Khóa luận: Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Khóa luận: Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội quận Ngô Quyền – Hải Phòng dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập nhằm tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại. Đây là những nỗ lực lớn của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia và cam kết trước cộng đồng quốc tế về xoá đói giảm nghèo và tạo điều kiện hội nhập cho các Ngân hàng thương mại Nhà nước. Là một ngân hàng chuyên thực hiện tín dụng chính sách đầu tiên ở Việt Nam với mục tiêu hoạt động là chuyên cung cấp tín dụng ưu đãi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định của Chính phủ, so với các ngân hàng thương mại khác, Ngân hàng Chính sách xã hội vừa có điểm chung vừa có đặc thù riêng.

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã được từng hộ gia đình trong địa bàn quận biết tới thông qua các điểm giao dịch phường và các tổ chức chính trị xã hội như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên và các tổ tiết kiệm & vay vốn. Qua đó người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ngô Quyền đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chương trình quốc gia về xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương, được Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đánh giá cao.

Tuy nhiên trước thực trạng hiện nay, việc Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ngô Quyền đẩy mạnh triển khai thực hiện cho vay với tốc độ tăng trưởng nguồn vốn lớn, quy mô tín dụng ngày càng tăng, hoạt động tín dụng đang còn tồn tại một số những bất cập đặt ra cho Ngân hàng Chính sách xã hội một thách thức lớn đó là: Làm thế nào vừa phục vụ các đối tượng chính sách một cách tốt nhất vừa quản lý nguồn vốn các chương trình cho vay an toàn, hiệu quả, đồng thời có phương pháp tác nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm cường độ làm việc cho người lao động và nâng cao vị thế của Ngân hàng Chính sách xã hội trong điều kiện số lượng cán bộ có tăng nhưng không đáng kể. Khóa luận: Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách.

Với những lý do trên, tôi chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng” để làm khóa luận tốt nghiệp dựa trên tình hình hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo khóa luận được bố cục thành 3 chương

 • Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng tại Ngân Hàng chính Sách Xã Hội
 • Chương II: Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (2017-2019)
 • Chương III: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Marketing

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

1.1. Hoạt động tín dụng và các hình thức tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội

1.1.1. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện các nghiệp vụ: huy động vốn, cho vay, thanh toán, ngân quỹ và được nhận vốn ủy thác cho vay ưu đãi của chính quyền các phường, các tổ chức kinh tế, chính trị – xã hội, các hiệp hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội.

Ngân hàng Chính sách xã hội là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có cơ hội tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, vì mục tiêu dân giàu – nước mạnh – dân chủ – công bằng – văn minh. Khóa luận: Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách.

Trong những năm qua, hệ thống chính sách tín dụng ưu đãi không ngừng được hoàn thiện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, từng bước nâng cao điều kiện sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Để tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động tín dụng chính sách, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức xây dựng kế hoạch, tham mưu trình ban hành và triển khai chỉ đạo thực hiện nhiều chính sách giảm nghèo như:

Chủ trì xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế chính sách đối với hoạt động tín dụng chính sách, tạo sự đồng bộ, phù hợp với mục tiêu đặt ra như: Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/2/2013 về tín dụng đối với hộ cận nghèo; Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo; Các thông tư quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo (Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ); Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Hướng dẫn việc cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) (Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung); Hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi (Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020). Khóa luận: Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách.

Chủ động theo dõi, kịp thời phối hợp với các bộ, ngành, Ngân hàng Chính sách xã hội trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh giảm lãi suất và nâng mức cho vay các chương trình tín dụng chính sách phù hợp với điều kiện thị trường, cũng như đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Xây dựng và triển khai các giải pháp để hướng dòng vốn tín dụng thương mại cùng với dòng vốn tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao đời sống, thu nhập cho người nông dân trên các vùng miền toàn quốc, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, NHNN cũng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành đơn vị có liên quan thực hiện rà soát hệ thống chính sách giảm nghèo, hoàn thiện cơ chế chính sách và khung pháp lý cho hoạt động tín dụng chính sách nói chung và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội nói riêng; Kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh…

Hơn 15 năm qua, vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước; trong đó, tập trung ưu tiên cho vay các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới… Việc đổi mới và đa dạng các hình thức truyền thông đã giúp người dân và các cấp, các ngành nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Qua đó, đã đảm bảo nguồn lực, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

1.1.2. Các hình thức tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội Khóa luận: Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách.

