Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận Văn: Một Số Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại phường văn đẩu dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1 Định hướng và mục tiêu của cơ quan hành chính tại phường văn đẩu, quận Kiến An

3.1.1. Mục tiêu và định hướng phát triển chung

Một trong ba trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2015 – 2020 là “nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công”. Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt ở cấp phường thì việc cung ứng dịch vụ hành chính công theo cơ chế một cửa liên thông đang là hướng đi đúng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng cho tổ chức và công dân.

Về mặt pháp lý, theo nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 chính quyền phường xác định: “Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhăm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cả nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giả trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý”.

Hiện nay, địa phương tiến hành cung ứng dịch vụ hành chính công theo cơ chế một cửa liên thông nhằm đáp ứng nhu cầu của tô chức và người dân. Cơ chế một cửa liên thông là cơ chế giải quyết thủ tục hành chính với một cơ quan là đầu mối trong việc nhận và trả kết quả, cơ quan này sẽ phối hơp với các cơ quan chuyên môn đê giải quyết hồ sơ, thủ tục cho tổ chức, công dân. Theo đó, tổ chức và người dân chỉ cần đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp phường; các cơ quan có liên quan sẽ có trách nhiệm phối họp với nhau để giải quyểt hồ sơ, thủ tục cho công dân; người dân sẽ đến nhận lại kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kểt quả. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh

3.1.2 Định hướng cải cách hành chính trên địa bàn phường.

 • Cải cách thể chế

Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và ƯBND ban hành hàng năm. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại phường.

 • Cải cách thủ tục hành chính

Trên cơ sở rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phường, tiếp tục rà soát, chỉ đạo các ngành rút ngắn thêm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực như: Địa chính – Môi trường, Tư pháp, xây dựng…

 • Hiện đại hóa nền hành chính

Xây dựng hoàn thiện trụ sở làm việc UBND phường và trang bị đầy đủ các thiết bị làm việc cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính tại phường.

Tuyên truyền, lắng nghe sự tham gia góp ý, giám sát của các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội đối với công tác cải cách hành chính. Ngoài ra, tạo nguồn và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, giảm về số lượng, nâng cao về chất lượng. Mỗi công chức có thể đảm đương nhiều vị trí công việc cùng thời gian.

Đồng thời, thường xuyên công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ cải cách hành chính, để từ đó tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao năng lực tham mưu của các bộ phận chuyên môn có trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác cải cách hành chính trên điạ bàn. Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và từng giai đoạn. Kế hoạch phải xác định rõ mục tiêu cần đạt được theo hướng lượng hóa công việc, những việc cụ thể cần triển khai, phân công cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận giúp việc. Định kỳ sơ kết, tổng kết đối chiếu kết quả đạt được với mục tiêu đã đề ra.

Tại cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu , năng lực cán bộ công chức còn hạn chế thái độ ứng xử với công dân có lúc chưa đúng mực, một số công dân còn ý kiến về giải quyết thủ tục đất đai – xây dựng còn gây phiên hà , kéo dài thời gian so với quy định. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Từ đó ta đưa ra một giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công tại phường như sau:

 • Nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị;
 • Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên chức;
 • Phố biến hướng dẫn cán bộ công chức có thái độ đúng mực khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

3.1.3. Mục tiêu và định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ

Một trong ba trọng tâm của chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2015 – 2020 là nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Đối với các cơ quan hành chính nhà nước thì việc cung ứng dịch vụ hành chính theo cơ ché một cửa liên thông đang là hướng đi đúng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng cho tổ chức và công dân.

Vì vậy, trong giai đoạn tới, cơ quan hành chính phường xác định cần có những giải pháp nhằm khắc phục hạn chế của việc cung ứng dịch vụ hành chính công theo cơ chế một cửa liên thông.

Đồng thời thực hiện việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về lý luận chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, phục vụ hiệu quả hoạt động của nền hành chính nói chung và công tác cải cách hành chính nói riêng.

Cụ thể trong giai đoạn 2020 – 2025 sẽ thực hiện tập trung vào các mục tiêu:

Cải cách thủ tục hành chính: Trên cơ sở rút ngắn từ 20 – 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tại bộ phận tiếp nhận và trả kểt quả hồ sơ; rút ngắn thời gian giải quyết các hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực như đăng ký hộ tịch, đăng ký giấy kết hôn, công chứng giấy tờ tùy thân, … Đồng thời thực hiện công khai nhiều thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện giao dịch. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Cải cách tổ chức bộ máy: sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hành chính thực sự tinh gọn, hiệu quả. Tăng cường việc phân cấp quản lý hành chính thuộc thẩm quyền. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa một số lĩnh vực quản lý nhà nước để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

Nâng cao chất lượng cán bộ công chức cả về trình độ chuyên môn; tác phong làm việc và thái độ trong công việc của từng người. Bên cạnh đó đảm bảo thực hiện tốt chính sách tinh giảm biên chế theo định hướng chung của Nhà nước.

 • Từng bước hiện đại hóa công tác thủ tục hành chính:

Xây dựng hoàn thiện trụ sở làm việc UBND và trang bị đầy đủ các thiết bị làm việc cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xử lỷ hồ sơ. Tăng cường đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hành chính phường.

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Theo phân tích ở chương 2, thông qua sự đánh giá của người dân được khảo sát. Để tếp tục thực hiện hiệu quả việc cung ứng dịch vụ hành chính công theo cơ chế một cửa liên thông tại cấp phường, tác giả có đề xuất một số kiến nghị các giải pháp dưới đây vơi ba mục tiêu chính;

 1. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công. Từ đó, xây dựng và củng cố lòng tin của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước;
 2. Từng bước góp phần nâng cao năng lực trách nhiệm và ý thức của cán bộ công chức; phòng chống căn bệnh quan liêu, tiêu cực, phiền hà trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
 3. Từng bước ứng dụng được tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý dịch vụ hành chính nhà nước;

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện quy trình xử lý công việc

3.2.1.1. Mục tiêu thực hiện

Quy trình thủ tục hành chính chiếm tỉ trọng lớn nhất trong nhân tố thủ tục hành chính ảnh hưởng nhiều đến chất lượng dịch vụ hành chính công. Cải cách hành chính luôn là chương trình trọng tâm của cơ quan hành chính chính nhà nước, trong đó cải cách thủ tục hành chính cũng được cơ quan hành chính phường quan tâm.

Với mục tiêu xây dựng quy trình xử lý công việc đơn giản, nhanh chóng, thuận lợi và các bước thực hiện công khai, minh bạch, các cán bộ công chức phường cần chú trọng vào một số giải pháp cốt lõi sau đây.

3.2.1.2. Tổ chức thực hiện Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Nâng cao mức độ công khai, minh bạch cho các thủ tục hành chính Đầu tiên là việc cần hoàn thiện những quy định pháp luật về thủ tục hành chính liên quan đến dịch vụ hành chính công và những quy định về cơ chế một cửa liên thông tại cấp phường. Cán bộ nhân viên tiến hành rà soát và hoàn thiện các quy định pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính tại cấp huyện như đất đai, hộ tịch, xây dựng… và những quy định cơ chế một cửa liên thông. cán bộ công chức cần thông báo minh bạch cho các tổ chức và người dân khi có nhu cầu về dịch vụ hành chính công ở cấp huyện thì chỉ đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của của văn phòng UBND cấp phường.

Bộ phận tiếp nhận và trả kểt quả cần tổ chức chỉ đặt tại văn phòng UBND để tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực cho người dân. Bởi nếu đặt tại nhiều phòng, ban chuyên môn thì sẽ sinh ra nhiều bộ phận tiếp nhận; cần nhiều nhân viên tại đó cũng đồng nghĩa gánh nặng chi thường xuyên tăng lên. Vì diện tích không gian của trụ sở UBND còn hạn hẹp nên việc bố trí 01 bộ phận tiếp nhận là lựa chọn phù hợp.

Hình 3.1. Sơ đồ triển khai xử lý công việc cho người dân

Đồng thời khi thực hiện cần công khai thủ tục hành chính, biểu mẫu, giấy tờ hồ sơ cho người dân. Bên cạnh đó, kịp thời sửa đổi, cập nhật các thủ tục hành chính về dịch vụ hành chính công tại cấp xã vào cơ sở dữ liệu của các địa phương.

Mặt khác, do sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như xu hướng phát triển sử dụng cổng thông tin điện tử. Hiện nay, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có cổng thông tin điện tử nhưng quận và phường thì nhiều địa phương chưa xây dựng được. Vì vậy, trong thời gian tới, chính quyền phường nên xem xét việc tiến hành xây dựng cổng thông tin điện tử. Khi xây dựng cổng điện tử này cần phải được liên kết với cổng thông tin điện tử cấp huyện, cấp tỉnh.

Để thực hiện điều này, UBND phường cần rà soát những quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nhà nước để làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai xây dựng cổng thông tin điện tử cấp phường. Xa hơn là việc triển khai cơ chế một cửa liên thông điện tử. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Mặt khác, cần niêm yết công khai các loại phí, lệ phí sử dụng dịch vụ. Song song với đó là thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao đạo đức cho đội ngũ cán bộ công chức đế đảm bảo hay hạn chế thấp nhất tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng của cán bộ công chức. Như vậy, mới đảm bảo được công dân khi sử dụng dịch vụ hành chính công tại phường không tốn thêm các khoản phí không chính thức khác ngoài các khoản theo quy định.

