Luận văn: Giải pháp công tác quản lý thu chi Ngân sách Phường

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Giải pháp công tác quản lý thu chi Ngân sách Phường hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận Văn: Một Số Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu – chi Ngân sách nhà nước Phường Ngọc Sơn, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1 Định hướng phát triển kinh tế – xã hội và công tác quản lý thu – chi Ngân sách nhà nước của phường Ngọc Sơn trong thời gian tiếp theo

3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế – xã hội

Tình hình trong nước và quốc tế những năm tiếp theo giai đoạn 2013 – 2023 tiếp tục diễn biến phức tạp, thời cơ và thách thức đan xen nhau. Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục được đẩy nhanh; cạnh tranh kinh tế – thương mại gay gắt hơn Kế hoạch khi nước ta gia nhập các tổ chức thương mại thế giới. Trong công cuộc đổi mới đất nước, chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, tạo ra những nhân tố và điều kiện mới cho sự phát triển đồng bộ các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Dưới tác động chung của tình hình kinh tế – chính trị trong nước và quốc tế, phường Ngọc Sơn có những thuận lợi cơ bản song cũng gặp Kế hoạch không ít Kế hoạch khó Kế hoạch khăn, thách thức. Quá trình hợp tác phát triển tạo ra sự cạnh tranh Kế hoạch không nhỏ trong việc thu hút các nguồn lực cả trong nước và ngoài nước.

Quy mô sản xuất nhỏ bé, phân tán, chủ yếu là tiểu thủ công nghiệp, chất lượng hàng hoá chưa cao, chi phí sản xuất tốn kém, sản phẩm chưa có tính cạnh tranh. Giá trị sản xuất trong nông – lâm – thủy sản thấp, chưa tận dụng hết các tiềm năng lợi thế về đất đai và thị trường. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, mâu thuẫn, tác động đan xen giữa phát triển công nghiệp với các ngành kinh tế Kế hoạch khác trên địa bàn. Hội nhập kinh tế quốc tế thực sự là thách thức lớn cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Luận văn: Giải pháp công tác quản lý thu chi Ngân sách Phường.

Định hướng phát triển kinh tế – xã hội tại Đại hội Đảng bộ phường Ngọc Sơn lần thứ VIII nhiệm kỳ 2021 – 2020 xác định là:

Mục tiêu tổng quát: Tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng giá trị và chất lượng sản phẩm. Kế hoạch khai thác lợi thế của phường, quận và Kế hoạch khả năng cạnh tranh đang tăng lên của thành phố cùng với truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng để xây dựng phường phát triển có công nghiệp, nông nghiệp, hài hoà gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội phát triển đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Hệ thống chính trị vững mạnh, quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

 • Mục tiêu về kinh tế:

Đầu tư phát triển kinh tế bền vững, phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân từ 15 – 18%/năm, Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người trên 60 triệu đồng/người/năm.

Đẩy mạnh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng sản xuất hàng hoá đáp ứng yêu cầu tiêu dùng. Đẩy mạnh áp dụng Kế hoạch khoa học công nghệ nhất là công nghệ cao nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và thích ứng với biến đổi Kế hoạch khí hậu. Lấy giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích làm thước đo hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2020 (tính theo giá trị sản xuất): Nông nghiệp – thuỷ sản chiếm tỷ trọng 28%; công nghiệp – xây dựng 40%; thương mại – dịch vụ 32%.

Đầu tư phát triển mở rộng sản xuất, tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ, gắn việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng với việc phát triển các Kế hoạch khu công nghiệp, phấn đấu mức thu ngân sách bình quân hàng năm tăng từ 10 – 12%.

 • Mục tiêu về xã hội: Luận văn: Giải pháp công tác quản lý thu chi Ngân sách Phường.

Đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch và dịch vụ; Kế hoạch khuyến Kế hoạch khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển văn hoá, thông tin, thể thao và du lịch theo hướng xã hội hoá. Nâng cấp hệ thống truyền thanh phường và hệ thống truyền thanh cơ sở đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ thương mại, dịch vụ. Chú trọng phát triển dịch vụ chế biến nông sản, gia công hàng xuất Kế hoạch khẩu, dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các ngành học, bậc học, từng bước tiêu chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, duy trì giữ vững kết quả phổ cập giáo dục bậc trung học và nghề đối với những người trong độ tuổi.

Nâng cao chất lượng Kế hoạch khám chữa bệnh, các chương trình y tế quốc gia, y tế dự phòng, công tác chăm sóc sức Kế hoạch khoẻ nhân dân, quan tâm các đối tượng chính sách và người nghèo, nâng cao chất lượng phục vụ y tế và thực hiện tốt Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Từng bước giảm hộ nghèo 0,7 – 1%/năm. Tăng cường công tác dân số – kế hoạch hoá gia đình, giảm số người sinh con thứ 3 trở lên, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống dưới 1%.

 • Mục tiêu về quốc phòng – an ninh:

Bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường thế trận quốc phòng toàn diện gắn với thế trận nhân dân. Phấn đấu đạt tiêu chuẩn “đơn vị an toàn quốc phòng”.

Xây dựng lực lượng quốc phòng – an ninh vững mạnh, làm tốt chức năng nhiệm vụ xung yếu trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị phục vụ phát triển kinh tế của địa phương [12].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

3.1.2 Định hướng quản lý Ngân sách nhà nước cấp phường Luận văn: Giải pháp công tác quản lý thu chi Ngân sách Phường.

