Luận văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và thực tiễn trên địa bàn Hà Nội dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

1. Ý nghĩa của đề tài

Kết quả của công cuộc đổi mới nền kinh tế Việt Nam theo hướng mở cửa, chủ động hội nhập quốc tế đã mang lại những thành tựu quan trọng tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển của đất nước. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước ngày càng được thể hiện rõ nét. Thông qua những công cụ đắc lực của mình, nhà nước, Chính phủ đã thực hiện khá thành công vai trò điều tiết các hoạt động kinh tế trong từng giai đoạn phát triển. Một trong những công cụ quan trọng để thực hiện nhiệm vụ đó là chính sách thuế.

Việc ban hành các quy định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) có ý nghĩa vô cùng quan trọng cả trên phương diện kinh tế, chính trị, xã hội và về mặt pháp lý. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng các văn bản pháp luật vào thực tiễn vẫn còn một khoảng cách khá lớn giữa văn bản và thực tế áp dụng, vẫn còn những khó khăn bất cập trong việc áp dụng những quy định này. Đặc biệt là những trung tâm kinh tế, những vùng kinh tế trọng điểm thì vấn đề này càng trở nên nhức nhối.

Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng người nộp thuế và đóng góp số thu thuế TNDN lớn cho ngân sách nhà nước (NSNN). Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà những năm qua việc động viên thuế TNDN vào NSNN còn gặp nhiều khó khăn, vẫn tồn tại một số bất cập trong quá trình áp dụng pháp luật về thuế TNDN đặc biệt các hiện tượng gian lận thuế, trốn thuế, nợ thuế chiếm tỷ lệ cao so với cả nước. Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác áp dụng pháp luật thuế TNDN vào thực tiễn, đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề pháp luật về thuế TNDN và chọn thành phố Hà Nội làm địa bàn để nghiên cứu quá trình áp dụng pháp luật thuế TNDN trong thực tiễn, tìm ra những khó khăn, bất cập trong quá trình áp dụng pháp luật. Đồng thời đưa ra các kiến nghị góp phần làm cho chính sách thuế TNDN hiện hành được hoàn thiện hơn, đầy đủ hơn, đạt được kết quả cao hơn trên cơ sở tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế mà vẫn đảm bảo số thu NSNN và vai trò của Nhà nước về quản lý thuế đối với doanh nghiệp. Từ đó, tạo môi trường pháp lý lành mạnh cho sự phát triển của các doanh nghiệp và không ngừng nâng cao số thu NSNN. Xuất phát từ lý do đó tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài: “Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và thực tiễn trên địa bàn Hà Nội”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

2. Tình hình nghiên cứu đề tài Luận văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội.

Vấn đề thuế TNDN đã được đề cập nhiều trong các công trình nghiên cứu trước đây. Tuy nhiên phần lớn các công trình nghiên cứu tập khai thác theo một góc độ nhất định về mặt lý luận của pháp luật thuế TNDN như: Vấn đề chống chuyển giá, vấn đề ưu đãi thuế TNDN… Đặc biệt kể từ khi Luật thuế TNDN năm 2008 có hiệu lực đến nay chưa có công trình nghiên cứu nào nghiên cứu về mặt thực tiễn áp dụng pháp luật thuế TNDN. Đây là vấn đề mới cần được nghiên cứu về mặt thực tiễn. Luận văn: “Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và thực tiễn trên địa bàn Hà Nội” là một trong những đề tài góp phần hoàn thiện vấn đề pháp luật về thuế TNDN thông qua việc phân tích đánh giá các quy định của pháp luật và tìm hiểu thực tiễn quá trình áp dụng pháp luật thuế TNDN trên địa bàn Hà Nội.

3. Mục đích nghiên cứu đề tài

Thông qua nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn, đề tài: “Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng trên địa bàn Hà Nội” hướng đến các mục đích sau:

 • Về mặt lý luận: Luận văn nêu và phân tích có hệ thống những vấn đề lý luận của pháp luật thuế TNDN hiện hành. Đồng thời luận văn nêu và phân tích những ưu điểm, bất cập của pháp luật thuế TNDN hiện hành.
 • Về mặt thực tiễn: Luận văn phân tích thực trạng quá trình áp dụng pháp luật thuế TNDN trên địa bàn thành phố Hà Nội. Luận văn phân tích những kết quả đạt được trong thực tiễn áp dụng pháp luật trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời luận văn đề cập đến những bất cập còn tồn tại trong quá trình áp dụng pháp luật về thuế TNDN trên địa bàn Hà Nội. Từ đó đề ra phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật thuế TNDN hiện hành và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật thuế TNDN trên địa bàn Hà Nội.

4. Nhiệm vụ của luận văn

 • Luận văn làm rõ các khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế TNDN. Luận văn trình bày hiện trạng các quy định của pháp luật thuế TNDN và phân tích, đánh giá các ưu điểm, bất cập của pháp luật thuế TNDN hiện hành.
 • Luận văn tìm hiểu về thực trạng áp dụng pháp luật thuế TNDN trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời, luận văn nêu ra những bất cập trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật thuế TNDN trên địa bàn Hà Nội.
 • Từ những nghiên cứu về thực trạng pháp luật thuế TNDN và thực tiễn áp dụng trên địa bàn Hà Nội, luận văn đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế TNDN hiện nay và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về thuế TNDN trên địa bàn Hà Nội.

5. Phương pháp nghiên cứu đề tài

Như nhiều công trình khoa học pháp lý khác, đề tài này được thực hiện dựa trên cơ sở phương pháp duy vật lịch sử và duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và một số vấn đề lý luận có liên quan.

Ngoài ra đề tài còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản khác tùy thuộc vào từng nội dung cụ thể như phân tích, tổng hợp nhằm làm rõ các quy định của pháp luật về thuế TNDN. Từ đó nêu ra một số vướng mắc, bất cập khi áp dụng các quy định cụ thể vào thực tế. Phương pháp phân tích được sử dụng nhằm phân tích đánh giá một số điều luật cụ thể; phương pháp thống kê các số liệu về thuế TNDN trên địa bàn Hà Nội.