Cần tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của người dân qua các kênh thông tin chính thức như bảng niêm yết thủ tục, hồ sơ. Khi trình bày bảng niêm yết thủ tục, hồ sơ cần chú ý đến nội dung và cách thức truyền tải thông tin nhằm đảm bảo tính đầy đủ, đơn giản dễ hiểu để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho công dân trong quá trình giao dịch, giải quyết công việc. Các bước trong quy trình

b)Xem xét để thống nhất các bước thực hiện công việc liên quan đến các dịch vụ hành chính công.

Hiện nay, tại cơ quan hành chính xã có thực hiện công khai một số thủ tục hành chính. Các thủ tục được rà soát và công bố khi thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực nhà nước giai đoạn 2007 – 2010. Hiện tại, nhiều quy định của pháp luật đã thay đổi nhưng các thủ tục hành chính để thực hiện các dịch vụ hành chính công vẫn chưa được cập nhật, sửa đổi kịp thời cho phù hợp. Cơ quan hành chính xã vẫn còn niêm yểt quy trình thủ tục cũ, đã hết hiệu lực. Bên cạnh đó, người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với những thủ tục hành chính khi có nhu cầu. Người dân còn gặp khó khăn trong việc xin các biểu mẫu, hồ sơ khi thực hiện thủ tục hành chính công tại phường. Chính vì vậy, việc cán bộ công chức cần rà soát lại các biểu mẫu văn bản, các quy trình thủ tục để cập nhật, tạo điều kiện giúp người dân tiếp cận tốt hơn, nâng cao kết quả làm việc. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho người dân, các thủ tục hành chính cần nộp lệ phí. Giữa các phòng thực hiện việc thu phí cần thống nhất mức phí theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, vẫn còn đó tình trạng bồi dưỡng vật chất các cám bộ công chức. Có nhiều nguyên nhân được người dân giải thích cho việc bồi dưỡng vật chất; đa số người dân cho rằng họ chủ động để được giải quyết công việc nhanh, tránh được phiền hà, công việc không được giải quyết, hay phải đi lại nhiều lần.

Trong các dịch vụ hành chính công do phường cung cấp thì còn nhiều bất cập ở 02 loại hình dịch vụ sau: dịch vụ công chứng giấy tờ và dịch vụ chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho lĩnh vực đất đai.

Dịch vụ chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất.

Đối với dịch này thì hiện nay còn tồn tại một số hạn chế về sự công khai minh bạch các bước thực hiện, phí và lệ phí. Các bước thực hiện không được thông báo công khai trên các bảng tin, gây ra khó khăn cho người dân khi không biết thứ tự mà thực hiện. Bên cạnh đó, thời gian xử lý thường kéo dài hon so với quy định đến 15 ngày hoặc 1 tháng gây ra lãng phí thòi gian, người dân phải chờ đợi, sinh ra nhiều khoản phí bôi tron để công việc được xử lý nhanh hơn.

Quy trình thực hiện đề xuất công khai cho người dân (Tham khảo theo Luật Đất đai 2013) như hình 3.2 dưới đây. Trong quá trình thực hiện, khi cần thời gian xác minh giấy tờ lâu hơn quy định (>15 ngày) thì công chức hành chinh phường cần có thông báo tói người dân sớm. Đồng thời, việc trả kết quả xử lý cần được thực hiện theo cơ chế một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kểt quả của phường. Các khoản lệ phí được bộ phận kế toán thu theo niêm yết trên bảng tin thông báo và không được phép nhũng nhiễu, thu vượt mức như một số trường họp đã xảy ra. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

 • Công chức tiếp nhận hồ sơ của cá nhân chuyển cho công chức địa chính – xây dựng
 • Nếu chưa có bản đồ địa chính thì cần báo cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính
 • Công chức địa chính – xây dựng xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký
 • Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phường và trả cho người dân
 • Trường hợp nguồn gốc và thời điểm sử dụng không rõ ràng, cần thời gian xác minh giấy tờ thì UBND phường gửi thông báo cho người
 • Khi đầy đủ giấy tờ thì cán bộ công chức cần xác nhận trong thời hạn 15 ngày và tiếp nhận ý kiến gửi chi nhánh văn phòng đất đai

Hình 3.2. Quy trình chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

Đồng thời, UBND phường cần kểt hợp xây dựng cơ chể giám sát quá trình thực hiện, tránh tình trạng việc để quá lâu, lỗi sai không kịp xử lý; cũng như phần nào hạn chế được thói quen phiền hà, sách nhiễu của một số cán bộ công chức địa phương.

 • Dịch vụ công chứng giấy tờ
 • Người dân gửi hồ sơ công chứng tại bộ phận tiếp nhận
 • Hồ sơ được gửi tới công chứng viên
 • Cán bộ tư pháp xác minh, ký và đóng dấu
 • Bộ phận kế toán thông báo và thu lệ phí
 • Bộ phận văn thư trả hồ sơ cho người dân và lưu trữ văn bản
 • Thông báo từ chối công chứng cho người dân.

Hình 3.3 Quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ công chứng

Hiện nay, bản thân công tác chứng thực văn bản cũng còn một số hạn chế:

 • Một số trường hợp đến công chứng với tư cách của công chứng viên nên không mang theo giấy tờ gốc. Việc công chứng diễn ra mà không có được sự xác minh tốt nhất về tính xác thực; Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.
 • Công chứng viên còn hạn chế năng lực xác thực văn bản, chưa có bằng cử nhân luật, chưa có nhiều thời gian tập sự hành nghề công chứng nên vần còn xảy ra tình trạng nhận xét sai vị trí trong văn bản công chứng;

Trước tình trạng đó, công tác tuyển dụng vị trí công chứng viên cần được quan tâm. Vì tính quan trọng của văn bản cần xác thực nên cần tạo điều kiện để công chứng viên được tham gia các lớp tập huấn được quận tổ chức. Thời gian đào tạo nghề và tập sự hành nghề công chứng được tính vào thời gian công tác pháp luật của công chức đó.

Trong quá trình xác thực thông tin, cần tránh tình trạng tin tưởng người quen mà bỏ qua việc yêu cầu giấy tờ gốc để đối chiếu. Đồng thời, việc công khai quy trình thực hiện trên các bảng tin là điều cần thiết. Một mặt giúp cho người dân nắm được để thực hiện đúng, đủ và nhanh chóng. Mặt khác, cán bộ công chức cũng tiết kiệm được thời gian khi không phải thực hiện việc hướng dẫn, giải thích quá trình thực hiện.

Thực hiện chuẩn thời gian làm việc của cán bộ công chức và trả hồ sơ giải quyết đúng lịch hẹn

Theo đánh giá của người dân, việc thực hiện làm việc đúng giờ của cán bộ nhân viên không được đảm bảo. Bên cạnh những buổi làm việc đúng quy định thì vẫn còn đó những buổi làm việc đến trễ giờ, về sớm giờ. Đó cũng là thói quen xấu của nhiều cán bộ, công chức hiện nay.

Hệ quả của việc không chấp hành thời gian làm việc dẫn đến công việc không được giải quyết, xử lý kịp thời. Cuối cùng dẫn đến việc hồ sơ không được tiếp nhận và trả lại đúng hẹn. Vì vậy, chính quyền phường cần yêu cầu cán bộ công chức nghiêm chỉnh thực hiện đi làm đúng giờ và có chấm công một cách thực chất. Giải pháp được áp dụng hiện nay tại nhiều cơ quan là việc lắp đặt thiết bị chấm công thông qua vân tay của nhân viên. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Bên cạnh đó, việc để xảy ra tình trạng tiếp nhận, trả hồ sơ không đúng hẹn vẫn thường xảy ra ảnh hưởng đến lòng tin của người dân. Hệ quả của việc đó là cán bộ công chức mất sự tín nhiệm; người dân tốn thời gian đi lại xử lý hồ sơ làm cho lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc. Lãnh đạo cần thường xuyên giám sát và gần gũi nhân viên để nắm bắt tình hình cuộc sống; hiểu được khó khăn, vướng mắc để có biện pháp hỗ trợ kịp thời tạo điều kiện cho cán bộ công chức hoàn thành công việc có chất lượng.

c) Cán bộ công chức giải quyết công việc cần đúng vị trí

Xưa nay, việc một cán bộ công chức giữ nhiều chức vụ khác nhau là việc không thiếu. Tuy nhiên, khi cán bộ công chức giải quyết công việc quá nhiều, hoặc để xảy ra tình trạng chồng chéo chức năng sẽ làm cho kết quả xử lý hồ sơ không đạt kết quả chính xác. Chính vì vậy, chính quyền cần xác định rõ vị trí, vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của các cán bộ công chức của mình. Khi khối lượng công việc nhiều, nhân sự không đủ để giải quyết thì lãnh đạo cấp trên nên đề xuất để bổ sung thêm người nhằm chia sẻ khối lượng công việc, tránh quá tải.

Sự kết hợp việc thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cũng là điều kiện đê việc sắp xếp nhân sự, một phần tác động làm giảm tình trạng người làm không hết việc; người thì rảnh không có việc để làm.

Một điều quan trọng là khi bổ nhiệm cán bộ mới hay sắp xếp mới thì cơ quan cần có thông báo cụ thể và rõ ràng cho người dân nắm tình hình và tiếp cận người giải quyết đính thẩm quyền và chức năng.

d) Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, hạn chế hồ sơ trả chậm.