Để thực hiện các mục tiêu cơ bản mà Đại hội Đảng bộ phường Ngọc Sơn Kế hoạch khóa VIII (nhiệm kỳ 2021 – 2020) đã đặt ra, thúc đẩy kinh tế phường Ngọc Sơn tăng trưởng, công tác quản lý Ngân sách nhà nước trên địa bàn quận phường Ngọc Sơn cần thiết phải xây dựng hoàn thiện theo định hướng như sau:

Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu – chi Ngân sách trên địa bàn phường phải phù hợp với các quy định của Hiến pháp, Luật Ngân sách nhà nước, các chính sách, chế độ quản lý Ngân sách nhà nước và phải gắn với tổng thể cơ chế quản lý kinh tế.

Phân cấp quản lý Ngân sách nhà nước cần tiến hành đồng bộ, gắn với phân cấp quản lý hành chính về kinh tế – xã hội, gắn với sự phân chia quyền lợi. Đảm bảo tính tập trung thống nhất, phân định rõ nguồn thu và nhiệm vụ chi của Ngân sách nhà nước cấp phường để tăng cường tính chủ động của Ngân sách ĐP, xác định rõ nhiệm vụ trọng yếu như nâng cao tỷ trọng chi đầu tư phát triển trong tổng chi Ngân sách nhà nước, tập trung cho đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế. Phát huy cao độ tính tự chủ, năng động, sức sáng tạo của chính quyền địa phương và tổ dân phố.

Công tác quản lý thu – chi Ngân sách đổi mới theo hướng: thu Ngân sách nhà nước trong sự phát triển bền vững, Kế hoạch không làm suy yếu nguồn thu chính, đồng thời bồi dưỡng, mở rộng các nguồn thu lâu dài. Công tác quản lý thuế phải tạo môi trường thuận lợi Kế hoạch khuyến Kế hoạch khích phát triển sản xuất kinh doanh, hạn chế tối đa tình trạng thất thu, trốn lậu thuế, thực hiện thu đúng, thu đủ mọi nguồn thu vào Ngân sách ĐP. Chi

Ngân sách tiết kiệm, ưu tiên huy động mọi nguồn lực xã hội để bớt gánh nặng chi tiêu Ngân sách nhà nước đồng thời nâng cao tính chủ động và hiệu quả của từng ngành, từng địa phương; đổi mới chính sách phân phối Ngân sách nhà nước nhằm mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng mức và tỷ trọng Ngân sách nhà nước chi cho đầu tư phát triển; phát triển văn hoá – xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững và toàn diện.

Thực hiện quản lý và điều hành một cách chặt chẽ các giai đoạn của chu trình Ngân sách từ Kế hoạch khâu lập dự toán, chấp hành Ngân sách đến Kế hoạch khâu quyết toán Ngân sách, đảm bảo Ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ, hiệu quả.

Chấp hành tốt Luật Ngân sách nhà nước; thực hiện tốt Luật tiết kiệm chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng; tăng cường kiểm tra kiểm soát, thực hiện các Kế hoạch khoản chi Ngân sách theo đúng chế độ, định mức theo quy định của luật của Nhà nước; từng bước tăng nguồn thu để một số ban ngành toàn thể và tổ dân phố tự cân đối Ngân sách.

Để triển Kế hoạch khai thực hiện tốt những định hướng trên cần thiết phải có hệ thống giải pháp đồng bộ và toàn diện trong thời gian tới.

3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu – chi Ngân sách nhà nước tại phường Ngọc Sơn Luận văn: Giải pháp công tác quản lý thu chi Ngân sách Phường.

3.2.1 Giải pháp 1: Hoàn thiện công tác quản lý thu Ngân sách

 • Hoàn thiện cơ chế chính sách các Kế hoạch khoản thu ngân sách địa phương:

Trong điều kiện Luật quản lý thuế đã được ban hành và triển Kế hoạch khai thực hiện, cơ chế tự kê Kế hoạch khai, tự nộp thuế được áp dụng rộng rãi với mọi đối tượng, các cơ quan quản lý cần phải tạo được sự thuận lợi, tự giác cho các đối tượng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước nhưng rất cần tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ và thực thi pháp luật trong mọi lĩnh vực và đối tượng.

Cơ quan thuế cần tập trung nguồn nhân lực để tổ chức kiểm tra các loại hồ sơ Kế hoạch khai thuế ngay tại cơ quan thuế nhằm kiểm soát việc kê Kế hoạch khai của người nộp thuế, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế nhằm vừa chống thất thu thuế và vừa là biện pháp nhắc nhở để hỗ trợ người nộp thuế nâng cao tính tuân thủ nghĩa vụ thuế. Việc thanh tra thuế phải dựa trên cơ sở thu thập thông tin và phân tích thông tin, đánh giá mức độ tuân thủ và xác định rủi ro, phân loại doanh nghiệp để quyết định việc thanh tra thuế đối với từng trường hợp có vi phạm pháp luật thuế hoặc có rủi ro về thuế.

Thực hiện thu đúng, thu đủ các Kế hoạch khoản thu và định mức chi tiêu theo quy định; Tập trung đẩy mạnh chống thất thu thuế, quản lý chặt chẽ, Kế hoạch khai thác tốt các nguồn thu hiện có. Quan tâm gắn bó và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất, tăng thu Ngân sách. Luận văn: Giải pháp công tác quản lý thu chi Ngân sách Phường.

