Luận văn: Giải pháp QLNN về hoạt động du lịch tại tỉnh Bò Kẹo

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Giải pháp QLNN về hoạt động du lịch tại tỉnh Bò Kẹo hay nhất năm 2024 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bò Kẹo dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Quan điểm đảm bảo quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Thứ nhất, quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch phải dựa trên chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đề ra những chủ trương, đường lối về quản lý hoạt động du lịch, về xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật du lịch. Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ X đã xác định: Thúc đẩy đầu tư phát triển địa điểm du lịch, phát triển nguồn nhân lực về du lịch, củng cố cơ chế quản lý du lịch, các ngành có liên quan và các địa phương phải có kế hoạch phát triển du lịch cho phù hợp với điều kiện ngày nay. Quan điểm này cũng đã được thể chế hóa, Điều 30 của Hiến pháp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và điều 4 Luật Du lịch (sửa đổi) năm 2020. Đây là quan điểm hoàn toàn đúng đắn, bởi du lịch góp phần phát triển nền kinh tế của đất nước thông qua “xuất khẩu tại chỗ”, thu vào ngoại tệ, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, thực hiện việc tái phân chia nguồn thu nhập giữa các tầng lớp dân cư và giữa các vùng trong nước, tạo việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân. Việc phát triển du lịch còn là nhân tố thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển như: giao thông, hàng không, xây dựng, bưu điện, ngân hàng…

Đảng và Nhà nước Lào đã xác định: Du lịch là một ngành kinh tế hàng đầu, giúp nhân dân thoát khỏi đói nghèo, có những nét đặc thù riêng, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Đặc biệt từ khi Đảng và Nhà nước Lào thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa nền kinh tế và sự hợp tác với nước ngoài, hoạt động du lịch dần có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của đất nước và du lịch được phát triển mạnh mẽ thông qua việc khuyến khích người dân trong nước tham gia vào các hoạt động du lịch, đặc biệt là du lịch dân cư, đây là chính sách rất thành công của Nhà nước Lào. Chính sách này làm cho kinh tế địa phương có sự phát triển, bảo vệ được môi trường, giữ gìn văn hóa dân tộc của địa phương.

Thứ hai, quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch phải gắn với quản lý và bảo vệ môi trường, tài nguyên, thiên nhiên

Môi trường vừa là điều kiện, vừa là tài nguyên cho phát triển du lịch. Môi trường tự nhiên cũng chịu sự tác động sâu sắc của hoạt động du lịch. Mặc dù môi trường tự nhiên có khả năng tự phục hồi nhưng nếu du lịch phát triển ồ ạt sẽ gây nên những suy thoái môi trường trầm trọng. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có sự phát triển kém cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường, như: cạn kiệt tài nguyên, mất cân bằng sinh thái, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường sống. Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã nhấn mạnh: Thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu xếp sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên có hiệu quả cao, quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, tham gia quá trình chống lại sự nóng lên của trái đất. Do đó, đại hội XI của Đảng khẳng định phải có chính sách phù hợp để  phát triển du lịch gắn liền với bảo vệ môi trường. Cần có sự kết hợp cân đối, hài hòa giữa ba nội dung: phát triển du lịch, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, phải xem bảo vệ môi trường là một nội dung quan trọng, không thể tách rời trong quá trình phát triển du lịch và không thể phát triển du lịch bằng mọi giá mà coi nhẹ công tác bảo vệ môi trường. Việc lồng ghép yếu tố môi trường trong các chiến lược, kế hoạch và dự án phát triển du lịch của các cấp, các ngành phải được quan tâm đúng mức và thực hiện một cách nghiêm túc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ gắn kết chặt chẽ phát triển du lịch với bảo vệ môi trường trong những năm tới, Đại hội XI của Đảng yêu cầu: Phát triển năng lượng sạch, sản xuất sạch và tiêu dùng sạch, đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ môi trường thông qua đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường, triển khai mạnh mẽ hơn nữa các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở các khu du lịch, khu vui chơi. Luận văn: Giải pháp QLNN về hoạt động du lịch tại tỉnh Bò Kẹo.

Thứ ba, quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phải đi với bảo vệ an toàn cho khách du lịch.

Chính phủ Lào đã khẳng định được vị trí của mình, Lào là một quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, tình hình chính trị ổn định, đang hội nhập tích cực vào nền kinh tế thế giới. Đối với ngành du lịch, Lào đã và đang được thế giới đánh giá là một điểm đến an toàn, mến khách, nhiều giải pháp đã được đề xuất nhằm đảm bảo sự an toàn của du khách. Tuy nhiên, những giải pháp đã triển khai để đảm bảo an toàn cho khách du lịch còn thiếu triệt để, chưa đồng bộ, một số giải pháp có tính tình thế. An toàn của du khách ở nhiều khu, điểm và tuyến du lịch vẫn là vấn đề lớn cần giải quyết. Vẫn còn không ít hiện tượng cướp giật, đeo bám, chèo kéo khách, vi phạm các quy định về vận chuyển khách, vi phạm các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm… Hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, dịch vụ kém, ảnh hưởng đến quyền lợi của khách du lịch vẫn xảy ra trên nhiều địa bàn. Trong thời gian qua, quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch với vấn đề quản lý an toàn cho khách du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được Đảng và nhà nước hoạt động chỉ đạo và làm nhiệm vụ quản lý đảm bảo an toàn cuộc sống, tài sản, quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài đến tham gia du lịch tại Lào. Để tiếp tục tổ chức triển khai quan điểm của Đảng, nhất là vấn đề quản lý nhà nước về du lịch, đặc biệt là vấn đề bảo vệ an toàn cho khách du lịch,đồng thời, phải phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy và tạo những điều kiện cho công dân Lào có sự góp phần bảo vệ quốc phòng an ninh, bảo vệ an toàn cho khách du lịch quốc tế, là nhiệm vụ của mọi công dân Lào. Như vậy, yêu cầu cho lực lượng bảo vệ an ninh có sự vững chắc về chính trị, mạnh mẽ tổ chức chỉ đạo và có khả năng chuyên nghiệp cao.

Thứ tư, quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cần đặt trong mối quan hệ với quản lý các lĩnh vực khác. Luận văn: Giải pháp QLNN về hoạt động du lịch tại tỉnh Bò Kẹo.

Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch có mối quan hệ với quản lý nhà nước về các lĩnh vực khác như: quản lý xã hội, quản lý về bảo vệ di sản văn hóa, đầu tư phát triển. Trong các mối quan hệ đó, quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch và quản lý nhà nước thuộc các lĩnh vực khác tác động qua lại lẫn nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Vì vậy, để đảm bảo quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phải gắn với việc đảm bảo quản lý nhà nước với lĩnh vực khác. Chẳng hạn, trong quá trình đẩy mạnh quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch phải tiến hành cùng với việc hoàn thiện cơ chế bảo vệ di sản văn hóa, giữ gìn văn hóa truyền thống, phát triển điểm du lịch hoặc đảm bảo quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch phải đặt trong mối quan hệ với đảm bảo quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài vào Lào. Đây là quan hệ tác động qua lại biện chứng trong qúa trình hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Do đó, để đảm bảo quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cần quan triệt sâu sắc quan điểm này.

Thứ năm, quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch phải phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế.

Trong xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay các quốc gia muốn phát triển không thể đóng cửa biệt lập với thế giới bên ngoài. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nếu muốn phát triển kinh tế thì phải mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực và thế giới. Trong quá trình đó, Nhà nước đã thay đổi nhiều chính sách kinh tế-xã hội và từng bước đổi mới, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tạo môi trường pháp lý thông thoáng cho các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư vào quan hệ “làm ăn” trong nước. Trong đó, quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch cần được đặc biệt chú trọng đổi mới, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi đến du lịch tại Lào.

Hiện nay, Nhà nước Lào đã tiếp tục tăng cường sự hợp tác với các cơ quan tổ chức quốc tế như: Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), Lào là thành viên từ năm 1971, Hiệp hội lữ hành Thái Bình Dương (PATA), trong lĩnh vực tổ chức chiến lược hợp tác kinh tế (ACMECS), hợp tác với thành viên mới của ASEAN (CLMV), để tranh thủ nguồn vốn trong công tác phát triển du lịch và xúc tiến du lịch. Luận văn: Giải pháp QLNN về hoạt động du lịch tại tỉnh Bò Kẹo.

Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cần quán triệt quan điểm hội nhập kinh tế quốc tế để đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch quốc tế đến du lịch tại Lào. Điều này có ý nghĩa quan trọng để thúc đẩy quá trình hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế của Lào diễn ra thuận lợi.

Thứ sáu, quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch phải hướng đến tạo công ăn việc làm cho nhân dân.

Phát triển du lịch ở địa phương phải đảm bảo hiệu quả cả về mặt kinh tế và văn hoá xã hội. Góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng đẩy mạnh du lịch và dịch vụ, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống của nhân dân trên địa bàn, chuyển dịch dân cư nội vùng, tạo thuận lợi cho thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và liên kết chặt chẽ với ngành du lịch khu vực phía Tây Bắc Lào, tạo thị trường du lịch thống nhất. Quan điểm của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào còn nhấn mạnh, phát triển du lịch một cách bền vững trên cơ sở gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng, trật tự xã hội, tạo tiền đề quan trọng cho công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương cần có chính sách khuyến khích người dân tham gia, tạo điều kiện để người dân phát huy giá trị các loại hình văn hóa, nghệ thuật, nghề thủ công truyền thống để phục vụ du khách. Khi người dân tham gia hoạt động du lịch, họ không chỉ có thêm thu nhập mà còn góp phần giữ gìn nét đẹp truyền thống. Vì vậy, quan trọng nhất là giúp người dân nhận thức được vai trò của phát triển du lịch đối với địa phương mình, hiểu cách làm du lịch, từ đó tự giác tham gia. Có như vậy mới có thể phát triển du lịch bền vững.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Du Lịch

3.2. Giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bò Kẹo Luận văn: Giải pháp QLNN về hoạt động du lịch tại tỉnh Bò Kẹo.

3.2.1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch

3.2.1.1. Cải thiện quy trình xây dựng, ban hành chính sách, chiến lược, làm tốt quy hoạch tổng thể trong toàn Tỉnh gắn với phát triển du lịch

Quy trình xây dựng, dự thảo chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch cần được công khai và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, các doanh nghiệp, các nhà khoa học, các tổ chức kinh tế – xã hội, nghề nghiệp. Chính quyền tỉnh Bò Kẹo tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của Tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 vừa được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện cần chú trọng theo dõi, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nếu cần thì bổ sung, điều chỉnh kịp thời.

Chính quyền tỉnh Bò Kẹo thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện quy hoạch toàn Tỉnh nói chung và quy hoạch các khu, điểm du lịch nói riêng. Trong đó, cần dành địa điểm, không gian tiếp tục hình thành một số khu, điểm du lịch mang tầm cỡ quốc gia, khu vực và quốc tế. Đối với các khu du lịch trọng điểm cần tham khảo ý kiến của nhiều ngành, nhiều đối tượng, thậm chí có thể thuê chuyên gia nước ngoài làm quy hoạch. Quy hoạch phải tạo được sức hút với các nhà đầu tư. Đồng thời, phải huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng tạo điều kiện cho du lịch phát triển.

3.2.1.2. Quy hoạch đồng bộ các ngành, khu du lịch, điểm du lịch trong Tỉnh

Việc quy hoạch này sẽ tạo ra được những sản phẩm du lịch đặc thù của từng ngành, từng khu vực. Đồng thời, đưa ra các dự án phát triển du lịch với những mức độ và quy mô đầu tư khác nhau, nhằm khai thác đồng bộ, có hiệu quả tiềm năng du lịch của từng vùng. Điều này cũng tránh được sự đơn điệu, trùng lặp của các sản phẩm du lịch của từng vùng, từng địa phương. Cụ thể, quy hoạch các ngành, khu du lịch của tỉnh Bò Kẹo theo các hướng sau:

Khu du lịch Mương Huổi Sai: gồm có 12 thắng cảnh, 07 khu du lịch văn hóa, 02 khu du lịch lịch sử. Bên cạnh đó, du khách còn có thể tham quan các làng nghề, khu du lịch cộng đồng, khám phá tập quán, giá trị văn hóa của các dân tộc Lan ten, Mồng, Mu Sơ, đặc trưng cho vùng miền nơi đây. Luận văn: Giải pháp QLNN về hoạt động du lịch tại tỉnh Bò Kẹo.