Cải tiến trình tự tiếp nhận, giải quyết và giao trả hồ sơ thông qua việc đẩy mạnh triên khai giải quyết thủ tục, hồ sơ. Xây dựng chế độ cung cấp thông tin về tiến độ giải quyết hồ sơ cho người dân nhằm tăng cường sự phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục giữa các cơ quan hành chính. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Cần khắc phục việc thông báo bổ sung hồ sơ vào ngày hẹn trả kết quả, đây là một trong những việc gây ra sự khó chịu nhất đối với người dân. Vì vậy, cần chấn chỉnh kịp thời bằng cách qui định rõ ràng thời gian cho các công đoạn xử lý và áp dụng cho các qui trình hành chính.

Cần khắc phục tình trạng hồ sơ dồn nhiều trong ngày: Nếu số lượng hồ sơ nhận trong 1 ngày nhiều hơn số lượng hồ sơ trung bình có thể giải quyết thì thực hiện hẹn trả hồ sơ cộng thêm thời gian ngày hẹn trả theo qui định. Như vậy, phần nào hạn chế được tình trạng lỡ hẹn, chậm trễ trong ngày hẹn trả trong khi hồ sơ chưa được giải quyết xong.

Với mục tiêu rút ngắn thời gian trả kết quả so với quy định bằng cách khi hồ sơ giải quyết xong được chuyển xuống bộ phận trả kết quả, một chương trình phần mềm xử lý hồ sơ tích hợp tự động gửi tin nhắn cho người dân đến nhận kết quả. Chương trình phần mềm được xây dựng kết nối với cơ sở dữ liệu hồ sơ cần giải quyết với chức năng chính là thực hiện tính năng thông báo, nhắc nhở cán bộ nhân người dân.

3.2.2. Giải pháp nâng cao nghiệp vụ cán bộ công chức Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

a, Mục tiêu thực hiện

Mục tiêu chung hướng tới sau khi thực hiện giải pháp, bao gồm:

Nhằm nâng cao kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, phương pháp và kỹ năng quản lý hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành và thực thi công vụ đạt hiệu quả cao nhất.

Xây dựng đội ngũ công chức chuyên môn cấp xã đủ số lượng, chất lượng đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn, có năng lực, phẩm chất chính trị đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và gắn với việc kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ, đủ nguồn cán bộ thay thế cán bộ chủ chốt cấp phường ở mỗi nhiệm kỳ tiếp theo và làm nguồn cán bộ cho cấp quận.

Mục tiêu cụ thể đối với cán bộ, công chức cấp phường trong giai đoạn 2020 – 2025 như sau:

Về chuyên môn nghiệp vụ: 100% công chức chuyên môn nghiệp vụ cấp xã được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên, có từ 01 – 03 công chức có trình độ thạc sĩ. Vì hiện nay, tại cơ quan hành chính phường chưa có cán bộ công chức nào tốt nghiệp cao học, nhất là ngành quản trị kinh doanh; về lý luận chính trị: 100% công chức cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng trình độ sơ cấp trở lên, trong đó 75 – 80% có trình độ trung cấp chính trị trở lên;

e) Tổ chức thưc hiên Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Qua phân tích tình hình thực trạng đội ngũ công chức cấp xã và căn cứ vào tình hình cụ thể của địa bàn phường Văn Đẩu với những hạn chế yếu kém, nguyên nhân tồn tại. Trong các yếu tố đóng góp cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công thì thái độ phục vụ và năng lực của cán bộ công nhân viên chức là một trong những nhân tố có mức độ ảnh hưởng quan trọng. Thực hiện việc phân tích kết quả khảo sát, điều tra cho thấy nhân tố về thái độ và năng lực cán bộ công chức còn nhiều hạn chế. Vì vậy, phần đông người dân chưa đồng ý với thái độ cán bộ và năng lực cán bộ còn nhiều hạn chế.

Vì vậy, cần thiết phải có các biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng đội ngũ làm chuyên môn cấp phường đáp ứng với tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của phường nói riêng và quận Kiến An nói chung, để thực hiện mục tiêu đề ra nêu trên, trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số các giải pháp chủ yếu sau đây.

Bên cạnh biện pháp hoàn thiện quy trình xử lý công việc, chính quyền cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức. Mặc dù quy định bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoạt động dưới sự chỉ đạo của văn phòng UBND nhưng các công chức ở bộ phận này thường do phòng chuyên môn cử ra. Vì vậy, việc quản lý nhân sự của văn phòng UBND gặp nhiều khó khăn … Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Đào tạo và phát triến là một nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức. Nó không chỉ nâng cao năng lực công tác cho cán bộ công chức hiện tại mà chính là đáp ứng các yêu cầu về nhân lực trong tương lai của tổ chức. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức là thực hiện nhiệm vụ lấp đầy khoảng trống giữa một bên là những điều đã đạt được, đã có trong hiện tại với một bên là những yêu cầu cho những thứ cần ở tương lai, những thứ mà cần phải có theo chuẩn mực

Hình 3.4. Xác định mối quan hệ giữa yếu tố đã có và yếu tố yêu cầu

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ pham chất, trình độ và năng lực, đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân. Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể thì một số giải pháp được đề xuất để cơ quan hành chính phường có thể triển khai bao gồm:

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ban hành đầy đủ hệ thống văn bản pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Tham gia xây dựng chương trình, nội dung, phương thức đào tạo bồi dưỡng để đổi mới, sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp thực tế.

Đơn vị cử cán bộ công chức tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng cần làm tốt công tác thống kê, quy hoạch cán bộ, công chức đế xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hợp lý, đúng thời điểm, đúng chủ trương.

Cấp phường là nơi tổ chức thực hiện mọi chủ trương chính sách của Đảng, và pháp luật của Nhà nước thành hiện thực. Mọi hoạt động của đội ngũ công chức chính quyền cấp xã có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Uy tín của Đảng Nhà nước được xây dựng và củng cố hay không tùy thuộc một phần lớn vào phẩm chất, năng lực, trình độ của đội ngũ công chức cấp phường. Vì đội ngũ công chức có phẩm chất, năng lực cao không phải là sản phẩm tự nhiên mà là sản phẩm của quá trình đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ của Đảng, Nhà nước và của cả cá nhân người công chức đó. Người công chức đó phải có quá trình tự tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Cơ quan cần xác định rõ mục tiêu đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức là trang bị kiến thức quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực, kỹ năng, thái độ cần thiết để thực thi công vụ theo phương châm chuyển đổi từ một nền hành chính cai trị, cai quản sang một nền hành chính hiện đại. cán bộ công chức cần được tập trung trang bị những kiến thức cơ bản nliư: lý luận chính trị, kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về khoa học quản lý và đặc biệt là kỹ năng quản lý lãnh đạo.

Quản lý đào tạo bồi dưỡng chính là quá trình tổ chức thực hiện đào tạo bồi dưỡng để đạt được mục tiêu của nó. Thông thường người ta cho rằng quy trình đào tạo bồi dưỡng bao gồm các bước sau:

Hình 3.5. Quá trình tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức

Đổi mới chương trình, nội dung, phương thức đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ xã. Cần xây dựng nội dung, chương trình đào tạo dành riêng cho từng đói tượng thống nhất trong phạm vi cả nước. Theo đó, nội dung đào tạo bồi dưỡng phải đảm bảo quán triệt đường lối, quản điểm đổi mới đất nước của Đảng; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hội nhập. Ngoài ra, cần quan tâm đến kỹ năng hay năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ công chức. Vì hiện nay, số lượng cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ tại phường có giới hạn nên việc sắp xếp thời gian tố chức các lóp học hết sức quan trọng, tránh trường hợp cán bộ công chức đi học hết, không có ai đảm nhiệm công việc tại cơ quan. Chính vì thế, các lớp học nên được tổ chức vào ngày cuối tuần hoặc các buổi tối trong tuần nhằm tăng cường tri thức và hoạt động thực tiễn cho cán bộ công chức. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Việc thực hiện đổi mới nội dung đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cần được bắt đầu từ việc điều tra. khảo sát nhu cầu, vị trí công việc. Từ đó, lựa chon những nội dung kiển thức, kỹ năng cần thiết để tổ chức biên soạn chương trình đào tạo bồi dưỡng cho từng vị trí cán bộ, nhân viên. Nội dung chương trình tập trung trả lời hai câu hỏi quan trọng gồm:

Vị trí (chức danh) đảm nhiệm hiện tại của cán bộ công chức thì có thể thực hiện công việc hay được làm những gì?

Cán bộ công chức cần phải làm gì để có chất lượng và đạt được hiệu quả cao nhất?

Cần rà soát lại các khóa đào tạo cán bộ đã và đang thực hiện, đánh giá lại chất lượng và hiệu quả chương trình và năng lực cán bộ trực tiếp giảng dạy. Đồng thời, khắc phục tư duy nhiệm kỳ trong quy hoạch cán bộ, hiện tượng cục bộ khép kín trong địa phương, đơn vị. Trong quy hoạch cán bộ cấp quạn phải đứng trên đại cục, tổng thể của phường, phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của phường sau năm 2020. Cán bộ công chức cấp dưới phải có độ tuổi trẻ hơn cấp trên, nguồn quy hoạch mới phải có độ tuổi trẻ hơn cán bộ đương chức, bảo đảm cơ cấu họp lý. Quy hoạch cán bộ, công chức phải được tiến hành, rà soát hàng năm sau Đại hội nhiệm kỳ.