Đối với các Kế hoạch khoản phí và lệ phí, cần công Kế hoạch khai và niêm yết mức thu ở các nơi thu phí và lệ phí, kiểm tra thường xuyên việc sử dụng biên lai thu tiền theo quy định. Thường xuyên rà soát lại các Kế hoạch khoản phí lệ phí để điều chỉnh kịp thời mức thu đối với những loại Kế hoạch không còn phù hợp, bổ sung kịp thời đối với các Kế hoạch khoản phí và lệ phí mới phát sinh trên điạ bàn các phường. Tăng cường sự phối hợp hơn nữa giữa đội thuế với Ban Tài chính phường đối với các Kế hoạch khoản phí, lệ phí chưa được chú trọng như thu Kế hoạch khoán hàng quán, bãi đỗ xe, lệ phí giao thông nông thôn…

Đối với Kế hoạch khoản thu sự nghiệp, Kế hoạch không huy động tràn lan, chỉ huy động và sử dụng nguồn vốn do nhân dân đóng góp để xây dựng những công trình có lợi ích thiết thực, trực tiếp với người dân như đường giao thông, nhà văn hoá Kế hoạch khối xóm.

Tiến hành phân loại hộ theo tiêu thức hộ lớn, hộ vừa, hộ nhỏ từ đó có hình thức, biện pháp quản lý thuế phù hợp. Định kỳ có sự thông tin đối chiếu giữa cơ quan cấp đăng ký kinh doanh với cơ quan Thuế để tăng cường công tác quản lý thu.

Đối với hộ cá thể sản xuất kinh doanh mang tính thời vụ cơ quan Thuế cần có những biện pháp phù hợp để thuyết phục, vận động họ tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của các đối tượng.

Đối tượng là các Công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, hợp tác xã… được thực hiện tự kê Kế hoạch khai tính thuế. Cơ quan Thuế phải thường xuyên chú trọng đến tính hợp pháp, hợp lý của các chứng từ và sổ sách kế toán, xử lý nghiêm những trường hợp gian lận về thuế, mua bán hoá đơn, sử dụng sổ sách “ma” hoặc hạch toán kế toán sai quu định. Luận văn: Giải pháp công tác quản lý thu chi Ngân sách Phường.

Đánh giá tình hình kê Kế hoạch khai và nộp thuế của các đối tượng nộp thuế. Có biện pháp kiểm soát thuế giá trị gia tăng đầu vào, thuế giá trị gia tăng đầu ra, doanh số, chi phí và thu nhập chịu thuế, so sánh với năm trước. Đánh giá mức độ thất thu đối với Kế hoạch khu vực này, nêu rõ nguyên nhân và giải pháp Kế hoạch khắc phục.

Đối với các Kế hoạch khoản thuế (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế nhà đất…), cần phân định rõ ràng phạm vi quyền hạn, trách nhiệm giữa cơ quan thuế với Ủy ban nhân dân phường và Ban tài chính phường. Các đội thuế ở phường có trách nhiệm tổ chức thu và quản lý các Kế hoạch khoản thuế của các hộ phát sinh trên địa bàn mà Kế hoạch không điều tiết cho phường. Chi cục thuế Thị xã cần phối hợp với phòng Tài chính – kế hoạch tính toán uỷ nhiệm rộng hơn cho Ủy ban nhân dân phường thu các Kế hoạch khoản thuế của các hộ nhỏ lẻ, các Kế hoạch khoản phí, các Kế hoạch khoản thuế liên quan đến tỷ lệ điều tiết cho phường như thuế nhà đất, thuế GTGT, thuế TNDN….

Đối với các Kế hoạch khoản thu Kế hoạch khác, ngay từ đầu quý IV của năm các phường cần rà soát tất cả các nhiệm vụ chi đặc biệt là nhiệm vụ chi xây dựng cơ bản, hoàn tất các thủ tục để thanh toán dứt điểm các Kế hoạch khoản tạm ứng, các Kế hoạch khoản đã đủ điều kiện chi … trước Kế hoạch khi Kế hoạch khoá sổ ngân sách. Ngoài ra phải thực hiện thủ tục chi chuyển nguồn đúng theo luật Ngân sách nhà nước đối với những Kế hoạch khoản chi trong dự toán năm chưa chi được mà đã có nguồn. Luận văn: Giải pháp công tác quản lý thu chi Ngân sách Phường.

Phối hợp với các cơ quan liên quan, rà soát, nắm bắt toàn bộ số dự án đầu tư trên địa bàn, đối chiếu, phân loại việc thu nộp tiền thuê đất của các dự án. Nắm rõ số đã đi vào hoạt động, số đã hết thời hạn ưu đãi miễn thuế để tính thuế và thu đủ các Kế hoạch khoản thuế phát sinh, tiến hành lập hồ sơ quản lý theo từng dự án. Rà soát tổng số doanh nghiệp đã được cấp giấy phép, số giấy phép còn hiệu lực, hết hiệu lực, số doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh, số doanh nghiệp đang xây dựng, số doanh nghiệp chưa triển Kế hoạch khai hoặc đang trong thời kỳ ưu đãi… để xây dựng kế hoạch thu Ngân sách phù hợp.

Cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để Kế hoạch khai thông thị trường bất động sản tạo nguồn thu cho Ngân sách nhà nước. Tổng hợp diện tích đất đã lập bộ để quản lý thu so với quĩ đất ở trên địa bàn quản lý. Đánh giá tình hình triển Kế hoạch khai thuê đất trên địa bàn, giá đất cho thuê và những đơn vị thuộc diện nộp tiền thuê đất, xác định rõ số tiền thuê đất đã nộp, số còn phải nộp đối với từng đối tượng. Tình hình nợ đọng tiền thuê đất, xác định nguyên nhân và giải pháp Kế hoạch khắc phục.

Quản lý thu thuế tại phường: tiếp tục thực hiện uỷ nhiệm thu cho các tổ dân phố với những Kế hoạch khoản thuế nhỏ nằm rải rác trên địa bàn. Thực hiện kiểm kê đưa vào quản lý, đầu tư Kế hoạch khai thác sản xuất kinh doanh có tổ chức dưới hình thức giao Kế hoạch khoán, thầu để thu hoa lợi đối với đất công (đầm, ao, hồ…). Đối với các nguồn thu từ đất công ích, đất 5% rà soát lại diện tích để thực hiện cho thuê đất theo đúng quy định. Tuy nhiên vẫn phải chú trọng vấn đề môi trường và tài nguyên, Kế hoạch không vì lợi ích trước mắt mà ảnh hưởng đến đời sống về lâu dài.

Đối với các Kế hoạch khoản thu Kế hoạch khác của ngân sách địa phương: cơ quan tài chính phối hợp với các ngành tổ dân phố của địa phương, rà soát và quản lý các Kế hoạch khoản thu Kế hoạch khác phát sinh trên địa bàn, đảm bảo tận thu tốt các Kế hoạch khoản thu phát sinh, tham mưu cho chính quyền địa phương đưa vào quản lý sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

 • Nâng cao kỹ năng Kế hoạch khai thác và nuôi dưỡng nguồn thu: Luận văn: Giải pháp công tác quản lý thu chi Ngân sách Phường.

Chính quyền cấp phường cần sử dụng tổng hợp các kỹ năng hỗ trợ Kế hoạch khai thác thu để hoạt động tổ chức Kế hoạch khai thác thu ngân sách xã thực sự có hiệu quả. Theo đó, cần lập kế hoạch xác định đúng những vấn đề trọng tâm trong Kế hoạch khai thác nguồn thu ngân sách xã (mục đích của từng Kế hoạch khoản thu là gì? Làm thế nào để cho mọi người dân trong phường có thể hiểu và nhất trí với mục đích của từng Kế hoạch khoản thu…). Chú trọng xây dựng nguồn thu mới, kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và Kế hoạch khuyến Kế hoạch khích phát triển để đảm bảo tăng thu cho Ngân sách nhà nước; cải cách phương thức quản lý thu thuế; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật thuế; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, các cấp chính quyền địa phương.

Định kỳ tổ chức tổng kết, Kế hoạch khen thưởng động viên kịp thời những tổ chức cá nhân thực hiện tốt công tác thu ngân sách. Tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn, thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao nguồn thu từ Kế hoạch khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

 • Đẩy mạnh công tác phân cấp thu ngân sách:

Mở rộng danh mục đối tượng thu cho ngân sách cấp phường và tương đương trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại… Xây dựng bộ máy hành chính thu ngân sách xã tinh giản, hiệu quả. Phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các cấp chính quyền, đơn vị thu nhằm thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý hành thu đối với từng Kế hoạch khoản thu, sắc thuế, từng địa bàn, từng đối tượng nộp thuế. Đẩy mạnh cải cách hành chính – hiện đại hóa công tác thu ngân sách xã. Xây dựng cơ sở dữ liệu đối với đối tượng nộp thuế; Rà soát để mở rộng có chọn lọc các doanh nghiệp có đủ điều kiện đưa vào diện thực hiện cơ chế tự Kế hoạch khai – tự nộp thuế. Thường xuyên đánh giá lại quy trình, thủ tục về thuế để đề xuất, kiến nghị nhà nước sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, tránh gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân nộp thuế… Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thuế. Quản lý con người, phòng chống tiêu cực trong công tác thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn. …

3.2.2  Giải pháp 2: Hoàn thiện công tác quản lý chi Ngân sách Luận văn: Giải pháp công tác quản lý thu chi Ngân sách Phường.

Cơ cấu lại chi ngân sách phù hợp với nguồn lực của kinh tế địa phương:

Quản lý chi Ngân sách là vấn đề mấu chốt quyết định hiệu quả hoạt động Ngân sách nhà nước. Để thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại chi ngân sách hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay, cần tập trung vào việc cơ cấu lại chi Ngân sách nhà nước, đảm bảo phù hợp với Kế hoạch khả năng nguồn lực của địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chi ngân sách, chi tiêu công, cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế.

Đổi mới quản lý chi ngân sách theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu quả phân bổ, sử dụng Ngân sách nhà nước thực hiện các ưu tiên chiến lược của nền kinh tế, cải thiện cân đối Ngân sách nhà nước, giảm dần bội chi.

Tăng quyền hạn và trách nhiệm trong công tác lập dự toán, quản lý và sử dụng Ngân sách nhà nước của đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước, đồng thời với việc thúc đẩy công Kế hoạch khai, minh bạch ngân sách, tăng cường trách nhiệm giải trình; tạo áp lực thực hiện có hiệu quả kế hoạch tinh giản biên chế, hoàn thiện bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách.