6. Kết cấu của luận văn Luận văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương:

 • Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp và thực trạng pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam.
 • Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
 • Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả áp dụng trên địa bàn Hà Nội.

Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

1.1 . Những vấn đề lý luận cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp

1.1.1 . Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập là một loại thuế trực thu đánh trực tiếp vào thu nhập thực tế của các tổ chức và cá nhân. Thuế thu nhập gồm có thuế TNDN và thuế thu nhập cá nhân.

Thuế TNDN là một loại thuế trực thu đánh trực tiếp vào thu nhập của các doanh nghiệp.

1.1.2 . Đặc điểm thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngoài những đặc điểm chung của thuế là có tính cưỡng chế và tính pháp lý cao, là khoản đóng góp không mang tính hoàn trả trực tiếp. Thuế TNDN còn có một số đặc điểm riêng. Cụ thể như sau: Thứ nhất: Thuế TNDN là loại thuế trực thu; thứ hai: Thuế TNDN là loại thuế đánh vào thu nhập chịu thuế (hay là lợi nhuận) của các doanh nghiệp; thứ ba: Thuế TNDN chỉ đánh vào phần thu nhập còn lại sau khi đã trừ đi chi phí liên quan để tạo ra thu nhập đó (còn gọi là thu nhập chịu thuế); thứ tư: Thuế TNDN áp dụng mức thuế suất thống nhất.

1.1.3 . Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN là một trong những sắc thuế đóng vai trò quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của Nhà nước, thể hiện thông qua các vai trò sau đây:

 • Thuế TNDN là khoản thu quan trọng của NSNN
 • Thuế TNDN là công cụ quan trọng của Nhà nước trong việc điều tiết vĩ mô nền kinh tế.
 • Thuế TNDN là một công cụ của Nhà nước thề hiện chính sách công bằng xã hội

1.2 . Thực trạng pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay

1.2.1 . Người nộp thuế

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật thuế TNDN và Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 124/2008 NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số Điều của Luật thuế TNDN thì: Người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (gọi là doanh nghiệp). Luận văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội.

1.2.2 Phương pháp tính thuế

Điều 11 Luật thuế TNDN hiện hành quy định về số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất.

Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính.

1.2.3. Căn cứ tính thuế

a) Thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

Thu nhập    =    Thu nhập          Thu nhập được  +    Các khoản lỗ được kết

tính thuế            chịu thuế                miễn thuế                chuyển theo quy định

Thu nhập chịu thuế. Khoản 2 Điều 7 Luật thuế TNDN hiện hành quy định về thu nhập chịu thuế như sau: “Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ các khoản chi được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam”.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được xác định như sau:

Thu nhập = Doanh Chi phí + Các khoản
chịu thuế thu được trừ thu nhập khác

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế. Doanh thu theo quy định của Luật thuế TNDN là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng. Căn cứ để xác định doanh thu là hóa đơn bán hàng. Tùy theo đối tượng là hàng hóa hay dịch vụ mà thời điểm xác định doanh thu có sự quy định khác nhau.Tùy theo đối tượng là hàng hóa hay dịch vụ mà thời điểm xác định doanh thu có sự quy định khác nhau.

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Các khoản chi được trừ là những khoản chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để tiến hành sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế có liên quan đến việc tạo ra doanh thu và thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà theo quy định của luật thuế được phép trừ khỏi doanh thu để tính thu nhập chịu thuế. Bao gồm:

Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật Về các khoản chi không được trừ, Luật thuế TNDN hiện hành quy định bằng cách liệt kê các khoản chi cụ thể không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

đ) Thu nhập khác. Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh có trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, Luật thuế TNDN hiện hành liệt kê các khoản thu nhập được miễn thuế khi xác định thu nhập chịu thuế. Luận văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội.

 • Cách xác định lỗ và chuyển lỗ. Điều 7 nghị định 124/2008/ NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định: “Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập chịu thuế”.
 • Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế suất thuế TNDN được quy định tại Điều 10 Luật thuế TNDN hiện nay là 25%.

1.2.4. Xác định thu nhập tính thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng bất động sản

 • Đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán

Căn cứ tính thuế: Căn cứ tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất..

Thuế TNDN phải nộp     = Thu nhập tính thuế     x Thuế suất thuế TNDN

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định như sau:

Thu nhập = Giá chuyển Giá mua của phần Chi phí
tính thuế nhượng vốn chuyển nhượng chuyển nhượng
Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:

Thu nhập tính thuế trong kỳ được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ (-) giá mua của chứng khoán chuyển nhượng, trừ (-) các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng.

Thuế suất thuế TNDN: Thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán là 25%.

 • Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Căn cứ tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: Căn cứ tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thu nhập tính thuế và thuế suất. Luận văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội.

Thu nhập tính thuế bằng (=) thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản của các năm trước (nếu có).

Thu nhập chịu thuế: Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng doanh thu thu được từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trừ giá vốn của bất động sản và các khoản chi phí được trừ liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

1.2.5. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Điều kiện nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN. Điều kiện áp dụng:

Các ưu đãi về thuế TNDN chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp thuế TNDN theo kê khai

Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN: Trong thời gian đang ưu đãi thuế TNDN nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN (bao gồm mức thuế suất ưu đãi hoặc miễn, giảm thuế).

Ưu đãi về thuế suất. Căn cứ vào các điều kiện về ưu đãi, Luật thuế TNDN hiện hành quy định các mức thuế suất ưu đãi là 10% và 20%.

Căn cứ vào các điều kiện ưu đãi khác nhau, Luật thuế TNDN hiện hành quy định về thời gian miễn thuế tương ứng là 4 năm, giảm thuế 50% cho các doanh nghiệp thuộc điều kiện miễn, giảm thuế TNDN.

1.3 . Những ưu điểm và bất cập của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay Luận văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội.

