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer là một công tác còn rất mới trong nhà trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Vì vậy, người Hiệu trưởng cần phải có biện pháp đảm bảo sự nhất trí cao về yêu cầu giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh giữa các thành viên trong nội bộ nhà trường. Phải xác định rõ tập thể sư phạm công tác giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer là một công tác của nhà trường, của các lực lượng giáo dục nhằm xây dựng ý thức cộng đồng trách nhiệm, tinh thần phối hợp nhịp nhàng tạo hiệu quả giáo dục cao. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

 • Cách thức tiến hành

Đối với Cán bộ quản lý: Hiệu trưởng cần tổ chức học tập nghiên cứu một cách nghiêm túc các văn kiện của Đảng, Nhà nước của ngành về giáo dục và đào tạo, quán triệt một cách sâu sắc yêu cầu về đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục trong thời đại ngày nay đến với đội ngũ thầy trò và các lực lượng giáo dục; đồng thời xây dựng nhiều kế hoạch Hội thảo để Giáo viên tọa đàm về tầm quan trọng của công tác giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh các trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Hiệu trưởng cần tổ chức hài hòa giữa hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục trong đó chú ý đến hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, có như vậy thì Hiệu trưởng mới có định hướng đúng đắn trong công tác chỉ đạo hoạt động quản lý quá trình đào tạo của nhà trường.

Đối với Giáo viên: Thực tế, ở cấp THCS và THPT – mỗi Giáo viên trong nhà trường được đào tạo theo một chuyên môn nhất định. Chính vì vậy đội ngũ Giáo viên có kiến thức, tri thức khoa học vững vàng. Song, bên cạnh đó khả năng và kinh nghiệm giáo dục còn hạn chế (nhất là đối với Giáo viên trẻ), vì vậy cần tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận cũng như năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục cho đội ngũ.

Đội ngũ Giáo viên là lực lượng chủ yếu trực tiếp tham gia, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Vì vậy, nội dung tập huấn tập trung vào các vấn đề sau:

Một là, chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc nói chung, bản sắc văn hóa dân tộc của người Khmer nói riêng.

Hai là, hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Ba là, kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng tập hợp, tổ chức các hoạt động, tổ chức các chủ đề, chủ điểm.

Về hình thức bồi dưỡng cho Giáo viên tập trung vào các hình thức sau:

Một là, thông qua các buổi họp, sinh hoạt, lãnh đạo nhà trường tổ chức cho cán bộ – Giáo viên học tập, nghiên cứu và thảo luận thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, văn bản của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT về hướng dẫn hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc Khmer cho học sinh.

Hai là, tổ chức tập huấn theo chuyên đề như: giữ gìn phát huy tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer; giữ gìn, phát huy lễ hội truyền thống tiêu biểu của dân tộc Khmer… Để tổ chức các chuyên đề trên có thể mời các chuyên viên tại phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm văn hóa – Truyền thanh – Thể thao huyện, thị, thành phố trong tỉnh Sóc Trăng, các nghệ nhân của đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh… đến làm giảng viên cho các lớp tập huấn. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

Ba là, cử Giáo viên tham gia các lớp tập huấn theo các chuyên đề do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức.

Bốn là, sưu tầm, cung cấp tài liệu cho Giáo viên nghiên cứu để nâng cao năng lực chuyên môn.

Thông qua các hoạt động sinh hoạt bồi dưỡng chuyên đề, thảo luận về việc tổ chức hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh, tạo điều kiện để Giáo viên của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng được trao đổi, học tập lẫn nhau về kinh nghiệm công tác tổ chức hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh.

Hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh là hết sức cấp thiết trong các nhà trường hiện nay đặc biệt là hệ thống các trường Phổ thông Dân tộc nội trú, nhưng hoạt động này còn chưa được chú trọng nhiều trong các nhà trường vì vậy người quản lý muốn chỉ đạo đội ngũ Giáo viên thực hiện hiệu quả hoạt động này ngoài việc tập huấn, trao đổi để nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng tổ chức, cần phải chỉ đạo, huy động tất cả các lực lượng cùng tham gia như: Giáo viên- nhân viên, BCH đoàn trường, Cán bộ quản lý, cha mẹ học sinh… cùng phối hợp với nhau để cùng thực hiện hoạt động GD.

Đối với Học sinh: Hiện nay phần lớn học sinh nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh đối với sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện của các em, đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer… Vì vậy, giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, các trường PTDTNT tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện quyền của Học sinh trong giáo dục. Nhờ có giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, Học sinh của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng được phát triển toàn diện, trở thành những công dân có tri thức, có văn hóa. Hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer đồng thời có thể trang bị, bổ sung vốn sống cho các em đáp ứng với đòi hỏi của xã hội hiện đại song vẫn giữ được nét đẹp truyền thống của dân tộc mình. Muốn làm được điều đó người Hiệu trưởng cần chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục phải thường xuyên, đồng bộ, cần chú ý đến nội dung, hình thức tổ chức phù hợp với Học sinh thì sẽ đạt hiệu quả cao.

