Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đáp ứng đổi mới giáo dục dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Theo đánh giá của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tính đến năm 2000 ngành giáo dục hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu; phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2010. Tạo nhiều cơ hội tiếp cận giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách. Đảm bảo cơ bản bình đẳng giới trong giáo dục và đào tạo. Bên cạnh những thành tựu đặt ra ngành Giáo dục và Đào tạo cũng thừa nhận còn một số những hạn chế như hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Hệ thống giáo dục và đào tạo thiếu liên thông giữa các trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo; còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành. Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao động; chưa chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng làm việc. Phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả còn lạc hậu, thiếu thực chất (Nghị quyết 29-NQ/TW). Cùng với đó Nghị quyết cũng nêu ra Quản lý giáo dục và đào tạo còn nhiều yếu kém. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp”.

Đây được xem như bối cảnh để Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã thông qua Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Mục tiêu tổng quát của đổi mới giáo dục toàn diện được xác định là: “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả.”

Để thực hiện mục tiêu tổng quát này Nghị quyết cũng đưa ra 9 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong số những nhiệm vụ và giải pháp này, giải pháp số 6 tập trung vào Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Đây được xem như giải pháp then chốt về mặt nguồn nhân lực giáo dục nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Có thể thấy Đảng đã xác định con người, nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện mục tiêu đó cần phải đẩy mạnh phát triển giáo dục trong đó cần chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc giáo dục phổ thông nói chung và giáo dục trung học cơ sở (THCS) nói riêng Huyện Đắk Glong là huyện nghèo của tỉnh Đắk Nông, điểm xuất phát kinh tế mức thấp, địa hình đa dạng vì thế có nhiều ngành nghề liên quan đến cả nông, lâm nghiệp. Toàn huyện Đắk GLong có 07 trường THCS, công tác bồi dưỡng giáo viên để nâng cao nhận thức về học tập cho giáo viên vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, thiếu sự đồng bộ. Vì vậy dẫn đến chất lượng hoạt động bồi dưỡng giáo viên còn thấp so với mặt bằng chung của toàn tỉnh. Đặc biệt công tác quản lí hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên ở các trường THCS theo yêu cầu đổi mới giáo dục vẫn còn những vấn đề bất cập. Các giải pháp quản lí chưa được khoa học, đồng bộ, có nhiều lúng túng, chưa đáp ứng được với yêu cầu, đòi hỏi của sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và tinh thần đổi mới hiện nay.

Đội ngũ giáo viên THCS huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông chưa đồng đều về trình độ chuyên môn, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhận thức của giáo viên về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn còn hạn chế, chưa xác định đúng vị trí, vai trò của hoạt động này trong nhà trường; việc triển khai hoạt động này thiếu sự tuân thủ những nguyên tắc nhất định; nội dung của hoạt động bồi dưỡng giáo viên nhiều khi thực hiện chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch; biện pháp chỉ đạo triển khai của cán bộ quản lí giáo dục chưa khoa học, không thường xuyên. Trong khi đó, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục (CBQLGD )chưa cao; hiệu trưởng các trường THCS chưa xây dựng mục tiêu, chương trình, nội dung phát triển giáo dục, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên chưa hiệu quả, chưa phối hợp với các trường để bồi dưỡng cho giáo viên. Xuất phát từ những lí do trên, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THCS, có đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, nghiên cứu “Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đáp ứng đổi mới giáo dục” là cần thiết. Kết quả nghiên cứu góp phần làm rõ thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên trung học cơ sở ở huyện Đắk GLong đồng thời đề xuất một vài biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động này để đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Nhận Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài.

Giáo dục là nền tảng của sự phát triển khoa học, công nghệ phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Nhà giáo là người tổ chức hướng dẫn, điều khiển quá trình giảng dạy và quyết định chất lượng giáo dục.

Ủy ban quốc tế về giáo dục thế kỷ XXI của UNESCO (1996) đã khẳng định “Thầy giáo là nhân tố quyết định hàng đầu đối với chất lượng giáo dục. Do đó, muốn phát triển giáo dục thì trước hết và trên hết phải phát triển đội ngũ giáo viên cả về số lượng và chất lượng

Nhật Bản, có quy chế bắt buộc bồi dưỡng giáo viên hàng năm đối với giáo viên phổ thông mới vào nghề. Giáo viên đương nhiệm được bồi dưỡng bằng nhiều hình thức, ở nhiều cấp với phương thức đổi mới, đa dạng. Chính sách đãi ngộ giáo viên chủ yếu thể hiện qua lương, phụ cấp, trợ cấp. Mức tăng lương dựa vào thành tích và thâm niên công tác trung bình 1 năm họăc 2 năm một lần. Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học.

Qua đó cho thấy các nước trên thế giới từ những nước chậm phát triển nước đang phát triển và nước phát triển thì công tác bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên được đọc được đặc biệt quan tâm.

Việt Nam giáo viên giữ vai trò chủ đạo trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục giữa đặc điểm của công việc giáo viên phải thường xuyên bồi dưỡng tư vấn đề cập nhật kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã khẳng định: Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 đã đưa ra các giải pháp phát triển giáo dục, trong đó có giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, trong đó giải pháp này khẳng định. Đổi mới căn bản và toàn diện nội dung và phương pháp đào tạo bồi dưỡng nhằm hình thành đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trên cơ sở đó, những nghiên cứu về quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên gần đây, một số tác giả đã có bài viết và công trình nghiên cứu.

Tác giả Nguyễn Đình và Nguyễn Khắc Hưng trong cuốn phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài đã khẳng định thầy giáo là yếu tố quyết định hàng đầu đối với giáo dục có muốn phát triển giáo dục thì trước hết và trên hết phải phát hiện đội ngũ phát triển đội ngũ giáo viên kể về số lượng và chất lượng. Nó đưa ra những nghiên cứu về những thời kỳ chuyển biến của giáo viên và Đề nghị những cải cách chương trình đào tạo giáo viên.

Tác giả Đặng Quốc Bảo cho rằng bất cứ hoàn cảnh nào dù khó khăn đến đâu ngành giáo dục cũng tìm mọi biện pháp mở trường lớp dài hạn ngắn hạn cấp tốc tập trung hơn cả nhóm nhỏ để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, đồng thời tác giả cũng đưa ra một số bài học về bồi dưỡng đội ngũ.

Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục của tác giả Trần Hữu Cảnh: “Các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực dạy học cho đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế”, ở đề tài này tác giả bàn đến biện pháp quản lý của Hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực dạy học cho đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở huyện Hương Trà.

Tác giả Trần Thức có công trình: “Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông tỉnh Khánh Hòa”, đề tài đã tập trung nghiên cứu biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Công trình “Những biện pháp tăng cường quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở ở Hải Phòng” của tác giả Đào Trung Đồng ở Hải Phòng, ở đề tài này người viết bàn đến các biện pháp tăng cường công tác bồi dưỡng giáo viên ở Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay. Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học.

Mặc dù có nhiều bài viết và công trình nghiên cứu về công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên (BDGV) nhưng chưa có công trình nghiên cứu nào về quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS đáp ứng đổi mới giáo dục. Vì vậy việc nghiên cứu công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trường trung học cơ sở huyện Đắk Glong là rất cần thiết

3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1 Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu thức trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên dạy trung học cơ sở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên đáp ứng đổi mới giáo dục.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu để đạt được mục đích nêu trên, đề tài thực hiện các nhiệm vụ sau:

Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS.

Khảo sát, đánh giá, phân tích thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trường THCS huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông đáp ứng đổi mới giáo dục.

Đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đáp ứng đổi mới giáo dục.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trường trung học cơ sở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu thực trạng hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở đáp ứng đổi mới giáo dục trường trung học cơ sở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Nghiên cứu thực trạng về quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

5. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học.

5.1. Cơ sở phương pháp luận

Tiếp cận hoạt động: Khi nghiên cứu hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở các trường THCS cần nghiên cứu về quản lý của Hiệu trưởng và hoạt động bồi dưỡng của giáo viên ở trường THCS để làm bộc lộ rõ biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở trường THCS.

 Tiếp cận năng lực: Hoạt động bồi dưỡng giáo viên tại trường THCS là hoạt động hướng tới sự hình thành và phát triển các năng lực cơ bản của giáo viên. Tiếp cận năng lực sẽ tạo cơ sở phương pháp luận để luận giải một số các vấn đề lý luận cơ bản như: khái niệm, mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện, kiểm tra, đánh giá hoạt động BDGV tại trường THCS. Đồng thời đề xuất nội dung, cách thức tác động các giải pháp quản lý hoạt động BDGV tại trường THCS .

 Tiếp cận chức năng quản lý: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tại trường THCS cần dựa trên các chức năng cơ bản của hoạt động quản lý đó là: Lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra và đánh giá hoạt động BDGV tại trường THCS. Các chức năng này cần phải được thể hiện xuyên suốt trong quá trình quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tại trường THCS của chủ thể. Chủ thể quản lý hoạt động BDGV cần biết phối hợp một cách đồng bộ, hài hoà và chặt chẽ các chức năng quản lý trên trong quá trình quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở trường THCS.

5.2. Phương pháp tiếp cận và nghiên cứu

5.2.1 Phương pháp tiếp cận

Tiếp cận theo quan điểm đổi mới giáo dục; Tiếp cận hệ thống.

5.2.2. Phương pháp nghiện cứu lý luận

Phân tích, tổng hợp so sánh, khái quát các tài liệu; phân loại hệ thống hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ngành và các công trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến đề tài để xây dựng cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu đề tài.

5.2.3. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu thực tiễn, điều tra bằng bảng hỏi, quan sát, tổng kết rút kinh nghiệm, xin ý kiến chuyên gia nhằm đánh giá thực trạng và kiểm nghiệm tính hợp lý và tính khả thi những biện pháp đã đề xuất về Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trường THCS huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông đáp ứng đổi mới giáo dục.

5.2.4. Phương pháp xử lý số liệu bằng toán thống kê

Xử lý các số liệu đã thu thập được trong quá trình nghiên cứu.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

6.1. Ý nghĩa lý luận

Luận văn đã khái quát hóa và hệ thống hóa các kết quả nghiên cứu hoạt động và quản lý hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên THCS. Làm rõ nhiều vấn đề mang tính cơ sở lý luận như: năng lực được đào tạo bồi dưỡng và năng lực nghề nghiệp, hoạt động bồi dưỡng giáo viên và triết lý học tập suốt đời và tự bồi dưỡng.

Đề xuất qui trình quản lý hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên THCS.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học.

Luận văn đã chỉ ra thực trạng và đánh giá thực trạng hoạt động bồi dưỡng giáo viên trong trường THCS trên địa bàn huyện Đắk Glong để từ đó đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS. Kết quả khảo nghiệm cho thấy các giải pháp có tính khả thi cao và cần thiết. Luận án cũng đã đề xuất một số khuyến nghị đối với các cấp quản lý nhà nước về giáo dục.

7. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và khuyến nghị, phần nội dung của luận văn gồm 3 chương.

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở đáp ứng đổi mới giáo dục.
 • Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trường trung học cơ sở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đáp ứng đổi mới giáo dục.
 • Chương 3: Giải pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trường trung học cơ sở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đáp ứng đổi mới giáo dục.

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÁP ỨNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

1.1. Các khái niệm chính của đề tài

1.1.1. Giáo viên trung học cơ sở

Khái niệm giáo viên (GV) được nêu rõ tại Điều 66, Luật Giáo dục (2019) như sau: “Nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục, trừ cơ sở giáo dục quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 của Luật này”; và “Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục khác, giảng dạy trình độ sơ cấp, trung cấp gọi là giáo viên”.

Trong Điều 67 của Luật này cũng quy định rõ những tiêu chuẩn đối với người GV, đó là:

 1. Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt;
 2. Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm;
 3. Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;
 4. Bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.

Theo Điều 72, Luật Giáo dục, trình độ chuẩn được đào tạo của GV THCS là “Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên THCS , trung học cơ sở, trung học phổ thông”.

1.1.2. Bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng cho giáo viên Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học.

Bồi dưỡng chuyên môn: Theo Từ điển Tiếng Việt: “Bồi dưỡng là làm cho tăng thêm năng lực hoặc phẩm chất”. Bồi dưỡng là làm nâng cao trình độ nghề nghiệp. Quá trình này chỉ diễn ra khi cá nhân và tổ chức có nhu cầu nâng cao kiến thức hoặc kỹ năng chuyên môn của bản thân để đáp ứng nhu cầu lao động nghề nghiệp. Bồi dưỡng có thể coi là quá trình cập nhật kiến thức, kỹ năng vận dụng kiến thức để bù đắp kiến thức còn thiếu hoặc đã lạc hậu so với nhu cầu phát triển của xã hội, thường được xác định bằng chứng chỉ. Do đó bồi dưỡng có những yếu tố cơ bản là:

Bổ sung kiến thức, kỹ năng, phương pháp để từ đó nâng cao trình độ trong lĩnh vực chuyên môn qua hình thức học tập đào tạo nào đó; Bồi dưỡng có mục đích, mục tiêu, nội dung, chương trình và phương thức cụ thể.