1.1.2.1. Cho vay hộ nghèo

 • Đối tượng được vay vốn: Hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ từng thời kỳ. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.
 • Điều kiện vay vốn: Cư trú hợp pháp tại địa phương; Có tên trong danh sách hộ nghèo của xã theo chuẩn hộ nghèo do Bộ LĐ-TB và XH công bố từng thời kỳ; Là thành viên của tổ TK&VV; hộ vay không phải thế chấp tài sản, được miễn phí thủ tục vay vốn và người đại diện hộ gia đình đứng tên vay vốn phải chịu trách nhiệm trong quan hệ vay vốn và trả nợ Ngân hàng.
 • Mục đích sử dụng vốn vay: Phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và một phần nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt về sửa chữa nhà ở, điện thắp sáng, nước sạch và học tập của con em hộ nghèo đang theo học tại các trường phổ thông.
 • Phương thức cho vay: Cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức Hội, đoàn thể.
 • Mức cho vay tối đa: 50 triệu đồng (bao gồm nhu cầu vay để sản xuất kinh doanh và nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt).
 • Lãi suất cho vay: Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ từng thời kỳ (Hiện nay là 0,55%/tháng).

1.1.2.2.Cho vay hộ cận nghèo Khóa luận: Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách.

 • Đối tượng được vay vốn: Hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ từng thời kỳ. Hiện nay, thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020, trong đó có quy định chuẩn hộ cận nghèo.
 • Điều kiện vay vốn: Cư trú hợp pháp tại địa phương; Có tên trong danh sách hộ cận nghèo của UBND cấp xã xác nhận theo chuẩn hộ cận nghèo được Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ; Là thành viên của tổ TK&VV; Hộ vay không phải thế chấp tài sản và được miễn phí thủ tục vay vốn.
 • Mục đích sử dụng vốn vay: Đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.
 • Phương thức cho vay: Cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức Hội, đoàn thể.
 • Mức cho vay tối đa: 50 triệu đồng.
 • Lãi suất cho vay: Bằng 120% lãi suất cho vay hộ nghèo theo quy định từng thời kỳ (Hiện nay là 0,66%/tháng).

1.1.2.3.Cho vay hộ mới thoát nghèo

Đối tượng được vay vốn: Là các Hộ đã từng là Hộ nghèo, Cận nghèo nay đã thoát nghèo, được UBND cấp xã xác nhận. (Thời gian thoát nghèo tính từ khi hộ nghèo, hộ cận nghèo được loại ra khỏi danh sách nhưng tối đa là 03 năm).

Lưu ý: Các Hộ thoát nghèo được vay vốn phải không còn dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn, các chương trình cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo các văn bản hiện hành.

 • Mục đích sử dụng vốn vay: Đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.
 • Phương thức cho vay: Cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức Hội, đoàn thể.
 • Mức cho vay tối đa: Như cho vay hộ nghèo (Hiện nay, mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo là 50 triệu đồng/hộ).
 • Lãi suất cho vay: Bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ (Hiện nay là 0,6875%/tháng).

1.1.2.4.Cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Khóa luận: Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách.

 Đối tượng được vay vốn: Học sinh sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các Cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:

HSSV mồ côi cả cha và mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

 • Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.
 • Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

HSSV mà gia đình gặp khó khăn đột xuất về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Bộ đội xuất ngũ theo học tại các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và cơ sở dạy nghề khác quy định tại Quyết định 121/2009/QĐ-TTg. Khóa luận: Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách.

Lao động nông thôn học nghề tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề của các Bộ, ngành, tổ chức CTXH, các cơ sở đào tạo nghề khác theo quy định tại Quyết định 1956/QĐ-TTg.

Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp: Người lao động thuộc các hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên phạm vi cả nước bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất để bồi thường (gọi tắt là người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp).