Đối với cha mẹ học sinh: gia đình luôn có một vị trí và vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ và giữ gìn các giá trị văn hóa. Gia đình là nơi tiếp nhận, kế thừa và chuyển giao những giá trị truyền thống của dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì thế cha mẹ học sinh là một lực lượng rất quan trọng trong việc GD con em mình giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer. Bởi vì trong phong tục của người dân tộc Khmer, nét đẹp trong truyền thống văn hóa là cả một kho tàng quí. Đồng thời bên cạnh đó cũng có những phong tục, luật tục lạc hậu không phù hợp với ngày nay cần phải loại bỏ. Chính vì vậy, nhà trường tuyên truyền cho cha mẹ học sinh nắm bắt được chủ trương của Đảng về công tác dân tộc. Chú trọng kết hợp với cha mẹ học sinh để tuyên truyền, GD, động viên con em biết giữ gìn những nét đẹp của văn hóa dân tộc và kiên quyết loại bỏ những phong tục lạc hậu ra khỏi nếp sống, nếp nghĩ. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

 • Các điều kiện để thực hiện
 • Người quản lý cần chú ý, coi trọng việc tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh.
 • Có quan điểm và sự thống nhất chung trong toàn thể cán bộ – Giáo viên – nhân viên nhà trường về nhiệm vụ quản lý và cách thức tiến hành.
 • Đảm bảo tính phù hợp với Học sinh: Cần chú ý tới đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, năng lực nhận thức của Học sinh để có tác động giáo dục có hiệu quả.
 • Đối với cha mẹ học sinh: Cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, giáo dục nâng cao dân trí, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3.2.3. Quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho học sinh vào các môn học, các hoạt động ngoài giờ lên lớp

 • Mục tiêu của biện pháp

Nhằm giúp cho việc triển khai nội dung giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer được đa dạng, phong phú và hiệu quả. Cụ thể:

 • Giáo dục tích hợp qua các môn học trong chương trình chính khóa:
 • Tích hợp qua các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, chủ đề tự chọn…
 • Tích hợp trong chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Việc tích hợp trong các môn học được triển khai theo phương án khai thác những nội dung có liên quan để giáo dục.
 • Giáo dục thông qua các hoạt động ngoại khóa:

Với cách tiếp cận tổng thể nhà trường, giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, có thể được tổ chức bằng nhiều hình thức hoạt động. Mỗi hình thức đều có những ưu thế và những khó khăn đòi hỏi phải vận dụng một cách mềm dẻo, phù hợp với từng thời điểm và điều kiện cụ thể của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng. Thông qua hoạt động ngoại khóa giúp Học sinh được tiếp cận với Phum Sóc, các hình thức sinh hoạt văn hóa, các em được “nhập thân” trong văn hóa khi tham gia các lễ hội hay các biểu diễn văn nghệ… sẽ là rất tốt để các em hiểu và nhận biết bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Đồng bằng song Cửa Long.

 • Nội dung và cách thức thực hiện
 • Tích hợp qua một số môn học
 • Giáo dục tích hợp qua môn Ngữ văn

Để hiểu được con người trong văn chương, không thể tách rời các yếu tố địa lý, văn hóa, tín ngưỡng, các phong tục tập quán, tồn tại lâu đời trên mảnh đất này. Bản thân các tác phẩm văn học khi được nghiên cứu và xem xét cắt nghĩa, thường được tiếp cận và nhìn nhận dưới góc độ văn hóa. Xu hướng tiếp cận tác phẩm văn học từ góc độ văn hóa làm cho việc tìm hiểu tác phẩm trở nên sâu sắc và toàn diện hơn. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhiều bài văn học địa phương liên quan đến bản sắc văn hóa dân tộc Khmer. Ví dụ: Sự tích Tết cổ truyền dân tộc Chôl Chnăm Thmây, sự tích đua Ghe Ngo, sự tích Lễ Sen Đôn Ta, sự tích Ook Om Bok, … Những tác phẩm này cung cấp cho Học sinh vẻ đẹp các giá trị văn hóa dân tộc và những phong tục của người Khmer, vốn văn hóa phong phú, tốt đẹp của dân tộc Khmer.

Trong khi học các tác phẩm và thể loại văn học chung của chương trình, Học sinh có điều kiện liên hệ, so sánh với những tác phẩm cùng thể loại của dân tộc mình, từ đó hiểu thêm về tác phẩm đang học và hiểu thêm nét độc đáo trong tác phẩm của dân tộc mình.

Khả năng tích hợp giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc trong môn Ngữ văn ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú cấp THCS và THPT là rất nhiều và khá thuận lợi. Vấn đề là Giáo viên và Học sinh cần có nhận thức đúng và có ý thức thì kết quả của công việc sẽ đạt được như mong muốn.

 • Giáo dục tích hợp qua môn Lịch sử

Trong việc giáo dục bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc ở trường phổ thông nói chung, Phổ thông Dân tộc nội trú cấp THCS và THPT nói riêng, môn Lịch sử có một vị trí và ý nghĩa to lớn.

Giúp Học sinh hiểu khái niệm: văn hóa, văn minh, giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc Khmer ở Đồng bằng song Cửu Long, có chiều sâu lịch sử, gắn liền với lịch sử các dân tộc thiểu số, lịch sử mảnh đất Sóc Trăng và lịch sử dân tộc Việt Nam.

Văn hóa dân tộc Khmer Sóc Trăng phản ánh, lưu giữ những kiến thức lịch sử dân tộc Khmer ở Sóc Trăng. Các sự kiện lịch sử nói chung, sự kiện văn hóa nói riêng giúp Học sinh hiểu sâu hơn về các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Khmer ở Sóc Trăng.

Về kỹ năng: Thông qua sự kiện lịch sử nhận biết được các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer ở tỉnh Sóc Trăng.

Về thái độ: Thông qua giáo dục lịch sử, giáo dục lòng tự tôn dân tộc, tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer ở Sóc Trăng, từ đó giáo dục ý thức bảo tồn, tôn trọng các di sản văn hóa lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc Khmer trên mảnh đất Sóc Trăng.