Đổi mới công tác quản lý đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức bởi vì công tác quản lý đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong thời gian qua đã bị buông lỏng dẫn đến một sổ chương trình đào tạo có nội dung lặp lại, cán bộ công chức tham gia lớp học chưa nghiêm túc; giảng viên tham gia công tác giảng dạy còn thiếu kinh nghiệm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã phải gắn chặt với quy hoạch cán bộ. Đồng thời phải xây dựng tiêu chuẩn cán bộ phù hợp đối với từng chức danh, trên cơ sở đó người công chức có hướng phấn đấu. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Đồng thời, UBND cần quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ. Việc quy hoạch phải đảm bảo tính khoa học, khả thi trong công tác quản lý. Trong quá trình thực hiện, cần phải phát huy tính dân chủ trong toàn bộ quá trình.

Đào tạo, bồi dưỡng là một trong những giải pháp có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao chất lượng công tác của công chức nhà nước. Để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phường Văn Đẩu đã ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng. Nội dung chương trình đạo tạo, bồi dưỡng đã được đổi mới cải tiến cho phù họp với nhu cầu thực tiễn. Hàng năm chính quyền các cấp đưa công tác quy hoạch thành nhiệm vụ thường xuyên. Đồng thời, có tổng kết, đánh giá kết quả, tìm hiếu hạn che và nguyên nhân đê đưa ra giải pháp thích hợp. Việc lựa chọn công chức đưa vào quy hoạch phải thận trọng, kỹ lưỡng, dân chủ, công khai, minh bạch trên cơ sở giới thiệu của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị.

Cần đổi mới cách thức tổ chức dạy và học cho cán bộ, nhân viên. Thực hiện phương pháp dạy và học tích cực cho học viên theo hướng lấy học viên làm trung tâm, để cán bộ công chức có điều kiện trao đổi kinh nghiệm làm việc thực tiễn theo hướng dẫn của người giảng dạy. Đồng thời với đó, sau mỗi buổi học, các cán bộ công chức tham gia cần có bài viết báo cáo kết quả, đánh giá mức độ vận dụng được vào công việc. Ngoài ra, thời gian đào tạo hiện nay của mỗi khóa học còn dài. Vì vậy, cần đổi mới cách thức và xem xét lại nội dung đào tạo để rút ngắn thời gian.

Cơ quan cần tạo lập, xây dựng cơ chế cạnh tranh khi đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức để nhiều giảng viên có năng lực của nhiều cơ sở đào tạo có uy tín tham gia. Đồng thời với đó, các cán bộ công chức có nhiều lựa chọn các chương trình, thời gian của khóa học phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công việc thực tể. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Mặt khác, trong quá trình thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông thì cán bộ công chức làm việc tại bộ phận này là được cử ra từ phòng chuyên môn. Do đó, sự chỉ đạo và quản lý của văn phòng UBND gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cần xác định chuyên môn hóa và phân công nhân sự rõ ràng, tập trung tại từng phòng ban đảm bảo tránh chồng chéo giữa các bộ phận, tạo điều kiện thuận lợi cho sự quản lý nhân viên.

Triển khai ngay quy hoạch cán bộ, công chức, lãnh đạo cấp chiến lược. Đồng thời thực hiện kế hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách và trưởng thành qua thực tiễn. Quy hoạch cán bộ được thông báo công khai trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị và cá nhân cán bộ thuộc diện quy hoạch biết. Việc lựa chọn cán bộ, công chức đưa vào diện quy hoạch là khâu rất quan trọng trong quy hoạch cán bộ. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ của từng vị trí, chức danh lựa chọn cho phù họp, từng bước chuẩn hóa.

Có thể tóm lại: Trước mắt, để đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức thì ƯBND phường cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau để tạo sự chuyên biển mạnh mẽ về đào tạo, bồi dưỡng công chức:

Xác định chu kỳ sát hạch cán bộ, công chức để đánh giá năng lực công chức (chu kỳ có thể từ 3 đến 5 năm).

 • Xác định số lượng công chức theo ngạch trong từng đơn vị.
 • Quy định các loại văn bằng, chứng chỉ cho từng chức danh.
 • Xây dựng các quy định nhằm định hướng đào tạo đe nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và đặc biệt là các kỹ năng thực thi công vụ, tránh tình trạng bằng cấp chỉ để hợp thức hoá tiêu chuẩn chức danh và ngạch bậc.

Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu tăng cường chất lượng, tinh giản biên chế hành chính, đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triên kinh tể – xã hội giai đoạn 2020-2025, bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các chức danh công chức; giữa các độ tuổi, địa bàn, giới tính, dân tộc, lĩnh vực công tác; khắc phục tình trạng có phòng (ban) thừa, phòng (ban) khác lại thiếu cán bộ, công chức. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp phường cũng phải tính đến một yếu tố, đó là: Khi xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho công chức phường cần quan tâm đên các đặc điểm, thế mạnh riêng của địa phương.

Hiện nay, nước ta đang đứng bước vào quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, hội nhập khu vực và toàn cầu hóa là xu thế tất yếu. Để chủ động hòa nhập vào xu thế ấy một cách có hiệu quả nhất, nhanh nhất, sớm thoát ra khỏi thực trạng chậm phát triển, tụt hậu, cần phải có một đội ngũ công chức cấp phường có trình độ chuyên môn, năng động, sáng tạo để tác động trực tiếp quá trình chuyển đổi này nhằm khai thác triệt đê các yếu tố tiềm năng ở cơ sở.

Do đó, phải tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ công chức cấp phường nâng cao trình độ. Cần có sự hỗ trợ về mặt vật chất và sự yên tâm về mặt tinh thần. Trên cơ sở đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội, phải từng bước nâng cao mặt bằng dân trí. Thực tiễn cho thấy, mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có được thực hiện nghiêm chỉnh, đạt hiệu quả cao hay không phụ thuộc không chỉ vào chất lượng cao hay thấp của đội ngũ công chức cấp phường mà còn phụ thuộc rất nhiều vào trình độ dân trí. Việc nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ công chức giúp cho việc truyền đạt, thấu hiểu nguyện vọng của người dân được nhanh chóng và chính xác. Đồng thời, chìa khóa cho điều đó còn là việc tầm hiểu biết của người dân cũng được nâng cao thông qua các buôi tập huấn, nói chuyện với cử tri các tổ của các cấp lãnh đạo.

3.2.3. Giải pháp nâng cao sự đồng cảm và thái độ của cán bộ công chức

 • Mục tiêu thực hiện Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Hiện nay, tình trạng cán bộ nhân viên tại các cơ quan hành chính vẫn hay nhũng nhiễu, quan liêu với người dân. Chính điều đó tạo ra khoảng cách giữa cán bộ công chức với người dân khi thực hiện giao dịch. Ngoài ra, vẫn còn đó tình trạng công chức đối xử không công bằng với người dân. Điều đó cho thấy việc giải quyết, xử lý công việc còn bị ảnh hưởng nhiều bởi các mối quan hệ riêng tư dẫn đến việc người đến trước vẫn phải đợi để được hỗ trợ, xử lý sau.

Vì vậy, để có thể đạt được hiệu quả công việc cao, đồng thời xây dựng được mối quan hệ công chức – người dân được gần gũi thì rất cần sự thay đổi thái độ trong ứng xử một cách phù hợp. Ngoài ra, với mục tiêu tạo sự hài lòng cho người dân khi đến và đồng thuận với kết quả giải quyết công việc thì tác giả xin đề xuất một số cách thực hiện dưới đây.

 • Tố chức thực hiện

Khi tiếp nhận, xử lý công việc cho người dân thì đối với người dân thuộc diện Cần được ưu tiên như người già yếu, người tàn tật hay phụ nữ mang thai thì các cán bộ công chức cần được tiếp nhận ưu tiên. Cụ thể là thứ tự giải quyết công việc có thể được linh động, xử lý nhanh chóng để giảm bớt thời gian đi lại cho người dân.

Bên cạnh đó, công chức tiếp nhận hồ sơ cần có thái độ thân thiện, cầu thị khi tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của người dân. Khi trao đổi với công dân thì công chức cần cổ gắng thấu hiểu yêu cầu, để thực hiện điềm đó cần rèn luyện thái độ điềm đạm, bình tĩnh, lắng nghe. Đồng thời việc nâng cao trình độ tri thức cũng giúp cho việc nắm bắt thông tin nhanh chóng hơn.

Sự đồng cảm còn được thể hiện qua việc thấu hiểu người dân. Thấu hiểu những gì người dân nói, hành động cũng là một bước làm cho việc giải quyết hồ sơ được nhanh chóng; tránh được những hiểu nhầm và gây tâm lý không thoải mái đối với người trong cuộc trao đổi. Để có thể nâng cao được kỹ năng này thì yêu cầu người cán bộ, công chức cần tham gia các lóp bồi dưỡng kỹ năng mềm và thường xuyên rèn luyện. Kết hợp với đó là cán bộ công chức cần tỏ thái độ phù hợp, kiềm chế trong suốt buổi nói chuyện. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Cùng với trí tuệ và năng lực của cán bộ công chức trong cơ quan thì thái độ làm việc tạo ra sự khác biệt giữa các cán bộ công chức. Thái độ làm việc trực tiếp quyết đinh hành vi một con người, quyết định sự tận tâm làm việc hay chỉ ứng phó với công việc. Trong quá trình công tác thì vẫn còn đó những cán bộ công chức có thái độ làm việc không nghiêm túc, không tích cực, hay than phiền, bực tức. Điều đó dẫn đến việc xử lý công việc hay chậm trễ, qua loa.