Điều kiện vay vốn: HSSV cư trú hợp pháp tại địa phương; Đối với HSSV năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận của nhà trường; Đối với HSSV năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

Đối với người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp: có hộ khẩu thường trú tại hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi; Có Quyết định thu hồi đất với thời hạn trong vòng 3 năm kể từ ngày Quyết định thu hồi đất có hiệu lực.

 • Mục đích sử dụng vốn vay: Trang trải chi phí học tập cho HSSV.
 • Phương thức cho vay:
 • Cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức Hội, đoàn thể: Đối với HSSV vay thông qua hộ gia đình
 • Cho vay trực tiếp tới người vay: Đối với HSSV mồ côi
 • Mức cho vay: Theo quy định của Chính phủ từng thời kỳ.

Từ ngày 09/01/2016, mức cho vay tối đa 1.250.000đ/tháng; (12.500.000đ/năm học).

 • Lãi suất cho vay: Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ từng thời kỳ (Hiện nay là 0,55%/tháng).

Hộ vay được giảm lãi tiền vay theo quy định khi trả nợ trước hạn. Khóa luận: Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách.

1.1.2.5. Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

 • Đối tượng được vay vốn:
 • Cở sở sản xuất, kinh doanh: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hợp tác xã; Tổ hợp tác; Hộ kinh doanh.
 • Người lao động

Trong đó cho vay ưu tiên đối với người lao động thuộc các hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên phạm vi cả nước bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất để bồi thường (gọi tắt là người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp).

 • Điều kiện vay vốn

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh: Được thành lập và hoạt động hợp pháp; Có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh, thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định; Dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án; Đối với mức vay trên 50 triệu đồng, phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.

Đối với người lao động: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc tạo việc làm cho thành viên trong hộ hoặc thu hút thêm lao động, có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án; Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.

Ngoài ra, cho vay ưu tiên đối với người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp là người lao động đảm bảo cá điều kiện: có hộ khẩu thường trú tại hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi; Có Quyết định thu hồi đất với thời hạn trong vòng 3 năm kể từ ngày Quyết định thu hồi đất có hiệu lực;

 • Mức cho vay:
 • Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh: Tối đa là 01 tỷ đồng/01 dự án và không quá 50 triệu đồng/01 lao động được tạo việc làm. Khóa luận: Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách.
 • Đối với người lao động: Tối đa là 50 triệu đồng.
 • Phương thức cho vay:

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay trực tiếp các dự án: Cơ sở sản xuất, kinh doanh và Hộ gia đình hoặc người lao động vay vốn thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam và Hội người mù Việt Nam quản lý.

Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức Hội đang nhận ủy thác: Đối với người lao động vay vốn thuộc nguồn vốn do UBND cấp tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam quản lý.

Lãi suất cho vay: Bằng lãi suất vay vốn đối với Hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định;

Các trường hợp sau đây được vay vốn với mức lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay vốn theo quy định nêu trên.

 • Người lao động là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật;
 • Hộ gia đình vay vốn cho người lao động mà người lao động là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật;
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số.

1.1.2.6.Cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở Khóa luận: Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách.

Đối tượng vay vốn: hộ gia đình nghèo có tên trong Danh sách hộ nghèo được vay vốn tại Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh phê duyệt.

Điều kiện vay vốn:

 • Chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở;
 • Chưa được hỗ trợ nhà ở thuộc các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội khác;

Trường hợp đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác thì phải thuộc các đối tượng sau: Nhà ở đã bị sập đổ hoặc hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ do thiên tai gây ra như: bão, lũ, lụt, động đất, sạt lở đất, hỏa hoạn nhưng chưa có nguồn vốn để sửa chữa, xây dựng lại. Đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác có thời gian từ 08 năm trở lên tính đến thời điểm Quyết định 33/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành nhưng nay nhà ở đã hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sụp đổ.