Triển Kế hoạch khai kế hoạch tài chính trung hạn (kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính – Ngân sách nhà nước 3 năm) mang tính định hướng chiến lược lớn, trong đó kế hoạch trung hạn 5 năm đóng vai trò là định hướng của cả giai đoạn, được cụ thể hóa bằng các kế hoạch trung hạn 3 năm cuốn chiếu, cập nhật các vấn đề kinh tế xã hội, làm căn cứ xây dựng dự toán hàng năm… Kế hoạch khắc phục căn bản tình trạng bố trí chi đầu tư phát triển vượt Kế hoạch khả năng cân đối Ngân sách nhà nước, dàn trải, kéo dài thời gian, lãng phí, nợ đọng xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả đầu tư từ Ngân sách nhà nước nói riêng, đầu tư công nói chung. Luận văn: Giải pháp công tác quản lý thu chi Ngân sách Phường.

Cần triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, phấn đấu giảm tỷ trọng chi thường xuyên. Trong đó, giảm tỷ trọng chi quản lý hành chính Nhà nước chủ yếu trên cơ sở sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế; giảm tỷ trọng chi một số lĩnh vực.

 • Tăng cường quản lý chi đầu tư phát triển:

Để quản lý tốt chi Ngân sách cho đầu tư Xây dựng cơ bản, chính quyền phường phải chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ. Bộ phận Tài chính – Kế toán, Bộ phận đô thị, xây dựng phường cần bám sát quy hoạch, kế hoạch được duyệt tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường thực hiện việc sắp xếp bố trí đầu tư phù hợp đảm bảo hiệu quả; hướng dẫn và giám sát thực hiện nghiêm túc trình tự và thủ tục quản lý vốn đầu tư Xây dựng cơ bản, đảm bảo việc áp dụng các tiêu chuẩn định mức, đơn giá sát thực, kịp thời, hạn chế tối đa thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản do bố trí dàn trải, kéo dài thời gian đầu tư… Thực hiện tốt theo Luật đầu tư công và thực hiện theo Luật ngân sách sửa đổi trong đó có đầu tư Xây dựng cơ bản theo đầu tư trung hạn giai đoạn từ năm 2021 – 2020.

Cơ quan Kế hoạch kho bạc Nhà nước Kế hoạch khi thực hiện kiểm soát thanh toán cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ quản lý Ngân sách, kiểm soát chặt chẽ các dự án được ghi kế hoạch đầu tư Xây dựng cơ bản hàng năm. Các dự án đầu tư được cấp phát vốn Ngân sách nhà nước phải đảm bảo có đủ thủ tục đầu tư và xây dựng, được ghi kế hoạch và có đủ điều kiện được cấp phát vốn. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các bước kiểm tra theo quy định, kiểm tra trước, trong và sau Kế hoạch khi thanh toán. Kế hoạch kho bạc cần có biện pháp đề nghị chủ đầu tư lập và trình duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định; nhận xét về các mặt (tình hình chấp hành trình tự đầu tư Xây dựng cơ bản, đối chiếu số vốn đã cấp cho dự án theo từng năm). Nhận xét của cơ quan Kế hoạch kho bạc là căn cứ để cơ quan Tài chính xem xét Kế hoạch khi thẩm tra quyết toán dự án công trình hoàn thành.

Thực hiện đổi mới phương thức bố trí, quản lý vốn đầu tư Xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị góp phần đấu tranh có hiệu quả với tình trạng đầu tư xây dựng Kế hoạch không đúng quy hoạch, phân tán, lãng phí, thất thoát, dàn trải… nhằm nâng cao hiệu quả công tác đầu tư Xây dựng cơ bản của Nhà nước và của toàn xã hội. Tập trung vốn đầu tư những công trình hạ tầng lớn, Kế hoạch khả năng thu hồi vốn thấp. Luận văn: Giải pháp công tác quản lý thu chi Ngân sách Phường.

Huy động sự đóng góp của các Doanh nghiệp, sự đồng tình ủng hộ và góp sức, hiến đất của nhân dân và nguồn hỗ trợ xi măng của thành phố để nâng cấp, cải tạo các công trình đường giao thông ngõ xóm, đường giao thông nội đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới.

 • Tăng cường quản lý chi thường xuyên:

Đối với chi quản lý hành chính: Ưu tiên bố trí thoả đáng cho bộ máy Nhà nước. Tiếp tục mở rộng Kế hoạch khoán biên chế, Kế hoạch khoán chi quản lý hành chính, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể để đảm bảo việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao. Thực hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công Kế hoạch khai trong quản lý, sử dụng Ngân sách, gắn trách nhiệm chi tiêu Ngân sách với cải cách hành chính, tổ chức lại cơ cấu bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; tinh giản bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước.

Đối với chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế: cần tập trung cho những chương trình, dự án trọng điểm, Kế hoạch khuyến Kế hoạch khích phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Thực hiện huy động nguồn lực xã hội rộng rãi để phát triển sự nghiệp kinh tế.