Khu du lịch Mương Tổn Phầng: bên cạnh 11 thắng cảnh, 04 khu du lịch văn hóa và 02 khu du lịch lịch sử, du khách có thể thưởng ngoạn sự ấm áp, thoải mái khi ngâm mình vào dòng suối khoáng.

Khu du lịch Mương Pác Tha: đưa vào khai thác các chuyến thăm quan, ngắm cảnh thiên nhiên kỳ thú cũng như khai thác các loại hình du lịch mại hiểm như: leo núi, khám phá hang động.

Ngoài ra, tỉnh Bò Kẹo cần tiến hành quy hoạch các điểm du lịch. Trong tổng số 85 điểm du lịch: có 06 điểm du lịch lịch sử; 12 điểm du lịch văn hóa và 67 điểm du lịch thiên nhiên có khả năng khai thác và thu hút lượng lớn khách du lịch.

Kết hợp chặt chẽ và có sự thống nhất giữa quy hoạch du lịch với các quy hoạch kinh tế, xã hội như quy hoạch khu dân cư, quy hoạch môi trường, quy hoạch khu sinh thái… Đặc biệt là quy hoạch đất đai cho các khu, vùng, các dự án phát triển du lịch. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, để làm tốt vai trò chủ đạo, là đòn bẩy đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế du lịch ở tỉnh Bò Kẹo.

3.2.2. Ban hành các văn bản hành chính, hướng dẫn, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động du lịch Luận văn: Giải pháp QLNN về hoạt động du lịch tại tỉnh Bò Kẹo.

  • Ban hành các văn bản hành chính:

Tỉnh Bò Kẹo có mặt bằng dân trí còn thấp, nên việc nhận thức về pháp luật, cơ chế, chinh sách về phát triển kinh tế nói chung và du lịch nói riêng còn nhiều hạn chế. Vì vậy, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong Tỉnh, nhất là những nơi có tiềm năng du lịch cần phải tiếp thu, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà Nước Lào và nhận thức về phát triển du lịch một cách nghiêm túc. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách, pháp luật du lịch, nhất là Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Chính phủ cho cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trong Tỉnh để vừa góp phần đưa các quy định pháp luật đi vào cuộc sống, tạo môi trường hoạt động du lịch lành mạnh, vừa nâng cao nhận thức của họ về vai trò, ý nghĩa của hoạt động du lịch trong phát triển kinh tế – xã hội, về yêu cầu hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trong tình hình mới.

Việc giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các cơ chế, chính sách về du lịch phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, thông qua nhiều hình thức như: xây dựng chuyên mục phát trên các đài phát thanh, truyền hình của Tỉnh, của các huyện; đăng tải nội dung trên báo, các tạp chí chuyên đề, tài liệu sinh hoạt trong các khu dân cư. Tổ chức các đợt nghiên cứu học tập trong các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo chuyên đề, đưa vào chương trình giáo dục học đường, nhất là các bậc học phổ thông về thái độ đối với môi trường thiên nhiên, thái độ và cung cách ứng xử thân thiện đối với du khách… Ngoài ra, cũng cần nâng cao ý thức pháp luật du lịch cho khách du lịch thông qua việc phát hành các ấn phẩm ngắn gọn và súc tích, trong đó tóm tắt những quy định thiết yếu chỉ dẫn cho khách du lịch khi đến du lịch và thông qua vai trò của hướng dẫn viên du lịch giúp cho khách du lịch tuân thủ pháp luật chặt chẽ hơn.

Mặt khác, tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng dự án đầu tư phát triển du lịch thực hiện việc giải phóng mặt bằng. Khuyến khích, động viên các doanh nghiệp du lịch thành lập các hiệp hội, hội nhằm bảo vệ lợi ích và chia sẻ trách nhiệm cùng nhau phát triển trong xu thế hội nhập quốc tế. Luận văn: Giải pháp QLNN về hoạt động du lịch tại tỉnh Bò Kẹo.

3.2.3. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch

3.2.3.1. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước ở Tỉnh gắn với việc cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch

Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về du lich cần được tổ chức thống nhất từ tỉnh xuống huyện, cho đến các bản, làng đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước về du lịch. Phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm của mỗi ngành, mỗi cấp nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trong quản lý, đảm bảo giải quyết nhanh gọn các vấn đề phát sinh trong hoạt động du lịch (như quản lý quy hoạch, đầu tư, khai thác tài nguyên du lịch, quản lý trật tự trong hoạt động kinh doanh du lịch…). Theo đó, cần nghiên cứu việc phân cấp quản lý hoạt động du lịch phù hợp cho cấp huyện và các bản theo vị trí của các khu, tuyến, điểm du lịch. Thành lập ban quản lý du lịch tại một số khu vực trọng điểm để trực tiếp quản lý các dự án đầu tư phát triển, dự án tăng cường năng lực quản lý bằng các nguồn vốn ngân sách trung ương, tỉnh và tài trợ của các tổ chức quốc tế. Củng cố tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Bò Kẹo phải đảm bảo việc tổ chức hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch; kiểm tra hoạt động của các ban quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn Tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính có liên quan: minh bạch hóa các thủ tục hành chính, áp dụng mô hình một cửa liên thông trong đăng ký đầu tư, kinh doanh du lịch nhằm đảm bảo cho các hoạt động này được thực hiện một các thuận tiện và tiết kiệm nhất.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch. Tăng cường sử dụng các công nghệ thông tin hiện đại, khai thác hiệu quả Internet, thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước về du lịch. Luận văn: Giải pháp QLNN về hoạt động du lịch tại tỉnh Bò Kẹo.

Ngoài ra, cần khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và hoạt  động của Hiệp hội du lịch của Tỉnh để làm cầu nối giữa các cá nhân, tổ chức kinh doanh du lịch của nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển du lịch trên địa bàn Tỉnh.

3.2.3.2. Tăng cường sự phối hợp giữa Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch với các sở, ban ngành khách trong quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch cũng như trong việc tham mưu cho chính quyền tỉnh Bò Kẹo 

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch phải luôn gắn với việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh. Đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch của trung ương và tùy thuộc vào khả năng đáp ứng các điều kiện về chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và môi trường đầu tư của Tỉnh. Chính vì vậy, quản lý nhà nước về du lịch không thể thiếu sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội của tỉnh.