Đối tượng được bồi dưỡng phải có một trình độ chuyên môn nhất định, cần được bồi dưỡng thêm về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ … để đáp ứng sự nghiệp giáo dục phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Tóm lại, khái niệm “Bồi dưỡng ” thường chỉ cho hoạt động dạy học nhằm bổ sung, bồi đắp thêm kiến thức, kỹ năng cho cả người dạy và người học. Xét về mặt thời gian thì đào tạo thường có thời gian dài hơn, nếu có bằng cấp thì bằng cấp chứng về mặt trình độ, còn bồi dưỡng có thời gian ngắn và có thể có giấy chứng nhân đã học xong khóa bồi dưỡng.

Chuyên môn: Theo Từ điển bách khoa Việt Nam ( NXB Hà Nội, 2002) là lĩnh vực riêng, những kiến thức riêng nói chung của một nghành khoa học, kĩ thuật.

Bồi dưỡng chuyên môn: Là bồi dưỡng kiến thức chuyên môn; kỹ năng tay nghề; kiến thức, kỹ năng thực tiễn. Bồi dưỡng cho GV có thể coi là việc đào tạo lại, đổi mới, cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nâng cao trình độ cho GV, là sự nối tiếp tinh thần đào tạo liên tục trước và trong khi làm việc của người giáo viên. Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn đối với mọi GV là thường xuyên, liên tục.

Với Đề tài này, hoạt động bồi dưỡng được xác định là hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên những kiến thức khoa học liên quan đến các môn học trong chương trình THCS, đồng thời bồi dưỡng cả nghiệp vụ sư phạm để dạy và thực hiện công tác giáo dục được tất cả các khối lớp của THCS theo chuyên môn được đào tạo, đáp ứng các yêu cầu của đối tượng học sinh, yêu cầu đổi mới giáo dục.

Bồi dưỡng cho giáo viên: Khái niệm “bồi dưỡng giáo viên” chỉ việc nâng cao, hoàn thiện trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho các GV đang dạy học. Trong quá trình hoạt động nghề nghiệp của mình, sau một thời gian phát triển, khoa học, kỹ thuật, tri thức của con người cùng với những kiến thức, kỹ năng mà người GV nhận được trước đây trong nhà trường đã trở nên lạc hậu, GV cần cập nhật thêm những tri thức mới về các lĩnh vực nghề nghiệp nhằm nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ GV, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp “trồng người” (Phạm Minh Hạc) [4].

Như vậy “hoạt động bồi dưỡng giáo viên” là các hoạt động giáo dục nhằm bồi dưỡng GV theo những mục tiêu khác nhau. Theo mục tiêu bồi dưỡng, hoạt động bồi dưỡng giáo viên được phân loại như sau: bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên THCS; cập nhật kiến thức chính trị, kinh tế – xã hội, cập nhật kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho GV; phát triển năng lực nhằm đạt chuẩn và nâng chuẩn nghề nghiệp của GV; bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học của nhà trường và yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương; bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục; bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, QL hoạt động tự học, tự bồi dưỡng GV của nhà trường.

Hình thức bồi dưỡng cũng là một khái niệm quan trọng liên quan đến hoạt động BDGV. Trong thực tiễn hoạt động bồi dưỡng GV hiện nay thường áp dụng các hình thức sau: bồi dưỡng tập trung; bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn trong nhà trường; bồi dưỡng thông qua các hoạt động liên trường, cụm trường như: semina, hội thảo, hội thi; bồi dưỡng từ xa qua Internet; tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên.

1.1.3. Quản lý Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học.

Từ khi xã hội loài người có tổ chức, có sự phân công, hợp tác lao động thì cũng từ đó xuất hiện hoạt động quản lý. Quản lý là một hoạt động bắt nguồn tự sự phân công, hợp tác lao động trong một tổ chức nhất định nhằm đạt được hiệu quả lao động cao hơn. Vì vậy quản lý mang tính lịch sử, nó phát triển theo sự phát triển của xã hội loài người.

Theo Vũ Dũng, Phùng Đình Mẫn: “Quản lý là tác động có phương hướng, có mục đích rõ ràng của chủ thể quản lý; quản lý là hoạt động trí tuệ mang tính sáng tạo cao. Quản lý là một khoa học và là một nghệ thuật” [5].

Hoạt động quản lý bao giờ cũng có chủ thể và đối tượng quản lý. Từ những đặc điểm trên, có thể khẳng định: Bản chất của hoạt động quản lý là cách thức tác động hợp quy luật của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành đạt hiệu quả mong muốn và đạt mục tiêu đề ra.

Cũng có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm quản lý, sau đây là một số quan điểm chính.

Theo sự phân tích của K.Mác thì “Bất cứ nơi nào có lao động, nơi đó có quản lý”. Trong tác phẩm: “Những vấn đề cốt yếu của quản lý” tác giả Harold Kontz viết “Quản lý là một hoạt động thiết yếu, nó đảm bảo phối hợp những nỗ lực cá nhân nhằm đạt được các mục đích của nhóm về thời gian, tiền bạc và sự bất mãn cá nhân ít nhất” [ 6, tr. 112 ].

Theo tác giả Trần Kiểm: “Quản lý là những tác động của chủ thể quản lý trong việc huy động phát huy, kết hợp, sử dụng, điều chỉnh, điều phối các nguồn lực ( Nhân lực, vật lực, tài lực ) trong và ngoài nước ( Chủ yếu là nội lực ) một cách tối ưu nhằm đạt mục đích của tổ chức với hiệu quả cao nhất” [ 7, tr. 127]

Tác giả khoa Sư phạm-Đại học Quốc gia Hà Nội là Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc đưa ra quan niệm: “Quản lý là sự tác động có chủ đích của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức” [ 8, tr. 26 ]. Tuy những quan niệm trên có khác nhau, song có thể khái quát: Quản lý là sự tác động gây ảnh hưởng của chủ thể quản lý bằng những công cụ, phương pháp mang tính đặc thù trong việc thực hiện các chức năng quản lý để đạt được mục tiêu chung của hệ thống.