 • Mục đích sử dụng vốn vay: làm mới, sửa chữa nhà ở (mua vật liệu xây dựng, chi phí nhân công …)
 • Phương thức cho vay: cho vay uỷ thác qua các tổ chức Hội, đoàn thể
 • Mức cho vay: tối đa 25 triệu đồng/hộ. Khóa luận: Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách.
 • Lãi suất cho vay: Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ từng thời kỳ (hiện nay là 0,25%/tháng).
 • Thời hạn cho vay: 15 năm kể từ thời điểm hộ vay nhận nợ món vay đầu tiên, trong đó thời gian ân hạn là 05 năm đầu.

1.2. Vai trò của hoạt động tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội là một định chế tài chính của nhà nước, hoạt động phi lợi nhuận, đối tượng phục vụ chủ yếu là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách; hộ gia đình vùng khó khăn, vùng xa, vùng sâu, vùng biên giới hải đảo,… Do đó, thông qua việc mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện, góp phần nâng cao thu nhập của người nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, sẽ góp phần nâng cao thu nhập GDP bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững; tạo việc làm cho người dân đô thị và các vùng nông thôn.

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam được thành lập dựa trên nền tảng của Ngân hàng phục vụ người nghèo, tiếp nhận hoạt động tín dụng sinh viên do Ngân hàng công thương Việt Nam và tín dụng giải quyết việc làm do Kho bạc nhà nước thực hiện trước đó chuyển giao sang. Đến nay sau hơn 15 năm hoạt động với những kết quả đạt được, Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang khẳng định vai trò quan trọng của mình trong thực hiện giải pháp tín dụng nhằm đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

1.3. Hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội và các chỉ tiêu đánh giá Khóa luận: Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách.

1.3.1. Cần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Có thể khẳng định, hoạt động tín dụng do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam,là một trụ cột quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần giải quyết một số vấn đề thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần phát triển kinh tế – xã hội

Đồng thời, nâng cao hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Quan tâm công tác điều tra, xác định đối tượng được vay vốn phối hợp với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ vào hoạt động cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, sử dụng ngày càng hiệu quả nguồn vốn được giao, được ủy thác, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động tín dụng, chính sách xã hội; tích cực ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa.

1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Khóa luận: Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách.

1.3.2.1. Cơ cấu nguồn vốn và tốc độ tăng trưởng tổng nguồn vốn

Tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội chủ yếu do Ngân sách Nhà nước cấp và từ các nguồn huy động vốn khác như: vốn vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vốn của Ngân sách địa phương, huy động vốn của tổ chức tín dụng, tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK&VV,…

1.3.2.2. Tổng dư nợ và tốc độ tăng trưởng tổng dư nợ

Chỉ tiêu này cho biết Ngân hàng cho vay được nhiều hay ít, mối quan hệ giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với khách hàng như thế nào? Chỉ tiêu này cho thấy Ngân hàng đã tạo được uy tín với khách hàng, cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng phong phú thu hút được khách hàng hay chưa ?

1.3.2.3. Kết quả hoạt động tín dụng chính sách ủy thác thông qua các tô chức chính trị xã hội

Nguồn vốn huy động của Ngân hàng Chính sách xã hội có được từ huy động vốn của các tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội, nhận tiền gửi của các tổ chức kinh tế, cá nhân trên thị trường, huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư, tiền gửi tiết kiệm qua tổ TK&VV.

Tỷ trọng của từng loại tiền gửi xác định kết cấu của nguồn vốn huy động, để phát hiện ra mặt mạnh, mặt yếu của NHCX trong kinh doanh từ đó để đưa ra các biện pháp để đáp ứng nhu cầu vay của khách hàng một cách phù hợp. Trong trường hợp Ngân hàng có tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn cao hơn Ngân hàng đó sẽ có nhiều lợi nhuận bởi lãi suất của loại hình tiền gửi này tương đối thấp. Ngược lại nếu tỷ lệ tiền gửi với lãi suất cao chiếm tỷ trọng lớn thì Ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong việc giải quyết đầu ra của nguồn vốn. Song đây mới chỉ xét về một khía cạnh là lãi suất, còn việc đem lại lợi nhuận cao hay thấp và độ rủi ro ra sao thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Khóa luận: Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách.