1.3.1. Những ưu điểm của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay

Qua hơn 3 năm thực hiện, Luật thuế Thuế TNDN số 14/2008/QH12 được quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/6/2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 đã đạt được những thành tựu nhất định. Cụ thể:

Về đối tượng nộp thuế: Luật thuế TNDN hiện hành đã giới hạn phạm vi điều chỉnh về đối tượng nộp thuế chỉ còn là các doanh nghiệp. Việc phân định đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế là hoàn toàn phù hợp và thống nhất với quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật quản lí thuế.

Về thuế suất: Luật thuế TNDN đã quy định thống nhất mức thuế suất, từng bước giảm thuế suất phổ thông từ 32% xuống 28% (áp dụng từ 1/1/2004), từ 28% xuống 25% (áp dụng từ 1/1/2009) tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tích tụ vốn tái đâu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh.

Về ưu đãi thuế TNDN: Luật thuế TNDN hiện hành quy định về ưu đãi thuế TNDN một cách thống nhất. Các đối tượng được ưu đãi thuế không còn bị phân biệt về loại hình doanh nghiệp là doanh nghiệp trong nước hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như trước đây.

Về thu nhập chịu thuế: Luật thuế TNDN hiện hành từng bước mở rộng phạm vi áp dụng đối với các chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế. Ví dụ: Chi phí quảng cáo tiếp thị của doanh nghiệp mới thành lập là 15% trong 3 năm đầu. Các khoản chi phí không được trừ được quy định một cách chi tiết, rõ ràng (31 khoản).

1.3.2. Những bất cập của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Bên cạnh những kết quả đạt được của Luật thuế TNDN hiện hành, trước yêu cầu cải cách thuế và thực tiễn thực thi thuế TNDN trong giai đoạn hiện nay còn bộc lộ nhiều bất cập cần tiếp tục được hoàn thiện. Một số tồn tại chính của Luật thuế TNDN hiện hành như sau:

Về mức thuế suất: Mức thuế suất theo Luật thuế TNDN hiện nay là 25%. Đây là mức thuế suất trung bình so với khu vực, tuy nhiên mức thuế suất này vẫn còn khá cao so với một số nước, vùng lãnh thổ. Điều này sẽ là một trong những rào cản để các doanh nghiệp thực hiện tích tụ vốn và tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Về thu nhập chịu thuế: Về phương pháp xác định doanh thu, chi phí được trừ, không được trừ làm cơ sở tính thuế TNDN chưa cụ thể, chưa đảm bảo tính thực thi. Cụ thể là các quy định về thời điểm xác định doanh thu; cách xác định doanh thu trong một số trường hợp cụ thể ; các khoản chi phí được trừ và chưa được trừ chưa được quy định rõ ràng ; một số khoản chi phí thực tế cần thiết cho sản xuất kinh doanh nhưng không được chấp nhận khi tính thuế. Điều này vô hình chung đã khiến các doanh nghiệp phải chịu thuế nhiều hơn.

Về vấn đề chuyển lỗ: Quy định về vấn đề chuyển lỗ tại Thông tư 18/2011/TT-BTC đã thu hẹp quyền lợi của doanh nghiệp hơn so với quy định của Luật thuế TNDN. Đây cũng là một trong những bất cập trong cách thức ban hành văn bản pháp luật bởi vì Luật thuế TNDN là văn bản quy phạm pháp luật, là Luật khung cho việc áp dụng pháp luật, trong khi các Nghị định và Thông tư hướng dẫn là các văn bản áp dụng pháp luật, các văn bản này là sự cụ thể hóa các quy định của Luật nhưng không được trái với quy định của Luật.

Về một số khoản chi cụ thể: Luật thuế TNDN hiện hành quy định về một số khoản chi cụ thể chưa hợp lý. Chẳng hạn: quy định về phần giá trị hàng hóa tổn thất, cá khoản chi khấu hao tài sản cố định, khoản chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa, khoản chi là tiền lương, tiền công và các khoản phải trả cho người lao động, phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới… Một trong những bất cập của pháp luật thuế TNDN hiện hành là liệt kê các tài sản cố định hiện hữu được để xác định trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Ngoài ra, hạn chế của Luật thuế TNDN hiện hành là chưa có quy định cụ thể nào về việc xác định doanh thu, chi phí làm căn cứ cho thu nhập chịu thuế của các hình thức kinh doanh như bán hàng đa cấp, bán hàng qua mạng.

Về ưu đãi thuế TNDN: Việc xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập được ưu đãi thuế theo quy định của Luật thuế TNDN hiện hành là chưa hợp lý khi toàn bộ các khoản thu nhập khác đều không được ưu đãi thuế (trong đó có nhiều khoản thu nhập khác liên quan đến hoạt động kinh doanh được ưu đãi thuế) là bất hợp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp. Luận văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội.

Về ưu đãi thuế suất thuế TNDN: Luật thuế TNDN hiện hành quy định các doanh nghiệp nằm trong khu kinh tế cũng hưởng ưu đãi như là doanh nghiệp trên địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn là chưa phù hợp.

Tóm lại, trong nội dung Chương 1 tác giả đã tập trung phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về thuế TNDN và trình bày thực trạng pháp luật về thuế TNDN hiện nay. Nêu và phân tích những thành tựu đạt được và những bất cập của Luật thuế TNDN hiện hành làm cơ sở cho lý luận cho phần thực tiễn áp dụng pháp luật và phần đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về thuế TNDN được phân tích trong Chương 2, Chương 3 của luận văn.

Chương 2 THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

2.1 Những ảnh hưởng của điều kiện kinh tế xã hội, chính trị đến tình hình áp dụng pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới đã làm cho tốc độ phát triển kinh tế chậm lại trong thời gian đầu áp dụng thuế TNDN năm 2008. Nước ta thuộc nước đang phát triển nhưng lại chưa thực hiện tốt chính sách tiết kiệm trong tiêu dùng, dành vốn cho đầu tư.
 • Trình độ thanh toán của nền kinh tế Việt Nam nói chung còn lạc hậu.