Đối với các lĩnh vực xã hội: thực hiện xã hội hoá tối đa để huy động các nguồn lực xã hội cùng với nguồn lực ngân sách phát triển các sự nghiệp xã hội theo định hướng, mục tiêu đề ra. Đổi mới cơ chế quản lý sự nghiệp công, giao quyền và trách nhiệm cho đơn vị trên cả 3 mặt: tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bộ máy tổ chức và tài chính; thực hiện chuyển cơ chế hoạt động của các cơ sở sự nghiệp công sang cơ chế quản lý, hạch toán cung ứng dịch vụ; hoạt động tài chính của đơn vị được công Kế hoạch khai và kiểm toán; thực hiện chính sách quản lý bình đẳng giữa Kế hoạch khu vực công lập và ngoài công lập.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi Ngân sách nhà nước chính quyền phường Ngọc Sơn cần kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện định mức phân bổ: rà soát, xây dựng và bổ sung những định mức chi mới, xoá bỏ những định mức lạc hậu đảm bảo cho hệ thống định mức, tiêu chuẩn có tính Kế hoạch khoa học, tính thực tiễn cao. Thực hiện cấp kinh phí trên cơ sở hệ thống các định mức, tiêu chuẩn đặc biệt là trong giai đoạn bước vào thời kỳ ổn định ngân sách mới.

Bảo đảm việc cấp kinh phí theo kế hoạch và dự toán được duyệt, quy định chế độ cấp kinh phí vừa đơn giản, vừa Kế hoạch khoa học, đảm bảo thứ tự ưu tiên, đảm bảo có dự phòng kinh phí để xử lý Kế hoạch khi có nhu cầu đột xuất hoặc mất cân đối giữa thu và chi trong quá trình chấp hành. Tiếp tục thực hiện, thực hiện triệt để nguyên tắc thanh toán trực tiếp qua Kế hoạch kho bạc Nhà nước, hạn chế thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán qua trung gian. Quản lý và kiểm soát các Kế hoạch khoản chi thường xuyên theo hướng kiểm soát chi theo kết quả đầu ra là một phương thức quản lý tiên tiến, hiệu quả.

3.2.3 Giải pháp 3: Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán, quản lý điều hành và quyết toán ngân sách Luận văn: Giải pháp công tác quản lý thu chi Ngân sách Phường.

 • Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán Ngân sách:

Lập dự toán là Kế hoạch khâu đầu tiên, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quản lý Ngân sách cũng như làm cho Ngân sách có tính ổn định an toàn và hiệu quả. Lập dự toán Ngân sách phải dựa trên tiêu chuẩn định mức của Nhà nước quy định, tính đến sự biến động của giá cả thị trường; căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương trong năm kế hoạch và những năm tiếp theo, Kế hoạch khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Để hạn chế tình trạng che dấu nguồn thu, nâng dự toán chi, các cơ quan thuộc hệ thống tài chính cần có chương trình kế hoạch cụ thể Kế hoạch khảo sát nắm chắc tình hình hoạt động của các địa phương, các đối tượng sử dụng nguồn kinh phí Ngân sách. Yêu cầu các cơ sở lập dự toán, các cơ quan tổng hợp cần tính toán kỹ các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán Ngân sách nhà nước, nhất là tình hình biến động về kinh tế, giá cả và chính sách chế độ của Nhà nước để đưa ra được hệ số điều chỉnh phù hợp, Kế hoạch khắc phục tình trạng thiếu chuẩn xác và tin cậy của số liệu, ảnh hưởng tiêu cực đến việc phân tích kinh tế, tài chính, xét duyệt giao kế hoạch và điều hành thực hiện kế hoạch những năm sau.

Tiếp tục thực hiện việc cơ cấu lại chi thường xuyên trên các lĩnh vực để tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển; tập trung đề xuất các biện pháp đổi mới cơ chế điều hành; nâng cao hiệu quả, hiệu lực thu ngân sách, chống thất thu đối với Kế hoạch khu vực ngoài quốc doanh, hộ gia đình cá thể kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ; gắn trách nhiệm người đứng đầu các địa phương đối với nhiệm vụ thu ngân sách.

Kiến nghị cấp có thẩm quyền phân cấp cho quận và phường quyết định dự toán và phân bổ Ngân sách ĐP nhằm phát huy tính chủ động và đề cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

 • Nâng cao chất lượng quản lý và điều hành Ngân sách nhà nước:

Trên cơ sở đánh giá những Kế hoạch khó Kế hoạch khăn, tồn tại để xác định nguyên nhân chủ quan, Kế hoạch khách quan trong công tác quản lý, điều hành ngân sách hàng năm, xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ thu cho từng bộ phận, từng tổ chức để thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu năm, qua đó phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu – chi ngân sách năm tiếp theo. Luận văn: Giải pháp công tác quản lý thu chi Ngân sách Phường.

Khuyến Kế hoạch khích Kế hoạch khởi nghiệp để tăng số lượng doanh nghiệp. Qua đó, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định và vững chắc. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực thuế, kịp thời giải đáp các vướng mắc, kiến nghị nhằm giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Tăng cường thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi về tiền đất, chính sách xã hội hóa, tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước nhằm Kế hoạch khuyến Kế hoạch khích phát triển sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Tiếp tục triển Kế hoạch khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước số 83/2021/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hạn chế tối đa việc đề xuất ban hành các chính sách làm giảm thu ngân sách địa phương.

 • Nâng cao chất lượng công tác quyết toán Ngân sách nhà nước:

Số liệu quyết toán phải đảm bảo trung thực, chính xác, phản ánh đúng nội dung thu – chi theo mục lục Ngân sách nhà nước và phải lập đúng thời gian quy định. Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán của các đơn vị dự toán đối với các đơn vị dự toán trực thuộc. Xây dựng thể chế giám sát tài chính đồng bộ, chú trọng hoạt động giám sát của các đoàn thể quần chúng, của nhân dân .