Nội dung: Thông qua môn Lịch sử, Học sinh hiểu rõ hơn những kiến thức cơ bản, phù hợp với cấp học về văn hóa vật chất của dân tộc Khmer ở Sóc Trăng nói riêng, các dân tộc thiểu số nói chung. Học sinh hiểu rõ hơn về văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer Sóc Trăng nói riêng, các dân tộc thiểu số nói chung. Tiêu biểu như Lễ hội Ook Om Bok (Lễ hội cúng trăng), Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Lễ hội đua Ghe NgoLuận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

Một số điểm cần lưu ý khi giáo dục bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Khmer ở tỉnh Sóc Trăng qua môn Lịch sử. Đó là:

Xác định đúng mục tiêu các vấn đề văn hóa trong giờ học Lịch sử. Ở đây cần đạt được yêu cầu: trên cơ sở hiểu biết những kiến thức cơ bản về văn hóa dân tộc Khmer để Học sinh nắm vững hơn sự kiện lịch sử đang học; từ đó giáo dục cho Học sinh các ý thức về văn hóa của dân tộc mình, trách nhiệm bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Hướng dẫn Học sinh khai thác kiến thức về văn hóa của dân tộc mình hoặc các dân tộc khác ở Sóc Trăng mà em biết thông qua các nguồn thông tin khác.

Liên hệ kiến thức về văn hóa vào nội dung bài Lịch sử đang học, không đi tràn lan làm loãng mục tiêu bài học, tạo nên tình trạng quá tải, chồng chất sự kiện. Tạo điều kiện để thực hành bộ môn (HS sưu tầm tài liệu, hiện vật, thăm bảo tảng nhà truyền thống, hoạt động ngoại khóa…).

 • Giáo dục tích hợp qua môn Giáo dục công dân

Môn Giáo dục công dân là một môn học có vai trò chủ chốt trong việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức pháp luật và lối sống cho Học sinh. Do đó có khả năng tích hợp giáo dục nhiều vấn đề trong đó có giáo dục bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Mục tiêu tích hợp nội dung giáo dục bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer ở tỉnh Sóc Trăng trong các trường Phổ thông Dân tộc nội trú:

Hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer ở tỉnh Sóc Trăng.

Hiểu một số chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số.

Nêu được trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trong việc thực hiện chính sách. Quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số.

Biết nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân, của người khác về vấn đề bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số.

Có ý thức bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer ở tỉnh Sóc Trăng.

Tôn trọng bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer, sẵn sàng phê phán các hành vi làm tổn hại giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer, ủng hộ những việc làm góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

 • Tích hợp trong chương trình giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động ngoại khóa:

Giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer còn được thực hiện qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa. Được tổ chức theo nhiều hình thức, thực hiện nhiệm vụ giáo dục nhằm nâng cao toàn diện kiến thức – kỹ năng cho Học sinh. Các hoạt động ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Tiêu biểu như:

Bám sát các chủ đề quy định của hoạt động ngoài giờ lên lớp để khai thác, lồng ghép hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer như: Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình…

Tổ chức xây dựng phòng trưng bày bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Sóc Trăng như: trang phục – trang sức dân tộc, nhạc cụ, vật dụng trong cuộc sống… Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

Tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa dân tộc giữa các trường Phổ thông Dân tộc nội trú với nhau. Học sinh trong các trường Phổ thông Dân tộc nội trú ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nhà trường cần tổ chức các cuộc giao lưu văn hóa với Học sinh các dân tộc thiểu số khác để các em được thể hiện, được tôn vinh văn hóa dân tộc mình và hiểu biết thêm về văn hóa của các dân tộc của bạn.

Tổ chức các cuộc thi, trình diễn, sân khấu hóa các nội dung về bản sắc văn hóa dân tộc phù hợp với lứa tuổi, điều kiện của các trường. Nếu làm tốt sẽ tác động rất tốt đến nhận thức, ý thức bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer ở Sóc Trăng.

Ví dụ tổ chức các cuộc thi với chủ đề về bản sắc văn hóa dân tộc Khmer như: thi hát dân ca, thi biểu diễn trang phục dân tộc, thi sử dụng nhạc cụ dân tộc, thi kể chuyện, thi làm món ăn dân tộc, thi diễn thuyết, giới thiệu về lễ hội, phong tục…

Sân khấu hóa các hoạt động sinh hoạt của đồng bào dân tộc Khmer Sóc Trăng, ví dụ: Lễ cưới, Lễ hội Ook Om Bok (Lễ hội cúng trăng), Lễ Sen Đôn Ta,…

Tổ chức các cuộc thi, các trò chơi dân gian, các môn thể thao của dân tộc Khmer, như: kéo co, đẩy gậy, ném bi sắt,…

Tổ chức cuộc thi hùng biện bằng ngôn ngữ Khmer, cụ thể cho một chương trình cuộc thi như sau:

Giới thiệu về bản thân, nhà trường.

Xem tranh đoán từ vựng (nội dung trong chương trình cấp THCS và THPT). Thể hiện năng khiếu: Nghe 2 đoạn hội thoại khác nhau (Nội dung về học tập, thời tiết, quê hương, giao tiếp…)

Phần hùng biện bao gồm 2 phần: Tự chọn và xem tranh trả lời câu hỏi của Ban giám khảo với chủ đề (Phong tục tập quán, Môi trường, Lối sống, Nghề nghiệp, Trách nhiệm, Trang phục…)

Tổ chức cuộc thi Văn hay – chữ tốt với chủ đề: Môi trường, Học tập, Phong tục tập quán, Trách nhiệm,…

Thời điểm tổ chức: Có thể lồng ghép vào dịp tổ chức tết dân tộc cho Học sinh. Tổ chức lồng ghép trong các hoạt động của nhà trường vào các dịp tổ chức khai giảng, các ngày kỷ niệm: 20/10, 20/11, 26/3, Tết cổ truyền dân tộc Chôl Chnăm Thmây,…

Tổ chức các câu lạc bộ theo sở thích, năng lực và nhu cầu của các em. Ví dụ như: nhóm các em tham gia câu lạc bộ ca dao dân ca Khmer, câu lạc bộ múa, câu lạc bộ nhạc cụ dân tộc, câu lạc bộ khoa học xã hội, câu lạc bộ thể thao. Các câu lạc bộ cần được sinh hoạt theo định kì. Trong các buổi sinh hoạt ngoài việc thảo luận các hoạt động theo kế hoạch có lồng ghép tổ chức các trò chơi để tạo sự hứng thú cho các em. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

 • Các điều kiện để thực hiện

Xây dựng đội ngũ Giáo viên và các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm đến việc bồi dưỡng về kiến thức văn hóa dân tộc Khmer và kỹ năng tổ chức – tham gia các hoạt động văn hóa dân tộc Khmer cho các lực lượng tham gia.

Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết.

Bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động đầy đủ, kịp thời. Huy động nguồn lực ngay từ chính Học sinh và gia đình các em cũng như các nhà hảo tâm.

3.2.4. Xây dựng phát triển môi trường sư phạm lành mạnh nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho học sinh

 • Mục tiêu của biện pháp

Thực tế cho thấy, một bộ phận không nhỏ Học sinh càng lớn lên việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer càng bị lãng quên. Biểu hiện ở chỗ các nghi thức, nghi lễ của văn hóa dân tộc Khmer không nắm được. Vì thế, giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh là một nội dung rất quan trọng và thiết thực trong chiến lược giáo dục toàn diện của một nền giáo dục tiên tiến. Chỉ có một môi trường sư phạm lành mạnh thì công tác giáo dục mới đạt hiệu quả cao. Chính vì vậy đối với công tác giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho học sinh cũng cần quan tâm đến việc xây dựng, phát triển môi trường sư phạm lành mạnh. Xây dựng tập thể sư phạm các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng có truyền thống văn hóa, có quyết tâm và trách nhiệm trong công tác giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh. Từ đó có trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.

 • Nội dung và cách thức thực hiện

Xây dựng nếp sống văn hóa trong các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng theo nét đẹp của phong tục tập quán của dân tộc Khmer. Cụ thể: Ăn mặc, đi đứng, chào hỏi, giao tiếp, ứng xử, các mối quan hệ trong cộng đồng… Môi trường sư phạm lành mạnh là không có tệ nạn xã hội xâm nhập học đường cũng như những tác động xấu khác ảnh hưởng đến môi trường giáo dục. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

Tích cực triển khai phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường đạt hiệu quả. Cụ thể:

 • Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa giữa các thành viên trong nhà trường và có biện pháp giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy tắc đó.
 • Nhà trường coi trọng việc rèn luyện kỹ năng sống cho Học sinh thông qua: Quy tắc ứng xử giữa các thành viên trong nhà trường, thông qua các hoạt động của các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa hàng tuần, các tiết sinh hoạt lớp, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức… Từ đó cung cấp cho Học sinh các kiến thức về kỹ năng sống, làm cho Học sinh có kỹ năng sống phù hợp với môi trường nội trú, với cuộc sống hiện đại.
 • Nhà trường có chương trình hoạt động tập thể hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và tổ chức thực hiện chương trình thường xuyên đạt hiệu quả, không khí trường học luôn vui tươi, lành mạnh.
 • Nhà trường đưa các trò chơi dân gian vào các hoạt động tập thể, hoạt động vui chơi giải trí cho Học sinh khi tổ chức tết dân tộc.
 • HS người Khmer của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú rất yêu văn nghệ, có năng khiếu về thể thao. Chính vì vậy các trường xác định ngoài việc học tập, Học sinh phải được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, trong đó có các trò chơi dân gian, hát dân ca, và múa các điệu múa. Các hoạt động đó giúp các em giảm bớt căng thẳng sau các giờ học và còn làm cho các em yêu trường, yêu lớp, tham gia giữ gìn các truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.

Xây dựng môi trường, cảnh quan thể hiện nét đẹp bản sắc văn hóa dân tộc Khmer (phòng ở, lớp học, khuôn viên trường…) tạo nên một không gian sống động, gần gũi với Học sinh.

Xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh, mỗi thầy cô là một hạt nhân tiêu biểu của cuộc vận động: “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; nâng cao chất lượng chuyên môn, phương pháp sư phạm, trách nhiệm và tình thương của từng thầy cô giáo đối với học sinh thân yêu.

Tạo dựng môi trường giáo dục lành mạnh để giáo dục toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc cho Học sinh cũng như giúp các em có thái độ ứng xử tốt trong cuộc sống.

Tóm lại, các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng thì thầy cô vừa là người thầy dạy kiến thức vừa như người cha, người mẹ thứ hai của các em, thầy cô như “người bạn” để Học sinh tâm sự, chia sẻ. Học sinh đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng chung sống, cùng học tập và tiến bộ.

 • Các điều kiện để thực hiện

Đối với Cán bộ quản lý: là người chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện. Tổ chức và sắp xếp công việc khoa học, lôi cuốn, hấp dẫn, có các hoạt động đa dạng, phong phú. Quan tâm đầu tư chăm sóc nhà trường thường xuyên và nhắc nhở mọi người cùng tích cực tham gia. Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo và các lực lượng xã hội nhằm huy động các nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ, giúp đỡ nhà trường ngày càng khang trang tươi đẹp, tạo tiền đề vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

Đối với đội ngũ Giáo viên: tạo thói quen ứng xử và giao tiếp thân thiện trong nhà trường: đó là xây dựng phong cách ứng xử tốt đẹp giữa Giáo viên với Giáo viên, giữa Giáo viên với HS, điều đó có ý nghĩa quan trọng để xây dựng bầu không khí vui tươi phấn khởi, xây dựng nội bộ đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Giáo viên cần có một số kỹ năng như: biết lắng nghe Học sinh, có lời nói và cử chỉ thể hiện sự quan tâm, tôn trọng Học sinh, biết chia sẻ và thấu cảm với những vấn đề Học sinh đang gặp phải trong học tập và cuộc sống…

Đối với Đoàn thanh niên: Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai các hình thức giáo dục lịch sử, truyền thống dân tộc, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu. Đẩy mạnh thực hiện phong trào nếp sống văn hóa, nêu cao ý thức trong học tập, sinh hoạt, rèn luyện của đoàn viên, thanh niên trong nhà trường.