Phương thức thanh toán thông qua ngân hàng vẫn chưa được xem là phương thức thông dụng và có hiệu quả đối với đa số người dân Việt Nam.

Sự thắt chặt tín dụng, lãi suất ngân hàng quá cao cộng với sự chênh lệch tỷ giá là một trong những khó khăn trong việc huy động vốn, duy trì nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Về môi trường pháp luật của nước ta tuy đã được quan tâm và ngày càng hoàn thiện nhưng hệ thống văn bản pháp luật vẫn còn chồng chéo, thiếu những chế tài theo luật định. Điều này tạo nên nhiều kẻ hở mà khi phát hiện lại không có chế tài pháp lý để ngăn chặn. Ngoài ra, tình trạng thiếu văn bản hướng dẫn thi hành cùng với sự thay đổi liên tục của các văn bản khiến cả doanh nghiệp và cán bộ thuế đều khó thực hiện trong quá trình áp dụng chính sách thuế mới.

Bên cạnh những khó khăn trên, tình hình kinh tế nước ta cũng có những thuận lợi đáng kể: Tuy kinh tế nước ta chịu tác động tiêu cực từ sự suy thoái kinh tế thế giới, nhưng ở mức độ không nhiều. Tình hình chính trị, xã hội ổn định đã và đang là nhân tố tích cực để các doanh nghiệp, hộ gia đình yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.. Xu hướng phục hồi kinh tế cùng với việc cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu của Chính phủ đã tác động đến niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới không ngừng tăng lên tăng lên trong các năm 2009, 2010, 2011.

Về chính sách thuế và chiến lược cải cách hệ thống thuế, Việt Nam đã phê chuẩn chiến lược cải cách thuế cho giai đoạn từ 2011-2020 để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thị trường đồng thời tăng cường các nguồn thu, tăng năng lực sản xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước.

2.2. Tình hình thực hiện pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội Luận văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội.

2.2.1. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

Hà Nội nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng với diện tích khoảng 3.324 km2 gồm 10 quận, 1 thị xã và 18 huyện ngoại thành. Dân số hơn 6.449 nghìn người, số người trong độ tuổi lao động khoảng 3,2 triệu người với mức thu nhập bình quân đầu người là 3.200.000 đồng/tháng. Năm 2009, sau khi mở rộng, GDP của thành phố tăng khoảng 6,67%, tổng thu ngân sách khoảng 70.054 tỷ đồng.

Năm 2011 tổng số thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội là 113.405.000 chiếm 17.9% so với tổng số thu NSNN của cả nước.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, số đối tượng nộp thuế ở Thủ đô cũng phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là thuế TNDN. Thể hiện: Số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ngày càng tăng, quy mô hoạt động của các doanh nghiệp ngày càng rộng: Năm 2011 Hà Nội có hơn 117 nghìn doanh nghiệp thành lập mới.

Trong quá trình áp dụng pháp luật về thuế TNDN Cục thuế Hà Nội nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình từ phía các cấp chính quyền địa phương đặc biệt là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng có liên quan như: Công an, quản lý thị trường, sở kế hoạch đầu tư…cũng là một trong những điều kiện thuận lợi trong quá trình áp dụng pháp luật thuế TNDN trên địa bàn Hà Nội giúp cho công tác quản lý thu thuế được dễ dàng, kiểm soát được các doanh nghiệp bỏ trốn, các doanh nghiệp ngừng kinh doanh.

Bên cạnh một số thuận lợi nêu trên, việc thực hiện Luật thuế TNDN trên địa bàn Hà Nội còn vướng nhiều khó khăn. Đặc biệt trong thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế khi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Kinh tế bất ổn định kéo theo sự biến động về số lượng doanh nghiệp dẫn đến biến động về doanh thu.

Bên cạnh những khó khăn nội tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phần lớn tập trung ở Hà Nội nên hoạt động chuyển giá để giảm nghĩa vụ về thuế TNDN là khá lớn (các công ty thường xuyên khai lỗ chiếm khoảng 80% số lượng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn) gây thất thu cho NSNN.

2.2.2 Khái quát về Cục Thuế Hà Nội Luận văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội.

Cục Thuế Hà Nội có 23 phòng thuộc Văn phòng cục và 29 chi cục thuế quận, huyện, thị xã. Cục Thuế thành phố Hà Nội có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác vào NSNN trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật. Cục Thuế thành phố Hà Nội gồm 3.487 cán bộ, nhân viên; trong đó Văn phòng Cục gồm 648 cán bộ, nhân viên được tổ chức thành phòng và 2.839 cán bộ, nhân viên làm việc tại 29 Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã trực thuộc. Số thu ngân sách được tập trung phần lớn tại Văn phòng Cục Thuế chiếm khoảng 95%, bình quân hàng năm số doanh nghiệp quản lý chiếm khoảng 6%; tại các Chi cục Thuế số thu ngân sách chỉ chiếm khoảng 5% nhưng số đối tượng quản lý chiếm tới 94%, và số cán bộ chiếm trên 81,5%, trong đó số cán bộ thực hiện quản lý thu hộ cá thể là chủ yếu.

2.2.3. Một số kết quả đạt được trong quá trình thực hiện pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Trong quá trình thực hiện Luật thuế TNDN trên địa bàn Hà Nội đã mang lại một số kết quả sau:

Về kinh tế. Thuế TNDN đã tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, điều tiết vĩ mô nền kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu, cải thiện môi trường kinh doanh và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Về thu NSNN. Hằng năm, số thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số thu ngân sách của cả nước. Đặc biệt những năm gần đây, Cục thuế Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN, tốc độ tăng trưởng số thu trung bình vào khoảng 125%. Trong đó, số thu ngân sách đối với thuế TNDN của thành phố Hà Nội qua các năm như sau:

Về kê khai, kế toán thuế. Cục thuế thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện tốt ứng dụng kê khai mã vạch hai chiều, kê khai qua mạng Internet nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí, nhân lực cho người nộp thuế và cả cơ quan thuế, đồng thời cũng hạn chế sai lỗi số học khi kê khai, giúp người nộp thuế nộp tờ khai đúng thời hạn. Đồng thời Cục Thuế Hà Nội cũng tăng cường công tác đôn đốc nộp tờ khai, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của người nộp thuế, phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, không kịp thời số thuế phải nộp để có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Do vậy trong thời gian qua, đại đa số người nộp thuế chấp hành tốt việc kê khai, nộp thuế kịp thời, sát số phát sinh, tỷ lệ người nộp thuế đã nộp tờ khai đúng hạn trên số người nộp thuế phải nộp tờ khai đạt trên 94% số tờ khai sai lỗi số học, số người nộp thuế nộp chậm (hoặc không nộp tờ khai) ngày càng giảm. Luận văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội.