Quản lý giáo dục: Quản lý giáo dục là sự vận dụng một cách cụ thể các nguyên lý của quản lý nói chung vào lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, cần làm rõ nội hàm khái niệm, để từ cơ sở lý thuyết đó giúp xác định nội dung và các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức trong công tác quản lý nhà trường. Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học.

Theo tác giả Đặng Quốc Bảo, QLGD theo nghĩa tổng quát là hệ thống những tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý trong hệ thống giáo dục, là sự điều hành hệ thống giáo dục quốc dân, điều hành các cơ sở giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu đẩy mạnh công tác giáo dục theo yêu cầu phát triển của xã hội ( Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài ) [9, tr. 28].

Theo tác giả Nguyễn Ngọc Quang: Khái niệm về QLGD:“Là sự tác động có thức của chủ thể quản lý tới khách thể nhằm đưa hoạt động sư phạm của hệ thống giáo dục đạt tới kết quả mong muốn bằng cách hiệu quả nhất” [10, tr. 56].

Theo tác giả Trần Kiểm, khái niệm quản lý giáo dục đối với cấp vĩ mô:

“Quản lý giáo dục được hiểu là hệ thống những tác động tự giác, có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống, hợp quy luật của chủ quản lý đến tập thể giáo viên, công nhân viên, tập thể học sinh, cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu giáo dục của nhà trường” [ 11, tr. 37 ].

Theo Phạm Minh Hạc: “Quản lý giáo dục là quản lý trường học, thực hiện đường lối giáo dục của Đảng trong phạm vi trách nhiệm của mình, tức là đưa nhà trường vận hành theo nguyên lý giáo dục, để tiến tới mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo đối với ngành giáo dục, với thế hệ trẻ và từng học sinh” [ 12, tr. 48 ]

Như vậy có thể khái quát: Quản lý giáo dục là hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý nhằm tổ chức, điều khiển hoạt động của khách thể quản lý làm cho hệ thống giáo dục được quản lý, vận hành theo đúng đường lối, quan điểm giáo dục của Đảng nhằm thực hiện được các mục tiêu giáo dục đề ra.

Dựa vào phạm vi quản lý, người ta chia ra hai loại quản lý giáo dục:

 • Quản lý hệ thống giáo dục: Quản lý giáo dục ở tầm vĩ mô, phạm vi toàn quốc.
 • Quản lý nhà trường: Quản lý nhà trường ở tầm vi mô, trong phạm vi một cơ sở Giáo dục và Đào tao.

Quản lý nhà trường: Nhà trường (Cơ sở Giáo dục- Đào tạo) là một cơ cấu tổ chức, cũng là một bộ phận cấu thành của một hệ thống giáo dục.

Quản lý nhà trường chính là hoạt động quản lí giáo dục (QLGD) của một cơ cấu, tổ chức giáo dục, đồng thời cũng là tác động quản lí trực tiếp tới các hoạt động giáo dục- học tập trong phạm vi nhà trường. Hoạt động của nhà trường rất đa dạng, phong phú và phức tạp, nên việc quản lí, lãnh đạo một cách khoa học sẽ đảm bảo đoàn kết, thống nhất được mọi lực lượng, tạo nên sức mạnh đồng bộ nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục đích giáo dục.

Quản lý nhà trường (QLNT) là thực hiện đường lối giáo dục của Đảng trong phạm vi trách nhiệm của mình, tức là đưa nhà trường vận hành theo nguyên lý giáo dục để tiến tới đạt mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo đối với ngành giáo dục, với thế hệ trẻ và với từng học sinh. Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học.

Quản lý nhà trường là hoạt động của cơ quan quản lý nhằm tập hợp và tổ chức các hoạt động của giáo viên, học sinh và các lực lượng giáo dục khác, cũng như huy động tối đa các nguồn lực giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong nhà trường”. Quản lý nhà trường chính là sự tác động quản lý có chủ đích của hiệu trưởng tới tất cả yếu tố, các mối quan hệ chức năng, các nguồn lực nhằm đưa mọi hoạt động của nhà trường đạt đến mức phát triển cao nhất.

Có nhiều cấp quản lý trường học: Cấp cao nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo ,nơi quản lý nhà trường bằng các biện pháp quản lý hành chính vĩ mô. Có hai cấp trung gian quản lý nhà trường là Sở Giáo dục và Đào tạo ở tỉnh, thành phố và các Phòng Giáo dục và Đào tạo ở quận, huyện. Cấp quản lý trực tiếp chính là sự tác động của hiệu trưởng quản lý của hoạt động giáo dục, hoạt động tối đa các nguồn lực giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.

Mục đính của quản lý nhà trường là đưa nhà trường từ trạng thái hiện có tiến lên một trạng thái phát triển mới bằng các biện pháp quản lý và phát triển chất lượng giáo dục của nhà trường.

1.1.4. Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở

Quản lý hoạt động bồi dưỡng là cách thức chủ thể quản lý tiến hành sử dụng các công cụ quản lý tác động vào việc thực hiện từng khâu của chức năng quản lý trong quá trình làm cho tăng thêm năng lực hoặc phẩm chất, nâng cao trình độ nghề nghiệp cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu nâng cao kiến thức hoặc kỹ năng chuyên môn của bản thân để đáp ứng nhu cầu lao động nghề nghiệp.

Quản lý hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên là cách làm, cách giải quyết của mọi người quản lý thông qua các chức năng quản lý (Lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra) về các hoạt động bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra (Về nâng cao năng lực chuyên môn). Tức là, Hiệu trưởng thực hiện các chức năng quản lý trong quá trình tổ chức hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên, từ chức năng lập kế hoạch, tổ chức, điều khiển đến khâu kiểm tra đánh giá để công tác bồi dưỡng đạt được mục tiêu và hiệu quả. Là quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc cập nhật kiến thức, củng cố, mở mang và trang bị một cách có hệ thống những tri thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.

Ở đây biện pháp là cách làm, cách thức tiến hành, cách giải quyết một vấn đề cụ thể. Theo đó, biện pháp quản lý là cách thức chủ thể quản lý tiến hành sử dụng các công cụ quản lý tác động vào việc thực hiện từng khâu của chức năng quản lý trong mỗi quá trình quản lý nhằm tạo nên sức mạnh, tạo ra năng lực thực hiện mục tiêu quản lý.

Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng là cách thức chủ thể quản lý (Hiệu trưởng) tiến hành sử dụng các công cụ quản lý tác động vào việc thực hiện từng khâu của chức năng quản lý trong quá trình làm cho tăng thêm năng lực hoặc phẩm chất, nâng cao trình độ nghề nghiệp cho giáo viên và tổ chức có nhu cầu nâng cao kiến thức hoặc kỹ năng chuyên môn của bản thân để đáp ứng nhu cầu lao động nghề nghiệp sư phạm.

1.2. Hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở trường trung học cơ sở Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học.

1.2.1. Vai trò của hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở

Những năm qua, giáo dục đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nước ta đang bước vào thế kỷ XXI với một nền giáo dục THCS đã được phổ cập. Nhà trường đang từng bước đổi mới để đáp ứng nhu cầu trước mắt phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vừa chuẩn bị những điều kiện cho một nhà trường hoàn thiện hơn, vươn tới ngang tầm với các nước trong khu vực và quốc tế trong một tương lai không xa.

Các thành tựu mà giáo dục đạt được có nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân quan trọng hàng đầu là sự trưởng thành của đội ngũ giáo viên. Đây là nhân tố nội sinh đã và đang sẽ tạo nên những kết quả chất lượng của nền giáo dục. Nền giáo dục nước ta đang bước vào giai đoạn hết sức quan trọng và mang tính quyết định, giai đoạn đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Vấn đề đặt ra là: Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục cần có những nhà giáo như thế nào? Nói cách khác, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của giáo viên như thế nào để đảm bảo cho đổi mới giáo dục thành công? Với vai trò to lớn như vậy, công tác bồi dưỡng cho giáo viên hiện nay là hết sức quan trọng.

Việc bồi dưỡng giáo viên nhằm để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo tạo bước chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao chất lượng GD-ĐT; đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa về chất lượng một cách đồng bộ theo các mục tiêu và định hướng của ngành. Nâng cao trình độ, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của giáo viên đáp ứng các yêu cầu về trình độ tiêu chuẩn của chức danh theo cấp học.

1.2.2. Nội dung bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở

Mục đích của việc bồi dưỡng giáo viên THCS là để đáp ứng và thích nghi với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay thì nội dung bồi dưỡng phải bám vào chuẩn. Như vậy, dựa vào chuẩn nghề nghiệp thì nội dung bồi dưỡng giáo viên THCS cần phải đảm bảo các nội dung sau:

Nội dung 1: Bồi dưỡng phẩm chất nhà giáo

Tư tưởng chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trong đó có các quan điểm chỉ đạo, đường lối giáo dục; chủ trương chính sách của ngành. Ý thức và lương tâm nghề nghiệp, xây dựng một tập thể sư phạm thân ái, đoàn kết, có trách nhiệm và có nề nếp chuyên môn tốt.

Nội dung 2: Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Phẩm chất, năng lực sư phạm, năng lực giáo dục, trong đó cần chú trọng sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng đồ dùng dạy học để tăng hiệu quả giảng dạy. Bồi dưỡng chuyên môn về phương pháp bộ môn, hội giảng thường xuyên nhằm rút kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức hướng dẫn giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục, đúc kết kinh nghiệm giáo dục. Bồi dưỡng giáo viên mới ra trường, giáo viên yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ bằng các hình thức kèm cặp, giúp đỡ tăng cường trao đổi, sinh hoạt chuyên môn và dự giờ thăm lớp. Tiếp tục bồi dưỡng đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Tư vấn và hỗ trợ học sinh. Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học.

Nội dung 3: Xây dựng môi trường giáo dục

Xây dựng văn hóa nhà trường, trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường. Các nội dung giáo dục mang tính xã hội như phòng chống ma túy, môi trường, dân số, giới tính…, các kiến thức về tâm lý lứa tuổi học sinh THCS hiện nay cũng phải được đưa vào chương trình bồi dưỡng giáo viên.

Nội dung 4: Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Bồi dưỡng kỹ năng phối hợp với cha mẹ HS, cộng đồng địa phương và các tổ chức xã hội để tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục, lối sống cho HS

Nội dung 5: Sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.

Cần chú ý bồi dưỡng cho giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào quá trình dạy học- giáo dục, kỹ năng thực hành, thí nghiệm, kỹ năng thiết kế hồ sơ bài dạy theo hướng đổi mới và phương pháp nghiên cứu khoa học. Các kỹ năng giao tiếp ứng xử sư phạm, tham vấn học đường, giáo dục kỹ năng sống cho HS cũng phải chú trọng bồi dưỡng cho giáo viên. Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên cách sử dụng các trang thiết bị dạy học hiện đại, cách thức nghiên cứu để làm đồ dùng dạy học.

1.2.3. Hình thức, phương pháp hoạt động bồi dưỡng giáo viên

Tạo điều kiện để sử dụng các loại hình bồi dưỡng, tuy nhiên tập trung chủ yếu các hình thức bồi dưỡng sau:

 • Bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn.
 • Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.
 • Bồi dưỡng từ xa qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức bổ trợ của băng hình, băng tiếng.
 • Bồi dưỡng thông qua việc tự học của cán bộ giáo viên, tự nghiên cứu tài liệu. Đây là hình thức bồi dưỡng chính và kết hợp với các hình thức học tập khác trên cơ sở tài liệu và sự hỗ trợ của hướng dẫn viên, các cá nhân, nhóm đồng nghiệp. Đổi mới các hình thức quản lý, chỉ đạo học tập bồi dưỡng theo hướng tích cực tương tác, thiết thực, hiệu quả. Coi trọng tự học, tự bồi dưỡng kết hợp với trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc trên cơ sở mỗi người đều có tài liệu học tập, kết hợp bồi dưỡng về nội dung và phương pháp dạy học, sử dụng thiết bị dạy học.

Phương pháp bồi dưỡng là cách thức mà người truyền đạt nội dung để tác động đến người lĩnh hội thông tin, phải phù hợp với nội dung, có kết hợp các hình thức nghe giảng, thảo luận và thực hành. Người dạy cần dành nhiều thời gian cho việc trao đổi nhóm, soạn bài tập, thảo luận, sử dụng thiết bị, thiết kế kiểm tra theo hướng đổi mới.

Phương pháp bồi dưỡng cần đảm bảo yêu cầu nghiêm túc, hấp dẫn, thiết thực và hiệu quả. Ngoài việc tổ chức nghe giảng, cần phát triển các hình thức; hội thảo, đối thoại, thực hành thao giảng, tham quan thực tế, thực hành soạn bài, . .