Đối với Học sinh: tạo nên phong cách ứng xử tốt đẹp giữa Học sinh với Học sinh, đặc biệt giữa học sinh với thầy cô nhằm tạo nên môi trường sư phạm lành mạnh trong sáng, đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Nhiệt tình, có trách nhiệm khi tham gia các hoạt động, đặc biệt là hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.

3.2.5. Tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer

 • Mục tiêu của biện pháp

Việc phối hợp giữa các lực lượng giáo dục xét về mặt bản chất đó chính là tạo nên sự thống nhất về quan điểm, mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức và các điều kiện phục vụ tốt nhất cho các hoạt động nói chung và hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer nói riêng.

Người quản lý cần phải biết phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường gồm: Cán bộ quản lý – Giáo viên – nhân viên, Đoàn thanh niên, tập thể lớp, ban đại diện cha mẹ học sinh, gia đình Học sinh, cộng đồng nơi cư trú, chính quyền và các tổ chức xã hội ở địa phương… tham gia vào mọi hoạt động giáo dục của nhà trường, đặc biệt là hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer để đạt hiệu quả cao.

 • Nội dung và cách thức thực hiện

Trước tiên, người quản lý cần xác định được các lực lượng tham gia phối hợp để chỉ đạo, tổ chức, điều hành thực hiện nội dung, chương trình của hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer trong nhà trường để có kết quả.

Với đặc điểm là trường Phổ thông Dân tộc nội trú nên phần lớn hoạt động, sinh hoạt của các em trong năm học đều diễn ra trong nhà trường, ngoài ra khi các em về cộng đồng nơi cư trú – môi trường giao tiếp trong cộng đồng rộng hơn nên nhà trường cần chú đến việc tuyên truyền cho các lực lượng trong và ngoài nhà trường hiểu được vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh nhằm giúp Học sinh nhận thức được giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, có ý thức về dân tộc; hình thành ở Học sinh những tình cảm tốt đẹp về bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, có tình yêu thương gắn bó với cộng đồng, có ý thức trách nhiệm với sự phát triển của quê hương, biết tôn trọng, yêu quý, giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống của dân tộc; Hình thành nhân cách con người mới có trí thức và năng lực chuyên môn, đáp ứng công cuộc phát triển kinh tế – xã hội ở vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Chính vì vậy phối hợp các lực lượng tham gia vào các hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh cần phải chú ý trên diện rộng và tính lâu dài, liên tục. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

Với đặc thù của nội dung giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer nên cần có sự phối hợp với nhiều người tham gia, thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Để có thể thực hiện tốt hoạt động này, cần xây dựng đội ngũ cán bộ, Giáo viên có đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ. Kết hợp với các nghệ nhân, trưởng Phum Sóc, các thành viên nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh. Họ là những người hiểu biết sâu về giá trị văn hóa dân tộc Khmer kết hợp với các nhà quản lý có năng lực tổ chức hoạt động giáo dục Học sinh về giá trị văn hóa dân tộc Khmer.

Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường như Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Công đoàn,… tham gia trực tiếp vào hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer. Kết hợp lồng ghép giữa nội dung của hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer với các chủ đề, chủ điểm của Đoàn, của Đội.

Thực tế trong các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng có rất nhiều Học sinh người Khmer (95%) và 5% Học sinh dân tộc Kinh cùng sinh sống và học tập. Chính vì vậy đội ngũ Giáo viên là một trong những lực lượng quan trọng.

 • Các điều kiện để thực hiện
 • Người quản lý cần xây dựng kế hoạch phối kết hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường.
 • Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ Cán bộ quản lý, Giáo viên: quan tâm đến việc tuyên tuyền, vận động Cán bộ quản lý, Giáo viên luôn trau dồi kiến thức về dân tộc, về bản sắc văn hóa dân tộc Khmer; Tăng cường sự hiểu biết và nâng cao năng lực của mình với giá trị
 • Tổ chức các hoạt động văn hóa dân tộc để huy động các lực lượng cùng tham gia.
 • Mời các nghệ nhân trong Đoàn nghệ thuật Khmer Sóc Trăng để đến giới thiệu về văn hóa hoặc giá trị văn hóa dân tộc Khmer cho đội ngũ Cán bộ quản lý, Giáo viên, nhân viên và Học sinh.

3.2.6. Huy động nguồn lực tài chính từ ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa ngoài cộng đồng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng

 • Mục tiêu của biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

Thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư cho nhà trường về mặt Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú, đồng thời, sử dụng hợp lý, hiệu quả hệ thống Cơ sở vật chất, trang thiết bị đó và các trang thiết bị hiện có của nhà trường.

 • Nội dung và cách thức thực hiện
 • Nội dung thực hiện

Đánh giá thực trạng hệ thống Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Thu hút sự đầu tư của các lực lượng trong xã hội về kinh phí, Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo cho hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh của các nhà trường.

Đầu tư từng bước hoặc đầu tư đồng bộ về Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh của các nhà trường dựa trên các nguồn lực.

Sử dụng và quản lý sử dụng một cách hợp lí và hiệu quả hệ thống Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh các trường PTDTNT.

 • Cách thức thực hiện

Lãnh đạo nhà trường cần tiến hành đánh giá hệ thống Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hiện có của nhà trường đang phục vụ cho hoạt động giáo dục nói chung và giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh trong nhà trường nói riêng, tình hình sử dụng hệ thống Cơ sở vật chất, phương tiện đó của nhà trường. Trên cơ sở đó, đánh giá những hạn chế, thiếu thốn của Cơ sở vật chất, phương tiện của nhà trường.

Cần phát huy tính năng động, tự chủ của nhà trường trong hoạt động đầu tư phục vụ giáo dục. Nhà trường lên kế hoạch thu hút các nguồn đầu tư từ các lực lượng trong xã hội (chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội, các cơ quan, Ban, Ngành) cho hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh, phát huy hiệu quả của hoạt động xã hội hóa giáo dục.