Góp phần hoàn thiện chính sách thuế Việt Nam. Luật thuế TNDN đã góp phần làm cho hệ thống thuế Việt Nam từng bước tương đồng và phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời làm cho hệ thống thuế tiến dần tới mục tiêu công bằng và bình đẳng trong nghĩa vụ về thuế giữa các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp.

Về công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho người nộp thuế và cơ quan thu thuế, Cục thuế Hà Nội đã triển khai xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin để từng bước hỗ trợ người nộp thuế, cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế. Cục Thuế Hà Nội đã xúc tiến công tác xã hội hóa hoạt động hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính thuế. Cục Thuế tổ chức quán triệt nội dung, yêu cầu của việc thực hiện thủ tục hành chính đến cán bộ, công chức thuế. Theo đó, mọi cán bộ, công chức thuế khi tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế phải thực hiện theo đúng các quy định, tuyệt đối không được yêu cầu người nộp thuế nộp thêm bất cứ một loại hồ sơ, giấy tờ nào hoặc thực hiện quy định khác so với các thủ tục hành chính đã được công bố. Công khai tại bộ phận “một cửa”, số điện thoại của: Chi cục Trưởng, của lãnh đạo phụ trách bộ phận “một cửa”, lãnh đạo phụ trách công tác hoàn thuế; số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử đường dây nóng của đơn vị và của Cục Thuế.

 • Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế.

Trong những năm qua, Cục thuế Hà Nội liên tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu quản lý, trên cơ sở đó sẽ thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính. Ban lãnh đạo Cục Thuế đã xác định muốn quản lý thu thuế có hiệu quả đối với lượng doanh nghiệp và người nộp thuế lớn thì không thể không coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế. Đối trọng với áp lực của nhiệm vụ chống thất thu với yêu cầu ngày càng cao, Cục thuế Hà Nội đã chủ trương đổi mới phương pháp và đẩy mạnh ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế

Các Chi cục Thuế đã chú trọng đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ thông tin theo sát yêu cầu, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý số lượng người nộp thuế tăng nhanh, cùng các yêu cầu về cải cách và hiện đại hóa quản lý thuế. Luận văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội.

h/ Về công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Cục thuế TP Hà Nội không ngừng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, tại trụ sở người nộp thuế. Đặc biệt kể từ khi thực hiện thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về chống thất thu NSNN, các chi cục thuế trên địa bàn Hà Nội đã siết chặt hoạt động thanh, kiểm tra thuế, qua đó giúp doanh nghiệp trên địa bàn nghiêm túc tuân thủ pháp luật về thuế. Thời gian vừa qua, công tác thanh tra, kiểm tra thuế đã được triển khai dựa trên việc phân tích cơ sở dữ liệu về người nộp thuế, bộ tiêu chí đánh giá rủi ro và chương trình gán điểm rủi ro cho từng doanh nghiệp thuộc diện quản lý của Cục Thuế. Đơn vị đã tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế, thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề: chống thất thu thuế, chống chuyển giá… Cục Thuế Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn để thanh, kiểm tra chống thất thu ngân sách.

Tình hình nợ thuế TNDN. Nhìn chung, tỷ trọng nợ thuế TNDN trên địa bàn Hà Nội có xu hướng giảm dần qua các năm: năm 2008 là 9,5%, năm 2009 là 7,7%, năm 2010 là 7,3%.Tuy nhiên trong 2 năm 2011, 2012 tỷ lệ nợ đọng thuế TNDN lại gia tăng đột biến. Tổng nợ thuế TNDN tính đến 31/5/2012 là: 8.337 tỷ tập trung tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, bất động sản chiếm trên 2.000 tỷ đồng. Tình hình nợ đọng tiền thuế trên địa bàn đang ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách của thành phố Hà Nội.

2.3. Những tồn tại trong quá trình áp dụng pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội Luận văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội.

2.3.1. Đối với hệ thống pháp luật

Nội dung các quy định của Luật thuế TNDN hiện hành còn phức tạp, nhiều nội dung giữa các văn bản có sự mâu thuẫn, chồng chéo nhau. Thủ tục hành chính trong công tác thu- nộp thuế còn rườm rà, gây khó khăn cho các doanh nghiệp nộp thuế. Hiện tại, chưa có quy định nào quy định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan đến công tác thu, nộp thuế.

2.3.2. Đối với người nộp thuế

Trình độ hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về thuế TNDN của người nộp thuế còn nhiều hạn chế. Một số các doanh nghiệp đã cố tình gian lận, khai man, trốn thuế hoặc cố tình chay ỳ trong việc nộp thuế.

Các doanh nghiệp thường xuyên thay đổi kế toán, do vậy, việc kế toán các doanh nghiệp nộp thuế ghi nhầm mục lục ngân sách hay xảy ra.

Số lượng người nộp thuế tăng nhanh, địa bàn rộng và thường xuyên biến động, chưa kể nhiều doanh nghiệp tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh không khai báo với cơ quan thuế gây khó khăn cho cơ quan thuế trong công tác quản lý thu thuế.

Một số doanh nghiệp cố ý lợi dụng các khe hở của pháp luật hiện hành đã tìm mọi thủ đoạn, dưới mọi hình thức để gian lận thuế, trốn thuế, cố tình dây dưa, nợ thuế. Ngoài ra tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kê khai tài chính “lỗ giả lãi thật” gian lận thuế dưới hình thức chuyển giá.