Theo đó, tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch với các cơ sở, ngành khác trong Tỉnh thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho chính quyền tỉnh Bò Kẹo về quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch. Cụ thể như sau:

Quy chế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên – Môi trường. Sở Giao thông vận tải và chính quyền các huyện trong việc xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, kế hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch tại các khu, điểm du lịch, đầu tư mua sắm phương tiện vận chuyển phục vụ du khách, kiểm tra, giám sát đối với các dự án đầu tư xây dựng các công trình du lịch (khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khách sạn…)

Quy chế phối hợp với Sở Công nghiệp và Thương mại trong phát triển hệ thống cửa hàng dịch vụ đạt chuẩn để khuyến khích hoạt động mua sắm, tăng chi tiêu của du khách khi đến tỉnh Bò Kẹo.

Quy chế phối hợp với phòng quản lý xuất nhập cảnh, bộ đội biên giới, cục hải quan trong việc xây dựng đề án nâng cao chất lượng phục vụ tại các đầu mối tiếp xúc với du khách.

Quy chế phối hợp với công an tỉnh trong việc quy hoạch mở các tuyến du lịch mới, các loại hình du lịch mới. Xây dựng các quy chế, chế độ chung cho hoạt động du lịch, các nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở phục vụ du lịch và xử lý những vi phạm xảy ra trên địa bàn Tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân (cả trong nước và ngoài nước) trong hoạt động du lịch.

Ngoài ra, thường xuyên kết hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương, các đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch nhằm nâng cao nhận thức xã hội về du lịch.

3.2.4. Các chính sách phát triển du lịch ở Bò Kẹo Luận văn: Giải pháp QLNN về hoạt động du lịch tại tỉnh Bò Kẹo.

3.2.4.1. Tăng cường xúc tiến du lịch, kêu gọi đầu tư, liên kết hợp tác trong phát triển du lịch của Tỉnh

Tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả của các hoạt động xúc tiến du lịch tỉnh Bò Kẹo. Đây là yêu cầu bức thiết của du lịch Bò Kẹo trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện được điều này, chính quyền Tỉnh tập trung làm tốt những công việc chủ yếu:

Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, xây dựng phong cách hoạt động chuyên nghiệp. Đổi mới quan điểm và phương pháp xúc tiến, quảng bá du lịch; xúc tiến xây dựng thư viện ảnh, ngân hàng dữ liệu của Tỉnh, phục vụ xây dựng ấn phẩm.

Đẩy mạnh khai thác các phương tiện và công nghệ truyền thông trong và ngoài nước, tăng cường tham gia các sự kiện du lịch mang tính tuyên truyền cao như hội chợ, lễ hội, các sự kiện thể thao lớn để tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến kêu gọi đầu tư, liên kết, hợp tác phát triển du lịch của Tỉnh. Đặc biệt chú trọng các thị trường du lịch trọng điểm để mở rộng hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch Bò Kẹo.

Hoàn thiện hệ thống thông tin về tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch của Tỉnh; các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Bò Kẹo. Xây dựng hệ thống chỉ dẫn thông tin du lịch. Đẩy nhanh dự án ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức triển khai ngay vào quản lý, quảng bá du lịch. Đồng thời, công khai hóa các quy hoạch, các dự án du lịch, các chính sách ưu đãi đầu tư bằng nhiều hình thức như: biên soạn, phát hành các ấn phẩm về tiềm năng du lịch của Tỉnh để giới thiệu với các đại lý du lịch nước ngoài nhằm mở rộng phạm vi quảng bá. Luận văn: Giải pháp QLNN về hoạt động du lịch tại tỉnh Bò Kẹo.

Chú trọng và chủ động phối hợp với các địa phương khác trong cả nước để xây dựng các phương án, kế hoạch hợp tác phát triển du lịch một cách cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế trong phát triển du lịch với các nước, các tổ chức để tranh thủ kinh nghiệm quản lý, vốn, công nghệ và nguồn khách, tạo điều kiện vật chất cho hoạt động quản lý nhà nước về du lịch.

Tích cực vận động đăng cai tổ chức tại Tỉnh các hoạt động văn hóa – du lịch, văn hóa – thể thao, giao lưu văn hóa… cấp quốc gia, quốc tế để xây dựng thương hiệu cho du lịch Bò Kẹo.

Tiến hành phân tích nhu cầu vốn đầu tư, xây dựng kế hoạch và phân công nghiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban ngành trong việc thu hút, tranh thủ nguồn lực bên ngoài, đồng thời khai thác tối đa nguồn lực bên trong cho phát triển du lịch.

3.2.4.2. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ phục vụ hoạt động du lịch của tỉnh Bò Kẹo

Hiện nay hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch như khách sạn, các công trình vui chơi giải trí, nhà hàng… ở Bò Kẹo còn thiếu và chất lượng chưa cao. Vì vậy, để tăng cường thu hút khách du lịch cần thiết tập trung đầu tư phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng trong giai đoạn ban đầu.

Phát triển hệ thống cơ sở lưu trú: tiếp tục đầu tư phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng hệ thống các cơ sở lưu trú đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du lịch. Về chất lượng: cần thiết phát triển số phòng cao cấp đạt tiêu chuẩn 3-5 sao để đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách hạng sang, nhất là đối tượng khách kinh doanh thương mại, công vụ.

Phát triển các cơ sở dịch vụ: song song với việc phát triển số lượng và nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú là việc phát triển hệ thống nhà hàng, các khu hội chợ hội nghị, hội thảo đang còn là một trong những hạn chế đối với du lịch tỉnh Bò Kẹo nói riêng và du lịch cả nước nói chung. Để góp phần đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm du lịch của Bò Kẹo, một trong những định hướng đầu tư xây dựng quan trọng đối với du lịch tỉnh Bò Kẹo là ưu tiên xem xét các dự án đầu tư xây dựng các công trình thể thao tổng hợp, khu hội chợ triển lãm, khu hội nghị, hội thảo tầm cơ quốc tế.

Đối với khu hội chợ triển lãm và hội nghị, hội thảo quốc tế cần phải gắn với khu trung tâm tỉnh Bò Kẹo, với khu kinh tế cửa khẩu.