Các cán bộ chuyên môn phải thường xuyên bám sát đơn vị được giao phụ trách để hướng dẫn, kiểm tra, uốn nắn sai sót, giúp đỡ các đơn vị ngay trong quá trình thực hiện chi tiêu ngân sách để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa sai phạm có thể xảy ra.

3.2.4 Giải pháp 4: Hoàn thiện công tác thanh tra tài chính và kiểm soát chi ngân sách

Thanh tra, kiểm tra tài chính là chức năng thiết yếu của Tài chính Nhà nước, góp phần phòng ngừa những sai phạm, thất thoát, lãng phí trong sử dụng kinh phí Ngân sách. Qua công tác thanh tra, nhiều sai phạm tại các đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước trong việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật đã được phát hiện như: Rút tiền mặt từ Kế hoạch kho bạc Kế hoạch không nhập quỹ; chi Kế hoạch không đúng đối tượng; chi Kế hoạch không đúng nội dung dự toán giao; lập hồ sơ, chứng từ chi Kế hoạch không đúng với nội dung chi. Một số trường hợp, nội dung hóa đơn chứng từ thanh toán Kế hoạch không Kế hoạch khớp với bảng kê thanh toán qua Kế hoạch kho bạc nhà nước, thu các Kế hoạch khoản phí Kế hoạch không nộp vào Kế hoạch kho bạc kịp thời… từ đó có biện pháp xử lý hiệu quả, kịp thời, giảm thất thu Ngân sách.

Cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tài chính đối với việc quản lý, sử dụng Ngân sách nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực Xây dựng cơ bản, giám sát các đơn vị trong thực hiện và chấp hành dự toán Ngân sách nhà nước, giám sát việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, chống lãng phí trong sử dụng Ngân sách. Luận văn: Giải pháp công tác quản lý thu chi Ngân sách Phường.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm công tác thanh tra tài chính. Tăng cường sự giám sát của cán bộ công nhân viên, của nhân dân nhằm thúc đẩy tiết kiệm chi, chống lãng phí, tham nhũng trong lĩnh vực tài chính. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về công Kế hoạch khai tài chính đối với các cấp Ngân sách quận, phường, các đơn vị dự toán, các tổ chức Ngân sách nhà nước hỗ trợ, công Kế hoạch khai các Kế hoạch khoản đóng góp của dân, công Kế hoạch khai phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư Xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước…

3.2.5 Giải pháp 5: Phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan trong bộ máy quản lý ngân sách của phường với cấp quận

Bộ máy tài chính ở cấp quận gồm có phòng Tài chính Kế hoạch, Chi cục Thuế, Kế hoạch kho bạc Nhà nước, tuy nhiên chỉ có cơ quan Tài chính là trực thuộc chính quyền địa phương. Vì vậy cần có cơ chế phối hợp chỉ đạo, xác định vai trò trung tâm của phòng Tài chính Kế hoạch trong chỉ đạo, điều hành công tác tài chính cấp phường.

Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức kế toán ở các phường, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sử dụng các phần mềm. Thường xuyên xây dựng quy chế về cập nhật, truyền, nhận, Kế hoạch khai thác, sử dụng, bảo mật thông tin trao đổi trên mạng máy tính của các ngành. Tăng cường phối hợp trao đổi thông tin giữa các ngành trong hệ thống tài chính địa phương.

3.2.6 Giải pháp 6: Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực trong bộ máy quản lý ngân sách cấp phường Luận văn: Giải pháp công tác quản lý thu chi Ngân sách Phường.

Bố trí đúng người đúng việc: Thực hiện tiêu chuẩn hoá và chuyên môn hoá đội ngũ cán bộ quản lý thu, chi Ngân sách nhà nước. Yêu cầu những cán bộ này phải có năng lực chuyên môn cao, được đào tạo và bồi dưỡng tốt, am hiểu và nắm vững tình hình kinh tế – xã hội cũng như các cơ chế chính sách của Nhà nước. Đồng thời có tư cách, phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc được giao.

Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, cần phải thay đổi phong cách làm việc cũ đặc biệt là trong thời đại Kế hoạch khoa học kỹ thuật phải được trang bị những kiến thức Kế hoạch khoa học kỹ thuật, luật pháp, quản trị kinh doanh…

 Nâng cao chất lượng cán bộ: hàng năm chính quyền địa phương phải rà soát và đánh giá phân loại cán bộ theo các tiêu chuẩn đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý… từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, sắp xếp, phân công công tác theo đúng năng lực và trình độ của từng người.

Các đơn vị dự toán, cán bộ tài chính từ phường đến quận cần tăng cường đào tạo và đào tạo lại kiến thức quản lý tài chính và Ngân sách nhà nước cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính, kế toán để mọi người hiểu và nhận thức đúng yêu cầu của quản lý Ngân sách nhà nước cũng như chức năng nhiệm vụ của mình. Công tác đào tạo và đào tạo lại phải được đặc biệt chú trọng để đảm bảo các cán bộ của ngành tài chính hiểu rõ những chủ trương, chính sách của nhà nước và hội nhập kinh tế, từ đó vận dụng vào quá trình hoạch định chính sách cũng như quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Bản thân cán bộ công chức phải luôn chủ động tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm để có đủ Kế hoạch khả năng thực thi công vụ.