Cán bộ cần điều chỉnh tác phong làm việc cho nhanh nhẹn bằng cách tập luyện xử lý công việc tránh lề mề. Vì điều đó là phụ thuộc nhiều vào tính cách nên sẽ cần nhiều thời gian để thay đổi. Tuy nhiên, quá trình rèn luyện trực tiếp tại cơ quan bên cạnh sự giúp đỡ của đồng nghiệp sẽ nhanh chóng giúp cán bộ công chức điều chỉnh được tác phong.

Khi gặp người dân thì cán bộ công chức cần the hiện thái độ tích cực. Đó là sự sẵn sàng tiếp đón, sẵn lòng tiếp nhận hồ sơ giải quyết công việc. Các cán bộ công chức hoàn toàn có thể rèn luyện tốt thông qua sự tu dưỡng bản thân, góp ý của đồng nghiệp và trong một môi trường lành mạnh, tích cực với hầu hết các cán bộ cùng thực hiện tác phong tích cực. Việc xây dựng phong trào học tập phương pháp làm việc tích cực sẽ là một động lực lớn, như một làn sóng mạnh mẽ đối với các cán bộ.

Ngoài ra, một thái độ điềm tĩnh, nhận nại khi giải quyết cống việc cũng giúp rất nhiều cho một giao dịch thành công. Đây là một đức tính được truyền lại theo yểu tố sinh lý nhưng cũng là đức tính hoàn toàn có thể rèn luyện ở môi trường bên ngoài. Để làm được điều đó thì bên cạnh sự rèn luyện của bản thân, các đồng nghiệp nhân viên cũng tích tham gia góp ý, chỉ dẫn, bảo ban để phần nào tạo được tâm lý tích cực, động lực tốt cho đồng nghiệp của mình. Ở khía cạnh này, không chỉ có cấp nhân viên trực tiếp tiếp nhận người dân mà đối với các cán bộ cấp trên cũng cần thường xuyên rèn luyện.

Sự thân thiết khi giải quyết, xử lý hồ sơ có được nhờ sự gần gũi của cán bộ công chức với người dân. Tránh việc xa lánh hay tạo tâm lý cơ quan là nơi cửa quyền trong nhân dân, nhờ đó giúp cho khoảng cách người dân – công chức được giảm bớt. Biết cách thể hiện tạo cả giác gần gũi là nhờ việc tự học hoặc nhờ việc tham gia các lớp bồi dưỡng đạo đức cán bộ tại cơ quan hành chính nhà nước. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Đối với hầu hểt mọi công việc nói chung, thường không quá khó, không đòi hỏi trình độ đặc biệt cao. Tuy nhiên, mọi công việc đều cần thái độ nhiệt tình của người đảm nhận công việc đó. Đặc biệt, ở một chức vụ không đòi hỏi nhiều chất xám mọi người đều có thể đảm đương, thì khi đó chỉ có thái độ làm việc mới giúp cán bộ công chức thể hiện được năng lực làm việc hơn người của mình. Thái độ làm việc là một loại năng lực đặc biệt phân biệt với những người khác, thái độ làm việc giúp cán bộ công chức trở nên gần gũi người dân hơn.

Có thể nói, thái độ trong quá trình giải quyết công việc cũng là văn hóa ứng xử. Đó thước đo sự văn minh của mỗi cán bộ công chức. Mặt bằng ứng xử của cán bộ công chức thấp hơn đòi hỏi thực tiễn của một xã hội hiện đại. Vẫn còn hành vi lạm quyền, sách nhiễu, coi thường, làm phiền nhân dân ở không ít cơ quan, đơn vị. cán bộ công chức mà vụ lợi thì không thể ứng xử văn hóa được. Thực tế minh chứng có trường hợp có hợp, có trình độ cao nhưng vẫn ứng xử kém, thậm chí còn đánh lộn. Chỉ khi nào cán bộ công chức ý thức trách nhiệm cao nhất với công việc của mình trong bộ máy nhà nước thì họ mới có những ứng xử chuẩn mực để dân tin, hài lòng. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Lời nói lịch sự, cái bắt tay nồng ấm, câu chào hỏi… là những cái rất giản dị trong đời sống như cơm ăn áo mặc hằng ngày, nhưng ứng xử sao cho có văn hóa cần sự rèn luyện và tu dưỡng của mỗi cá nhân. Dễ dãi trong ứng xử sẽ dẫn đến buông thả trong lối sống, tùy tiện trong công việc. Do đó, các cơ quan, đơn vị ngay từ đầu vào phải tuyển dụng được những cán bộ vừa có tài, có đức một cách công tâm. Đồng thời cần có những lớp đào tạo về kỹ năng ứng xử giúp cán bộ công chức bổ khuyết được lỗ hổng kiến thức văn hóa. Đơn giản như các hành vi bắt tay, cười, xin lỗi… cũng phải được dạy bài bàn, cặn kẽ.

Trong công việc thì tồn tại 02 kiểu cán bộ công chức có thái độ làm việc tiêu cực, bao gồm: một là người làm việc có thái độ chậm trễ, qua loa; hai là kiểu hay than phiền, bực tức. Hệ quả kéo theo của hai kiểu làm việc này đều tiêu cực, mặc dù mức độ ảnh hường và hậu quả nặng nhẹ là khác nhau. Sự chậm trễ trong công việc làm cho chất lượng công việc được xử lý thấp, không đáng tin cậy và người dân có nhu cầu sẽ phải đi lại nhiều lần làm cho lãng phí thời gian, tiền bạc. Đối với những cán bộ công chức hay tỏ thái độ than phiền hay bực tức thì chắc chắn việc làm cho người dân cảm thấy khó chịu. Bên cạnh đó, những cán bộ có cái đầu nóng sẽ làm cho năng lực không được phát huy và họ cũng không cảm nhận được niềm vui công việc thì cũng không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giải pháp cho việc nâng cao chất lượng cán bộ công chức trong trường hợp này là việc cần tổ chức các buối gặp gỡ với từng người, tìm hiểu hoản cảnh, nguyên nhân để có hành động chia sẻ giúp cho áp lực tâm lý được tháo gỡ. Với những cán bộ công chức có thái độ làm việc chậm trễ, chểnh mảng thì cần thực hiện các lớp đào tạo, tập huấn lại nhằm giáo dục, chỉnh đốn lại đội ngũ công chức. Trường hợp cá biệt, có thể thực hiện biện pháp cứng rắn là chuyển vị trí công tác nhằm thanh lọc bộ máy nhân sự của cơ quan, không để con sâu làm đắng nồi canh, chỉ vì vài cán bộ công chức mà làm mất lòng tin của người dân vào chính quyền địa phương.

Ngoài ra, việc giúp người dân có quyền giám sát, góp ý cũng tăng cường ít nhiều sự đồng cảm với cán bộ công chức. Người dân cần được thực hiện quyền giám sát và tham gia đóng góp ý kiến hoặc khiếu nại, tố cáo khi sử dụng dịch vụ hành chính công cũng là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, kết quả giải quyết đảm bảo được yêu cầu và mong muốn của người dân. Bên cạnh đó, kểt quả xử lý sai sẽ được điều chỉnh và khắc phục; làm kinh nghiệm để các cán bộ công chức làm tiền lệ tránh gặp phải trong những lần giải quyết sau. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Đồng thời, việc kịp thời điều chỉnh những xử lý sai giúp cho những đơn thư khiếu nại không đáng có. Người dân cũng sẽ trở lên gần gũi và giảm bớt khoảng cách quan hệ giữa với cán bộ công chức. Bản thân người dân không còn cảm thấy lo lắng khi tham gia góp ý cho các cán bộ công chức.

Cán bộ công chức, viên chức là những người được Nhà nước tuyển chọn, bổ nhiệm khi đạt được tiêu chuẩn về trình độ lẫn đạo đức, được giao phó những vị trí, những công vụ để duy trì, vận hành và thúc đẩy phát triển của xã hội và phần lớn cán bộ công chức đều được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chính vì vậy, cũng đòi hỏi những đội ngũ này có một sự ứng xử chuẩn mực cao hơn rất nhiều so với những người bình thường. Ngoài ứng xử của một công dân bình thường thì những cán bộ công chức còn chịu sự điều chỉnh của những văn bản quy phạm pháp luật như: Luật cán bộ, công chức, viên chức. Khi hoạt động trong một cơ quan thì còn phải tuân theo nội quy, quy định của cơ quan.