Với nhu cầu phát triển du lịch và lượng khách du lịch đến Bò Kẹo trong những năm tới, hệ thống nhà hàng kinh doanh ăn uống cần có những ưu tiên phù hợp để hướng các liên doanh trong và ngoài nước vào lĩnh vực dịch vụ nhà hàng. Điều này sẽ giải quyết được hai vấn đề quan trọng: (1) Đáp ứng đươc yêu cầu phát triển của lĩnh vực dịch vụ du lịch; (2) Góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống của hoạt động kinh doanh du lịch, đảm bảo sự thu hút ngày càng cao lượng khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế đến tỉnh Bò Kẹo. Luận văn: Giải pháp QLNN về hoạt động du lịch tại tỉnh Bò Kẹo.

Phát triển các công trình vui chơi giải trí: hoạt động vui chơi giải trí là một phần quan trọng của hoạt động du lịch góp phần hấp dẫn và kéo dài thời gian lưu lại của du khách. Thời gian gần đây, du lịch tỉnh Bò Kẹo đã có những quan tâm nhất định đối với việc phát triển các công trình vui chơi giải trí nhưng chưa thực sự hấp dẫn khách, chưa tương xứng với nhu cầu phát triển. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng phát triển hệ thống các điểm vui chơi giải trí ở Bò Kẹo là một yêu cầu cấp thiết góp phần vào chiến lược đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm du lịch, tạo ra sự hấp dẫn hơn của du lịch Bò Kẹo trong những năm tới, kéo dài thời gian lưu trú của khách. Nội dung định hướng đầu tư phát triển các điểm vui chơi giải trí ở Bò Kẹo bao gồm: phát triển các loại hình vui chơi giải trí dân gian kết hợp hiện đại ở khu vực trung tâm Tỉnh gắn với các công viên, các khu du lịch; Phát triển các loại hình vui chơi giải trí gắn với thiên nhiên như dã ngoại, thể thao khám phá…

Phát triển hệ thống khu, điểm du lịch: Bò Kẹo là địa phương có khu du lịch có ý nghĩa quốc gia, nhiều khu, điểm du lịch có ý nghĩa khu vực. Hầu hết các khu, điểm du lịch đã được đầu tư khai thác. Tuy nhiên, việc đầu tư còn hạn chế và khai thác ở mức độ nhất định. Giai đoạn từ nay đến năm 2030 ngành du lịch Bò Kẹo cần tập trung đầu tư các khu du lịch trên và phát triển các khu, điểm du lịch mới gắn liền với việc đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Bên cạnh đó cũng tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng và giao thông, điện, nước… đặc biệt tại các cửa khẩu để phục vụ công tác xuất nhập cảnh, tạo điều kiện phát triển du lịch biên giới.

3.2.4.3. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch ở tỉnh Bò Kẹo

Xuất phát từ thực trạng nguồn nhân lực của ngành du lịch tỉnh Bò Kẹo hiện nay, chiến lược phát triển nguồn nhân lực cần hướng vào một số nội dung chủ yếu như sau:

Thứ nhất, thực hiện phương châm nhà nước, doanh nghiệp và người lao động cùng làm để đào tạo, bồi dưỡng lực lượng lao động cho ngành du lịch. Mở rộng quy mô các cơ sở đào tạo hiện có, mở thêm một số cơ sở mới, đa dạng hóa các loại hình và tiến tới xã hội hóa đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch. Việc này cần có sự hỗ trợ và phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp trên, chính quyền địa phương và một số doanh nghiệp lớn trong ngành du lịch. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống giáo trình và kế hoạch giảng dạy. Chuẩn hóa và bổ sung đội ngũ giáo viên tại các cơ sở đào tạo. Mặt khác, cần tạo điều kiện để các cán bộ khoa học có trình độ, đã và đang hoạt động nhiều năm trong ngành du lịch, trong các doanh nghiệp du lịch lớn tham gia giảng dạy. Ngoài ra, có thể mời chuyên gia nước ngoài tham gia giảng dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến cho lực lượng lao động trong hệ thống khách sạn, lữ hành, thông tin quảng cáo và tiếp thị. Luận văn: Giải pháp QLNN về hoạt động du lịch tại tỉnh Bò Kẹo.

Thứ hai, đào tạo nguồn nhân lực phải vừa đảm bảo chất lượng chuyên môn, vừa đảm bảo sự hiểu biết về văn hóa du lịch để nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Có thể nghiên cứu và áp dụng mô hình đào tạo trường học – khách sạn thực tiễn và đại học chuyên ngành du lịch. Gắn giáo dục và đào tạo du lịch với hệ thống giáo dục quốc gia.

Mô hình đào tạo trường học – khách sạn có thể tổ chức ở các địa bàn du lịch trọng điểm, lấy thực tập tay nghề làm phương thức đào tạo chủ yếu.

  • Mô hình này có hai hình thức:

Doanh nghiệp du lịch (khách sạn, dịch vụ) gắn với trường, coi những đơn vị này là một bộ phận cấu thành trong cơ cấu tổ chức của trường. Khách sạn trong mô hình này phải đúng tiêu chuẩn, tốt nhất là từ 3 sao trở lên.

Trường học và doanh nghiệp du lịch (khách sạn, dịch vụ) riêng biệt. Đối với loại hình này, cơ sở đào tạo không có các doanh nghiệp du lịch (khách sạn, dịch vụ) riêng mà có những doanh nghiệp ngoài trường, nhưng được chỉ định là nơi thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ đào tạo theo chương trình định sẵn, không chỉ là thực tập theo từng thời gian mà là thường xuyên.

Những đơn vị này phải được hỗ trợ phần kinh phí đào tạo.

Thứ ba, vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch của tỉnh Bò Kẹo là giáo dục cán bộ, công nhân viên và nhân dân trên địa bàn phát huy lòng mến khách. Trước hết, cần phối hợp tốt giữa các ngành du lịch, hải quan, công an, bộ đội biên phòng để giáo dục tinh thần, thái độ cho cán bộ, nhân viên khi tiếp xúc với du khách nhằm tạo văn minh du lịch và nâng cao uy tín của tỉnh Bò Kẹo. Luận văn: Giải pháp QLNN về hoạt động du lịch tại tỉnh Bò Kẹo.