2.3.3. Đối với cơ quan thuế

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn giải thích các chính sách thuế chưa được chú trọng để nâng cao tính tuân thủ tự nguyện, nâng cao hiểu biết pháp luật về thuế cho người nộp thuế.

Trình độ hiểu biết và thực thi chính sách thuế của một bộ phận quản lý thuế còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý hiện đại và yêu cầu cải cách hành chính trong quản lý thu thuế. Thái độ và phong cách ứng xử của một số cán bộ thuế chưa thật sự khách quan, tận tụy, công tâm với người nộp thuế.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế còn còn ở mức thấp. Các Chi cục Thuế thực hiện quản lý thuế vẫn theo phương pháp thủ công, năng suất và hiệu quả quản lý thấp dẫn đến hạn chế khả năng kiểm soát và quản lý thuế của cơ quan thuế. Luận văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế đôi lúc thiếu khoa học, dẫn đến hiệu quả thực hiện chưa cao, số lượng hồ sơ thanh tra còn tồn đọng lớn. Ngoài ra đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế còn thiếu về nhân sự, hạn chế về năng lực, thụ động trong thực thi công vụ cũng là một trong những trở lực có sự ảnh hưởng nhất định đến chất lượng trong việc thanh tra, kiểm tra thuế.

2.3.4. Đối với các cơ quan chức năng và tổ chức có liên quan

Tại các Chi cục Thuế địa phương, các cơ quan chức năng có liên quan như: công an, sở kế hoạch đầu tư, ngân hàng đôi lúc thiếu sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin và áp dụng các biện pháp hỗ trợ để thu đầy đủ, kịp thời số thuế TNDN vào NSNN.

Các giải pháp quản lý kinh tế xã hội chưa được đồng bộ để hỗ trợ cho công tác quản lý thuế: quản lý thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý đăng kí kinh doanh… làm hạn chế kết quả trong công tác quản lý thuế.

Tóm lại, Chương 2 đã tập trung phân tích, đánh giá thực tiễn quá trình áp dụng pháp luật về thuế TNDN hiện hành trên địa bàn Hà Nội qua hơn 3 năm thực hiện. Qua đó, khẳng định những kết quả đạt được trong quá trình áp dụng pháp luật về thuế TNDN trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời phân tích những tồn tại về mặt chính sách pháp luật thuế TNDN và việc tổ chức quản lý thu thuế của cơ quan quản lý thuế làm cơ sở định hướng cho phương hướng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về thuế TNDN trên địa bàn Hà Nội sẽ được làm rõ tại Chương 3.

Chương 3 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

3.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

Vấn đề tương thích giữa hệ thống pháp luật thuế của Việt Nam với các điều ước quốc tế mà Việt Nam kí kết và tham gia là một yêu cầu tất yếu. Yêu cầu đặt ra về mức độ tương thích với hệ thống pháp luật thuế của các quốc gia mà Việt Nam đã kí kết điều ước quốc tế là phải đảm bảo tính tương đồng về nguyên tắc và định hướng. Nguyên tắc cơ bản nhất về thuế theo thỏa thuận với các quốc gia khác thường được đặt ra như yêu cầu tiên quyết là nguyên tắc không phân biệt đối xử, nguyên tắc ràng buộc và cắt giảm thuế quan, nguyên tắc công khai minh bạch.

Mặt khác, việc hoàn thiện pháp luật về thuế TNDN là hoàn toàn phù hợp với chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011- 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17 tháng 05 năm 2011.

Trước các yêu cầu đó, để pháp luật về thuế nói chung và thuế TNDN nói riêng từng bước đi vào thực tiễn và phát huy tác dụng trước hết cần xây dựng môi trường pháp lý đồng bộ chặt chẽ. Theo đó, Luật thuế TNDN cần thay đổi theo định hướng sau:

Về mặt nội dung:

 • Thuế TNDN phải khắc phục những tồn tại của thuế TNDN hiện hành, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của đất nước và định hướng của Nhà nước về phát triển kinh tế trong thời gian tới. Thuế TNDN phải bao quát hết tất cả các khoản thu nhập cần điều tiết cho NSNN. Luận văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội.
 • Cần điều chỉnh giảm mức thuế suất chung theo lộ trình phù hợp để thu hút đầu tư tạo điều kiện để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính, tăng tích lũy để đẩy mạnh đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh.
 • Cần đơn giản hóa chính sách ưu đãi thuế theo hướng hẹp về lĩnh vực, tiếp tục khuyến khích đầu tư vào các ngành sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, các ngành công nghiệp hỗ trợ, sử dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học…
 • Cần bổ sung quy định về các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Về mặt kinh tế pháp lí: Hệ thống pháp luật về thuế TNDN cần phải đảm bảo các yếu tố sau đây:

Khi xây dựng hệ Luật thuế TNDN cần có lộ trình rõ ràng về việc thực hiện cam kết quốc tế liên quan đến nghĩa vụ thuế ;

Luật thuế TNDN được ban hành cần phải có tính ổn định lâu dài nhằm tạo tiền đề phát triển cho chủ thể nộp thuế.

Về mặt kỹ thuật ban hành văn bản: Thuế TNDN phải được xây dựng theo đúng nguyên tắc đơn giản, dễ áp dụng và công bằng. Các văn bản hướng dẫn thi hành không mâu thuẫn chồng chéo làm mất tính phù hợp và khả thi trong quá trình áp dụng.