Tập hợp, đánh giá, dự trù, hạch toán giữa các nguồn lực có được và các công việc, hạng mục phải đầu tư. Đánh giá từng hạng mục sẽ tiến hành đầu tư, tính hiệu quả, thiết thực của các hạng mục đầu tư.

Cần có kế hoạch sử dụng hiệu quả hệ thống Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đó, tránh lãng phí, hình thức.

 • Điều kiện thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

Các chính sách của Nhà nước, của Bộ GD&ĐT đối với hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Sự quan tâm và đầu tư của Sở GD&ĐT Sóc Trăng với hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Sự quan tâm và ủng hộ của các lực lượng trong xã hội đối với hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Tính tích cực, chủ động sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ Cán bộ quản lý, Giáo viên các trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

3.2.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng, chúng tôi đề xuất sáu biện pháp tăng cường hoạt động quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh. Trong thực tiễn, đây là các biện pháp mà các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng cần quan tâm nhiều hơn, ngoài ra còn có kết hợp sử dụng các biện pháp khác. Mỗi biện pháp quản lý được đề xuất đều có ý nghĩa, vai trò, mục đích riêng nhằm tác động mạnh mẽ đến các giai đoạn của quá trình quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời các biện pháp quản lý nêu trên có mối quan hệ thống nhất, tác động qua lại lẫn nhau để hỗ trợ cho hoạt động quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh đạt hiệu quả. Do đó, hoạt động quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh cần thực hiện một cách đồng bộ các biện pháp để phát huy tác dụng của chúng. Mỗi biện pháp đều có cơ sở để thực hiện, biện pháp này sẽ là điều kiện hỗ trợ, tương tác của biện pháp kia.

Trong 6 biện pháp nêu trên thì biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú là biện pháp quan trọng, trọng tâm. Bởi vì khi xây dựng kế hoạch phù hợp thì các bộ phận, cá nhân chủ động trong công việc, thực hiện nội dung kế hoạch đầy đủ, mọi hoạt động học tập và hoạt động giáo dục khác của Học sinh đi vào nề nếp, phù hợp với những điều kiện chủ quan và khách quan của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Tiếp đó là biện pháp 2: Nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho đội ngũ Cán bộ quản lý, Giáo viên, cha mẹ Học sinh. Có thể nói đây là biện pháp quan trọng bởi chỉ có nhận thức tốt, nhận thức đúng và hiểu rõ được ý nghĩa, vai trò, tác dụng của việc giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer thì mới có được phương pháp, cách thức tổ chức quản lý giáo dục đạt hiệu quả tốt nhất.

Như vậy, khi thực hiện tốt và có tính đồng bộ các biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh sẽ giúp các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt chức năng đào tạo, quản lý giáo dục, phát huy tốt các nguồn lực. Từ đó đào tạo ra thế hệ trẻ có tình thương yêu với cộng đồng, có ý thức trách nhiệm trong cuộc sống và hình thành nhân cách con người mới có kiến thức, có năng lực, có phẩm chất sẽ đáp ứng được công cuộc phát triển kinh tế – xã hội ở các vùng dân tộc nói riêng và trên toàn đất nước nói chung.

3.3. Khảo sát mức độ cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

3.3.1. Mục đích khảo sát

Đánh giá mức độ cấp thiết của từng biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer thông qua ý kiến của các đối tượng tham gia khảo sát.

Tìm hiểu sự tán thành của các đối tượng tham gia khảo sát đánh giá về tính cấp thiết của các biện pháp. Xác định tính khả thi của các biện pháp đề xuất để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.

3.3.2. Nội dung khảo sát

Đánh giá về mức độ cấp thiết của 6 biện pháp đề ra theo 3 mức độ: Rất cấp thiết: 3 điểm; Cấp thiết: 2 điểm; Không cấp thiết: 1 điểm.

Đánh giá về mức độ khả thi của 6 biện pháp đề ra theo 3 mức độ: Rất khả thi: 3 điểm; Khả thi: 2 điểm; Không khả thi: 1 điểm. Sau đó chúng tôi tính tỷ lệ %, điểm trung bình và thứ bậc.

3.3.3. Kết quả khảo sát

Để kiểm chứng và đánh giá với các biện pháp đã đề ra, chúng tôi tiến hành lấy ý kiến của đội ngũ Cán bộ quản lý – Giáo viên các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng về mức độ cấp thiết và tính khả thi của từng biện pháp. Các thành phần tham gia gồm: Cán bộ quản lý (Lãnh đạo và Tổ trưởng chuyên môn) là 30 người, Giáo viên bộ môn là 45 người. Tổng số là 75 người, thu được kết quả như sau:

Kết quả đánh giá của Cán bộ quản lý và Giáo viên về mức độ cấp thiết của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer được thể hiện ở bảng 3.1 Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

Bảng 3.1. Mức độ cấp thiết của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer

Từ kết quả khảo nghiệm, đánh giá về mức độ cấp thiết của sáu biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer ở bảng 3.1 cho thấy: Cán bộ quản lý và Giáo viên đánh giá rất cao về mức độ tính cấp thiết của 6 biện pháp, điểm trung bình đạt được từ 2.56 đến 2.84, có nghĩa là đạt mức từ cấp thiết trở lên. Điều này khẳng định rằng các biện pháp quản lý hiện nay là phù hợp với mong muốn của Cán bộ quản lý và Giáo viên của các trường và cấp thiết phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý trên trong thời gian tới.