3.2.5. Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Bò Kẹo

Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Tỉnh tinh thông về nghề nghiệp, có phẩm chất tốt, có năng lực tổ chức quản lý, điều hành theo mục tiêu đã định. Theo đó, cần thực hiện các biện pháp chủ yếu sau:

Trên cơ sở định hướng phát triển du lịch tỉnh Bò Kẹo, tính toán nhu cầu về số lượng cán bộ quản lý nhà nước về du lịch cho từng thời kỳ, từng cấp để xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với nhiều hình thức thích hợp, cả ngắn hạn và dài hạn, trong nước và ngoài nước về chuyên môn nghiệp vụ du lịch, kiến thức về luật pháp quốc tế, khả năng sử dụng ngoại ngữ và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hiện đại…. Chú trọng đào tạo các chức danh chủ chốt của bộ máy quản lý nhà nước về du lịch.

Trong đào tạo, cần định hướng đúng nội dung đào tạo, những gì còn hụt hẫng, chưa chuyên sâu thì tổ chức đào tạo lại, hoặc mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo từng chuyên đề. Mặt khác, từng bước thực hiện xã hội hóa đào tạo. Thực hiện chế độ nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo, mua tài liệu học tập… Bên cạnh đó, khuyến khích cán bộ tự rèn luyện, học tập để trưởng thành, hạn chế sự trông chờ, ỷ lại, dựa dẫm vào sự bao cấp của Nhà nước.

Xây dựng và thực hiện cơ chế thi tuyển, tuyển chọn cán bộ và sử dụng cán bộ đúng khả năng và trình độ chuyên môn được đào tạo để phát huy sở trường. Kiên quyết thay thế những cán bộ có phẩm chất kém và năng lực yếu.

Đổi mới cách thức đánh giá cán bộ. Theo đó, không thể đánh giá cán bộ một cách chung chung mà dựa trên tiêu chuẩn đã quy định. Năng lực cán bộ phải đươc đo bằng chất lượng và hiệu quả công việc được giao.

3.2.6. Thanh tra, kiểm tra hoạt động du lịch

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của chính quyền tỉnh Bò Kẹo nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch. Đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của Chính phủ về tăng cường quản lý công tác trật tự trị an, bảo vệ môi trường tại các điểm tham quan du lịch, tình hình thực hiện quy chế bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bò Kẹo. Nâng cao chất lượng thẩm định các cơ sở lưu trú, thực hiện nghiêm túc việc xét, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo đúng quy định của pháp luât. Đẩy mạnh việc giáo dục ý thức pháp luật cho nhân dân, khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về du lịch. Tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, của Tỉnh cho các doanh nghiệp. Xây dựng môi trường hoạt động kinh doanh lành mạnh, nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực du lịch.

  • Để đạt được những nội dung trên, cần tập trung vào một số công việc chủ yếu:

Một là, hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm mục đích vừa thúc đẩy các doanh nghiệp kinh doanh trung thực, minh bạch; vừa giúp nhà nước phát hiện những sai sót của doanh nghiệp để có những biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo sự tôn nghiêm của pháp luật. Vì vậy, để thanh tra, kiểm tra trong quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch có hiệu lực, hiệu quả cũng như đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp kinh doanh du lịch, phải xác định chính xác phạm vi thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp. Luận văn: Giải pháp QLNN về hoạt động du lịch tại tỉnh Bò Kẹo.

Hai là, đổi mới phương thức thanh tra, kiểm tra. Trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm tra phải được nghiên cứu và thiết kế lại một cách hết sức khoa học để vừa đảm bảo được mục đích, yêu cầu thanh tra, kiểm tra, vừa có sự kết hợp, phối hợp với các cơ quan chức năng khác để tiến hành gọn nhẹ, không trùng lặp chồng chéo, giảm bớt thời gian, không gây phiền hà cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

Ba là, đào tạo, lựa chọn một đội ngũ những người làm công tác thanh tra, kiểm tra có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng được yêu cầu của công tác thanh tra, kiểm tra trong tình hình mới. Vấn đề này đòi hỏi người lãnh đạo quản lý và những người làm thanh tra, kiểm tra phải thay đổi nhận thức về công tác thanh tra, kiểm tra. Năng lực của người cán bộ thanh tra, kiểm tra không chỉ đơn giản chỉ dừng lại ở kiến thức chuyên môn mà đòi hỏi phải có một sự hiểu biết toàn diện về tình hình phát triển kinh tế – xã hội và có quan điểm đúng đắn khi tiến hành thanh tra, kiểm tra để có thể đánh giá nhanh chóng, chính xác, khách quan bản chất của vấn đề được thanh tra, kiểm tra, tránh sự khô cứng, máy móc.

3.2.7. Xã hội hóa và hợp tác quốc tế về du lịch

3.2.7.1. Đổi mới cơ chế, cấu trúc và phương thức xã hội hóa hoạt động du lịch

Thực tế cho thấy để xã hội hóa hoạt động du lịch đi vào thực chất và trở thàn một trong những động lực để phát triển kinh tế đòi hỏi những giải pháp khả thi. Giải pháp đầu tiên là đổi mới cơ chế hoạt động của ngành du lịch. Trước hết là cấu trúc lại ngành du lịch của Tỉnh, tức là đổi mới cơ chế phù hợp với nền kinh tế thị trường và định hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa.

Để xác lập tính đa chủ thể một cách có hiệu quả, chia các khâu của hoạt động du lịch thành ba khu vực.

Khu vực thứ nhất do Nhà nước (chính quyền Tỉnh) trực tiếp quản lý. Ở khu vực này, các công ty du lịch, khu du lịch được cấp ngân sách và được Tỉnh tài trợ xây dựng các dự án du lịch, tổ chức các lễ hội du lịch… nhưng chủ yếu để phục vụ các nhu cầu nghỉ ngơi của cán bộ, nhân viên tỉnh như là hệ thống khách sạn công đoàn, nhà khách Tỉnh, phục vụ các hoạt động chính trị của Tỉnh… Chính quyền Tỉnh có sự đầu tư ban đầu cơ sở vật chất, trang thiết bị, vốn hoạt động. Ở khu vực này, việc đổi mới cơ chế hoạt động xã hội hóa hoạt động du lịch về căn bản là đổi mới phương thức đầu tư, và nếu xác định sự sở hữu thì khu vực này có một chủ thể là Nhà nước. Luận văn: Giải pháp QLNN về hoạt động du lịch tại tỉnh Bò Kẹo.