3.2. Các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Nhằm khắc phục những tồn tại của pháp luật về thuế TNDN hiện hành, chúng ta có thể đưa ra một số giải pháp sau:

a) Về thuế suất thuế TNDN. Để đảm bảo số thu NSNN không bị giảm mạnh khi giảm mức thuế suất thuế TNDN trong thời gian ngắn thiết nghĩ rằng mức thuế suất thuế TNDN nên được điều chỉnh giảm theo lộ trình sau:

 • Áp dụng mức thuế suất 23% từ năm 2012 đến 2015
 • Áp dụng mức thuế suất 20% từ năm 2016 đến 2020.
 1. Xác định việc chuyển lỗ. Để trách chồng chéo trong các quy định giữa các văn bản pháp luật và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp, thiết nghĩ nên cho phép doanh nghiệp chủ động lựa chọn năm chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo nhưng không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo đúng quy định của Luật thuế TNDN
 2. Về xác định các khoản thu nhập khác. Cần bổ sung các khoản thu nhập khác liên quan đến hoạt động chính thuộc diện ưu đãi thuế của doanh nghiệp cũng được ưu đãi thuế TNDN.
 3. Về các khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế. Có thể nghiên cứu xây dựng nội dung các khoản chi được trừ, không được trừ theo 2 phương án: Luận văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội.

Thứ nhất: Quy định rõ các khoản chi cụ thể được trừ để thuận lợi cho doanh nghiệp trong hạch toán kế toán; các khoản chi không trừ chỉ kê về nguyên tắc: ví dụ: các khoản chi không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Áp dụng theo phương án này sẽ phù hợp với yêu cầu hạch toán của doanh nghiệp và dễ dàng hơn trong việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý.

Thứ hai: Vẫn theo quy định của pháp luật hiện hành nhưng cần phải cụ thể hóa các khoản chi không được trừ. Như vậy, ngoài các khoản chi phí không được trừ đã liệt kê, doanh nghiệp sẽ được trừ tất cả các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Đối với các khoản chi cụ thể: Khi rà soát các quy định này cần căn cứ trên cơ sở thực chi, có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và có hóa đơn chứng từ hợp lý.

Về thời điểm xác định doanh thu. Luật thuế TNDN chưa quy định cụ thể về thời điểm xác định doanh thu đối với một số trường hợp nhất định. Vì vậy, cần sửa đổi theo hướng quy định rõ thời điểm xác định doanh thu đối với trường hợp bán hàng nhưng xuất hóa đơn trước khi giao hàng, quy định doanh thu cho các hoạt động cá biệt như xây dựng cơ bản, chơi gôn… cần cụ thể để thực hiện được. Ví dụ khi quy định về doanh thu chơi gôn: “Đối với hoạt động kinh doanh sân gôn là tiền bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn và các khoản thu khác trong kỳ tính thuế “, các khoản thu khác trong kỳ tính thuế sẽ được hiểu khác nhau rất khó áp dụng trên thực tế.

Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Để phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế của nước ta trong giai đoạn hiện nay là khuyến khích đầu tư vào các ngành sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, các ngành công nghiệp hỗ trợ, sử dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, dịch vụ chất lượng cao, lĩnh vực xã hội hóa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn trước tiên cần rà soát các điều kiện ưu đãi và mức ưu đãi sao cho phù hợp. Để đảm bảo tính công bằng, hợp lý, thiết nghĩ chúng ta nên áp dụng mức thuế suất ưu đãi là 20% trong thời gian 10 năm áp dụng riêng đối với các doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư tại khu kinh tế thay cho mức thuế suất ưu đãi là 10% trong thời gian 15 năm như hiện nay.

3.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội

3.3.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và cung cấp dịch vụ hỗ trợ đối tượng nộp thuế

Hướng dẫn kịp thời và đầy đủ các quy định của pháp luật để các đối tượng nộp thuế nắm được nội dung các quy định của pháp luật về thuế TNDN, các thủ tục kê khai, tính thuế, lập hồ sơ miễn thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế và nộp thuế vào NSNN theo pháp luật. Luận văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội.

Khuyến khích và phát triển các mạnh mẽ các dịch vụ tư vấn thuế, kế toán thuế. Hướng dẫn đối tượng nộp thuế thực hiện tốt công tác kế toán, quản lý chặt chẽ hóa đơn chứng từ để hạch toán đúng kết quả kinh doanh và xác định đúng nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Đề cao trách nhiệm và nghĩa vụ của đối tượng nộp thuế, khuyến khích các đối tượng nộp thuế theo phương pháp tự kê khai, tự tính và tự nộp thuế.

3.3.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

Công tác thanh tra thuế cần được đẩy mạnh hơn nữa nhằm đảm bảo cho các quy định của pháp luật về thuế TNDN được thi hành nghiêm túc.

Công tác thanh tra thuế cần được cải cách như sau:

Để tiết kiệm về thời gian và chi phí trong công tác kiểm tra, thanh tra thuế, Cục thuế Hà Nội cần phân loại đối tượng để thanh tra, kiểm tra. Cần thay đổi phương pháp thanh tra tại trụ sở người nộp thuế theo quan điểm triệt để áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro, tập trung vào các đối tượng có nhiều rủi ro về thuế hoặc thiếu độ tín nhiệm, thường xuyên gian lận về thuế. Để thực hiện được điều đó, Cục thuế Hà Nội cần thiết phải xây dựng được cơ sở dữ liệu về người nộp thuế tập trung để áp dụng các kỹ thuật phân tích rủi ro, giảm thiểu thời gian cập nhật số liệu, thu thập tài liệu, tăng thời gian cho công tác đánh giá, phân tích từ đó nâng cao chất lượng công tác phân tích hồ sơ thanh tra.

Xây dựng quy trình kiểm tra quyết toán thuế. Việc kiểm tra quyết toán thuế phải được thực hiện tại trụ sở cơ quan thuế trên cơ sở các tài liệu báo cáo của cơ sở kinh doanh, trường hợp cần thiết mới kiểm tra tại cơ sở kinh doanh. Các chế tài về xử lý vi phạm, cưỡng chế thuế phải được quy định rõ ràng, cụ thể trong các văn bản pháp luật.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ thanh tra nhằm nâng cao trình độ cán bộ đáp ứng ngày càng cao của thực tiễn công tác thanh tra. Có sự tuyển chọn các cán bộ có trình độ chuyên môn tốt, kỹ năng tin học, ngoại ngữ bổ sung cho lực lượng thanh tra thuế. Luận văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội.