Áp dụng linh hoạt chế độ luân chuyển cán bộ nhằm nâng cao tính năng động, sáng tạo, chống bảo thủ, trì trệ và ngăn ngừa các sai phạm của cán bộ. Có chế độ thưởng, phạt nghiêm minh, tăng cường trách nhiệm cá nhân, tạo lòng tin của nhân dân đối với Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện tinh giảm bộ máy quản lý: Chính quyền địa phương từ quận đến phường cần hết sức coi trọng việc triển Kế hoạch khai thực hiện tinh giản bộ máy và cán bộ, xác định lại chính xác chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý nhà nước về Ngân sách để tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, giảm phiền hà và rườm rà về thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp và nhân dân. Kiên quyết đưa ra Kế hoạch khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ Kế hoạch không đủ năng lực và phẩm chất, Kế hoạch không đủ sức Kế hoạch khoẻ và trình độ chuyên môn, Kế hoạch không để những bất cập về bộ máy và cán bộ kéo dài làm tổn hại đến uy tín của cơ quan nhà nước và ảnh hưởng đến kinh tế xã hội của địa phương.

3.3 Tóm tắt chương 3 Luận văn: Giải pháp công tác quản lý thu chi Ngân sách Phường.

Hoàn thiện công tác quản lý thu – chi Ngân sách nhà nước là một trong những vấn đề rất cần thiết và quan trọng góp phần sử dụng hiệu quả, đúng mục đích Ngân sách nhà nước. Đồng thời làm lành mạnh nền tài chính, nâng cao tính công Kế hoạch khai, minh bạch, dân chủ trong việc sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia nói chung và Ngân sách nhà nước nói riêng, đáp ứng được nhu cầu trong quá trình đổi mới chính sách tài chính của nước ta Kế hoạch khi hội nhập với nền kinh Kế hoạch khu vực và thế giới.

Trên cơ sở Kế hoạch khảo sát thực tế, thống kê, tổng hợp và phân tích, đánh giá thực trạng về công tác quản lý thu – chi Ngân sách nhà nước, đưa ra các nhóm giải pháp, bao gồm cơ chế và quy trình có tính chất đổi mới cả về phương thức và cách làm trong việc thu – chi Ngân sách nhà nước; đề xuất các điều kiện cần thiết chủ yếu có liên quan đến các cấp, các ngành.

Hoàn thiện công tác quản lý thu – chi Ngân sách nhà nước tác động trực tiếp tới quyền lợi cũng như tư duy, cách làm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có sử dụng Ngân sách nhà nước trên phạm vi thành phố Hải Phòng nói chung và quận Kiến An, phường Ngọc Sơn nói riêng, đòi hỏi phải có sự đầu tư nghiên cứu công phu, toàn diện. Các giải pháp phải có tính hệ thống và xuyên suốt, phải có sự sửa đổi, bổ sung từ các văn bản luật đến các văn bản hướng dẫn thực hiện của các bộ, ngành và địa phương, và đặc biệt ưu tiên yếu tố con người – bởi con người là chủ thể của mọi hành động, chủ thể cải tạo thế giới, chủ thể sáng tạo ra mọi giá trị vật chất và tinh thần của xã hội, là thành phần cơ bản nhất của hệ thống quản lý; là nhân tố quyết định sự thành bại của bất kỳ tổ chức, cơ quan đơn vị nào trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

KẾT LUẬN Luận văn: Giải pháp công tác quản lý thu chi Ngân sách Phường.

Ngân sách phường là một bộ phận cấu thành của ngân sách nhà nước. Thực hiện quản lý Ngân sách phường theo luật ngân sách nhà nước là một công việc Kế hoạch khó Kế hoạch khăn và phức tạp, ở đó các hoạt động thu, chi tài chính diễn ra được quản lý chặt chẽ và công Kế hoạch khai, vì vậy cần có sự nhận thức đúng mức đối với cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, ngành tài chính mà trước tiên là ở cấp phường. Sau hơn một năm thực hiện Luật Ngân sách nhà nước (có sửa đổi, bổ sung), mặc dù gặp nhiều Kế hoạch khó Kế hoạch khăn, các mặt hàng nhân dân làm ra tiêu thụ chậm, giá thấp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm. Song trong thời gian qua, do thực hiện quản lý Ngân sách ĐP theo Luật Ngân sách nhà nước nên đã có những tác động tích cực, góp phần tiếp tục ổn định và phát triển kinh tế – xã hội của phường.

Tuy nhiên công tác quản lý Ngân sách tại phường Ngọc Sơn trong giai đoạn 2012 – 2023 cũng còn Kế hoạch không ít những tồn tại vướng mắc, đặc biệt là những thiếu sót trong nhận thức, trong chỉ đạo, điều hành và trong công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách trước đòi hỏi của thực tiễn, cần phải nhanh chóng đề ra các giải pháp Kế hoạch khắc phục nhằm phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của Ngân sách ĐP đối với chính quyền cơ sở.

Thông qua đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thu – chi ngân sách tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng”, nêu lên những kết quả bước đầu và những tồn tại, nguyên nhân của những tồn tại đó trong quá trình quản lý thu – chi ngân sách cấp phường. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp cơ bản để hoàn thiện công tác quản lý thu – chi ngân sách địa phương theo Luật Ngân sách nhà nước của phường Ngọc Sơn trong những năm tới đạt kết quả tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước vào địa phương, thúc đẩy tăng trưởng toàn diện các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Luận văn: Giải pháp công tác quản lý thu chi Ngân sách Phường.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993