Nguyên nhân của tình trạng cán bộ công chức vi phạm quy tắc ứng xử là do những hành vi này không có chế tài xử lý hành chính, về phía lãnh đạo tại cơ quan của cán bộ công chức cũng chưa xử lý kịp thời, quyết liệt đối với cán bộ công chức có thái độ và cách ứng xử chưa chuẩn mực. Thậm chí, nhiều nơi, nhiều chồ còn có hiện tượng né tránh, bao che, xử lý một cách qua loa, đại khái, về phía người dân thì chưa mạnh dạn đấu tranh với những ứng xử chưa chuẩn mực của cán bộ công chức, chưa biết và phát huy hết quyền của công dân, quyền của cử tri trong việc giám sát việc tuân thủ pháp luật, thực thi công vụ đối với cán bộ công chức. Điều này cũng có một phần hệ quả từ việc xử lý cán bộ vi phạm một cách đại khái, chiếu lệ của cơ quan có thẩm quyền. Chính vì vậy, tác giả đề xuất với cơ quan hành chính phường sẽ đưa vào quy chế nội bộ điều lệ quy định về việc hạ thấp mức được đánh giá chất lượng của cán bộ công chức từ loại A —> B; B —> C; … chậm tăng hệ số lương theo cấp bậc hay xử phạt hành chính trực tiếp; yêu cầu kiểm điểm trước Chi bộ khi có những hành vi ứng xử thiếu văn hóa đối với người dân. Các trưởng hợp nhân viên mới ký họp đồng thì có thể cho nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng nếu việc hành xử gây ra hậu quả nghiêm trọng. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Tiếp đến là việc cần xem xét, đề xuất cải thiện thu nhập đối với cán bộ công chức làm việc tại bộ phận này. Với khối lượng công việc nhiều và áp lực thì nhân viên tại bộ phận này cần được hưởng thêm phụ cấp bằng 20% mức lương cơ bản. Điều đó thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Song song với đó, lãnh đạo UBND phường cần xem xét đề xuất các giải pháp tổng thể cải thiện thu nhập cho công chức trong các bộ phận khác nữa cho phù hợp. Việc đó giúp cho tránh được việc nảy sinh tình trạng so bì, ghen tị giữa các bộ phận, không có bất kỳ một sự ưu ái, giải quyết riêng cho một đơn vị phòng ban nào gây ra những hiệu ứng ngược trong việc hình thành một đội ngũ công chức chuyên nghiệp.

Việc nâng cao nhận thức và giáo dục văn hóa ứng xử, lối sống thượng tôn pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức cần phải được đặc biệt chú trọng. Bởi lẽ, nó góp phần xây dựng được một Chính phủ, một Nhà nước kiến tạo. Muốn có một xã hội văn minh thì trước tiên chúng ta cần có đội ngũ những người cán bộ công chức văn minh, ứng xử đúng theo những chuẩn mực đề ra. ƯBND phường – đơn vị chủ quản của cán bộ công chức cần phải phát hiện ra những hành vi của cán bộ công chức có ứng xử không phù hợp để uốn nắn, giáo dục. Kiên quyết xử lý và loại ra khỏi hàng ngũ những cán bộ công chức chậm sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Người dân cần phát huy hơn nữa những quyền làm chủ của công dân, của cử tri trong việc giám sát thực thi công vụ của cán bộ công chức. Kịp thời phản ánh, không ngại đấu tranh trước những ứng xử thiếu chuẩn mực của cán bộ công chức tới cơ quan có thẩm quyền. Quy định điều chỉnh về quy tắc ứng xử của cán bộ công chức hiện nay đã tương đối đầy đủ. Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ công chức trong các cơ quan cần được thực hiện đồng đều trên địa bàn phường. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Muốn nâng cao nhận thức, phải tận dụng ưu điểm của truyền thông. Cách thức tuyên truyền bài bản, dài hơi bằng nhiều kênh, tránh khô cứng, gắn với những tình huống trong thực tiễn. Tuy nhiên, nếu thay đổi nhận thức của cán bộ công chức mới chỉ thay đổi phần ngọn, phải có chiến lược giáo dục ứng xử cho học sinh ngay từ cấp tiểu học kết họp tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội. Quan trọng không kém là tạo môi trường để phát huy văn hóa xã hội với cơ chế giám sát, thưởng phạt rõ ràng, để nhân rộng những hành vi ứng xử văn hóa và cán bộ công chức cảm thấy xấu hổ, lạc lõng khi có hành vi chưa chuẩn mực.

Qua phân tích cho thấy điều chỉnh thái độ cán bộ công chức khi tiếp nhận và xử lý công việc cho người dân như là việc thể hiện một lối văn hóa ứng xử tại cơ quan. Điều đó cũng cho thấy chỉ khi nào cán bộ công chức ý thức trách nhiệm cao nhất với công việc của mình trong bộ máy nhà nước thì họ mới có những ứng xử chuấn mực để dân tin, hài lòng.

Bên cạnh đó, việc tranh thủ các buổi sinh hoạt tại các tổ, xóm. Các cán bộ công chức có điều kiện để gặp gỡ, chia sẻ, tuyên truyền về các quy định liên quan đến dịch vụ hành chính công do phường cung cấp. Có thể thực hiện việc phát trên hệ thống truyền thanh để đông đảo bà con nhanh chóng nắm bắt được nội dung. Đồng thời với đó là việc gửi phiếu đánh giá, lấy ý kiến người dân về chất lượng dịch vụ đã được cung cấp. Thông qua kết quả đánh giá, sẽ thực hiện việc điều chỉnh cho phù họp với thực tế địa phương. Việc tổ chức gặp gỡ này có thể thực hiện định kỳ 2 tháng/ 1 lần, tại Nhà văn hóa từng khu vực.

3.2.3. Giải pháp đầu tư về cơ sở vật chất

3.2.3.1 Mục tiêu thực hiện Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Hiện tại, bên cạnh những mặt thành tựu đạt được về cơ sở vật chất và trang thiết bị thì tại các phòng tiếp nhận hồ sơ, xử lý công việc tại phường còn hạn chế dù đã được nâng cấp, cải tạo một phần vào các năm. Song song với công việc đào tạo, bồi dưỡng năng lực, thái độ của cán bộ công chức thì việc hoàn thiện, tạo ra môi trường làm việc thoải mái, thuận lợi cũng hết sức quan trọng trong điều kiện của phường hiện nay.

Với mục tiêu, tạo ra không gian làm việc với trang thiểt bị tối thiểu cho công việc là phải có đầy đủ và trang bị mới theo hướng xây dựng cơ chế một cửa liên thông. Cùng với sự cân đối trong nguồn thu – chi ngân sách của phường, từng bước sửa chữa các công trình phụ trợ (nhà vệ sinh, nhà để xe, … ) để tạo được tâm lý thoải mái cho người dân khi đến giải quyết công việc.

3.2.3.2. Tổ chức thực hiện

Trước hết, để có thể triển khai tốt giải pháp về cơ chế một cửa liên thông thì yêu cầu trang thiết bị công nghệ thông tin công nghệ thông ti càng cao. Do số lượng máy tính hiện nay rất hạn chể, có 02 máy cho nên việc nhân viên công chức cần mang theo máy tính cá nhân sử dụng cho công việc là điều không tránh khỏi. Vì vậy, cần bổ sung 01 máy tính để bàn, có chi phí khoảng 9 triệu đồng cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa. Ngoài ra, tại bộ phận một cửa, dịch vụ hỗ trợ như photocopy; diện tích nơi chờ đợi của người dân còn chật chội; không đủ ghế ngồi cho công dân, … Việc bố trí được chia thành các ô thuộc các lĩnh vực liên thông với nhau, bố trí khu ghế ngồi đến lượt giao dịch một cách thuận lợi. Nguồn chi lấy từ nguồn ngân sách chi đầu tư phát triên của quận cấp cho phường theo hàng năm.

Vị trí để đặt các trang thiết bị hướng dẫn, tra các các thủ tục và kiểm tra kết quả giải quyết của công dân khi đến giao dịch. Hệ thống thiết bị giám sát đối với toàn bộ hoạt động của bộ phận một cửa cần được quan tâm, đầu tư, cải tạo, nâng cấp.

Việc tăng cường trang bị thiết bị công nghệ thông tin là tối quan trọng giúp cho hiệu suất công việc được nâng cao. Bên cạnh đó, nhân viên có thể sử dụng cho việc học tập trực tuyến, tăng cường năng lực và các quy trình thủ tục được cập nhật thường xuyên đảm bảo chất lượng và tính chính xác của kểt quả giải quyết. Đặc biệt, cán bộ công chức cần quan tâm đến cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa liên thông. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Thời gian qua, việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại ƯBND phường trên địa bàn đã được quan tâm thực hiện, góp phần làm thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp theo hướng hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. Tuy vậy, cơ sở vật chất, thiết bị của bộ phận một cửa, một cửa liên thông ở phường nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, thiêu thốn, tạo ra nhiều trở ngại cho công tác cải cách hành chính và vấn đề này cần phải được quan tâm giải quyết sớm.

Về trang thiết bị phục vụ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp đều được trang cấp các trang thiểt bị cần thiết nhưng ở nhiều nơi vẫn chưa có máy photocopy, máy scal, phải sử dụng chung với những bộ phận khác. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm chuyên dụng mặc dù được quan tâm đầu tư ứng dụng phần mềm chuyên dụng, chưa thể triển khai đồng bộ mô hình một cửa điện tử tại tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, ảnh hưởng đến quá trình theo dõi, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nhất là với hồ sơ liên thông từ cấp phường đến cấp quận. Việc công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa ở một số địa phương chưa đạt yêu cầu về thông tin hoặc không cập nhật kịp thời các quy định mới. Bên cạnh đó, lãnh đạo và cán bộ, công chức ở một số đơn vị chưa thực sự quyết tâm trong chỉ đạo, tổ chức và phối hợp thực hiện công tác cải cách hành chính; một bộ phận cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kểt quả các cấp ý thức trách nhiệm công việc chưa cao, thái độ ứng xử chưa đúng mực gây phiền hà mất thời gian cho người dân, doanh nghiệp… Đây chính là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sổ lượng thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp quận, cấp phường còn rất hạn chế, khoảng 50% số lượng thủ tục hành chính đã được UBND phường công bố.