3.3.3. Cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế

Cục thuế Hà Nội cần triển khai thực hiện các đề án thuộc “Chiến lược phát triển ngành Thuế giai đoạn 2011-2020″ theo đúng kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 10/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đảm bảo lộ trình và yêu cầu đã đề ra.

3.3.4. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế

Với mục tiêu tinh giảm biên chế nhân sự quản lý thuế nhưng vẫn hiệu quả, chính xác, nhanh chóng ngành thuế cần từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế. Điều này khắc phục nhược điểm của phương pháp quản lý thủ công: Cồng kềnh trong bộ máy nhân sự, thời gian thực hiện lâu hơn, tính chính xác kém hơn và khâu kiểm tra quản lý trong ngành thuế cũng phức tạp tốn nhiều thời gian và công sức hơn.

3.3.5. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng hóa đơn

Để làm tốt công tác quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ cần tuyên truyền và khuyến khích người dân đòi hóa đơn khi mua hàng. Ngoài ra, cần kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn.

3.3.6. Nâng cao quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế

Về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý thuế

 • Tiếp tục duy trì bộ máy quản lý thuế theo hệ thống dọc từ trung ương đến địa phương.
 • Tổ chức lại bộ máy cơ quan thuế theo chức năng quản lý thuế theo loại đối tượng nộp thuế: doanh nghiệp có vốn đầu tư ngước ngoài, doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn từ NSNN…
 • Cải cách công tác quản lý hành chính về thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN.

Về đội ngũ cán bộ thuế

Đổi mới công tác quản lý cán bộ theo hướng quy định rõ tránh nhiệm của từng loại cán bộ trên từng vị trí công tác. Đánh giá cán bộ dựa trên kết quả số lượng và chất lượng công việc, coi trọng phẩm chất đạo đức chính trị, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Luận văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội.

Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý thuế. Bên cạnh việc đào tạo về chuyên môn và kỹ năng đáp ứng công tác quản lý thuế hiện đại, Cục Thuế Hà Nội cần đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ thuế nhằm hạn chế những tiêu cực vốn tồn tại trong ngành thuế từ lâu đã tạo ra những phiền hà không đáng có cho người nộp thuế.

3.3.7. Các biện pháp khác

Để thực hiện Luật thuế TNDN một cách hiệu quả trên thực tiễn, bên cạnh việc thực hiện các giải pháp nêu trên, cần tiến hành cải thiện môi trường pháp lý mang tính đồng bộ, ổn định, bao quát và bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

 • Sửa đổi quy định của Bộ luật hình sự về các tội danh trốn thuế, giả mạo chứng từ theo hướng tăng mức hình phạt nặng hơn so với quy định hiện tại.
 • Xác định lộ trình cụ thể khi tiến hành điều chỉnh các quy định pháp luật về thuế TNDN.
 • Các quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ đều phải được thanh toán quan ngân hàng, hạn chế đến mức thấp nhất hình thức thanh toán bằng tiền mặt.
 • Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Thuế với các cơ quan quản lý nhà nước khác.

Tóm lại, Chương 3 đã đưa ra một số phương pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thuế TNDN trong bối cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung, địa bàn Hà Nội nói riêng và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục các mặt hạn chế của Luật thuế TNDN hiện hành. Từ đó, đưa ra định hướng hoàn thiện luật thuế TNDN là giảm nghĩa vụ thuế, tăng tích tụ vốn, khuyến khích đầu tư mở rộng. Đồng thời Luận văn cũng đề cập các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về thuế TNDN trên địa bàn Hà Nội. Trong đó nhấn mạnh các biện pháp về quản lý thu thuế của cơ quan thuế Hà Nội thông qua việc nâng cao thức pháp luật về thuế TNDN của người nộp thuế và các biện pháp quản lý khác giúp cơ quan thuế Hà Nội thu đúng, thu đủ số thuế TNDN cho NSNN.

KẾT LUẬN Luận văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội.

Thuế TNDN phản ánh trình độ và hiệu quả của nền kinh tế và của tổ chức kinh doanh. Vì vậy, để nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp phát triển bền vững thì giải pháp xuyên suốt là thực hiện chính sách thuế TNDN thống nhất cho mọi loại hình doanh nghiệp, xóa bỏ mọi sự phân biệt nhằm chuyển công cụ thuế từ mục tiêu phân phối thu nhập xã hội sang mục tiêu hiệu quả kinh tế. Song công tác thuế là công tác mang tính chính trị kinh tế tổng hợp, ngoài sự nỗ lực cố gắng của ngành thuế còn có sự đóng góp của các ngành các cấp và quần chúng nhân dân.

Hoàn thiện chính sách thuế TNDN cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế trong từng giai đoạn là một đòi hỏi tất yếu khách quan phù hợp với định hướng phát triển về chính sách thuế của nước ta và thông lệ quốc tế. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn diễn biến phức tạp đòi hỏi các ngành, các cấp phải chủ động phân tích, đánh giá tình hình để có giải pháp ứng phó thích hợp trong đó chính sách thuế là một trong những giải pháp quan trọng cần được ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, cần có sự đồng thuận, quyết tâm của cả hệ thống chính trị để chủ động vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về cải cách hệ thống thuế đã đặt ra.

Trên cơ sở lý luận và xuất phát từ những hạn chế còn tồn tại của thực tiễn áp dụng pháp luật về thuế TNDN trên địa bàn Hà Nội, nội dung luận văn đã khái quát về Luật Thuế TNDN hiện hành, thực tiễn tại Hà Nội và đề xuất phương hướng, giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách thuế TNDN tại Việt Nam và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về thuế TNDN trên địa bàn Hà Nội.

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài, thu thập số liệu do trình độ còn hạn chế nên luận văn còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của các thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp và tất cả những ai quan tâm đến đề tài này nhằm giúp tác giả hoàn thành luận văn này. Luận văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Nguyên tắc thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993