Trong sáu biện pháp nêu trên thì biện pháp “Quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh vào các môn học, các hoạt động ngoài giờ lên lớp” là biện pháp được đánh giá cao nhất (với 213 điểm = điểm trung bình 2.84), có nghĩa là biện pháp này là quan trọng nhất. Bởi vì nếu làm tốt chúng ta khai thác được triệt để và hiệu quả các giá trị văn hóa dân tộc trong hoạt động dạy và học. Từ đó càng nâng cao ý thức trách nhiệm của Học sinh trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho mai sau. Tiếp đó là biện pháp “Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh” được đánh giá ở vị trí thứ 2 (với 206 điểm = điểm trung bình 2.75). Bởi vì có xây dựng kế hoạch tốt thì việc triển khai áp dụng các biện pháp còn lại mới có tính khả thi. Biện pháp “Nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho đội ngũ Cán bộ quản lý, Giáo viên, Học sinh” được đánh giá vị trí thứ 3 (với 202 điểm ĐTB 2.69), biện pháp “Xây dựng phát triển môi trường sư phạm lành mạnh nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh” được đánh giá vị trí thứ 4 (với 200 điểm = Điểm trung bình 2.67), biện pháp “Tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục bản sắc VHDT Khmer” được xếp ở vị trí thứ 5 (với 195 điểm = Điểm trung bình 2.60) và cuối cùng là biện pháp “Huy động nguồn lực tài chính từ ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa ngoài cộng đồng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh người Khmer của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú” (với 192 điểm = Điểm trung bình 2.56).

Kết quả đánh giá của Cán bộ quản lý và Giáo viên về tính khả của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer được thể hiện ở bảng 3.2

Bảng 3.2. Tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khme

Từ kết quả khảo nghiệm, đánh giá về tính khả thi của sáu biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer ở bảng 3.2 cho thấy: Cán bộ quản lý và Giáo viên cũng đánh giá rất cao về mức độ tính khả thi, điểm trung bình đạt được từ 2.71 đến 2.96, có nghĩa là điều đạt rất khả thi và khả thi. Trong đó, biện pháp “Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh” được đánh giá là cao nhất (với điểm = Điểm trung bình 2.96) và biện pháp “Huy động nguồn lực tài chính từ ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa ngoài cộng đồng tăng cường đầu tư Cơ sở vật chất phục vụ giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú” là thấp nhất (với 203 điểm = Điểm trung bình 2.71). Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

Kết quả so sánh tương quan thứ bậc giữa tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer được thể hiện ở bảng 3.3

Bảng 3.3. So sánh tương quan thứ bậc giữa tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer

Dựa vào bảng 3.3 cho kết quả đánh giá về mối quan hệ giữa các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer như sau: giữa mức độ cấp thiết và tính khả thi có mối quan hệ tương quan và chặt chẽ với nhau. Cụ thể:

Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh vào các môn học, các hoạt động ngoài giờ lên lớp có ý kiến đánh giá với mức độ tính cấp thiết là cao nhất và biện pháp xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú là có tính khả thi cao nhất. Bởi vì, qua ý kiến của đội ngũ đều cho rằng nếu ban lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer khoa học, phù hợp với điều kiện của nhà trường thì sẽ thúc đẩy và đảm bảo cho việc chỉ đạo, tổ chức, thực hiện hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer được triển khai có hiệu quả và mang lại giá trị cao.

Tóm lại, từ kết quả khảo sát có thể rút ra kết luận như sau:

Tất cả 6 biện pháp đều được đánh giá cao về tính cấp thiết và tính khả thi. Xét điểm trung bình đánh giá về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp cho thấy cả 6 biện pháp đều được đánh giá cao, ý kiến đều đánh giá là cấp thiết – rất cấp thiết; khả thi và rất khả thi. Bên cạnh đó các biện pháp này lại có mối quan hệ qua lại với nhau. Điều đó chứng tỏ các biện pháp được đề xuất đều đảm bảo tính khoa học, đúng đắn, phù hợp với thực tiễn trong quá trình quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng hiện nay. Cho nên khi tổ chức các hoạt động giáo bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cần thực hiện đồng bộ và có sự phối kết hợp của 6 biện pháp nêu trên. Điều đó cho thấy 6 biện pháp nêu trên đều có cơ sở và áp dụng được vào trong thực tiễn công tác quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng. Từ đó nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer của các trường.

Tiểu kết chương 3 Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn tác gỉa đã đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng như sau:

Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho đội ngũ Cán bộ quản lý, Giáo viên, cha mẹ học sinh.

Quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh vào các môn học, các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Xây dựng phát triển môi trường sư phạm lành mạnh nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh.

Tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.

Huy động nguồn lực tài chính từ ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa và ngoài cộng đồng tăng cường đầu tư Cơ sở vật chất phục vụ giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Giữa các biện pháp đề xuất trên có mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau, hỗ trợ nhau nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Hoạt động GD bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, quản lý hoạt động GD bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng nhằm hình thành và phát triển nhân cách cho các em, đồng thời giúp các em biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer. Từ đó chú trọng bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí quyết tâm xây dựng đất nước không chỉ giàu mà đẹp, đẹp ở môi trường, ở lẽ công bằng, ở cách ứng xử nhân ái giữa con người và con người để đáp ứng mục tiêu GD trung học trong giai đoạn hiện nay. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

Hiện nay, trong hệ thống nhà trường ở nước ta nói chung và các trường Phổ thông Dân tộc nội trú nói riêng đang rất quan tâm đến việc GD bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh để giúp các em không chỉ có biết giữ gìn mà còn có các kỹ năng để phát huy những giá trị của bản sắc văn hóa dân tộc Khmer. Để quản lý được hoạt động GD bản sắc văn hóa dân tộc Khmer trong nhà trường đòi hỏi cái tâm, cái trí của đội ngũ Cán bộ quản lý, Giáo viên cùng mục đích. Để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng của hoạt động GD bản sắc văn hóa dân tộc Khmer nói riêng, người quản lý cần phải sử dụng các biện pháp một cách hài hòa, phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác quản lý của mình. Vì vậy, các biện pháp quản lý hoạt động GD bản sắc văn hóa dân tộc Khmer không những nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer đồng thời nó còn góp phần nâng cao chất lượng GD toàn diện trong nhà trường.