Đầu tư trang thiết bị tại bộ phận một cửa như thực hiện nâng cấp và bổ sung các phương tiện như bàn giao dịch; tủ đựng hồ sơ; bàn để người dân làm việc; ghế ngồi đợi cho người dân; chỉnh chu hơn về trang phục cho cán bộ nhân viên làm việc tại bộ phận này. Thêm nữa là việc thực hiện lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin vào giải quyết công việc như máy vi tính, máy photo; cùng với hệ thống camera, âm thanh để hướng dẫn công dân và kiểm soát của lãnh đạo đối với hoạt động của bộ phận một cửa. Phòng tiếp dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kểt quả phải được bài trí trang trọng, khoa học, chú ý đến việc đầu tư xây dựng nhà kho phục vụ cho công tác lưu trữ hồ sơ. Vì vậy, thực tế hiện nay yêu cầu cần bổ sung 02 tủ động hồ sơ với kích thước Cao 1.85m X rộng 1.2m X sâu 0.6m cho bộ phận văn thư. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Lãnh đạo cần xác định tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp nơi làm việc của bộ phận một cửa, một cửa liên thông đảm bảo về diện tích, trang bị đầy đủ trang thiết bị theo quy định nhằm tạo môi trường làm việc khang trang, hiện đại và công khai, minh bạch để tạo tâm lý thoải mái, được tôn trọng cũng như đáp ứng tốt nhu cầu thuận tiện, nhanh chóng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện các giải pháp hiệu quả để tăng cường hơn nữa sự giám sát của nhân dân đối với công tác cải cách hành chính và hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông bằng việc lắp đặt hệ thống camera giám sát. Hệ thống này gồm 02 máy camera analog cho chất lượng hình ảnh tốt, dữ liệu được ghi tại đầu ghi và màn hình hiển thị đặt tại phòng Phó Chủ tịch phường. Chi phí ước tính là 6 triệu đồng được chi từ nguồn ngân sách phường. Trước mắt, sẽ ưu tiên bó trí tại phòng tiểp nhận và trả kểt quả vì nơi đây có lượng giao dịch trực tiếp với người dân lớn nhất, cũng là bộ mật – nơi thể hiện nhiều nhất hình ảnh của cơ quan hành chính cấp phường.

Tại các bộ phận một cửa của phường cần cung cấp các màn hình giới thiệu các dịch vụ hành chính công với quy trình các bước thực hiện nhằm cung cấp thêm cho người dân nhiều thông tin hơn nữa trong lúc người dân chờ đợi giải quyết công việc. Vì diện tích khu vực này khoảng 20 m2 nên chỉ cần 01 màn hình tivi treo tường loại 43 inch, với trị giá 10 triệu đồng kết họp với 01 bảng tin lớn để cung cấp thông tin về quy trình triển khai thủ tục hành chính. Vì ngân sách phường còn hạn hẹp nên nguồn chi sẽ xin từ kinh phí cấp của ngân sách quận chi đầu tư phát triển. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Đối với khu vực vệ sinh phục vụ người dân đến giao dịch còn kém về chất lượng vệ sinh. Hầu hểt người dân được khảo sát đánh giá đều không hài lòng với điều kiện vệ sinh ở hiện tại. Một phần do thiếu nhân lực phục vụ cho công việc làm sạch, dọn dẹp; mặt khác là do số lượng người dân đến giao dịch có những thời điểm tương đối nhiều nên cơ sở vật chất tại đây chưa đảm bảo. Tác giả đề xuất với phường sử dụng nguồn ngân sách nhà nước chi cho đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện việc sửa sang, chỉnh chu và bổ sung thêm thiết bị thiểt yếu cùng với việc tuyển 01 lao công dọn dẹp từng ngày để đảm bảo điều kiện cơ bản cho người dân đến giao dịch. Việc chi trả lương cho lao công được tính vào khoản chi thường xuyên hàng năm của phường.

Ngày nay, điều kiện kinh tế – xã hội của người dân đã được nâng cao. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước thì vẫn đang trong tình trạng bội chi. Vì vậy, để có thể thực hiện việc đồng bộ hóa, nâng cao chất lượng trang thiết bị không phải là điều dễ dàng. Mặt khác, để có được một khoản kinh phí chi đầu tư cho cấp dưới thường phải qua rất nhiều khâu xét duyệt. Chính điều đó, làm hạn chế phần nào tính kịp thời trong việc đầu tư thiết bị phục vụ công việc. Giải pháp được đề xuất là cần tranh thủ nhiều nguồn tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp; đơn giản hóa các bước xem xét, phê duyệt; đổi mới tiêu chí để cập nhật với đặc điểm cơ sở vật chất. Từ đó, sớm có thế đáp ứng được yêu cầu của cán bộ, công chức trong tình hình mới, nhất là yêu cầu mang tính công nghiệp, thông tin số hóa hiện nay. Đổi lại, xã sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị doanh nghiệp có điều kiện thực hiện việc quảng cáo, giới thiệu hàng hóa tại địa phương. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Đồng thời với đó, cần thực hiện bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên trong quá trình sử dụng trang thiểt bị. Đội ngũ cán bộ, công chức sử dụng có vai trò hết sức quan trọng trong việc phát huy hiệu quả trang thiết bị. Việc cơ quan dần được trang bị nhiều thiểt bị mới cũng yêu cầu cán bộ nhân viên cần thường xuyên cập nhật thông tin. Cùng với đó là việc tổ chức phổ biến quy chế sử dụng, giám sát để tăng hiệu quả công việc trên từng đồng chi phí bỏ ra mua sắm, đầu tư cơ sở vật chất.

Các khoản chi cho mua sắm cần được xin báo giá đầy đủ và trích từ ngân sách theo hướng dẫn của thông tư số 344/2016/TT-BT quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn. Trong quá trình mua sắm lãnh đạo cần quản lý chặt chẽ các khoản chi với mục tiêu chi đúng và tiết kiệm. Các khoản đầu tư cần có kế hoạch, tránh trường họp bội chi, chi không đúng mục đích, chi không có giám sát, thông báo hay làm rồi mới xin phê duyệt, vẫn biết rằng để thực hiện mong muốn được thông tin hóa, xử lý công việc một cửa để rút ngắn thời gian cho người dân và xa hơn là việc xử lý hồ sơ trực tuyến thì cần đầu tư máy móc, thiết bị. Tuy nhiên, để đảm bảo tính hiệu quả thì cần thực hiện song hành cơ chế với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cơ sở. Sự kết hợp hài hòa các giải pháp về nhân sự và phương tiện hữu hình mới là chìa khóa cho sự thành công, hướng tới được mục tiêu.

3.3 Hạn chế và kiến nghị của nghiên cứu

3.3.1. Hạn chế

Khi đề tài được phân tích và đánh giá lại nội dung thì kết quả nghiên cứu của đề tài còn một số hạn chế mà tác giả nhận thấy như sau: Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Đề tài này tập trung nghiên cứu trên phạm vi địa phương là một khu vực nhỏ. Chính sự khác biệt về yếu tố địa lý nên chất lượng dịch vụ hành chính công có sự khác nhau. Do vậy, mức độ khái quát về chất lượng dịch vụ hành chính công trong nghiên cứu chưa cao.

Quá trình khảo sát, nghiên cứu thực hiện trên địa bàn phường với hơn 15.000 người dân sinh sống; với hơn 9000 giao dịch trong 3 năm qua. Tác giả thực hiện lấy ý kiến 350 người dân với các độ tuổi, ngành nghề khác nhau nhưng còn hạn chế vì phần lớn người dân được hỏi có trình độ học vấn thấp. Điều đó cũng là một nguyên nhân làm cho các câu trả lời cho từng câu hỏi chưa chính xác. Mặt khác, khi trả lời phiếu thì người dân được phỏng vấn trả lời mà còn bị ảnh hưởng bởi yếu tố khách quan. Vì vậy, câu trả lời chưa đúng ý chủ quan và còn bị chi phối bởi người khác. Việc lấy mẫu không nhiều và câu trả lời chưa phản ánh chính xác đặc tính nghiên cứu của tổng thể.

Bên cạnh đó, đây là lần đâu tiên phường thực hiện việc nghiên cứu để đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công nên chưa có kinh nghiệm trong việc triển khai lấy mẫu. Sự hoạt động của cán bộ đánh giá còn nhiều hạn chế nên chưa hỗ trợ được quá trình khảo sát.

Mặt khác, do phạm vi thời gian là khá rộng từ năm 2015 đến 2018 nên nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hành chính công bị thay đổi khá nhiều Do đó, cần có thêm nhiều nghiên cứu lặp lại trên địa bàn với mẫu nghiên cứu lớn hơn. và phạm vi nghiên cứu phù họp hơn để có được giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công phù họp.

Do nguồn lực còn hạn chế về cả nhân lực và thời gian thực hiện nên dẫn đến việc hạn chế về số lượng hoặc tính chuẩn xác của mẫu quan sát, đề tài cũng chưa đưa ra hết được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hành chính công tại phường. Đồng thời, các câu hỏi đại diện cho các nhân tố được đưa ra chưa thực sự phù họp hoàn toàn. Vì vậy, chất lượng được phản ánh chưa cao. Việc thực hiện khảo sát nhiều lần để lấy mẫu bộ câu hỏi phân tích còn gặp hạn chế do điều kiện khách quan khi tiếp cận người dân và thời gian làm việc của chính tác giả.