Quản lý, chỉ đạo học tập bồi dưỡng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Chú trọng hơn tới hình thức học tập theo tổ, nhóm chuyên môn.Tổ chức quản lý tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên theo đơn vị nhà trường.

1.2.4. Quy trình hoạt động bồi dưỡng giáo viên Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học.

Trong bối cảnh hiện nay việc bồi dưỡng giáo viên được thiết kế cụ thể để đáp ứng nhu cầu, xác định và tập trung theo các bước sau:

 • Xác định nhu cầu bồi dưỡng, loại hình bồi dưỡng.
 • Sử dụng đội ngũ giáo viên đã qua bồi dưỡng giàu kinh nghiệm để xác lập kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng.
 • Đánh giá mức độ về công tác bồi dưỡng nhằm đảm bảo đội ngũ. Việc bồi dưỡng giáo viên có kế hoạch mang tính thực tiễn cao hơn.
 • Xác định những nhu cầu cần thiết của việc học tập, kiểm tra kiến thức, kỹ năng, phương pháp nào cần được bổ túc, bồi dưỡng.
 • Xác định mục tiêu bồi dưỡng của từng năm học, cấp học, bậc học và khối học, môn học. Mục tiêu phải cụ thể mang tính hoạch định và tính khả thi, có thước đo đánh giá được. Mục tiêu phải phù hợp với xu hướng phát triển chung của xã hội và phát triển giáo dục. Mục tiêu bồi dưỡng cần chỉ đến đích cuối cùng là người học sẽ vận dụng được những gì sau quá trình học tập và tu dưỡng.
 • Phương châm bồi dưỡng: Thuận lợi nhất là kết hợp bồi dưỡng nội dung với phương pháp dạy học và sử dụng thiết bị dạy học. Kết hợp bồi dưỡng trong hè và tự bồi dưỡng, đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng.
 • Phương pháp bồi dưỡng: Phù hợp với nội dung, kết hợp các hình thức nghe giảng, thảo luận và thực hành. Dành nhiều thời gian cho việc trao đổi theo nhóm, soạn bài tập giảng, sử dụng thiết bị, thiết kế kiểm tra theo hướng đổi mới.
 • Phương thức bồi dưỡng: Tổ chức biên soạn các tài liệu bồi dưỡng, xây dựng băng hình các tiết dạy minh họa sử dụng chung đảm bảo thống nhất về chương trình, nội dung và phương pháp.
 • Hình thức bồi dưỡng: Bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn; thông qua sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn; thông qua cách tự học. Tự học, tự nghiên cứu là cách thức bồi dưỡng tốt nhất được kết hợp với các hình thức bồi dưỡng khác. Bồi dưỡng từ xa bằng phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức hỗ trợ khác
 • Đánh giá thực hiện kế hoạch bồi dưỡng: Hiệu quả việc bồi dưỡng được đánh giá qua việc theo dõi giám sát trong tất cả chương trình học tập. Kết quả của công tác bồi dưỡng cũng cần được sử dụng trong quá trình đánh giá giáo viên thì hiệu quả của công tác bồi dưỡng mới đích thực có giá trị.

Sau hơn 30 mươi năm đất nước đổi mới, hệ thống giáo dục đem lại nhiều lợi ích về kinh tế cho đất nước, song các chương trình bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên vẫn còn tiếp tục xây dựng và chưa hoàn chỉnh. Nhiều vấn đề của khoa học quản lý được vận dụng vào cơ quan giáo dục và các nhà trường đang dần được sáng tỏ. Nhiều vấn đề thực tiễn được tổng kết và bổ sung, hoàn chỉnh. Các vấn đề có tính lý luận như: Kế hoạch hóa giáo dục, kinh tế học giáo dục, nghiệp vụ quản lý giáo dục, nghiệp vụ quản lý trường học, thông tư, chỉ thị, công tác xã hội hóa giáo dục, . . . Nhiều vấn đề đã được cán bộ quản lý giáo dục đi trước và nghiên cứu, đúc kết trở thành nội dung chương trình phong phú và đa dạng. Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học.

1.2.5. Kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục một cách nghiêm túc, khách quan, hiệu quả, thực chất; vận dụng linh hoạt các hình thức kiểm tra đánh giá như: Thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch; vận dụng kiến thức bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề (Có sự tham dự, đánh giá của phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn); tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng qua mạng internet (Nếu có đủ điều kiện hạ tầng về công nghệ thông tin). Phát huy, khai thác tối đa phần mềm quản lý đã có địa phương hoặc chia sẻ phần mềm quản lý giữa các địa phương để tăng cường tính khách quan hóa kết quả đánh giá, tránh hình thức trong đánh giá.

1.3. Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở trường trung học cơ sở

Bồi dưỡng được thực hiện bởi hoạt động đặc trưng là dạy học. Do vậy, quản lý hoạt động bồi dưỡng có bản chất là quản lý quá trình dạy học diễn ra trong chu trình, khóa bồi dưỡng cụ thể. Những nội dung cơ bản của quản lý là:

1.3.1. Quản lý mục tiêu hoạt động bồi dưỡng giáo viên

Mục tiêu hoạt động bồi dưỡng được hiểu là kết quả, là sản phẩm mong đợi của quá trình bồi dưỡng.

Hiệu trưởng quản lý mục tiêu hoạt động bồi dưỡng là quá trình thực hiện những tác động của Hiệu trưởng đến các thành tố cấu thành quá trình bồi dưỡng và thiết lập mối quan hệ, vận hành mối quan hệ của các thành tố đó theo định hướng của mục tiêu bồi dưỡng đã xác định. Hiệu trưởng quản lý mục tiêu nhằm đảm bảo đi đến mục tiêu đã đặt ra mà không bị chệch hướng.

Hiệu trưởng xác định cho giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Tạo điều kiện để giáo viên phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo Dục.

1.3.2. Quản lý nội dung, kế hoạch hoạt động bồi dưỡng giáo viên Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học.

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên cho từng năm học và cho cả giai đoạn. Đồng thời tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng các giáo viên trong trường theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi quản lý của mình. Kế hoạch bồi dưỡng phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hoạt động công tác bồi dưỡng cho giáo viên được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Xuất phát từ những vấn đề mới, những vấn đề khó giáo viên còn vướng mắc, Hiệu trưởng phải đề xuất với phòng GD&ĐT để chỉ đạo các trường thực hiện chuyên đề về những vấn đề đó.Việc làm này đã tháo gỡ cho giáo viên rất nhiều khó khăn đồng thời cũng huy động được trí tuệ tập thể, sự chia sẻ kinh nghiệm, qua đó chất lượng tay nghề của giáo viên được nâng lên rõ rệt.

Hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS được Hiệu trưởng quản lý bằng kế hoạch và luôn chủ động với nhiều hình thức phù hợp, giải pháp sáng tạo thực sự sẽ mang lại hiệu quả cao trong công việc nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên THCS, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng đổi mới giáo dục.

Quản lý nội dung hoạt động bồi dưỡng là quá trình hoạch định và triển khai trên thực tiễn những nội dung phục vụ cho mục tiêu bồi dưỡng. Các nội dung này được xác định theo 2 nhóm chính như sau:

1.3.2.1. Bồi dưỡng thường xuyên

Hiệu trưởng phải xây dựng đội ngũ cốt cán cho nhà trường đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu hợp lý. Tạo điều kiện để giáo viên được tăng cường đổi mới phương pháp, đổi mới kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin, phổ biến phương pháp tự học tập, tự bồi dưỡng thông qua các hoạt động chia sẻ, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, học từ xa, học qua mạng internet và phát huy tốt vai trò của CBQL trường phổ thông, của giáo viên cốt cán trong quá trình bồi dưỡng.

Hiệu trưởng tổ chức xây dựng nội dung và biên soạn tài liệu đối với phần nội dung bồi dưỡng bắt buộc đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng năm học và từng thời kỳ của địa phương.

Đối với các mô đun trong phần nội dung bồi dưỡng tự chọn, thực hiện hợp đồng hoặc giao nhiệm vụ đối với các cơ sở giáo dục thực hiên nhiệm vụ bồi dưỡng (Được quy định tại khoản 1, Điều 7 của Thông tư 26 và Thông tư 27) để biên soạn tài liệu bồi dưỡng. Ngoài tài liệu bồi dưỡng do các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng biên soạn, CBQL trường phổ thông có thể tự khai thác, sử dụng các tài liệu phù hợp khác phục vụ việc bồi dưỡng.

Hiệu trưởng chủ động, tích cực triển khai thực hiện việc BDTX đối với CBQL trường phổ thông theo qui định tại thông tư 26, Thông tư 27 của bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản có liên quan. Đặc biệt, cần chú ý một số vấn đề như :

1.3.2.2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học.

Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định sự phát triển của giáo dục, Hiệu trưởng phải có tác động để giáo viên thấy nhu cầu cấp thiết phải bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Trong quá trình dạy học, để không tụt hậu về kiến thức, người giáo viên không thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn và có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Hiệu trưởng phải có cơ chế khuyến khích để giáo viên có động lực tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

Hiệu trưởng có kế hoạch không ngừng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thông qua bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên, giáo viên có một phương pháp, một thói quen và nhu cầu tự học, tự nghiên cứu, thực hành và vận dụng các phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

1.3.2.3. Bồi dưỡng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Chương trình tổng thể: Chương trình giáo dục phổ thông cụ thể hoá mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại.

Chương trình giáo dục THCS giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

Chương trình môn học: Chương trình giáo dục phổ thông được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

 • a) Nội dung giáo dục

Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lí, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương.

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

 • b) Thời lượng giáo dục Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học.

Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học. Mỗi tiết học 45 phút, giữa các tiết học có thời gian nghỉ. Khuyến khích các trường trung học cơ sở đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.3.3. Quản lý hình thức, phương pháp hoạt động bồi dưỡng giáo viên

1.3.3.1. Quản lý giáo viên tự bồi dưỡng

 • Việc tự học, đang được coi là phương châm giáo dục “Học thường xuyên, học suốt đời”, xây dựng một “Xã hội học tập”. Hiệu trưởng quản lý kế hoạch tự bồi dưỡng trong từng năm học của giáo viên.
 • Hiệu trưởng tổ chức bồi dưỡng ngay tại đơn vị mình, phát huy yếu tố nội lực trong bồi dưỡng là tự bồi dưỡng.

1.3.3.2. Quản lý bồi dưỡng tập trung

 • Việc tự học, đang được coi là phương châm giáo dục “Học thường xuyên, học suốt đời”, xây dựng một “Xã hội học tập”.
 • Hiệu trưởng quản lý kế hoạch tự bồi dưỡng trong từng năm học của GV
 • Hiệu trưởng tổ chức bồi dưỡng ngay tại đơn vị mình, phát huy yếu tố nội lực trong bồi dưỡng là tự bồi dưỡng.

1.3.3.3. Quản lý bồi dưỡng từ xa

Nhà trường phối hợp với cơ sở đào tạo để đưa giáo viên tham gia bồi dưỡng, đào tạo theo khóa hay theo từng đợt tại cơ sở đào tạo hoặc theo cụm trường. Hiệu trưởng có sự định hướng bồi dưỡng chuyên môn để phát huy tối ưu trong việc bồi dưỡng chuyên môn, tác động đúng hướng quản lý nhằm mang lại hiệu quả cao.

1.3.4.4. Quản lý phương pháp bồi dưỡng

Quản lý phương pháp bồi dưỡng cho giáo viên là cách thức mà người quản lý sử dụng hệ thống những cách làm để giáo viên bồi dưỡng chuyên môn có hiệu quả.

Hiệu trưởng cần định hướng để giáo viên sử dụng các phương pháp bồi dưỡng chuyên môn gồm:

 • Sử dụng các phương pháp truyền thống và phương pháp mới.
 • Phối hợp các phương pháp tích cực.
 • Tập trung sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề và PP chuyên gia.

Việc xác định phương pháp cần được lập luận trên cơ sở mối quan hệ giữa các yếu tố của quá trình bồi dưỡng, đặc biệt là mối quan hệ Mục đích-Nội dung-Phương pháp.

Quản lý đổi mới phương pháp trong bồi dưỡng chuyên môn không có nghĩa là yêu cầu giáo viên phải thay thế các phương pháp bồi dưỡng truyền thống quen thuộc mà cần bắt đầu bằng việc cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm của chúng. Mỗi phương pháp bồi dưỡng có ưu, nhược điểm và giới hạn sử dụng riêng cho nên phải kết hợp nhiều phương pháp dạy học.