Qua nghiên cứu lý luận, thực trạng hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng, chúng tôi đã đạt được những kết quả khả quan:

1.1. Về lý luận

Căn cứ cơ sở lý luận: Vấn đề quản lý, chức năng quản lý, quản lý GD (quản lý nhà trường, quản lý nhà trường Phổ thông Dân tộc nội trú), quản lý hoạt động dạy và học nói chung và hoạt động GD bản sắc văn hóa dân tộc Khmer nói riêng được nhìn nhận cụ thể, chi tiết, khách quan từ các vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động GD bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.

1.2. Về thực tiễn

Căn cứ thực tiễn tổ chức các hoạt động GD bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng cho thấy: việc giữ gìn và phát huy bản sắc VHDT Khmer cho Học sinh của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng đang được Cán bộ quản lý, Giáo viên đặc biệt quan tâm. Từ việc xây dựng kế hoạch triển khai đến việc làm chuyển biến dần nhận thức của đội ngũ cán bộ, Giáo viên, nhân viên và Học sinh về tầm quan trọng và sự cấp thiết của việc GD bản sắc văn hóa dân tộc Khmer. Từ đó đội ngũ cán bộ, Giáo viên, nhân viên có trách nhiệm, có tâm và sự thống nhất cao trong hành động theo mục tiêu, kế hoạch đề ra. Và Học sinh có ý thức tự giác trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.

Phần lớn có kết quả song bên cạnh đó việc giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng vẫn bộc lộ những hạn chế: Học sinh có nhận thức đúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, nhưng trong hành động thể hiện chưa rõ nét, chưa thường xuyên, chưa tự giác. Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh chưa có sức thuyết phục toàn diện đến đội ngũ cán bộ, Giáo viên, nhân viên và Học sinh. Vì vậy chất lượng và hiệu quả giáo dục (đặc biệt là chất lượng thi Học sinh giỏi các cấp, thi THPT quốc gia, chất lượng đầu ra hay hiệu quả đào tạo ngoài của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú cấp THCS) chưa có tính bền vững. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

1.3. Các biện pháp đề xuất

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, luận văn đã đề xuất 6 biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh người Khmer của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng và nhận được sự đánh giá cao và sự đồng tình ủng hộ của đội ngũ Cán bộ quản lý trong các trường qua việc khảo nghiệm về mức độ cấp thiết và tính khả thi của từng biện pháp. Mỗi biện pháp có ưu điểm, hạn chế riêng song người quản lý biết cách sử dụng, phối kết hợp trong quản lý thì sẽ nâng cao chất lượng của hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng. Đó là các biện pháp:

Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Biện pháp 2: Nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh cho đội ngũ Cán bộ quản lý, Giáo viên, cha mẹ học sinh.

Biện pháp 3: Quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh vào các môn học, các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Biện pháp 4: Xây dựng phát triển môi trường sư phạm lành mạnh nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh.

Biện pháp 5: Tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.

Biện pháp 6: Huy động nguồn lực tài chính từ ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa và ngoài cộng đồng tăng cường đầu tư Cơ sở vật chất phục vụ giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

2. Kiến nghị

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

Biên soạn, cung cấp các tài liệu giới thiệu về bản sắc văn hóa dân tộc Khmer trên toàn quốc để các trường tham khảo trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.

2.2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng

 • Cần tăng cường tổ chức tập huấn cho đội ngũ Cán bộ quản lý các trường Phổ thông Dân tộc nội trú về nâng cao trách nhiệm quản lý, chủ động khai thác các giá trị văn hóa dân tộc Khmer trong việc giáo dục Học sinh.
 • Cần có văn bản chỉ đạo sát sao hoạt động GD bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh các trường, đồng thời đưa việc quản lý chỉ đạo các hoạt động GD bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh các trường Phổ thông Dân tộc nội trú đảm bảo tính thống nhất và có chiều sâu.
 • Bổ sung nội dung của hội thi các trường Phổ thông Dân tộc nội trú để các em có điều kiện thể hiện nét đẹp trong phong tục tập quán của dân tộc mình.
 • Tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer đối với các trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

2.3. Đối với các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng

 • Cần có sự đầu tư, đồng bộ để tăng cường Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động dạy và học tại các trường Phổ thông Dân tộc nội trú, trong đó quan tâm đến hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.
 • Tăng cường giao lưu học hỏi đối với các trường Phổ thông Dân tộc nội trú trong tỉnh và khu vực Đồng bằng song Cửu Long, với các trường có phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer có hiệu quả.
 • Cải tiến nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh; Thường xuyên giữ mối liên hệ với gia đình, cha mẹ của Học sinh và các lực lượng ngoài nhà trường để làm tốt nhiệm vụ giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh.
 • Đối với đội ngũ Cán bộ quản lý, Giáo viên: tăng cường công tác tự học tự bồi dưỡng về các chuyên đề văn hóa dân tộc, cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer để có hiệu quả trong công tác. Tăng cường học tiếng dân tộc Khmer, tìm hiểu về phong tục tập quán của các em Học sinh để nâng cao hiệu quả giáo dục.
 • Đối với Học sinh của các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng: Nâng cao ý thức tự giác, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường nói chung và hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer nói riêng. Có trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer của dân tộc mình.
 • Các bậc phụ huynh nhằm nêu cao ý thức trách nhiệm của mình trong giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho con em mình; luôn là tấm gương về việc giữ gìn, phát truyên bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho con cháu noi theo.

2.4. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Tăng cường nguồn kinh phí đầu tư cho các trường Phổ thông Dân tộc nội trú (nguồn kinh phí từ Ngân sách Nhà nước và nguồn kinh phí huy động từ cộng đồng) để các nhà trường từng bước hoàn thiện hệ thống Cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện kĩ thuật phục vụ cho hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc Khmer cho Học sinh các trường PTDTNT. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993