Khu vực thứ hai là khu vực năng động hơn, với bản chất là sự hợp tác, tức là Nhà nước và nhân dân cùng làm, nói cách khác là sự hợp tác giữa tư nhân với Nhà nước. Ở khu vực này hoạt động du lịch cần thiết xã hội hóa ở nhiều khâu, nhiều mặt, đa dạng và nhiều chiều. Các phương thức xã hội hóa được tiến hành phong phú. Chẳng hạn các tập thể tổ chức quần chúng, hay công đoàn của một cơ quan có thể đứng ra tổ chức các hoạt động du lịch, kinh doanh du lịch nếu điều kiện mọi mặt cho phép. Hoặc các tập thể có thể huy động vốn và thành lập công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp nếu tập thể ấy là đơn vị tự hạch toán không phải là đơn vị sự nghiệp. Mặt khác, sự hợp tác có thể được tiến hành giữa một là Nhà nước có mặt bằng, có tư cách pháp nhân, với một bên là tư nhân có nguồn vốn đầu tư để xây dựng các cơ sở lưu trú, khu du lịch. Mọi hoạt động được hợp tác theo hợp đồng kinh tế. Cũng chính ở khu vực này, các phương thức đầu tư cũng cần thiết đa dạng hơn. Nói rộng hơn, sự xã hội hóa hoạt động du lịch ở khu vực này cần thiết có sự tham gia đầu tư, thậm chí của cả tổng công ty mạnh thuộc ngành kinh tế khác nhau, nhất là các ngân hàng cổ phần, các tổ chức kinh tế…

Mặt khác, để giải quyết vấn đề vốn đầu tư cho các hoạt động du lịch ở khu vực này có thể thực hiện các giải pháp: các tổ chức xã hội, xí nghiệp góp vốn kinh doanh du lịch; sự đầu tư từ nước ngoài; vay các cá nhân (tức là ba giải pháp: xã hội, nước ngoài và cá nhân). Đồng thời có thể thực hiện giải pháp phối hợp giữa tập thể, gia đình và cá nhân, tổ chức thành những đơn vị khép kín đầu tư vốn, hay vay vốn để kinh doanh du lịch. Đồng thời nhà nước hỗ trợ cho tư nhân bằng việc xây dựng các quỹ góp vốn cho ngành du lịch, hoặc có các cơ chế chính sách thích hợp để khuyến khích thu hút nguồn vốn từ đồng bào ở nước ngoài. Khu vực thứ hai là khu vực kinh tế nhạy cảm nhất, xét cả về phương diện các chủ thể sở hữu.

Ở khu vực thứ ba là khu vực tư nhân hoàn toàn, có thể xác định được chủ sở hữu duy nhất là tư nhân. Trong thời kỳ xã hội hóa tự phát sở dĩ nguồn lực nhiều mặt ở khu vực tư nhân chưa được khai thác hết, thậm chí sự đầu tư của tư nhân nhanh chóng đi vào bế tắc, chính vì chưa có chế độ bảo hộ của Nhà nước. Hơn bao giờ hết, điều cấp bách đặt ra lúc này để khu vực tư nhân tham gia vào xã hội hóa hoạt động du lịch một cách hiệu quả và xã hội hóa hoạt động du lịch thực sự có sức hấp dẫn lâu bền với họ là những văn bản pháp quy, quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của tư nhân, với tư cách là một chủ sở hữu.

Dù xã hội hóa ở khu vực nhà nước hay tư nhân thì đều không thể không đề cập tới giải pháp về thị trường. Đó là sự cần thiết của một giải pháp mà việc xác định quan niệm về thị trường toàn diện trong suốt quá trình từ đầu tư cho đến tiêu thụ, từ tiếp cận thị trường trong nước tới thị trường quốc tế là rất quan trọng.

3.2.7.2. Tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển du lịch Luận văn: Giải pháp QLNN về hoạt động du lịch tại tỉnh Bò Kẹo.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch, chính quyền tỉnh Bò Kẹo cần có chiến lược về hợp tác quốc tế trong du lịch. Hợp tác quốc tế trong du lịch là hoạt động đối ngoại, tăng cường quan hệ giữa tỉnh Bò Kẹo với các tổ chức, các quốc gia hoạt động du lịch trong khuôn khổ của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), phù hợp với tinh thần hội nhập kinh tế quốc tế của WTO.

Hợp tác quốc tế trước hết coi trọng các nước trong ASEAN, các quốc gia: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, Canada là những quốc gia có ngành du lịch mạnh. Tranh thủ các hợp tác trong du lịch để nâng cao năng lực hoạch định phát triển du lịch; đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, tiếp cận với những công nghệ hiện đại trong quản lý du lịch; đào tạo cán bộ du lịch tại các nước có ngành du lịch phát triển cao.

Hợp tác quốc tế nhằm mục đích mở rộng thị trường du lịch cho Bò Kẹo; quảng bá và đưa hình ảnh du lịch Bò Kẹo đến với các nước trên cơ sở các bên cùng có lợi, tăng cường liên kết du lịch quốc tế, trước hết là các nước Myanmar, Thái Lan nơi Bò Kẹo có đường biên giới chung. Thông qua các hội nghị, hội thảo, trao đổi chuyên gia, gửi cán bộ đi đào tạo, Bò Kẹo tận dụng cơ hội để tăng cường hợp tác khu vực tạo tiền đề cho ngành du lịch phát triển.

3.3. Một số khuyến nghị Luận văn: Giải pháp QLNN về hoạt động du lịch tại tỉnh Bò Kẹo.

3.3.1. Đối với Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Tỉnh Bò Kẹo nói riêng và các tỉnh miền Tây Bắc Lào nói chung được xác định là địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, là vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí chưa cao, giao thông chưa thuận lợi, là vùng có tiềm ẩn bất ổn về quốc phòng, an ninh. Do vậy, để vùng Tây Bắc Lào phát triển kịp với các khu vực khác, đề nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư riêng.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, như nghị định của chính phủ, thông tư của các bộ, ngành trước khi ban hành (dự thảo) cần phải có tính nhất quán cao của các cơ quan liên quan. Tránh tình trạng mạnh bộ, ngành nào thì bộ, ngành đó làm, do vậy nhiều văn bản của cơ quan này mâu thuẫn, không thống nhất với văn bản của cơ quan khác, hướng dẫn thiếu cụ thể, mang tính chung chung làm cho các địa phương khó triển khai thực hiện. Sau khi luật được công bố, các bộ, ngành liên quan cần ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành ngay để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