1.3.4. Quản lý các điều kiện hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học.

Quy trình quản lý hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên trong bối cảnh hiện nay được thiết kế cụ thể để đáp ứng nhu cầu, xác định và tập trung theo các bước sau:

 • Xác định nhu cầu bồi dưỡng.
 • Xác định loại hình bồi dưỡng
 • Sử dụng đội ngũ giáo viên đã qua bồi dưỡng giàu kinh nghiệm để xác lập kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng.
 • Đánh giá mức độ về công tác bồi dưỡng nhằm đảm bảo đội ngũ. Việc bồi dưỡng giáo viên có kế hoạch mang tính thực tiễn cao hơn. Điều này thể hiện qua các phương diện.
 • Xác định những nhu cầu cần thiết của việc học tập, kiểm tra và kiến thức, kĩ năng, phương pháp nào cần được bổ túc, bồi dưỡng.
 • Xác định mục tiêu bồi dưỡng của từng năm học, cấp học, bậc học và khối học, môn học. Mục tiêu phải cụ thể mang tính hoạch định,và tính khả thi, có thước đo đánh giá được. Mục tiêu phải phù hợp với xu hướng phát triển chung của xã hội và phát triển giáo dục.
 • Phương châm bồi dưỡng: Thuận lợi nhất, kết hợp bồi dưỡng nội dung và phương pháp dạy học và sử dụng thiết bị dạy học. Kết hợp bồi dưỡng trong hè và tự bồi dưỡng, đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng.
 • Phương pháp bồi dưỡng: Phù hợp với nội dung, kết hợp các hình thức nghe giảng, thảo luận và thực hành. Dành nhiều thời gian cho việc trao đổi theo nhóm ,soạn bài tập giảng, sử dụng thiết bị, thiết kế kiểm tra theo hướng đổi mới.
 • Phương thức bồi dưỡng: Tổ chức biên soạn các tài liệu bồi dưỡng, xây dựng băng hình các tiết dạy minh họa sử dụng chung đảm bảo thống nhất về chương trình, nội dung và phương pháp.
 • Hình thức bồi dưỡng: Bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn; bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn; thông qua cách tự học. Tự học tự nghiên cứu là cách thức bồi dưỡng tốt nhất được kết hợp với các hình thức bồi dưỡng khác; bồi dưỡng trục tuyến bằng các phần mềm chuyên dụng.
 • Đánh giá thực hiện kế hoạch bồi dưỡng. Hiệu quả việc bồi dưỡng được đánh giá qua việc theo dõi giám sát trong tất cả chương trình học tập. Kết quả của công tác bồi dưỡng cũng cần được sử dụng trong quá trình đánh giá giáo viên thì hiệu quả của bồi dưỡng mới đích thực có giá trị.

Sau hơn 30 năm đất nước đổi mới, hệ thống giáo dục đem lại nhiều lợi ích về kinh tế cho đất nước, song các chương trình bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên vẫn còn tiếp tục xây dựng và chưa hoàn chỉnh. Nhiều vấn đề của khoa học quản lý được vận dụng vào cơ quan giáo dục, các nhà trường đang dần được sáng tỏ. Nhiều vấn đề thực tiễn được tổng kết và bổ sung , hoàn chỉnh. Các vấn đề có tính lí luận như: Kế hoạch hóa giáo dục, kinh tế học giáo dục, nghiệp vụ quản lý giáo dục, nghiệp vụ quản lý trường học, Thông tư, Chỉ thị, công tác xã hội hóa giáo dục … Nhiều vấn đề đã được cán bộ quản lý giáo dục đi trước và nghiên cứu, đúc kết trở thành nội dung chương trình phong phú và đa dạng.

1.3.4.1. Về cơ chế chính sách Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học.

Thực hiện Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở GDPT Công văn số 1201/BGDĐT-GDTrH ngày 08/04/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018;

Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6 /2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

1.3.4.2. Về cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất là điều kiện cơ bản quyết định chất lượng bồi dưỡng cho giáo viên. Cơ sở vật chất bao gồm các thiết bị đồ dùng dạy học trong các nhà trường và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Cơ sở vật chất đầy đủ, có chất lượng, hiệu quả sử dụng cao sẽ đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản, TBDH phục vụ đổi mới phổ thông.

1.3.4.3. Về tài chính

Huy động và sử dụng hiệu quả, minh bạch, đúng quy định các nguồn tài chính phục vụ các hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường, bồi dưỡng cho giáo viên. Thực hiện chi trả chế độ bồi dưỡng cho giáo viên kịp thời, công khai tài chính của trường theo quy định.

Kinh phí thực hiện một phần từ nguồn vốn chương trình mục tiêu xây dựng hàng năm, hoặc đơn vị, cá nhân đi học tự chi trả.

Kinh phí thực hiện theo Điều 23 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, thực hiện theo chương II, điều 3 “Thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm” của thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 / 01 / 2018 của bộ nội vụ về việc “hướng dẫn một số điều của nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01 tháng 9 năm 2017 của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức”.

1.3.5. Quản lý kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên

Tăng cường công tác quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục một cách nghiêm túc, khách quan, hiệu quả, thực chất; vận dụng linh hoạt các hình thức quản lý kiểm tra đánh giá như: Quản lý thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch, vận dụng kiến thức bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ khối thông qua các báo cáo chuyên đề; tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng qua mạng Internet. Phát huy và khai thác tối đa phần mềm quản lý đã có ở địa phương hoặc chia sẻ phần mềm quản lý giữa các địa phương để tăng cường tính khách quan hóa kết quả đánh giá, tránh hình thức trong đánh giá. Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học.

Tiểu kết chương 1

Hoạt động bồi dưỡng giáo viên là một nhiệm vụ rất quan trọng trong trường THCS. Qua đó, lực lượng này sẽ triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt, để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cần tiến hành công tác bồi dưỡng giáo viên theo quy chuẩn đã được Bộ Giáo dục quy định. Đặc biệt hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên là để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa ở THCS có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cho giáo viên THCS. Hoạt động BDGV là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, góp phần vào công cuộc đổi mới giáo dục và nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Chương 1 này chúng tôi đã tập trung làm rõ những nội dung cơ bản, chủ yếu bao gồm các khái niệm, hệ thống các vấn đề cơ bản trong nội dung Chương 1 là điều kiện cần thiết để Hiệu trưởng các trường THCS tổ chức thực hiện hoạt động bồi dưỡng giáo viên phù hợp với xu hướng phát triển Giáo dục trong giai đoạn mới.

Qua kết quả nghiên cứu ở Chương 1 này là cơ sở để định hướng cho việc khảo sát, tiếp tục nghiên cứu thực trạng, đánh giá chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên và đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đáp đổi mới giáo dục. Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Thực trạng quản lý bồi dưỡng giáo viên trường trung học

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993