3.3 2. Kiến nghị Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Hiện nay công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công chưa thường xuyên. Vì vậy, tác giả cũng đề xuất với cấp quận thành lập đoàn công tác thực hiện việc xây dựng tiêu chí đánh giá về chất lượng cung cấp dịch vụ cải cách thủ tục hành chính. Cũng từ đó làm cơ sở đánh giá hiệu quả của công tác cải cách hành chính mà phường đã và đang thực hiện. Việc thành lập đoàn công tác sẽ tăng tính hiệu quả và hiệu lực của công việc.

Đoàn đánh giá này hoạt động theo quy chế, đặc biệt phải kiến nghị xử lý vi phạm của các cơ quan không đảm bảo công tác cải cách hành chính với UBND cấp quận. Nội dung đánh giá căn cứ theo một bộ tiêu chí về đánh giá cải cách hành chính bao gồm toàn bộ các nội dung về cải cách hành chính, chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, văn thư lưu trữ, và kể cả kiểm soát thủ tục hành chính. Đối với các cơ quan quản lý, để công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt, cần xây dựng quy định về cơ chế báo cáo, cập nhật thông tin của đơn vị trên hệ thống mạng nội bộ về một đầu mối để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và không định kỳ. Có như vậy mới thúc đẩy, cải thiện được nỗ lực cung cấp dịch vụ ngày càng chất lượng của các đơn vị. Bên cạnh đó, cần nâng cao hơn nữa vai trò của thanh tra, kiểm tra và tiếp nhận giải quyết các khiếu nại về cung cấp dịch vụ hành chính công của đơn vị. Để nâng cao chất lượng, cần tổ chức việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và chất lượng của dịch vụ căn cứ theo tiêu chuẩn chất lượng đã được công bố để xây dựng tiêu chí đánh giá hợp lý. Công tác đánh giá mức độ hài lòng và chất lượng dịch vụ cần được thực hiện bởi một tổ chức nghiên cứu mang tính độc lập, thực hiện liên tục trong năm theo định kỳ quý và tổng kết cả năm với đối tượng sử dụng dịch vụ là công dân, tổ chức, doanh nghiệp và đảm bảo điều kiện đối tượng sử dụng có phát sinh giao dịch với cơ quan nhà nước trong kỳ đánh giá. Báo cáo đánh giá độc lập về chất lượng dịch vụ hành chính công còn là cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng chiến lược, đề ra các chủ trương của Ban điều phối về cải cách hành chính của quận trong việc hoàn thiện công tác quản lý nhà nước.

Việc thống kê đánh giá chỉ sổ ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm cần phải thống nhất về mặt quản lý theo ngành và địa phương. Bởi suy cho cùng các đơn vị ngành dọc mặc dù chịu sự quản lý về chuyên môn của bộ, ngành nhưng hoạt động tại địa phương, cung cấp dịch vụ hành chính cho cư dân địa phương. Do đó, đánh giá chất lượng dịch vụ của địa phương phải bao gồm tẩt cả các dịch vụ hành chính công được cung cấp cho người dân của địa phương đó, không tách biệt chủ thể cung cấp là đơn vị thuộc địa phương hay đơn vị Trung ương. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Hiện nay hệ thống truyền thanh, phổ biến thông tin tại địa phương còn yếu. Vì vậy cần tăng cường và hỗ trợ bộ phận này dưới sự chỉ đạo của Ban điều phối cấp quận, về hình thức tuyên truyền thì với mỗi nội dung thông báo tương ứng hình thức tuyên truyền phù hợp, đảm bảo đạt hiệu quả. Sử dụng các băng rôn khẩu hiệu bảng tin ở từng tổ dân phố. Với đặc điểm khả năng tiếp cận thông tin cũng như thói quen trực tiếp đến các cơ quan nhà nước giải quyết thủ tục hành chính của người dân việc triển khai truyền thông là một thách thức không nhỏ đối với các cơ quan cấp phường. Vì vậy công tác tuyến truyền ngoài việc thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng cần bổ sung thêm hình thức tuyên truyền khác nhằm đem lại hiệu quả như:

Kết hợp buổi sinh hoạt văn hóa tổ với thực hiện việc tuyên truyền dịch vụ hành chính công đến từng xóm, từng người dân (thông thường được tổ chức 3 tháng/1 lần). Tại các buổi sinh hoạt, cán bộ của đơn vị hành chính cấp phường cung cấp tờ gấp giới thiệu dịch vụ cho người dân, giới thiệu về dịch vụ mới hay điểm lưu ý mới đặc biệt trong cải cách hành chính, hướng dẫn quy trình sử dụng dịch vụ.

Tại các bộ phận một cửa liên thông của phường cần cung cấp màn hình giới thiệu các thông tin liên quan đến dịch vụ, chủ trương, chính sách mới của nhà nước khuyển khích để người dân trong khi chờ đợi giải quyết thủ tục hành chính có thể xem và biết.

Về nội dung tuyên truyền thì triển khai xây dựng tài liệu giới thiệu các dịch vụ chính, nêu bật được các lợi ích người dân, tổ chức được thụ hưởng; tài liệu hướng dẫn cần được thể hiện dưới dạng các hình thức hình ảnh minh họa hướng dẫn, video hướng dẫn thực hiện cụ thể; thiết kể các tài liệu hướng dẫn theo từng bước thực hiện dịch vụ dưới dạng tờ gấp để cung cấp cho người dùng tại bộ phận một cửa. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Giải pháp nâng cao chất luợng dịch vụ hành chính công thực hiện bao gồm:

 • Cài tạo cơ cở vật chất, đầu tư trang thiết bị tại bộ phận một cửa’
 • Cử cán bộ công chức tham gia các lớp tập huấn, học nâng cao trình độ
 • Kiểm tra thường xuyên thái độ cán bộ công chức khi giải quyết thủ tục hành chính, chấn chỉnh những công chức có thái độ không đúng mực khi giải quyết công việc.

Lắng nghe và sử lý kịp thời ý kiến của công dân

KẾT LUẬN

Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công vừa là mục tiêu, vừa là động lực để thúc đẩy quá trình cải cách hành chính; đồng thời qua đó đánh giá sự hài lòng, niềm tin của người dân đối với cơ quan công quyền, củng cố niềm tin đối với chế độ. Trong bối cảnh chúng ta đang tập trung xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân thì việc nghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công càng có giá trị hữu ích trong việc phân tích, đánh giá và đề ra các chính sách, giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Trên cơ sở phân tích thực trạng cung cấp dịch vụ hành chính công tại UBND phường Văn Đẩu kết hợp với những kết luận được rút ra từ việc nghiên cứu sự hài lòng của người dân trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công trên địa bàn phường, đề tài đề ra những hàm ý mang tính giải pháp đối với các nhà quản lý hành chính nhà nước tại địa phương, để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, qua đó nâng cao sự hài lòng của người dân trong việc sử dụng dịch vụ công trên địa bàn phường Văn Đẩu .

Những vấn đề đặt ra trong nội dung Luận văn này góp phần làm sáng tỏ những giải pháp bằng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công, xây dựng mô hình khảo sát, phân tính kết quả nhằm xác định những nhân tố ảnh hưởng, để nhằm hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính phường Văn Đẩu, quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng trong thời gian tới như sau:

Tiếp tục kiện toàn Tổ chức bộ máy và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Ủy Ban Nhân Dân phường.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, theo mô hình “một cửa”. Ứng dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2008 vào việc nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công.

Từng bước hiện đại hoá công tác hành chính, ứng dụng các công nghệ hiện đại vào công tác quản lý: tin học, điện tử, số hoá.

Đổi mới, nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ công chức “vừa hồng vừa chuyên”.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ nâng cao được hiệu quả quản lý hành chính nhà nước ở địa phương, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội nhiều hơn nữa.

Hạn chế của đề tài và gợi ý nghiên cứu tiếp theo:

 • Đóng góp chính của nghiên cứu Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

Kết quả nghiên cứu cho thấy sự phù hợp của mô hình lý thuyết, trong mô hình nghiên cứu này có ý nghĩa thiết thực trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nước.

Căn cứ vào kết quả nghiên để gợi ý một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND phường Văn Đẩu. Từ đó, giúp cho những người làm chính sách, lãnh đạo địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn về công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

 • Những hạn chế của nghiên cứu

Cũng như bất kỳ một nghiên cứu nào, trong nghiên cứu này tác giả nhận thấy có những hạn chế như sau:

 1. Đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu ở một địa phương nhỏ là tại UBND phường Văn Đẩu, có thể ở những địa phương khác nhau sẽ có sự khác biệt về chất lượng dịch vụ hành chính công. Do đó, có thể là mức độ khái quát về chất lượng dịch vụ hành chính công trong nghiên cứu này chưa cao.
 2. Việc lấy mẫu không nhiều và mang tính thuận tiện, nên không thể tránh khỏi trường hợp mẫu điều tra không phản ánh chính xác đặc tính nghiên cứu của tổng thể. Thế nên, cần có nhiều nghiên cứu lặp lại ở nhiều địa bàn khác nhau để tìm ra giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng cho loại hình dịch vụ hành chính công.
 3. Do nguồn lực có hạn, hạn chế về thời gian và hạn chế về số lượng hoặc tính chuẩn xác của mẫu quan sát, đề tài có thể chưa đưa ra hết những yếu tố tác động sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công. Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Chất lượng dịch vụ hành chính công tại ủy ban nhân dân

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Giải pháp chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993