Ngành du lịch của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là ngành kinh tế còn non trẻ so với các ngành kinh tế khác. Vì vậy, về cơ chế, chính sách phát triển ngành này còn nhiều vấn đề hạn chế so với ngành kinh tế khác. Để tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển, Nhà nước và Chính phủ Lào nên áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư vào các khu, điểm du lịch lớn đã được quy hoạch như cơ chế đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, điều chỉnh Luật Du lịch cho phù hợp với sự phát triển của ngành. Hiện nay, Bộ Văn hóa và Du lịch đang tiến hành việc lập quy hoạch tổng thể đối với các điểm đến tiềm năng trở thành khu du lịch quốc gia. Song do số lượng các điểm đến là khá lớn và nguồn ngân sách cho việc lập quy hoạch rất hạn chế nên Bộ khuyến khích các địa phương chủ động tổ chức lập quy hoạch các điểm đến tiềm năng trên địa bàn địa phương mình với sự ủy quyền của Bộ Văn hóa và Du lịch. Chính vì vậy mà quy trình lập quy hoạch phải trải qua rất nhiều bước. Chính quyền tỉnh trực tiếp thực hiện lập quy hoạch nhưng không có sự chủ động và tự quyết bởi chịu sự ủy quyền của Bộ. Điều này dẫn tới sự lãng phí về thời gian do quy trình, thủ tục hành chính.

3.3.2. Đối với Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Luận văn: Giải pháp QLNN về hoạt động du lịch tại tỉnh Bò Kẹo.

Trên cơ sở các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch sửa đổi và các luật khác, các văn bản pháp quy có liên quan đến du lịch, điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ cho công tác quản lý du lịch phù hợp với quy định của Nhà nước Lào và thông lệ quốc tế, tăng cường hội nhập quốc tế.

Kiến nghị Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch xây dựng cơ chế chính sách khung để phát triển du lịch như chính sách về ưu đãi, khuyến khích, đầu tư…  Bởi trong Luật Du lịch sửa đổi có quy định về cơ chế, chính sách nhưng trong thực tế chưa có các cơ chế, chính sách cụ thể. 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, phân tích tình hình đặc điểm và những yếu tố tác động, luận văn xác định quan điểm, mục tiêu hoàn thiện hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bò Kẹo trong thời gian tới. Để thực hiện thành công các quan điểm, mục tiêu phát triển hoạt động du lịch cũng như nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch tại Bò Kẹo, thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp từ đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý nhà nước tới phát huy năng lực của các doanh nghiệp và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội: Một là, giải pháp về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch. Hai là, giải pháp về ban hành, hướng dẫn, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động du lịch. Ba là, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch. Bốn là, các chính sách phát triển du lịch ở tỉnh Bò Kẹo. Năm là, phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Bò Kẹo. Sáu là, thanh tra, kiểm tra hoạt động du lịch. Bảy là, xã hội hóa và hợp tác quốc tế về du lịch ở Bò Kẹo.

KẾT LUẬN Luận văn: Giải pháp QLNN về hoạt động du lịch tại tỉnh Bò Kẹo.

Du lịch có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng trên mọi mặt: kinh tế, chính trị, xã hội của đời sống. Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch có vai trò quan trọng, đồng thời là hoạt động rất phức tạp, nhạy cảm cả về kinh tế, chính trị và xã hội. Trong những năm qua, quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bò Kẹo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã có nhiều chuyển biến, góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển mạnh mẽ theo cả chiều rộng và chiều sâu. Việc định hướng, xây dựng chiến lược phát triển ngành du lịch được thực hiện nghiêm túc, quy hoạch và thực hiện quy hoạch cũng như quản lý các điểm, tuyến du lịch đã có nhiều tiến bộ, cơ bản đảm bảo tính đồng bộ và tính khả thi, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển của Tỉnh cũng như quy hoạch chiến lược phát triển ngành du lịch của cả nước Lào đến năm 2040. Quản lý về thị trường và hoạt động của khách du lịch cũng như các doanh nghiệp, cơ sở tham gia hoạt động kinh doanh du lịch ngày càng được cải thiện, đã chú trọng áp dụng công nghệ thông tin, nhất là phần mềm quản lý khách hàng để nâng cao hiệu quả; nhờ đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã nắm chắc tình hình biến động của các luồng khách vào và ra khỏi địa bàn cũng như tình hình tăng trưởng về lượng khách, doanh thu, thu nhập và mọi mặt khác của các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường du lịch. Quản lý nguồn nhân lực bước đầu được chú trọng, trước hết là trong nhận thức và công tác đào tạo, dạy nghề theo hướng chuyên nghiệp; nhờ đó, lực lượng lao động trong ngành du lịch ngày càng nâng cao chất lượng về mọi mặt (trình độ văn hóa, học vấn, ngoại ngữ, kỹ năng nghiệp vụ…). Kinh tế du lịch đang từng bước khẳng định vị thế là một ngành kinh tế mũi nhọn của Tỉnh, góp phần thúc đẩy tỉnh Bò Kẹo phát triển ngang tầm tiềm năng và vị thế.

Bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng trân trọng như trên, quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa tỉnh Bò Kẹo hiện nay cũng không tránh khỏi những hạn chế, bất cập rất cần được tháo gỡ để ngành du lịch tiếp tục cất cánh. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chưa cao, quản lý nhà nước có lúc có nơi còn bị buông lỏng dẫn đến tình trạng vi phạm quy hoạch, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch. Chất lượng nguồn nhân lực của ngành du lịch tuy có được nâng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về du lịch và kinh doanh du lịch chưa được quan tâm thỏa đáng, hiệu quả thấp. Nhiều du khách và người dân vẫn có những hành vi làm xâm hại đến các giá trị, công trình văn hóa, tài nguyên du lịch…

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bò Kẹo, Chính quyền Tỉnh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, trong đó chú trọng tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với ngành du lịch; sử dụng các công cụ ngân sách, thuế, tài chính nhằm khuyến khích đầu tư, phát triển du lịch, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động tổng thể các nguồn lực xã hội theo quan điểm phát triển du lịch là sự nghiệp của toàn dân./. Luận văn: Giải pháp QLNN về hoạt động du lịch tại tỉnh Bò Kẹo.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Quản lý nhà nước về hoạt động du dịch tỉnh Bò Kẹo

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993