1.3.2.4. Tỷ lệ quá hạn trên tổng dư nợ

Chỉ tiêu này được tính như sau:

 • Nợ quá hạn
 • Tỷ lệ nợ quá hạn =
 • Tổng dư nợ

Chỉ tiêu này thể hiện chất lượng của những khoản vay. Khi tỉ lệ này vượt quá một giới hạn cho phép thì nó thể hiện sự yếu kém của hoạt động tín dụng (Mức giới hạn của mỗi nước là khác nhau, ở Việt Nam hiện nay chấp nhận tỷ lệ này là 5%)

Theo thời gian, tỷ lệ này có thể phân làm 2 trường hợp:

 • Nợ quá hạn khó thu hồi
 • Tỷ lệ nợ quá hạn trên 12 tháng =
 • Tổng dư nợ

Qua việc phân loại nợ quá hạn, ta có thể biết rõ các khoản nợ đang gặp khó khăn hay những khoản nợ không thể thu hồi được từ đó đưa ra các biện pháp hợp lý rủi ro tới mức thấp nhất. Khóa luận: Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách.

1.3.2.5. Chỉ tiêu cấp bù lãi suất

Trong điều kiện Ngân hàng Chính sách xã hội vẫn đảm bảo được nguồn vốn để thực hiện các chương trình cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ , bên cạnh đó Ngân hàng Chính sách xã hội tìm kiếm thêm được những nguồn vốn khác như vốn tài trợ, vốn ủy thác, v.v… với lãi suất thấp để cho vay mà không cần phải huy đông vốn trên thị trường với lãi suất cao, điều này sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho Ngân hàng Chính sách xã hội. Vì trên thực tế lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội thấp hơn lãi suất huy động vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

1.3.2.6. Vòng quay vốn tín dụng

Vòng quay vốn tín dụng đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của PGD Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ngô Quyền, thời gian thu hồi nợ của ngân hàng là nhanh hay chậm. Vòng quay vốn càng nhanh thì được coi là tốt và việc đầu tư càng được an toàn.

1.4. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế cũng như đảm bảo tín dụng chính sách phát triển theo hướng ổn định, bền vững, thời gian tới cần chú trọng tới một số giải pháp sau: Khóa luận: Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách.

Một là, tập trung huy động nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã ban hành; Rà soát chỉnh sửa, bổ sung chính sách, chế độ cho phù hợp với thực tiễn.

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và của các tổ chức chính trị – xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Ba là, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng tín dụng, công tác ủy thác của các tổ chức chính trị – xã hội của các Tổ tiết kiệm và vay vốn…

Bốn là, nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn nhân lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng nguồn vốn tín dụng và có trách nhiệm trong việc hoàn trả vốn vay.

Năm là, rà soát, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy định cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội nhận dịch vụ ủy thác, các Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Bảy là, tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Tám là, phối hợp hiệu quả giữa các hoạt động khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm của các tổ chức nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị – xã hội với hoạt động tín dụng chính sách. Khóa luận: Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách.

Chín là, thực hiện tốt công tác truyền thông về tín dụng chính sách, đặc biệt những chính sách tín dụng mới đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân biết để thực hiện và giám sát.

KẾT LUẬN CHƯƠNG I

Qua chương I, chúng ta nhận thức được việc nghiên cứu tìm giải pháp nâng cao hiệu quả tín tại Ngân hàng Chính sách xã hội là việc làm hết sức cần thiết, giúp cho Ngân hàng Chính sách xã hội làm tốt vai trò, vị trí của mình trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Chương I đã trình bày một cách có hệ thống những vấn đề hiệu quả tín dụng trong Ngân hàng Chính sách xã hội, các tiêu chí đánh giá hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Là ngân hàng hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nên khi đánh giá hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội có những nét đặc thù riêng, không chỉ đánh giá hiệu quả kinh tế mà còn đánh giá hiệu quả xã hội.

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trong đó có nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan. Khóa luận: Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách.

Việc nắm và hiểu rõ nền tảng lý thuyết trong đánh giá hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội là cơ sở vững chắc để trình bày chương II – Thực trang tín dụng tại PGD Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Khóa luận: Thực trạng tín dụng đối tại PGD ngân hàng chính sách

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Khóa luận: Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993